£V

/,

TMWOE""'*

riBiUfilllllllli!]

PENERBIT
'41^A'*'

MEDAN

BIBLIOTHEEK KITLV
0199 9281

UZ

8 0 S $SX

/ht'4n

r i*-/o

WÄJB mm
dan padunvpadum boh peringatan kenebah 'ulama jamen nyang mupe'at getanyoë baca

gehimpôn lé

ANZIB LAMNYONG 19 7 4
v; 38 'O.fiaV0l

Gecdtak dan gepetebiet lé S AI F U L Jalan Nilam 13 — MEDAN

HAK TETAP PADA PENERBIT .

Wafeet Siti Fatimah 4. I r a m a n y a 10. Bandum getanyoë 9. Wajéb Iman 2.KANDONGAN KITAB NYOE muka Sipatahkata 1. Wafeet Nabi Muhammad 3. I r a m a n y a 8. Siplôh perkara 5. Sulôh nyang akhé 6. Hadih Nabi : 5 6 11 21 26 30 33 34 35 36 37 ——ooOoo . Bandum umat 7.

. Lôn salén jinoë mangat nebaca. Maklum tengku droë malém pi hana. Ban nyang khendak droë Allah Ta'ala. Silab ngon salah bagah negantoë. Penesan Nabi gebri getanyoë. Lôn lakèe me'ah nyang salah lôn nyoë. Mangat 'oh dudoë jeet sampôrena.— 5 SIPATAH KATA Alhamdulillah Allah lôn pujoë. Harah dum ka lhi han meiï sagoë. Udéb ngon maté relé 'alam nyoë. Kenebah lama masa saboh roë. Geyue merunoë jalan agama. Sidéh ngon sinoë nyang bekah pi na. Nyang bahsa 'Arab melarat tuloë. Dalam dônya nyoë Tuhan nyang kaya. Nyang mat kuasa dum na sinaroë. Tulésan jaroë baréh pi hana. PENYALEN. Mangat 'oh dudoë teka bahgia. Iman ngon 'amal nibak getanyoë. Nyang Po 'alam nyoë Mahakuasa.

Misé mawot nyang that sakét taperasa. Habéh maté bandum saré malingkan Tuhan. Wajéb iman dum getanyoë akan Nabi. Surôh Tuhan Israfi yob sangkakala. Langet bumoë kon lé menoë ka nesimpan. Langet melinggang bumië meguncang mehubôhubô. Na peet plôh thon nyang menan nyan saf fa». Wajéb patéh pee nyang nekhen uléh Nabi. . Betapatéh nyang goh datang nepehaba. Ureeng maksiet nyang tan tèebat maté jahé._ 6 — WAJEB IMAN Nalam : Syèh 'Abdullah Bismülahirrahmanirrahim. Buleen uroë pi gurahna bintang mehambô. Betapatéh uroë kiamat dudoë teka. saffa. Nèkmat syeruga Tuhan buka kenan laju. Ureeng mokmin nebri nèkmat ds lam kubu. Tema turôn ujeen putéh maulhaiya. Misé nepegah 'adeeb kubu di sikaphé. Habéh maté bandum saré saffan-saffa. Nyanke uroë kesudahan harô-hara.

'Oh mehimpôn dum narakyat gejôk sui-at. Tema neyôob sangkakala lé Israfi. Nyang phui paloë'dum gepasoë lam nuraka. Nyang cok unen nyanke ureeng mubahgia. . Muwoë nyawong tema bandum tan lé maté. Panyang titi saboh rawi lhèe ribèe thon. Tema gerôn ka gehimpôn u Padang Mahsya. Titi halôh lagi tajam nibak pedeeng. Halôh pi that gepeduek ateeh nuraka jahim. Taék tajak ateeh pucak dengon tatrôn. Tema gecéng dum na 'amai lam neraca. Dum nan halôn sidom putôh 'oh melinteeng.Habéh timoh bandum tubôh ka teduek-duek. Tema tajak ateeh titi siratalmustakim. Dum na rakyat ka gehisab geparéksa. Nyang ghon 'amai kebajikan lam syeruga. Pekayan tan bandum telhôn binèh uruek. Karonya Allah ladôm pantah na ban kilat. Nyang cok ngon wie hana bahgi ka celaka. Gèt dengon jhet phui dengan ghon sinan nyata. Ladôm cok wie ladôm unen ban nyang babat. Tema nyang jak ateeh titi lê ban babat.

Tuha han lé sakét han lé ruek-ruek m w . 'Ümu sadum saban-saban muda belia. Tema ladôm ban ureeng plueng nyang that baca. Karonya hak ho nyang galak kenan nebn.ngén bawa. Ladôm tema pantah bacut han that lanja. Ladôm budo me'ei-me'ei mesek-mesek. Binèh krueng nyan kandé pi le na ban bintang. Asoë mehat dum séb sidroë han pee riwang. Ladôm tema na ban guda gepoh lawa. Nyang selamat ateeh titi jemerang pi tröh.— 8 — Ladôm pantai! na dum bagah ?. Ngon boh kayèe cit metentèe rasa le ban. Kekai sinan cit hana had hana hingga. Ngon makanan dan minoman lazat-lazat. Lheeh nyan tema ureeng mokmin tamong syeruga. . Soé nyang pajôh pruet han sengkôh lam sukaan Suntôk kayém lam tekhém-khém haté mangat. Muhila-hila lam nuraka ka tesirek. Dalam nèkmat suntôk mangat catirasa. Bak Hud Nabi krueng Kalkausu sinan piyôh. Suntok sabé tebiet han Ie ruek-ruek masa. Nyang jéb ie nyan^deek pi han lé grah pi han lé.

Ladôm\ betéh ladôm habéh ladôm 'oh pha. Gebôh ranté gebóh pasóng ranthék-ranthuek. Tema ladôm habéh bandum élla muka. Boh zakcm nyan hutông pi that tajam ban duroë. Padum 'adeeb uroë malam hana tedôh._ 9— Di sikaphé dum tegulé lam nuraka. Kira-kira ubé dèesya dum nan getôt. Ureeng'mokmin umat Nabi nyang medèesya. Tetab sinan j eet tebiet han ruek-ruek masa. Ladôm tutông meng 'oh gaki 'oh nan sahja. Kawôh apui nibak gaki bandua blah. Nyang tan tèebàt nyan pi getôt lam nuraka. Tema gebôh t a n sot tema 'adeeb sabé. Tuleeng urat asoé utak bandum relé. Sicut-cut 'adeeb page ngo lôn pegah. Ke makanan boh zakôm nyan ka jipaióh. Soë nyang pajôh hangoh tubôh apui sinaroë. Padum 'adeeb kala limpeen ulee pathuek. Han jilala apui nuraka bak han patôt. . Padum na tréb nyan ne 'adeeb iam nuraka. Ladôm tutông meng 'oh takue élla dada. Lheeh nyan tema gaséh Tuhan nekelua.

— 10 — Karonya Tuhan nepetebiet ureeng mokmin. Dengon iman dalam haté akan Nabi. Walèe maksiet nepetebiet lam nuraka. Yôh lam dônya iman jiba dengon yakin. Betaiman wahé nyak cut dan hé cut da. Roë cit kebit nyang gepegah taperasa. Tamat 'oh nyoë nalam lôn nyoë lôn pehabéh. Jih gepenan wahé tèelan mokmin 'asi. Sembahyang limong bèk tatinggai betajaga. Ban gepegah dhoë takekah bak musalla. Meng na 'umu laén buhu ulôn rintéh. Kong 'etikeet nana murtad wahé adoë. Tieb-tieb ureeng nyang na iman yôh lam dônya. Lom syufa'at saidil umat Nabi kita. Nyang umat dum ban sinaroë nekelua. . Betaingat wahé sahbat rakan dum na. Nyang yakin dalam hâté Tuhan sidroë. Surôh tegah bèk tabantah tapecaya.

'Oh saré wafeet Nabi Muhammad. Cahya Nu Allah asai dilèe. Tuhan halarat pulang cahya. Abu Bakar. Tubôh janjôngan Nabi melia. . %\\ sa) an kawôm dum na.Nyoë wafeet Nabi lôn calitra. . Nabi nethée ka ï'ab wafeet. V mesejid netebist lanja. Dengon sahbat mahijer ansari. . JCa mehimpôn kenan mesapat. 'Umar. Soë nyang dengo wafeet Nabi. Tema jinoë menan pula.— 11 — Kisah NABI WAFEET MUHAMMAD BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Subehanallah wa bihamdihi.'Usman. Dudoë Tuhan bri metemèe pahla Sang-sang tamat dengon tangan.

Tema sabda Rasulullah. Dum na umat tabri aja. Sahbat seôt ènsya Allah. Lom mesabda Rasulullah Tapabanbah ka trôh masa. Rupa ka ubah Nabi melia. Ikôt bandum gâta nyang na. Newoë urumoh bak 'Aisyah. Nyang mukalafah tamupakat. Hâté bekah bak nyum rasa. HabAh wasiet dum nepegah. Tema 'Aisyah seöt sabda. Abu Bakar gantoë ulôn. Pakri tabah khendak Tuhan. Hé 'Aisyah lôm kubungka. Bandum sahbat hâté gundah. Hadih pereman bèk talupa. Meseld Rasui meseki Nabi. Mengka janji nibak Tuhan. Kri tapaban getanyoë nyang na. . Ulôn sajan b&k han neba. Meng ka janji nana daya.— 12 — Nabi newasiet yôh masa nyan. Rasulullah pi negisa.

Pereman Allah ka trôh masa.— 13 — Yôh masa nyan tuan 'Aisyah. Ulôn kuwoë jinoë bak Tuhan. Tema ka trôh tuan Fatimah. Ulôn kuminah didalam dônya. 'Oh noë langkah ulôn lam dônya. Yôh nyan mesabda Rasulullah. Hé Fatimah anek metuah. . Mesyahadah bèk talupa. Kri cit narlt tuan 'Aisyah. Nyang dônya nyoë empat singgahan. Tema nekhen haba sipatah. Slti Fatimah neyue hel lanja. Hè Fatimah anek metuah. Hâté gundah rô ie mata. Allah hé Fatimah. Ne-e ayah ka ubah rupa. Ka trôh kenan dum ban nyang na. Akhèrat tuan nyang kekài baka. Wahé intan kutinggal dônya. Allah. Ya Rasulullah ulôn ka teka. Bethat taingat ke Tuhan sldroë. Dum na sahbat di janjôngan. Bandum getanyoë tatinggai dônya.

jinöë ulôn sidroë nekebah. Mirah padam ngon ie muka. . Tema seôt tuan Fatimah. Ahek iaën ka maté dilèe Pakon kamoë dudoë tema. Han soë pegah rejang jula. Saidina 'Ali that pahlawan. Nyang metuah mubahgia. Nabi dengo narit Fatimah. Bandum getanyoë tatinggai dônya. Tapeingat uléh gâta.— 14 — Betaingat ke Tuhan sidroë. Nyang dônya nyoë tempat singgahan. Pakri untông dum na kamoë. Bukon bubarang bekah rasa. Han nekhen kri misé gâta. lié limpah ngon ie mata. Bit adak na Saidina 'AU. Nyang lôntuan sidroë sahja. NTyang ka maté nan lôn sayang. Betagaséh dum ke umat. Misé laôt rnegelumbangi -. Han soë perunoë cut ngon raya. Akhérat tuan tempat tagisa.

'Ali 'Usman Bakar 'Umar. . 'Umu singkat di Maulana. Janji ka trôh nibak masa. Netakôt sisat rôh lam dèesya.. Estiri Nabi tuan 'Aisyah. Bandum 'alam sang ka pahna. La ilaha Hallah tepanggé rahmat. Buleen bintang sang gurahna. . Han jan ta thee siat ka mala. Ka trôh kenan Malék teka. Anek cuco wie ngon unen. Ya Rasulullah. Han muban-ban rô ie maia. Menanke proë ke umpama.— 15 — Sabab nesayang dum ke umat. . Penoh limpah ngon ie mata. Wasiet pi Iheeh di janjôngan. 'Arah kerusi loh ngon kalam. Nabi Muhammad ka trôh sabda. Tamsé bungong Kenong uroë. Sakét Nabi bungong kumbèe. Langet bumoë sang meguncang. Sabab negaséh oléh halarat. Yoh nyan Nabi that dukaan.

di lua. Malék Mawot hé anek droë. Han torn puroë lôn e rupa. Tuan Fatimah moë lé sigra. . Tuan Fatimah menyum temakôt. Bukon 'Arab hé boh hate. Ne-e tedong ureeng muda. Nekhen 'Arab that samlakoë. Ho ka gata tuan 'Arab. Dengon nikmat dan sijahtra. pantah sigra. Kenoë perab dengon sabda. Tuan Fatimah dong bak pintô. Ka trôh knoë neba sabda. Tamong 'Izrai bak Muhammad. Ureeng pecré lôn ngon gâta.— 16 — Tema ne-ék u Neketok pintô Bak Fatimah Cuba ta-e soë rumoh laju. Nengieng u likôt bak Saidina. Dengo sabda Rasulullah. Hana sapât lôn e nyang ka. le mata rô melelumba. Tuan Fatimah nejak pandang. sabda Nabi. Jroh samlakoë lagi hibat.

Sahbat nyang peet pi na sajan. Malaikat le that teka. Assalamu 'alailcôm ya Muhammad. Tuan 'Aisyah nyang mueng Nabi. Sahbat nyang peet digeniréng. Maséng-maséng duka cita. Karena dônya tempat singgahan.— 17 — Tema mesabda di Tzrai. Jaweeb nebri lé Maulana. Tuan Siti tentang dada. Bak na idin nibak gata. Ban nyang titah ulôn rila. Akhérat tuang nyang kekai baka. Ensya Allah walhamdulillah. . Kunjông Muhammad nyang melia. Malék Raluan pi sereta. Mikai. Pote Allah sangat mechén. Bandum saleem akan Nabi. Husén Hasan pi sereta. Lheeh mesabda Nabi Muhammad. Tujôh plôh laksa Malaikat. Ubak Nabi nyang melia. Israfi pi na sajan. Saleem halarat akan gâta.

Nejôk sugoë bak 'Aisyah. Mehambôran b&e u dônya. Masa nemihreet Nabi Muhammad. Nabi gearak bak Rabbana. Rasulullah Malaikat ba. Tubôh Nabi gepumanoë. Habéh tebuka syeruga lapan. Nyum meguncang 'alam dônya. Sigala sahbat bandum duka. Habéh nekunjông 'Arah Kerusi. Tuanta 'Ali bekah rasa. Fatimah moë bukon bubarang. La ilalia Hallah Muhammadur Rasulullah. Malaikat dum kunjông Muhammad. Bak halarat laju geba. Malam Senayan wafeet Nabi.— 18 — Habéh wasiet Nabi haretoë. Lebèh indah Nabi melia. Necok sugoë di Maulana. Budiadari trôn u dônya. Geba legat bak Rabbana. Asoë langet bandum galak. Gejak iréng nyawong Muhammad. . Geple asoë di Maulana.

Ketika sembahyang waketu Lehô. Neba u kubu lé sahbat dum na. Tinggal syari'at bak umatnya. Saidina 'Abbas nyang mat badan. Sembahyang kedéh mesejid Madina. Tinggal bi'at tinggai telekin. Lheeh temanom pulang kembali. Wafeefc Nabi 'oh noë tamat. Abu Bakar ngon 'Useman. Nekanuri ke Ssidina. Saidina 'Ali rahôb bak muka. Trôh u gaki geplè v rata.— 19 Geeucô ie ateeh Nabi. Ziké silaweet nana padoë. Tinggal Qeruan bak sahbatnya. 'Abdurrahman Saidina 'Ali. 'Abdurrahman pesaré tanoh. Nyang bôh bse-bèewan Saidina 'Umar. . Genab uroä kenong jemba. 'Abdurrahman pumanoë Nabi. Saidina 'Ali bôh nisan dua. Nyang pekafan tubóh Saidina. Petamong Nabi lam kubunya. Lheeh semanoë kafan lhèe lapéh.

'Oh nan tamat wafeet Nabi. ooOoo . Wafeet Siti Ion calitra._ 20 — Nabi newoë bak halarat. Tinggai kitab bak 'ulama. Tinggai syari'at nibak Raja. Tinggai Qeruan nibak sahbat. Dalam nasekah menan gerawi. Wafeet Nabi 'oh nan haba.

Percetakan SAIFUL Mcdan . Tgk Usman al Fauzi Lung Ie Banda Aceh Pcnaaeliat Penerbit &.AllU T.

Mei 1974 yang lalu .Sebahagian ulama2 dari Dista Aceh bergambar bersama sdr.A. Nilam 13 Medan. di Jin. H. dalam rangka menghadiri musyawarah Tarbiyah di PadanE pada bin. Saiful U.

Sesa'at akan berangkat ke Padang. Dista Aceh. S dari kanan (baju batik) adalah i d r Kecik B anggota DPRD Prop. no. di bulan Mei 1974 antara lain. <^» «^tv .

Dista Aeeh. Teunom anggota DPRD GR Prop.Bergambar ketika akan berangkat an'ara lain. Muhammad . sebelah kiri sekali adalah Tgk.

Meng ka wafeet Amirilmokminin. meng sipadé. Neoöm ômmi necôm abunya. . Wafeet Siti buleen Puasa. Nyangke judo Saidina 'Ali. Ne jak musafé bungong syeruga.— 21 — WAFEET SITI FATIMAH Muwoë kisah wafeet Siti. Tango 16n pegah anek bak gata. dengon bapa. Nesrah ij a nesrah bajèe. Neprôh ulèe anek bandua. Sembahyang Suboh nemehasé. Ban Allah khen anek di gata. Nyang jroh budi ngon setia. Barangho anek Bèk jarak-jarak Bèk jarak anek Anek bèk t acre bèk tajak-jak. Nam buleen Iheeng wafeet Nabi. Lheeh nibak nyan neamanah. ngon abunya. Anek Nabi nyang melia. Necôm jaroë necôm gaM.

Kebit pi na anek nyang laén. Anek Ion ta-e yabunaiya. ' Han apôh-apah han cula-ealoë.— 22 — 'Oh nedengo wasiet Siti. 'Oh ka Lehô nejak sembahyang Tema dang-dang geprèh 'Àsa. Tema sakét bungong syeruga. . Ati'ullah wa ati'urrasul. Han poh-poh droë bungong syeruga. Ubak 'Ali gepumesan. Lheeh 'Isya nebeet warid. Ensya Allah ulon kereja. Begèt nepapah anek Ion dua. Bethat nemalèe ke Rasulullah. Tuanta 'Ali megrak rasa. ' Lheeh sembahyang nebeet warid 'Oh ka mugréb buka Puasa Sembahyang Mugréb relaos Tema dang-dang geprèh 'Isya. Bôh lam kafan surat raeUaBak nyang netrôh ka nejak' cok Nejôk ubak 'Ali Murtala Seôt 'Ali karamailah. Belebèh nechen anek tan ma.

Pumanoë kedroë pekafan lanja. Saboh sagoë hana. Droëne julang jenazah melia. 'Oh saré trôh liang-lahad. Rahmat Allah ateeh gata. Ensya Allah Tuhan pelahra.— 23 — Seôt 'Ali karamallan. Han nepethèe nibak barangsoë. Tema sigra gesembahyang. Tu?n Fatimah legat geba. Lhèe boh sagoë ureeng lhèe dróë. That samlakoë mecelak mata. Trôh panggélan Allah Ta'ala. Yôh nyan nemoë tuanta 'Ali. Hingga teka tengoh malam. Nyum getanom droëne sajan. Pegèt jirat kubu dua. Saboh sagoë negulam jenazah. Ne-e Siti ka naze'a. soë ba. Tema teka ureeng sidroë. Ingat penesan Fatimah Zuhra. Lheeh nekhen nyan han lé narit. Kalimah Tauhid han lé nebaca. Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'im. .

Menan nekhen 'Ali Murtala. Tema pakon reyôh gata. Bèk nesudi hé syèedara. Kamoë dengo wasiet Nabi. Kamoë dum nyoë taniet hana. Balah jaweeb bak Murtala.— 24 — Singoh megah Siti ka mafeet. Sahbat dum na hana senang. Wafeet Siti yue tanom sigra. Lôn kupubuet wasiec Nabi. Sembahyang Siti angkèe syeruga. Teka sahbat melaksin-laksa. . Hana sapat nebri pelemah. Bungong saboh bintang raja. Mehan jeet prang lôn ngon gata. Tema sahbat ka geseôt. Nejak tanyong ubak 'Ali. Nejak sudi neparéksa. Pakon gata tamesidroë. Necok manyèt kenoë rejang. Nekhen nyoë ban neparéksa. Manyèt han lé ka netanom. Tema seot tuanta 'Ali. Lôn po perumoh lôn nyang tanom.

Amin ya Rabbul'alamin. Silaweet ke Nabi bekajém na. Wahé sahbat dum ban nyang na.Seôt 'Ali ulôn lawan. Bèk mupaké wahé sahbat. Saidina 'Ali jak pelemah. 'Oh nyan tamat waieet Nabi. Pahla silaweet han trehimat. Tango lôn pesan wahé ahli. Pelemah jirat Fatimah Zuhra. Ladôm sahbat tamong tuha. Sitimang brat langet dônya. Dum kafilah tema mupakat. Taprèh dilèe wahé rakan. Temakôt tan dum Ke gâta. Dengon Siti Fatimah Zuhra. Lôn cok sereban ngon Zulfaka. Silaweet belê ke Muhammad. Sjahdat ke Allah tegôh setia. ooOoo . Tuan Fatimah kubune dua. Tanyong tentée han nepegah.

Nyang ketujôh gaséh ke dônya betaingat. Kelimong kriet sereta gaséh ke areta. Nyakni banci hate gata ke gob nékmat. Kenam gaséh kemegahan dalam dônya. Nyan kepala kejahatan khen Muhammad. Petama phôh syarahutta'am yakni sangat. Kepeet hasud dengki ku'èh hate gata. Sagai-sagai bèk jibri rab ubak tubôh. Maksiet baten na siplôh pee betaturi. Lam Arba'in menan nekhen lé Razali. Perintah Ta'at dengon maksiet ulôn bayan. . Dônya akhérat tan paidah nyan nyang megriet.' Nyang kedua syarahulkalam le that narit. Gema akan mabôk-mabôk makanan lazat. Nyang ka gebri dum ke hamba lé halarat. Bisniülahirrahnianirrahim Hatamah nyoë na saboh kesudahan. Kelhèe ralab nyakni marah perangui gata.26 — SIPLOH PEKARA MAKSIET HATE DENGON SIPLOH PEKARA TA'AT HATE Nalam : SYEH 'ABDULLAH. Wajéb ateeh dum 'mukallaf jipejiôh.

— 27 — Nyang kelapan tekabô gata perajêk droë. Sikureeng 'ujôb hireen gata kedroë. Ngon lhèe syarat sah tatèebat khen 'ulama. Cut ngon rajêk lahé batén baranggajan. Ta'at batén na siplôh pee ngo lôn bayan. Tinggai maksiet sikelian nyang petama. Petama tèebat nibak dèesya sikelian. Nyang kedua menyesai hat buet nyang lalu. Hâté gata bak maksiet nyan tapesuci. Betapasoë dum sifeet nyoë dalam hâté. Sang tan laén lagèe gata dalam nanggroë. Ateeh meheluk Tuhan Asa dum barangsoë. Wajéb ngon nyan tamesifeet dumte saré. Kelhèe jitahan bèk lé riwang silama 'umu. Kon tapubuet simatajmata karena Allah. Siplôn reya pubuet 'amai tan ékelah. Supaya jeet ngon sabab nyan gepumelia. Wajéb tèebat bak maksiet nyan dum hé akhi. Nyakni sii'eet perangui gala kepujian. Bak meheluk tapelemah 'amai gata. Wajéb taboh ban siplôh boh dum behabéh. . Nyanke siplôh maksiet batén perangui Habih.

Bah sidum nan perintah tèebat wahé tèelan. Nibak bahla sikelian betasaba. Ke peet saba ateeh hukôm Tuhan sidroë. Gaséh ke Rasui pubuet surôh pejeôh tegah. Nyang tapubuet simatamata karena Tuhan. Limong syukô pandang nèkmat sikelian. Pubuet ta'at lahé batén bethat bubrat. Lapan muhébbah 'bPtagasèh Tuhan Asa. Kelhèe zahid banci hâté ke dônya nyoë.— 28 — Khen Astarafar dengon lidah jeeb kutika. Jinoë bak sot lôn periwang pekataan. 'Alamat muhébbah gaséh Rasui Panghulèe kita. Lahé batén ban syari'at nana ubah. Tujôh tèewakai tapeserah droë uba* Allah. Lakèe me'ah menyo han ék tabayee yum. Nam ékelah nibak 'amai sikelian. Areta gob cok lé gata pulang bandum. Pejeôh maksiet bethat nabsuji galak that. Kedua hanfun nyakni takôt ke Rabbana. Harap pahla nibak Tuhan Po nyang Asa. / . Pubuet surôh ngon pejeôh larang dum na. Milék Allah Po nyang Asa di gata tan. Ban nyang khendak getanyoë hamba neperintah. Hate gundah suntôk sabé rô ie mata.

Kalimah Taibah neorl sudah pekataan. Nyang kesiplôh betaingat nyan ke mate. Alhamdulillah ka sampôrena nyang lôn kasad. Sukreet mawot 'adeeb kubu betapiké.— 29 — Meng tan menan sulét gata wahé tèelan. Lom ke sahbat ngon nyang ikôt bak agama. Iman tetab dalam dada hingga page. Bahrurijad haf ai mangat kenong ragam. Saleem rahmat ngon berekat sikelian. Tan 'iktikeet ke buetan Po sikelian. Sikelian betaingat bit na hali. Ke Muhammad po janjôngan waréh sajan. Nepeampôn lé Tuhanku nyang that Rani. Kenan rahmat bèk na putôh nekarônya. Sikureeng rila hâté gata kada Tuhan. Nebri tèebat nyang nasuha yôh goh maté. Ngon sjufa'at Muhammad nyang aklié zaman. Dengon tunyok sereta tulông Rabbul'izzat. Ta'at hâté maksiet hâté lôn penalam. Dèsya faki ngon berekat nalam ini. Baya kiamat nyang nepegah uléh Nabi. Tapegah gaséh amar nahi tapubuet tan. .

Tema takhém-khém 'oh nebri bahla. Getanyoë . Asai bak tanoh muwoë bak tanoh. Nvang awai phôn ingat. Thön siribée lhèe retôh peet plôh sa tapham. Kedua tèelan ingat kedèesya. Gampông Kedah Kutaraja nama tempat. Dengon taufik Tuhan Asa Po halarat. 20 Rabi'ulawal 1341 ooOoo SULOH NYANG AKHE Bismillahirrahmanirrahim Sulôh nyang akhé bèk ta-éh lé. ke Tuhan. .— 30 Bak dua plôh Rabi'ulawal tamat kalam. Bedoh boh hate duek melaga. Ban tekejôt tema taduek lé.tacré tatinggai dônya. Tema tapiké limong pekara. Ingat ke dèesya tamoë bekajém. Tuhan petengoh u Padang Mahsya. Dônya taikôt tinggal disinoë. Tema nyang kepeet ingat ke kubu. Getanyoë tawoë u asai mula. Taduek teku-ku tarô ie mat«. Tema nyang kelhèe ingat ke maté.

Adak kuthèe dum nyoë balah. Menyo han j eet makna Qeruan. Tema nyang limong ingat akhérat. That paléh kèe sembahyang hana. Lom metamah 'adeeb séksa. Menanke misé taduek di sinoë. Dang-dang tawoë u nanggroë baka. . Hadih Nabi Panghulèe kita. Telah jinoë tan paidah. Laju tapetoë ho nyang hawa. Sidroë tèelan dalam kerenda. Pakon that bôk-bang dilèe lam dônya. Sepôt pi that arat pi sangat.— 31 — Taduek sidroë ngonte pi tan. Haba lôn nyoë kon pakri-pakri. Misé tapiyôh yub kayée raya. Lam Qeruan tajak paréksa. 'Oh talakèe teka gurantang. Lemah tempat dalam nuraka. Tamerakan ngon 'ulama. Han kuminah bak musalla. Yôh lam dônya hau thèe kedroë. Taduek lam dônya dum thô reôh. Meng han tapatéh wahé rakan. Teka 'adeeb mubagoë-bagoë. Telah jinoë apôh ulèe. Talakèe woë lom lam dônya. Hana tréb lambat taduek lam dônya.

Laén lön tuléh meng na kutika. Nabi getanyoë jipumelia. Tan meng sidroë nyang mèe tapesa. Rakyat tecengong jikalon rupa. Rakyat bahrullah jikalon rupa. Jitebiet sinan jilingka Kakbah. Jipegah menoë jipegah medéh. ooOoo . Sikaphé paléh asoë nuraka. Sidum nan Mihreet Nabi Muhammad. Tujôh sen tujôh jilingka sabé. Pat han kenong betaparéksa.32 — Pat nyang han j eet betatém tanyong. Hireen sikaphé jikalon rupa. Lam sapai bajèe buleen jitamong. Bintang mublèt-blèt pujoë Rabbana. Mumada 'oh nyoë dilée silapéh. Jitebiet sinan ji-ék u langet. Buleen di langet jitrôn u bumoë. Lebéh that pangkat Nabi getanyoë. Sikaphé laknat han jipecaya.

kemudian dinyanyikan beramai-ramai.— 33 — Irama Acèh. 'Adeeb séksa soë me-ungki. BEDOH TEEBAT BEK LALE LE. HANA SABE UDEB LAM DONYA. 1 dinyanyikan oleh satu orang. ^habisnya dinyanyikan pula beramai-ramai yang No. B A N D U M 1. Soë pecaya sabda Nabi. Surôh tegah bèk me-ungki. Sabda Nabi tapecaya. 3. 1. Demikian seterusnya dinyanyikan No. wajéb tabri. Cit medali phôn lam dônya. kemudian tiap2 habis satu nomor disambut pula beramai-ramai seperti yang No. Pitrah jakeet. Tempat nebri lam syeruga. Tasembahyang 'oh trôh watèe. Jak ék Haji meng na tega. Catatan : No. Kemudian dinyanyikan No. Piyôh dilèe bak kereja. 2. UMAT BANDUM UMAT MEHAT MATE. Tapuasa pi ka tentèè. 1 juga. BEK 'OH MATE 'AMAI HANA. 3 — 4 oleh satu orang. Lagu Zikir. . 'Oh trôh watèe buleen Puasa. 2 oleh satu orang juga. 4.

BAT 2.a .m 1 - / ?. E A TÉ.ya.nya.3 BK E LA »: Lfe ifa i. troh wa ta«.»OH TBE.7 2 / 1 . ek me.roh t e . phôn lnfli ? / HA nya«3a 45 - 6 . 2« 3. / / 9 6 i 7 / 6 6 7 / 1 2 W 1 .%ri.goh 'A . * O é 1 7/6 MB-BUM U. ÜTÏA. M . «ab .r e 3* M L & Ba. ja. // ƒ < 6 X i 7 / 6 6 1.da Na M. 2.' ^f$T 'Ik .«a.- <WàMmW8BtîBgWet>g>Bl»y . . ka ten » t e a .wig .l è e bok ke .ta.51 meng na te * Ten-pat n« .HAÏ M . ga.la» sye . soë me. 8 i B K « M A 'öh trok wa Sab.k i .SA fiA . * Ta .pa .pel i . KA.— 34 — zraœa Aeèe* A minor 2/4 Sedan«' B A » DP M »«A! Lagu Zikir Aï Z I B 1.. waJéb ta brl.yfth dl . / i.Kat «« tee bu .„ »A. ga.deeb sék-aa ? 7 / 1 Z / . BB .le«n « bl t « .da Ha Clt ne .sa Sa .ya 6 ^ 6 / 7 7W8 / i ..fla / ? * . |.tel.ung .BS ÜQBB LAK DO 2* VI.M T A Ta-eara-bah-yang »1-trah Ja-keet 808 pe.

2 Bedoh adoë bandum jinoë rejang-rejang. Bèk that laloë telah dudoë 'èlemèe tan. 1 Pebruari 1973 AN Z I B . BANDÜM JN a i a m. Gèt ke kuli gèt kerani lê soë sayang. Mudah tema takereja pee sukaan. 3 Gèt metutô jroh ngon budhoë kelakuan. Ureeng galak ho nyang tajak lê that rakan. Hana padèe ka metentèe lemah jalan. Tamegurèe na 'èlemèe dalam badan. Pee lom beo jipecawo uléh syèetan. GETANYO E 1 Bandum tanyoë temerunoë wahé rakan.— 35 — Irama Acèh.AMYONG. Jak sikuia tajak mita kepintaran. Hana gadôh hana reyôh baranggajan. I. Jingieng budi tamah lagi na pintaran. 4 Buet bak sunggôh na pee pajôh ban sikawan. Menyo budo hana saho guna badan. Tengoh muda tauseha mita jalan.

3.na pa«4«v ka me-ten-tèe le-mah j a .Jak ral-ta 3 .lw<-toèe t a n .6 7 1/3 .l i gàt k s . u-lèh eyèetaii' Pa« loh fco.l o i t e . ï/ala*. S Ü S Ü K ^ VB TAK y ol.r o . Ta.p l n . A. ' à .no« «a. Bak that' l a .Ha. ha-rang-ga-Jan.h* Oit k« k o .hé r a .deh a.na oa-dan. gu. 2 .an.tft Jrob ngon fctidhoë ke-la-ku . 5 */ 3 *fTl 1.aa<Jingiang TBU-dl ta-mah l a .kan.t a Ja. 1« that sa-kan. 2.«a t a . t Ost .na ga.I a h du-do* 2 .Ian.t a . Buet tek auaggon na pee pa-Jôh ten s i .s e . . Lagt) Sulp». l e ses sa-yang. 2.k a . la«-dum ta-nyoB t a . / 0 6 1 2 / 3 * 5 * / 3 1.g i na p l n . 1.y6h 2 1 2 / ? .an-ru.t a . Jak Bi-ku.r a . / 3 2 / l T E 1. 3.t a ran. Be .Ja pais su-ka.na sa-ho da lam feß-da«. ml.n i ye-oyo hu-âo ha.na r e . « t . « 2 7 1/6 8a. »i-dak t e .«an.»e-gu-rè* na '«-la-ne« T««ngoh ««-dBita u .do8 ban-dian Jl-noë re-Jang-relang.pe-ca-tfo- 2 1/7. U-reewg ga-lak ho nyang tajak 4.r a n .dôh ha.l a t a .I a n .o J i .— 36 — Xxawa^Aoèh.k e . AS Z I B 6 inJaor« i/A Kaderat«« i 1 2 / 3 . ke.

Ulèe u langet nyang tujôh lapéh. . Watèe limong sembahyang hana.- H AD I H N A B Ï Bismillahirrahmanirrahim fcïyoë na saboh hadih Nabi. Limong kawôm umat Muhammad. Tema seôt Ya Jéb-rai. Kemèe kawôm nyang jéb arak. Laju nesudi pantah sigra. Diuiee nyan nanji Haren. Limong kawôm nyang that lôn rindü. Nyan nyang baja* lôn i?k mita. Pegah habéh 16n ngo nyata. Dalam mesejid jipoh cakra. Raya habéh 'oh penuh dônya. triée tebiet lam nuraka. Toh raseki ke ulôn hamba. Wahé akhi tapecaya. Kawôm pc-tama nyang tinggal sembahyang. Pee nyang mabôk sibagoënya. Ya Jébrai nyan ulôm mita. Ikuji kedéh u mejub dènya. Proë hai gâta uroë kiamat. Ke ma ke ku jin darßhftka. Su gemeréb tango suara. Jimehêi Tuhan wahé y a Rabbi. Kepcet kawôm nyang marit-marit. Kawôm kedua jakeet han jibri. Bibi dua u masyrék u magréb. Pee kamita dikah Haren.— 37 .

Di dalam nyan penoh penula . Surôh Tuhan kawai syer Suara mangat tesinyom-sinyom. le j i putéh misé dadch. Siribèe thon han puléh bisa. Manch renom ngon ie i Rupa jroh that hana eels n Lam tekhém-khém rem That negaséh ke ureen Nyang sembahyang dali Lam syeruga lê that n' Nèkmat lazat hana ngon sa. Nan Malaikat Malék Raluan. 0 0 Q 0 0— S Y E KU G A Alhamdulillah sikelian puj Lôn kisah Nyoë bhah sj Syeruga luah bak lang Penoh asoë mesuka-suT Karrnya Tuhan ke ureeng mokmin.— 38 — Sigo jicoh lé ulee nyan. Soë na yakin sembahyang 'am dônya. Taloë binèh krueng jroh tanaman. Khcn Muhammad nyang that bena. ngon : le di dalam lazat rasa. Nyan hé pocut betaingat. Rumah meligoc na Biang ngon gampông h Padum ngon krueng na. Rasa mamèh nibak nira.

Nyanke ureeng tueng syeruga. Tuhanku Rani sangat kaya. T*zat nèkmat nan ék khen kxi Menan khen Nabi nyang pehaba. Soë na yakin bak age Tesebut dalam Hadih Nabi. Tabloë kaman syeruga lé gâta. Pumanyènan mesuka-suka. Kon tabri pèng gupang busoK. Yum di kamoë syeruga di kamoe. Rumoh meligoë kimah meriti. Yum syeruga khen Rasulullah. . Soë na yakin bak sembahyang. . Han ék habéh ulôn calitra. Nyangke ureeng bloë nuraka. Wahé hambaku ureeng mokmin.39 — Ureeng mokmin tamong kénan. Hamparan lahôri cedan rupa. Subehanallah wa bihamdihi. Pereman Rabbi necalitra. Soë nyang maksiet hanr.rmbahyang. Soë na tém bluë yôh lam dônya. Di ateek keta bantai ^esuson Oahja merôn-rôn tampôk metia. Boh kajèe masak lazat rasa.. Nèkmat syeruga le that lapéh. i tajôk ke yum syeruga. Hana payah bri belanja. Pajôh makanan pee nyang galak. Karonya Tuh-n ke ureeng mokmin.

Bak le tabeet ngon taziké. Tasembahyang pubuet 'ibadat.' Sikelian milék Allah. Di akhérat lheeh bak bahya. Bekai akhérat jinoë tamita. Dônya hé po bak tathèe karam Bandum sirtman habéh pahna. Tapubuet surôh pejeôh tegah Ke Pote Allah bèk talupa. Wahé umat bèk lalè that Pubuet 'ibadat bèk talupa. 'Umu habéh han tatujan. Mesilaweet ke Muhammad. Adak tan laén sembahyang bena Bahla tasaba nèkmat tasyukô. Buet sembahyang tapelazém. Nepesinggah siat bak gata. Surôh Tuhan takereja. oooOooo- . Tamita bekai yôh lam dônya.— 40 — Alhamdulillah sikelian pujoe. Nepeampôn barang dècsya. Getanyoè bandum tav/oé u asai. Menan wasiet Nabi Muhammad Nibak sahbat umat dum na. Bekai tamaté jinoë tamita. Bandum muwoë ke Rabbana Astarfirullah ya Rafurón. Jitebiet nafah kelua masôk Ingat suntôk ke Rabbana. Bèk that se-u ngon areta.

.

'fSKiïê*'* '*ÎÏD^* .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful