PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SMP NEGERI I SINDANGAGUNG Alamat : JL.

Raya Babakanreuma Kec. Sindangagung No. 98 Kuningan 45573 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 MATA PELAJARAN HARI / TANGGAL KELAS / SMT WAKTU PETUNJUK I. 1. 2. 3. UMUM Tulislah lebih dahulu identitas Anda pada Lembar Jawaban Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab! Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah! : Bahasa Sunda : : VIII / I (GENAP) :

II. KHUSUS 1. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara menghitamkan salah satu hurup A, B, C atau D! 2. Jika terdapat kekeliruan dan Anda ingin menggantinya, maka jika Anda menggunakan pensil, hapuslah jawaban yang keliru itu dan hitamkan bulatan kecil lain. Jika Anda menggunakan ballpoint / pulpen, berilah 2 garis mendatar pada jawaban yang keliru itu dan hitamkan kembali bulatan kecil lain yang Anda anggap benar. 3. Laporkan kepada Pengawas Ulangan jika terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, 45 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. I. PILIHAN GANDA

Pilih jawaban a, b, c, atau d, nu dianggap pang benerna. 1. Anu ngatur acara dina kagiatan disebut … a. Panata Acara b. Panata calagara c. Panata d. Pamilon

2. Bapa kapala sakola nu di pihormat, ku sim kuring, ibu miwa bapa guru anu di hormat. Teu kalangkung hadirin sadaya anu sami-sami di pi hormat ku sim kuring, langkung ti payun mangga urang sami-sami muji Syukur ka Gusti Nu Maha Agung …. Ungkara diluhur the ka asup …. a. Bubuka b. Panutup bobo sapanon carang sapakan …. Ungkara di luhur the untuyan kagiatan mangrupi … a. Bubuka b. Eusi c. Panutup d. Acara inti c. Eusi d. Panghaturan

3. Rupina sakitu anu kapihatur bilih aya cariosan anu kurang merenah, neda di hapunten,

anu ngatur / mimpin diskusi di sebut a. MC c. yunani d. penata acara d. 6 c. Guru wilangan c. Pada 6. a. Bodo alewah b. Pupuh balakbak padalisan ka tilu nya eta guru wilangan. Ungkara basa anu ges matok make aturan pupuh disebut … a. sok cocokot barang batur c. nya eta … a. Kudu ka bula ka bale . penata acara d. Lumampah b. guru lagu … a. Watek d. Guru lagu b. MC b. Pada 7. Tilu b. sangsakerta c. Anu ka asup pupuh sekar ageing. Magatru 12. Lima d. panjang lengeun the hartina a. b. indonesia c. cerewet 14. 19 a 11. Genep 8. Kawih 5. Sapada pupuh sinom aya …. Pi ka lucueun c. Pupuh c. a. Padalisan a. allegori asalna tina basa a. b.4. inggris b. culamit d. 9 b. Guguritan b. Guru lagu b. Sora vokal dina tungtung padalisan disebut … a. peserta dina diskusi disebut a. Panjang leungeun 13. Sapadana pupuh balakbak aya …. moderator 15. Sinom c. 19 e d. Kudu babalik piker d. larap kana pribahasa. Kinanti b. 15 a 9. Padalisan a. Asmarandana d. Opat c. piamilon c. a. Daek di titah b. pamilon b. a. 15 e b. moderator 16. Sedih d. 8 10. Jumlah engang (suku kata) dina unggal apdalisan disebut … a. Patokan d. Gembira c. 7 d. Watek pupuh balakbak nya eta …. Tembang d. Lamun urang teu nyaho atawa teu ngarti kudu tatanya. Guru wilangan c.

panglayan 24.17. jleng b. Tujuan . kudu bodo alewoh d. Bubuka c. Togmol b. Aksara latena the nyaeta a. pang meserkeun presti jang ka koperasi” d. jrut d. sarkosme 19. blug 27. mucuk eurih 26. panghulu d. Pamepet c. sapedah b. a. “ wa haji tehkuduna mani ngagancleng keneh pisan” kuduna ngandung harti a. “naha datang the isuk-isuk teuing” c. ari di bibita ku cau mah monyet the……. banda tatalang raga c. laptop 22. 20. kalimah di luhur ngandung gaya basa a. Panutup 28. b. nu kaasup gaya simismeu nyaeta a. allos ngandung harti a. tanda baca penghulu gunanapikeun ngarobah aksara ngalagena jadi cara a.jejegan bae sataun alpa te b. i b. samismeu b. pancen knopna eta radio gandeng” 21. Titimangsa b.. a. Panutup b. Eusi c. eu 25. Ngomong 18. allogori c. oge sakulawargi di kuningan alhamdulillah dina waktu ayeunamah aya libar pidua ti sadayana……… Ungkapan di luhur teh bagian surat a. mobil c.u d. ironi 23. a. kudu daek di ajar meh pinter b. Tanggal jeung bulan di jieuna surat di sebut……. sinismeu b. a c. b. Kumaha pa damang? syukur upami damang mah. “saena ulah kapambeng. allegori c. nau a. paneuleung b.abdi. Tanda baca di luhur disebut a.motor d. metanomia d. Eusi d. Malibir c. Nyindir d. rerekel c. Bubuka d. rakitan basa nu ucapana beda jeung anu dimaksud malah sok sabalikna disebut a. ironi d.

2 b. Ibu nuju ngagaleuh sendok a. Kahatur kang ajat di bandung 30. Sing getol minum jajamu nu guna nguatkeun urat Sing getol neangan elmu nu guna dunya aherat Sisindiran di luhurdi wangun padaksau a. cinta b. heureuy c. papatah d. eusi c. NO 1 2 3 Waduk Di Jawabarat Waduk Saguling Waduk Cirata Waduk Jati Luhur Taun di Wangun 1986 1988 1963 jumlah 982 2. sindir b. bilangan 40. kecap pancen anu di tambahkeun kana kecap lian. eusi b. 165 3. cangkal d. cangkang c. nukaasup kecap rajehan dwi murni nyaeta iwal a.mulang ti sakola mampir ka ua c. panganteur b. bilangan . mana nu kaasup kalimah panyaran a. saiji b. jajaran kahiji jeung ka dua di sebut …. dwi reka d. Bagan 31. 6 36.barang di sebut a. dwi lingga b.000 6. Tabel c. Table d.147 Juta m3 Bagian diluhur teh unsur a.29. Grafik c. Kahatur kang ajat di bandung b. sing rajin di ajar meh kahontal cita-cita b. kecap nudi rajek engang mimitina di sebut a. hayu!atuh!rek mangkat mah ayeuna . panahap d. kahatur kang hat di bandung c. Fakta 32. kahade poho. upama ditilik tina eusina sisindiran di luhur teh nyaeta a. Fakta Fakta wawaran nu mang rupa ngaran jeung bilangan ngentep seureuh ngaruntuy kahandap make gurat atawa garis di sebut a. sindir d. pikir-pikir 35. wangsal 38. wangsal 37. sagros c. ramang-ramang b. Peta b. dadang-datang d. Grafik d.bah kecap pagawean. Nulis tujuan syrat nubener nyaet a. 8 d. kahatur kang ajat di bandung d. Kaligrafi b. dwi murni c. panambah c. sapu-sapukeun c. salosin d. dwi pura 34. 4 c. sakodi 33. jajaran katilu jeung ka opat di sebut…… a. gumbira 39. a. ulah lulumpatan bisi labuh d.

sebutkeun pahlawan nu asalna ti jawabarat 45. NO 1 2 3 4 5 Kecap asal Tajong Pengkol Siku Leor lieuk Rdr …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… .II. am c. jrut 42. rengsekeun paparikan di handap Cau naon cau naon Cau kulutuk ti juru ………………………………… 43. sebutkeun nu kaasup pupuh sekar agung 44. leguk b. Jawab pananya jeun panitah di handap kalayan singget tur jelas! 41. jieun kalimah make kecap a. URAIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful