PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SMP NEGERI I SINDANGAGUNG Alamat : JL.

Raya Babakanreuma Kec. Sindangagung No. 98 Kuningan 45573 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 MATA PELAJARAN HARI / TANGGAL KELAS / SMT WAKTU PETUNJUK I. 1. 2. 3. UMUM Tulislah lebih dahulu identitas Anda pada Lembar Jawaban Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab! Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah! : Bahasa Sunda : : VIII / I (GENAP) :

II. KHUSUS 1. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara menghitamkan salah satu hurup A, B, C atau D! 2. Jika terdapat kekeliruan dan Anda ingin menggantinya, maka jika Anda menggunakan pensil, hapuslah jawaban yang keliru itu dan hitamkan bulatan kecil lain. Jika Anda menggunakan ballpoint / pulpen, berilah 2 garis mendatar pada jawaban yang keliru itu dan hitamkan kembali bulatan kecil lain yang Anda anggap benar. 3. Laporkan kepada Pengawas Ulangan jika terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, 45 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. I. PILIHAN GANDA

Pilih jawaban a, b, c, atau d, nu dianggap pang benerna. 1. Anu ngatur acara dina kagiatan disebut … a. Panata Acara b. Panata calagara c. Panata d. Pamilon

2. Bapa kapala sakola nu di pihormat, ku sim kuring, ibu miwa bapa guru anu di hormat. Teu kalangkung hadirin sadaya anu sami-sami di pi hormat ku sim kuring, langkung ti payun mangga urang sami-sami muji Syukur ka Gusti Nu Maha Agung …. Ungkara diluhur the ka asup …. a. Bubuka b. Panutup bobo sapanon carang sapakan …. Ungkara di luhur the untuyan kagiatan mangrupi … a. Bubuka b. Eusi c. Panutup d. Acara inti c. Eusi d. Panghaturan

3. Rupina sakitu anu kapihatur bilih aya cariosan anu kurang merenah, neda di hapunten,

15 a 9. 15 e b. Kudu babalik piker d. a. Guru wilangan c. a. Sapada pupuh sinom aya …. Lamun urang teu nyaho atawa teu ngarti kudu tatanya. Kawih 5. Guru lagu b. 8 10.4. Opat c. Pupuh c. Pada 7. inggris b. a. b. Pupuh balakbak padalisan ka tilu nya eta guru wilangan. peserta dina diskusi disebut a. 19 a 11. MC b. panjang lengeun the hartina a. penata acara d. Sedih d. Jumlah engang (suku kata) dina unggal apdalisan disebut … a. Ungkara basa anu ges matok make aturan pupuh disebut … a. Bodo alewah b. Gembira c. Padalisan a. Panjang leungeun 13. culamit d. pamilon b. Daek di titah b. Anu ka asup pupuh sekar ageing. Sapadana pupuh balakbak aya …. Guru lagu b. Lima d. Kudu ka bula ka bale . Patokan d. nya eta … a. a. Guguritan b. sok cocokot barang batur c. b. Watek d. Magatru 12. Sinom c. 7 d. Pada 6. Padalisan a. cerewet 14. sangsakerta c. larap kana pribahasa. Asmarandana d. allegori asalna tina basa a. 9 b. Guru wilangan c. guru lagu … a. indonesia c. Tilu b. 19 e d. 6 c. Pi ka lucueun c. moderator 15. yunani d. penata acara d. Lumampah b. anu ngatur / mimpin diskusi di sebut a. Watek pupuh balakbak nya eta …. Sora vokal dina tungtung padalisan disebut … a. piamilon c. Tembang d. moderator 16. Kinanti b. MC c. Genep 8.

i b. nu kaasup gaya simismeu nyaeta a.abdi. ironi d. sarkosme 19. a. Tanggal jeung bulan di jieuna surat di sebut……. ari di bibita ku cau mah monyet the……. Pamepet c. allos ngandung harti a. laptop 22. a c. Eusi c. Nyindir d. a. banda tatalang raga c. panghulu d. paneuleung b. “saena ulah kapambeng. sapedah b. Tanda baca di luhur disebut a.u d. pang meserkeun presti jang ka koperasi” d. blug 27. allegori c. “naha datang the isuk-isuk teuing” c. “ wa haji tehkuduna mani ngagancleng keneh pisan” kuduna ngandung harti a. a. kalimah di luhur ngandung gaya basa a. mucuk eurih 26. nau a. 20. Eusi d. kudu daek di ajar meh pinter b. jrut d. Togmol b. Titimangsa b. pancen knopna eta radio gandeng” 21. b. Bubuka c. oge sakulawargi di kuningan alhamdulillah dina waktu ayeunamah aya libar pidua ti sadayana……… Ungkapan di luhur teh bagian surat a. mobil c. allogori c. rakitan basa nu ucapana beda jeung anu dimaksud malah sok sabalikna disebut a. Tujuan . panglayan 24. samismeu b.motor d. Bubuka d. Ngomong 18. sinismeu b. kudu bodo alewoh d. Panutup b. eu 25.17. tanda baca penghulu gunanapikeun ngarobah aksara ngalagena jadi cara a.jejegan bae sataun alpa te b. rerekel c. Panutup 28. Aksara latena the nyaeta a. jleng b. Malibir c. b.. Kumaha pa damang? syukur upami damang mah. metanomia d. ironi 23.

sapu-sapukeun c. dwi pura 34. sindir d. Peta b. nukaasup kecap rajehan dwi murni nyaeta iwal a. kahade poho. kecap nudi rajek engang mimitina di sebut a. 8 d. salosin d.000 6. cinta b. eusi c. sindir b.bah kecap pagawean. 2 b. gumbira 39. Nulis tujuan syrat nubener nyaet a. Kahatur kang ajat di bandung b. bilangan 40. ulah lulumpatan bisi labuh d. a. NO 1 2 3 Waduk Di Jawabarat Waduk Saguling Waduk Cirata Waduk Jati Luhur Taun di Wangun 1986 1988 1963 jumlah 982 2. saiji b. pikir-pikir 35. 6 36. dadang-datang d. kahatur kang ajat di bandung d. eusi b. kahatur kang hat di bandung c. dwi lingga b. Kahatur kang ajat di bandung 30. Fakta 32. heureuy c. 165 3. panambah c. Tabel c. sakodi 33. wangsal 38. jajaran kahiji jeung ka dua di sebut …. Sing getol minum jajamu nu guna nguatkeun urat Sing getol neangan elmu nu guna dunya aherat Sisindiran di luhurdi wangun padaksau a. ramang-ramang b. kecap pancen anu di tambahkeun kana kecap lian. papatah d. wangsal 37. mana nu kaasup kalimah panyaran a. dwi murni c.29. cangkal d. Ibu nuju ngagaleuh sendok a. Table d. dwi reka d. cangkang c.147 Juta m3 Bagian diluhur teh unsur a. bilangan . Kaligrafi b. sing rajin di ajar meh kahontal cita-cita b. Bagan 31.barang di sebut a. Fakta Fakta wawaran nu mang rupa ngaran jeung bilangan ngentep seureuh ngaruntuy kahandap make gurat atawa garis di sebut a. 4 c. panganteur b. Grafik c. sagros c. hayu!atuh!rek mangkat mah ayeuna . Grafik d. panahap d. upama ditilik tina eusina sisindiran di luhur teh nyaeta a. jajaran katilu jeung ka opat di sebut…… a.mulang ti sakola mampir ka ua c.

sebutkeun nu kaasup pupuh sekar agung 44. URAIAN. sebutkeun pahlawan nu asalna ti jawabarat 45. Jawab pananya jeun panitah di handap kalayan singget tur jelas! 41. jrut 42. jieun kalimah make kecap a. leguk b. rengsekeun paparikan di handap Cau naon cau naon Cau kulutuk ti juru ………………………………… 43.II. NO 1 2 3 4 5 Kecap asal Tajong Pengkol Siku Leor lieuk Rdr …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… . am c.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.