Kajian Geografi Tempatan Untuk Tingkatan 1 Tahun 2009

Tajuk : Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang Tumbuhan Semulajadi di kawasan kajian. Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara-perkara berikut:      Jenis-Jenis Tumbuhan Semulajadi dan Ciri-Cirinya. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. Sumbangan / Kepentingan Tumbuhan Semulajadi. Masalah-Masalah. Langkah-Langkah Penyelesaian.

Panduan Penskoran
Bil. 1. Aspek Tajuk: Jenis-jenis Tumbuhan Semulajadi di Kawasan Kajian Senarai kandungan Kriteria Penskoran Menulis tajuk dengan lengkap dan menyatakan lokasinya. Mesti ada Bil, Perkara (9 perkara atau lebih), Muka surat. Buat 3 coloum. Menyatakan penghargaan kepada 3 pihak atau lebih. Kepada guru mata pelajaran, ibu bapa, rakan-rakan, dll. Menamakan kawasan kajian, letaknya, sebab-sebab memilih (2 sebab atau lebih), tempoh masa disiapkan. Menyatakan 5 objektif:  Jenis-jenis tumbuhan semulajadi dan ciri-cirinya.  Faktor-faktor yang mempengaruhi.  Sumbangan / kepentingan tumbuhan semulajadi.  Masalah-masalah.  Langkah-langkah penyelesaian. Huraikan objektif tersebut. 6. Kawasan kajian Peta mesti ada: Tajuk peta, binkai peta, anak panah, petunjuk, penggunaan simbol, lakaran peta, penggunaan warna. Nyatakan latar belakang / sejarah kawasan kajian, letak kawasan, lokasi, dalam daerah apa, pekan terdekat, jarak dari bandar terdekat, ciri-ciri fizikal kawasan kajian. Mesti ada: Peta daerah, Peta lakar kawasan kajian. 2 Markah Penuh 1

2.

1

3.

Penghargaan

2

4.

Pendahuluan

2

5.

Objektif kajian

2

1 5

7.

Kaedah kajian

Menghuraikan 3 kaedah:  Pemerhatian  Rujukan  Perbincangan  temu bual  soal selidik, dll. Menyatakan dan menghuraikan jenis-jenis tumbuhan semulajadi dan ciri-cirinya yang terdapat di kawasan kajian. (Sekurangkurangnya 2 jenis)  Jenis menjalar / memanjat  Pokok kayu keras  Tumbuhan renik  Tumbuhan palma Menghuraikan 3 faktor: Bentuk muka bumi, jenis tanih, faktor saliran. Menyenaraikan dan menghuraikan 3 kepentingan / sumbangan:  Sumber pendapatan / pekerjaan  Herba untuk ubat tradisional  Sumber bahan mentah  Mewujudkan industri  Faedah pada alam sekitar  Pendapatan negara Menyenaraikan dan menghuraikan 3 masalah: Akibat pembangunan petempatan (pembinaan jalan raya, dll):  Kepupusan spesis  Rantaian makanan terganggu  Ketandusan tanih / hakisan tanih  Kemusnahan ekosistem  Peningkatan suhu setempat Menyenaraikan 3 langkah penyelesaian (kempen):  Penjagaan alam sekitar  Wujudkan kawasan hijau  Memberi panduan tentang program kitar semula (menyelamatkan hasil hutan). Menggalakkan orang ramai menanam pokok di kawasan kediaman. Hadkan dan rancang pembangunan. Memberi pendidikan kepentingan tumbuhan hijau pada alam sekitar. Bahan grafik. Markah penuh dapatan kajian.

3

8.

Dapatan kajian: 8.1 Jenis –jenis Tumbuhan Semulajadi dan Ciri-cirinya

3

8.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi

4

8.3 Kepentingan / Sumbangan Tumbuhan Semulajadi di Kawasan Kajian

5

8.4 Masalah-masalah

5

8.5 Langkah-langkah Penyelesaian

4

Bahagian dapatan kajian mesti ada 2 bahan grafik, iaitu:  Jadual (2m)  Graf (2m)  Peta minda (2m)  Rajah aliran (2m)

4 25

9.

Rumusan

Dikaitkan dengan objektif kajian. Nyatakan jenis-jenis dan ciri-ciri tumbuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi, kepentingan, masalahmasalah, langkah penyelesaian, harapan / cadangan anda. Mesti ada 4 daripada perkara berikut:  Surat pemberitahuan daripada pihak sekolah  Surat pengenalan diri  Surat kebenaran ibu bapa  Gambar-gamber  Keratan akhbar / bahan daripada internet, majalah, jurnal, dll Mesti ada 3 perkara:  Buku teks / buku rujukan  Atlas  Jurnal / surat khabar / majalah  Bahan daripada internet  Orang sumber  Media lain (spt televisyen, CD) Susunan mengikut format, kemas, teliti. Markah penuh

2

10.

Lampiran

2

11.

Bahan rujukan

2

12.

Penilaian guru

1 50