£V

/,

TMWOE""'*

riBiUfilllllllli!]

PENERBIT
'41^A'*'

MEDAN

BIBLIOTHEEK KITLV
0199 9281

UZ

8 0 S $SX

/ht'4n

r i*-/o

WÄJB mm
dan padunvpadum boh peringatan kenebah 'ulama jamen nyang mupe'at getanyoë baca

gehimpôn lé

ANZIB LAMNYONG 19 7 4
v; 38 'O.fiaV0l

Gecdtak dan gepetebiet lé S AI F U L Jalan Nilam 13 — MEDAN

HAK TETAP PADA PENERBIT .

I r a m a n y a 8. Bandum umat 7. Wafeet Nabi Muhammad 3. Wafeet Siti Fatimah 4. Bandum getanyoë 9. I r a m a n y a 10.KANDONGAN KITAB NYOE muka Sipatahkata 1. Siplôh perkara 5. Hadih Nabi : 5 6 11 21 26 30 33 34 35 36 37 ——ooOoo . Sulôh nyang akhé 6. Wajéb Iman 2.

Sidéh ngon sinoë nyang bekah pi na. Silab ngon salah bagah negantoë. Lôn lakèe me'ah nyang salah lôn nyoë. Dalam dônya nyoë Tuhan nyang kaya. Nyang Po 'alam nyoë Mahakuasa.— 5 SIPATAH KATA Alhamdulillah Allah lôn pujoë. Harah dum ka lhi han meiï sagoë. Mangat 'oh dudoë teka bahgia. Mangat 'oh dudoë jeet sampôrena. Kenebah lama masa saboh roë. Ban nyang khendak droë Allah Ta'ala. Nyang bahsa 'Arab melarat tuloë. PENYALEN. . Maklum tengku droë malém pi hana. Geyue merunoë jalan agama. Tulésan jaroë baréh pi hana. Iman ngon 'amal nibak getanyoë. Penesan Nabi gebri getanyoë. Nyang mat kuasa dum na sinaroë. Udéb ngon maté relé 'alam nyoë. Lôn salén jinoë mangat nebaca.

Wajéb iman dum getanyoë akan Nabi. Langet melinggang bumië meguncang mehubôhubô. saffa. Betapatéh uroë kiamat dudoë teka. Langet bumoë kon lé menoë ka nesimpan. . Ureeng maksiet nyang tan tèebat maté jahé. Nèkmat syeruga Tuhan buka kenan laju. Habéh maté bandum saré saffan-saffa. Wajéb patéh pee nyang nekhen uléh Nabi. Betapatéh nyang goh datang nepehaba. Ureeng mokmin nebri nèkmat ds lam kubu. Misé mawot nyang that sakét taperasa. Buleen uroë pi gurahna bintang mehambô._ 6 — WAJEB IMAN Nalam : Syèh 'Abdullah Bismülahirrahmanirrahim. Surôh Tuhan Israfi yob sangkakala. Nyanke uroë kesudahan harô-hara. Na peet plôh thon nyang menan nyan saf fa». Habéh maté bandum saré malingkan Tuhan. Misé nepegah 'adeeb kubu di sikaphé. Tema turôn ujeen putéh maulhaiya.

Habéh timoh bandum tubôh ka teduek-duek. . Taék tajak ateeh pucak dengon tatrôn. Nyang cok unen nyanke ureeng mubahgia. Tema tajak ateeh titi siratalmustakim. Dum nan halôn sidom putôh 'oh melinteeng. Tema gecéng dum na 'amai lam neraca. Nyang cok ngon wie hana bahgi ka celaka. Tema neyôob sangkakala lé Israfi. Karonya Allah ladôm pantah na ban kilat. Muwoë nyawong tema bandum tan lé maté. Pekayan tan bandum telhôn binèh uruek. Tema nyang jak ateeh titi lê ban babat. Dum na rakyat ka gehisab geparéksa. Nyang ghon 'amai kebajikan lam syeruga. Titi halôh lagi tajam nibak pedeeng. Ladôm cok wie ladôm unen ban nyang babat. Nyang phui paloë'dum gepasoë lam nuraka. Gèt dengon jhet phui dengan ghon sinan nyata. 'Oh mehimpôn dum narakyat gejôk sui-at. Panyang titi saboh rawi lhèe ribèe thon. Halôh pi that gepeduek ateeh nuraka jahim. Tema gerôn ka gehimpôn u Padang Mahsya.

Nyang selamat ateeh titi jemerang pi tröh. Tema ladôm ban ureeng plueng nyang that baca. Binèh krueng nyan kandé pi le na ban bintang. 'Ümu sadum saban-saban muda belia.— 8 — Ladôm pantai! na dum bagah ?. Ngon makanan dan minoman lazat-lazat. Ngon boh kayèe cit metentèe rasa le ban. Suntok sabé tebiet han Ie ruek-ruek masa. . Karonya hak ho nyang galak kenan nebn. Muhila-hila lam nuraka ka tesirek. Ladôm tema pantah bacut han that lanja. Ladôm tema na ban guda gepoh lawa. Bak Hud Nabi krueng Kalkausu sinan piyôh.ngén bawa. Kekai sinan cit hana had hana hingga. Nyang jéb ie nyan^deek pi han lé grah pi han lé. Ladôm budo me'ei-me'ei mesek-mesek. Tuha han lé sakét han lé ruek-ruek m w . Asoë mehat dum séb sidroë han pee riwang. Lheeh nyan tema ureeng mokmin tamong syeruga. Soé nyang pajôh pruet han sengkôh lam sukaan Suntôk kayém lam tekhém-khém haté mangat. Dalam nèkmat suntôk mangat catirasa.

Ureeng'mokmin umat Nabi nyang medèesya. Han jilala apui nuraka bak han patôt. Padum 'adeeb kala limpeen ulee pathuek. Ke makanan boh zakôm nyan ka jipaióh. Soë nyang pajôh hangoh tubôh apui sinaroë. Sicut-cut 'adeeb page ngo lôn pegah. Boh zakcm nyan hutông pi that tajam ban duroë. Gebôh ranté gebóh pasóng ranthék-ranthuek. Tuleeng urat asoé utak bandum relé. . Ladôm tutông meng 'oh gaki 'oh nan sahja. Tetab sinan j eet tebiet han ruek-ruek masa. Padum 'adeeb uroë malam hana tedôh. Nyang tan tèebàt nyan pi getôt lam nuraka. Tema gebôh t a n sot tema 'adeeb sabé. Ladôm\ betéh ladôm habéh ladôm 'oh pha. Ladôm tutông meng 'oh takue élla dada. Kira-kira ubé dèesya dum nan getôt._ 9— Di sikaphé dum tegulé lam nuraka. Kawôh apui nibak gaki bandua blah. Tema ladôm habéh bandum élla muka. Padum na tréb nyan ne 'adeeb iam nuraka. Lheeh nyan tema gaséh Tuhan nekelua.

Dengon iman dalam haté akan Nabi. Yôh lam dônya iman jiba dengon yakin. Nyang yakin dalam hâté Tuhan sidroë. .— 10 — Karonya Tuhan nepetebiet ureeng mokmin. Walèe maksiet nepetebiet lam nuraka. Lom syufa'at saidil umat Nabi kita. Ban gepegah dhoë takekah bak musalla. Tamat 'oh nyoë nalam lôn nyoë lôn pehabéh. Surôh tegah bèk tabantah tapecaya. Roë cit kebit nyang gepegah taperasa. Betaiman wahé nyak cut dan hé cut da. Jih gepenan wahé tèelan mokmin 'asi. Betaingat wahé sahbat rakan dum na. Tieb-tieb ureeng nyang na iman yôh lam dônya. Nyang umat dum ban sinaroë nekelua. Sembahyang limong bèk tatinggai betajaga. Kong 'etikeet nana murtad wahé adoë. Meng na 'umu laén buhu ulôn rintéh.

Tema jinoë menan pula. Soë nyang dengo wafeet Nabi. V mesejid netebist lanja. %\\ sa) an kawôm dum na. Nabi nethée ka ï'ab wafeet. JCa mehimpôn kenan mesapat.— 11 — Kisah NABI WAFEET MUHAMMAD BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Subehanallah wa bihamdihi. Dudoë Tuhan bri metemèe pahla Sang-sang tamat dengon tangan. Cahya Nu Allah asai dilèe.Nyoë wafeet Nabi lôn calitra.'Usman. . Dengon sahbat mahijer ansari. Tubôh janjôngan Nabi melia. . . Tuhan halarat pulang cahya. Abu Bakar. 'Umar. 'Oh saré wafeet Nabi Muhammad.

Sahbat seôt ènsya Allah. Tema sabda Rasulullah. Ikôt bandum gâta nyang na. Nyang mukalafah tamupakat. Hadih pereman bèk talupa. Pakri tabah khendak Tuhan. . Meseld Rasui meseki Nabi. Kri tapaban getanyoë nyang na. Hé 'Aisyah lôm kubungka. Abu Bakar gantoë ulôn. Hâté bekah bak nyum rasa. Bandum sahbat hâté gundah. Lom mesabda Rasulullah Tapabanbah ka trôh masa. Rasulullah pi negisa. Tema 'Aisyah seöt sabda. Newoë urumoh bak 'Aisyah. Dum na umat tabri aja.— 12 — Nabi newasiet yôh masa nyan. HabAh wasiet dum nepegah. Meng ka janji nana daya. Ulôn sajan b&k han neba. Mengka janji nibak Tuhan. Rupa ka ubah Nabi melia.

Allah hé Fatimah.— 13 — Yôh masa nyan tuan 'Aisyah. Slti Fatimah neyue hel lanja. Kri cit narlt tuan 'Aisyah. Tema nekhen haba sipatah. Ulôn kuwoë jinoë bak Tuhan. Allah. Yôh nyan mesabda Rasulullah. Ka trôh kenan dum ban nyang na. Akhèrat tuan nyang kekài baka. 'Oh noë langkah ulôn lam dônya. Tema ka trôh tuan Fatimah. Hâté gundah rô ie mata. Nyang dônya nyoë empat singgahan. Ya Rasulullah ulôn ka teka. Dum na sahbat di janjôngan. Pereman Allah ka trôh masa. Ne-e ayah ka ubah rupa. Hé Fatimah anek metuah. Hè Fatimah anek metuah. Bethat taingat ke Tuhan sldroë. Bandum getanyoë tatinggai dônya. . Ulôn kuminah didalam dônya. Wahé intan kutinggal dônya. Mesyahadah bèk talupa.

Akhérat tuan tempat tagisa. Nyang dônya nyoë tempat singgahan. Misé laôt rnegelumbangi -. Nyang lôntuan sidroë sahja. Ahek iaën ka maté dilèe Pakon kamoë dudoë tema. Bit adak na Saidina 'AU. Pakri untông dum na kamoë. Tapeingat uléh gâta. Han nekhen kri misé gâta.— 14 — Betaingat ke Tuhan sidroë. Bukon bubarang bekah rasa. jinöë ulôn sidroë nekebah. Betagaséh dum ke umat. Mirah padam ngon ie muka. NTyang ka maté nan lôn sayang. . Nabi dengo narit Fatimah. Han soë perunoë cut ngon raya. lié limpah ngon ie mata. Bandum getanyoë tatinggai dônya. Han soë pegah rejang jula. Saidina 'Ali that pahlawan. Tema seôt tuan Fatimah. Nyang metuah mubahgia.

Langet bumoë sang meguncang. La ilaha Hallah tepanggé rahmat. Sakét Nabi bungong kumbèe. 'Arah kerusi loh ngon kalam. 'Ali 'Usman Bakar 'Umar. Buleen bintang sang gurahna. Netakôt sisat rôh lam dèesya. . Ya Rasulullah. Han jan ta thee siat ka mala. Sabab negaséh oléh halarat. . Yoh nyan Nabi that dukaan.. Anek cuco wie ngon unen. Wasiet pi Iheeh di janjôngan. 'Umu singkat di Maulana. Menanke proë ke umpama. Ka trôh kenan Malék teka. .— 15 — Sabab nesayang dum ke umat. Janji ka trôh nibak masa. Estiri Nabi tuan 'Aisyah. Bandum 'alam sang ka pahna. Han muban-ban rô ie maia. Nabi Muhammad ka trôh sabda. Penoh limpah ngon ie mata. Tamsé bungong Kenong uroë.

Ka trôh knoë neba sabda. . Tamong 'Izrai bak Muhammad. Hana sapât lôn e nyang ka. Malék Mawot hé anek droë.— 16 — Tema ne-ék u Neketok pintô Bak Fatimah Cuba ta-e soë rumoh laju. di lua. le mata rô melelumba. pantah sigra. sabda Nabi. Tuan Fatimah nejak pandang. Bukon 'Arab hé boh hate. Tuan Fatimah dong bak pintô. Tuan Fatimah moë lé sigra. Kenoë perab dengon sabda. Ureeng pecré lôn ngon gâta. Tuan Fatimah menyum temakôt. Dengo sabda Rasulullah. Dengon nikmat dan sijahtra. Han torn puroë lôn e rupa. Nengieng u likôt bak Saidina. Nekhen 'Arab that samlakoë. Jroh samlakoë lagi hibat. Ne-e tedong ureeng muda. Ho ka gata tuan 'Arab.

Sahbat nyang peet digeniréng. Bak na idin nibak gata. Kunjông Muhammad nyang melia. Ubak Nabi nyang melia. . Malaikat le that teka. Ensya Allah walhamdulillah. Maséng-maséng duka cita. Jaweeb nebri lé Maulana. Tuan 'Aisyah nyang mueng Nabi. Husén Hasan pi sereta. Mikai. Sahbat nyang peet pi na sajan.— 17 — Tema mesabda di Tzrai. Assalamu 'alailcôm ya Muhammad. Tuan Siti tentang dada. Karena dônya tempat singgahan. Akhérat tuang nyang kekai baka. Saleem halarat akan gâta. Bandum saleem akan Nabi. Israfi pi na sajan. Malék Raluan pi sereta. Lheeh mesabda Nabi Muhammad. Pote Allah sangat mechén. Ban nyang titah ulôn rila. Tujôh plôh laksa Malaikat.

Malam Senayan wafeet Nabi. Asoë langet bandum galak. Rasulullah Malaikat ba. Habéh nekunjông 'Arah Kerusi. Geba legat bak Rabbana. Geple asoë di Maulana. Masa nemihreet Nabi Muhammad. Habéh tebuka syeruga lapan. Budiadari trôn u dônya. La ilalia Hallah Muhammadur Rasulullah. Nabi gearak bak Rabbana. Malaikat dum kunjông Muhammad. Lebèh indah Nabi melia. Bak halarat laju geba. Tubôh Nabi gepumanoë. Tuanta 'Ali bekah rasa. Nejôk sugoë bak 'Aisyah. Sigala sahbat bandum duka. . Gejak iréng nyawong Muhammad. Mehambôran b&e u dônya. Nyum meguncang 'alam dônya. Necok sugoë di Maulana. Fatimah moë bukon bubarang.— 18 — Habéh wasiet Nabi haretoë.

Tinggal syari'at bak umatnya. 'Abdurrahman pumanoë Nabi. Nekanuri ke Ssidina. 'Abdurrahman Saidina 'Ali. Ziké silaweet nana padoë. Lheeh semanoë kafan lhèe lapéh. Genab uroä kenong jemba. Sembahyang kedéh mesejid Madina. Petamong Nabi lam kubunya. Ketika sembahyang waketu Lehô.— 19 Geeucô ie ateeh Nabi. Trôh u gaki geplè v rata. Neba u kubu lé sahbat dum na. Abu Bakar ngon 'Useman. Saidina 'Ali rahôb bak muka. Tinggal Qeruan bak sahbatnya. Wafeefc Nabi 'oh noë tamat. Saidina 'Ali bôh nisan dua. . 'Abdurrahman pesaré tanoh. Tinggal bi'at tinggai telekin. Nyang bôh bse-bèewan Saidina 'Umar. Nyang pekafan tubóh Saidina. Lheeh temanom pulang kembali. Saidina 'Abbas nyang mat badan.

_ 20 — Nabi newoë bak halarat. Wafeet Nabi 'oh nan haba. Tinggai Qeruan nibak sahbat. Tinggai kitab bak 'ulama. ooOoo . Tinggai syari'at nibak Raja. 'Oh nan tamat wafeet Nabi. Dalam nasekah menan gerawi. Wafeet Siti Ion calitra.

Percetakan SAIFUL Mcdan . Tgk Usman al Fauzi Lung Ie Banda Aceh Pcnaaeliat Penerbit &.AllU T.

dalam rangka menghadiri musyawarah Tarbiyah di PadanE pada bin.Sebahagian ulama2 dari Dista Aceh bergambar bersama sdr.A. H. di Jin. Nilam 13 Medan. Mei 1974 yang lalu . Saiful U.

no.Sesa'at akan berangkat ke Padang. S dari kanan (baju batik) adalah i d r Kecik B anggota DPRD Prop. Dista Aceh. <^» «^tv . di bulan Mei 1974 antara lain.

Dista Aeeh. Teunom anggota DPRD GR Prop. sebelah kiri sekali adalah Tgk. Muhammad .Bergambar ketika akan berangkat an'ara lain.

Neoöm ômmi necôm abunya. Ban Allah khen anek di gata. ngon abunya. meng sipadé. Lheeh nibak nyan neamanah. Nesrah ij a nesrah bajèe.— 21 — WAFEET SITI FATIMAH Muwoë kisah wafeet Siti. Sembahyang Suboh nemehasé. Barangho anek Bèk jarak-jarak Bèk jarak anek Anek bèk t acre bèk tajak-jak. Wafeet Siti buleen Puasa. Tango 16n pegah anek bak gata. Neprôh ulèe anek bandua. dengon bapa. Nam buleen Iheeng wafeet Nabi. Ne jak musafé bungong syeruga. Necôm jaroë necôm gaM. Meng ka wafeet Amirilmokminin. Nyangke judo Saidina 'Ali. Nyang jroh budi ngon setia. . Anek Nabi nyang melia.

Belebèh nechen anek tan ma.— 22 — 'Oh nedengo wasiet Siti. Ati'ullah wa ati'urrasul. Anek Ion ta-e yabunaiya. Bôh lam kafan surat raeUaBak nyang netrôh ka nejak' cok Nejôk ubak 'Ali Murtala Seôt 'Ali karamailah. Tema sakét bungong syeruga. Begèt nepapah anek Ion dua. Kebit pi na anek nyang laén. Ubak 'Ali gepumesan. Ensya Allah ulon kereja. . 'Oh ka Lehô nejak sembahyang Tema dang-dang geprèh 'Àsa. ' Lheeh sembahyang nebeet warid 'Oh ka mugréb buka Puasa Sembahyang Mugréb relaos Tema dang-dang geprèh 'Isya. ' Han apôh-apah han cula-ealoë. Bethat nemalèe ke Rasulullah. Lheeh 'Isya nebeet warid. Tuanta 'Ali megrak rasa. Han poh-poh droë bungong syeruga.

. Ne-e Siti ka naze'a. Lhèe boh sagoë ureeng lhèe dróë. Hingga teka tengoh malam. Pegèt jirat kubu dua. That samlakoë mecelak mata. Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'im. soë ba. Pumanoë kedroë pekafan lanja. Rahmat Allah ateeh gata. Nyum getanom droëne sajan. Saboh sagoë negulam jenazah. Ingat penesan Fatimah Zuhra. Lheeh nekhen nyan han lé narit. Kalimah Tauhid han lé nebaca. Droëne julang jenazah melia.— 23 — Seôt 'Ali karamallan. Tema teka ureeng sidroë. Saboh sagoë hana. Trôh panggélan Allah Ta'ala. 'Oh saré trôh liang-lahad. Yôh nyan nemoë tuanta 'Ali. Tu?n Fatimah legat geba. Ensya Allah Tuhan pelahra. Tema sigra gesembahyang. Han nepethèe nibak barangsoë.

Bungong saboh bintang raja. Kamoë dum nyoë taniet hana. Kamoë dengo wasiet Nabi. Lôn kupubuet wasiec Nabi. Nekhen nyoë ban neparéksa. Sahbat dum na hana senang. . Manyèt han lé ka netanom. Lôn po perumoh lôn nyang tanom. Balah jaweeb bak Murtala. Menan nekhen 'Ali Murtala. Tema seot tuanta 'Ali. Hana sapat nebri pelemah. Nejak sudi neparéksa. Bèk nesudi hé syèedara. Necok manyèt kenoë rejang. Wafeet Siti yue tanom sigra. Nejak tanyong ubak 'Ali. Tema pakon reyôh gata. Pakon gata tamesidroë. Tema sahbat ka geseôt.— 24 — Singoh megah Siti ka mafeet. Sembahyang Siti angkèe syeruga. Mehan jeet prang lôn ngon gata. Teka sahbat melaksin-laksa.

Amin ya Rabbul'alamin.Seôt 'Ali ulôn lawan. Tanyong tentée han nepegah. Bèk mupaké wahé sahbat. Sjahdat ke Allah tegôh setia. Temakôt tan dum Ke gâta. Pelemah jirat Fatimah Zuhra. ooOoo . Dengon Siti Fatimah Zuhra. Silaweet ke Nabi bekajém na. Tango lôn pesan wahé ahli. Lôn cok sereban ngon Zulfaka. Dum kafilah tema mupakat. Sitimang brat langet dônya. Pahla silaweet han trehimat. Ladôm sahbat tamong tuha. Tuan Fatimah kubune dua. Wahé sahbat dum ban nyang na. Saidina 'Ali jak pelemah. Silaweet belê ke Muhammad. 'Oh nyan tamat waieet Nabi. Taprèh dilèe wahé rakan.

Maksiet baten na siplôh pee betaturi. Perintah Ta'at dengon maksiet ulôn bayan. Dônya akhérat tan paidah nyan nyang megriet. Bisniülahirrahnianirrahim Hatamah nyoë na saboh kesudahan. Nyang ka gebri dum ke hamba lé halarat. Sagai-sagai bèk jibri rab ubak tubôh. Wajéb ateeh dum 'mukallaf jipejiôh. Nyan kepala kejahatan khen Muhammad. Nyakni banci hate gata ke gob nékmat.26 — SIPLOH PEKARA MAKSIET HATE DENGON SIPLOH PEKARA TA'AT HATE Nalam : SYEH 'ABDULLAH. Gema akan mabôk-mabôk makanan lazat. Kelhèe ralab nyakni marah perangui gata. . Lam Arba'in menan nekhen lé Razali. Kelimong kriet sereta gaséh ke areta. Kenam gaséh kemegahan dalam dônya. Nyang ketujôh gaséh ke dônya betaingat. Petama phôh syarahutta'am yakni sangat. Kepeet hasud dengki ku'èh hate gata.' Nyang kedua syarahulkalam le that narit.

Tinggai maksiet sikelian nyang petama. Sikureeng 'ujôb hireen gata kedroë.— 27 — Nyang kelapan tekabô gata perajêk droë. Siplôn reya pubuet 'amai tan ékelah. Ta'at batén na siplôh pee ngo lôn bayan. Nyanke siplôh maksiet batén perangui Habih. Kon tapubuet simatajmata karena Allah. Supaya jeet ngon sabab nyan gepumelia. Bak meheluk tapelemah 'amai gata. Nyakni sii'eet perangui gala kepujian. Kelhèe jitahan bèk lé riwang silama 'umu. Wajéb taboh ban siplôh boh dum behabéh. Wajéb tèebat bak maksiet nyan dum hé akhi. Petama tèebat nibak dèesya sikelian. Betapasoë dum sifeet nyoë dalam hâté. Ngon lhèe syarat sah tatèebat khen 'ulama. Ateeh meheluk Tuhan Asa dum barangsoë. . Sang tan laén lagèe gata dalam nanggroë. Hâté gata bak maksiet nyan tapesuci. Wajéb ngon nyan tamesifeet dumte saré. Cut ngon rajêk lahé batén baranggajan. Nyang kedua menyesai hat buet nyang lalu.

Harap pahla nibak Tuhan Po nyang Asa. / . Kedua hanfun nyakni takôt ke Rabbana. Lakèe me'ah menyo han ék tabayee yum. Ban nyang khendak getanyoë hamba neperintah. Nam ékelah nibak 'amai sikelian. Ke peet saba ateeh hukôm Tuhan sidroë. Pubuet surôh ngon pejeôh larang dum na.— 28 — Khen Astarafar dengon lidah jeeb kutika. Lahé batén ban syari'at nana ubah. Pubuet ta'at lahé batén bethat bubrat. Limong syukô pandang nèkmat sikelian. Nyang tapubuet simatamata karena Tuhan. Tujôh tèewakai tapeserah droë uba* Allah. Gaséh ke Rasui pubuet surôh pejeôh tegah. Areta gob cok lé gata pulang bandum. Pejeôh maksiet bethat nabsuji galak that. 'Alamat muhébbah gaséh Rasui Panghulèe kita. Hate gundah suntôk sabé rô ie mata. Bah sidum nan perintah tèebat wahé tèelan. Jinoë bak sot lôn periwang pekataan. Milék Allah Po nyang Asa di gata tan. Lapan muhébbah 'bPtagasèh Tuhan Asa. Nibak bahla sikelian betasaba. Kelhèe zahid banci hâté ke dônya nyoë.

Tan 'iktikeet ke buetan Po sikelian. Ke Muhammad po janjôngan waréh sajan. Dengon tunyok sereta tulông Rabbul'izzat. Kenan rahmat bèk na putôh nekarônya. Kalimah Taibah neorl sudah pekataan. Alhamdulillah ka sampôrena nyang lôn kasad. Baya kiamat nyang nepegah uléh Nabi. Bahrurijad haf ai mangat kenong ragam. Saleem rahmat ngon berekat sikelian. Lom ke sahbat ngon nyang ikôt bak agama. Sikureeng rila hâté gata kada Tuhan. Dèsya faki ngon berekat nalam ini. Sukreet mawot 'adeeb kubu betapiké. Ngon sjufa'at Muhammad nyang aklié zaman. Tapegah gaséh amar nahi tapubuet tan. Ta'at hâté maksiet hâté lôn penalam. . Sikelian betaingat bit na hali.— 29 — Meng tan menan sulét gata wahé tèelan. Iman tetab dalam dada hingga page. Nepeampôn lé Tuhanku nyang that Rani. Nyang kesiplôh betaingat nyan ke mate. Nebri tèebat nyang nasuha yôh goh maté.

Tema takhém-khém 'oh nebri bahla. Tema nyang kepeet ingat ke kubu. Thön siribée lhèe retôh peet plôh sa tapham. . Taduek teku-ku tarô ie mat«. Ingat ke dèesya tamoë bekajém. Kedua tèelan ingat kedèesya. Tema tapiké limong pekara.tacré tatinggai dônya. ke Tuhan. 20 Rabi'ulawal 1341 ooOoo SULOH NYANG AKHE Bismillahirrahmanirrahim Sulôh nyang akhé bèk ta-éh lé. Gampông Kedah Kutaraja nama tempat. Dengon taufik Tuhan Asa Po halarat. Getanyoë tawoë u asai mula. Ban tekejôt tema taduek lé. Tema nyang kelhèe ingat ke maté. Getanyoë . Bedoh boh hate duek melaga. Dônya taikôt tinggal disinoë.— 30 Bak dua plôh Rabi'ulawal tamat kalam. Tuhan petengoh u Padang Mahsya. Nvang awai phôn ingat. Asai bak tanoh muwoë bak tanoh.

Taduek lam dônya dum thô reôh. Adak kuthèe dum nyoë balah. Talakèe woë lom lam dônya. Telah jinoë tan paidah. Tamerakan ngon 'ulama. . Hadih Nabi Panghulèe kita. Meng han tapatéh wahé rakan. Laju tapetoë ho nyang hawa.— 31 — Taduek sidroë ngonte pi tan. Lom metamah 'adeeb séksa. Menyo han j eet makna Qeruan. Dang-dang tawoë u nanggroë baka. Tema nyang limong ingat akhérat. Yôh lam dônya hau thèe kedroë. That paléh kèe sembahyang hana. Teka 'adeeb mubagoë-bagoë. Sidroë tèelan dalam kerenda. Sepôt pi that arat pi sangat. Misé tapiyôh yub kayée raya. Han kuminah bak musalla. Hana tréb lambat taduek lam dônya. Telah jinoë apôh ulèe. Menanke misé taduek di sinoë. Haba lôn nyoë kon pakri-pakri. Pakon that bôk-bang dilèe lam dônya. 'Oh talakèe teka gurantang. Lam Qeruan tajak paréksa. Lemah tempat dalam nuraka.

Rakyat bahrullah jikalon rupa. Sikaphé laknat han jipecaya. Rakyat tecengong jikalon rupa. Jitebiet sinan jilingka Kakbah. Buleen di langet jitrôn u bumoë. ooOoo . Laén lön tuléh meng na kutika. Sikaphé paléh asoë nuraka. Tan meng sidroë nyang mèe tapesa. Nabi getanyoë jipumelia.32 — Pat nyang han j eet betatém tanyong. Bintang mublèt-blèt pujoë Rabbana. Tujôh sen tujôh jilingka sabé. Sidum nan Mihreet Nabi Muhammad. Jitebiet sinan ji-ék u langet. Mumada 'oh nyoë dilée silapéh. Lam sapai bajèe buleen jitamong. Pat han kenong betaparéksa. Hireen sikaphé jikalon rupa. Lebéh that pangkat Nabi getanyoë. Jipegah menoë jipegah medéh.

2. kemudian dinyanyikan beramai-ramai. BEK 'OH MATE 'AMAI HANA. 'Adeeb séksa soë me-ungki. Demikian seterusnya dinyanyikan No. kemudian tiap2 habis satu nomor disambut pula beramai-ramai seperti yang No. HANA SABE UDEB LAM DONYA. 4. 1. Tasembahyang 'oh trôh watèe. Tempat nebri lam syeruga. Cit medali phôn lam dônya. Soë pecaya sabda Nabi. 3 — 4 oleh satu orang. Tapuasa pi ka tentèè. 'Oh trôh watèe buleen Puasa. 2 oleh satu orang juga. B A N D U M 1. ^habisnya dinyanyikan pula beramai-ramai yang No. 1 dinyanyikan oleh satu orang. Sabda Nabi tapecaya. Catatan : No. Lagu Zikir. Surôh tegah bèk me-ungki. wajéb tabri. Pitrah jakeet. 1 juga. UMAT BANDUM UMAT MEHAT MATE.— 33 — Irama Acèh. . BEDOH TEEBAT BEK LALE LE. Piyôh dilèe bak kereja. 3. Kemudian dinyanyikan No. Jak ék Haji meng na tega.

m 1 - / ?. ja.nya. 2.le«n « bl t « .Kat «« tee bu .la» sye .l è e bok ke . phôn lnfli ? / HA nya«3a 45 - 6 . ga. * O é 1 7/6 MB-BUM U. BB .pa .51 meng na te * Ten-pat n« .BS ÜQBB LAK DO 2* VI.fla / ? * .ya 6 ^ 6 / 7 7W8 / i .- <WàMmW8BtîBgWet>g>Bl»y . E A TÉ.%ri. M . . // ƒ < 6 X i 7 / 6 6 1. waJéb ta brl. KA.»OH TBE.' ^f$T 'Ik ..7 2 / 1 .— 34 — zraœa Aeèe* A minor 2/4 Sedan«' B A » DP M »«A! Lagu Zikir Aï Z I B 1.yfth dl . «ab .da Ha Clt ne . ka ten » t e a .ya.HAÏ M .da Na M.goh 'A .SA fiA . 8 i B K « M A 'öh trok wa Sab. |.wig .BAT 2.M T A Ta-eara-bah-yang »1-trah Ja-keet 808 pe. ÜTÏA. 2« 3.deeb sék-aa ? 7 / 1 Z / . / / 9 6 i 7 / 6 6 7 / 1 2 W 1 ..r e 3* M L & Ba.sa Sa .pel i .roh t e . troh wa ta«.a .tel. soë me.«a. / i.ung .„ »A. ga. ek me.ta.3 BK E LA »: Lfe ifa i. * Ta .k i .

Gèt ke kuli gèt kerani lê soë sayang. Tamegurèe na 'èlemèe dalam badan.AMYONG. Jingieng budi tamah lagi na pintaran. Ureeng galak ho nyang tajak lê that rakan. Menyo budo hana saho guna badan. GETANYO E 1 Bandum tanyoë temerunoë wahé rakan. Bèk that laloë telah dudoë 'èlemèe tan.— 35 — Irama Acèh. Hana padèe ka metentèe lemah jalan. BANDÜM JN a i a m. Pee lom beo jipecawo uléh syèetan. Tengoh muda tauseha mita jalan. 4 Buet bak sunggôh na pee pajôh ban sikawan. Mudah tema takereja pee sukaan. Hana gadôh hana reyôh baranggajan. 2 Bedoh adoë bandum jinoë rejang-rejang. Jak sikuia tajak mita kepintaran. 1 Pebruari 1973 AN Z I B . 3 Gèt metutô jroh ngon budhoë kelakuan. I.

ï/ala*.t a ran. 1« that sa-kan.6 7 1/3 .»e-gu-rè* na '«-la-ne« T««ngoh ««-dBita u .kan.Jak ral-ta 3 . 5 */ 3 *fTl 1. gu.Ian. t Ost .na r e .— 36 — Xxawa^Aoèh.I a h du-do* 2 .k e .t a .an-ru. 2. 2. ' à .Ja pais su-ka. / 3 2 / l T E 1.no« «a. ml.deh a.l i gàt k s .hé r a . »i-dak t e . Be .do8 ban-dian Jl-noë re-Jang-relang.y6h 2 1 2 / ? .pe-ca-tfo- 2 1/7. « 2 7 1/6 8a. AS Z I B 6 inJaor« i/A Kaderat«« i 1 2 / 3 .«a t a .l o i t e . l e ses sa-yang. A.t a Ja.t a .na oa-dan. S Ü S Ü K ^ VB TAK y ol. 1.tft Jrob ngon fctidhoë ke-la-ku .k a .r a . « t .n i ye-oyo hu-âo ha.g i na p l n . u-lèh eyèetaii' Pa« loh fco. Lagt) Sulp». 2 .na pa«4«v ka me-ten-tèe le-mah j a .Ha.na ga.r a n .aa<Jingiang TBU-dl ta-mah l a .lw<-toèe t a n . ha-rang-ga-Jan. Buet tek auaggon na pee pa-Jôh ten s i . Jak Bi-ku. ke.«an. U-reewg ga-lak ho nyang tajak 4.na sa-ho da lam feß-da«.o J i . 3. / 0 6 1 2 / 3 * 5 * / 3 1. .dôh ha.an.p l n . Bak that' l a .s e .I a n . la«-dum ta-nyoB t a .l a t a . Ta. 3.r o .h* Oit k« k o .

Pegah habéh 16n ngo nyata. Limong kawôm umat Muhammad. Su gemeréb tango suara. Ke ma ke ku jin darßhftka. Nyan nyang baja* lôn i?k mita. Ikuji kedéh u mejub dènya. Laju nesudi pantah sigra. Limong kawôm nyang that lôn rindü. Jimehêi Tuhan wahé y a Rabbi.- H AD I H N A B Ï Bismillahirrahmanirrahim fcïyoë na saboh hadih Nabi. Pee nyang mabôk sibagoënya. Toh raseki ke ulôn hamba. Proë hai gâta uroë kiamat. Dalam mesejid jipoh cakra. Diuiee nyan nanji Haren. Raya habéh 'oh penuh dônya. Pee kamita dikah Haren. Wahé akhi tapecaya. . Ya Jébrai nyan ulôm mita. Ulèe u langet nyang tujôh lapéh. triée tebiet lam nuraka. Watèe limong sembahyang hana.— 37 . Kepcet kawôm nyang marit-marit. Kawôm kedua jakeet han jibri. Kawôm pc-tama nyang tinggal sembahyang. Bibi dua u masyrék u magréb. Tema seôt Ya Jéb-rai. Kemèe kawôm nyang jéb arak.

0 0 Q 0 0— S Y E KU G A Alhamdulillah sikelian puj Lôn kisah Nyoë bhah sj Syeruga luah bak lang Penoh asoë mesuka-suT Karrnya Tuhan ke ureeng mokmin. Nyan hé pocut betaingat. le j i putéh misé dadch. Surôh Tuhan kawai syer Suara mangat tesinyom-sinyom. Rasa mamèh nibak nira.— 38 — Sigo jicoh lé ulee nyan. Soë na yakin sembahyang 'am dônya. Siribèe thon han puléh bisa. Rumah meligoc na Biang ngon gampông h Padum ngon krueng na. Manch renom ngon ie i Rupa jroh that hana eels n Lam tekhém-khém rem That negaséh ke ureen Nyang sembahyang dali Lam syeruga lê that n' Nèkmat lazat hana ngon sa. Nan Malaikat Malék Raluan. ngon : le di dalam lazat rasa. Di dalam nyan penoh penula . Khcn Muhammad nyang that bena. Taloë binèh krueng jroh tanaman.

Tabloë kaman syeruga lé gâta. Nyanke ureeng tueng syeruga. Di ateek keta bantai ^esuson Oahja merôn-rôn tampôk metia. Subehanallah wa bihamdihi. Pumanyènan mesuka-suka. Tuhanku Rani sangat kaya. Boh kajèe masak lazat rasa.rmbahyang. Yum syeruga khen Rasulullah. Han ék habéh ulôn calitra. Wahé hambaku ureeng mokmin. Hana payah bri belanja. Yum di kamoë syeruga di kamoe.39 — Ureeng mokmin tamong kénan. . Soë na yakin bak age Tesebut dalam Hadih Nabi. T*zat nèkmat nan ék khen kxi Menan khen Nabi nyang pehaba. Kon tabri pèng gupang busoK. Nèkmat syeruga le that lapéh. Karonya Tuh-n ke ureeng mokmin. Hamparan lahôri cedan rupa. Soë na tém bluë yôh lam dônya. . i tajôk ke yum syeruga. Nyangke ureeng bloë nuraka. Rumoh meligoë kimah meriti. Pajôh makanan pee nyang galak. Pereman Rabbi necalitra. Soë nyang maksiet hanr. Soë na yakin bak sembahyang..

Getanyoè bandum tav/oé u asai. Bekai tamaté jinoë tamita. Di akhérat lheeh bak bahya. Nepeampôn barang dècsya. Tasembahyang pubuet 'ibadat. Dônya hé po bak tathèe karam Bandum sirtman habéh pahna.' Sikelian milék Allah. 'Umu habéh han tatujan. Tapubuet surôh pejeôh tegah Ke Pote Allah bèk talupa. Jitebiet nafah kelua masôk Ingat suntôk ke Rabbana. Bandum muwoë ke Rabbana Astarfirullah ya Rafurón. Bèk that se-u ngon areta.— 40 — Alhamdulillah sikelian pujoe. Buet sembahyang tapelazém. Adak tan laén sembahyang bena Bahla tasaba nèkmat tasyukô. Bak le tabeet ngon taziké. Wahé umat bèk lalè that Pubuet 'ibadat bèk talupa. Bekai akhérat jinoë tamita. Nepesinggah siat bak gata. Mesilaweet ke Muhammad. Surôh Tuhan takereja. oooOooo- . Menan wasiet Nabi Muhammad Nibak sahbat umat dum na. Tamita bekai yôh lam dônya.

.

'fSKiïê*'* '*ÎÏD^* .