£V

/,

TMWOE""'*

riBiUfilllllllli!]

PENERBIT
'41^A'*'

MEDAN

BIBLIOTHEEK KITLV
0199 9281

UZ

8 0 S $SX

/ht'4n

r i*-/o

WÄJB mm
dan padunvpadum boh peringatan kenebah 'ulama jamen nyang mupe'at getanyoë baca

gehimpôn lé

ANZIB LAMNYONG 19 7 4
v; 38 'O.fiaV0l

Gecdtak dan gepetebiet lé S AI F U L Jalan Nilam 13 — MEDAN

HAK TETAP PADA PENERBIT .

Wafeet Siti Fatimah 4. Hadih Nabi : 5 6 11 21 26 30 33 34 35 36 37 ——ooOoo . Bandum getanyoë 9. Bandum umat 7.KANDONGAN KITAB NYOE muka Sipatahkata 1. I r a m a n y a 8. I r a m a n y a 10. Sulôh nyang akhé 6. Wafeet Nabi Muhammad 3. Wajéb Iman 2. Siplôh perkara 5.

Nyang bahsa 'Arab melarat tuloë. Lôn salén jinoë mangat nebaca. Nyang Po 'alam nyoë Mahakuasa. Mangat 'oh dudoë teka bahgia. Silab ngon salah bagah negantoë. Mangat 'oh dudoë jeet sampôrena. Udéb ngon maté relé 'alam nyoë. Kenebah lama masa saboh roë. Sidéh ngon sinoë nyang bekah pi na. PENYALEN. Maklum tengku droë malém pi hana. Nyang mat kuasa dum na sinaroë. Lôn lakèe me'ah nyang salah lôn nyoë. Geyue merunoë jalan agama. Penesan Nabi gebri getanyoë. Dalam dônya nyoë Tuhan nyang kaya. Ban nyang khendak droë Allah Ta'ala. Iman ngon 'amal nibak getanyoë. . Tulésan jaroë baréh pi hana.— 5 SIPATAH KATA Alhamdulillah Allah lôn pujoë. Harah dum ka lhi han meiï sagoë.

Nyanke uroë kesudahan harô-hara. Nèkmat syeruga Tuhan buka kenan laju. . saffa. Wajéb patéh pee nyang nekhen uléh Nabi. Tema turôn ujeen putéh maulhaiya. Betapatéh nyang goh datang nepehaba. Habéh maté bandum saré malingkan Tuhan. Ureeng mokmin nebri nèkmat ds lam kubu. Langet melinggang bumië meguncang mehubôhubô. Betapatéh uroë kiamat dudoë teka. Misé mawot nyang that sakét taperasa. Habéh maté bandum saré saffan-saffa. Ureeng maksiet nyang tan tèebat maté jahé. Surôh Tuhan Israfi yob sangkakala. Na peet plôh thon nyang menan nyan saf fa». Misé nepegah 'adeeb kubu di sikaphé. Buleen uroë pi gurahna bintang mehambô. Wajéb iman dum getanyoë akan Nabi._ 6 — WAJEB IMAN Nalam : Syèh 'Abdullah Bismülahirrahmanirrahim. Langet bumoë kon lé menoë ka nesimpan.

Nyang phui paloë'dum gepasoë lam nuraka. Ladôm cok wie ladôm unen ban nyang babat. .Habéh timoh bandum tubôh ka teduek-duek. Nyang cok unen nyanke ureeng mubahgia. Tema tajak ateeh titi siratalmustakim. Tema nyang jak ateeh titi lê ban babat. Panyang titi saboh rawi lhèe ribèe thon. Dum nan halôn sidom putôh 'oh melinteeng. Gèt dengon jhet phui dengan ghon sinan nyata. Halôh pi that gepeduek ateeh nuraka jahim. Taék tajak ateeh pucak dengon tatrôn. Pekayan tan bandum telhôn binèh uruek. Titi halôh lagi tajam nibak pedeeng. Tema gerôn ka gehimpôn u Padang Mahsya. Dum na rakyat ka gehisab geparéksa. Tema neyôob sangkakala lé Israfi. 'Oh mehimpôn dum narakyat gejôk sui-at. Muwoë nyawong tema bandum tan lé maté. Nyang cok ngon wie hana bahgi ka celaka. Nyang ghon 'amai kebajikan lam syeruga. Karonya Allah ladôm pantah na ban kilat. Tema gecéng dum na 'amai lam neraca.

Ngon boh kayèe cit metentèe rasa le ban. Asoë mehat dum séb sidroë han pee riwang. Lheeh nyan tema ureeng mokmin tamong syeruga. Ngon makanan dan minoman lazat-lazat. Nyang selamat ateeh titi jemerang pi tröh. Binèh krueng nyan kandé pi le na ban bintang. Ladôm budo me'ei-me'ei mesek-mesek. Soé nyang pajôh pruet han sengkôh lam sukaan Suntôk kayém lam tekhém-khém haté mangat. 'Ümu sadum saban-saban muda belia. Ladôm tema na ban guda gepoh lawa. Suntok sabé tebiet han Ie ruek-ruek masa. Kekai sinan cit hana had hana hingga. Bak Hud Nabi krueng Kalkausu sinan piyôh. Tuha han lé sakét han lé ruek-ruek m w .ngén bawa. Karonya hak ho nyang galak kenan nebn. . Ladôm tema pantah bacut han that lanja. Nyang jéb ie nyan^deek pi han lé grah pi han lé.— 8 — Ladôm pantai! na dum bagah ?. Tema ladôm ban ureeng plueng nyang that baca. Dalam nèkmat suntôk mangat catirasa. Muhila-hila lam nuraka ka tesirek.

Han jilala apui nuraka bak han patôt. Ureeng'mokmin umat Nabi nyang medèesya. Padum 'adeeb uroë malam hana tedôh. Padum na tréb nyan ne 'adeeb iam nuraka. Padum 'adeeb kala limpeen ulee pathuek. Tema ladôm habéh bandum élla muka. Gebôh ranté gebóh pasóng ranthék-ranthuek. . Tema gebôh t a n sot tema 'adeeb sabé. Ladôm tutông meng 'oh gaki 'oh nan sahja. Ke makanan boh zakôm nyan ka jipaióh. Sicut-cut 'adeeb page ngo lôn pegah. Tetab sinan j eet tebiet han ruek-ruek masa. Kawôh apui nibak gaki bandua blah. Kira-kira ubé dèesya dum nan getôt. Nyang tan tèebàt nyan pi getôt lam nuraka. Ladôm tutông meng 'oh takue élla dada._ 9— Di sikaphé dum tegulé lam nuraka. Boh zakcm nyan hutông pi that tajam ban duroë. Soë nyang pajôh hangoh tubôh apui sinaroë. Ladôm\ betéh ladôm habéh ladôm 'oh pha. Tuleeng urat asoé utak bandum relé. Lheeh nyan tema gaséh Tuhan nekelua.

. Betaiman wahé nyak cut dan hé cut da. Surôh tegah bèk tabantah tapecaya. Kong 'etikeet nana murtad wahé adoë. Nyang yakin dalam hâté Tuhan sidroë. Ban gepegah dhoë takekah bak musalla. Tamat 'oh nyoë nalam lôn nyoë lôn pehabéh. Sembahyang limong bèk tatinggai betajaga.— 10 — Karonya Tuhan nepetebiet ureeng mokmin. Lom syufa'at saidil umat Nabi kita. Walèe maksiet nepetebiet lam nuraka. Dengon iman dalam haté akan Nabi. Jih gepenan wahé tèelan mokmin 'asi. Nyang umat dum ban sinaroë nekelua. Tieb-tieb ureeng nyang na iman yôh lam dônya. Roë cit kebit nyang gepegah taperasa. Meng na 'umu laén buhu ulôn rintéh. Yôh lam dônya iman jiba dengon yakin. Betaingat wahé sahbat rakan dum na.

Cahya Nu Allah asai dilèe. Tuhan halarat pulang cahya.'Usman. Tubôh janjôngan Nabi melia. Nabi nethée ka ï'ab wafeet. 'Oh saré wafeet Nabi Muhammad. %\\ sa) an kawôm dum na.— 11 — Kisah NABI WAFEET MUHAMMAD BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Subehanallah wa bihamdihi. . Dengon sahbat mahijer ansari. JCa mehimpôn kenan mesapat. .Nyoë wafeet Nabi lôn calitra. Soë nyang dengo wafeet Nabi. Abu Bakar. Dudoë Tuhan bri metemèe pahla Sang-sang tamat dengon tangan. Tema jinoë menan pula. . 'Umar. V mesejid netebist lanja.

Abu Bakar gantoë ulôn. Tema sabda Rasulullah. Ulôn sajan b&k han neba. Meseld Rasui meseki Nabi. Pakri tabah khendak Tuhan. Newoë urumoh bak 'Aisyah. Sahbat seôt ènsya Allah. Kri tapaban getanyoë nyang na. Meng ka janji nana daya. HabAh wasiet dum nepegah. Rasulullah pi negisa. Nyang mukalafah tamupakat. Ikôt bandum gâta nyang na. Lom mesabda Rasulullah Tapabanbah ka trôh masa. Rupa ka ubah Nabi melia. Dum na umat tabri aja. Hâté bekah bak nyum rasa. . Mengka janji nibak Tuhan. Tema 'Aisyah seöt sabda. Hadih pereman bèk talupa. Bandum sahbat hâté gundah. Hé 'Aisyah lôm kubungka.— 12 — Nabi newasiet yôh masa nyan.

Hè Fatimah anek metuah. . Dum na sahbat di janjôngan. Hâté gundah rô ie mata. Ya Rasulullah ulôn ka teka. Tema nekhen haba sipatah. Mesyahadah bèk talupa. Ne-e ayah ka ubah rupa. Yôh nyan mesabda Rasulullah. Allah. Kri cit narlt tuan 'Aisyah. Akhèrat tuan nyang kekài baka. Bethat taingat ke Tuhan sldroë. Allah hé Fatimah. Ulôn kuminah didalam dônya. Nyang dônya nyoë empat singgahan. Pereman Allah ka trôh masa. Wahé intan kutinggal dônya. Bandum getanyoë tatinggai dônya. Slti Fatimah neyue hel lanja.— 13 — Yôh masa nyan tuan 'Aisyah. Tema ka trôh tuan Fatimah. Ulôn kuwoë jinoë bak Tuhan. Hé Fatimah anek metuah. Ka trôh kenan dum ban nyang na. 'Oh noë langkah ulôn lam dônya.

NTyang ka maté nan lôn sayang. lié limpah ngon ie mata. Mirah padam ngon ie muka. Ahek iaën ka maté dilèe Pakon kamoë dudoë tema. Akhérat tuan tempat tagisa. Betagaséh dum ke umat.— 14 — Betaingat ke Tuhan sidroë. Misé laôt rnegelumbangi -. Nyang metuah mubahgia. jinöë ulôn sidroë nekebah. Nyang dônya nyoë tempat singgahan. Nyang lôntuan sidroë sahja. Han soë pegah rejang jula. Tapeingat uléh gâta. Han nekhen kri misé gâta. . Bukon bubarang bekah rasa. Bandum getanyoë tatinggai dônya. Nabi dengo narit Fatimah. Bit adak na Saidina 'AU. Tema seôt tuan Fatimah. Saidina 'Ali that pahlawan. Han soë perunoë cut ngon raya. Pakri untông dum na kamoë.

— 15 — Sabab nesayang dum ke umat. Wasiet pi Iheeh di janjôngan. Langet bumoë sang meguncang. Menanke proë ke umpama. La ilaha Hallah tepanggé rahmat. . . Estiri Nabi tuan 'Aisyah. Ka trôh kenan Malék teka. Janji ka trôh nibak masa. Sabab negaséh oléh halarat. 'Arah kerusi loh ngon kalam. . Han jan ta thee siat ka mala. Tamsé bungong Kenong uroë. 'Umu singkat di Maulana.. Nabi Muhammad ka trôh sabda. Bandum 'alam sang ka pahna. Netakôt sisat rôh lam dèesya. Penoh limpah ngon ie mata. Yoh nyan Nabi that dukaan. Sakét Nabi bungong kumbèe. Buleen bintang sang gurahna. Ya Rasulullah. Han muban-ban rô ie maia. 'Ali 'Usman Bakar 'Umar. Anek cuco wie ngon unen.

Tuan Fatimah nejak pandang. Nekhen 'Arab that samlakoë. Ho ka gata tuan 'Arab. Hana sapât lôn e nyang ka. Tamong 'Izrai bak Muhammad. Tuan Fatimah moë lé sigra. Tuan Fatimah dong bak pintô. Malék Mawot hé anek droë. Ne-e tedong ureeng muda. Dengo sabda Rasulullah. Bukon 'Arab hé boh hate. sabda Nabi. pantah sigra. le mata rô melelumba.— 16 — Tema ne-ék u Neketok pintô Bak Fatimah Cuba ta-e soë rumoh laju. Han torn puroë lôn e rupa. Kenoë perab dengon sabda. Nengieng u likôt bak Saidina. Dengon nikmat dan sijahtra. Tuan Fatimah menyum temakôt. . di lua. Ka trôh knoë neba sabda. Jroh samlakoë lagi hibat. Ureeng pecré lôn ngon gâta.

Ubak Nabi nyang melia. Tuan 'Aisyah nyang mueng Nabi. Ban nyang titah ulôn rila. Bandum saleem akan Nabi. Israfi pi na sajan. Sahbat nyang peet pi na sajan. Husén Hasan pi sereta. Akhérat tuang nyang kekai baka. Assalamu 'alailcôm ya Muhammad. Malék Raluan pi sereta. Tujôh plôh laksa Malaikat. Sahbat nyang peet digeniréng. Karena dônya tempat singgahan. Kunjông Muhammad nyang melia. Mikai. Saleem halarat akan gâta.— 17 — Tema mesabda di Tzrai. Maséng-maséng duka cita. Ensya Allah walhamdulillah. . Lheeh mesabda Nabi Muhammad. Tuan Siti tentang dada. Jaweeb nebri lé Maulana. Malaikat le that teka. Pote Allah sangat mechén. Bak na idin nibak gata.

Nejôk sugoë bak 'Aisyah. Malaikat dum kunjông Muhammad. Fatimah moë bukon bubarang. Habéh nekunjông 'Arah Kerusi. La ilalia Hallah Muhammadur Rasulullah. Geple asoë di Maulana. Geba legat bak Rabbana. Mehambôran b&e u dônya. Nabi gearak bak Rabbana. Gejak iréng nyawong Muhammad. Habéh tebuka syeruga lapan. Nyum meguncang 'alam dônya. Tuanta 'Ali bekah rasa. Masa nemihreet Nabi Muhammad. Lebèh indah Nabi melia. Budiadari trôn u dônya. Sigala sahbat bandum duka. Malam Senayan wafeet Nabi. Necok sugoë di Maulana. Asoë langet bandum galak. Rasulullah Malaikat ba. . Bak halarat laju geba.— 18 — Habéh wasiet Nabi haretoë. Tubôh Nabi gepumanoë.

Nyang bôh bse-bèewan Saidina 'Umar. . Saidina 'Abbas nyang mat badan. 'Abdurrahman Saidina 'Ali. 'Abdurrahman pesaré tanoh. 'Abdurrahman pumanoë Nabi. Sembahyang kedéh mesejid Madina. Nyang pekafan tubóh Saidina. Tinggal Qeruan bak sahbatnya. Ziké silaweet nana padoë. Abu Bakar ngon 'Useman. Wafeefc Nabi 'oh noë tamat.— 19 Geeucô ie ateeh Nabi. Lheeh semanoë kafan lhèe lapéh. Ketika sembahyang waketu Lehô. Saidina 'Ali rahôb bak muka. Petamong Nabi lam kubunya. Lheeh temanom pulang kembali. Trôh u gaki geplè v rata. Genab uroä kenong jemba. Saidina 'Ali bôh nisan dua. Tinggal syari'at bak umatnya. Nekanuri ke Ssidina. Tinggal bi'at tinggai telekin. Neba u kubu lé sahbat dum na.

Wafeet Siti Ion calitra._ 20 — Nabi newoë bak halarat. ooOoo . Tinggai syari'at nibak Raja. 'Oh nan tamat wafeet Nabi. Tinggai Qeruan nibak sahbat. Tinggai kitab bak 'ulama. Wafeet Nabi 'oh nan haba. Dalam nasekah menan gerawi.

AllU T. Tgk Usman al Fauzi Lung Ie Banda Aceh Pcnaaeliat Penerbit &. Percetakan SAIFUL Mcdan .

dalam rangka menghadiri musyawarah Tarbiyah di PadanE pada bin. H. di Jin.A. Nilam 13 Medan. Saiful U. Mei 1974 yang lalu .Sebahagian ulama2 dari Dista Aceh bergambar bersama sdr.

Dista Aceh. no. <^» «^tv . di bulan Mei 1974 antara lain. S dari kanan (baju batik) adalah i d r Kecik B anggota DPRD Prop.Sesa'at akan berangkat ke Padang.

Teunom anggota DPRD GR Prop. Muhammad .Bergambar ketika akan berangkat an'ara lain. Dista Aeeh. sebelah kiri sekali adalah Tgk.

meng sipadé. Nam buleen Iheeng wafeet Nabi. Necôm jaroë necôm gaM. Nyangke judo Saidina 'Ali. Lheeh nibak nyan neamanah. Neoöm ômmi necôm abunya.— 21 — WAFEET SITI FATIMAH Muwoë kisah wafeet Siti. Wafeet Siti buleen Puasa. Meng ka wafeet Amirilmokminin. Ne jak musafé bungong syeruga. Ban Allah khen anek di gata. Nesrah ij a nesrah bajèe. Neprôh ulèe anek bandua. Tango 16n pegah anek bak gata. Nyang jroh budi ngon setia. Barangho anek Bèk jarak-jarak Bèk jarak anek Anek bèk t acre bèk tajak-jak. ngon abunya. . Sembahyang Suboh nemehasé. dengon bapa. Anek Nabi nyang melia.

' Lheeh sembahyang nebeet warid 'Oh ka mugréb buka Puasa Sembahyang Mugréb relaos Tema dang-dang geprèh 'Isya. Ensya Allah ulon kereja. Begèt nepapah anek Ion dua. Anek Ion ta-e yabunaiya. Kebit pi na anek nyang laén. Belebèh nechen anek tan ma. Ubak 'Ali gepumesan. Tema sakét bungong syeruga.— 22 — 'Oh nedengo wasiet Siti. Tuanta 'Ali megrak rasa. Lheeh 'Isya nebeet warid. Han poh-poh droë bungong syeruga. 'Oh ka Lehô nejak sembahyang Tema dang-dang geprèh 'Àsa. Bethat nemalèe ke Rasulullah. Bôh lam kafan surat raeUaBak nyang netrôh ka nejak' cok Nejôk ubak 'Ali Murtala Seôt 'Ali karamailah. Ati'ullah wa ati'urrasul. ' Han apôh-apah han cula-ealoë. .

'Oh saré trôh liang-lahad. Lhèe boh sagoë ureeng lhèe dróë. Tema sigra gesembahyang. Yôh nyan nemoë tuanta 'Ali. Ingat penesan Fatimah Zuhra. Droëne julang jenazah melia. Tema teka ureeng sidroë. Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'im. Lheeh nekhen nyan han lé narit. Rahmat Allah ateeh gata. Trôh panggélan Allah Ta'ala. Pegèt jirat kubu dua. Kalimah Tauhid han lé nebaca. Nyum getanom droëne sajan. Hingga teka tengoh malam. That samlakoë mecelak mata. . Saboh sagoë hana. Pumanoë kedroë pekafan lanja. Ne-e Siti ka naze'a. Ensya Allah Tuhan pelahra. Han nepethèe nibak barangsoë. Tu?n Fatimah legat geba. soë ba. Saboh sagoë negulam jenazah.— 23 — Seôt 'Ali karamallan.

Mehan jeet prang lôn ngon gata. Pakon gata tamesidroë.— 24 — Singoh megah Siti ka mafeet. Lôn po perumoh lôn nyang tanom. Tema pakon reyôh gata. Nejak sudi neparéksa. Kamoë dum nyoë taniet hana. Tema sahbat ka geseôt. Menan nekhen 'Ali Murtala. Tema seot tuanta 'Ali. Teka sahbat melaksin-laksa. Hana sapat nebri pelemah. . Balah jaweeb bak Murtala. Lôn kupubuet wasiec Nabi. Nekhen nyoë ban neparéksa. Wafeet Siti yue tanom sigra. Kamoë dengo wasiet Nabi. Manyèt han lé ka netanom. Bèk nesudi hé syèedara. Necok manyèt kenoë rejang. Bungong saboh bintang raja. Nejak tanyong ubak 'Ali. Sembahyang Siti angkèe syeruga. Sahbat dum na hana senang.

Pahla silaweet han trehimat. Sitimang brat langet dônya. Tango lôn pesan wahé ahli. 'Oh nyan tamat waieet Nabi. Amin ya Rabbul'alamin. Tuan Fatimah kubune dua. Silaweet belê ke Muhammad. Bèk mupaké wahé sahbat. Dum kafilah tema mupakat. Tanyong tentée han nepegah. Silaweet ke Nabi bekajém na. Saidina 'Ali jak pelemah. Pelemah jirat Fatimah Zuhra. Dengon Siti Fatimah Zuhra. Taprèh dilèe wahé rakan. Wahé sahbat dum ban nyang na.Seôt 'Ali ulôn lawan. ooOoo . Ladôm sahbat tamong tuha. Lôn cok sereban ngon Zulfaka. Sjahdat ke Allah tegôh setia. Temakôt tan dum Ke gâta.

Sagai-sagai bèk jibri rab ubak tubôh. Wajéb ateeh dum 'mukallaf jipejiôh. Perintah Ta'at dengon maksiet ulôn bayan. Lam Arba'in menan nekhen lé Razali. Nyang ketujôh gaséh ke dônya betaingat. Gema akan mabôk-mabôk makanan lazat. Nyan kepala kejahatan khen Muhammad. Kelhèe ralab nyakni marah perangui gata. Kepeet hasud dengki ku'èh hate gata.' Nyang kedua syarahulkalam le that narit. Dônya akhérat tan paidah nyan nyang megriet. Maksiet baten na siplôh pee betaturi. Petama phôh syarahutta'am yakni sangat. Nyang ka gebri dum ke hamba lé halarat.26 — SIPLOH PEKARA MAKSIET HATE DENGON SIPLOH PEKARA TA'AT HATE Nalam : SYEH 'ABDULLAH. Kelimong kriet sereta gaséh ke areta. Nyakni banci hate gata ke gob nékmat. Kenam gaséh kemegahan dalam dônya. Bisniülahirrahnianirrahim Hatamah nyoë na saboh kesudahan. .

Nyang kedua menyesai hat buet nyang lalu.— 27 — Nyang kelapan tekabô gata perajêk droë. Bak meheluk tapelemah 'amai gata. Tinggai maksiet sikelian nyang petama. Sang tan laén lagèe gata dalam nanggroë. Nyakni sii'eet perangui gala kepujian. Nyanke siplôh maksiet batén perangui Habih. Kelhèe jitahan bèk lé riwang silama 'umu. . Cut ngon rajêk lahé batén baranggajan. Wajéb ngon nyan tamesifeet dumte saré. Ta'at batén na siplôh pee ngo lôn bayan. Sikureeng 'ujôb hireen gata kedroë. Supaya jeet ngon sabab nyan gepumelia. Ngon lhèe syarat sah tatèebat khen 'ulama. Wajéb tèebat bak maksiet nyan dum hé akhi. Kon tapubuet simatajmata karena Allah. Wajéb taboh ban siplôh boh dum behabéh. Hâté gata bak maksiet nyan tapesuci. Siplôn reya pubuet 'amai tan ékelah. Betapasoë dum sifeet nyoë dalam hâté. Ateeh meheluk Tuhan Asa dum barangsoë. Petama tèebat nibak dèesya sikelian.

Areta gob cok lé gata pulang bandum. Lakèe me'ah menyo han ék tabayee yum. Nyang tapubuet simatamata karena Tuhan. Nibak bahla sikelian betasaba. Nam ékelah nibak 'amai sikelian. Pubuet surôh ngon pejeôh larang dum na. Limong syukô pandang nèkmat sikelian. 'Alamat muhébbah gaséh Rasui Panghulèe kita. Ban nyang khendak getanyoë hamba neperintah. Tujôh tèewakai tapeserah droë uba* Allah. Pubuet ta'at lahé batén bethat bubrat. Lapan muhébbah 'bPtagasèh Tuhan Asa. Lahé batén ban syari'at nana ubah. Hate gundah suntôk sabé rô ie mata. Jinoë bak sot lôn periwang pekataan. Milék Allah Po nyang Asa di gata tan. Pejeôh maksiet bethat nabsuji galak that. Ke peet saba ateeh hukôm Tuhan sidroë. Bah sidum nan perintah tèebat wahé tèelan. Harap pahla nibak Tuhan Po nyang Asa. Kedua hanfun nyakni takôt ke Rabbana.— 28 — Khen Astarafar dengon lidah jeeb kutika. Kelhèe zahid banci hâté ke dônya nyoë. Gaséh ke Rasui pubuet surôh pejeôh tegah. / .

Dèsya faki ngon berekat nalam ini. Dengon tunyok sereta tulông Rabbul'izzat. Sukreet mawot 'adeeb kubu betapiké. Kenan rahmat bèk na putôh nekarônya. Iman tetab dalam dada hingga page. Nepeampôn lé Tuhanku nyang that Rani. Sikureeng rila hâté gata kada Tuhan. Ngon sjufa'at Muhammad nyang aklié zaman. Ta'at hâté maksiet hâté lôn penalam. Sikelian betaingat bit na hali. Nebri tèebat nyang nasuha yôh goh maté. Lom ke sahbat ngon nyang ikôt bak agama. Baya kiamat nyang nepegah uléh Nabi. Bahrurijad haf ai mangat kenong ragam. Nyang kesiplôh betaingat nyan ke mate. . Tan 'iktikeet ke buetan Po sikelian. Alhamdulillah ka sampôrena nyang lôn kasad. Ke Muhammad po janjôngan waréh sajan. Saleem rahmat ngon berekat sikelian.— 29 — Meng tan menan sulét gata wahé tèelan. Kalimah Taibah neorl sudah pekataan. Tapegah gaséh amar nahi tapubuet tan.

Tema nyang kepeet ingat ke kubu. Getanyoë tawoë u asai mula. Nvang awai phôn ingat. Bedoh boh hate duek melaga. Gampông Kedah Kutaraja nama tempat. Ingat ke dèesya tamoë bekajém. Dônya taikôt tinggal disinoë. Taduek teku-ku tarô ie mat«.tacré tatinggai dônya. Getanyoë . Tema tapiké limong pekara. ke Tuhan. 20 Rabi'ulawal 1341 ooOoo SULOH NYANG AKHE Bismillahirrahmanirrahim Sulôh nyang akhé bèk ta-éh lé. Asai bak tanoh muwoë bak tanoh. Tuhan petengoh u Padang Mahsya. . Thön siribée lhèe retôh peet plôh sa tapham.— 30 Bak dua plôh Rabi'ulawal tamat kalam. Kedua tèelan ingat kedèesya. Tema takhém-khém 'oh nebri bahla. Dengon taufik Tuhan Asa Po halarat. Ban tekejôt tema taduek lé. Tema nyang kelhèe ingat ke maté.

Lam Qeruan tajak paréksa. . Tema nyang limong ingat akhérat. Menyo han j eet makna Qeruan. Menanke misé taduek di sinoë. Lemah tempat dalam nuraka. Misé tapiyôh yub kayée raya. That paléh kèe sembahyang hana. Tamerakan ngon 'ulama. Hadih Nabi Panghulèe kita. Telah jinoë apôh ulèe. Talakèe woë lom lam dônya. Taduek lam dônya dum thô reôh. Telah jinoë tan paidah. Dang-dang tawoë u nanggroë baka. Sepôt pi that arat pi sangat. Teka 'adeeb mubagoë-bagoë. 'Oh talakèe teka gurantang. Sidroë tèelan dalam kerenda. Meng han tapatéh wahé rakan. Yôh lam dônya hau thèe kedroë. Adak kuthèe dum nyoë balah. Pakon that bôk-bang dilèe lam dônya. Han kuminah bak musalla. Hana tréb lambat taduek lam dônya. Laju tapetoë ho nyang hawa. Lom metamah 'adeeb séksa. Haba lôn nyoë kon pakri-pakri.— 31 — Taduek sidroë ngonte pi tan.

Jipegah menoë jipegah medéh. Pat han kenong betaparéksa. Lebéh that pangkat Nabi getanyoë. Mumada 'oh nyoë dilée silapéh. Jitebiet sinan ji-ék u langet. Sikaphé paléh asoë nuraka. Bintang mublèt-blèt pujoë Rabbana. Nabi getanyoë jipumelia. Tan meng sidroë nyang mèe tapesa.32 — Pat nyang han j eet betatém tanyong. Rakyat bahrullah jikalon rupa. Sidum nan Mihreet Nabi Muhammad. Buleen di langet jitrôn u bumoë. Lam sapai bajèe buleen jitamong. Sikaphé laknat han jipecaya. Jitebiet sinan jilingka Kakbah. ooOoo . Laén lön tuléh meng na kutika. Hireen sikaphé jikalon rupa. Tujôh sen tujôh jilingka sabé. Rakyat tecengong jikalon rupa.

^habisnya dinyanyikan pula beramai-ramai yang No. 1 juga. Sabda Nabi tapecaya. 3 — 4 oleh satu orang. Pitrah jakeet. Jak ék Haji meng na tega. wajéb tabri. Catatan : No. 4. Tasembahyang 'oh trôh watèe. kemudian tiap2 habis satu nomor disambut pula beramai-ramai seperti yang No. kemudian dinyanyikan beramai-ramai.— 33 — Irama Acèh. . BEDOH TEEBAT BEK LALE LE. B A N D U M 1. Tempat nebri lam syeruga. 3. Lagu Zikir. Tapuasa pi ka tentèè. Surôh tegah bèk me-ungki. BEK 'OH MATE 'AMAI HANA. UMAT BANDUM UMAT MEHAT MATE. Kemudian dinyanyikan No. 'Oh trôh watèe buleen Puasa. 2. 1 dinyanyikan oleh satu orang. Piyôh dilèe bak kereja. 1. HANA SABE UDEB LAM DONYA. 2 oleh satu orang juga. Demikian seterusnya dinyanyikan No. 'Adeeb séksa soë me-ungki. Cit medali phôn lam dônya. Soë pecaya sabda Nabi.

wig . .da Na M. ga. * O é 1 7/6 MB-BUM U.- <WàMmW8BtîBgWet>g>Bl»y .da Ha Clt ne .»OH TBE.ya 6 ^ 6 / 7 7W8 / i .l è e bok ke .Kat «« tee bu . 2« 3.HAÏ M .m 1 - / ?. * Ta .%ri.yfth dl . ÜTÏA.3 BK E LA »: Lfe ifa i.7 2 / 1 . 2.«a.ung . E A TÉ.ya.pel i .sa Sa . / / 9 6 i 7 / 6 6 7 / 1 2 W 1 .roh t e .goh 'A .BAT 2.ta.k i .le«n « bl t « . 8 i B K « M A 'öh trok wa Sab.M T A Ta-eara-bah-yang »1-trah Ja-keet 808 pe. KA.r e 3* M L & Ba. // ƒ < 6 X i 7 / 6 6 1.deeb sék-aa ? 7 / 1 Z / .' ^f$T 'Ik .a .BS ÜQBB LAK DO 2* VI.„ »A. |. BB .SA fiA .pa .la» sye . ga.nya. / i.. soë me. «ab .fla / ? * . ka ten » t e a . troh wa ta«.51 meng na te * Ten-pat n« . ja..— 34 — zraœa Aeèe* A minor 2/4 Sedan«' B A » DP M »«A! Lagu Zikir Aï Z I B 1.tel. ek me. phôn lnfli ? / HA nya«3a 45 - 6 . waJéb ta brl. M .

Jingieng budi tamah lagi na pintaran. Hana gadôh hana reyôh baranggajan. 4 Buet bak sunggôh na pee pajôh ban sikawan.AMYONG.— 35 — Irama Acèh. 2 Bedoh adoë bandum jinoë rejang-rejang. Hana padèe ka metentèe lemah jalan. Gèt ke kuli gèt kerani lê soë sayang. Pee lom beo jipecawo uléh syèetan. Bèk that laloë telah dudoë 'èlemèe tan. Mudah tema takereja pee sukaan. Tamegurèe na 'èlemèe dalam badan. 3 Gèt metutô jroh ngon budhoë kelakuan. 1 Pebruari 1973 AN Z I B . Ureeng galak ho nyang tajak lê that rakan. Jak sikuia tajak mita kepintaran. GETANYO E 1 Bandum tanyoë temerunoë wahé rakan. Tengoh muda tauseha mita jalan. Menyo budo hana saho guna badan. I. BANDÜM JN a i a m.

lw<-toèe t a n .na ga.k e .r a .kan. »i-dak t e .r a n . AS Z I B 6 inJaor« i/A Kaderat«« i 1 2 / 3 . « 2 7 1/6 8a. Lagt) Sulp».hé r a .an.l i gàt k s .pe-ca-tfo- 2 1/7.k a .na r e . Jak Bi-ku. la«-dum ta-nyoB t a .«a t a .p l n .do8 ban-dian Jl-noë re-Jang-relang.«an.l o i t e .t a Ja.o J i . u-lèh eyèetaii' Pa« loh fco. l e ses sa-yang.na pa«4«v ka me-ten-tèe le-mah j a . ml. t Ost .y6h 2 1 2 / ? . 5 */ 3 *fTl 1. Ta.t a ran.— 36 — Xxawa^Aoèh.g i na p l n .Ja pais su-ka. 3. gu.Ian.an-ru. 2 . ha-rang-ga-Jan. « t .na oa-dan. ' à . / 0 6 1 2 / 3 * 5 * / 3 1.Jak ral-ta 3 .no« «a.dôh ha. 2. S Ü S Ü K ^ VB TAK y ol.6 7 1/3 . Be . 1« that sa-kan. U-reewg ga-lak ho nyang tajak 4.I a h du-do* 2 .t a .deh a. ï/ala*. Buet tek auaggon na pee pa-Jôh ten s i .I a n . 1. 3.aa<Jingiang TBU-dl ta-mah l a . A.tft Jrob ngon fctidhoë ke-la-ku .na sa-ho da lam feß-da«.r o .h* Oit k« k o .l a t a . ke.»e-gu-rè* na '«-la-ne« T««ngoh ««-dBita u . Bak that' l a .Ha. 2. . / 3 2 / l T E 1.n i ye-oyo hu-âo ha.s e .t a .

Nyan nyang baja* lôn i?k mita. Ikuji kedéh u mejub dènya. Su gemeréb tango suara. Pee kamita dikah Haren. Limong kawôm umat Muhammad. Watèe limong sembahyang hana. Ulèe u langet nyang tujôh lapéh. Kawôm pc-tama nyang tinggal sembahyang. Kepcet kawôm nyang marit-marit. Pegah habéh 16n ngo nyata. Dalam mesejid jipoh cakra. Bibi dua u masyrék u magréb. Wahé akhi tapecaya. Diuiee nyan nanji Haren. triée tebiet lam nuraka. Jimehêi Tuhan wahé y a Rabbi. Toh raseki ke ulôn hamba.— 37 . Kemèe kawôm nyang jéb arak. Raya habéh 'oh penuh dônya.- H AD I H N A B Ï Bismillahirrahmanirrahim fcïyoë na saboh hadih Nabi. Pee nyang mabôk sibagoënya. Limong kawôm nyang that lôn rindü. Ke ma ke ku jin darßhftka. Laju nesudi pantah sigra. Proë hai gâta uroë kiamat. . Tema seôt Ya Jéb-rai. Ya Jébrai nyan ulôm mita. Kawôm kedua jakeet han jibri.

0 0 Q 0 0— S Y E KU G A Alhamdulillah sikelian puj Lôn kisah Nyoë bhah sj Syeruga luah bak lang Penoh asoë mesuka-suT Karrnya Tuhan ke ureeng mokmin. Manch renom ngon ie i Rupa jroh that hana eels n Lam tekhém-khém rem That negaséh ke ureen Nyang sembahyang dali Lam syeruga lê that n' Nèkmat lazat hana ngon sa. ngon : le di dalam lazat rasa. Surôh Tuhan kawai syer Suara mangat tesinyom-sinyom. Di dalam nyan penoh penula . Khcn Muhammad nyang that bena. Siribèe thon han puléh bisa. Nyan hé pocut betaingat. Rumah meligoc na Biang ngon gampông h Padum ngon krueng na. le j i putéh misé dadch. Nan Malaikat Malék Raluan. Taloë binèh krueng jroh tanaman.— 38 — Sigo jicoh lé ulee nyan. Soë na yakin sembahyang 'am dônya. Rasa mamèh nibak nira.

Nyangke ureeng bloë nuraka. Nèkmat syeruga le that lapéh. Boh kajèe masak lazat rasa. Karonya Tuh-n ke ureeng mokmin. Tabloë kaman syeruga lé gâta. Nyanke ureeng tueng syeruga. Soë na yakin bak sembahyang. Pereman Rabbi necalitra. . T*zat nèkmat nan ék khen kxi Menan khen Nabi nyang pehaba. Soë na tém bluë yôh lam dônya. Wahé hambaku ureeng mokmin. Kon tabri pèng gupang busoK. Rumoh meligoë kimah meriti. Subehanallah wa bihamdihi. i tajôk ke yum syeruga. Soë nyang maksiet hanr. Han ék habéh ulôn calitra.rmbahyang. Hana payah bri belanja. Pumanyènan mesuka-suka. Yum di kamoë syeruga di kamoe.39 — Ureeng mokmin tamong kénan. Pajôh makanan pee nyang galak. Soë na yakin bak age Tesebut dalam Hadih Nabi. Hamparan lahôri cedan rupa. Yum syeruga khen Rasulullah. Di ateek keta bantai ^esuson Oahja merôn-rôn tampôk metia.. Tuhanku Rani sangat kaya. .

oooOooo- . Buet sembahyang tapelazém. Tapubuet surôh pejeôh tegah Ke Pote Allah bèk talupa. Bak le tabeet ngon taziké.— 40 — Alhamdulillah sikelian pujoe. Mesilaweet ke Muhammad. Dônya hé po bak tathèe karam Bandum sirtman habéh pahna. 'Umu habéh han tatujan. Nepesinggah siat bak gata. Bandum muwoë ke Rabbana Astarfirullah ya Rafurón. Jitebiet nafah kelua masôk Ingat suntôk ke Rabbana. Tamita bekai yôh lam dônya. Wahé umat bèk lalè that Pubuet 'ibadat bèk talupa. Tasembahyang pubuet 'ibadat. Bèk that se-u ngon areta. Getanyoè bandum tav/oé u asai. Di akhérat lheeh bak bahya. Nepeampôn barang dècsya. Bekai akhérat jinoë tamita. Bekai tamaté jinoë tamita. Surôh Tuhan takereja.' Sikelian milék Allah. Menan wasiet Nabi Muhammad Nibak sahbat umat dum na. Adak tan laén sembahyang bena Bahla tasaba nèkmat tasyukô.

.

'fSKiïê*'* '*ÎÏD^* .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful