£V

/,

TMWOE""'*

riBiUfilllllllli!]

PENERBIT
'41^A'*'

MEDAN

BIBLIOTHEEK KITLV
0199 9281

UZ

8 0 S $SX

/ht'4n

r i*-/o

WÄJB mm
dan padunvpadum boh peringatan kenebah 'ulama jamen nyang mupe'at getanyoë baca

gehimpôn lé

ANZIB LAMNYONG 19 7 4
v; 38 'O.fiaV0l

Gecdtak dan gepetebiet lé S AI F U L Jalan Nilam 13 — MEDAN

HAK TETAP PADA PENERBIT .

Bandum getanyoë 9. Wafeet Siti Fatimah 4.KANDONGAN KITAB NYOE muka Sipatahkata 1. Wajéb Iman 2. I r a m a n y a 10. I r a m a n y a 8. Hadih Nabi : 5 6 11 21 26 30 33 34 35 36 37 ——ooOoo . Wafeet Nabi Muhammad 3. Siplôh perkara 5. Sulôh nyang akhé 6. Bandum umat 7.

Dalam dônya nyoë Tuhan nyang kaya. Mangat 'oh dudoë jeet sampôrena. Kenebah lama masa saboh roë. PENYALEN. Mangat 'oh dudoë teka bahgia. Udéb ngon maté relé 'alam nyoë. Harah dum ka lhi han meiï sagoë.— 5 SIPATAH KATA Alhamdulillah Allah lôn pujoë. Nyang mat kuasa dum na sinaroë. Penesan Nabi gebri getanyoë. Maklum tengku droë malém pi hana. Sidéh ngon sinoë nyang bekah pi na. Iman ngon 'amal nibak getanyoë. Nyang bahsa 'Arab melarat tuloë. . Lôn lakèe me'ah nyang salah lôn nyoë. Lôn salén jinoë mangat nebaca. Silab ngon salah bagah negantoë. Tulésan jaroë baréh pi hana. Nyang Po 'alam nyoë Mahakuasa. Geyue merunoë jalan agama. Ban nyang khendak droë Allah Ta'ala.

. Tema turôn ujeen putéh maulhaiya. Betapatéh nyang goh datang nepehaba. Betapatéh uroë kiamat dudoë teka. Habéh maté bandum saré saffan-saffa. Wajéb patéh pee nyang nekhen uléh Nabi. Ureeng maksiet nyang tan tèebat maté jahé. Habéh maté bandum saré malingkan Tuhan. Misé nepegah 'adeeb kubu di sikaphé. Langet bumoë kon lé menoë ka nesimpan. Wajéb iman dum getanyoë akan Nabi. Misé mawot nyang that sakét taperasa._ 6 — WAJEB IMAN Nalam : Syèh 'Abdullah Bismülahirrahmanirrahim. Buleen uroë pi gurahna bintang mehambô. Nyanke uroë kesudahan harô-hara. saffa. Langet melinggang bumië meguncang mehubôhubô. Nèkmat syeruga Tuhan buka kenan laju. Surôh Tuhan Israfi yob sangkakala. Ureeng mokmin nebri nèkmat ds lam kubu. Na peet plôh thon nyang menan nyan saf fa».

Tema neyôob sangkakala lé Israfi. Pekayan tan bandum telhôn binèh uruek. Dum na rakyat ka gehisab geparéksa. Tema gerôn ka gehimpôn u Padang Mahsya. Muwoë nyawong tema bandum tan lé maté. Karonya Allah ladôm pantah na ban kilat.Habéh timoh bandum tubôh ka teduek-duek. Halôh pi that gepeduek ateeh nuraka jahim. 'Oh mehimpôn dum narakyat gejôk sui-at. Panyang titi saboh rawi lhèe ribèe thon. Tema gecéng dum na 'amai lam neraca. Ladôm cok wie ladôm unen ban nyang babat. . Nyang cok ngon wie hana bahgi ka celaka. Nyang phui paloë'dum gepasoë lam nuraka. Nyang cok unen nyanke ureeng mubahgia. Gèt dengon jhet phui dengan ghon sinan nyata. Dum nan halôn sidom putôh 'oh melinteeng. Tema nyang jak ateeh titi lê ban babat. Taék tajak ateeh pucak dengon tatrôn. Nyang ghon 'amai kebajikan lam syeruga. Titi halôh lagi tajam nibak pedeeng. Tema tajak ateeh titi siratalmustakim.

Ngon boh kayèe cit metentèe rasa le ban. Ladôm tema na ban guda gepoh lawa. Binèh krueng nyan kandé pi le na ban bintang.ngén bawa. 'Ümu sadum saban-saban muda belia. Tuha han lé sakét han lé ruek-ruek m w . Kekai sinan cit hana had hana hingga. Lheeh nyan tema ureeng mokmin tamong syeruga. Tema ladôm ban ureeng plueng nyang that baca. Asoë mehat dum séb sidroë han pee riwang. Soé nyang pajôh pruet han sengkôh lam sukaan Suntôk kayém lam tekhém-khém haté mangat. Ngon makanan dan minoman lazat-lazat.— 8 — Ladôm pantai! na dum bagah ?. Nyang jéb ie nyan^deek pi han lé grah pi han lé. Nyang selamat ateeh titi jemerang pi tröh. Suntok sabé tebiet han Ie ruek-ruek masa. Ladôm tema pantah bacut han that lanja. . Muhila-hila lam nuraka ka tesirek. Dalam nèkmat suntôk mangat catirasa. Bak Hud Nabi krueng Kalkausu sinan piyôh. Ladôm budo me'ei-me'ei mesek-mesek. Karonya hak ho nyang galak kenan nebn.

Gebôh ranté gebóh pasóng ranthék-ranthuek. Boh zakcm nyan hutông pi that tajam ban duroë. Soë nyang pajôh hangoh tubôh apui sinaroë. Ureeng'mokmin umat Nabi nyang medèesya._ 9— Di sikaphé dum tegulé lam nuraka. Ladôm\ betéh ladôm habéh ladôm 'oh pha. Kawôh apui nibak gaki bandua blah. Sicut-cut 'adeeb page ngo lôn pegah. Tuleeng urat asoé utak bandum relé. Lheeh nyan tema gaséh Tuhan nekelua. Ladôm tutông meng 'oh gaki 'oh nan sahja. Padum 'adeeb kala limpeen ulee pathuek. Ladôm tutông meng 'oh takue élla dada. . Tetab sinan j eet tebiet han ruek-ruek masa. Padum 'adeeb uroë malam hana tedôh. Tema gebôh t a n sot tema 'adeeb sabé. Padum na tréb nyan ne 'adeeb iam nuraka. Han jilala apui nuraka bak han patôt. Kira-kira ubé dèesya dum nan getôt. Ke makanan boh zakôm nyan ka jipaióh. Nyang tan tèebàt nyan pi getôt lam nuraka. Tema ladôm habéh bandum élla muka.

Tieb-tieb ureeng nyang na iman yôh lam dônya. Sembahyang limong bèk tatinggai betajaga. Betaiman wahé nyak cut dan hé cut da. Meng na 'umu laén buhu ulôn rintéh.— 10 — Karonya Tuhan nepetebiet ureeng mokmin. Kong 'etikeet nana murtad wahé adoë. Yôh lam dônya iman jiba dengon yakin. Roë cit kebit nyang gepegah taperasa. Walèe maksiet nepetebiet lam nuraka. Nyang yakin dalam hâté Tuhan sidroë. Betaingat wahé sahbat rakan dum na. Lom syufa'at saidil umat Nabi kita. Jih gepenan wahé tèelan mokmin 'asi. Ban gepegah dhoë takekah bak musalla. Tamat 'oh nyoë nalam lôn nyoë lôn pehabéh. Surôh tegah bèk tabantah tapecaya. . Dengon iman dalam haté akan Nabi. Nyang umat dum ban sinaroë nekelua.

Nabi nethée ka ï'ab wafeet. . Tema jinoë menan pula.— 11 — Kisah NABI WAFEET MUHAMMAD BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Subehanallah wa bihamdihi. Dudoë Tuhan bri metemèe pahla Sang-sang tamat dengon tangan. Dengon sahbat mahijer ansari. Cahya Nu Allah asai dilèe. Abu Bakar. Soë nyang dengo wafeet Nabi. Tuhan halarat pulang cahya. %\\ sa) an kawôm dum na. 'Oh saré wafeet Nabi Muhammad. . Tubôh janjôngan Nabi melia. . V mesejid netebist lanja. JCa mehimpôn kenan mesapat. 'Umar.Nyoë wafeet Nabi lôn calitra.'Usman.

Ulôn sajan b&k han neba. Nyang mukalafah tamupakat. Rupa ka ubah Nabi melia. Kri tapaban getanyoë nyang na. Sahbat seôt ènsya Allah. Hé 'Aisyah lôm kubungka. Tema 'Aisyah seöt sabda. Bandum sahbat hâté gundah. Tema sabda Rasulullah. Mengka janji nibak Tuhan. Lom mesabda Rasulullah Tapabanbah ka trôh masa. Hadih pereman bèk talupa. Ikôt bandum gâta nyang na. Rasulullah pi negisa. Hâté bekah bak nyum rasa. HabAh wasiet dum nepegah. Dum na umat tabri aja. . Meng ka janji nana daya.— 12 — Nabi newasiet yôh masa nyan. Abu Bakar gantoë ulôn. Meseld Rasui meseki Nabi. Pakri tabah khendak Tuhan. Newoë urumoh bak 'Aisyah.

Akhèrat tuan nyang kekài baka. Tema nekhen haba sipatah. Ulôn kuminah didalam dônya. Hâté gundah rô ie mata. Yôh nyan mesabda Rasulullah. Ne-e ayah ka ubah rupa. 'Oh noë langkah ulôn lam dônya. Dum na sahbat di janjôngan. Hè Fatimah anek metuah.— 13 — Yôh masa nyan tuan 'Aisyah. Mesyahadah bèk talupa. Kri cit narlt tuan 'Aisyah. Bandum getanyoë tatinggai dônya. Wahé intan kutinggal dônya. Nyang dônya nyoë empat singgahan. Ulôn kuwoë jinoë bak Tuhan. Slti Fatimah neyue hel lanja. Bethat taingat ke Tuhan sldroë. Ya Rasulullah ulôn ka teka. Allah hé Fatimah. Hé Fatimah anek metuah. Ka trôh kenan dum ban nyang na. Allah. Pereman Allah ka trôh masa. Tema ka trôh tuan Fatimah. .

Bit adak na Saidina 'AU. NTyang ka maté nan lôn sayang. Mirah padam ngon ie muka. Akhérat tuan tempat tagisa. Nyang metuah mubahgia.— 14 — Betaingat ke Tuhan sidroë. Bukon bubarang bekah rasa. Saidina 'Ali that pahlawan. Pakri untông dum na kamoë. Bandum getanyoë tatinggai dônya. Han soë pegah rejang jula. lié limpah ngon ie mata. Nyang dônya nyoë tempat singgahan. jinöë ulôn sidroë nekebah. Han nekhen kri misé gâta. Ahek iaën ka maté dilèe Pakon kamoë dudoë tema. Nabi dengo narit Fatimah. Tapeingat uléh gâta. Nyang lôntuan sidroë sahja. Tema seôt tuan Fatimah. Misé laôt rnegelumbangi -. . Betagaséh dum ke umat. Han soë perunoë cut ngon raya.

Estiri Nabi tuan 'Aisyah. Sakét Nabi bungong kumbèe. Wasiet pi Iheeh di janjôngan. . Janji ka trôh nibak masa. Nabi Muhammad ka trôh sabda.. Yoh nyan Nabi that dukaan. . Ya Rasulullah. Bandum 'alam sang ka pahna. Sabab negaséh oléh halarat. Tamsé bungong Kenong uroë. 'Ali 'Usman Bakar 'Umar. 'Arah kerusi loh ngon kalam. Buleen bintang sang gurahna. Han jan ta thee siat ka mala. La ilaha Hallah tepanggé rahmat. Ka trôh kenan Malék teka. Penoh limpah ngon ie mata. Menanke proë ke umpama. Anek cuco wie ngon unen.— 15 — Sabab nesayang dum ke umat. Han muban-ban rô ie maia. 'Umu singkat di Maulana. Netakôt sisat rôh lam dèesya. . Langet bumoë sang meguncang.

Nekhen 'Arab that samlakoë. Ka trôh knoë neba sabda. Tuan Fatimah menyum temakôt. . Dengon nikmat dan sijahtra. Tamong 'Izrai bak Muhammad.— 16 — Tema ne-ék u Neketok pintô Bak Fatimah Cuba ta-e soë rumoh laju. Nengieng u likôt bak Saidina. Ne-e tedong ureeng muda. Jroh samlakoë lagi hibat. Ho ka gata tuan 'Arab. Tuan Fatimah moë lé sigra. sabda Nabi. di lua. Han torn puroë lôn e rupa. Tuan Fatimah nejak pandang. Malék Mawot hé anek droë. Dengo sabda Rasulullah. le mata rô melelumba. Tuan Fatimah dong bak pintô. Bukon 'Arab hé boh hate. pantah sigra. Hana sapât lôn e nyang ka. Ureeng pecré lôn ngon gâta. Kenoë perab dengon sabda.

Kunjông Muhammad nyang melia. Tuan 'Aisyah nyang mueng Nabi. Jaweeb nebri lé Maulana. Israfi pi na sajan. Bak na idin nibak gata. Tujôh plôh laksa Malaikat. . Pote Allah sangat mechén. Saleem halarat akan gâta. Sahbat nyang peet pi na sajan. Ensya Allah walhamdulillah. Mikai. Malék Raluan pi sereta. Malaikat le that teka. Ubak Nabi nyang melia. Karena dônya tempat singgahan. Bandum saleem akan Nabi. Lheeh mesabda Nabi Muhammad.— 17 — Tema mesabda di Tzrai. Husén Hasan pi sereta. Akhérat tuang nyang kekai baka. Tuan Siti tentang dada. Sahbat nyang peet digeniréng. Ban nyang titah ulôn rila. Maséng-maséng duka cita. Assalamu 'alailcôm ya Muhammad.

Tuanta 'Ali bekah rasa. Gejak iréng nyawong Muhammad.— 18 — Habéh wasiet Nabi haretoë. La ilalia Hallah Muhammadur Rasulullah. Asoë langet bandum galak. Habéh nekunjông 'Arah Kerusi. Fatimah moë bukon bubarang. Malam Senayan wafeet Nabi. . Nabi gearak bak Rabbana. Tubôh Nabi gepumanoë. Geple asoë di Maulana. Mehambôran b&e u dônya. Geba legat bak Rabbana. Habéh tebuka syeruga lapan. Sigala sahbat bandum duka. Budiadari trôn u dônya. Necok sugoë di Maulana. Masa nemihreet Nabi Muhammad. Rasulullah Malaikat ba. Lebèh indah Nabi melia. Malaikat dum kunjông Muhammad. Nyum meguncang 'alam dônya. Bak halarat laju geba. Nejôk sugoë bak 'Aisyah.

Tinggal syari'at bak umatnya. Saidina 'Ali rahôb bak muka. Genab uroä kenong jemba. Lheeh semanoë kafan lhèe lapéh. Nekanuri ke Ssidina. Tinggal bi'at tinggai telekin. Neba u kubu lé sahbat dum na. . Saidina 'Ali bôh nisan dua. Saidina 'Abbas nyang mat badan. Nyang bôh bse-bèewan Saidina 'Umar. Ziké silaweet nana padoë. Tinggal Qeruan bak sahbatnya. Sembahyang kedéh mesejid Madina. Abu Bakar ngon 'Useman. Wafeefc Nabi 'oh noë tamat. Trôh u gaki geplè v rata. Nyang pekafan tubóh Saidina. 'Abdurrahman pumanoë Nabi. Ketika sembahyang waketu Lehô. Lheeh temanom pulang kembali. Petamong Nabi lam kubunya. 'Abdurrahman pesaré tanoh. 'Abdurrahman Saidina 'Ali.— 19 Geeucô ie ateeh Nabi.

Tinggai Qeruan nibak sahbat. Wafeet Nabi 'oh nan haba._ 20 — Nabi newoë bak halarat. 'Oh nan tamat wafeet Nabi. Dalam nasekah menan gerawi. Tinggai kitab bak 'ulama. ooOoo . Tinggai syari'at nibak Raja. Wafeet Siti Ion calitra.

AllU T. Percetakan SAIFUL Mcdan . Tgk Usman al Fauzi Lung Ie Banda Aceh Pcnaaeliat Penerbit &.

Mei 1974 yang lalu . Nilam 13 Medan.A. di Jin. dalam rangka menghadiri musyawarah Tarbiyah di PadanE pada bin. H.Sebahagian ulama2 dari Dista Aceh bergambar bersama sdr. Saiful U.

Dista Aceh. <^» «^tv . no. di bulan Mei 1974 antara lain. S dari kanan (baju batik) adalah i d r Kecik B anggota DPRD Prop.Sesa'at akan berangkat ke Padang.

Muhammad . Dista Aeeh. sebelah kiri sekali adalah Tgk.Bergambar ketika akan berangkat an'ara lain. Teunom anggota DPRD GR Prop.

Nyangke judo Saidina 'Ali. Nyang jroh budi ngon setia. Meng ka wafeet Amirilmokminin. dengon bapa. Lheeh nibak nyan neamanah. Wafeet Siti buleen Puasa. Sembahyang Suboh nemehasé.— 21 — WAFEET SITI FATIMAH Muwoë kisah wafeet Siti. Barangho anek Bèk jarak-jarak Bèk jarak anek Anek bèk t acre bèk tajak-jak. Nesrah ij a nesrah bajèe. Necôm jaroë necôm gaM. Tango 16n pegah anek bak gata. Neprôh ulèe anek bandua. . Ban Allah khen anek di gata. Nam buleen Iheeng wafeet Nabi. Neoöm ômmi necôm abunya. Anek Nabi nyang melia. Ne jak musafé bungong syeruga. ngon abunya. meng sipadé.

' Lheeh sembahyang nebeet warid 'Oh ka mugréb buka Puasa Sembahyang Mugréb relaos Tema dang-dang geprèh 'Isya. Tema sakét bungong syeruga. Ati'ullah wa ati'urrasul. ' Han apôh-apah han cula-ealoë. Ubak 'Ali gepumesan. Begèt nepapah anek Ion dua.— 22 — 'Oh nedengo wasiet Siti. . 'Oh ka Lehô nejak sembahyang Tema dang-dang geprèh 'Àsa. Bethat nemalèe ke Rasulullah. Kebit pi na anek nyang laén. Bôh lam kafan surat raeUaBak nyang netrôh ka nejak' cok Nejôk ubak 'Ali Murtala Seôt 'Ali karamailah. Ensya Allah ulon kereja. Lheeh 'Isya nebeet warid. Han poh-poh droë bungong syeruga. Tuanta 'Ali megrak rasa. Anek Ion ta-e yabunaiya. Belebèh nechen anek tan ma.

Ingat penesan Fatimah Zuhra. Droëne julang jenazah melia. Saboh sagoë negulam jenazah. Trôh panggélan Allah Ta'ala. Ne-e Siti ka naze'a. Kalimah Tauhid han lé nebaca. Lheeh nekhen nyan han lé narit. Tema sigra gesembahyang. Lhèe boh sagoë ureeng lhèe dróë. Tema teka ureeng sidroë. Nyum getanom droëne sajan. . That samlakoë mecelak mata. Pumanoë kedroë pekafan lanja.— 23 — Seôt 'Ali karamallan. Han nepethèe nibak barangsoë. Ensya Allah Tuhan pelahra. 'Oh saré trôh liang-lahad. Yôh nyan nemoë tuanta 'Ali. Pegèt jirat kubu dua. soë ba. Tu?n Fatimah legat geba. Saboh sagoë hana. Hingga teka tengoh malam. Rahmat Allah ateeh gata. Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'im.

Kamoë dum nyoë taniet hana. Necok manyèt kenoë rejang. Hana sapat nebri pelemah. Sembahyang Siti angkèe syeruga. Nejak tanyong ubak 'Ali. Nekhen nyoë ban neparéksa. Bungong saboh bintang raja. Lôn po perumoh lôn nyang tanom. Balah jaweeb bak Murtala. Menan nekhen 'Ali Murtala. Manyèt han lé ka netanom. Mehan jeet prang lôn ngon gata. Bèk nesudi hé syèedara. Nejak sudi neparéksa. Tema pakon reyôh gata. Lôn kupubuet wasiec Nabi. . Sahbat dum na hana senang. Tema seot tuanta 'Ali. Kamoë dengo wasiet Nabi.— 24 — Singoh megah Siti ka mafeet. Wafeet Siti yue tanom sigra. Tema sahbat ka geseôt. Pakon gata tamesidroë. Teka sahbat melaksin-laksa.

ooOoo .Seôt 'Ali ulôn lawan. Bèk mupaké wahé sahbat. Temakôt tan dum Ke gâta. Saidina 'Ali jak pelemah. Taprèh dilèe wahé rakan. Wahé sahbat dum ban nyang na. Tuan Fatimah kubune dua. Sitimang brat langet dônya. Amin ya Rabbul'alamin. Tango lôn pesan wahé ahli. Sjahdat ke Allah tegôh setia. Dum kafilah tema mupakat. Ladôm sahbat tamong tuha. Lôn cok sereban ngon Zulfaka. Pelemah jirat Fatimah Zuhra. Tanyong tentée han nepegah. 'Oh nyan tamat waieet Nabi. Pahla silaweet han trehimat. Dengon Siti Fatimah Zuhra. Silaweet ke Nabi bekajém na. Silaweet belê ke Muhammad.

Dônya akhérat tan paidah nyan nyang megriet. Kepeet hasud dengki ku'èh hate gata. Kelimong kriet sereta gaséh ke areta. Bisniülahirrahnianirrahim Hatamah nyoë na saboh kesudahan. Perintah Ta'at dengon maksiet ulôn bayan. Nyan kepala kejahatan khen Muhammad. Lam Arba'in menan nekhen lé Razali. .26 — SIPLOH PEKARA MAKSIET HATE DENGON SIPLOH PEKARA TA'AT HATE Nalam : SYEH 'ABDULLAH. Petama phôh syarahutta'am yakni sangat. Wajéb ateeh dum 'mukallaf jipejiôh. Nyakni banci hate gata ke gob nékmat. Nyang ka gebri dum ke hamba lé halarat. Maksiet baten na siplôh pee betaturi. Gema akan mabôk-mabôk makanan lazat. Nyang ketujôh gaséh ke dônya betaingat. Sagai-sagai bèk jibri rab ubak tubôh. Kenam gaséh kemegahan dalam dônya.' Nyang kedua syarahulkalam le that narit. Kelhèe ralab nyakni marah perangui gata.

Ateeh meheluk Tuhan Asa dum barangsoë. Nyakni sii'eet perangui gala kepujian. . Hâté gata bak maksiet nyan tapesuci. Wajéb ngon nyan tamesifeet dumte saré. Supaya jeet ngon sabab nyan gepumelia. Kon tapubuet simatajmata karena Allah. Sikureeng 'ujôb hireen gata kedroë. Bak meheluk tapelemah 'amai gata. Cut ngon rajêk lahé batén baranggajan. Nyang kedua menyesai hat buet nyang lalu. Ngon lhèe syarat sah tatèebat khen 'ulama. Ta'at batén na siplôh pee ngo lôn bayan. Kelhèe jitahan bèk lé riwang silama 'umu. Nyanke siplôh maksiet batén perangui Habih. Betapasoë dum sifeet nyoë dalam hâté. Wajéb taboh ban siplôh boh dum behabéh. Sang tan laén lagèe gata dalam nanggroë. Petama tèebat nibak dèesya sikelian.— 27 — Nyang kelapan tekabô gata perajêk droë. Siplôn reya pubuet 'amai tan ékelah. Wajéb tèebat bak maksiet nyan dum hé akhi. Tinggai maksiet sikelian nyang petama.

Lapan muhébbah 'bPtagasèh Tuhan Asa. Gaséh ke Rasui pubuet surôh pejeôh tegah. Ban nyang khendak getanyoë hamba neperintah. Bah sidum nan perintah tèebat wahé tèelan. Kedua hanfun nyakni takôt ke Rabbana. Lakèe me'ah menyo han ék tabayee yum. Hate gundah suntôk sabé rô ie mata. Harap pahla nibak Tuhan Po nyang Asa. Nam ékelah nibak 'amai sikelian. Kelhèe zahid banci hâté ke dônya nyoë. Lahé batén ban syari'at nana ubah. Pubuet surôh ngon pejeôh larang dum na. Jinoë bak sot lôn periwang pekataan. Nibak bahla sikelian betasaba.— 28 — Khen Astarafar dengon lidah jeeb kutika. Nyang tapubuet simatamata karena Tuhan. Tujôh tèewakai tapeserah droë uba* Allah. Pejeôh maksiet bethat nabsuji galak that. 'Alamat muhébbah gaséh Rasui Panghulèe kita. Areta gob cok lé gata pulang bandum. Limong syukô pandang nèkmat sikelian. Milék Allah Po nyang Asa di gata tan. / . Ke peet saba ateeh hukôm Tuhan sidroë. Pubuet ta'at lahé batén bethat bubrat.

. Ngon sjufa'at Muhammad nyang aklié zaman. Dengon tunyok sereta tulông Rabbul'izzat. Nyang kesiplôh betaingat nyan ke mate. Nepeampôn lé Tuhanku nyang that Rani. Tapegah gaséh amar nahi tapubuet tan. Dèsya faki ngon berekat nalam ini. Sikureeng rila hâté gata kada Tuhan. Sukreet mawot 'adeeb kubu betapiké. Iman tetab dalam dada hingga page. Nebri tèebat nyang nasuha yôh goh maté. Lom ke sahbat ngon nyang ikôt bak agama.— 29 — Meng tan menan sulét gata wahé tèelan. Kalimah Taibah neorl sudah pekataan. Ta'at hâté maksiet hâté lôn penalam. Sikelian betaingat bit na hali. Baya kiamat nyang nepegah uléh Nabi. Tan 'iktikeet ke buetan Po sikelian. Ke Muhammad po janjôngan waréh sajan. Alhamdulillah ka sampôrena nyang lôn kasad. Bahrurijad haf ai mangat kenong ragam. Kenan rahmat bèk na putôh nekarônya. Saleem rahmat ngon berekat sikelian.

tacré tatinggai dônya. Gampông Kedah Kutaraja nama tempat. Taduek teku-ku tarô ie mat«. Dengon taufik Tuhan Asa Po halarat. Tema nyang kelhèe ingat ke maté. Dônya taikôt tinggal disinoë. Kedua tèelan ingat kedèesya. 20 Rabi'ulawal 1341 ooOoo SULOH NYANG AKHE Bismillahirrahmanirrahim Sulôh nyang akhé bèk ta-éh lé. Getanyoë . Tema tapiké limong pekara. Getanyoë tawoë u asai mula. Tuhan petengoh u Padang Mahsya. Ingat ke dèesya tamoë bekajém. . Nvang awai phôn ingat.— 30 Bak dua plôh Rabi'ulawal tamat kalam. Bedoh boh hate duek melaga. Asai bak tanoh muwoë bak tanoh. Tema takhém-khém 'oh nebri bahla. Tema nyang kepeet ingat ke kubu. ke Tuhan. Ban tekejôt tema taduek lé. Thön siribée lhèe retôh peet plôh sa tapham.

Laju tapetoë ho nyang hawa. Lemah tempat dalam nuraka. Telah jinoë tan paidah. Tamerakan ngon 'ulama. Taduek lam dônya dum thô reôh. That paléh kèe sembahyang hana. Tema nyang limong ingat akhérat. Lom metamah 'adeeb séksa. Adak kuthèe dum nyoë balah. Lam Qeruan tajak paréksa. Haba lôn nyoë kon pakri-pakri. Sidroë tèelan dalam kerenda. Hana tréb lambat taduek lam dônya. Dang-dang tawoë u nanggroë baka. Han kuminah bak musalla. Yôh lam dônya hau thèe kedroë. Menyo han j eet makna Qeruan. Sepôt pi that arat pi sangat. Misé tapiyôh yub kayée raya. Menanke misé taduek di sinoë. Pakon that bôk-bang dilèe lam dônya. 'Oh talakèe teka gurantang. Telah jinoë apôh ulèe. Meng han tapatéh wahé rakan. Hadih Nabi Panghulèe kita. .— 31 — Taduek sidroë ngonte pi tan. Teka 'adeeb mubagoë-bagoë. Talakèe woë lom lam dônya.

Mumada 'oh nyoë dilée silapéh. Sikaphé laknat han jipecaya. Jipegah menoë jipegah medéh. ooOoo . Laén lön tuléh meng na kutika. Buleen di langet jitrôn u bumoë. Sikaphé paléh asoë nuraka. Rakyat bahrullah jikalon rupa. Lam sapai bajèe buleen jitamong. Tujôh sen tujôh jilingka sabé.32 — Pat nyang han j eet betatém tanyong. Rakyat tecengong jikalon rupa. Jitebiet sinan ji-ék u langet. Hireen sikaphé jikalon rupa. Tan meng sidroë nyang mèe tapesa. Jitebiet sinan jilingka Kakbah. Nabi getanyoë jipumelia. Pat han kenong betaparéksa. Bintang mublèt-blèt pujoë Rabbana. Sidum nan Mihreet Nabi Muhammad. Lebéh that pangkat Nabi getanyoë.

BEK 'OH MATE 'AMAI HANA. 3 — 4 oleh satu orang. Jak ék Haji meng na tega. . Tapuasa pi ka tentèè. 1 dinyanyikan oleh satu orang. Tempat nebri lam syeruga. 3. kemudian dinyanyikan beramai-ramai. Demikian seterusnya dinyanyikan No.— 33 — Irama Acèh. BEDOH TEEBAT BEK LALE LE. Soë pecaya sabda Nabi. ^habisnya dinyanyikan pula beramai-ramai yang No. 2. 1 juga. 'Adeeb séksa soë me-ungki. 'Oh trôh watèe buleen Puasa. Cit medali phôn lam dônya. 1. Sabda Nabi tapecaya. wajéb tabri. B A N D U M 1. kemudian tiap2 habis satu nomor disambut pula beramai-ramai seperti yang No. Surôh tegah bèk me-ungki. 2 oleh satu orang juga. Tasembahyang 'oh trôh watèe. 4. Kemudian dinyanyikan No. Catatan : No. UMAT BANDUM UMAT MEHAT MATE. Piyôh dilèe bak kereja. Lagu Zikir. Pitrah jakeet. HANA SABE UDEB LAM DONYA.

ta. phôn lnfli ? / HA nya«3a 45 - 6 .51 meng na te * Ten-pat n« .M T A Ta-eara-bah-yang »1-trah Ja-keet 808 pe. troh wa ta«. E A TÉ.m 1 - / ?. .pel i .deeb sék-aa ? 7 / 1 Z / .l è e bok ke . |. waJéb ta brl.ung . 8 i B K « M A 'öh trok wa Sab. / / 9 6 i 7 / 6 6 7 / 1 2 W 1 ..le«n « bl t « .- <WàMmW8BtîBgWet>g>Bl»y .„ »A. * Ta . KA.«a.fla / ? * . ja. ka ten » t e a .nya.roh t e .ya 6 ^ 6 / 7 7W8 / i .wig .ya.goh 'A .sa Sa .k i . ÜTÏA. soë me.da Na M.»OH TBE.— 34 — zraœa Aeèe* A minor 2/4 Sedan«' B A » DP M »«A! Lagu Zikir Aï Z I B 1. ga. ga. 2.yfth dl .%ri.a . ek me.la» sye .da Ha Clt ne . BB .SA fiA .tel.BAT 2..' ^f$T 'Ik . M . / i.HAÏ M . * O é 1 7/6 MB-BUM U. 2« 3.3 BK E LA »: Lfe ifa i.BS ÜQBB LAK DO 2* VI.r e 3* M L & Ba. // ƒ < 6 X i 7 / 6 6 1. «ab .pa .7 2 / 1 .Kat «« tee bu .

Ureeng galak ho nyang tajak lê that rakan. GETANYO E 1 Bandum tanyoë temerunoë wahé rakan. Hana gadôh hana reyôh baranggajan. Menyo budo hana saho guna badan. Jingieng budi tamah lagi na pintaran. 2 Bedoh adoë bandum jinoë rejang-rejang. Mudah tema takereja pee sukaan. Hana padèe ka metentèe lemah jalan. Jak sikuia tajak mita kepintaran. Gèt ke kuli gèt kerani lê soë sayang. BANDÜM JN a i a m. Pee lom beo jipecawo uléh syèetan. Tengoh muda tauseha mita jalan.— 35 — Irama Acèh. I.AMYONG. Tamegurèe na 'èlemèe dalam badan. 3 Gèt metutô jroh ngon budhoë kelakuan. Bèk that laloë telah dudoë 'èlemèe tan. 1 Pebruari 1973 AN Z I B . 4 Buet bak sunggôh na pee pajôh ban sikawan.

g i na p l n .r o .an-ru. 3.na sa-ho da lam feß-da«.Ian. ha-rang-ga-Jan. AS Z I B 6 inJaor« i/A Kaderat«« i 1 2 / 3 .r a .t a . Bak that' l a . »i-dak t e .no« «a. u-lèh eyèetaii' Pa« loh fco.hé r a .Ja pais su-ka.n i ye-oyo hu-âo ha.«an.deh a. Lagt) Sulp». ke. t Ost . l e ses sa-yang. Jak Bi-ku. « t .k e .l i gàt k s . ml.an. la«-dum ta-nyoB t a .na pa«4«v ka me-ten-tèe le-mah j a . A.na r e .pe-ca-tfo- 2 1/7.Jak ral-ta 3 . 2 .h* Oit k« k o .6 7 1/3 . Ta.«a t a .do8 ban-dian Jl-noë re-Jang-relang.I a n .t a Ja.t a ran.l o i t e . gu. 3. Be . . 1« that sa-kan. 2.lw<-toèe t a n . ' à .na oa-dan.— 36 — Xxawa^Aoèh. 1.l a t a .o J i . 2.s e .na ga.y6h 2 1 2 / ? .p l n .k a .tft Jrob ngon fctidhoë ke-la-ku . / 0 6 1 2 / 3 * 5 * / 3 1.Ha.»e-gu-rè* na '«-la-ne« T««ngoh ««-dBita u . U-reewg ga-lak ho nyang tajak 4. 5 */ 3 *fTl 1. « 2 7 1/6 8a. ï/ala*. Buet tek auaggon na pee pa-Jôh ten s i . / 3 2 / l T E 1.r a n .I a h du-do* 2 .aa<Jingiang TBU-dl ta-mah l a . S Ü S Ü K ^ VB TAK y ol.kan.t a .dôh ha.

Laju nesudi pantah sigra. Pegah habéh 16n ngo nyata. Kemèe kawôm nyang jéb arak. Dalam mesejid jipoh cakra. Ulèe u langet nyang tujôh lapéh. Watèe limong sembahyang hana. Diuiee nyan nanji Haren. Bibi dua u masyrék u magréb. Su gemeréb tango suara. Ya Jébrai nyan ulôm mita. Kepcet kawôm nyang marit-marit. Wahé akhi tapecaya. Kawôm kedua jakeet han jibri. triée tebiet lam nuraka. Pee kamita dikah Haren. Limong kawôm nyang that lôn rindü. Jimehêi Tuhan wahé y a Rabbi. Ke ma ke ku jin darßhftka.- H AD I H N A B Ï Bismillahirrahmanirrahim fcïyoë na saboh hadih Nabi. Ikuji kedéh u mejub dènya. Raya habéh 'oh penuh dônya. Kawôm pc-tama nyang tinggal sembahyang. Tema seôt Ya Jéb-rai. . Nyan nyang baja* lôn i?k mita. Proë hai gâta uroë kiamat. Toh raseki ke ulôn hamba.— 37 . Limong kawôm umat Muhammad. Pee nyang mabôk sibagoënya.

Manch renom ngon ie i Rupa jroh that hana eels n Lam tekhém-khém rem That negaséh ke ureen Nyang sembahyang dali Lam syeruga lê that n' Nèkmat lazat hana ngon sa. Surôh Tuhan kawai syer Suara mangat tesinyom-sinyom. Khcn Muhammad nyang that bena. Di dalam nyan penoh penula . Rumah meligoc na Biang ngon gampông h Padum ngon krueng na. Rasa mamèh nibak nira. 0 0 Q 0 0— S Y E KU G A Alhamdulillah sikelian puj Lôn kisah Nyoë bhah sj Syeruga luah bak lang Penoh asoë mesuka-suT Karrnya Tuhan ke ureeng mokmin. ngon : le di dalam lazat rasa. Taloë binèh krueng jroh tanaman. Nyan hé pocut betaingat. Siribèe thon han puléh bisa. Nan Malaikat Malék Raluan. le j i putéh misé dadch.— 38 — Sigo jicoh lé ulee nyan. Soë na yakin sembahyang 'am dônya.

Kon tabri pèng gupang busoK. Pereman Rabbi necalitra. Pumanyènan mesuka-suka. i tajôk ke yum syeruga. Han ék habéh ulôn calitra. .rmbahyang. Boh kajèe masak lazat rasa. Wahé hambaku ureeng mokmin. T*zat nèkmat nan ék khen kxi Menan khen Nabi nyang pehaba. Soë nyang maksiet hanr. Yum di kamoë syeruga di kamoe. Nyangke ureeng bloë nuraka. . Tuhanku Rani sangat kaya.. Pajôh makanan pee nyang galak. Soë na yakin bak sembahyang. Hana payah bri belanja. Hamparan lahôri cedan rupa. Nèkmat syeruga le that lapéh. Nyanke ureeng tueng syeruga. Tabloë kaman syeruga lé gâta. Rumoh meligoë kimah meriti. Soë na yakin bak age Tesebut dalam Hadih Nabi. Karonya Tuh-n ke ureeng mokmin.39 — Ureeng mokmin tamong kénan. Yum syeruga khen Rasulullah. Di ateek keta bantai ^esuson Oahja merôn-rôn tampôk metia. Subehanallah wa bihamdihi. Soë na tém bluë yôh lam dônya.

Bekai tamaté jinoë tamita. Wahé umat bèk lalè that Pubuet 'ibadat bèk talupa. Mesilaweet ke Muhammad. 'Umu habéh han tatujan. oooOooo- . Tamita bekai yôh lam dônya. Nepeampôn barang dècsya. Di akhérat lheeh bak bahya. Tapubuet surôh pejeôh tegah Ke Pote Allah bèk talupa.' Sikelian milék Allah. Tasembahyang pubuet 'ibadat.— 40 — Alhamdulillah sikelian pujoe. Bekai akhérat jinoë tamita. Menan wasiet Nabi Muhammad Nibak sahbat umat dum na. Dônya hé po bak tathèe karam Bandum sirtman habéh pahna. Nepesinggah siat bak gata. Bèk that se-u ngon areta. Bandum muwoë ke Rabbana Astarfirullah ya Rafurón. Getanyoè bandum tav/oé u asai. Jitebiet nafah kelua masôk Ingat suntôk ke Rabbana. Bak le tabeet ngon taziké. Buet sembahyang tapelazém. Adak tan laén sembahyang bena Bahla tasaba nèkmat tasyukô. Surôh Tuhan takereja.

.

'fSKiïê*'* '*ÎÏD^* .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful