Neangan Pijalaneun

MULANG ti pagaweana, Nunu teu luluy muru imahna. Pikirana nu baluweng ti kamarina keneh, maksa sukuna sangkan nyimpang heula ka imah sobatna, Oji. “Na, bet siga hayam ku cekak! Kunaon maneh teh, Nu?” Can ge Nunu ngecagkeun parabot diukna, geus disantongan manten ku pananya Oji. “Nyeta puguh Ji, caritana mah uing teh keur baluweng, ieu teh.” “Jih, na geuning baluweng!? Baluweng teh baluweng kumaha?” Oji cupu-capa kana pesak bajuna. Goloprak, ngaluarkeun bungkusan roko keretek. “Barina ge Nu, selang teuing pipilueun mikiran Bank Century lah. Sing tepi ka botakna ge tah hulu, percaya, moal aya pangaruhna kana bungkus roko mah!” ceuk Oji ditungtungan nyundut rokona. Teuing ka mana leokna congo caritaanana mah. “Lain kitu, Ji. Ieu mah duarieus yeuh!” Nunu nurut. Milu nyeungeut rokona. Sedot, pelenyun. Haseup mulek. Rohangan imah salin jinis jadi siga di jero pangar. “Duarius teh, duarius kumaha? Cing atuh bejakeun ka uing. Sugan bisa mantuan!” “Puguh, nu matak ka dieu ge, sugan di dinya mah boga bongbolongan!” “Tah geuning. Maneh mah teu poho kana karesep uing… ngabolongan. Hehe! Cing, sok atuh bejakeun, naon nu kudu dibolongan teh?” “Puguh kieu ieu teh, Ji…” Nunu nyelang heula ngetrukeun tungtung rokona kana biwir asbak. Prul, calacahna marurag. “Ke, tapi meunang mun uing menta cai heula!?” “Ih, na ieu mah Ki Dulur teh!? Geus menta dipangabonglongankeun, hayoh deuih menta cai!” Omong Oji bari nyerengeh. “Tapi heug lah. Ku uing dipangnyokotkeun. Ngarah beungeut maneh teu cakueum teuing!” pokna deui bari kebat muru dapur. Balik deui teh aya nu milu. Teko nanangkel dina leungeuna. “Di dinya sok naheur cai oge, Ji?” Bener oge, Nunu jadi meunang piseurieun. “Sugan nguji ieu mah Ki Semah teh!?” Oji nyantongkeun tulale teko kana gelas. ”Yeuh, Nu. Ti mimiti sasapu, ngepel, nyeuseuh, gegeroh, tepi ka ngejo, seubeuh uing mah! Heueuh, da teu kitu mah rek kumaha deui? Piraku ari budak kudu dititah nebeng dahar di tatangga onaman mah!?” “Ah, heueuh we. Peupeuriheun pamajikan jauh-jauh neangan duit! Sugan salakina mah nu di lembur, daek-daek ngurus imah atuh. Kitu lin, Ji?” “Tah geuning pinter maneh teh! Heueuh. Pikiran uing ge tepi tah ka palebah dinya! Enya. Dipikir-pikir mah asa tibaralik hirup teh! Heueuh sorangan, kitu. Ieu mah nyaritakeun uing.

” “Pribadi kumaha? Hartina… uing teu kudu apal?” “Is. “Jadi.” “Kumaha atuh?” Nunu narik napasna. anakna Ma Urmi. “Kitu sabenerna mah. Lain tadi teh maneh boga picaritaeun? Cing atuh kumaha?” Oji nu meupeuskeun kasimpe. Ngan ieu yeuh. “Tapi… kira-kirana di dinya bisa ngarusiahkeunana?” Nunu kalah nanya bari mencrong. Bangun keur silih teuleuman pikiran jirim nu keur disinghareupanana. Ji. Ji. Meunang sawatara jongjongan.” “Gede beuteung? Reuneuh maksud maneh teh?” Oji ngarenjag. Nu direretna mah katara lir nu keur mikir. Ji. duanana kalah paheneng-heneng. “Manehna teh keur… gede beuteung. Susulumputan teh iwal ti hareupeun indungna. Tong boro nu kakara sarengseng panon.” “Tuluy… nu ceuk maneh baluweng. palebah mana tah? Pan meureun ilahar kangaranan lalaki resep ka awewe mah.Manasina maneh…” ceuk Oji bari ngareret Nunu. “Tapi ieu mah sual pribadi. Hayang nyidikeun reaksina. Kebat ngareret Oji. percaya teu ka uing?” ** CACAP nyaritakeun satengah pasualana. Ji. Nu direretna mah semu ngabalieur. “Sugan eta maneh. Marengan paroman beungeutna nu geus robah ti samemehna. lain kitu. Jeung teu jadi bahan pamikiran. Semu beurat. nu boga warung sangu di parapatan. . Ji…” Nunu ngarandeg heula. Bangun asa-asa rek pok. nu matak uing ka dieu teh hayang menta bongbolongan. Ngarasakeun tungtung omongan sobatna nu rada nunjel kana angena. Bangun enya kasaeur ku bangbaluh jeroeun dadana.” “Ke… ke heula. Kitu meureun?” “Nya kitu tea. enya. “Eh. Bari jeung bobogohanana maneh teh susulumputan. dalah nu sarengseng padung ge mungkin bae. Nu. Nunu nyelang heula maseuhan tikorona ku cai herang tina gelas hareupeunana.” “Sual eta sih ngarti uing oge. Ari maneh apal ti saha mun manehna bener-bener keur reuneuh?” Oji mencrong beungeut Nunu. intina mah salila ieu teh maneh bobogohan jeung Nyi Lilis. Pan ceuk tadi ge.

dalah telat balik sapoe ge. duanana taya nu lemek.“Manehna nyuratan.” “Nya atuh geus we kawin ku maneh! Pan maneh mah tangtu sanggup marabanana. “Kumaha mun titah digugurkeun?” “Sual ngagugurkeun mah gampang. Tapi lain eta Ji. Ji?” Nunu bangun teu sabar hayang geura nyaho pamanggih sobatna. nu pernah sare jeung manehna? Ngan nu eces. tapi pan bukti mah bisa dikorehan. asal bener-bener dikawin sacara sah! Kitu ceuk dina suratna mah. Sakedapan pada sibuk dina pikirana sewang-sewangan. upamana. Ngan eta tea. Ji. Lain teu kapikir ku uing ge tepi ka dinya. uing memang kungsi. paur we kana ancamanana. pan lantaran kulawarga pamajikan sareatna mah ta teh!” . enya siga ayeuna. Ji. kumaha keh ceuk mitoha? Atawa ceuk tatangga? Apal sorangan lin. Hate leutik uing yeuh.” Semet dinya. masalahna. Tong boro tepi ka kituna. ceuk di dinya.” “Saleuheung mun bisa kitu. bisa digawe. Isuk pageto ge moal burung ditambruan tah. Lianti karunya ka budak. Ari memehna aya perjanjian tepi ka dinya henteu?” “Perjanjian sih euweuh. bisa boga imah. Sing enya ge susulumputan. Meureun nu dimaksudna teh di hareupeun naib. Tapi pan di dinya ge nyaho sorangan. Kumaha timburuanana pamajikan uing. enya Nyi Lilis tea. Ngan ieu tea. Jeung ngarah nyaho sarerea we ongkoh!” “Leupaskeun nu ieu!” “Beurat. Dalah uing teu apal: Naha aya lalaki sejen. “Nya atuh tong hayang dikawin kituh! Gantian we ku naon? Ku duit. iwal uing. Jeung indungna tangtu apaleun ongkoh. wuih. Rumasa! Jeung pangpangna mah.” “Ke lanan. Meureun uing ge moal jangar teuing. Manehna teh menta tanggung jawab. Manehna teh keukeuh menta dikawin. keun bae jadi nu kadua atawa nu katilu oge. hayang dikawin sacara sah.” “Maneh percaya? Tuluy… yakin yen maneh nu ngalantarankeunana?” “Ari saratus peresen mah henteu. Ji. sasat hirup uing mah. beurat! Pamohalan tepi ka dinya mah. uing moal rek mungkir. Bararaid teung ari kudu nyirekem di bui onaman mah! Di dinya ge tangtu ngarti meureun. Kudu aya idin ti pamajikan. Uing memang ngaku. Basana ge. lin?” “Tah ieu.” “Menta dikawin?” Oji ngahuleng. “Kumaha tah. Ji. ngawakwakna! Sedeng manehna.

Kebat ngajengjen dina lawang panto. Karampa basa neangan korek api keur nyeungeut rokona. yen salah saurangna kudu aya nu jadi korban. Kuar-kuir deui. Nunu taki-taki rek nyinghareupan Perang Baratayudha! Gilig harita keneh. uteuk Nunu uleng deui. Teu keketrok-keketrok acan. pangrasa Nunu. Najan kitu. ceuk uing mah. Can kapanggih! Inget kana surat nu ti Nyi Lilis. Lir ngahaja nungguan reaksi salakina. Pon kitu. taya hal nu pantes jadi bahan pijalaneun. Eusi surat Nyi Lilis memang henteu sacara terang-terangan nuliskeun ngaran „Nunu‟. salah saurangna kudu aya nu jadi korban! Bari taya kecap nu kedal. Nunu ngabenerkeun kana caritaan Oji. Nu. Kang…” teu kebat. Surat teh katarimana kamari. Ahirna. tina eusi eta surat. ari lain dirina onaman mah! Sajajalan muru ka imahna. Dituturkeun ku paneuteup Nyi Lilis sareretan sarta kebat tungkul. sanggeus Nunu satekah polah meruhkeun kamampuh uteukna. Neangan jalan sejen nu sakirana lancar disorang. Nyampak geus aya dina pesak calanana. kumaha serat teh tos didugikeun?” . Minangka nu dipenta tanggung jawabna. saurna bade naroskeun.” Oji ngaraga meneng. Gebeg. manehna ngarenjag. tangtu nu dimaksudna teh nya manehna tea. behna mah kudu balik kana asal. „kumaha engke‟. “Na geuning Akang teh kalah ngabueuk?” Sora pamajikan Nunu matak ngageterkeun kekendangan ceulina. Mun henteu pamajikanana. Tapi semet ku kecap „Akang‟.“Duka atuh ari kitu mah. Hartina. “Ieu Nyi Lilis. Nunu can bisa manggihan kumaha pijalaneunana geusan kaluar tina karangkeng pasualan nu nguribengan dirina. Manehna nu sakali mangsa teu bisa nyingkahan pangajak setan. “Tapi najan kumaha bae oge. minangka bukti tina „engke kumaha‟. Langsung asup ngaliwatan lawang hareup. Pasualan nu dijieun ku dirina sorangan. Nyi Lilis keur papahareup jeung pamajikanana. Nunu teu loba luak-lieuk. “Ieu Nyi Lilis. waktu karek turun pisan ti imah Nyi Lilis. Dada Nunu ngadadak ratug. Harita teh Nyi Lilisna mah hawar-hawar papadon ti jero imah. Tepi ka imahna. nya tangtu Nyi Lilis. “Tah geuning…!” pamajikan Nunu nu ngalieuk. Nyi Lilisna mah masih tungkul. gek milu ngariung. Panona rut-ret ka nu keur dariuk di patengahan. kudu we eta mah salah saurangna aya nu jadi korban!” ** OBROLAN Nunu jeung sobatna teu bisa tepi kana kaputusan.

Akang teh kunaon? Enya. ari Akang. ”Ih. serat Nyi Lilis nu dititipkeun ka Akang. Tungkul! “Itu geura ari Akang. Nunu inget. euweuh mangpaatna boga hape oge!”*** . Kebat ngareret Nyi Lilis. Kaduhung geus kumawani cacarita ka sobatna.” Tembal Nunu meh teu kadenge. waktu apal dina pesak calana aya surat. Nu teu bisa kahartikeun ku manehna. Tungkul! “Heueuh. Oji. waktu ngobrol jeung Oji. Angger. ka Kang Oji?” ”Kumaha? Dedengean teh surat keur si Oji?” Nunu bener-bener curinghak. Bareng jeung pikirana nu ngabelesat ka tukang. saurna kumaha? Tos dipasihkeun ka Kang Oji?” Pamajikan Nunu nyaritana semu anca. “Baruk? Jadi surat teh jang si Oji?‟ Nunu mencrong beungeut pamajikana. Nyi Lilis teh hawar-hawar cacarita ti jero imah nu teu pati jentre kana ceulina.“Kumaha?” Nunu semu curinghak. Nambru dina korsi. Kiwari… Nunu ngarasa hanjakal. Ret deui ka Nyi Lilis. “Ih. Kamari. Tadi. Nunu kungsi mireungeuh sorot panona nu beda. Panyangki Akang kanggo saha kituh?” “Ah henteu. Nu direretna mah masih angger. Awak Nunu ngolosod. ari Akang! Tos didugikeun serat Nyi Lilis ka… saha teh geuning rerencangan Akang.

Semah Poe Saptu TOK. Tok. halis ngajeler paeh. kituh?” “Numawi teu acan sumping. nempo kalangkang beungeut dina eunteung. nyampak saurang wanoja keur ngajajanan… eh. na aya ku bandel! Batan repeh kalah beuki tarik. ngulasan pipi ku pupur. Basana mah hareudang. Tok. Biwir ngarenyu. Dina taktakna nyolendang tas leutik tina kulit imitasi. Memang katara beungeutna rarembes ku kesang. tok! Heeh.” tembal teh bari panon mah teu lesot ti manehna. insya Alloh sakedap deui. tok! Tok. “Punten Eteh. Bisi rupa ngadadak robah. Teu diwaro ieuh. semah teh keukeuh mugen. Jujur manehna mah. gado endog sapotong. leak. Heuheuy deuh! Mani buhun nya gambaran teh! Siga jaman Pir‟aun lelengohan wae! Tapi nyaan. “Tapi. Make baju terusan pulas beureum saheab. Asa ku anyar pinanggih! Nilik kana papakeanana mah siga-siga urang jauh. tok. Enya we. tok. tok! Sora nu ngetrokan panto. Tapi angger. Omat ulah teu percaya! Ceuk salaki ge kuring teh panggeulisna sakolong langit. biwir jeruk sapasi. dupi ieu leres bumina Kang Darma?” “Eu… sumuhun. Paling ge salaki rek ngaheureuyan. Geura mun digambarkeun mah: beungeut ngadaun seureuh. Boseneun mah eureun sorangan. tok. jeun teh teuing. tarang teja mentrangan. maksud teh ngajajanteng hareupeun lawang. . irung kuwung-kuwungan. Leak. Apaleun meureun mun di jero imah kuring mah euwueh AC. Aki Suha oge mindeng titajong mun pareng papaliwat jeung kuring. huntu gula gumantung. geulis keneh ning kuring teh. tok! Ah. “Dupi Kang Darmana nuju aya. Palangsiang lain nu didago-dago! Guragiru muru panto hareup.” ceng teh bari nilik-nilik manehna. Buktina. tok. Ret deui. geura!” Haben diajak ka jero.

Na jadi tagiwur kieu atuh? Pira ge kaleungitan semah! Jarum jam geus jauh ninggalkeun angka hiji. na ka mana tah si… nurustunjung teh? Bae ah nyebut kitu oge. Make hayang nenget-nenget semah. Mun tea manehna dulur salaki. bet henteu sauyunan jeung pipikiran. Angin Gelebug tea. Jeung deui. Moal. Moal kituh salaki teh bogaeun hutang? Atawa bogaeun… Ah. Biasa kuring mah mun ngejo teh sok pabeubeurang. palias! Bageur salaki kuring mah. Memeh nepungan manehna. asa kakaraeun pisan aya awewe deungeun nanyakeun salaki. pan mindeng bunta-bantu di pasar teh. tara singna nempo manehna. Panasaran. di dieu mah euweuh dedegan nu ngaharib-harib acan jeung manehna teh. Enya.Manehna leuwih milih diuk dina korsi teras paranti kuring ngadaweung. Sorangan ge cangkem pisan ka sakabeh pangeusi lembur mah. Tuda mani nyiksa ka pamajikan teh! . naon ketang make mamawa kamus sagala. tungtungna mah kuring teh kawas hayam keur endogan. Sanggeus mere cai mah. belegug teh mani dibeakeun ku sorangan atuh nya! Padahal mah semah teh aya di luar. Unggal rohangan imah (lain sawah sakotak) beak kaider kabeh. salaki kuring mah moal kawas… salaki anjeun! Euh. Tah. leos we ka dapur. Teuing mun kawas ucing keur kumincir! Cilingcingcat ka ditu ka dieu. Ah. Euweuh. Tapi lebeng! Semah teh teu kaambeu bau-bauna acan. dulur ti nu mana horeng? Pan salaki mah teu boga uwa teu boga emang. Meureun bieu oge panggih. Diselang heula ku dangdan. Saha? Urang mana? Aya perlu naon? Tangtu manehna teh lain urang dieu. tadi teh can kaburu tulak-talek. mani teu sopan nya! Siga kana sero wae! Tapi nyaan ning. Awahing geumpeur tea meureun. Nu matak kamus kuring mah teu wawuheun kanu ngarana “ngawadang” teh. Gebeg! Nyampak semah teh suwung. Enya. bru weh ngecagkeun parabot diuk kana korsi di petengahan. AG. Kalah hayoh kukulayaban ka mana-mendi. Enya. Atuh mun manehna batur salaki di pasar. Angkahanan teh sangkan salaki bisa dahar sangu haneut. ari kuring. make hayang noong heula tina kaca. di dieu mah aya AC teh. Kawas budak sakola bae! Ngakeul teh loba rundag-randeg. buruan tatangga dilieukan. Diilikan ka luar. lain AC ieuh ketang. Tadi teh ngahaja dipandeurikeun. Elekesekeng. Eh. Barina ge. piraku temen ari kuring teu apal mah. Inget kana sangu nu can diangkat. laju imah dikurilingan. Kawas bujur aseupan. Da eta leungeun. Beuheung ge ngadadak loncer –ceuk Kang Doel Sumbang tea mah siga si Ema– bating haben dipake ngalieukan ka buruan. Aya bahan moal ngurunyung deui sugan mah semah teh! Salaki ongkoh. Ah ketang. Cape bulak-balik teu puguh. piraku deuih make nyusul-nyusul ka imah. nu aya kari gelas nu nyesakeun cai satengahna. mun enya teh.

cenah. “Boga nu karasa?” . Beu. Kuring ngabigeu. Piceurikeun mah mani geus nyelek. teu ku salaki. kunaon?” Salaki geus di jero kamar. Papakean nu nang dangdan salila-lila geus teu ditolih deui. Lila ngaheheneng. Nyoelkeun takokak kana sambel goang. Ke. tah. Sangkan kuring timburu? Teu singna.Hanas geus mangnyieunkeun urab! Geus mangnyambelkeun! Geus dangdan sageulis-geulis! Nyaho moal balik mah. Komo dibarung seuhah bari ungsrak-ingsreuk! Nyao atuh ah. make pupuntangan sagala! Sura-seuri deuih. cenah unggal poe Saptu. mun tadi teh milu jeung Ceu Kayah. Saha? Ning… semah nu tadi. Mana kitu ge tangtu wawuheun jeung boga perlu. leungeun pakupis. Beu. Motor salaki! Direret teh aya nu diuk tukangeunana. Teu hayang singna harita mah mapagkeun manehna siga sasari. tara ngurunyung deui. Cuih! Mani kawas… sero ateul! Nanaonan ta teh? Ngahaja. kacipta! Piraku teu nimat keur panas poe kieu! Kasawangna mah eta we. nu sok maturan salaki nungguan jongko di pasar. boa-boa aya hubungana antara salaki nu teu daek balik jeung semah nu leungit teh? Tah. Ngahuap-huapkeun liwet campur peda. mimitina yeuh! Ti mendi deuih boga pipikiran ka dinya? Tapi da asa teu pamohalan! Enya. Tapi wawuheun di mana? Boga perlu naon? Boa-boa… Boa-boa bener caritaan si Jaja!? Ceuk si Jaja. pan ayeuna ge poe Saptu. Gura-giru muru kamar. pan semah teh nanyakeun salaki. Meureun kiwari teh keur balakecrakan di kebona. Nyungseb kana angel. Behna mah teu nyalahan panyangka teh! Deuleu eta awewena. Tina cowet pindah kana tarang. rek dianteur heula! Rek tepi ka mana tah? “Nyai. Puguh mah sebel! Kuring miceun beungeut. Kuring ngahuleng. kalah jadi lieur. meureun we atuh! Telat soteh salaki teh… Kuring ngabalieur. Teu ku semah. Malah kalan-kalan mah. salaki teh sok elat datangna deui mun tas balik dahar jeung kuring. Leuh. enya we. Enya. lelembutan kagareuwahkeun ku sora motor nu asup pakarangan. Keun siah.

” Naon ta teh? Make nga‟akang‟keun. Tapi. Leutik ari leutikna mah. Kalah laju muka lomari. Aya meureun sapuluh ka sapuluh senti mah. Paingan mani omat-omatan tong hayang nyaho eusina.Gentak malikeun awak. paingan atuh. Kang. rampang-reumpeung! Era? Sieun? Na di dinya teh kalah kawas bueuk meunang numpaling! (Hampura. Kajeueung si awewe teh nampanan bungkusan tea. Kira dua taun kaliwat. Beungeutna dipencrong satakerna. “Hampura we. bungkusan eta teh geus lila paselap jeung bajuna. Inget. Akang jeung Etehna mah da teu kungsi muka. Teuing nanahaon tah? Sorangan ge da teu meunang nyaho. Kunyem teh tibang sakitu-kituna. taya maksud ngaruksak babasan!) Aya ku sebel tah ka salaki. Wayahna tong dibuka! Da lain keur Nyai. Is! Akang mah ngan kapihapean ieu ku Usep teh! Duka naon ari eusina mah. Meureun we da jang… sero ateul! Kuring teu waka hudang basa salaki mah kebat kaluar deui ti kamar. Wangun pasagi. lain keur Akang!” Beu. Cenah mah eta teh batur dalitna basa di es-em-pe. Nuhun atuh. “Naon kituh Kang eusina?” “Eusina mah rusiah!” “Na mani rurusiahan sagala! Kawas jeung saha wae!” “Pokona mah rusiah. Mani royal! Make lawon sutra jeung dikaputan. Sok siah. Ngintip tina sela-sela panto. Ceuk salaki mah kiwari teh keur gering parna. Kuring curinghak. naon hubungana? Laju kuring hudang kabawa panasaran.” . Kang!” pokna bari ngampihan ka jero tasna. Teu neuleu aya cukang irung pamajikan! Tapi… ke heula! Naha salaki teh nyebutkeun „kapihapean‟ jeung nyabit-nyabit ngaran Usep? Ngaran Usep teh memang mindeng dicaritakeun salaki. Ongkoh mani dipupusti pisan ku manehna teh. Nyokot bungkusan leutik siga kado. “Oh. Keun siah rek dianteur heula! Rek tepi ka marana tah! Engke mah rek dibab… “Ieu. Is! Akang teu bisa nungkulan! Da kumaha atuh. “Kade Nyi ieu mah tong digunasika!” carekna basa mimiti mawa eta bungkusan. mani teu kabejaan pisan!” “Sawios. Nu aneh teh eta palebah bubungkusna.

enya basa nepungan kuring tea. Enya. Pamustunganana mah kuring ngagoler deui dina ranjang. Sing sabar we! Akang jeung Etehna mah tibang bisa ngajurung dunga. Gentak kuring ngagurinjal. Lain ngarampaan ieuh ketang. Sakalian nepungan salaki kuring. manahoreng semah nu ngarana Iis teh ngahajakeun nepungan salaki. Meureun atuh. sabenerna mah cenah bebeja heula ka kuring. Nu matak kahayang mah kebat nyampeurkeun basa Iis tuluy amitan. Ngan hanjakal we. Ongkoh kapalang deuih. naon nu sok dipigawe ku salaki dina poe Saptu. si Jaja mah pastina ge moal apaleun. Namper-namperkeun perasaan nu merul teu puguh. “Pan ayeuna teh poe Saptu. “Naon dih Nyi nu karasa?” Salaki nyampak gigireun bari laju ngarampaan awak.” Kuring keom. jadi parada. Paduduaan jeung kuring tangtuna oge. “Aya naon?” . nu kitu mah kasebutna teh nyasaran! “Ari Akang rek naon?” Nyaho kuring teh keur samar rasa. Muga we Usep sing tenang di alamna! Sing ditarima ku Mantena! Atuh Iis. Rasa-rasa boga dosa ongkoh. Geus nyangka nu lain-lain ka manehna. cenah mah tepung jeung babaturana urang dieu nu kabeneran rek ka pasar. Astagfirulloh! Ehm. Asa kaingetan.“Enya. Jeung deui. pan tadi teh keur anteng ngalamun di dapur. Sigana teh tuluy milu. kudu kaelehkeun ku rasa… era. Ngan bae kuringna nu teu ngadenge. sing kuat deuih nandangan cocoba teh!” Innalillahi! Kuring ngembang kadu. Is! Tangtu kuring ge bisa neuleuman perasaana dina waktu harita. salaki teh geus nyebutkeun kuring keur aya nu karasa ngadadak ka manehna teh. hampura teuing. Rek neang barang nu dipihapekeun jenat salakina ka salaki kuring. Ari pangna tiheula ngaleungit. Eungeuh tina caritaan satuluyna. nu mangrupa bungkusan leutik tea. “Pan ceuk Akang ge Abdi teh keur aya nu karasa!” “Teu singna!” “Tapi itu urab jeung kulub peuteuy!” “Engke deui urab mah!” omongna bari rek ngagalentoran. Beu. nu ditinggalkeunana.

dalah nu ngarang caritana oge aya bahan moal nyahoeun!” Kuring bati…*** . selang teuing dipikiran! Tong boro Akang jeung Nyai.” “Panasaran kumaha?” “Ari bungkusan nu jang Iis naon sih eusina?” “Lah. nu saukur kapihapean.“Abdi mah panasaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful