P. 1
BABASAN Tugas Basa Sunda

BABASAN Tugas Basa Sunda

|Views: 823|Likes:
Dipublikasikan oleh jundi_juned

More info:

Published by: jundi_juned on Jun 01, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2014

pdf

text

original

BABASAN Babasan hulu peutieun ngandung harti sirahna leutik henteu sabanding jeung awakna.

Eta babasang ngagambarkeun kaayaan awak hiji jalma. Babasan bengkok tikoro ngandung jarti teu kabagean kadaharan atawa hal anu ngeunah, lantaran telat dating atawa beakeun. Matok : angger, tetep, teu bisa dirobah deui Pananggeuhan : tempat nanggeuh, anu diandelkeun Panonoban : tempat cicing, pamatuhan sasatoan Tela : taneuh Beulah waktu katiga lila Seni ulin kabongan teh saleresna mah mangrupi kolaborasi tina kasenian tarebang, penca sareng nadom, eta tilu jenis kasenian teh salami ieu hirup di urang, utamana mah di pasantren pasantren. KALIMAH LANGSUNG JEUNG KALIMAH TEU LANGSUNG Kalimah langsung nyaeta kalimah anu dikedalkeun langsung ku panyaturna ka nu diajak nyarita. Kalimah teu langsung mah nyaeta kalimah anu henteu dikedalkeun langsung ku panyaturna, tapi dikedalkeun kunu sejen. Anu matak sipatna oge naratif, nyaeta nyaritakeun. Enas-enasna : pokona, intina Kaolahan : pasakan, kadaharan keur deungeun sangu Kolaborasi : adu manis Ngaguluyur : lancer teu rundag randeg Nyoko : nyindekel Panyatur : anu nyarita Bongborosan : dangdaunan anu bisa didahar Cileureun : malaweung Dayeuh : kota Geheng : tutung Katiruk : katojos nepi ka parat Kokolot begog : budak anu nyarita kawas kolot dina harti kurang hade Lawang saketeng : panto gerbang Rungkun : tutuwwuhan ani tingrunggunuk Ruruhit : seuseukeut

Bahan keur nyieun simping teh aya aci. nya eta tenpat meuleum kenteng. ambrug. mancarkeun cahaya beureum . Nyieun kentengloba lio. aroma nangka pikeun simping rasa nangka. Bongborosan : anak atawa seler tutuwuhan sabangsa koneng. jsb Kacangkung : kapimilik. lemesna tina huis Sirung : petetan. Tapi henteu sambarang taneuh alus dipake nyieun kenteng. Drama teh nyaeta carita atawa lalakon anu diwujudkeun dina wangun paguneman. aripis. boh anu dipagelarkeun di luhur panggung boh anu dipintonkeun dina televisi. Ditambahan ku cikur. burak Satata : satahap. Aroma : seuseungitan nu tangtu Burahay : ruhay. Dina drama anu palakuna leuwih ti saurang. maksudna pikeun dipintonkeun. sadarajat Silalatu : 1 ruhak barang nu harampang tina durukan. kacekel Katiruk : katiir Runtag : runtuh. 2. pijadieun dahan Teureuh : turunan. lemesna tina huis Teureuh : terah . turunan. Kalimah ngantet Dina basa sunda. Karangan drama teh boga rupa rupa cara. karebut. laja. Anu alus mah taneuh anu radacepel saperti taneuh sawah. leuwih ipis jeung leuwih leutik ti CD. nyaeta kalimah ngantet satata jeung kalimah ngantet seler sumeler. Kenteng teh bahana tina taneuh. rundayan Nulis pedaran Nyieun simping Simping teh kadaharan has purwakarta. kiju pikeun simping rasa kiju. lamun nu rek dijieuna simping rasa cikur. cabe pikeun simping rasa cabe atawa lada. upama ditilik tina kalimah anu digunakeunana. jeung cipati. Aya oge anu disebut drama radio. tarigu. nyaeta drama anu lalakona ngan saukur bisa didengekeun. Rupana baruleud. drama gegedena ngagunakeun kalimah langsung nyaeta kalimah anu dikedalkeun ku palaku. Bungbuna anu baku mah uyah. terah Mikawanoh naskah drama Hidep tangtu kungsi lalajo drama. kalimah ngantet teh aya dua. ruhak barang anu harampang tina durukan atawa tin u kahuruan nu ngapung kabawa angina 2.Silalatu : 1.

maksudna : usaha anu modalna leutik mah moal meunang kauntungan anu gede 2. Paribasa 1. sakali migawe tina sababaraha kali pagawean Musikalisasi puisi Musikalisasi puisi teh nyaeta nembangkeun atawa ngawihkeun puisi. nyaeta paribasa anu eusina panyaram sangkan ulah migawe pagawean anu matak rugi.Diapkir : disingkirkeun. ditambangkeun atawa dikawihkeun. Maksudna : lamun aya barang anu diala hasilna kudu dipiara enya enya 3. Musikalisasi bisa disebutkeun oge ngarobah puisi. maksudna : ulah boga hate goreng jeung goreng sangka. paribasa pangjurung laku hade. Paribasa wawaran luang. anu biasana dibaca digalantangkeun jadi rumpaka lagu anu dihaluangkeun Yen musikalisasi puisi teh beda jeung maca puisi atawa sajak anu dipirig ku tatabeuhan atawa lalaguan. nyaeta paribasa anu eusina nasehat atawa pituah Conto : ulah gindi pikir belang bayah. nyaeta paribasa anu eusina ngebrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masarakat babandingan pikeun laku lampah urang Conto : Ayakan mah tara meunang kancra. paribasa pepeling. nyaeta paribasa anu eusina netelakeun naon naon anu ku urang kudu dilakonan sasrta mangrupa nasehat atawa piwuruk Conto : ari diarah supana. Musikalisasi puisi mah ngarobah puisi atawa sajak jadi rumpaka lagu. padesaan Sajirangan : sarintakan. paribasa panyaram lampah salah. . boh keur diri sorangan boh keur batur 4. kudu dijaga catangna. dipiceun teu kapilih Diculkeun : diantep teu dipirosea Pasisian : pilemburan.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->