Anda di halaman 1dari 2

HADITS GADAI

. -1

.
.
.

emebmem
omm t rmees

b ae bmomna ema em n a emn n r o b t ni a ni emrmees
Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; me-wartakan kepada kami Hafsh bin
Ghiyats, dari Al-A'masy, dari Ibrahim; fflewartakan kepadaku Al-Aswad, dari 'A-isyah,
bahwasanya Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo,
sedangkan be-liau menggadaikan baju besinya kepada Yahudi itu.

Maka dari itu dapat diperoleh suatu pengertian bahwa secara tegas rahn adalah barang
tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjamkan uang sebagai pengikat di antara
keduanya. Meskipun pada dasarnya tanpa hal tersebut pun pinjam meminjam tersebut tetap sah.
Namun untuk lebih menguatkannya, maka dianjurkan untuk menggunakan barang gadai.
-2

" .
"

bmo emn m m
e bme emna em b t ni i e m
e n g amb r ona st ni a ni emnenii nim
b t ni i e m n mre emn f em
Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; me-wartakan kepada kami Waki', dari
Zakariyya, dari Asy-Sya'biy, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:
"Punggung binatang itu boleh dinaiki jika menjadi barang gadaian. Dan susu yang
memancar boleh diminum, apabila menjadi barang gadaian. Dan bagi orang yang
menunggangi serta meminum (susunya) berkewajiban memberinya naf-kah (makan).

Dijelaskan bolehnya menunggangi atau meminum susu (mengambil manfaat dari padanya)
barang gadaian itu dengan syarat apa yang dinikmatinya itu harus diganti atau si pengambil
manfaat harus ikut merawat barang gadaian tersebut.
". -3
"


rmtreree
Mewartakan kepada kami Muhammad bin Humaid, mewariskan kepada kami Ibrahim bin
Al-Mukhtar, dari Ishaq bin Rasyid, dari Az-Zuhriy, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu
Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Barang gadai itu tidak boleh
tertutup".

Yang mana berarti, gadai atau masa penebusan terhadap barang yang digadaikan tidak ada masa
kadaluarsa sampai si penggadai barang bias menebus kembali barangnya.

Beri Nilai