Anda di halaman 1dari 5

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SMP NEGERI I SINDANGAGUNG Alamat : JL.

Raya Babakanreuma Kec. Sindangagung No. 98 Kuningan 45573 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 MATA PELAJARAN HARI / TANGGAL KELAS / SMT WAKTU PETUNJUK I. 1. 2. 3. UMUM Tulislah lebih dahulu identitas Anda pada Lembar Jawaban Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab! Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah! : Bahasa Sunda : : VIII / I (GENAP) :

II. KHUSUS 1. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara menghitamkan salah satu hurup A, B, C atau D! 2. Jika terdapat kekeliruan dan Anda ingin menggantinya, maka jika Anda menggunakan pensil, hapuslah jawaban yang keliru itu dan hitamkan bulatan kecil lain. Jika Anda menggunakan ballpoint / pulpen, berilah 2 garis mendatar pada jawaban yang keliru itu dan hitamkan kembali bulatan kecil lain yang Anda anggap benar. 3. Laporkan kepada Pengawas Ulangan jika terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, 45 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. I. PILIHAN GANDA

Pilih jawaban a, b, c, atau d, nu dianggap pang benerna. 1. Anu ngatur acara dina kagiatan disebut a. Panata Acara b. Panata calagara c. Panata d. Pamilon

2. Bapa kapala sakola nu di pihormat, ku sim kuring, ibu miwa bapa guru anu di hormat. Teu kalangkung hadirin sadaya anu sami-sami di pi hormat ku sim kuring, langkung ti payun mangga urang sami-sami muji Syukur ka Gusti Nu Maha Agung . Ungkara diluhur the ka asup . a. Bubuka b. Panutup bobo sapanon carang sapakan . Ungkara di luhur the untuyan kagiatan mangrupi a. Bubuka b. Eusi c. Panutup d. Acara inti c. Eusi d. Panghaturan

3. Rupina sakitu anu kapihatur bilih aya cariosan anu kurang merenah, neda di hapunten,

4. Ungkara basa anu ges matok make aturan pupuh disebut a. Guguritan b. Pupuh c. Tembang d. Kawih

5. Jumlah engang (suku kata) dina unggal apdalisan disebut a. Guru lagu b. Guru wilangan c. Patokan d. Pada

6. Sora vokal dina tungtung padalisan disebut a. Guru lagu b. Guru wilangan c. Watek d. Pada

7. Sapadana pupuh balakbak aya . Padalisan a. Tilu b. Opat c. Lima d. Genep

8. Pupuh balakbak padalisan ka tilu nya eta guru wilangan, guru lagu a. 15 e b. 15 a 9. Sapada pupuh sinom aya . Padalisan a. 9 b. 8 10. Watek pupuh balakbak nya eta . a. Lumampah b. Pi ka lucueun c. Sedih d. Gembira c. 7 d. 6 c. 19 e d. 19 a

11. Anu ka asup pupuh sekar ageing, nya eta a. Kinanti b. Sinom c. Asmarandana d. Magatru

12. Lamun urang teu nyaho atawa teu ngarti kudu tatanya, larap kana pribahasa. a. Bodo alewah b. Panjang leungeun 13. panjang lengeun the hartina a. Daek di titah b. cerewet 14. anu ngatur / mimpin diskusi di sebut a. MC b. moderator 15. peserta dina diskusi disebut a. a. pamilon b. b. moderator 16. allegori asalna tina basa a. a. inggris b. b. indonesia c. penata acara d. MC c. yunani d. sangsakerta c. penata acara d. piamilon c. culamit d. sok cocokot barang batur c. Kudu babalik piker d. Kudu ka bula ka bale

17. allos ngandung harti a. Malibir c. Togmol b. Nyindir d. Ngomong 18. rakitan basa nu ucapana beda jeung anu dimaksud malah sok sabalikna disebut a. allogori c. sinismeu b. ironi d. sarkosme 19.

20. nu kaasup gaya simismeu nyaeta a. saena ulah kapambeng,jejegan bae sataun alpa te b. naha datang the isuk-isuk teuing c. pang meserkeun presti jang ka koperasi d. pancen knopna eta radio gandeng 21. wa haji tehkuduna mani ngagancleng keneh pisan kuduna ngandung harti a. a. mobil c. sapedah b. b.motor d. laptop 22. kalimah di luhur ngandung gaya basa a. allegori c. samismeu b. metanomia d. ironi 23. Tanda baca di luhur disebut a. Pamepet c. paneuleung b. panghulu d. panglayan 24.

tanda baca penghulu gunanapikeun ngarobah aksara ngalagena jadi cara a. a. a c. i b. b.u d. eu 25. Aksara latena the nyaeta a. kudu daek di ajar meh pinter b. banda tatalang raga c. kudu bodo alewoh d. mucuk eurih 26. ari di bibita ku cau mah monyet the.. nau a. rerekel c. jleng b. jrut d. blug 27. Tanggal jeung bulan di jieuna surat di sebut. a. Bubuka c. Titimangsa b. Eusi d. Panutup 28. Kumaha pa damang? syukur upami damang mah,abdi, oge sakulawargi di kuningan alhamdulillah dina waktu ayeunamah aya libar pidua ti sadayana Ungkapan di luhur teh bagian surat a. Eusi c. Panutup b. Bubuka d. Tujuan

29. Nulis tujuan syrat nubener nyaet a. kahatur kang hat di bandung c. Kahatur kang ajat di bandung b. kahatur kang ajat di bandung d. Kahatur kang ajat di bandung 30. Fakta Fakta wawaran nu mang rupa ngaran jeung bilangan ngentep seureuh ngaruntuy kahandap make gurat atawa garis di sebut a. Grafik c. Kaligrafi b. Table d. Bagan 31. NO 1 2 3 Waduk Di Jawabarat Waduk Saguling Waduk Cirata Waduk Jati Luhur Taun di Wangun 1986 1988 1963 jumlah 982 2. 165 3.000 6.147 Juta m3

Bagian diluhur teh unsur a. Tabel c. Peta b. Grafik d. Fakta 32. Ibu nuju ngagaleuh sendok a. sagros c. saiji b. salosin d. sakodi 33. kecap nudi rajek engang mimitina di sebut a. dwi murni c. dwi lingga b. dwi reka d. dwi pura 34. nukaasup kecap rajehan dwi murni nyaeta iwal a. sapu-sapukeun c. ramang-ramang b. dadang-datang d. pikir-pikir 35. Sing getol minum jajamu nu guna nguatkeun urat Sing getol neangan elmu nu guna dunya aherat Sisindiran di luhurdi wangun padaksau a. 4 c. 2 b. 8 d. 6 36. jajaran kahiji jeung ka dua di sebut . a. cangkang c. eusi b. sindir d. wangsal 37. jajaran katilu jeung ka opat di sebut a. eusi c. sindir b. cangkal d. wangsal 38. upama ditilik tina eusina sisindiran di luhur teh nyaeta a. heureuy c. cinta b. papatah d. gumbira 39. kecap pancen anu di tambahkeun kana kecap lian,bah kecap pagawean, bilangan ,barang di sebut a. panambah c. panganteur b. panahap d. bilangan 40. mana nu kaasup kalimah panyaran a. sing rajin di ajar meh kahontal cita-cita b. kahade poho,mulang ti sakola mampir ka ua c. ulah lulumpatan bisi labuh d. hayu!atuh!rek mangkat mah ayeuna

II. URAIAN. Jawab pananya jeun panitah di handap kalayan singget tur jelas! 41. jieun kalimah make kecap a. leguk b. am c. jrut 42. rengsekeun paparikan di handap Cau naon cau naon Cau kulutuk ti juru 43. sebutkeun nu kaasup pupuh sekar agung 44. sebutkeun pahlawan nu asalna ti jawabarat 45. NO 1 2 3 4 5 Kecap asal Tajong Pengkol Siku Leor lieuk Rdr