PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SMP NEGERI I SINDANGAGUNG Alamat : JL.

Raya Babakanreuma Kec. Sindangagung No. 98 Kuningan 45573 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 MATA PELAJARAN HARI / TANGGAL KELAS / SMT WAKTU PETUNJUK I. 1. 2. 3. UMUM Tulislah lebih dahulu identitas Anda pada Lembar Jawaban Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab! Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah! : Bahasa Sunda : : VIII / I (GENAP) :

II. KHUSUS 1. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara menghitamkan salah satu hurup A, B, C atau D! 2. Jika terdapat kekeliruan dan Anda ingin menggantinya, maka jika Anda menggunakan pensil, hapuslah jawaban yang keliru itu dan hitamkan bulatan kecil lain. Jika Anda menggunakan ballpoint / pulpen, berilah 2 garis mendatar pada jawaban yang keliru itu dan hitamkan kembali bulatan kecil lain yang Anda anggap benar. 3. Laporkan kepada Pengawas Ulangan jika terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, 45 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. I. PILIHAN GANDA

Pilih jawaban a, b, c, atau d, nu dianggap pang benerna. 1. Anu ngatur acara dina kagiatan disebut … a. Panata Acara b. Panata calagara c. Panata d. Pamilon

2. Bapa kapala sakola nu di pihormat, ku sim kuring, ibu miwa bapa guru anu di hormat. Teu kalangkung hadirin sadaya anu sami-sami di pi hormat ku sim kuring, langkung ti payun mangga urang sami-sami muji Syukur ka Gusti Nu Maha Agung …. Ungkara diluhur the ka asup …. a. Bubuka b. Panutup bobo sapanon carang sapakan …. Ungkara di luhur the untuyan kagiatan mangrupi … a. Bubuka b. Eusi c. Panutup d. Acara inti c. Eusi d. Panghaturan

3. Rupina sakitu anu kapihatur bilih aya cariosan anu kurang merenah, neda di hapunten,

Lima d. a. panjang lengeun the hartina a. a. larap kana pribahasa. Pada 7. 15 e b. Jumlah engang (suku kata) dina unggal apdalisan disebut … a. 9 b. Genep 8. 8 10. Sinom c. Sedih d. penata acara d. Guru wilangan c. 15 a 9. Sapada pupuh sinom aya …. a. sangsakerta c. allegori asalna tina basa a. Watek pupuh balakbak nya eta …. Guguritan b. Patokan d. Pada 6. b. Guru lagu b. 19 e d. yunani d. culamit d. Panjang leungeun 13. Pi ka lucueun c. MC b. Tilu b. Ungkara basa anu ges matok make aturan pupuh disebut … a. Kudu babalik piker d. anu ngatur / mimpin diskusi di sebut a. Sapadana pupuh balakbak aya …. Magatru 12. Pupuh balakbak padalisan ka tilu nya eta guru wilangan. Opat c. nya eta … a. Lamun urang teu nyaho atawa teu ngarti kudu tatanya. peserta dina diskusi disebut a. piamilon c. Anu ka asup pupuh sekar ageing. 7 d. Guru wilangan c. MC c. 6 c.4. Tembang d. b. inggris b. Lumampah b. penata acara d. Kinanti b. moderator 15. cerewet 14. Pupuh c. Kawih 5. 19 a 11. Watek d. pamilon b. guru lagu … a. sok cocokot barang batur c. Asmarandana d. indonesia c. Padalisan a. a. Sora vokal dina tungtung padalisan disebut … a. Bodo alewah b. Padalisan a. Gembira c. Kudu ka bula ka bale . Guru lagu b. moderator 16. Daek di titah b.

Pamepet c. a.jejegan bae sataun alpa te b. b. panghulu d. panglayan 24. ironi 23. Ngomong 18. allegori c. Titimangsa b. Bubuka c. blug 27. rakitan basa nu ucapana beda jeung anu dimaksud malah sok sabalikna disebut a. Panutup b. sapedah b. allos ngandung harti a.u d. Togmol b. a. i b. Bubuka d. ironi d. nu kaasup gaya simismeu nyaeta a. 20. samismeu b. Tujuan . a. eu 25.17. mobil c.motor d. Panutup 28. oge sakulawargi di kuningan alhamdulillah dina waktu ayeunamah aya libar pidua ti sadayana……… Ungkapan di luhur teh bagian surat a. kalimah di luhur ngandung gaya basa a. jleng b. Tanggal jeung bulan di jieuna surat di sebut……. Aksara latena the nyaeta a. a c. Tanda baca di luhur disebut a. Malibir c. b. pang meserkeun presti jang ka koperasi” d. mucuk eurih 26. Eusi d. “naha datang the isuk-isuk teuing” c. “ wa haji tehkuduna mani ngagancleng keneh pisan” kuduna ngandung harti a. allogori c. metanomia d. Kumaha pa damang? syukur upami damang mah. Nyindir d. sinismeu b. banda tatalang raga c. pancen knopna eta radio gandeng” 21. ari di bibita ku cau mah monyet the……. paneuleung b. laptop 22. rerekel c. Eusi c. tanda baca penghulu gunanapikeun ngarobah aksara ngalagena jadi cara a. sarkosme 19. kudu daek di ajar meh pinter b. “saena ulah kapambeng. jrut d.abdi. nau a. kudu bodo alewoh d..

Ibu nuju ngagaleuh sendok a. Sing getol minum jajamu nu guna nguatkeun urat Sing getol neangan elmu nu guna dunya aherat Sisindiran di luhurdi wangun padaksau a. dwi murni c.29. sing rajin di ajar meh kahontal cita-cita b. panahap d. Bagan 31. dwi pura 34. kahatur kang ajat di bandung d. ramang-ramang b. eusi b. kahatur kang hat di bandung c. sindir d. kahade poho. wangsal 38. Kahatur kang ajat di bandung 30. Table d.000 6. cangkal d. pikir-pikir 35.barang di sebut a. dwi lingga b. Tabel c. sindir b. hayu!atuh!rek mangkat mah ayeuna . ulah lulumpatan bisi labuh d. a. Fakta Fakta wawaran nu mang rupa ngaran jeung bilangan ngentep seureuh ngaruntuy kahandap make gurat atawa garis di sebut a. mana nu kaasup kalimah panyaran a. 165 3. 4 c. Kahatur kang ajat di bandung b. sapu-sapukeun c. kecap nudi rajek engang mimitina di sebut a. Grafik d. Kaligrafi b. gumbira 39. 6 36. upama ditilik tina eusina sisindiran di luhur teh nyaeta a. jajaran kahiji jeung ka dua di sebut …. panganteur b. heureuy c. saiji b.bah kecap pagawean. eusi c. Peta b. panambah c. kecap pancen anu di tambahkeun kana kecap lian. 2 b. nukaasup kecap rajehan dwi murni nyaeta iwal a. bilangan . sakodi 33. Fakta 32. dwi reka d. Grafik c.mulang ti sakola mampir ka ua c.147 Juta m3 Bagian diluhur teh unsur a. wangsal 37. dadang-datang d. sagros c. cinta b. cangkang c. Nulis tujuan syrat nubener nyaet a. 8 d. papatah d. NO 1 2 3 Waduk Di Jawabarat Waduk Saguling Waduk Cirata Waduk Jati Luhur Taun di Wangun 1986 1988 1963 jumlah 982 2. salosin d. bilangan 40. jajaran katilu jeung ka opat di sebut…… a.

NO 1 2 3 4 5 Kecap asal Tajong Pengkol Siku Leor lieuk Rdr …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… . am c.II. sebutkeun pahlawan nu asalna ti jawabarat 45. leguk b. URAIAN. jieun kalimah make kecap a. jrut 42. rengsekeun paparikan di handap Cau naon cau naon Cau kulutuk ti juru ………………………………… 43. sebutkeun nu kaasup pupuh sekar agung 44. Jawab pananya jeun panitah di handap kalayan singget tur jelas! 41.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful