BABASAN Babasan hulu peutieun ngandung harti sirahna leutik henteu sabanding jeung awakna.

Eta babasang ngagambarkeun kaayaan awak hiji jalma. Babasan bengkok tikoro ngandung jarti teu kabagean kadaharan atawa hal anu ngeunah, lantaran telat dating atawa beakeun. Matok : angger, tetep, teu bisa dirobah deui Pananggeuhan : tempat nanggeuh, anu diandelkeun Panonoban : tempat cicing, pamatuhan sasatoan Tela : taneuh Beulah waktu katiga lila Seni ulin kabongan teh saleresna mah mangrupi kolaborasi tina kasenian tarebang, penca sareng nadom, eta tilu jenis kasenian teh salami ieu hirup di urang, utamana mah di pasantren pasantren. KALIMAH LANGSUNG JEUNG KALIMAH TEU LANGSUNG Kalimah langsung nyaeta kalimah anu dikedalkeun langsung ku panyaturna ka nu diajak nyarita. Kalimah teu langsung mah nyaeta kalimah anu henteu dikedalkeun langsung ku panyaturna, tapi dikedalkeun kunu sejen. Anu matak sipatna oge naratif, nyaeta nyaritakeun. Enas-enasna : pokona, intina Kaolahan : pasakan, kadaharan keur deungeun sangu Kolaborasi : adu manis Ngaguluyur : lancer teu rundag randeg Nyoko : nyindekel Panyatur : anu nyarita Bongborosan : dangdaunan anu bisa didahar Cileureun : malaweung Dayeuh : kota Geheng : tutung Katiruk : katojos nepi ka parat Kokolot begog : budak anu nyarita kawas kolot dina harti kurang hade Lawang saketeng : panto gerbang Rungkun : tutuwwuhan ani tingrunggunuk Ruruhit : seuseukeut

Nyieun kentengloba lio. ambrug. boh anu dipagelarkeun di luhur panggung boh anu dipintonkeun dina televisi. Drama teh nyaeta carita atawa lalakon anu diwujudkeun dina wangun paguneman. jeung cipati. Rupana baruleud. lamun nu rek dijieuna simping rasa cikur. aripis. karebut. tarigu. nya eta tenpat meuleum kenteng. pijadieun dahan Teureuh : turunan. ruhak barang anu harampang tina durukan atawa tin u kahuruan nu ngapung kabawa angina 2. 2. Dina drama anu palakuna leuwih ti saurang. sadarajat Silalatu : 1 ruhak barang nu harampang tina durukan. Kenteng teh bahana tina taneuh. Karangan drama teh boga rupa rupa cara. nyaeta drama anu lalakona ngan saukur bisa didengekeun. terah Mikawanoh naskah drama Hidep tangtu kungsi lalajo drama. aroma nangka pikeun simping rasa nangka. lemesna tina huis Teureuh : terah . cabe pikeun simping rasa cabe atawa lada.Silalatu : 1. Kalimah ngantet Dina basa sunda. Aya oge anu disebut drama radio. Tapi henteu sambarang taneuh alus dipake nyieun kenteng. Ditambahan ku cikur. drama gegedena ngagunakeun kalimah langsung nyaeta kalimah anu dikedalkeun ku palaku. laja. lemesna tina huis Sirung : petetan. rundayan Nulis pedaran Nyieun simping Simping teh kadaharan has purwakarta. jsb Kacangkung : kapimilik. maksudna pikeun dipintonkeun. Bongborosan : anak atawa seler tutuwuhan sabangsa koneng. mancarkeun cahaya beureum . turunan. Anu alus mah taneuh anu radacepel saperti taneuh sawah. burak Satata : satahap. kalimah ngantet teh aya dua. kiju pikeun simping rasa kiju. kacekel Katiruk : katiir Runtag : runtuh. Bungbuna anu baku mah uyah. upama ditilik tina kalimah anu digunakeunana. Bahan keur nyieun simping teh aya aci. leuwih ipis jeung leuwih leutik ti CD. Aroma : seuseungitan nu tangtu Burahay : ruhay. nyaeta kalimah ngantet satata jeung kalimah ngantet seler sumeler.

kudu dijaga catangna. . nyaeta paribasa anu eusina netelakeun naon naon anu ku urang kudu dilakonan sasrta mangrupa nasehat atawa piwuruk Conto : ari diarah supana. anu biasana dibaca digalantangkeun jadi rumpaka lagu anu dihaluangkeun Yen musikalisasi puisi teh beda jeung maca puisi atawa sajak anu dipirig ku tatabeuhan atawa lalaguan. maksudna : usaha anu modalna leutik mah moal meunang kauntungan anu gede 2. Paribasa 1. maksudna : ulah boga hate goreng jeung goreng sangka. paribasa pepeling. paribasa panyaram lampah salah. Maksudna : lamun aya barang anu diala hasilna kudu dipiara enya enya 3. Musikalisasi puisi mah ngarobah puisi atawa sajak jadi rumpaka lagu.Diapkir : disingkirkeun. boh keur diri sorangan boh keur batur 4. paribasa pangjurung laku hade. dipiceun teu kapilih Diculkeun : diantep teu dipirosea Pasisian : pilemburan. Paribasa wawaran luang. ditambangkeun atawa dikawihkeun. sakali migawe tina sababaraha kali pagawean Musikalisasi puisi Musikalisasi puisi teh nyaeta nembangkeun atawa ngawihkeun puisi. Musikalisasi bisa disebutkeun oge ngarobah puisi. nyaeta paribasa anu eusina ngebrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masarakat babandingan pikeun laku lampah urang Conto : Ayakan mah tara meunang kancra. nyaeta paribasa anu eusina panyaram sangkan ulah migawe pagawean anu matak rugi. padesaan Sajirangan : sarintakan. nyaeta paribasa anu eusina nasehat atawa pituah Conto : ulah gindi pikir belang bayah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful