PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SMP NEGERI I SINDANGAGUNG Alamat : JL.

Raya Babakanreuma Kec. Sindangagung No. 98 Kuningan 45573 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 MATA PELAJARAN HARI / TANGGAL KELAS / SMT WAKTU PETUNJUK I. 1. 2. 3. UMUM Tulislah lebih dahulu identitas Anda pada Lembar Jawaban Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab! Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah! : Bahasa Sunda : : VIII / I (GENAP) :

II. KHUSUS 1. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara menghitamkan salah satu hurup A, B, C atau D! 2. Jika terdapat kekeliruan dan Anda ingin menggantinya, maka jika Anda menggunakan pensil, hapuslah jawaban yang keliru itu dan hitamkan bulatan kecil lain. Jika Anda menggunakan ballpoint / pulpen, berilah 2 garis mendatar pada jawaban yang keliru itu dan hitamkan kembali bulatan kecil lain yang Anda anggap benar. 3. Laporkan kepada Pengawas Ulangan jika terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, 45 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. I. PILIHAN GANDA

Pilih jawaban a, b, c, atau d, nu dianggap pang benerna. 1. Anu ngatur acara dina kagiatan disebut … a. Panata Acara b. Panata calagara c. Panata d. Pamilon

2. Bapa kapala sakola nu di pihormat, ku sim kuring, ibu miwa bapa guru anu di hormat. Teu kalangkung hadirin sadaya anu sami-sami di pi hormat ku sim kuring, langkung ti payun mangga urang sami-sami muji Syukur ka Gusti Nu Maha Agung …. Ungkara diluhur the ka asup …. a. Bubuka b. Panutup bobo sapanon carang sapakan …. Ungkara di luhur the untuyan kagiatan mangrupi … a. Bubuka b. Eusi c. Panutup d. Acara inti c. Eusi d. Panghaturan

3. Rupina sakitu anu kapihatur bilih aya cariosan anu kurang merenah, neda di hapunten,

culamit d. Guru lagu b. Pupuh balakbak padalisan ka tilu nya eta guru wilangan. 19 a 11. Kawih 5. sok cocokot barang batur c. Gembira c. Sinom c. Patokan d. 19 e d. Guguritan b. piamilon c. Opat c. moderator 16. Sapadana pupuh balakbak aya …. Kinanti b. b. indonesia c. Sora vokal dina tungtung padalisan disebut … a. a. Jumlah engang (suku kata) dina unggal apdalisan disebut … a. Kudu babalik piker d. Padalisan a. Guru wilangan c. 9 b. Pi ka lucueun c. larap kana pribahasa. Tilu b. yunani d. Daek di titah b. 15 a 9.4. inggris b. nya eta … a. penata acara d. Pada 6. Bodo alewah b. penata acara d. sangsakerta c. Panjang leungeun 13. cerewet 14. Padalisan a. Ungkara basa anu ges matok make aturan pupuh disebut … a. Pupuh c. peserta dina diskusi disebut a. pamilon b. allegori asalna tina basa a. b. Anu ka asup pupuh sekar ageing. MC c. Pada 7. Watek d. Sapada pupuh sinom aya …. Lumampah b. Guru lagu b. Sedih d. panjang lengeun the hartina a. a. 8 10. Genep 8. Asmarandana d. a. 6 c. MC b. Lamun urang teu nyaho atawa teu ngarti kudu tatanya. Watek pupuh balakbak nya eta …. Lima d. 15 e b. Guru wilangan c. moderator 15. Tembang d. Kudu ka bula ka bale . Magatru 12. 7 d. anu ngatur / mimpin diskusi di sebut a. guru lagu … a. a.

17. b. ironi 23. blug 27. “saena ulah kapambeng. kudu bodo alewoh d. Eusi d. banda tatalang raga c. Nyindir d. kudu daek di ajar meh pinter b. Bubuka d. b. “ wa haji tehkuduna mani ngagancleng keneh pisan” kuduna ngandung harti a. kalimah di luhur ngandung gaya basa a. pancen knopna eta radio gandeng” 21. metanomia d. panghulu d. eu 25. i b. Panutup b. sinismeu b. Titimangsa b. rerekel c. laptop 22.abdi. mucuk eurih 26. paneuleung b. a. Pamepet c. mobil c. nau a. Ngomong 18. Malibir c.jejegan bae sataun alpa te b. allogori c. oge sakulawargi di kuningan alhamdulillah dina waktu ayeunamah aya libar pidua ti sadayana……… Ungkapan di luhur teh bagian surat a. a. panglayan 24. samismeu b. jleng b.motor d. ari di bibita ku cau mah monyet the……. allegori c. sarkosme 19. 20. Panutup 28.. allos ngandung harti a. Kumaha pa damang? syukur upami damang mah. a c. pang meserkeun presti jang ka koperasi” d. “naha datang the isuk-isuk teuing” c. Tujuan . Tanggal jeung bulan di jieuna surat di sebut……. Bubuka c. Aksara latena the nyaeta a. sapedah b. Togmol b.u d. nu kaasup gaya simismeu nyaeta a. tanda baca penghulu gunanapikeun ngarobah aksara ngalagena jadi cara a. ironi d. Eusi c. rakitan basa nu ucapana beda jeung anu dimaksud malah sok sabalikna disebut a. jrut d. a. Tanda baca di luhur disebut a.

Grafik c.000 6. 2 b. ramang-ramang b. dadang-datang d. dwi pura 34.barang di sebut a.mulang ti sakola mampir ka ua c.bah kecap pagawean. papatah d. Kahatur kang ajat di bandung 30. sindir d. cinta b. Grafik d. kahatur kang ajat di bandung d. jajaran katilu jeung ka opat di sebut…… a. nukaasup kecap rajehan dwi murni nyaeta iwal a. wangsal 38. dwi murni c. sagros c. eusi c. jajaran kahiji jeung ka dua di sebut …. Fakta Fakta wawaran nu mang rupa ngaran jeung bilangan ngentep seureuh ngaruntuy kahandap make gurat atawa garis di sebut a. 8 d. upama ditilik tina eusina sisindiran di luhur teh nyaeta a. panahap d. Table d. Fakta 32. Kahatur kang ajat di bandung b. 165 3.29. Bagan 31. gumbira 39. ulah lulumpatan bisi labuh d. Kaligrafi b. cangkang c. mana nu kaasup kalimah panyaran a. panganteur b. kecap nudi rajek engang mimitina di sebut a. a. sindir b. NO 1 2 3 Waduk Di Jawabarat Waduk Saguling Waduk Cirata Waduk Jati Luhur Taun di Wangun 1986 1988 1963 jumlah 982 2. sing rajin di ajar meh kahontal cita-cita b. 6 36. dwi reka d. bilangan . kahade poho. panambah c. sakodi 33. saiji b. sapu-sapukeun c. Peta b. 4 c. cangkal d. bilangan 40. dwi lingga b. Tabel c. salosin d. kecap pancen anu di tambahkeun kana kecap lian. eusi b. Nulis tujuan syrat nubener nyaet a. wangsal 37.147 Juta m3 Bagian diluhur teh unsur a. heureuy c. Sing getol minum jajamu nu guna nguatkeun urat Sing getol neangan elmu nu guna dunya aherat Sisindiran di luhurdi wangun padaksau a. hayu!atuh!rek mangkat mah ayeuna . Ibu nuju ngagaleuh sendok a. pikir-pikir 35. kahatur kang hat di bandung c.

sebutkeun pahlawan nu asalna ti jawabarat 45.II. NO 1 2 3 4 5 Kecap asal Tajong Pengkol Siku Leor lieuk Rdr …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… . jrut 42. URAIAN. leguk b. jieun kalimah make kecap a. Jawab pananya jeun panitah di handap kalayan singget tur jelas! 41. am c. sebutkeun nu kaasup pupuh sekar agung 44. rengsekeun paparikan di handap Cau naon cau naon Cau kulutuk ti juru ………………………………… 43.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful