BABASAN Babasan hulu peutieun ngandung harti sirahna leutik henteu sabanding jeung awakna.

Eta babasang ngagambarkeun kaayaan awak hiji jalma. Babasan bengkok tikoro ngandung jarti teu kabagean kadaharan atawa hal anu ngeunah, lantaran telat dating atawa beakeun. Matok : angger, tetep, teu bisa dirobah deui Pananggeuhan : tempat nanggeuh, anu diandelkeun Panonoban : tempat cicing, pamatuhan sasatoan Tela : taneuh Beulah waktu katiga lila Seni ulin kabongan teh saleresna mah mangrupi kolaborasi tina kasenian tarebang, penca sareng nadom, eta tilu jenis kasenian teh salami ieu hirup di urang, utamana mah di pasantren pasantren. KALIMAH LANGSUNG JEUNG KALIMAH TEU LANGSUNG Kalimah langsung nyaeta kalimah anu dikedalkeun langsung ku panyaturna ka nu diajak nyarita. Kalimah teu langsung mah nyaeta kalimah anu henteu dikedalkeun langsung ku panyaturna, tapi dikedalkeun kunu sejen. Anu matak sipatna oge naratif, nyaeta nyaritakeun. Enas-enasna : pokona, intina Kaolahan : pasakan, kadaharan keur deungeun sangu Kolaborasi : adu manis Ngaguluyur : lancer teu rundag randeg Nyoko : nyindekel Panyatur : anu nyarita Bongborosan : dangdaunan anu bisa didahar Cileureun : malaweung Dayeuh : kota Geheng : tutung Katiruk : katojos nepi ka parat Kokolot begog : budak anu nyarita kawas kolot dina harti kurang hade Lawang saketeng : panto gerbang Rungkun : tutuwwuhan ani tingrunggunuk Ruruhit : seuseukeut

Kalimah ngantet Dina basa sunda. nyaeta drama anu lalakona ngan saukur bisa didengekeun. kacekel Katiruk : katiir Runtag : runtuh. ambrug. terah Mikawanoh naskah drama Hidep tangtu kungsi lalajo drama. lemesna tina huis Sirung : petetan. Nyieun kentengloba lio. ruhak barang anu harampang tina durukan atawa tin u kahuruan nu ngapung kabawa angina 2. burak Satata : satahap. Bongborosan : anak atawa seler tutuwuhan sabangsa koneng. Drama teh nyaeta carita atawa lalakon anu diwujudkeun dina wangun paguneman. Bahan keur nyieun simping teh aya aci. leuwih ipis jeung leuwih leutik ti CD. boh anu dipagelarkeun di luhur panggung boh anu dipintonkeun dina televisi. upama ditilik tina kalimah anu digunakeunana. rundayan Nulis pedaran Nyieun simping Simping teh kadaharan has purwakarta. cabe pikeun simping rasa cabe atawa lada.Silalatu : 1. maksudna pikeun dipintonkeun. Aroma : seuseungitan nu tangtu Burahay : ruhay. tarigu. Karangan drama teh boga rupa rupa cara. aripis. lamun nu rek dijieuna simping rasa cikur. turunan. lemesna tina huis Teureuh : terah . Kenteng teh bahana tina taneuh. Rupana baruleud. jsb Kacangkung : kapimilik. nya eta tenpat meuleum kenteng. Ditambahan ku cikur. jeung cipati. drama gegedena ngagunakeun kalimah langsung nyaeta kalimah anu dikedalkeun ku palaku. Tapi henteu sambarang taneuh alus dipake nyieun kenteng. Bungbuna anu baku mah uyah. Dina drama anu palakuna leuwih ti saurang. sadarajat Silalatu : 1 ruhak barang nu harampang tina durukan. nyaeta kalimah ngantet satata jeung kalimah ngantet seler sumeler. aroma nangka pikeun simping rasa nangka. pijadieun dahan Teureuh : turunan. mancarkeun cahaya beureum . Anu alus mah taneuh anu radacepel saperti taneuh sawah. kalimah ngantet teh aya dua. kiju pikeun simping rasa kiju. karebut. laja. 2. Aya oge anu disebut drama radio.

paribasa panyaram lampah salah. sakali migawe tina sababaraha kali pagawean Musikalisasi puisi Musikalisasi puisi teh nyaeta nembangkeun atawa ngawihkeun puisi. Maksudna : lamun aya barang anu diala hasilna kudu dipiara enya enya 3. nyaeta paribasa anu eusina panyaram sangkan ulah migawe pagawean anu matak rugi. Musikalisasi puisi mah ngarobah puisi atawa sajak jadi rumpaka lagu. paribasa pangjurung laku hade. maksudna : usaha anu modalna leutik mah moal meunang kauntungan anu gede 2. boh keur diri sorangan boh keur batur 4. nyaeta paribasa anu eusina ngebrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masarakat babandingan pikeun laku lampah urang Conto : Ayakan mah tara meunang kancra. ditambangkeun atawa dikawihkeun. nyaeta paribasa anu eusina netelakeun naon naon anu ku urang kudu dilakonan sasrta mangrupa nasehat atawa piwuruk Conto : ari diarah supana. Paribasa wawaran luang. paribasa pepeling. dipiceun teu kapilih Diculkeun : diantep teu dipirosea Pasisian : pilemburan. kudu dijaga catangna. Paribasa 1.Diapkir : disingkirkeun. . nyaeta paribasa anu eusina nasehat atawa pituah Conto : ulah gindi pikir belang bayah. maksudna : ulah boga hate goreng jeung goreng sangka. anu biasana dibaca digalantangkeun jadi rumpaka lagu anu dihaluangkeun Yen musikalisasi puisi teh beda jeung maca puisi atawa sajak anu dipirig ku tatabeuhan atawa lalaguan. Musikalisasi bisa disebutkeun oge ngarobah puisi. padesaan Sajirangan : sarintakan.