PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SMP NEGERI I SINDANGAGUNG Alamat : JL.

Raya Babakanreuma Kec. Sindangagung No. 98 Kuningan 45573 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 MATA PELAJARAN HARI / TANGGAL KELAS / SMT WAKTU PETUNJUK I. 1. 2. 3. UMUM Tulislah lebih dahulu identitas Anda pada Lembar Jawaban Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab! Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah! : Bahasa Sunda : : VIII / I (GENAP) :

II. KHUSUS 1. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara menghitamkan salah satu hurup A, B, C atau D! 2. Jika terdapat kekeliruan dan Anda ingin menggantinya, maka jika Anda menggunakan pensil, hapuslah jawaban yang keliru itu dan hitamkan bulatan kecil lain. Jika Anda menggunakan ballpoint / pulpen, berilah 2 garis mendatar pada jawaban yang keliru itu dan hitamkan kembali bulatan kecil lain yang Anda anggap benar. 3. Laporkan kepada Pengawas Ulangan jika terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, 45 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. I. PILIHAN GANDA

Pilih jawaban a, b, c, atau d, nu dianggap pang benerna. 1. Anu ngatur acara dina kagiatan disebut … a. Panata Acara b. Panata calagara c. Panata d. Pamilon

2. Bapa kapala sakola nu di pihormat, ku sim kuring, ibu miwa bapa guru anu di hormat. Teu kalangkung hadirin sadaya anu sami-sami di pi hormat ku sim kuring, langkung ti payun mangga urang sami-sami muji Syukur ka Gusti Nu Maha Agung …. Ungkara diluhur the ka asup …. a. Bubuka b. Panutup bobo sapanon carang sapakan …. Ungkara di luhur the untuyan kagiatan mangrupi … a. Bubuka b. Eusi c. Panutup d. Acara inti c. Eusi d. Panghaturan

3. Rupina sakitu anu kapihatur bilih aya cariosan anu kurang merenah, neda di hapunten,

Kudu babalik piker d. guru lagu … a. 8 10. inggris b. Lima d. 15 e b. Anu ka asup pupuh sekar ageing. penata acara d. MC b. Panjang leungeun 13. cerewet 14. Pupuh c. Guru lagu b. Padalisan a. 19 a 11. Watek pupuh balakbak nya eta …. Guru wilangan c. Lamun urang teu nyaho atawa teu ngarti kudu tatanya. Sora vokal dina tungtung padalisan disebut … a. Guru lagu b. Gembira c. yunani d. 9 b. larap kana pribahasa. Lumampah b. Jumlah engang (suku kata) dina unggal apdalisan disebut … a. piamilon c.4. moderator 16. Guguritan b. Patokan d. Daek di titah b. a. Sinom c. allegori asalna tina basa a. 6 c. a. Sapadana pupuh balakbak aya …. b. nya eta … a. a. Asmarandana d. MC c. Magatru 12. 7 d. Sapada pupuh sinom aya …. indonesia c. Guru wilangan c. Kinanti b. Pupuh balakbak padalisan ka tilu nya eta guru wilangan. 19 e d. panjang lengeun the hartina a. moderator 15. penata acara d. Kudu ka bula ka bale . peserta dina diskusi disebut a. Opat c. Bodo alewah b. Tilu b. Genep 8. b. Tembang d. a. sangsakerta c. Kawih 5. anu ngatur / mimpin diskusi di sebut a. Watek d. Padalisan a. Pi ka lucueun c. Pada 6. sok cocokot barang batur c. Pada 7. pamilon b. 15 a 9. Sedih d. culamit d. Ungkara basa anu ges matok make aturan pupuh disebut … a.

Bubuka c. jleng b. Togmol b. rerekel c. i b. “naha datang the isuk-isuk teuing” c. pang meserkeun presti jang ka koperasi” d. Panutup 28. Eusi c. Eusi d. b. pancen knopna eta radio gandeng” 21. allegori c. Titimangsa b. laptop 22.17. Nyindir d. nu kaasup gaya simismeu nyaeta a. Aksara latena the nyaeta a.u d. jrut d. ironi 23. eu 25. mucuk eurih 26. a. kudu bodo alewoh d.jejegan bae sataun alpa te b. sarkosme 19. a. banda tatalang raga c. samismeu b. nau a. ironi d. allos ngandung harti a. sinismeu b.motor d. panglayan 24. sapedah b.. kalimah di luhur ngandung gaya basa a. paneuleung b. tanda baca penghulu gunanapikeun ngarobah aksara ngalagena jadi cara a. ari di bibita ku cau mah monyet the……. a.abdi. kudu daek di ajar meh pinter b. oge sakulawargi di kuningan alhamdulillah dina waktu ayeunamah aya libar pidua ti sadayana……… Ungkapan di luhur teh bagian surat a. rakitan basa nu ucapana beda jeung anu dimaksud malah sok sabalikna disebut a. Kumaha pa damang? syukur upami damang mah. a c. Panutup b. Ngomong 18. mobil c. metanomia d. Bubuka d. panghulu d. “saena ulah kapambeng. Tanda baca di luhur disebut a. Pamepet c. allogori c. blug 27. Malibir c. b. 20. Tujuan . Tanggal jeung bulan di jieuna surat di sebut……. “ wa haji tehkuduna mani ngagancleng keneh pisan” kuduna ngandung harti a.

Kahatur kang ajat di bandung 30.mulang ti sakola mampir ka ua c. gumbira 39. sing rajin di ajar meh kahontal cita-cita b. panganteur b.bah kecap pagawean. dadang-datang d. Ibu nuju ngagaleuh sendok a. Grafik d. Bagan 31. kecap nudi rajek engang mimitina di sebut a. nukaasup kecap rajehan dwi murni nyaeta iwal a. Kaligrafi b. jajaran kahiji jeung ka dua di sebut …. dwi murni c. dwi lingga b. hayu!atuh!rek mangkat mah ayeuna . Tabel c. kahatur kang hat di bandung c.000 6. cangkal d. sindir d. kahatur kang ajat di bandung d. cangkang c. cinta b. pikir-pikir 35. Table d. wangsal 37. sakodi 33. 6 36. papatah d. 165 3. 4 c. 8 d. Nulis tujuan syrat nubener nyaet a.barang di sebut a. panambah c. salosin d.147 Juta m3 Bagian diluhur teh unsur a. Fakta Fakta wawaran nu mang rupa ngaran jeung bilangan ngentep seureuh ngaruntuy kahandap make gurat atawa garis di sebut a. sindir b.29. sapu-sapukeun c. NO 1 2 3 Waduk Di Jawabarat Waduk Saguling Waduk Cirata Waduk Jati Luhur Taun di Wangun 1986 1988 1963 jumlah 982 2. jajaran katilu jeung ka opat di sebut…… a. wangsal 38. Peta b. dwi reka d. dwi pura 34. heureuy c. eusi b. bilangan 40. Kahatur kang ajat di bandung b. saiji b. bilangan . Fakta 32. eusi c. mana nu kaasup kalimah panyaran a. Grafik c. ulah lulumpatan bisi labuh d. 2 b. upama ditilik tina eusina sisindiran di luhur teh nyaeta a. Sing getol minum jajamu nu guna nguatkeun urat Sing getol neangan elmu nu guna dunya aherat Sisindiran di luhurdi wangun padaksau a. ramang-ramang b. a. kecap pancen anu di tambahkeun kana kecap lian. kahade poho. sagros c. panahap d.

sebutkeun pahlawan nu asalna ti jawabarat 45. sebutkeun nu kaasup pupuh sekar agung 44. jrut 42. am c. leguk b. rengsekeun paparikan di handap Cau naon cau naon Cau kulutuk ti juru ………………………………… 43. NO 1 2 3 4 5 Kecap asal Tajong Pengkol Siku Leor lieuk Rdr …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… . URAIAN.II. jieun kalimah make kecap a. Jawab pananya jeun panitah di handap kalayan singget tur jelas! 41.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.