PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SMP NEGERI I SINDANGAGUNG Alamat : JL.

Raya Babakanreuma Kec. Sindangagung No. 98 Kuningan 45573 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 MATA PELAJARAN HARI / TANGGAL KELAS / SMT WAKTU PETUNJUK I. 1. 2. 3. UMUM Tulislah lebih dahulu identitas Anda pada Lembar Jawaban Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab! Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah! : Bahasa Sunda : : VIII / I (GENAP) :

II. KHUSUS 1. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara menghitamkan salah satu hurup A, B, C atau D! 2. Jika terdapat kekeliruan dan Anda ingin menggantinya, maka jika Anda menggunakan pensil, hapuslah jawaban yang keliru itu dan hitamkan bulatan kecil lain. Jika Anda menggunakan ballpoint / pulpen, berilah 2 garis mendatar pada jawaban yang keliru itu dan hitamkan kembali bulatan kecil lain yang Anda anggap benar. 3. Laporkan kepada Pengawas Ulangan jika terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, 45 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. I. PILIHAN GANDA

Pilih jawaban a, b, c, atau d, nu dianggap pang benerna. 1. Anu ngatur acara dina kagiatan disebut … a. Panata Acara b. Panata calagara c. Panata d. Pamilon

2. Bapa kapala sakola nu di pihormat, ku sim kuring, ibu miwa bapa guru anu di hormat. Teu kalangkung hadirin sadaya anu sami-sami di pi hormat ku sim kuring, langkung ti payun mangga urang sami-sami muji Syukur ka Gusti Nu Maha Agung …. Ungkara diluhur the ka asup …. a. Bubuka b. Panutup bobo sapanon carang sapakan …. Ungkara di luhur the untuyan kagiatan mangrupi … a. Bubuka b. Eusi c. Panutup d. Acara inti c. Eusi d. Panghaturan

3. Rupina sakitu anu kapihatur bilih aya cariosan anu kurang merenah, neda di hapunten,

Genep 8. Pupuh balakbak padalisan ka tilu nya eta guru wilangan. 19 a 11. allegori asalna tina basa a. Jumlah engang (suku kata) dina unggal apdalisan disebut … a. Sinom c. Gembira c. indonesia c. Watek pupuh balakbak nya eta …. pamilon b. MC c. culamit d. 15 a 9. penata acara d. Pi ka lucueun c. Asmarandana d. Kinanti b. Guru wilangan c. Panjang leungeun 13. a. Magatru 12. Padalisan a.4. 6 c. Lamun urang teu nyaho atawa teu ngarti kudu tatanya. yunani d. larap kana pribahasa. penata acara d. piamilon c. b. sok cocokot barang batur c. Guru wilangan c. Ungkara basa anu ges matok make aturan pupuh disebut … a. a. Sapadana pupuh balakbak aya …. Pupuh c. Guguritan b. Patokan d. cerewet 14. Pada 7. Sapada pupuh sinom aya …. Watek d. Tembang d. Padalisan a. nya eta … a. Lima d. 15 e b. 9 b. Bodo alewah b. Kudu ka bula ka bale . panjang lengeun the hartina a. 8 10. sangsakerta c. inggris b. guru lagu … a. Pada 6. moderator 16. MC b. Sora vokal dina tungtung padalisan disebut … a. Kudu babalik piker d. a. Lumampah b. Opat c. b. moderator 15. Anu ka asup pupuh sekar ageing. 7 d. 19 e d. Daek di titah b. Sedih d. anu ngatur / mimpin diskusi di sebut a. a. Kawih 5. Guru lagu b. Tilu b. Guru lagu b. peserta dina diskusi disebut a.

“saena ulah kapambeng. Pamepet c. Panutup 28. “naha datang the isuk-isuk teuing” c. rakitan basa nu ucapana beda jeung anu dimaksud malah sok sabalikna disebut a. 20. mobil c. a. metanomia d. jrut d. i b. banda tatalang raga c. pancen knopna eta radio gandeng” 21. sapedah b. a c. a. kalimah di luhur ngandung gaya basa a. oge sakulawargi di kuningan alhamdulillah dina waktu ayeunamah aya libar pidua ti sadayana……… Ungkapan di luhur teh bagian surat a. allegori c. mucuk eurih 26. Tanda baca di luhur disebut a. b. nau a. a. panglayan 24.motor d. laptop 22. Aksara latena the nyaeta a.u d. Ngomong 18. “ wa haji tehkuduna mani ngagancleng keneh pisan” kuduna ngandung harti a. b. Eusi d. samismeu b. allos ngandung harti a. Titimangsa b.17. eu 25. nu kaasup gaya simismeu nyaeta a. Togmol b. Eusi c. sarkosme 19. Kumaha pa damang? syukur upami damang mah. Panutup b. rerekel c. panghulu d. allogori c. Bubuka c.jejegan bae sataun alpa te b. jleng b. Nyindir d. ironi d. Tujuan . Bubuka d. pang meserkeun presti jang ka koperasi” d. kudu bodo alewoh d. sinismeu b.. blug 27. Malibir c. paneuleung b. ironi 23. ari di bibita ku cau mah monyet the……. Tanggal jeung bulan di jieuna surat di sebut……. tanda baca penghulu gunanapikeun ngarobah aksara ngalagena jadi cara a. kudu daek di ajar meh pinter b.abdi.

Grafik c. dwi pura 34. Table d. 4 c. Peta b. dadang-datang d. kahade poho. papatah d. hayu!atuh!rek mangkat mah ayeuna . cinta b. Fakta Fakta wawaran nu mang rupa ngaran jeung bilangan ngentep seureuh ngaruntuy kahandap make gurat atawa garis di sebut a. cangkal d. kecap pancen anu di tambahkeun kana kecap lian. 6 36. upama ditilik tina eusina sisindiran di luhur teh nyaeta a. jajaran kahiji jeung ka dua di sebut …. 2 b. Fakta 32.mulang ti sakola mampir ka ua c.29. a. panganteur b. ramang-ramang b. jajaran katilu jeung ka opat di sebut…… a. salosin d. sing rajin di ajar meh kahontal cita-cita b.barang di sebut a.bah kecap pagawean. 8 d. pikir-pikir 35. dwi lingga b. Kaligrafi b. Kahatur kang ajat di bandung b. eusi c. Tabel c. cangkang c. bilangan 40. Grafik d. kecap nudi rajek engang mimitina di sebut a. kahatur kang hat di bandung c. kahatur kang ajat di bandung d. sindir b. dwi reka d. nukaasup kecap rajehan dwi murni nyaeta iwal a. NO 1 2 3 Waduk Di Jawabarat Waduk Saguling Waduk Cirata Waduk Jati Luhur Taun di Wangun 1986 1988 1963 jumlah 982 2. Kahatur kang ajat di bandung 30. ulah lulumpatan bisi labuh d. panambah c. eusi b. saiji b.000 6. sagros c. Nulis tujuan syrat nubener nyaet a. gumbira 39. sakodi 33. mana nu kaasup kalimah panyaran a. bilangan . heureuy c. Bagan 31. Sing getol minum jajamu nu guna nguatkeun urat Sing getol neangan elmu nu guna dunya aherat Sisindiran di luhurdi wangun padaksau a. sindir d. panahap d. sapu-sapukeun c. wangsal 37. dwi murni c. Ibu nuju ngagaleuh sendok a.147 Juta m3 Bagian diluhur teh unsur a. wangsal 38. 165 3.

URAIAN. jieun kalimah make kecap a. am c. sebutkeun nu kaasup pupuh sekar agung 44. jrut 42. NO 1 2 3 4 5 Kecap asal Tajong Pengkol Siku Leor lieuk Rdr …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… . sebutkeun pahlawan nu asalna ti jawabarat 45. rengsekeun paparikan di handap Cau naon cau naon Cau kulutuk ti juru ………………………………… 43. leguk b.II. Jawab pananya jeun panitah di handap kalayan singget tur jelas! 41.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful