PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SMP NEGERI I SINDANGAGUNG Alamat : JL.

Raya Babakanreuma Kec. Sindangagung No. 98 Kuningan 45573 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 MATA PELAJARAN HARI / TANGGAL KELAS / SMT WAKTU PETUNJUK I. 1. 2. 3. UMUM Tulislah lebih dahulu identitas Anda pada Lembar Jawaban Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab! Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah! : Bahasa Sunda : : VIII / I (GENAP) :

II. KHUSUS 1. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara menghitamkan salah satu hurup A, B, C atau D! 2. Jika terdapat kekeliruan dan Anda ingin menggantinya, maka jika Anda menggunakan pensil, hapuslah jawaban yang keliru itu dan hitamkan bulatan kecil lain. Jika Anda menggunakan ballpoint / pulpen, berilah 2 garis mendatar pada jawaban yang keliru itu dan hitamkan kembali bulatan kecil lain yang Anda anggap benar. 3. Laporkan kepada Pengawas Ulangan jika terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, 45 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. I. PILIHAN GANDA

Pilih jawaban a, b, c, atau d, nu dianggap pang benerna. 1. Anu ngatur acara dina kagiatan disebut … a. Panata Acara b. Panata calagara c. Panata d. Pamilon

2. Bapa kapala sakola nu di pihormat, ku sim kuring, ibu miwa bapa guru anu di hormat. Teu kalangkung hadirin sadaya anu sami-sami di pi hormat ku sim kuring, langkung ti payun mangga urang sami-sami muji Syukur ka Gusti Nu Maha Agung …. Ungkara diluhur the ka asup …. a. Bubuka b. Panutup bobo sapanon carang sapakan …. Ungkara di luhur the untuyan kagiatan mangrupi … a. Bubuka b. Eusi c. Panutup d. Acara inti c. Eusi d. Panghaturan

3. Rupina sakitu anu kapihatur bilih aya cariosan anu kurang merenah, neda di hapunten,

Lamun urang teu nyaho atawa teu ngarti kudu tatanya. Guru wilangan c. panjang lengeun the hartina a. culamit d. Guru lagu b. Guru lagu b. MC b. Pupuh balakbak padalisan ka tilu nya eta guru wilangan. Pupuh c. a. pamilon b. Tembang d. Sedih d. moderator 15. Bodo alewah b. penata acara d. a. anu ngatur / mimpin diskusi di sebut a. Magatru 12.4. Anu ka asup pupuh sekar ageing. 6 c. moderator 16. larap kana pribahasa. inggris b. Sora vokal dina tungtung padalisan disebut … a. Gembira c. guru lagu … a. a. 8 10. sok cocokot barang batur c. peserta dina diskusi disebut a. indonesia c. Guguritan b. 15 e b. Lima d. MC c. Kawih 5. piamilon c. Daek di titah b. Genep 8. a. Kudu ka bula ka bale . 9 b. Jumlah engang (suku kata) dina unggal apdalisan disebut … a. Kudu babalik piker d. Padalisan a. Sapadana pupuh balakbak aya …. 15 a 9. allegori asalna tina basa a. Patokan d. Opat c. Asmarandana d. Tilu b. penata acara d. Pada 7. Sinom c. Lumampah b. Guru wilangan c. nya eta … a. Padalisan a. b. b. 19 a 11. cerewet 14. sangsakerta c. Ungkara basa anu ges matok make aturan pupuh disebut … a. Pada 6. Watek d. Pi ka lucueun c. yunani d. Panjang leungeun 13. Sapada pupuh sinom aya …. Kinanti b. 19 e d. 7 d. Watek pupuh balakbak nya eta ….

abdi. mobil c. Titimangsa b. paneuleung b. Nyindir d. pancen knopna eta radio gandeng” 21. Tanggal jeung bulan di jieuna surat di sebut……. sinismeu b. 20. b. kudu daek di ajar meh pinter b. panghulu d. sapedah b. oge sakulawargi di kuningan alhamdulillah dina waktu ayeunamah aya libar pidua ti sadayana……… Ungkapan di luhur teh bagian surat a.motor d. ari di bibita ku cau mah monyet the……. a. sarkosme 19. allogori c. kudu bodo alewoh d. Eusi d. Tujuan . “naha datang the isuk-isuk teuing” c. banda tatalang raga c. ironi 23. allos ngandung harti a. a. tanda baca penghulu gunanapikeun ngarobah aksara ngalagena jadi cara a.jejegan bae sataun alpa te b. Eusi c. rerekel c. nau a. nu kaasup gaya simismeu nyaeta a. Tanda baca di luhur disebut a. pang meserkeun presti jang ka koperasi” d. “saena ulah kapambeng. Bubuka c. metanomia d.u d. Togmol b. Panutup 28. jleng b. rakitan basa nu ucapana beda jeung anu dimaksud malah sok sabalikna disebut a. Malibir c. jrut d. ironi d. b.. Bubuka d. mucuk eurih 26. eu 25. blug 27. Aksara latena the nyaeta a. a. samismeu b. Kumaha pa damang? syukur upami damang mah. “ wa haji tehkuduna mani ngagancleng keneh pisan” kuduna ngandung harti a. kalimah di luhur ngandung gaya basa a. Ngomong 18. i b. Panutup b. laptop 22. allegori c. panglayan 24. Pamepet c.17. a c.

pikir-pikir 35. Grafik d.mulang ti sakola mampir ka ua c. sakodi 33. sagros c. gumbira 39. Grafik c. dwi murni c. papatah d. Kahatur kang ajat di bandung b. Fakta Fakta wawaran nu mang rupa ngaran jeung bilangan ngentep seureuh ngaruntuy kahandap make gurat atawa garis di sebut a. ulah lulumpatan bisi labuh d. 4 c. NO 1 2 3 Waduk Di Jawabarat Waduk Saguling Waduk Cirata Waduk Jati Luhur Taun di Wangun 1986 1988 1963 jumlah 982 2. Fakta 32.barang di sebut a. 2 b. jajaran kahiji jeung ka dua di sebut ….29.bah kecap pagawean. bilangan 40. bilangan .000 6. Kahatur kang ajat di bandung 30. saiji b. panambah c. sindir d. dwi lingga b. 8 d. sindir b. upama ditilik tina eusina sisindiran di luhur teh nyaeta a. 6 36. heureuy c.147 Juta m3 Bagian diluhur teh unsur a. nukaasup kecap rajehan dwi murni nyaeta iwal a. kahatur kang hat di bandung c. 165 3. hayu!atuh!rek mangkat mah ayeuna . kecap nudi rajek engang mimitina di sebut a. dwi reka d. Tabel c. sapu-sapukeun c. cangkang c. eusi b. Ibu nuju ngagaleuh sendok a. Nulis tujuan syrat nubener nyaet a. cangkal d. kahatur kang ajat di bandung d. Sing getol minum jajamu nu guna nguatkeun urat Sing getol neangan elmu nu guna dunya aherat Sisindiran di luhurdi wangun padaksau a. mana nu kaasup kalimah panyaran a. dadang-datang d. eusi c. a. Peta b. wangsal 38. Kaligrafi b. Table d. kecap pancen anu di tambahkeun kana kecap lian. panganteur b. wangsal 37. Bagan 31. jajaran katilu jeung ka opat di sebut…… a. kahade poho. cinta b. panahap d. sing rajin di ajar meh kahontal cita-cita b. salosin d. ramang-ramang b. dwi pura 34.

II. Jawab pananya jeun panitah di handap kalayan singget tur jelas! 41. leguk b. sebutkeun pahlawan nu asalna ti jawabarat 45. sebutkeun nu kaasup pupuh sekar agung 44. am c. jieun kalimah make kecap a. NO 1 2 3 4 5 Kecap asal Tajong Pengkol Siku Leor lieuk Rdr …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… . rengsekeun paparikan di handap Cau naon cau naon Cau kulutuk ti juru ………………………………… 43. jrut 42. URAIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful