Anda di halaman 1dari 13

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

INSTRUMEN LITERASI MENULIS TAHUN 1 2010 SARINGAN 2

MAKLUMAT MURID

NAMA :

KELAS :

JANTINA:

LELAKI (

PEREMPUAN (

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

1a.
1

Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru.


2 3 4 5

1b.

Tulis huruf konsonan yang disebut oleh guru.


1 2 3

10

Nota guru: Konstruk 1: Keupayaan menulis huruf vokal dan huruf konsonan.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

2.

Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

k e

p a

Nota guru: Konstruk 2: Keupayaan menulis suku kata terbuka. Guru perlu menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.

3
Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

3.

Tulis perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

du

la

da

sa

ku

na

ja jala

la

ku

si

lo

sa

la

ru

la

le

ri

ke

si

la

ki

Nota guru: Konstruk 3: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. Guru perlu menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.

4
Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

4.

Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

p o

k o k

b o

c e

Nota guru: Konstruk 4: Keupayaan menulis suku kata tertutup. Guru perlu menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.

5
Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

5.

Tulis perkataan berdasarkan gambar. Contoh:

tik

tak

tok

i
til tal

tik
tul

itik

ban
yum yam yim

a
kat kit kut

si
sim sum sam

pan
lat lik lok

u
Nota guru: Konstruk 5: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup. Guru perlu menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

6. Tulis perkataan berdasarkan gambar.

cang rung
Contoh:

lang peng

tong cing

to

peng

tu

ku

topeng

bu

so

ka

Nota guru: Konstruk 6: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng. Guru perlu menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.

7
Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

7.

Tulis perkataan berdasarkan gambar.

pai bau
Contoh:

kai sau

mau rai

ge gerai

rai

ker

pi

tu

tem

bi

ha

ri

Nota guru: Konstruk 7: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi diftong. Guru perlu menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.

8
Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

8.

Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

d r

a o

piala

n u d

Nota guru: Konstruk 8: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Guru perlu menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.

9
Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

9.

Tulis perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

nya

nga

sya

nget

syet

nyet

nga

nga

mo ________________

nganga ________________
nyu khe nya khe

nye

syi

pe ________________

mah ________________

nyi

syi

nga

nya

nga

sya

ling ________________

te

li

________________

Nota guru: Konstruk 9: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Guru perlu menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.

10

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

10.

Tuliskan perkataant berdasarkan gambar.

makanan berjalan
Contoh:

terpijak terjatuh

menjahit melompat

makanan

Nota guru: Konstruk 10: Keupayaan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. Guru perlu menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

11

11.

Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul.

Contoh:

kemas tulisan abang kemas


1.

abang

tulisan

pandai

menari

kakak

2.
.

sungai

di tepi

kami

berkelah

3.

membaca

cerita

kakak

buku

Nota guru: Konstruk 11: Keupayaan menulis ayat mudah. Guru boleh menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

12

12.

Tulis ayat berdasarkan gambar.

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________


Nota guru: Konstruk 12: Keupayaan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Guru perlu menyebutkan gambar.

13
Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

Anda mungkin juga menyukai