Anda di halaman 1dari 42

KAJIAN TINDAKAN

OLEH FAIZIAH HAJI SHAMSUDIN JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJA MELEWAR SEREMBAN

S E L A M A T S E J A H T E R A

ASSALAMUALAIKUM

FAIZIAH HAJI SHAMSUDIN

Apakah soalan-soalan yang mungkin anda akan kemukakan tentang KAJIAN TINDAKAN ?
SOALAN-SOALAN

APA
CIRI-CIRI PRINSIP

KEKUATAN
KEKURANGAN

APA ITU KAJIAN TINDAKAN


INGIN MENGUBAH KAEDAH P&P MEMAHAMI SESUATU PERISTIWA / PERSOALAN MEMBUAT INKUARI TERHADAP MASALAH DALAM BILIK DARJAH (Hopkins,1985) INGIN MENGUBAH PERSEKITARAN SOSIAL REFLEKSI KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU RAMALAN, PERANCANGAN SESUATU KEGIATAN

CIRI-CIRI KAJIAN TINDAKAN

KERAGUAN GURU SENDIRI MASALAH PERLU DI SELESAI SEGERA MASALAH YANG PERLUKAN RESPON KAJIAN PERMULAAN MENDALAMKAN KEFAHAMAN KAEDAH DAN PROSEDUR YANG MUDAH LAKSANAAN YANG MUDAH DAN BEBAS INFORMASI YANG BEBAS DAN MUDAH

PRINSIP KAJIAN TINDAKAN


MEENAMBAH KEFAHAMAN DIRI MEMBAIKI KUALITI TINDAKAN TUMPUAN KPD MASALAH UTAMA UTAMAKAN KOLABORATIF TINDAKAN BERSIFAT KITARAN GABUNGAN KAJIAN DAN TINDAKAN PENGAMALAN SECARA LANGSUNG

PRINSIP KAJIAN TINDAKAN


PENYELIDIKAN IN-SITU BEBAS MEMILIH TAJUK & METODOLOGI PEMBOLEHUBAH TIDAK DITETAPKAN FOKUS KEPADA SATU KES PENILAIAN REFLEKSI AMAT PENTING INOVATIF DAN KREATIF METOLODOGI MODEL,TEORI,RANGKA MEMBANTU PERANCANGAN

KEKUATAN KAJIAN TINDAKAN

Guru dalam proses membaiki mutu pengajaran Penerokaan dan penyelesaian masalah secara inkuari dan pemikiran kritis Penyelesaian masalah secara mikro dan berkongsi dengan rakan sekerja Perancangan, tindakan sistematik dan usaha menambah baik lebih penting daripada hasil kajian Pemikiran kritikal dan kreatif guru dalam proses meningkatkan amalan Lebih kepada kepuasan diri dan bertindak mengikut situasi

KEKURANGAN DALAM KAJIAN TINDKAN


Tidak dapat menjawab semua soalan Pendekatan kajian adalah `lembut (Rowan 1981) dari segi kaedah, analisis dan huraian Kajian ini tidak pentingkan teori, model dan peraturan kajian Instrumen kajian mementingkan inkuari dan kurang dari segi metodologi

Apakah Kajian Tindakan ?


ACTION RESEARCH IS

TO IMPROVE

BEBERAPA DEFINASI KAJIAN TINDAKAN

KURT LEWIN
Cara yang paling sesuai dalam perkembangan diri adalah melalui inkuari diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Dapatan ini akan memberi gambaran terhadap penglibatan serta pertalian antara gaya hidup, persepsi dan tingkah laku individu dengan sosial masyarakat. Tinjauan kendiri dilakukan mengikut beberapa episod dan langkah:

PROSES PENYELIDIKAN TINDAKAN

MENGENAL PASTI ASPEK AMALAN Mengumpul data untuk mengenal pasti aspek amalan yang ingin di tambah baik

Kitaran Seterusnya

PERANCANGAN Merancang pelan tindakan

REFLEKSI Menganalisis dan menilai Membuat refleksi mengenai keberkesanan tindakan berdasarkan data yang dikumpul

TINDAKAN/IMPLEMENTASI Melaksanakan pelan tindakan

PENGUMPULAN DATA Mengumpul data tentang kesan tindakan

(Adaptasi dari Lewin, 1946 dan Laidlaw, 1992) Nota tambahan: (1) Perhatikan dua (2) peringkat di mana data dikumpul dan dianalisis untuk: (a) mengenal pasti aspek amalan (b) melihat kesan tindakan (2) Refleksi juga boleh dibuat sepanjang kitaran penyelidikan (3) Walaupun peringkat tindakan dipisahkan daripada peringkat refleksi seperti rajah di atas, situasi yang sebenarnya kedua-dua peringkat ini boleh berlaku serentak.

STEPHEN KEMMIS (1986)


Suatu corak penyelidikan yang dilakukan melalui inkuiri reflektif kendiri (self reflective inquiry) dan dilakukan secara kolaboratif dalam satu situasi sosial yang kecil. Tujuan untuk: meningkatkan kefahaman dan kesedaran peserta-peserta terhadap amalan-amalan peserta-peserta (misalnya guru-guru) dan situasi di mana amalan-amalan itu berlaku melalui pemeriksaan tindakan perserta-peserta secara kritikal memperbaiki amalan peserta-peserta untuk mencapai matlamat yang dipersetujui sama.

STEPHEN KEMMIS (1986)

JOHN ELLIOTT
John Elliott setuju dengan konsep lingkaran refleksi tindakan Kemmis tetapi John Elliott mendapati lebih banyak aliran tindakan dalam peringkat pelaksanaan untuk mendapat lebih banyak sokongan dan maklumat sebelum berpindah kepada lingkaran kedua. Contoh konsep ini:

Figure 2: Action Research after Elliott (cited in Hopkins, 1985)

Jack Whitehead (1985)


Kajian Tindakan bermula dari ketidak puas hati guru sendiri mengenai amalan biasa pengajaran mereka sendiri dan mereka ingin berikhtiar dan berusaha mengatasi perasaan itu dengan menjalankan kajian tindakan bagi memperbaiki pengajaran dan pembelajaran sendiri.

Jack Whitehead (1985)


Persoalan dalam minda seorang guru:? Apa yang menjadi fokus masalah guru? Mengapa guru perlu mengatasi masalah tersebut? Apakah yang boleh guru lakukan? Apakah jenis bukti yang dikumpul? Bagaimana guru dapat mengumpul bukti? Bagaimana guru dapat mengesan penilaian ini bermakna dan tepat?

Penyelidikan tindakan adalah suatu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri, menjadi kritis terhadap amalanamalan tersebut dan bersedia untuk mengubah amalan-amalan mereka.
Beliau mencadangkan 3 peringkat kegiatan Pemerhatian-deskriptif-penjelasan Boleh meninjau beberapa masalah
(McNiff,1988)

Dalam pendidikan penyelidikan tindakan adalah satu cara kerja guru atau penyelidik di mana guru sebagai penyelidik mengadakan disiplinnya sendiri dalam hal menyelenggara dan menilai amalannya yang dijangka akan membawa hasil pembelajaran yang manfaat. (Lomax,1995)

MODEL KAJIAN TINDAKAN


Fikirkan Satu Situasi
Kongsi ilmu

P &P [FOKUS]

Rujukan

Rancangkan Tindakan untuk Membuat refleksi ke atas kesan tindakan

REFLEKSI

Menambah baikan [RANCANG TINDAKAN]

[REFLEKSI]
Laksanakan rancangan tindakan Mengumpul dan menganalisis data [ANALISIS DATA] [BERTINDAK]

Mengenal Pasti Masalah


Mengenalpasti sesuatu masalah berhubung dengan amalan di tempat kerja Amalan di tempat kerja guru ialah amalan P & P di dalam kelas Satu gelung kajian tindakan difokuskan kepada menangani satu masalah tertentu sahaja Kegagalan mengenal pasti masalah boleh menyebabkan hasil kajian tidak berkesan Pilih masalah yang boleh diambil tindakan Mulakan dengan persoalan yang kecil Pilih persoalan yang penting bagi pelajar dan anda Sebaik-baiknya kajian ini dapat dijalankan secara koloboratif

Merancang

Menyenaraikan tugas dan tanggungjawab Merancang cara mengutip data awal Menyediakan alat-alat mengutip data atau maklumat (cth: borang pemerhatian, soal selidik, temubual, ujian pra dan ujian pos) Kutip data tinjauan awal (melalui dokumen,pemerhatian,soal selidik, ujian pra) Merumus data tinjauan awal Merancang dan menjelaskan aktiviti-aktiviti Menyenaraikan bahan-bahan P&P Menyatakan keperluan lain (cth: bahan rujukan, kewangan, kelengkapan dsb)

Memerhati dan Menganalisis


Memungut data atau maklumat serentak dengan langkah bertindak Menggunakan instrumen mengutip data seperti pemerhatian, soal selidik, temubual dan ujian pos Data atau maklumat dipaparkan dalam bentuk jadual, carta dsb Hurai dan rumuskan data Bandingkan dengan hasil rumusan data tinjauan awal (dalam Merancang)

Membuat refleksi Merenung kembali kekuatan dan kelemahan perancangan serta pelaksanaan tindakan Menilai perjalanan dan keberkesanan kajian berdasarkan maklumbalas daripada setiap instrumen Sejauh mana objektif dapat dicapai

PENGGUNAAN STATISTIK

ANALISIS DESKRIPTIF: Menghuraikan situasi dengan menggunakan data / maklumat kajian

ANALISIS INFERENSI: Analisis data dengan angka dan menggunakan statistik

CARA MENGUMPUL DATA


KAEDAH KUALITATIF: TEMUBUAL PEMERHATIAN DOKUMEN ANALISIS (TINJAUAN) UJIAN

CARA MENGUMPUL DATA


KAEDAH KUANTITATIF: SOAL SELIDIK (LIKERT) UJIAN SKALA (LIKERT) SENARAI SEMAK EKSPERIMEN PEMERHATIAN

KAJIAN TINDAKAN YANG BAIK


Mempunyai nilai Pendidikan: ilmu dan kemahiran Gabungjalingan: pengajaran dengan kajian berterusan Penambah baik Kurikulum: bentuk dan nilai Suatu dokumen bukti untuk menyokong kualiti pengajaran dan pembelajaran Mengumpul data dari pelbagai sudut pandangan dan cadangan Menghalusi / memurnikan `penunjuk dalam Pengajaran dan Pembelajaran

FORMAT KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN


1.
-

FIKIRKAN SATU SITUASI (FOKUS) LATAR BELAKANG KAJIAN TINJAUAN LITERATUR MINAT PERIBADI TERHADAP KAJIAN TUJUAN KAJIAN SOALAN KAJIAN SUMBER RUJUKAN REFLEKSI

2. RANCANGAN TINDAKAN
-

PENDAHULUAN REKA BENTUK KAJIAN INSTRUMEN POPULASI/SAMPELAN KAEDAH PENGUMPULAN DATA ANALSIS DATA JADUAL KERJA ANGGARAN KOS

BIBLIOGRAFI LAMPIRAN

FORMAT LAPORAN KAJIAN TINDAKAN


1.
-

FIKIRKAN SATU SITUASI (FOKUS) LATAR BELAKANG KAJIAN MINAT PERIBADI TERHADAP FOKUS TUJUAN KAJIAN SOALAN KAJIAN SUMBER KAJIAN REFLEKSI

RANCANGAN TINDAKAN
-

PENDAHULUAN REKA BENTUK INSTRUMEN POPULASI/SAMPELAN KAEDAH PENGUMPULAN DATA ANALISIS DATA JADUAL KERJA BADGET

PELAKSANAAN
REKA BENTUK TINDAKAN INSTRUMEN POPULASI/SAMPELAN KAEDAH PENGUMPULAN DATA ANALISIS DATA JADUAL KERJA

PENGUMPULAN DATA
PAPARAN STATISTIK/AYAT SUBTAJUK PERHATIAN KEPADA KESAN TINDAKAN SENARAIKAN PENAMBAH BAIK P&P

REFLEKSI (PENILAIAN KENDIRI)


MEMBUAT REFLEKSI KE ATAS KESAN TINDAKAN PERKONGSIAN ILMU YG DIPEROLEHI CARA TINDAKAN SETERUSNYA

BIBLIOGRAFI LAMPIRAN

When you change your thinking,

you change your beliefs,


When you change your beliefs, you change your expectations,

When you change your expectations,


you change your attitude, When you change your attitude,

you change your behavior,


When you change your behavior, you change your performance,

When you change your performance,

YOU CHANGE YOUR LIFE!

TERIMA KASIH