£V

/,

TMWOE""'*

riBiUfilllllllli!]

PENERBIT
'41^A'*'

MEDAN

BIBLIOTHEEK KITLV
0199 9281

UZ

8 0 S $SX

/ht'4n

r i*-/o

WÄJB mm
dan padunvpadum boh peringatan kenebah 'ulama jamen nyang mupe'at getanyoë baca

gehimpôn lé

ANZIB LAMNYONG 19 7 4
v; 38 'O.fiaV0l

Gecdtak dan gepetebiet lé S AI F U L Jalan Nilam 13 — MEDAN

HAK TETAP PADA PENERBIT .

I r a m a n y a 10. Siplôh perkara 5. Hadih Nabi : 5 6 11 21 26 30 33 34 35 36 37 ——ooOoo . Bandum umat 7.KANDONGAN KITAB NYOE muka Sipatahkata 1. Bandum getanyoë 9. Wafeet Siti Fatimah 4. I r a m a n y a 8. Sulôh nyang akhé 6. Wafeet Nabi Muhammad 3. Wajéb Iman 2.

Maklum tengku droë malém pi hana. Dalam dônya nyoë Tuhan nyang kaya. Penesan Nabi gebri getanyoë. Iman ngon 'amal nibak getanyoë. Harah dum ka lhi han meiï sagoë. Udéb ngon maté relé 'alam nyoë. Mangat 'oh dudoë teka bahgia. Geyue merunoë jalan agama. PENYALEN. Tulésan jaroë baréh pi hana. Nyang Po 'alam nyoë Mahakuasa. Silab ngon salah bagah negantoë. Ban nyang khendak droë Allah Ta'ala. Lôn lakèe me'ah nyang salah lôn nyoë. Sidéh ngon sinoë nyang bekah pi na. Mangat 'oh dudoë jeet sampôrena.— 5 SIPATAH KATA Alhamdulillah Allah lôn pujoë. Kenebah lama masa saboh roë. . Nyang bahsa 'Arab melarat tuloë. Lôn salén jinoë mangat nebaca. Nyang mat kuasa dum na sinaroë.

Buleen uroë pi gurahna bintang mehambô. Betapatéh uroë kiamat dudoë teka. Misé mawot nyang that sakét taperasa. saffa. Wajéb iman dum getanyoë akan Nabi. Nyanke uroë kesudahan harô-hara. Ureeng maksiet nyang tan tèebat maté jahé. Nèkmat syeruga Tuhan buka kenan laju. Habéh maté bandum saré saffan-saffa. Wajéb patéh pee nyang nekhen uléh Nabi. Betapatéh nyang goh datang nepehaba. Surôh Tuhan Israfi yob sangkakala. . Habéh maté bandum saré malingkan Tuhan. Na peet plôh thon nyang menan nyan saf fa». Langet melinggang bumië meguncang mehubôhubô. Misé nepegah 'adeeb kubu di sikaphé. Ureeng mokmin nebri nèkmat ds lam kubu. Langet bumoë kon lé menoë ka nesimpan._ 6 — WAJEB IMAN Nalam : Syèh 'Abdullah Bismülahirrahmanirrahim. Tema turôn ujeen putéh maulhaiya.

'Oh mehimpôn dum narakyat gejôk sui-at. Nyang phui paloë'dum gepasoë lam nuraka. Taék tajak ateeh pucak dengon tatrôn. Dum nan halôn sidom putôh 'oh melinteeng. Tema tajak ateeh titi siratalmustakim. Karonya Allah ladôm pantah na ban kilat. Gèt dengon jhet phui dengan ghon sinan nyata. Tema nyang jak ateeh titi lê ban babat. Halôh pi that gepeduek ateeh nuraka jahim. Tema neyôob sangkakala lé Israfi. Panyang titi saboh rawi lhèe ribèe thon.Habéh timoh bandum tubôh ka teduek-duek. Nyang ghon 'amai kebajikan lam syeruga. Tema gerôn ka gehimpôn u Padang Mahsya. Ladôm cok wie ladôm unen ban nyang babat. Muwoë nyawong tema bandum tan lé maté. Pekayan tan bandum telhôn binèh uruek. Dum na rakyat ka gehisab geparéksa. Nyang cok unen nyanke ureeng mubahgia. Nyang cok ngon wie hana bahgi ka celaka. Tema gecéng dum na 'amai lam neraca. . Titi halôh lagi tajam nibak pedeeng.

Suntok sabé tebiet han Ie ruek-ruek masa. Ladôm budo me'ei-me'ei mesek-mesek. Ngon boh kayèe cit metentèe rasa le ban. Tema ladôm ban ureeng plueng nyang that baca. Ladôm tema na ban guda gepoh lawa. Soé nyang pajôh pruet han sengkôh lam sukaan Suntôk kayém lam tekhém-khém haté mangat. 'Ümu sadum saban-saban muda belia.ngén bawa. Karonya hak ho nyang galak kenan nebn. Lheeh nyan tema ureeng mokmin tamong syeruga. Binèh krueng nyan kandé pi le na ban bintang. Nyang jéb ie nyan^deek pi han lé grah pi han lé. Asoë mehat dum séb sidroë han pee riwang. Ngon makanan dan minoman lazat-lazat. . Nyang selamat ateeh titi jemerang pi tröh.— 8 — Ladôm pantai! na dum bagah ?. Dalam nèkmat suntôk mangat catirasa. Bak Hud Nabi krueng Kalkausu sinan piyôh. Ladôm tema pantah bacut han that lanja. Kekai sinan cit hana had hana hingga. Tuha han lé sakét han lé ruek-ruek m w . Muhila-hila lam nuraka ka tesirek.

Han jilala apui nuraka bak han patôt. Boh zakcm nyan hutông pi that tajam ban duroë. Ke makanan boh zakôm nyan ka jipaióh. Padum 'adeeb uroë malam hana tedôh. Ureeng'mokmin umat Nabi nyang medèesya. Nyang tan tèebàt nyan pi getôt lam nuraka. . Tuleeng urat asoé utak bandum relé. Sicut-cut 'adeeb page ngo lôn pegah. Soë nyang pajôh hangoh tubôh apui sinaroë._ 9— Di sikaphé dum tegulé lam nuraka. Ladôm tutông meng 'oh gaki 'oh nan sahja. Padum na tréb nyan ne 'adeeb iam nuraka. Tema gebôh t a n sot tema 'adeeb sabé. Tema ladôm habéh bandum élla muka. Kawôh apui nibak gaki bandua blah. Lheeh nyan tema gaséh Tuhan nekelua. Tetab sinan j eet tebiet han ruek-ruek masa. Padum 'adeeb kala limpeen ulee pathuek. Ladôm tutông meng 'oh takue élla dada. Kira-kira ubé dèesya dum nan getôt. Gebôh ranté gebóh pasóng ranthék-ranthuek. Ladôm\ betéh ladôm habéh ladôm 'oh pha.

Meng na 'umu laén buhu ulôn rintéh. Surôh tegah bèk tabantah tapecaya. Tieb-tieb ureeng nyang na iman yôh lam dônya. . Ban gepegah dhoë takekah bak musalla. Nyang yakin dalam hâté Tuhan sidroë. Yôh lam dônya iman jiba dengon yakin. Betaingat wahé sahbat rakan dum na. Betaiman wahé nyak cut dan hé cut da. Roë cit kebit nyang gepegah taperasa. Tamat 'oh nyoë nalam lôn nyoë lôn pehabéh. Sembahyang limong bèk tatinggai betajaga. Nyang umat dum ban sinaroë nekelua. Jih gepenan wahé tèelan mokmin 'asi. Kong 'etikeet nana murtad wahé adoë. Walèe maksiet nepetebiet lam nuraka. Lom syufa'at saidil umat Nabi kita.— 10 — Karonya Tuhan nepetebiet ureeng mokmin. Dengon iman dalam haté akan Nabi.

. . Tubôh janjôngan Nabi melia. Dengon sahbat mahijer ansari. %\\ sa) an kawôm dum na.'Usman. Nabi nethée ka ï'ab wafeet. 'Umar. Abu Bakar. JCa mehimpôn kenan mesapat. Cahya Nu Allah asai dilèe. . V mesejid netebist lanja.— 11 — Kisah NABI WAFEET MUHAMMAD BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Subehanallah wa bihamdihi. 'Oh saré wafeet Nabi Muhammad. Tema jinoë menan pula. Dudoë Tuhan bri metemèe pahla Sang-sang tamat dengon tangan. Tuhan halarat pulang cahya. Soë nyang dengo wafeet Nabi.Nyoë wafeet Nabi lôn calitra.

Dum na umat tabri aja. HabAh wasiet dum nepegah. Kri tapaban getanyoë nyang na. Pakri tabah khendak Tuhan. Nyang mukalafah tamupakat. Tema 'Aisyah seöt sabda. Abu Bakar gantoë ulôn. Rasulullah pi negisa. Lom mesabda Rasulullah Tapabanbah ka trôh masa. Hé 'Aisyah lôm kubungka. Meseld Rasui meseki Nabi. Sahbat seôt ènsya Allah. Meng ka janji nana daya. Ikôt bandum gâta nyang na. Ulôn sajan b&k han neba. Hadih pereman bèk talupa. Rupa ka ubah Nabi melia. Newoë urumoh bak 'Aisyah. Hâté bekah bak nyum rasa. . Mengka janji nibak Tuhan. Tema sabda Rasulullah.— 12 — Nabi newasiet yôh masa nyan. Bandum sahbat hâté gundah.

Bandum getanyoë tatinggai dônya. Hè Fatimah anek metuah. Bethat taingat ke Tuhan sldroë. Allah. Dum na sahbat di janjôngan. Slti Fatimah neyue hel lanja. 'Oh noë langkah ulôn lam dônya. Nyang dônya nyoë empat singgahan. Mesyahadah bèk talupa. Tema ka trôh tuan Fatimah. Allah hé Fatimah. Akhèrat tuan nyang kekài baka. Hâté gundah rô ie mata. Ne-e ayah ka ubah rupa. Ulôn kuminah didalam dônya. . Yôh nyan mesabda Rasulullah. Ka trôh kenan dum ban nyang na. Hé Fatimah anek metuah. Kri cit narlt tuan 'Aisyah. Wahé intan kutinggal dônya. Ya Rasulullah ulôn ka teka. Ulôn kuwoë jinoë bak Tuhan.— 13 — Yôh masa nyan tuan 'Aisyah. Pereman Allah ka trôh masa. Tema nekhen haba sipatah.

Bandum getanyoë tatinggai dônya. Misé laôt rnegelumbangi -. lié limpah ngon ie mata. Han soë pegah rejang jula. Han nekhen kri misé gâta. Bit adak na Saidina 'AU. Han soë perunoë cut ngon raya. Nyang lôntuan sidroë sahja. . Ahek iaën ka maté dilèe Pakon kamoë dudoë tema. Tema seôt tuan Fatimah. Tapeingat uléh gâta. Pakri untông dum na kamoë.— 14 — Betaingat ke Tuhan sidroë. Nyang dônya nyoë tempat singgahan. Nyang metuah mubahgia. Saidina 'Ali that pahlawan. Bukon bubarang bekah rasa. Akhérat tuan tempat tagisa. Mirah padam ngon ie muka. NTyang ka maté nan lôn sayang. Betagaséh dum ke umat. Nabi dengo narit Fatimah. jinöë ulôn sidroë nekebah.

Buleen bintang sang gurahna. 'Arah kerusi loh ngon kalam. Nabi Muhammad ka trôh sabda. Penoh limpah ngon ie mata. Langet bumoë sang meguncang. Menanke proë ke umpama. Tamsé bungong Kenong uroë. Ka trôh kenan Malék teka. Bandum 'alam sang ka pahna. Janji ka trôh nibak masa.. . Han jan ta thee siat ka mala. Sakét Nabi bungong kumbèe. Yoh nyan Nabi that dukaan. Estiri Nabi tuan 'Aisyah. . La ilaha Hallah tepanggé rahmat. Anek cuco wie ngon unen. 'Ali 'Usman Bakar 'Umar.— 15 — Sabab nesayang dum ke umat. Ya Rasulullah. Sabab negaséh oléh halarat. 'Umu singkat di Maulana. Han muban-ban rô ie maia. . Wasiet pi Iheeh di janjôngan. Netakôt sisat rôh lam dèesya.

Ho ka gata tuan 'Arab. Ureeng pecré lôn ngon gâta. Nekhen 'Arab that samlakoë. sabda Nabi. Tuan Fatimah menyum temakôt. Tuan Fatimah dong bak pintô. Han torn puroë lôn e rupa.— 16 — Tema ne-ék u Neketok pintô Bak Fatimah Cuba ta-e soë rumoh laju. Dengo sabda Rasulullah. Hana sapât lôn e nyang ka. Tuan Fatimah moë lé sigra. . Nengieng u likôt bak Saidina. Tamong 'Izrai bak Muhammad. pantah sigra. Jroh samlakoë lagi hibat. Dengon nikmat dan sijahtra. Kenoë perab dengon sabda. di lua. Malék Mawot hé anek droë. Bukon 'Arab hé boh hate. Ka trôh knoë neba sabda. le mata rô melelumba. Ne-e tedong ureeng muda. Tuan Fatimah nejak pandang.

Tuan Siti tentang dada. Bandum saleem akan Nabi. . Assalamu 'alailcôm ya Muhammad. Malaikat le that teka. Sahbat nyang peet digeniréng. Israfi pi na sajan. Kunjông Muhammad nyang melia. Tujôh plôh laksa Malaikat. Mikai. Ubak Nabi nyang melia. Ensya Allah walhamdulillah. Saleem halarat akan gâta. Maséng-maséng duka cita. Ban nyang titah ulôn rila. Malék Raluan pi sereta. Husén Hasan pi sereta.— 17 — Tema mesabda di Tzrai. Jaweeb nebri lé Maulana. Lheeh mesabda Nabi Muhammad. Karena dônya tempat singgahan. Akhérat tuang nyang kekai baka. Tuan 'Aisyah nyang mueng Nabi. Sahbat nyang peet pi na sajan. Pote Allah sangat mechén. Bak na idin nibak gata.

Habéh tebuka syeruga lapan. Nabi gearak bak Rabbana. Sigala sahbat bandum duka. Malaikat dum kunjông Muhammad. Fatimah moë bukon bubarang. La ilalia Hallah Muhammadur Rasulullah. . Nejôk sugoë bak 'Aisyah. Geba legat bak Rabbana. Lebèh indah Nabi melia. Budiadari trôn u dônya. Geple asoë di Maulana. Malam Senayan wafeet Nabi. Tubôh Nabi gepumanoë. Tuanta 'Ali bekah rasa.— 18 — Habéh wasiet Nabi haretoë. Gejak iréng nyawong Muhammad. Masa nemihreet Nabi Muhammad. Habéh nekunjông 'Arah Kerusi. Necok sugoë di Maulana. Mehambôran b&e u dônya. Asoë langet bandum galak. Rasulullah Malaikat ba. Nyum meguncang 'alam dônya. Bak halarat laju geba.

Saidina 'Abbas nyang mat badan. Abu Bakar ngon 'Useman. Saidina 'Ali bôh nisan dua. Lheeh temanom pulang kembali. Wafeefc Nabi 'oh noë tamat. Tinggal bi'at tinggai telekin. Ziké silaweet nana padoë. Trôh u gaki geplè v rata. . Ketika sembahyang waketu Lehô. 'Abdurrahman pumanoë Nabi. Sembahyang kedéh mesejid Madina. Neba u kubu lé sahbat dum na. 'Abdurrahman pesaré tanoh. 'Abdurrahman Saidina 'Ali. Tinggal Qeruan bak sahbatnya. Nekanuri ke Ssidina. Tinggal syari'at bak umatnya. Saidina 'Ali rahôb bak muka. Nyang bôh bse-bèewan Saidina 'Umar. Lheeh semanoë kafan lhèe lapéh. Genab uroä kenong jemba.— 19 Geeucô ie ateeh Nabi. Petamong Nabi lam kubunya. Nyang pekafan tubóh Saidina.

ooOoo ._ 20 — Nabi newoë bak halarat. 'Oh nan tamat wafeet Nabi. Tinggai Qeruan nibak sahbat. Wafeet Nabi 'oh nan haba. Dalam nasekah menan gerawi. Tinggai kitab bak 'ulama. Tinggai syari'at nibak Raja. Wafeet Siti Ion calitra.

AllU T. Tgk Usman al Fauzi Lung Ie Banda Aceh Pcnaaeliat Penerbit &. Percetakan SAIFUL Mcdan .

dalam rangka menghadiri musyawarah Tarbiyah di PadanE pada bin.Sebahagian ulama2 dari Dista Aceh bergambar bersama sdr.A. Nilam 13 Medan. H. di Jin. Mei 1974 yang lalu . Saiful U.

di bulan Mei 1974 antara lain. Dista Aceh. no.Sesa'at akan berangkat ke Padang. <^» «^tv . S dari kanan (baju batik) adalah i d r Kecik B anggota DPRD Prop.

Bergambar ketika akan berangkat an'ara lain. Muhammad . Dista Aeeh. sebelah kiri sekali adalah Tgk. Teunom anggota DPRD GR Prop.

. Nam buleen Iheeng wafeet Nabi. Meng ka wafeet Amirilmokminin. Sembahyang Suboh nemehasé. Neprôh ulèe anek bandua. Wafeet Siti buleen Puasa. Nyang jroh budi ngon setia. Ne jak musafé bungong syeruga. Nyangke judo Saidina 'Ali. Tango 16n pegah anek bak gata. Lheeh nibak nyan neamanah. ngon abunya. Necôm jaroë necôm gaM. Barangho anek Bèk jarak-jarak Bèk jarak anek Anek bèk t acre bèk tajak-jak.— 21 — WAFEET SITI FATIMAH Muwoë kisah wafeet Siti. dengon bapa. Anek Nabi nyang melia. Neoöm ômmi necôm abunya. Ban Allah khen anek di gata. Nesrah ij a nesrah bajèe. meng sipadé.

Begèt nepapah anek Ion dua. Tuanta 'Ali megrak rasa. Belebèh nechen anek tan ma. Tema sakét bungong syeruga. 'Oh ka Lehô nejak sembahyang Tema dang-dang geprèh 'Àsa.— 22 — 'Oh nedengo wasiet Siti. Ubak 'Ali gepumesan. Bôh lam kafan surat raeUaBak nyang netrôh ka nejak' cok Nejôk ubak 'Ali Murtala Seôt 'Ali karamailah. Ensya Allah ulon kereja. Bethat nemalèe ke Rasulullah. ' Han apôh-apah han cula-ealoë. Kebit pi na anek nyang laén. Ati'ullah wa ati'urrasul. ' Lheeh sembahyang nebeet warid 'Oh ka mugréb buka Puasa Sembahyang Mugréb relaos Tema dang-dang geprèh 'Isya. Anek Ion ta-e yabunaiya. . Han poh-poh droë bungong syeruga. Lheeh 'Isya nebeet warid.

Lheeh nekhen nyan han lé narit. Hingga teka tengoh malam. . Pegèt jirat kubu dua.— 23 — Seôt 'Ali karamallan. Lhèe boh sagoë ureeng lhèe dróë. Ensya Allah Tuhan pelahra. Droëne julang jenazah melia. Han nepethèe nibak barangsoë. Kalimah Tauhid han lé nebaca. Yôh nyan nemoë tuanta 'Ali. Trôh panggélan Allah Ta'ala. Saboh sagoë negulam jenazah. Tema teka ureeng sidroë. Nyum getanom droëne sajan. 'Oh saré trôh liang-lahad. Saboh sagoë hana. Tema sigra gesembahyang. That samlakoë mecelak mata. Ne-e Siti ka naze'a. Rahmat Allah ateeh gata. Pumanoë kedroë pekafan lanja. Ingat penesan Fatimah Zuhra. Tu?n Fatimah legat geba. Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'im. soë ba.

Bungong saboh bintang raja. Tema sahbat ka geseôt. Necok manyèt kenoë rejang. Pakon gata tamesidroë. Kamoë dum nyoë taniet hana. Balah jaweeb bak Murtala.— 24 — Singoh megah Siti ka mafeet. . Sahbat dum na hana senang. Manyèt han lé ka netanom. Hana sapat nebri pelemah. Nejak tanyong ubak 'Ali. Kamoë dengo wasiet Nabi. Tema seot tuanta 'Ali. Menan nekhen 'Ali Murtala. Lôn kupubuet wasiec Nabi. Bèk nesudi hé syèedara. Teka sahbat melaksin-laksa. Sembahyang Siti angkèe syeruga. Nekhen nyoë ban neparéksa. Nejak sudi neparéksa. Wafeet Siti yue tanom sigra. Mehan jeet prang lôn ngon gata. Tema pakon reyôh gata. Lôn po perumoh lôn nyang tanom.

Bèk mupaké wahé sahbat. Sjahdat ke Allah tegôh setia. Tanyong tentée han nepegah. Amin ya Rabbul'alamin. Pelemah jirat Fatimah Zuhra. Ladôm sahbat tamong tuha. Wahé sahbat dum ban nyang na. Saidina 'Ali jak pelemah. ooOoo . Lôn cok sereban ngon Zulfaka. Dengon Siti Fatimah Zuhra. Tango lôn pesan wahé ahli. Temakôt tan dum Ke gâta. Tuan Fatimah kubune dua. Silaweet belê ke Muhammad. Dum kafilah tema mupakat.Seôt 'Ali ulôn lawan. 'Oh nyan tamat waieet Nabi. Pahla silaweet han trehimat. Sitimang brat langet dônya. Silaweet ke Nabi bekajém na. Taprèh dilèe wahé rakan.

Wajéb ateeh dum 'mukallaf jipejiôh.26 — SIPLOH PEKARA MAKSIET HATE DENGON SIPLOH PEKARA TA'AT HATE Nalam : SYEH 'ABDULLAH. Nyakni banci hate gata ke gob nékmat. Kelimong kriet sereta gaséh ke areta.' Nyang kedua syarahulkalam le that narit. Perintah Ta'at dengon maksiet ulôn bayan. Sagai-sagai bèk jibri rab ubak tubôh. Nyan kepala kejahatan khen Muhammad. Maksiet baten na siplôh pee betaturi. Petama phôh syarahutta'am yakni sangat. Kepeet hasud dengki ku'èh hate gata. Kelhèe ralab nyakni marah perangui gata. . Gema akan mabôk-mabôk makanan lazat. Bisniülahirrahnianirrahim Hatamah nyoë na saboh kesudahan. Nyang ketujôh gaséh ke dônya betaingat. Kenam gaséh kemegahan dalam dônya. Dônya akhérat tan paidah nyan nyang megriet. Nyang ka gebri dum ke hamba lé halarat. Lam Arba'in menan nekhen lé Razali.

Nyakni sii'eet perangui gala kepujian. Sang tan laén lagèe gata dalam nanggroë. Ateeh meheluk Tuhan Asa dum barangsoë.— 27 — Nyang kelapan tekabô gata perajêk droë. Siplôn reya pubuet 'amai tan ékelah. Wajéb tèebat bak maksiet nyan dum hé akhi. Wajéb ngon nyan tamesifeet dumte saré. Kon tapubuet simatajmata karena Allah. Bak meheluk tapelemah 'amai gata. Nyang kedua menyesai hat buet nyang lalu. Hâté gata bak maksiet nyan tapesuci. Wajéb taboh ban siplôh boh dum behabéh. Sikureeng 'ujôb hireen gata kedroë. Tinggai maksiet sikelian nyang petama. Petama tèebat nibak dèesya sikelian. Cut ngon rajêk lahé batén baranggajan. Supaya jeet ngon sabab nyan gepumelia. Kelhèe jitahan bèk lé riwang silama 'umu. Betapasoë dum sifeet nyoë dalam hâté. . Ngon lhèe syarat sah tatèebat khen 'ulama. Nyanke siplôh maksiet batén perangui Habih. Ta'at batén na siplôh pee ngo lôn bayan.

/ . Pejeôh maksiet bethat nabsuji galak that. Pubuet ta'at lahé batén bethat bubrat. Jinoë bak sot lôn periwang pekataan. Bah sidum nan perintah tèebat wahé tèelan. Nibak bahla sikelian betasaba. Nyang tapubuet simatamata karena Tuhan. Lakèe me'ah menyo han ék tabayee yum. Lahé batén ban syari'at nana ubah. Lapan muhébbah 'bPtagasèh Tuhan Asa. Pubuet surôh ngon pejeôh larang dum na. Limong syukô pandang nèkmat sikelian. Gaséh ke Rasui pubuet surôh pejeôh tegah. Harap pahla nibak Tuhan Po nyang Asa. Kedua hanfun nyakni takôt ke Rabbana. Hate gundah suntôk sabé rô ie mata. Kelhèe zahid banci hâté ke dônya nyoë. Nam ékelah nibak 'amai sikelian. Tujôh tèewakai tapeserah droë uba* Allah. Ke peet saba ateeh hukôm Tuhan sidroë.— 28 — Khen Astarafar dengon lidah jeeb kutika. Areta gob cok lé gata pulang bandum. Ban nyang khendak getanyoë hamba neperintah. 'Alamat muhébbah gaséh Rasui Panghulèe kita. Milék Allah Po nyang Asa di gata tan.

Lom ke sahbat ngon nyang ikôt bak agama.— 29 — Meng tan menan sulét gata wahé tèelan. Kalimah Taibah neorl sudah pekataan. Tapegah gaséh amar nahi tapubuet tan. Ngon sjufa'at Muhammad nyang aklié zaman. Dèsya faki ngon berekat nalam ini. Nyang kesiplôh betaingat nyan ke mate. Dengon tunyok sereta tulông Rabbul'izzat. . Alhamdulillah ka sampôrena nyang lôn kasad. Iman tetab dalam dada hingga page. Nepeampôn lé Tuhanku nyang that Rani. Sukreet mawot 'adeeb kubu betapiké. Bahrurijad haf ai mangat kenong ragam. Sikelian betaingat bit na hali. Sikureeng rila hâté gata kada Tuhan. Baya kiamat nyang nepegah uléh Nabi. Nebri tèebat nyang nasuha yôh goh maté. Kenan rahmat bèk na putôh nekarônya. Saleem rahmat ngon berekat sikelian. Ta'at hâté maksiet hâté lôn penalam. Ke Muhammad po janjôngan waréh sajan. Tan 'iktikeet ke buetan Po sikelian.

Nvang awai phôn ingat. Bedoh boh hate duek melaga. Dônya taikôt tinggal disinoë. Ingat ke dèesya tamoë bekajém. Thön siribée lhèe retôh peet plôh sa tapham. Kedua tèelan ingat kedèesya. . Dengon taufik Tuhan Asa Po halarat. Tema takhém-khém 'oh nebri bahla. Getanyoë tawoë u asai mula. Ban tekejôt tema taduek lé. Taduek teku-ku tarô ie mat«. 20 Rabi'ulawal 1341 ooOoo SULOH NYANG AKHE Bismillahirrahmanirrahim Sulôh nyang akhé bèk ta-éh lé. Getanyoë . ke Tuhan.tacré tatinggai dônya. Tema nyang kepeet ingat ke kubu.— 30 Bak dua plôh Rabi'ulawal tamat kalam. Tema nyang kelhèe ingat ke maté. Tuhan petengoh u Padang Mahsya. Tema tapiké limong pekara. Asai bak tanoh muwoë bak tanoh. Gampông Kedah Kutaraja nama tempat.

Talakèe woë lom lam dônya. Yôh lam dônya hau thèe kedroë. Lom metamah 'adeeb séksa. Adak kuthèe dum nyoë balah. Menyo han j eet makna Qeruan. 'Oh talakèe teka gurantang. Meng han tapatéh wahé rakan. Han kuminah bak musalla. Dang-dang tawoë u nanggroë baka. Laju tapetoë ho nyang hawa. Tamerakan ngon 'ulama. Lam Qeruan tajak paréksa. Menanke misé taduek di sinoë. . Telah jinoë tan paidah. Sidroë tèelan dalam kerenda.— 31 — Taduek sidroë ngonte pi tan. Teka 'adeeb mubagoë-bagoë. Hana tréb lambat taduek lam dônya. Sepôt pi that arat pi sangat. Tema nyang limong ingat akhérat. That paléh kèe sembahyang hana. Hadih Nabi Panghulèe kita. Pakon that bôk-bang dilèe lam dônya. Taduek lam dônya dum thô reôh. Haba lôn nyoë kon pakri-pakri. Lemah tempat dalam nuraka. Telah jinoë apôh ulèe. Misé tapiyôh yub kayée raya.

Rakyat tecengong jikalon rupa. Pat han kenong betaparéksa. Nabi getanyoë jipumelia. Tan meng sidroë nyang mèe tapesa. Hireen sikaphé jikalon rupa. ooOoo . Jitebiet sinan jilingka Kakbah. Bintang mublèt-blèt pujoë Rabbana. Jipegah menoë jipegah medéh. Sikaphé paléh asoë nuraka. Lam sapai bajèe buleen jitamong. Jitebiet sinan ji-ék u langet. Laén lön tuléh meng na kutika. Mumada 'oh nyoë dilée silapéh. Lebéh that pangkat Nabi getanyoë.32 — Pat nyang han j eet betatém tanyong. Rakyat bahrullah jikalon rupa. Buleen di langet jitrôn u bumoë. Tujôh sen tujôh jilingka sabé. Sikaphé laknat han jipecaya. Sidum nan Mihreet Nabi Muhammad.

Sabda Nabi tapecaya. UMAT BANDUM UMAT MEHAT MATE. B A N D U M 1. wajéb tabri. 1. Soë pecaya sabda Nabi. Cit medali phôn lam dônya. kemudian dinyanyikan beramai-ramai. Surôh tegah bèk me-ungki. Tapuasa pi ka tentèè. Jak ék Haji meng na tega. Kemudian dinyanyikan No. 3. 1 juga. ^habisnya dinyanyikan pula beramai-ramai yang No. Piyôh dilèe bak kereja. Demikian seterusnya dinyanyikan No. Tempat nebri lam syeruga. 'Oh trôh watèe buleen Puasa. .— 33 — Irama Acèh. 2. Lagu Zikir. 2 oleh satu orang juga. HANA SABE UDEB LAM DONYA. BEDOH TEEBAT BEK LALE LE. 3 — 4 oleh satu orang. BEK 'OH MATE 'AMAI HANA. kemudian tiap2 habis satu nomor disambut pula beramai-ramai seperti yang No. Pitrah jakeet. Tasembahyang 'oh trôh watèe. 1 dinyanyikan oleh satu orang. 'Adeeb séksa soë me-ungki. 4. Catatan : No.

E A TÉ.ung . ÜTÏA.wig . phôn lnfli ? / HA nya«3a 45 - 6 . ga.da Na M.- <WàMmW8BtîBgWet>g>Bl»y ... BB .HAÏ M .r e 3* M L & Ba.la» sye .roh t e .pa .deeb sék-aa ? 7 / 1 Z / . |.a . ga.»OH TBE.pel i .l è e bok ke .„ »A. soë me. ka ten » t e a .' ^f$T 'Ik . M . 2. waJéb ta brl.«a.le«n « bl t « . «ab .Kat «« tee bu . / i.51 meng na te * Ten-pat n« .goh 'A . 8 i B K « M A 'öh trok wa Sab.ya.da Ha Clt ne . .M T A Ta-eara-bah-yang »1-trah Ja-keet 808 pe.nya.ta.BAT 2.yfth dl .3 BK E LA »: Lfe ifa i.sa Sa . 2« 3. ja. ek me. / / 9 6 i 7 / 6 6 7 / 1 2 W 1 .%ri. // ƒ < 6 X i 7 / 6 6 1.k i . KA.m 1 - / ?. troh wa ta«.ya 6 ^ 6 / 7 7W8 / i .SA fiA .BS ÜQBB LAK DO 2* VI.7 2 / 1 .— 34 — zraœa Aeèe* A minor 2/4 Sedan«' B A » DP M »«A! Lagu Zikir Aï Z I B 1.tel.fla / ? * . * Ta . * O é 1 7/6 MB-BUM U.

I. 4 Buet bak sunggôh na pee pajôh ban sikawan. BANDÜM JN a i a m. 2 Bedoh adoë bandum jinoë rejang-rejang. 1 Pebruari 1973 AN Z I B .— 35 — Irama Acèh. Bèk that laloë telah dudoë 'èlemèe tan. Hana padèe ka metentèe lemah jalan. Gèt ke kuli gèt kerani lê soë sayang. Jak sikuia tajak mita kepintaran. 3 Gèt metutô jroh ngon budhoë kelakuan. Hana gadôh hana reyôh baranggajan. Ureeng galak ho nyang tajak lê that rakan. Mudah tema takereja pee sukaan. Jingieng budi tamah lagi na pintaran. Menyo budo hana saho guna badan. Pee lom beo jipecawo uléh syèetan.AMYONG. Tamegurèe na 'èlemèe dalam badan. GETANYO E 1 Bandum tanyoë temerunoë wahé rakan. Tengoh muda tauseha mita jalan.

g i na p l n . Lagt) Sulp».lw<-toèe t a n .deh a.k e . / 3 2 / l T E 1.»e-gu-rè* na '«-la-ne« T««ngoh ««-dBita u . 2.dôh ha.k a . gu.hé r a .an.«an.y6h 2 1 2 / ? .Ian.t a .an-ru.Ja pais su-ka.Jak ral-ta 3 .no« «a.6 7 1/3 .«a t a . Jak Bi-ku. 3. 1.na pa«4«v ka me-ten-tèe le-mah j a . ï/ala*. Be . .o J i . 1« that sa-kan.t a . « 2 7 1/6 8a.r o .na ga. ' à . t Ost .— 36 — Xxawa^Aoèh. ha-rang-ga-Jan. Ta. / 0 6 1 2 / 3 * 5 * / 3 1.I a n . U-reewg ga-lak ho nyang tajak 4. 2 .l o i t e . AS Z I B 6 inJaor« i/A Kaderat«« i 1 2 / 3 .do8 ban-dian Jl-noë re-Jang-relang. Buet tek auaggon na pee pa-Jôh ten s i .s e . l e ses sa-yang.p l n . u-lèh eyèetaii' Pa« loh fco.I a h du-do* 2 .l a t a . Bak that' l a . ke. 5 */ 3 *fTl 1. 3.t a ran.r a n . 2. S Ü S Ü K ^ VB TAK y ol.r a .l i gàt k s . « t . la«-dum ta-nyoB t a .na oa-dan.t a Ja.na sa-ho da lam feß-da«.pe-ca-tfo- 2 1/7.tft Jrob ngon fctidhoë ke-la-ku .h* Oit k« k o .na r e . »i-dak t e . A.aa<Jingiang TBU-dl ta-mah l a .Ha.n i ye-oyo hu-âo ha.kan. ml.

Kawôm kedua jakeet han jibri. Laju nesudi pantah sigra. Pee nyang mabôk sibagoënya. Ke ma ke ku jin darßhftka. Kemèe kawôm nyang jéb arak. Watèe limong sembahyang hana. Su gemeréb tango suara. Bibi dua u masyrék u magréb. Limong kawôm nyang that lôn rindü. Ulèe u langet nyang tujôh lapéh. . Jimehêi Tuhan wahé y a Rabbi. Diuiee nyan nanji Haren. triée tebiet lam nuraka. Kawôm pc-tama nyang tinggal sembahyang.- H AD I H N A B Ï Bismillahirrahmanirrahim fcïyoë na saboh hadih Nabi. Pee kamita dikah Haren. Ya Jébrai nyan ulôm mita. Toh raseki ke ulôn hamba. Nyan nyang baja* lôn i?k mita. Raya habéh 'oh penuh dônya. Pegah habéh 16n ngo nyata.— 37 . Proë hai gâta uroë kiamat. Kepcet kawôm nyang marit-marit. Limong kawôm umat Muhammad. Wahé akhi tapecaya. Tema seôt Ya Jéb-rai. Ikuji kedéh u mejub dènya. Dalam mesejid jipoh cakra.

Rumah meligoc na Biang ngon gampông h Padum ngon krueng na. Manch renom ngon ie i Rupa jroh that hana eels n Lam tekhém-khém rem That negaséh ke ureen Nyang sembahyang dali Lam syeruga lê that n' Nèkmat lazat hana ngon sa. Soë na yakin sembahyang 'am dônya. ngon : le di dalam lazat rasa. Siribèe thon han puléh bisa. Surôh Tuhan kawai syer Suara mangat tesinyom-sinyom. Di dalam nyan penoh penula .— 38 — Sigo jicoh lé ulee nyan. Nyan hé pocut betaingat. Nan Malaikat Malék Raluan. 0 0 Q 0 0— S Y E KU G A Alhamdulillah sikelian puj Lôn kisah Nyoë bhah sj Syeruga luah bak lang Penoh asoë mesuka-suT Karrnya Tuhan ke ureeng mokmin. Rasa mamèh nibak nira. Khcn Muhammad nyang that bena. le j i putéh misé dadch. Taloë binèh krueng jroh tanaman.

Pereman Rabbi necalitra.rmbahyang. Pajôh makanan pee nyang galak. Hamparan lahôri cedan rupa.. Wahé hambaku ureeng mokmin. Kon tabri pèng gupang busoK. Han ék habéh ulôn calitra. i tajôk ke yum syeruga. Di ateek keta bantai ^esuson Oahja merôn-rôn tampôk metia. Rumoh meligoë kimah meriti. Pumanyènan mesuka-suka. Subehanallah wa bihamdihi. Nyangke ureeng bloë nuraka. Tabloë kaman syeruga lé gâta. Nèkmat syeruga le that lapéh. Yum syeruga khen Rasulullah. Boh kajèe masak lazat rasa. T*zat nèkmat nan ék khen kxi Menan khen Nabi nyang pehaba. Karonya Tuh-n ke ureeng mokmin. Tuhanku Rani sangat kaya. Yum di kamoë syeruga di kamoe. Hana payah bri belanja. Soë na tém bluë yôh lam dônya. . .39 — Ureeng mokmin tamong kénan. Soë nyang maksiet hanr. Soë na yakin bak sembahyang. Soë na yakin bak age Tesebut dalam Hadih Nabi. Nyanke ureeng tueng syeruga.

Adak tan laén sembahyang bena Bahla tasaba nèkmat tasyukô. Bèk that se-u ngon areta. Bekai tamaté jinoë tamita. Buet sembahyang tapelazém. Surôh Tuhan takereja. 'Umu habéh han tatujan. Dônya hé po bak tathèe karam Bandum sirtman habéh pahna. Bandum muwoë ke Rabbana Astarfirullah ya Rafurón.' Sikelian milék Allah. Wahé umat bèk lalè that Pubuet 'ibadat bèk talupa. Mesilaweet ke Muhammad. oooOooo- . Nepesinggah siat bak gata. Tapubuet surôh pejeôh tegah Ke Pote Allah bèk talupa. Bekai akhérat jinoë tamita. Jitebiet nafah kelua masôk Ingat suntôk ke Rabbana. Bak le tabeet ngon taziké. Menan wasiet Nabi Muhammad Nibak sahbat umat dum na. Tasembahyang pubuet 'ibadat. Di akhérat lheeh bak bahya.— 40 — Alhamdulillah sikelian pujoe. Getanyoè bandum tav/oé u asai. Nepeampôn barang dècsya. Tamita bekai yôh lam dônya.

.

'fSKiïê*'* '*ÎÏD^* .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful