£V

/,

TMWOE""'*

riBiUfilllllllli!]

PENERBIT
'41^A'*'

MEDAN

BIBLIOTHEEK KITLV
0199 9281

UZ

8 0 S $SX

/ht'4n

r i*-/o

WÄJB mm
dan padunvpadum boh peringatan kenebah 'ulama jamen nyang mupe'at getanyoë baca

gehimpôn lé

ANZIB LAMNYONG 19 7 4
v; 38 'O.fiaV0l

Gecdtak dan gepetebiet lé S AI F U L Jalan Nilam 13 — MEDAN

HAK TETAP PADA PENERBIT .

KANDONGAN KITAB NYOE muka Sipatahkata 1. Bandum umat 7. Bandum getanyoë 9. Wafeet Nabi Muhammad 3. Wafeet Siti Fatimah 4. Wajéb Iman 2. Siplôh perkara 5. I r a m a n y a 8. Hadih Nabi : 5 6 11 21 26 30 33 34 35 36 37 ——ooOoo . I r a m a n y a 10. Sulôh nyang akhé 6.

Iman ngon 'amal nibak getanyoë.— 5 SIPATAH KATA Alhamdulillah Allah lôn pujoë. Geyue merunoë jalan agama. Nyang Po 'alam nyoë Mahakuasa. Nyang mat kuasa dum na sinaroë. Mangat 'oh dudoë teka bahgia. Lôn salén jinoë mangat nebaca. Udéb ngon maté relé 'alam nyoë. PENYALEN. Penesan Nabi gebri getanyoë. Dalam dônya nyoë Tuhan nyang kaya. Harah dum ka lhi han meiï sagoë. Silab ngon salah bagah negantoë. Kenebah lama masa saboh roë. Lôn lakèe me'ah nyang salah lôn nyoë. Nyang bahsa 'Arab melarat tuloë. Maklum tengku droë malém pi hana. Mangat 'oh dudoë jeet sampôrena. Ban nyang khendak droë Allah Ta'ala. . Tulésan jaroë baréh pi hana. Sidéh ngon sinoë nyang bekah pi na.

Ureeng maksiet nyang tan tèebat maté jahé. Wajéb iman dum getanyoë akan Nabi._ 6 — WAJEB IMAN Nalam : Syèh 'Abdullah Bismülahirrahmanirrahim. Surôh Tuhan Israfi yob sangkakala. Nyanke uroë kesudahan harô-hara. Misé nepegah 'adeeb kubu di sikaphé. Na peet plôh thon nyang menan nyan saf fa». Habéh maté bandum saré saffan-saffa. Buleen uroë pi gurahna bintang mehambô. . saffa. Langet bumoë kon lé menoë ka nesimpan. Habéh maté bandum saré malingkan Tuhan. Nèkmat syeruga Tuhan buka kenan laju. Betapatéh nyang goh datang nepehaba. Misé mawot nyang that sakét taperasa. Langet melinggang bumië meguncang mehubôhubô. Wajéb patéh pee nyang nekhen uléh Nabi. Tema turôn ujeen putéh maulhaiya. Betapatéh uroë kiamat dudoë teka. Ureeng mokmin nebri nèkmat ds lam kubu.

Panyang titi saboh rawi lhèe ribèe thon. Tema tajak ateeh titi siratalmustakim. Dum nan halôn sidom putôh 'oh melinteeng. Nyang cok ngon wie hana bahgi ka celaka. Tema nyang jak ateeh titi lê ban babat. Nyang ghon 'amai kebajikan lam syeruga. Ladôm cok wie ladôm unen ban nyang babat. Halôh pi that gepeduek ateeh nuraka jahim. Tema gerôn ka gehimpôn u Padang Mahsya. . Titi halôh lagi tajam nibak pedeeng. Tema neyôob sangkakala lé Israfi. Muwoë nyawong tema bandum tan lé maté. Taék tajak ateeh pucak dengon tatrôn. Dum na rakyat ka gehisab geparéksa. Tema gecéng dum na 'amai lam neraca. 'Oh mehimpôn dum narakyat gejôk sui-at. Nyang phui paloë'dum gepasoë lam nuraka.Habéh timoh bandum tubôh ka teduek-duek. Karonya Allah ladôm pantah na ban kilat. Nyang cok unen nyanke ureeng mubahgia. Pekayan tan bandum telhôn binèh uruek. Gèt dengon jhet phui dengan ghon sinan nyata.

Nyang jéb ie nyan^deek pi han lé grah pi han lé. Karonya hak ho nyang galak kenan nebn. Soé nyang pajôh pruet han sengkôh lam sukaan Suntôk kayém lam tekhém-khém haté mangat. Ngon makanan dan minoman lazat-lazat.— 8 — Ladôm pantai! na dum bagah ?.ngén bawa. 'Ümu sadum saban-saban muda belia. Tema ladôm ban ureeng plueng nyang that baca. . Binèh krueng nyan kandé pi le na ban bintang. Nyang selamat ateeh titi jemerang pi tröh. Ngon boh kayèe cit metentèe rasa le ban. Bak Hud Nabi krueng Kalkausu sinan piyôh. Suntok sabé tebiet han Ie ruek-ruek masa. Kekai sinan cit hana had hana hingga. Lheeh nyan tema ureeng mokmin tamong syeruga. Tuha han lé sakét han lé ruek-ruek m w . Ladôm budo me'ei-me'ei mesek-mesek. Ladôm tema pantah bacut han that lanja. Asoë mehat dum séb sidroë han pee riwang. Muhila-hila lam nuraka ka tesirek. Dalam nèkmat suntôk mangat catirasa. Ladôm tema na ban guda gepoh lawa.

Lheeh nyan tema gaséh Tuhan nekelua. Ureeng'mokmin umat Nabi nyang medèesya. Tema ladôm habéh bandum élla muka. Tema gebôh t a n sot tema 'adeeb sabé. Gebôh ranté gebóh pasóng ranthék-ranthuek. Tetab sinan j eet tebiet han ruek-ruek masa. Ladôm tutông meng 'oh takue élla dada. Kira-kira ubé dèesya dum nan getôt. Sicut-cut 'adeeb page ngo lôn pegah. Padum 'adeeb uroë malam hana tedôh. Han jilala apui nuraka bak han patôt. ._ 9— Di sikaphé dum tegulé lam nuraka. Boh zakcm nyan hutông pi that tajam ban duroë. Ke makanan boh zakôm nyan ka jipaióh. Ladôm\ betéh ladôm habéh ladôm 'oh pha. Tuleeng urat asoé utak bandum relé. Nyang tan tèebàt nyan pi getôt lam nuraka. Kawôh apui nibak gaki bandua blah. Padum 'adeeb kala limpeen ulee pathuek. Padum na tréb nyan ne 'adeeb iam nuraka. Ladôm tutông meng 'oh gaki 'oh nan sahja. Soë nyang pajôh hangoh tubôh apui sinaroë.

Kong 'etikeet nana murtad wahé adoë. Roë cit kebit nyang gepegah taperasa. Sembahyang limong bèk tatinggai betajaga. Betaiman wahé nyak cut dan hé cut da. Nyang yakin dalam hâté Tuhan sidroë. Tamat 'oh nyoë nalam lôn nyoë lôn pehabéh. Dengon iman dalam haté akan Nabi. Ban gepegah dhoë takekah bak musalla. Surôh tegah bèk tabantah tapecaya. Walèe maksiet nepetebiet lam nuraka. Nyang umat dum ban sinaroë nekelua. Tieb-tieb ureeng nyang na iman yôh lam dônya.— 10 — Karonya Tuhan nepetebiet ureeng mokmin. Yôh lam dônya iman jiba dengon yakin. . Jih gepenan wahé tèelan mokmin 'asi. Betaingat wahé sahbat rakan dum na. Lom syufa'at saidil umat Nabi kita. Meng na 'umu laén buhu ulôn rintéh.

V mesejid netebist lanja. Cahya Nu Allah asai dilèe. . Soë nyang dengo wafeet Nabi. Tubôh janjôngan Nabi melia.— 11 — Kisah NABI WAFEET MUHAMMAD BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Subehanallah wa bihamdihi. . Nabi nethée ka ï'ab wafeet. Dengon sahbat mahijer ansari. %\\ sa) an kawôm dum na. . 'Umar.Nyoë wafeet Nabi lôn calitra. Tuhan halarat pulang cahya. Tema jinoë menan pula. 'Oh saré wafeet Nabi Muhammad. Abu Bakar. Dudoë Tuhan bri metemèe pahla Sang-sang tamat dengon tangan.'Usman. JCa mehimpôn kenan mesapat.

. Bandum sahbat hâté gundah. Lom mesabda Rasulullah Tapabanbah ka trôh masa. Pakri tabah khendak Tuhan. Dum na umat tabri aja. Ulôn sajan b&k han neba. Hâté bekah bak nyum rasa. Meseld Rasui meseki Nabi. Rasulullah pi negisa. Tema 'Aisyah seöt sabda. Nyang mukalafah tamupakat. Abu Bakar gantoë ulôn.— 12 — Nabi newasiet yôh masa nyan. Newoë urumoh bak 'Aisyah. Hadih pereman bèk talupa. Tema sabda Rasulullah. Sahbat seôt ènsya Allah. HabAh wasiet dum nepegah. Hé 'Aisyah lôm kubungka. Kri tapaban getanyoë nyang na. Meng ka janji nana daya. Rupa ka ubah Nabi melia. Ikôt bandum gâta nyang na. Mengka janji nibak Tuhan.

Hè Fatimah anek metuah. Yôh nyan mesabda Rasulullah. Hé Fatimah anek metuah. Kri cit narlt tuan 'Aisyah. Bandum getanyoë tatinggai dônya. Ulôn kuwoë jinoë bak Tuhan. Dum na sahbat di janjôngan. Tema nekhen haba sipatah. Mesyahadah bèk talupa. . Akhèrat tuan nyang kekài baka. Wahé intan kutinggal dônya. Pereman Allah ka trôh masa.— 13 — Yôh masa nyan tuan 'Aisyah. Ne-e ayah ka ubah rupa. Bethat taingat ke Tuhan sldroë. Nyang dônya nyoë empat singgahan. Hâté gundah rô ie mata. Ulôn kuminah didalam dônya. Allah hé Fatimah. Ya Rasulullah ulôn ka teka. Ka trôh kenan dum ban nyang na. Allah. 'Oh noë langkah ulôn lam dônya. Slti Fatimah neyue hel lanja. Tema ka trôh tuan Fatimah.

lié limpah ngon ie mata.— 14 — Betaingat ke Tuhan sidroë. Han nekhen kri misé gâta. jinöë ulôn sidroë nekebah. Nabi dengo narit Fatimah. Bandum getanyoë tatinggai dônya. Pakri untông dum na kamoë. Mirah padam ngon ie muka. Bukon bubarang bekah rasa. Han soë perunoë cut ngon raya. Tema seôt tuan Fatimah. Nyang lôntuan sidroë sahja. Misé laôt rnegelumbangi -. Tapeingat uléh gâta. Betagaséh dum ke umat. Nyang metuah mubahgia. Nyang dônya nyoë tempat singgahan. Ahek iaën ka maté dilèe Pakon kamoë dudoë tema. . Bit adak na Saidina 'AU. Han soë pegah rejang jula. NTyang ka maté nan lôn sayang. Saidina 'Ali that pahlawan. Akhérat tuan tempat tagisa.

Tamsé bungong Kenong uroë. Bandum 'alam sang ka pahna. Sabab negaséh oléh halarat. Estiri Nabi tuan 'Aisyah. Yoh nyan Nabi that dukaan. Han muban-ban rô ie maia. . 'Ali 'Usman Bakar 'Umar. . . Ya Rasulullah. Sakét Nabi bungong kumbèe. 'Arah kerusi loh ngon kalam. La ilaha Hallah tepanggé rahmat. Wasiet pi Iheeh di janjôngan.. Nabi Muhammad ka trôh sabda.— 15 — Sabab nesayang dum ke umat. Ka trôh kenan Malék teka. Buleen bintang sang gurahna. Anek cuco wie ngon unen. Netakôt sisat rôh lam dèesya. 'Umu singkat di Maulana. Han jan ta thee siat ka mala. Penoh limpah ngon ie mata. Langet bumoë sang meguncang. Menanke proë ke umpama. Janji ka trôh nibak masa.

Bukon 'Arab hé boh hate. sabda Nabi. Hana sapât lôn e nyang ka. Ka trôh knoë neba sabda. Kenoë perab dengon sabda. Tamong 'Izrai bak Muhammad. Tuan Fatimah moë lé sigra. Tuan Fatimah menyum temakôt. pantah sigra. di lua. Ureeng pecré lôn ngon gâta. Malék Mawot hé anek droë. Tuan Fatimah nejak pandang. . Ne-e tedong ureeng muda. Han torn puroë lôn e rupa. Ho ka gata tuan 'Arab. Dengo sabda Rasulullah. Dengon nikmat dan sijahtra. Nengieng u likôt bak Saidina.— 16 — Tema ne-ék u Neketok pintô Bak Fatimah Cuba ta-e soë rumoh laju. Tuan Fatimah dong bak pintô. Nekhen 'Arab that samlakoë. Jroh samlakoë lagi hibat. le mata rô melelumba.

— 17 — Tema mesabda di Tzrai. Mikai. Assalamu 'alailcôm ya Muhammad. Husén Hasan pi sereta. Akhérat tuang nyang kekai baka. Sahbat nyang peet digeniréng. Malaikat le that teka. Tuan Siti tentang dada. . Bak na idin nibak gata. Kunjông Muhammad nyang melia. Saleem halarat akan gâta. Israfi pi na sajan. Jaweeb nebri lé Maulana. Maséng-maséng duka cita. Pote Allah sangat mechén. Ensya Allah walhamdulillah. Ban nyang titah ulôn rila. Malék Raluan pi sereta. Lheeh mesabda Nabi Muhammad. Karena dônya tempat singgahan. Tujôh plôh laksa Malaikat. Ubak Nabi nyang melia. Sahbat nyang peet pi na sajan. Tuan 'Aisyah nyang mueng Nabi. Bandum saleem akan Nabi.

Bak halarat laju geba. Malam Senayan wafeet Nabi. Rasulullah Malaikat ba. Geba legat bak Rabbana.— 18 — Habéh wasiet Nabi haretoë. Sigala sahbat bandum duka. Malaikat dum kunjông Muhammad. Habéh tebuka syeruga lapan. . Gejak iréng nyawong Muhammad. Nabi gearak bak Rabbana. Nyum meguncang 'alam dônya. Asoë langet bandum galak. Necok sugoë di Maulana. Fatimah moë bukon bubarang. Budiadari trôn u dônya. Geple asoë di Maulana. Tubôh Nabi gepumanoë. Masa nemihreet Nabi Muhammad. Mehambôran b&e u dônya. Nejôk sugoë bak 'Aisyah. Tuanta 'Ali bekah rasa. La ilalia Hallah Muhammadur Rasulullah. Habéh nekunjông 'Arah Kerusi. Lebèh indah Nabi melia.

. Tinggal syari'at bak umatnya. Nekanuri ke Ssidina. Tinggal Qeruan bak sahbatnya. Saidina 'Ali bôh nisan dua. Wafeefc Nabi 'oh noë tamat. Trôh u gaki geplè v rata. Abu Bakar ngon 'Useman. Ziké silaweet nana padoë. Neba u kubu lé sahbat dum na. Ketika sembahyang waketu Lehô. Lheeh semanoë kafan lhèe lapéh. Tinggal bi'at tinggai telekin. Saidina 'Ali rahôb bak muka. Genab uroä kenong jemba. Saidina 'Abbas nyang mat badan.— 19 Geeucô ie ateeh Nabi. Lheeh temanom pulang kembali. Petamong Nabi lam kubunya. 'Abdurrahman Saidina 'Ali. Nyang bôh bse-bèewan Saidina 'Umar. 'Abdurrahman pesaré tanoh. Sembahyang kedéh mesejid Madina. 'Abdurrahman pumanoë Nabi. Nyang pekafan tubóh Saidina.

Dalam nasekah menan gerawi. Wafeet Siti Ion calitra. Tinggai Qeruan nibak sahbat. Tinggai syari'at nibak Raja. Wafeet Nabi 'oh nan haba. Tinggai kitab bak 'ulama. 'Oh nan tamat wafeet Nabi._ 20 — Nabi newoë bak halarat. ooOoo .

Percetakan SAIFUL Mcdan .AllU T. Tgk Usman al Fauzi Lung Ie Banda Aceh Pcnaaeliat Penerbit &.

dalam rangka menghadiri musyawarah Tarbiyah di PadanE pada bin. Saiful U. H. Mei 1974 yang lalu .A. di Jin.Sebahagian ulama2 dari Dista Aceh bergambar bersama sdr. Nilam 13 Medan.

<^» «^tv . Dista Aceh.Sesa'at akan berangkat ke Padang. S dari kanan (baju batik) adalah i d r Kecik B anggota DPRD Prop. di bulan Mei 1974 antara lain. no.

sebelah kiri sekali adalah Tgk. Dista Aeeh.Bergambar ketika akan berangkat an'ara lain. Teunom anggota DPRD GR Prop. Muhammad .

Nam buleen Iheeng wafeet Nabi. Ban Allah khen anek di gata. Wafeet Siti buleen Puasa. ngon abunya. Ne jak musafé bungong syeruga. Barangho anek Bèk jarak-jarak Bèk jarak anek Anek bèk t acre bèk tajak-jak. Nyangke judo Saidina 'Ali. Neoöm ômmi necôm abunya. Lheeh nibak nyan neamanah. . meng sipadé. Nesrah ij a nesrah bajèe. Sembahyang Suboh nemehasé. Nyang jroh budi ngon setia. Neprôh ulèe anek bandua. Anek Nabi nyang melia. Tango 16n pegah anek bak gata. Necôm jaroë necôm gaM. dengon bapa.— 21 — WAFEET SITI FATIMAH Muwoë kisah wafeet Siti. Meng ka wafeet Amirilmokminin.

Ubak 'Ali gepumesan. 'Oh ka Lehô nejak sembahyang Tema dang-dang geprèh 'Àsa. Han poh-poh droë bungong syeruga. ' Lheeh sembahyang nebeet warid 'Oh ka mugréb buka Puasa Sembahyang Mugréb relaos Tema dang-dang geprèh 'Isya. Begèt nepapah anek Ion dua. Anek Ion ta-e yabunaiya. . Bôh lam kafan surat raeUaBak nyang netrôh ka nejak' cok Nejôk ubak 'Ali Murtala Seôt 'Ali karamailah. Ensya Allah ulon kereja. Tema sakét bungong syeruga. Ati'ullah wa ati'urrasul. Lheeh 'Isya nebeet warid.— 22 — 'Oh nedengo wasiet Siti. Belebèh nechen anek tan ma. Bethat nemalèe ke Rasulullah. Kebit pi na anek nyang laén. ' Han apôh-apah han cula-ealoë. Tuanta 'Ali megrak rasa.

Nyum getanom droëne sajan. Pegèt jirat kubu dua. Saboh sagoë hana. 'Oh saré trôh liang-lahad. Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'im. Trôh panggélan Allah Ta'ala. Ne-e Siti ka naze'a. Tema teka ureeng sidroë. Hingga teka tengoh malam. Rahmat Allah ateeh gata. . Lheeh nekhen nyan han lé narit. Lhèe boh sagoë ureeng lhèe dróë.— 23 — Seôt 'Ali karamallan. soë ba. Tu?n Fatimah legat geba. Tema sigra gesembahyang. Pumanoë kedroë pekafan lanja. Han nepethèe nibak barangsoë. Yôh nyan nemoë tuanta 'Ali. Saboh sagoë negulam jenazah. Droëne julang jenazah melia. Kalimah Tauhid han lé nebaca. Ingat penesan Fatimah Zuhra. Ensya Allah Tuhan pelahra. That samlakoë mecelak mata.

. Sembahyang Siti angkèe syeruga. Tema pakon reyôh gata. Hana sapat nebri pelemah. Menan nekhen 'Ali Murtala. Tema sahbat ka geseôt. Bèk nesudi hé syèedara. Kamoë dengo wasiet Nabi. Necok manyèt kenoë rejang. Nekhen nyoë ban neparéksa.— 24 — Singoh megah Siti ka mafeet. Manyèt han lé ka netanom. Kamoë dum nyoë taniet hana. Lôn po perumoh lôn nyang tanom. Bungong saboh bintang raja. Nejak tanyong ubak 'Ali. Pakon gata tamesidroë. Nejak sudi neparéksa. Tema seot tuanta 'Ali. Balah jaweeb bak Murtala. Lôn kupubuet wasiec Nabi. Teka sahbat melaksin-laksa. Sahbat dum na hana senang. Wafeet Siti yue tanom sigra. Mehan jeet prang lôn ngon gata.

Ladôm sahbat tamong tuha. Sjahdat ke Allah tegôh setia. Silaweet belê ke Muhammad. Tuan Fatimah kubune dua. Silaweet ke Nabi bekajém na. ooOoo . Tango lôn pesan wahé ahli. Lôn cok sereban ngon Zulfaka. Dum kafilah tema mupakat. Pahla silaweet han trehimat. Bèk mupaké wahé sahbat. 'Oh nyan tamat waieet Nabi. Dengon Siti Fatimah Zuhra. Wahé sahbat dum ban nyang na. Temakôt tan dum Ke gâta. Pelemah jirat Fatimah Zuhra. Saidina 'Ali jak pelemah. Tanyong tentée han nepegah. Amin ya Rabbul'alamin. Taprèh dilèe wahé rakan.Seôt 'Ali ulôn lawan. Sitimang brat langet dônya.

' Nyang kedua syarahulkalam le that narit. Bisniülahirrahnianirrahim Hatamah nyoë na saboh kesudahan. Kelhèe ralab nyakni marah perangui gata. . Nyang ketujôh gaséh ke dônya betaingat. Dônya akhérat tan paidah nyan nyang megriet. Nyan kepala kejahatan khen Muhammad. Nyakni banci hate gata ke gob nékmat. Lam Arba'in menan nekhen lé Razali. Petama phôh syarahutta'am yakni sangat. Kenam gaséh kemegahan dalam dônya. Gema akan mabôk-mabôk makanan lazat. Maksiet baten na siplôh pee betaturi.26 — SIPLOH PEKARA MAKSIET HATE DENGON SIPLOH PEKARA TA'AT HATE Nalam : SYEH 'ABDULLAH. Nyang ka gebri dum ke hamba lé halarat. Wajéb ateeh dum 'mukallaf jipejiôh. Perintah Ta'at dengon maksiet ulôn bayan. Kepeet hasud dengki ku'èh hate gata. Kelimong kriet sereta gaséh ke areta. Sagai-sagai bèk jibri rab ubak tubôh.

Ngon lhèe syarat sah tatèebat khen 'ulama. Tinggai maksiet sikelian nyang petama. Sikureeng 'ujôb hireen gata kedroë.— 27 — Nyang kelapan tekabô gata perajêk droë. Wajéb ngon nyan tamesifeet dumte saré. Wajéb taboh ban siplôh boh dum behabéh. Nyakni sii'eet perangui gala kepujian. Ta'at batén na siplôh pee ngo lôn bayan. Siplôn reya pubuet 'amai tan ékelah. Kelhèe jitahan bèk lé riwang silama 'umu. Kon tapubuet simatajmata karena Allah. Ateeh meheluk Tuhan Asa dum barangsoë. Sang tan laén lagèe gata dalam nanggroë. Wajéb tèebat bak maksiet nyan dum hé akhi. . Cut ngon rajêk lahé batén baranggajan. Hâté gata bak maksiet nyan tapesuci. Supaya jeet ngon sabab nyan gepumelia. Betapasoë dum sifeet nyoë dalam hâté. Nyang kedua menyesai hat buet nyang lalu. Nyanke siplôh maksiet batén perangui Habih. Bak meheluk tapelemah 'amai gata. Petama tèebat nibak dèesya sikelian.

/ . Nibak bahla sikelian betasaba. Lahé batén ban syari'at nana ubah. Hate gundah suntôk sabé rô ie mata. Kedua hanfun nyakni takôt ke Rabbana. Kelhèe zahid banci hâté ke dônya nyoë. Harap pahla nibak Tuhan Po nyang Asa. Pejeôh maksiet bethat nabsuji galak that. Areta gob cok lé gata pulang bandum. Limong syukô pandang nèkmat sikelian.— 28 — Khen Astarafar dengon lidah jeeb kutika. Bah sidum nan perintah tèebat wahé tèelan. Lapan muhébbah 'bPtagasèh Tuhan Asa. Nam ékelah nibak 'amai sikelian. Gaséh ke Rasui pubuet surôh pejeôh tegah. Ban nyang khendak getanyoë hamba neperintah. Tujôh tèewakai tapeserah droë uba* Allah. Pubuet ta'at lahé batén bethat bubrat. Lakèe me'ah menyo han ék tabayee yum. Nyang tapubuet simatamata karena Tuhan. Pubuet surôh ngon pejeôh larang dum na. Milék Allah Po nyang Asa di gata tan. Jinoë bak sot lôn periwang pekataan. 'Alamat muhébbah gaséh Rasui Panghulèe kita. Ke peet saba ateeh hukôm Tuhan sidroë.

Saleem rahmat ngon berekat sikelian. Bahrurijad haf ai mangat kenong ragam. Tan 'iktikeet ke buetan Po sikelian. Ke Muhammad po janjôngan waréh sajan. Sikelian betaingat bit na hali. Ta'at hâté maksiet hâté lôn penalam. Sikureeng rila hâté gata kada Tuhan. Sukreet mawot 'adeeb kubu betapiké. Nyang kesiplôh betaingat nyan ke mate. Tapegah gaséh amar nahi tapubuet tan. Nebri tèebat nyang nasuha yôh goh maté. Ngon sjufa'at Muhammad nyang aklié zaman.— 29 — Meng tan menan sulét gata wahé tèelan. Nepeampôn lé Tuhanku nyang that Rani. Alhamdulillah ka sampôrena nyang lôn kasad. Dèsya faki ngon berekat nalam ini. Iman tetab dalam dada hingga page. Baya kiamat nyang nepegah uléh Nabi. . Kalimah Taibah neorl sudah pekataan. Dengon tunyok sereta tulông Rabbul'izzat. Lom ke sahbat ngon nyang ikôt bak agama. Kenan rahmat bèk na putôh nekarônya.

Tuhan petengoh u Padang Mahsya. Kedua tèelan ingat kedèesya. Nvang awai phôn ingat.tacré tatinggai dônya. Asai bak tanoh muwoë bak tanoh. Bedoh boh hate duek melaga. Tema tapiké limong pekara. . Getanyoë tawoë u asai mula. Thön siribée lhèe retôh peet plôh sa tapham. Taduek teku-ku tarô ie mat«. Ban tekejôt tema taduek lé. Getanyoë . Gampông Kedah Kutaraja nama tempat. 20 Rabi'ulawal 1341 ooOoo SULOH NYANG AKHE Bismillahirrahmanirrahim Sulôh nyang akhé bèk ta-éh lé. Ingat ke dèesya tamoë bekajém. Dengon taufik Tuhan Asa Po halarat. ke Tuhan. Dônya taikôt tinggal disinoë. Tema nyang kelhèe ingat ke maté.— 30 Bak dua plôh Rabi'ulawal tamat kalam. Tema takhém-khém 'oh nebri bahla. Tema nyang kepeet ingat ke kubu.

Talakèe woë lom lam dônya. Tamerakan ngon 'ulama. Lam Qeruan tajak paréksa. Lom metamah 'adeeb séksa. Yôh lam dônya hau thèe kedroë. That paléh kèe sembahyang hana. Pakon that bôk-bang dilèe lam dônya. Adak kuthèe dum nyoë balah. Haba lôn nyoë kon pakri-pakri. Tema nyang limong ingat akhérat. Lemah tempat dalam nuraka. Telah jinoë apôh ulèe. Teka 'adeeb mubagoë-bagoë. Dang-dang tawoë u nanggroë baka. Sidroë tèelan dalam kerenda. Sepôt pi that arat pi sangat. Laju tapetoë ho nyang hawa. Meng han tapatéh wahé rakan.— 31 — Taduek sidroë ngonte pi tan. Telah jinoë tan paidah. Hadih Nabi Panghulèe kita. Han kuminah bak musalla. Menanke misé taduek di sinoë. . Menyo han j eet makna Qeruan. Hana tréb lambat taduek lam dônya. 'Oh talakèe teka gurantang. Misé tapiyôh yub kayée raya. Taduek lam dônya dum thô reôh.

Pat han kenong betaparéksa. Rakyat tecengong jikalon rupa. Laén lön tuléh meng na kutika. Jitebiet sinan ji-ék u langet. Nabi getanyoë jipumelia. Hireen sikaphé jikalon rupa. Jitebiet sinan jilingka Kakbah. Sikaphé laknat han jipecaya. Buleen di langet jitrôn u bumoë. Tan meng sidroë nyang mèe tapesa. Lam sapai bajèe buleen jitamong. Sidum nan Mihreet Nabi Muhammad. Mumada 'oh nyoë dilée silapéh. Bintang mublèt-blèt pujoë Rabbana. Sikaphé paléh asoë nuraka. Rakyat bahrullah jikalon rupa. Jipegah menoë jipegah medéh. ooOoo . Lebéh that pangkat Nabi getanyoë.32 — Pat nyang han j eet betatém tanyong. Tujôh sen tujôh jilingka sabé.

2 oleh satu orang juga. 1. 4. Surôh tegah bèk me-ungki. Jak ék Haji meng na tega. 3 — 4 oleh satu orang. Sabda Nabi tapecaya. . HANA SABE UDEB LAM DONYA. Tapuasa pi ka tentèè. 'Oh trôh watèe buleen Puasa. Demikian seterusnya dinyanyikan No. 'Adeeb séksa soë me-ungki. kemudian dinyanyikan beramai-ramai. B A N D U M 1. ^habisnya dinyanyikan pula beramai-ramai yang No. Cit medali phôn lam dônya. kemudian tiap2 habis satu nomor disambut pula beramai-ramai seperti yang No. Pitrah jakeet. 2.— 33 — Irama Acèh. wajéb tabri. BEK 'OH MATE 'AMAI HANA. 3. UMAT BANDUM UMAT MEHAT MATE. Tasembahyang 'oh trôh watèe. Piyôh dilèe bak kereja. Catatan : No. BEDOH TEEBAT BEK LALE LE. Soë pecaya sabda Nabi. 1 juga. Tempat nebri lam syeruga. 1 dinyanyikan oleh satu orang. Kemudian dinyanyikan No. Lagu Zikir.

ka ten » t e a .«a. / i.sa Sa . * Ta .— 34 — zraœa Aeèe* A minor 2/4 Sedan«' B A » DP M »«A! Lagu Zikir Aï Z I B 1..ung .k i .da Ha Clt ne .%ri. waJéb ta brl.wig . / / 9 6 i 7 / 6 6 7 / 1 2 W 1 .BAT 2.„ »A.3 BK E LA »: Lfe ifa i.roh t e .da Na M. ÜTÏA.a .fla / ? * . 2« 3.ya 6 ^ 6 / 7 7W8 / i .- <WàMmW8BtîBgWet>g>Bl»y . // ƒ < 6 X i 7 / 6 6 1.deeb sék-aa ? 7 / 1 Z / . 8 i B K « M A 'öh trok wa Sab. ek me. ga.SA fiA . M . ja.r e 3* M L & Ba.ya. 2. KA. |. * O é 1 7/6 MB-BUM U. troh wa ta«.tel.51 meng na te * Ten-pat n« .»OH TBE.nya.BS ÜQBB LAK DO 2* VI.le«n « bl t « .HAÏ M . E A TÉ.goh 'A .yfth dl . .pel i . ga.pa . phôn lnfli ? / HA nya«3a 45 - 6 . soë me.7 2 / 1 . BB .la» sye ..l è e bok ke .ta.M T A Ta-eara-bah-yang »1-trah Ja-keet 808 pe.' ^f$T 'Ik .Kat «« tee bu . «ab .m 1 - / ?.

Tamegurèe na 'èlemèe dalam badan. 4 Buet bak sunggôh na pee pajôh ban sikawan. Jingieng budi tamah lagi na pintaran. GETANYO E 1 Bandum tanyoë temerunoë wahé rakan. 1 Pebruari 1973 AN Z I B .— 35 — Irama Acèh. Hana gadôh hana reyôh baranggajan.AMYONG. 2 Bedoh adoë bandum jinoë rejang-rejang. Mudah tema takereja pee sukaan. Ureeng galak ho nyang tajak lê that rakan. I. 3 Gèt metutô jroh ngon budhoë kelakuan. Hana padèe ka metentèe lemah jalan. Menyo budo hana saho guna badan. Gèt ke kuli gèt kerani lê soë sayang. Jak sikuia tajak mita kepintaran. Bèk that laloë telah dudoë 'èlemèe tan. Pee lom beo jipecawo uléh syèetan. Tengoh muda tauseha mita jalan. BANDÜM JN a i a m.

t Ost .g i na p l n . AS Z I B 6 inJaor« i/A Kaderat«« i 1 2 / 3 . 1« that sa-kan.r o .k e . 3. ke. 2 .t a .na sa-ho da lam feß-da«.an-ru.na pa«4«v ka me-ten-tèe le-mah j a . S Ü S Ü K ^ VB TAK y ol.hé r a .p l n .do8 ban-dian Jl-noë re-Jang-relang. »i-dak t e . Bak that' l a . 5 */ 3 *fTl 1.no« «a.deh a.Ja pais su-ka.I a h du-do* 2 .pe-ca-tfo- 2 1/7. Lagt) Sulp».»e-gu-rè* na '«-la-ne« T««ngoh ««-dBita u .aa<Jingiang TBU-dl ta-mah l a .an. ha-rang-ga-Jan.kan.tft Jrob ngon fctidhoë ke-la-ku .o J i .I a n . . A. « t .t a .t a Ja.s e .t a ran. ml.Ha.«a t a .r a n . / 3 2 / l T E 1.y6h 2 1 2 / ? .«an. Be .Jak ral-ta 3 . la«-dum ta-nyoB t a .na r e . U-reewg ga-lak ho nyang tajak 4. 2. u-lèh eyèetaii' Pa« loh fco.l a t a .na oa-dan. ' à .lw<-toèe t a n . 3.l i gàt k s . gu.l o i t e .r a . / 0 6 1 2 / 3 * 5 * / 3 1.k a .n i ye-oyo hu-âo ha.6 7 1/3 .Ian.na ga. Ta. Jak Bi-ku. 1. l e ses sa-yang. 2.— 36 — Xxawa^Aoèh. ï/ala*. Buet tek auaggon na pee pa-Jôh ten s i . « 2 7 1/6 8a.dôh ha.h* Oit k« k o .

triée tebiet lam nuraka. Kemèe kawôm nyang jéb arak. Su gemeréb tango suara. Bibi dua u masyrék u magréb. . Dalam mesejid jipoh cakra. Nyan nyang baja* lôn i?k mita. Pegah habéh 16n ngo nyata. Laju nesudi pantah sigra. Wahé akhi tapecaya. Kawôm pc-tama nyang tinggal sembahyang. Proë hai gâta uroë kiamat. Watèe limong sembahyang hana. Ikuji kedéh u mejub dènya.— 37 . Toh raseki ke ulôn hamba. Ke ma ke ku jin darßhftka. Kawôm kedua jakeet han jibri. Limong kawôm umat Muhammad. Limong kawôm nyang that lôn rindü. Jimehêi Tuhan wahé y a Rabbi.- H AD I H N A B Ï Bismillahirrahmanirrahim fcïyoë na saboh hadih Nabi. Ya Jébrai nyan ulôm mita. Ulèe u langet nyang tujôh lapéh. Pee nyang mabôk sibagoënya. Raya habéh 'oh penuh dônya. Pee kamita dikah Haren. Diuiee nyan nanji Haren. Kepcet kawôm nyang marit-marit. Tema seôt Ya Jéb-rai.

Soë na yakin sembahyang 'am dônya. Nan Malaikat Malék Raluan.— 38 — Sigo jicoh lé ulee nyan. Surôh Tuhan kawai syer Suara mangat tesinyom-sinyom. ngon : le di dalam lazat rasa. 0 0 Q 0 0— S Y E KU G A Alhamdulillah sikelian puj Lôn kisah Nyoë bhah sj Syeruga luah bak lang Penoh asoë mesuka-suT Karrnya Tuhan ke ureeng mokmin. Rasa mamèh nibak nira. Di dalam nyan penoh penula . Manch renom ngon ie i Rupa jroh that hana eels n Lam tekhém-khém rem That negaséh ke ureen Nyang sembahyang dali Lam syeruga lê that n' Nèkmat lazat hana ngon sa. Khcn Muhammad nyang that bena. Nyan hé pocut betaingat. Siribèe thon han puléh bisa. Rumah meligoc na Biang ngon gampông h Padum ngon krueng na. Taloë binèh krueng jroh tanaman. le j i putéh misé dadch.

Soë na yakin bak age Tesebut dalam Hadih Nabi. Nèkmat syeruga le that lapéh.. i tajôk ke yum syeruga. Karonya Tuh-n ke ureeng mokmin. Pereman Rabbi necalitra. Tabloë kaman syeruga lé gâta. Rumoh meligoë kimah meriti. Soë na yakin bak sembahyang. Pajôh makanan pee nyang galak. Boh kajèe masak lazat rasa. Pumanyènan mesuka-suka. Di ateek keta bantai ^esuson Oahja merôn-rôn tampôk metia. Han ék habéh ulôn calitra. Hamparan lahôri cedan rupa.39 — Ureeng mokmin tamong kénan. T*zat nèkmat nan ék khen kxi Menan khen Nabi nyang pehaba.rmbahyang. Soë na tém bluë yôh lam dônya. . Kon tabri pèng gupang busoK. Tuhanku Rani sangat kaya. Subehanallah wa bihamdihi. Yum syeruga khen Rasulullah. Hana payah bri belanja. Nyanke ureeng tueng syeruga. Yum di kamoë syeruga di kamoe. Nyangke ureeng bloë nuraka. Soë nyang maksiet hanr. . Wahé hambaku ureeng mokmin.

Buet sembahyang tapelazém. Mesilaweet ke Muhammad. 'Umu habéh han tatujan. Bak le tabeet ngon taziké. Jitebiet nafah kelua masôk Ingat suntôk ke Rabbana. oooOooo- . Nepesinggah siat bak gata. Surôh Tuhan takereja. Tamita bekai yôh lam dônya.— 40 — Alhamdulillah sikelian pujoe. Getanyoè bandum tav/oé u asai. Nepeampôn barang dècsya. Adak tan laén sembahyang bena Bahla tasaba nèkmat tasyukô. Wahé umat bèk lalè that Pubuet 'ibadat bèk talupa. Bekai tamaté jinoë tamita. Dônya hé po bak tathèe karam Bandum sirtman habéh pahna. Tasembahyang pubuet 'ibadat. Tapubuet surôh pejeôh tegah Ke Pote Allah bèk talupa. Di akhérat lheeh bak bahya.' Sikelian milék Allah. Menan wasiet Nabi Muhammad Nibak sahbat umat dum na. Bèk that se-u ngon areta. Bekai akhérat jinoë tamita. Bandum muwoë ke Rabbana Astarfirullah ya Rafurón.

.

'fSKiïê*'* '*ÎÏD^* .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful