P. 1
b.sunda-carpon

b.sunda-carpon

|Views: 48|Likes:
Dipublikasikan oleh Nastiti Rufaidah

More info:

Published by: Nastiti Rufaidah on May 25, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

Neangan Pijalaneun

MULANG ti pagaweana, Nunu teu luluy muru imahna. Pikirana nu baluweng ti kamarina keneh, maksa sukuna sangkan nyimpang heula ka imah sobatna, Oji. “Na, bet siga hayam ku cekak! Kunaon maneh teh, Nu?” Can ge Nunu ngecagkeun parabot diukna, geus disantongan manten ku pananya Oji. “Nyeta puguh Ji, caritana mah uing teh keur baluweng, ieu teh.” “Jih, na geuning baluweng!? Baluweng teh baluweng kumaha?” Oji cupu-capa kana pesak bajuna. Goloprak, ngaluarkeun bungkusan roko keretek. “Barina ge Nu, selang teuing pipilueun mikiran Bank Century lah. Sing tepi ka botakna ge tah hulu, percaya, moal aya pangaruhna kana bungkus roko mah!” ceuk Oji ditungtungan nyundut rokona. Teuing ka mana leokna congo caritaanana mah. “Lain kitu, Ji. Ieu mah duarieus yeuh!” Nunu nurut. Milu nyeungeut rokona. Sedot, pelenyun. Haseup mulek. Rohangan imah salin jinis jadi siga di jero pangar. “Duarius teh, duarius kumaha? Cing atuh bejakeun ka uing. Sugan bisa mantuan!” “Puguh, nu matak ka dieu ge, sugan di dinya mah boga bongbolongan!” “Tah geuning. Maneh mah teu poho kana karesep uing… ngabolongan. Hehe! Cing, sok atuh bejakeun, naon nu kudu dibolongan teh?” “Puguh kieu ieu teh, Ji…” Nunu nyelang heula ngetrukeun tungtung rokona kana biwir asbak. Prul, calacahna marurag. “Ke, tapi meunang mun uing menta cai heula!?” “Ih, na ieu mah Ki Dulur teh!? Geus menta dipangabonglongankeun, hayoh deuih menta cai!” Omong Oji bari nyerengeh. “Tapi heug lah. Ku uing dipangnyokotkeun. Ngarah beungeut maneh teu cakueum teuing!” pokna deui bari kebat muru dapur. Balik deui teh aya nu milu. Teko nanangkel dina leungeuna. “Di dinya sok naheur cai oge, Ji?” Bener oge, Nunu jadi meunang piseurieun. “Sugan nguji ieu mah Ki Semah teh!?” Oji nyantongkeun tulale teko kana gelas. ”Yeuh, Nu. Ti mimiti sasapu, ngepel, nyeuseuh, gegeroh, tepi ka ngejo, seubeuh uing mah! Heueuh, da teu kitu mah rek kumaha deui? Piraku ari budak kudu dititah nebeng dahar di tatangga onaman mah!?” “Ah, heueuh we. Peupeuriheun pamajikan jauh-jauh neangan duit! Sugan salakina mah nu di lembur, daek-daek ngurus imah atuh. Kitu lin, Ji?” “Tah geuning pinter maneh teh! Heueuh. Pikiran uing ge tepi tah ka palebah dinya! Enya. Dipikir-pikir mah asa tibaralik hirup teh! Heueuh sorangan, kitu. Ieu mah nyaritakeun uing.

Nunu nyelang heula maseuhan tikorona ku cai herang tina gelas hareupeunana.Manasina maneh…” ceuk Oji bari ngareret Nunu. “Sugan eta maneh. duanana kalah paheneng-heneng. Ji. intina mah salila ieu teh maneh bobogohan jeung Nyi Lilis. Ngarasakeun tungtung omongan sobatna nu rada nunjel kana angena. Bangun asa-asa rek pok. Ji. percaya teu ka uing?” ** CACAP nyaritakeun satengah pasualana. Susulumputan teh iwal ti hareupeun indungna. Tong boro nu kakara sarengseng panon. “Kitu sabenerna mah. Bari jeung bobogohanana maneh teh susulumputan. “Tapi… kira-kirana di dinya bisa ngarusiahkeunana?” Nunu kalah nanya bari mencrong.” “Ke… ke heula. Ngan ieu yeuh. Nu direretna mah semu ngabalieur. Lain tadi teh maneh boga picaritaeun? Cing atuh kumaha?” Oji nu meupeuskeun kasimpe. dalah nu sarengseng padung ge mungkin bae. Meunang sawatara jongjongan. “Manehna teh keur… gede beuteung. enya. Ji. Marengan paroman beungeutna nu geus robah ti samemehna. Jeung teu jadi bahan pamikiran.” “Sual eta sih ngarti uing oge.” “Tuluy… nu ceuk maneh baluweng. nu matak uing ka dieu teh hayang menta bongbolongan. . “Tapi ieu mah sual pribadi. Ari maneh apal ti saha mun manehna bener-bener keur reuneuh?” Oji mencrong beungeut Nunu. “Eh.” “Pribadi kumaha? Hartina… uing teu kudu apal?” “Is. Pan ceuk tadi ge.” “Kumaha atuh?” Nunu narik napasna. Hayang nyidikeun reaksina. “Jadi. Ji…” Nunu ngarandeg heula. Nu. anakna Ma Urmi. Kebat ngareret Oji. lain kitu. palebah mana tah? Pan meureun ilahar kangaranan lalaki resep ka awewe mah.” “Gede beuteung? Reuneuh maksud maneh teh?” Oji ngarenjag. Ji. Kitu meureun?” “Nya kitu tea. Bangun keur silih teuleuman pikiran jirim nu keur disinghareupanana. Bangun enya kasaeur ku bangbaluh jeroeun dadana. nu boga warung sangu di parapatan. Nu direretna mah katara lir nu keur mikir. Semu beurat.

Meureun uing ge moal jangar teuing. uing memang kungsi. Ngan eta tea. dalah telat balik sapoe ge. Tapi pan di dinya ge nyaho sorangan. Manehna teh keukeuh menta dikawin. Basana ge. Ji. masalahna. asal bener-bener dikawin sacara sah! Kitu ceuk dina suratna mah. Manehna teh menta tanggung jawab. beurat! Pamohalan tepi ka dinya mah. duanana taya nu lemek. Meureun nu dimaksudna teh di hareupeun naib.” “Ke lanan. Uing memang ngaku. nu pernah sare jeung manehna? Ngan nu eces. Ji. Lain teu kapikir ku uing ge tepi ka dinya. Lianti karunya ka budak. wuih. sasat hirup uing mah. Ari memehna aya perjanjian tepi ka dinya henteu?” “Perjanjian sih euweuh. Kudu aya idin ti pamajikan. tapi pan bukti mah bisa dikorehan. Ngan ieu tea. Sakedapan pada sibuk dina pikirana sewang-sewangan. Tapi lain eta Ji. Ji. “Kumaha mun titah digugurkeun?” “Sual ngagugurkeun mah gampang. Dalah uing teu apal: Naha aya lalaki sejen. “Nya atuh tong hayang dikawin kituh! Gantian we ku naon? Ku duit. pan lantaran kulawarga pamajikan sareatna mah ta teh!” . bisa boga imah. Rumasa! Jeung pangpangna mah. Jeung ngarah nyaho sarerea we ongkoh!” “Leupaskeun nu ieu!” “Beurat. keun bae jadi nu kadua atawa nu katilu oge. upamana. bisa digawe. Kumaha timburuanana pamajikan uing. Bararaid teung ari kudu nyirekem di bui onaman mah! Di dinya ge tangtu ngarti meureun. Jeung indungna tangtu apaleun ongkoh. paur we kana ancamanana. uing moal rek mungkir. Tong boro tepi ka kituna. Hate leutik uing yeuh. Ji?” Nunu bangun teu sabar hayang geura nyaho pamanggih sobatna.” “Maneh percaya? Tuluy… yakin yen maneh nu ngalantarankeunana?” “Ari saratus peresen mah henteu.” “Menta dikawin?” Oji ngahuleng. lin?” “Tah ieu. ngawakwakna! Sedeng manehna. hayang dikawin sacara sah.” “Nya atuh geus we kawin ku maneh! Pan maneh mah tangtu sanggup marabanana. Isuk pageto ge moal burung ditambruan tah. “Kumaha tah. iwal uing.” “Saleuheung mun bisa kitu. enya siga ayeuna. ceuk di dinya. Ji. enya Nyi Lilis tea.“Manehna nyuratan. kumaha keh ceuk mitoha? Atawa ceuk tatangga? Apal sorangan lin. Sing enya ge susulumputan.” Semet dinya.

Ahirna. Lir ngahaja nungguan reaksi salakina. Manehna nu sakali mangsa teu bisa nyingkahan pangajak setan. Gebeg. Langsung asup ngaliwatan lawang hareup. Tapi semet ku kecap „Akang‟. Mun henteu pamajikanana. minangka bukti tina „engke kumaha‟. Nyampak geus aya dina pesak calanana. saurna bade naroskeun. “Ieu Nyi Lilis. Minangka nu dipenta tanggung jawabna. yen salah saurangna kudu aya nu jadi korban. tangtu nu dimaksudna teh nya manehna tea. Pasualan nu dijieun ku dirina sorangan. pangrasa Nunu. Nyi Lilisna mah masih tungkul. behna mah kudu balik kana asal. ceuk uing mah. Dada Nunu ngadadak ratug.” Oji ngaraga meneng. Nunu taki-taki rek nyinghareupan Perang Baratayudha! Gilig harita keneh. Kuar-kuir deui. Nyi Lilis keur papahareup jeung pamajikanana. “Ieu Nyi Lilis. waktu karek turun pisan ti imah Nyi Lilis. Harita teh Nyi Lilisna mah hawar-hawar papadon ti jero imah. tina eusi eta surat. “Na geuning Akang teh kalah ngabueuk?” Sora pamajikan Nunu matak ngageterkeun kekendangan ceulina. Pon kitu. Najan kitu. Nunu teu loba luak-lieuk. Nunu ngabenerkeun kana caritaan Oji. Karampa basa neangan korek api keur nyeungeut rokona. kudu we eta mah salah saurangna aya nu jadi korban!” ** OBROLAN Nunu jeung sobatna teu bisa tepi kana kaputusan. Eusi surat Nyi Lilis memang henteu sacara terang-terangan nuliskeun ngaran „Nunu‟.“Duka atuh ari kitu mah. Kebat ngajengjen dina lawang panto. Tepi ka imahna. Nunu can bisa manggihan kumaha pijalaneunana geusan kaluar tina karangkeng pasualan nu nguribengan dirina. taya hal nu pantes jadi bahan pijalaneun. nya tangtu Nyi Lilis. kumaha serat teh tos didugikeun?” . Nu. Neangan jalan sejen nu sakirana lancar disorang. manehna ngarenjag. Can kapanggih! Inget kana surat nu ti Nyi Lilis. „kumaha engke‟. Surat teh katarimana kamari. sanggeus Nunu satekah polah meruhkeun kamampuh uteukna. Dituturkeun ku paneuteup Nyi Lilis sareretan sarta kebat tungkul. Teu keketrok-keketrok acan. “Tapi najan kumaha bae oge. gek milu ngariung. salah saurangna kudu aya nu jadi korban! Bari taya kecap nu kedal. uteuk Nunu uleng deui. “Tah geuning…!” pamajikan Nunu nu ngalieuk. Kang…” teu kebat. ari lain dirina onaman mah! Sajajalan muru ka imahna. Panona rut-ret ka nu keur dariuk di patengahan. Hartina.

”Ih.” Tembal Nunu meh teu kadenge. Kiwari… Nunu ngarasa hanjakal. Nunu inget. Bareng jeung pikirana nu ngabelesat ka tukang. Nu direretna mah masih angger. Tungkul! “Itu geura ari Akang. Nambru dina korsi. serat Nyi Lilis nu dititipkeun ka Akang. Nu teu bisa kahartikeun ku manehna. “Ih. Tadi. ari Akang! Tos didugikeun serat Nyi Lilis ka… saha teh geuning rerencangan Akang. ari Akang. Akang teh kunaon? Enya. “Baruk? Jadi surat teh jang si Oji?‟ Nunu mencrong beungeut pamajikana. ka Kang Oji?” ”Kumaha? Dedengean teh surat keur si Oji?” Nunu bener-bener curinghak.“Kumaha?” Nunu semu curinghak. Nunu kungsi mireungeuh sorot panona nu beda. euweuh mangpaatna boga hape oge!”*** . Awak Nunu ngolosod. waktu apal dina pesak calana aya surat. Nyi Lilis teh hawar-hawar cacarita ti jero imah nu teu pati jentre kana ceulina. Oji. Tungkul! “Heueuh. Kamari. Kaduhung geus kumawani cacarita ka sobatna. Ret deui ka Nyi Lilis. Panyangki Akang kanggo saha kituh?” “Ah henteu. saurna kumaha? Tos dipasihkeun ka Kang Oji?” Pamajikan Nunu nyaritana semu anca. Kebat ngareret Nyi Lilis. Angger. waktu ngobrol jeung Oji.

Basana mah hareudang.Semah Poe Saptu TOK. tok. huntu gula gumantung. na aya ku bandel! Batan repeh kalah beuki tarik. Enya we. Leak. tok! Sora nu ngetrokan panto. semah teh keukeuh mugen. halis ngajeler paeh. Buktina. dupi ieu leres bumina Kang Darma?” “Eu… sumuhun. geulis keneh ning kuring teh. gado endog sapotong.” tembal teh bari panon mah teu lesot ti manehna. Bisi rupa ngadadak robah. “Punten Eteh. Heuheuy deuh! Mani buhun nya gambaran teh! Siga jaman Pir‟aun lelengohan wae! Tapi nyaan. Tok. tok! Tok. Ret deui. tok! Ah. Asa ku anyar pinanggih! Nilik kana papakeanana mah siga-siga urang jauh. Omat ulah teu percaya! Ceuk salaki ge kuring teh panggeulisna sakolong langit. Tok. Teu diwaro ieuh. insya Alloh sakedap deui. irung kuwung-kuwungan. Jujur manehna mah. . tok. maksud teh ngajajanteng hareupeun lawang. leak. Geura mun digambarkeun mah: beungeut ngadaun seureuh. Aki Suha oge mindeng titajong mun pareng papaliwat jeung kuring. geura!” Haben diajak ka jero. Make baju terusan pulas beureum saheab. Palangsiang lain nu didago-dago! Guragiru muru panto hareup. Apaleun meureun mun di jero imah kuring mah euwueh AC.” ceng teh bari nilik-nilik manehna. kituh?” “Numawi teu acan sumping. “Tapi. Boseneun mah eureun sorangan. jeun teh teuing. Paling ge salaki rek ngaheureuyan. Biwir ngarenyu. biwir jeruk sapasi. nempo kalangkang beungeut dina eunteung. tarang teja mentrangan. nyampak saurang wanoja keur ngajajanan… eh. Memang katara beungeutna rarembes ku kesang. Dina taktakna nyolendang tas leutik tina kulit imitasi. tok. tok. ngulasan pipi ku pupur. “Dupi Kang Darmana nuju aya. tok! Heeh. Tapi angger.

Biasa kuring mah mun ngejo teh sok pabeubeurang. Kalah hayoh kukulayaban ka mana-mendi. belegug teh mani dibeakeun ku sorangan atuh nya! Padahal mah semah teh aya di luar. Ah ketang. di dieu mah aya AC teh. laju imah dikurilingan. tadi teh can kaburu tulak-talek. Sorangan ge cangkem pisan ka sakabeh pangeusi lembur mah. Mun tea manehna dulur salaki. Saha? Urang mana? Aya perlu naon? Tangtu manehna teh lain urang dieu. Make hayang nenget-nenget semah. Beuheung ge ngadadak loncer –ceuk Kang Doel Sumbang tea mah siga si Ema– bating haben dipake ngalieukan ka buruan. Aya bahan moal ngurunyung deui sugan mah semah teh! Salaki ongkoh. Tadi teh ngahaja dipandeurikeun. ari kuring. nu aya kari gelas nu nyesakeun cai satengahna. tungtungna mah kuring teh kawas hayam keur endogan. na ka mana tah si… nurustunjung teh? Bae ah nyebut kitu oge. Tapi lebeng! Semah teh teu kaambeu bau-bauna acan. asa kakaraeun pisan aya awewe deungeun nanyakeun salaki. Teuing mun kawas ucing keur kumincir! Cilingcingcat ka ditu ka dieu. Enya. Euweuh. Barina ge. palias! Bageur salaki kuring mah. buruan tatangga dilieukan. lain AC ieuh ketang.Manehna leuwih milih diuk dina korsi teras paranti kuring ngadaweung. Diselang heula ku dangdan. Moal kituh salaki teh bogaeun hutang? Atawa bogaeun… Ah. Enya. piraku deuih make nyusul-nyusul ka imah. salaki kuring mah moal kawas… salaki anjeun! Euh. mun enya teh. mani teu sopan nya! Siga kana sero wae! Tapi nyaan ning. Kawas bujur aseupan. Atuh mun manehna batur salaki di pasar. di dieu mah euweuh dedegan nu ngaharib-harib acan jeung manehna teh. leos we ka dapur. dulur ti nu mana horeng? Pan salaki mah teu boga uwa teu boga emang. tara singna nempo manehna. Kawas budak sakola bae! Ngakeul teh loba rundag-randeg. Moal. Tah. Awahing geumpeur tea meureun. make hayang noong heula tina kaca. Enya. Gebeg! Nyampak semah teh suwung. piraku temen ari kuring teu apal mah. Na jadi tagiwur kieu atuh? Pira ge kaleungitan semah! Jarum jam geus jauh ninggalkeun angka hiji. Elekesekeng. AG. Da eta leungeun. Panasaran. Cape bulak-balik teu puguh. naon ketang make mamawa kamus sagala. Ah. Eh. Meureun bieu oge panggih. Inget kana sangu nu can diangkat. Angin Gelebug tea. Unggal rohangan imah (lain sawah sakotak) beak kaider kabeh. Memeh nepungan manehna. bru weh ngecagkeun parabot diuk kana korsi di petengahan. Sanggeus mere cai mah. Diilikan ka luar. bet henteu sauyunan jeung pipikiran. Tuda mani nyiksa ka pamajikan teh! . Nu matak kamus kuring mah teu wawuheun kanu ngarana “ngawadang” teh. Jeung deui. Angkahanan teh sangkan salaki bisa dahar sangu haneut. pan mindeng bunta-bantu di pasar teh.

Motor salaki! Direret teh aya nu diuk tukangeunana. Behna mah teu nyalahan panyangka teh! Deuleu eta awewena. “Boga nu karasa?” . cenah unggal poe Saptu. enya we. Komo dibarung seuhah bari ungsrak-ingsreuk! Nyao atuh ah. Teu hayang singna harita mah mapagkeun manehna siga sasari. rek dianteur heula! Rek tepi ka mana tah? “Nyai. pan ayeuna ge poe Saptu. kacipta! Piraku teu nimat keur panas poe kieu! Kasawangna mah eta we. Papakean nu nang dangdan salila-lila geus teu ditolih deui. kunaon?” Salaki geus di jero kamar. mun tadi teh milu jeung Ceu Kayah. Puguh mah sebel! Kuring miceun beungeut. boa-boa aya hubungana antara salaki nu teu daek balik jeung semah nu leungit teh? Tah. teu ku salaki. tah. Leuh. mimitina yeuh! Ti mendi deuih boga pipikiran ka dinya? Tapi da asa teu pamohalan! Enya. Meureun kiwari teh keur balakecrakan di kebona. Tapi wawuheun di mana? Boga perlu naon? Boa-boa… Boa-boa bener caritaan si Jaja!? Ceuk si Jaja. lelembutan kagareuwahkeun ku sora motor nu asup pakarangan. salaki teh sok elat datangna deui mun tas balik dahar jeung kuring. Sangkan kuring timburu? Teu singna. Gura-giru muru kamar. Mana kitu ge tangtu wawuheun jeung boga perlu. kalah jadi lieur. Nyungseb kana angel. Keun siah. Beu. Kuring ngabigeu. make pupuntangan sagala! Sura-seuri deuih. Enya. meureun we atuh! Telat soteh salaki teh… Kuring ngabalieur. tara ngurunyung deui. Nyoelkeun takokak kana sambel goang. Lila ngaheheneng. leungeun pakupis. cenah. Piceurikeun mah mani geus nyelek. Kuring ngahuleng. nu sok maturan salaki nungguan jongko di pasar. pan semah teh nanyakeun salaki. Malah kalan-kalan mah.Hanas geus mangnyieunkeun urab! Geus mangnyambelkeun! Geus dangdan sageulis-geulis! Nyaho moal balik mah. Teu ku semah. Ke. Cuih! Mani kawas… sero ateul! Nanaonan ta teh? Ngahaja. Beu. Ngahuap-huapkeun liwet campur peda. Tina cowet pindah kana tarang. Saha? Ning… semah nu tadi.

” . paingan atuh. Kira dua taun kaliwat. Tapi. Wayahna tong dibuka! Da lain keur Nyai. Is! Akang teu bisa nungkulan! Da kumaha atuh. Nyokot bungkusan leutik siga kado. Keun siah rek dianteur heula! Rek tepi ka marana tah! Engke mah rek dibab… “Ieu. mani teu kabejaan pisan!” “Sawios. Wangun pasagi. “Kade Nyi ieu mah tong digunasika!” carekna basa mimiti mawa eta bungkusan. Leutik ari leutikna mah. Kajeueung si awewe teh nampanan bungkusan tea. bungkusan eta teh geus lila paselap jeung bajuna. Paingan mani omat-omatan tong hayang nyaho eusina. Akang jeung Etehna mah da teu kungsi muka. Meureun we da jang… sero ateul! Kuring teu waka hudang basa salaki mah kebat kaluar deui ti kamar. Ceuk salaki mah kiwari teh keur gering parna. Teuing nanahaon tah? Sorangan ge da teu meunang nyaho. naon hubungana? Laju kuring hudang kabawa panasaran. Kalah laju muka lomari. Kunyem teh tibang sakitu-kituna. Kang. lain keur Akang!” Beu. Nu aneh teh eta palebah bubungkusna. taya maksud ngaruksak babasan!) Aya ku sebel tah ka salaki. Ongkoh mani dipupusti pisan ku manehna teh. Mani royal! Make lawon sutra jeung dikaputan. “Oh. rampang-reumpeung! Era? Sieun? Na di dinya teh kalah kawas bueuk meunang numpaling! (Hampura.” Naon ta teh? Make nga‟akang‟keun. Inget.Gentak malikeun awak. Aya meureun sapuluh ka sapuluh senti mah. Ngintip tina sela-sela panto. Sok siah. Is! Akang mah ngan kapihapean ieu ku Usep teh! Duka naon ari eusina mah. Beungeutna dipencrong satakerna. Cenah mah eta teh batur dalitna basa di es-em-pe. “Hampura we. Kuring curinghak. Teu neuleu aya cukang irung pamajikan! Tapi… ke heula! Naha salaki teh nyebutkeun „kapihapean‟ jeung nyabit-nyabit ngaran Usep? Ngaran Usep teh memang mindeng dicaritakeun salaki. Kang!” pokna bari ngampihan ka jero tasna. “Naon kituh Kang eusina?” “Eusina mah rusiah!” “Na mani rurusiahan sagala! Kawas jeung saha wae!” “Pokona mah rusiah. Nuhun atuh.

Asa kaingetan. Sigana teh tuluy milu. Gentak kuring ngagurinjal. si Jaja mah pastina ge moal apaleun. Sing sabar we! Akang jeung Etehna mah tibang bisa ngajurung dunga. salaki teh geus nyebutkeun kuring keur aya nu karasa ngadadak ka manehna teh. Enya. hampura teuing. Pamustunganana mah kuring ngagoler deui dina ranjang. nu mangrupa bungkusan leutik tea. “Pan ceuk Akang ge Abdi teh keur aya nu karasa!” “Teu singna!” “Tapi itu urab jeung kulub peuteuy!” “Engke deui urab mah!” omongna bari rek ngagalentoran. “Pan ayeuna teh poe Saptu. “Naon dih Nyi nu karasa?” Salaki nyampak gigireun bari laju ngarampaan awak. Nu matak kahayang mah kebat nyampeurkeun basa Iis tuluy amitan. jadi parada. Ngan hanjakal we. Ongkoh kapalang deuih. sing kuat deuih nandangan cocoba teh!” Innalillahi! Kuring ngembang kadu.“Enya. Jeung deui. Muga we Usep sing tenang di alamna! Sing ditarima ku Mantena! Atuh Iis. “Aya naon?” . Rek neang barang nu dipihapekeun jenat salakina ka salaki kuring.” Kuring keom. Is! Tangtu kuring ge bisa neuleuman perasaana dina waktu harita. kudu kaelehkeun ku rasa… era. Sakalian nepungan salaki kuring. manahoreng semah nu ngarana Iis teh ngahajakeun nepungan salaki. Namper-namperkeun perasaan nu merul teu puguh. Rasa-rasa boga dosa ongkoh. Ngan bae kuringna nu teu ngadenge. cenah mah tepung jeung babaturana urang dieu nu kabeneran rek ka pasar. Meureun atuh. enya basa nepungan kuring tea. sabenerna mah cenah bebeja heula ka kuring. Lain ngarampaan ieuh ketang. Ari pangna tiheula ngaleungit. Paduduaan jeung kuring tangtuna oge. nu kitu mah kasebutna teh nyasaran! “Ari Akang rek naon?” Nyaho kuring teh keur samar rasa. Beu. Geus nyangka nu lain-lain ka manehna. Eungeuh tina caritaan satuluyna. naon nu sok dipigawe ku salaki dina poe Saptu. pan tadi teh keur anteng ngalamun di dapur. Astagfirulloh! Ehm. nu ditinggalkeunana.

selang teuing dipikiran! Tong boro Akang jeung Nyai.“Abdi mah panasaran. dalah nu ngarang caritana oge aya bahan moal nyahoeun!” Kuring bati…*** .” “Panasaran kumaha?” “Ari bungkusan nu jang Iis naon sih eusina?” “Lah. nu saukur kapihapean.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->