P. 1
BABASAN Tugas Basa Sunda

BABASAN Tugas Basa Sunda

|Views: 991|Likes:
Dipublikasikan oleh jundi_juned

More info:

Published by: jundi_juned on Jun 01, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2014

pdf

text

original

BABASAN Babasan hulu peutieun ngandung harti sirahna leutik henteu sabanding jeung awakna.

Eta babasang ngagambarkeun kaayaan awak hiji jalma. Babasan bengkok tikoro ngandung jarti teu kabagean kadaharan atawa hal anu ngeunah, lantaran telat dating atawa beakeun. Matok : angger, tetep, teu bisa dirobah deui Pananggeuhan : tempat nanggeuh, anu diandelkeun Panonoban : tempat cicing, pamatuhan sasatoan Tela : taneuh Beulah waktu katiga lila Seni ulin kabongan teh saleresna mah mangrupi kolaborasi tina kasenian tarebang, penca sareng nadom, eta tilu jenis kasenian teh salami ieu hirup di urang, utamana mah di pasantren pasantren. KALIMAH LANGSUNG JEUNG KALIMAH TEU LANGSUNG Kalimah langsung nyaeta kalimah anu dikedalkeun langsung ku panyaturna ka nu diajak nyarita. Kalimah teu langsung mah nyaeta kalimah anu henteu dikedalkeun langsung ku panyaturna, tapi dikedalkeun kunu sejen. Anu matak sipatna oge naratif, nyaeta nyaritakeun. Enas-enasna : pokona, intina Kaolahan : pasakan, kadaharan keur deungeun sangu Kolaborasi : adu manis Ngaguluyur : lancer teu rundag randeg Nyoko : nyindekel Panyatur : anu nyarita Bongborosan : dangdaunan anu bisa didahar Cileureun : malaweung Dayeuh : kota Geheng : tutung Katiruk : katojos nepi ka parat Kokolot begog : budak anu nyarita kawas kolot dina harti kurang hade Lawang saketeng : panto gerbang Rungkun : tutuwwuhan ani tingrunggunuk Ruruhit : seuseukeut

Drama teh nyaeta carita atawa lalakon anu diwujudkeun dina wangun paguneman. karebut. burak Satata : satahap. Dina drama anu palakuna leuwih ti saurang. maksudna pikeun dipintonkeun. mancarkeun cahaya beureum . ambrug. kacekel Katiruk : katiir Runtag : runtuh. cabe pikeun simping rasa cabe atawa lada. lemesna tina huis Teureuh : terah . upama ditilik tina kalimah anu digunakeunana. boh anu dipagelarkeun di luhur panggung boh anu dipintonkeun dina televisi. leuwih ipis jeung leuwih leutik ti CD. terah Mikawanoh naskah drama Hidep tangtu kungsi lalajo drama. jeung cipati. Kenteng teh bahana tina taneuh. lamun nu rek dijieuna simping rasa cikur. jsb Kacangkung : kapimilik. nyaeta kalimah ngantet satata jeung kalimah ngantet seler sumeler. Rupana baruleud. tarigu. Bungbuna anu baku mah uyah.Silalatu : 1. Tapi henteu sambarang taneuh alus dipake nyieun kenteng. kalimah ngantet teh aya dua. Kalimah ngantet Dina basa sunda. laja. lemesna tina huis Sirung : petetan. Aroma : seuseungitan nu tangtu Burahay : ruhay. sadarajat Silalatu : 1 ruhak barang nu harampang tina durukan. Aya oge anu disebut drama radio. pijadieun dahan Teureuh : turunan. Bongborosan : anak atawa seler tutuwuhan sabangsa koneng. aripis. aroma nangka pikeun simping rasa nangka. Karangan drama teh boga rupa rupa cara. nyaeta drama anu lalakona ngan saukur bisa didengekeun. nya eta tenpat meuleum kenteng. Anu alus mah taneuh anu radacepel saperti taneuh sawah. Ditambahan ku cikur. kiju pikeun simping rasa kiju. turunan. ruhak barang anu harampang tina durukan atawa tin u kahuruan nu ngapung kabawa angina 2. 2. drama gegedena ngagunakeun kalimah langsung nyaeta kalimah anu dikedalkeun ku palaku. rundayan Nulis pedaran Nyieun simping Simping teh kadaharan has purwakarta. Bahan keur nyieun simping teh aya aci. Nyieun kentengloba lio.

nyaeta paribasa anu eusina nasehat atawa pituah Conto : ulah gindi pikir belang bayah. paribasa pepeling. sakali migawe tina sababaraha kali pagawean Musikalisasi puisi Musikalisasi puisi teh nyaeta nembangkeun atawa ngawihkeun puisi. Paribasa 1. kudu dijaga catangna. maksudna : usaha anu modalna leutik mah moal meunang kauntungan anu gede 2. boh keur diri sorangan boh keur batur 4. Musikalisasi bisa disebutkeun oge ngarobah puisi. Musikalisasi puisi mah ngarobah puisi atawa sajak jadi rumpaka lagu. Maksudna : lamun aya barang anu diala hasilna kudu dipiara enya enya 3. padesaan Sajirangan : sarintakan. anu biasana dibaca digalantangkeun jadi rumpaka lagu anu dihaluangkeun Yen musikalisasi puisi teh beda jeung maca puisi atawa sajak anu dipirig ku tatabeuhan atawa lalaguan. paribasa pangjurung laku hade. ditambangkeun atawa dikawihkeun.Diapkir : disingkirkeun. nyaeta paribasa anu eusina ngebrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masarakat babandingan pikeun laku lampah urang Conto : Ayakan mah tara meunang kancra. nyaeta paribasa anu eusina panyaram sangkan ulah migawe pagawean anu matak rugi. paribasa panyaram lampah salah. nyaeta paribasa anu eusina netelakeun naon naon anu ku urang kudu dilakonan sasrta mangrupa nasehat atawa piwuruk Conto : ari diarah supana. Paribasa wawaran luang. . maksudna : ulah boga hate goreng jeung goreng sangka. dipiceun teu kapilih Diculkeun : diantep teu dipirosea Pasisian : pilemburan.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->