BABASAN Babasan hulu peutieun ngandung harti sirahna leutik henteu sabanding jeung awakna.

Eta babasang ngagambarkeun kaayaan awak hiji jalma. Babasan bengkok tikoro ngandung jarti teu kabagean kadaharan atawa hal anu ngeunah, lantaran telat dating atawa beakeun. Matok : angger, tetep, teu bisa dirobah deui Pananggeuhan : tempat nanggeuh, anu diandelkeun Panonoban : tempat cicing, pamatuhan sasatoan Tela : taneuh Beulah waktu katiga lila Seni ulin kabongan teh saleresna mah mangrupi kolaborasi tina kasenian tarebang, penca sareng nadom, eta tilu jenis kasenian teh salami ieu hirup di urang, utamana mah di pasantren pasantren. KALIMAH LANGSUNG JEUNG KALIMAH TEU LANGSUNG Kalimah langsung nyaeta kalimah anu dikedalkeun langsung ku panyaturna ka nu diajak nyarita. Kalimah teu langsung mah nyaeta kalimah anu henteu dikedalkeun langsung ku panyaturna, tapi dikedalkeun kunu sejen. Anu matak sipatna oge naratif, nyaeta nyaritakeun. Enas-enasna : pokona, intina Kaolahan : pasakan, kadaharan keur deungeun sangu Kolaborasi : adu manis Ngaguluyur : lancer teu rundag randeg Nyoko : nyindekel Panyatur : anu nyarita Bongborosan : dangdaunan anu bisa didahar Cileureun : malaweung Dayeuh : kota Geheng : tutung Katiruk : katojos nepi ka parat Kokolot begog : budak anu nyarita kawas kolot dina harti kurang hade Lawang saketeng : panto gerbang Rungkun : tutuwwuhan ani tingrunggunuk Ruruhit : seuseukeut

maksudna pikeun dipintonkeun. Anu alus mah taneuh anu radacepel saperti taneuh sawah. aripis. lemesna tina huis Teureuh : terah . 2. aroma nangka pikeun simping rasa nangka.Silalatu : 1. Bahan keur nyieun simping teh aya aci. kiju pikeun simping rasa kiju. Bongborosan : anak atawa seler tutuwuhan sabangsa koneng. Nyieun kentengloba lio. nyaeta drama anu lalakona ngan saukur bisa didengekeun. sadarajat Silalatu : 1 ruhak barang nu harampang tina durukan. turunan. kalimah ngantet teh aya dua. lemesna tina huis Sirung : petetan. Drama teh nyaeta carita atawa lalakon anu diwujudkeun dina wangun paguneman. rundayan Nulis pedaran Nyieun simping Simping teh kadaharan has purwakarta. burak Satata : satahap. jeung cipati. Ditambahan ku cikur. leuwih ipis jeung leuwih leutik ti CD. cabe pikeun simping rasa cabe atawa lada. Rupana baruleud. Karangan drama teh boga rupa rupa cara. ruhak barang anu harampang tina durukan atawa tin u kahuruan nu ngapung kabawa angina 2. nya eta tenpat meuleum kenteng. ambrug. Kenteng teh bahana tina taneuh. pijadieun dahan Teureuh : turunan. Aroma : seuseungitan nu tangtu Burahay : ruhay. laja. upama ditilik tina kalimah anu digunakeunana. mancarkeun cahaya beureum . terah Mikawanoh naskah drama Hidep tangtu kungsi lalajo drama. boh anu dipagelarkeun di luhur panggung boh anu dipintonkeun dina televisi. kacekel Katiruk : katiir Runtag : runtuh. Dina drama anu palakuna leuwih ti saurang. jsb Kacangkung : kapimilik. Tapi henteu sambarang taneuh alus dipake nyieun kenteng. nyaeta kalimah ngantet satata jeung kalimah ngantet seler sumeler. Kalimah ngantet Dina basa sunda. karebut. Aya oge anu disebut drama radio. tarigu. drama gegedena ngagunakeun kalimah langsung nyaeta kalimah anu dikedalkeun ku palaku. Bungbuna anu baku mah uyah. lamun nu rek dijieuna simping rasa cikur.

Maksudna : lamun aya barang anu diala hasilna kudu dipiara enya enya 3. maksudna : ulah boga hate goreng jeung goreng sangka. nyaeta paribasa anu eusina ngebrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masarakat babandingan pikeun laku lampah urang Conto : Ayakan mah tara meunang kancra. boh keur diri sorangan boh keur batur 4. nyaeta paribasa anu eusina netelakeun naon naon anu ku urang kudu dilakonan sasrta mangrupa nasehat atawa piwuruk Conto : ari diarah supana. Paribasa 1. kudu dijaga catangna. sakali migawe tina sababaraha kali pagawean Musikalisasi puisi Musikalisasi puisi teh nyaeta nembangkeun atawa ngawihkeun puisi. . Paribasa wawaran luang. paribasa pangjurung laku hade. maksudna : usaha anu modalna leutik mah moal meunang kauntungan anu gede 2. nyaeta paribasa anu eusina panyaram sangkan ulah migawe pagawean anu matak rugi. anu biasana dibaca digalantangkeun jadi rumpaka lagu anu dihaluangkeun Yen musikalisasi puisi teh beda jeung maca puisi atawa sajak anu dipirig ku tatabeuhan atawa lalaguan. ditambangkeun atawa dikawihkeun. nyaeta paribasa anu eusina nasehat atawa pituah Conto : ulah gindi pikir belang bayah. dipiceun teu kapilih Diculkeun : diantep teu dipirosea Pasisian : pilemburan. paribasa pepeling. padesaan Sajirangan : sarintakan. Musikalisasi bisa disebutkeun oge ngarobah puisi. Musikalisasi puisi mah ngarobah puisi atawa sajak jadi rumpaka lagu.Diapkir : disingkirkeun. paribasa panyaram lampah salah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful