BABASAN Tugas Basa Sunda

BABASAN Babasan hulu peutieun ngandung harti sirahna leutik henteu sabanding jeung awakna.

Eta babasang ngagambarkeun kaayaan awak hiji jalma. Babasan bengkok tikoro ngandung jarti teu kabagean kadaharan atawa hal anu ngeunah, lantaran telat dating atawa beakeun. Matok : angger, tetep, teu bisa dirobah deui Pananggeuhan : tempat nanggeuh, anu diandelkeun Panonoban : tempat cicing, pamatuhan sasatoan Tela : taneuh Beulah waktu katiga lila Seni ulin kabongan teh saleresna mah mangrupi kolaborasi tina kasenian tarebang, penca sareng nadom, eta tilu jenis kasenian teh salami ieu hirup di urang, utamana mah di pasantren pasantren. KALIMAH LANGSUNG JEUNG KALIMAH TEU LANGSUNG Kalimah langsung nyaeta kalimah anu dikedalkeun langsung ku panyaturna ka nu diajak nyarita. Kalimah teu langsung mah nyaeta kalimah anu henteu dikedalkeun langsung ku panyaturna, tapi dikedalkeun kunu sejen. Anu matak sipatna oge naratif, nyaeta nyaritakeun. Enas-enasna : pokona, intina Kaolahan : pasakan, kadaharan keur deungeun sangu Kolaborasi : adu manis Ngaguluyur : lancer teu rundag randeg Nyoko : nyindekel Panyatur : anu nyarita Bongborosan : dangdaunan anu bisa didahar Cileureun : malaweung Dayeuh : kota Geheng : tutung Katiruk : katojos nepi ka parat Kokolot begog : budak anu nyarita kawas kolot dina harti kurang hade Lawang saketeng : panto gerbang Rungkun : tutuwwuhan ani tingrunggunuk Ruruhit : seuseukeut

upama ditilik tina kalimah anu digunakeunana. nya eta tenpat meuleum kenteng. maksudna pikeun dipintonkeun. Drama teh nyaeta carita atawa lalakon anu diwujudkeun dina wangun paguneman. Dina drama anu palakuna leuwih ti saurang. sadarajat Silalatu : 1 ruhak barang nu harampang tina durukan. Ditambahan ku cikur. kacekel Katiruk : katiir Runtag : runtuh. leuwih ipis jeung leuwih leutik ti CD. aroma nangka pikeun simping rasa nangka. 2. aripis. karebut. drama gegedena ngagunakeun kalimah langsung nyaeta kalimah anu dikedalkeun ku palaku. jsb Kacangkung : kapimilik. Anu alus mah taneuh anu radacepel saperti taneuh sawah.Silalatu : 1. Bahan keur nyieun simping teh aya aci. terah Mikawanoh naskah drama Hidep tangtu kungsi lalajo drama. Aya oge anu disebut drama radio. Nyieun kentengloba lio. boh anu dipagelarkeun di luhur panggung boh anu dipintonkeun dina televisi. ruhak barang anu harampang tina durukan atawa tin u kahuruan nu ngapung kabawa angina 2. Bongborosan : anak atawa seler tutuwuhan sabangsa koneng. cabe pikeun simping rasa cabe atawa lada. pijadieun dahan Teureuh : turunan. rundayan Nulis pedaran Nyieun simping Simping teh kadaharan has purwakarta. nyaeta drama anu lalakona ngan saukur bisa didengekeun. jeung cipati. Bungbuna anu baku mah uyah. Kalimah ngantet Dina basa sunda. laja. burak Satata : satahap. turunan. lemesna tina huis Sirung : petetan. nyaeta kalimah ngantet satata jeung kalimah ngantet seler sumeler. ambrug. kalimah ngantet teh aya dua. tarigu. Tapi henteu sambarang taneuh alus dipake nyieun kenteng. Aroma : seuseungitan nu tangtu Burahay : ruhay. Karangan drama teh boga rupa rupa cara. lemesna tina huis Teureuh : terah . mancarkeun cahaya beureum . Kenteng teh bahana tina taneuh. Rupana baruleud. kiju pikeun simping rasa kiju. lamun nu rek dijieuna simping rasa cikur.

nyaeta paribasa anu eusina netelakeun naon naon anu ku urang kudu dilakonan sasrta mangrupa nasehat atawa piwuruk Conto : ari diarah supana. Paribasa wawaran luang. nyaeta paribasa anu eusina panyaram sangkan ulah migawe pagawean anu matak rugi.Diapkir : disingkirkeun. sakali migawe tina sababaraha kali pagawean Musikalisasi puisi Musikalisasi puisi teh nyaeta nembangkeun atawa ngawihkeun puisi. paribasa panyaram lampah salah. dipiceun teu kapilih Diculkeun : diantep teu dipirosea Pasisian : pilemburan. anu biasana dibaca digalantangkeun jadi rumpaka lagu anu dihaluangkeun Yen musikalisasi puisi teh beda jeung maca puisi atawa sajak anu dipirig ku tatabeuhan atawa lalaguan. nyaeta paribasa anu eusina ngebrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masarakat babandingan pikeun laku lampah urang Conto : Ayakan mah tara meunang kancra. maksudna : usaha anu modalna leutik mah moal meunang kauntungan anu gede 2. Paribasa 1. maksudna : ulah boga hate goreng jeung goreng sangka. Musikalisasi puisi mah ngarobah puisi atawa sajak jadi rumpaka lagu. padesaan Sajirangan : sarintakan. . Maksudna : lamun aya barang anu diala hasilna kudu dipiara enya enya 3. kudu dijaga catangna. paribasa pepeling. ditambangkeun atawa dikawihkeun. Musikalisasi bisa disebutkeun oge ngarobah puisi. paribasa pangjurung laku hade. nyaeta paribasa anu eusina nasehat atawa pituah Conto : ulah gindi pikir belang bayah. boh keur diri sorangan boh keur batur 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful