BABASAN Babasan hulu peutieun ngandung harti sirahna leutik henteu sabanding jeung awakna.

Eta babasang ngagambarkeun kaayaan awak hiji jalma. Babasan bengkok tikoro ngandung jarti teu kabagean kadaharan atawa hal anu ngeunah, lantaran telat dating atawa beakeun. Matok : angger, tetep, teu bisa dirobah deui Pananggeuhan : tempat nanggeuh, anu diandelkeun Panonoban : tempat cicing, pamatuhan sasatoan Tela : taneuh Beulah waktu katiga lila Seni ulin kabongan teh saleresna mah mangrupi kolaborasi tina kasenian tarebang, penca sareng nadom, eta tilu jenis kasenian teh salami ieu hirup di urang, utamana mah di pasantren pasantren. KALIMAH LANGSUNG JEUNG KALIMAH TEU LANGSUNG Kalimah langsung nyaeta kalimah anu dikedalkeun langsung ku panyaturna ka nu diajak nyarita. Kalimah teu langsung mah nyaeta kalimah anu henteu dikedalkeun langsung ku panyaturna, tapi dikedalkeun kunu sejen. Anu matak sipatna oge naratif, nyaeta nyaritakeun. Enas-enasna : pokona, intina Kaolahan : pasakan, kadaharan keur deungeun sangu Kolaborasi : adu manis Ngaguluyur : lancer teu rundag randeg Nyoko : nyindekel Panyatur : anu nyarita Bongborosan : dangdaunan anu bisa didahar Cileureun : malaweung Dayeuh : kota Geheng : tutung Katiruk : katojos nepi ka parat Kokolot begog : budak anu nyarita kawas kolot dina harti kurang hade Lawang saketeng : panto gerbang Rungkun : tutuwwuhan ani tingrunggunuk Ruruhit : seuseukeut

terah Mikawanoh naskah drama Hidep tangtu kungsi lalajo drama. 2. mancarkeun cahaya beureum . pijadieun dahan Teureuh : turunan. Aya oge anu disebut drama radio. lemesna tina huis Teureuh : terah . jsb Kacangkung : kapimilik. ruhak barang anu harampang tina durukan atawa tin u kahuruan nu ngapung kabawa angina 2. Bahan keur nyieun simping teh aya aci. Drama teh nyaeta carita atawa lalakon anu diwujudkeun dina wangun paguneman. jeung cipati. nyaeta drama anu lalakona ngan saukur bisa didengekeun. lamun nu rek dijieuna simping rasa cikur. ambrug. Rupana baruleud. upama ditilik tina kalimah anu digunakeunana. aripis. Karangan drama teh boga rupa rupa cara. Aroma : seuseungitan nu tangtu Burahay : ruhay. Bungbuna anu baku mah uyah. lemesna tina huis Sirung : petetan. Kalimah ngantet Dina basa sunda. karebut. Anu alus mah taneuh anu radacepel saperti taneuh sawah. burak Satata : satahap. cabe pikeun simping rasa cabe atawa lada. Bongborosan : anak atawa seler tutuwuhan sabangsa koneng. boh anu dipagelarkeun di luhur panggung boh anu dipintonkeun dina televisi. maksudna pikeun dipintonkeun. Ditambahan ku cikur. turunan. kalimah ngantet teh aya dua. nyaeta kalimah ngantet satata jeung kalimah ngantet seler sumeler. kacekel Katiruk : katiir Runtag : runtuh. tarigu. kiju pikeun simping rasa kiju. sadarajat Silalatu : 1 ruhak barang nu harampang tina durukan. Tapi henteu sambarang taneuh alus dipake nyieun kenteng.Silalatu : 1. Dina drama anu palakuna leuwih ti saurang. Nyieun kentengloba lio. rundayan Nulis pedaran Nyieun simping Simping teh kadaharan has purwakarta. Kenteng teh bahana tina taneuh. laja. nya eta tenpat meuleum kenteng. drama gegedena ngagunakeun kalimah langsung nyaeta kalimah anu dikedalkeun ku palaku. aroma nangka pikeun simping rasa nangka. leuwih ipis jeung leuwih leutik ti CD.

Musikalisasi puisi mah ngarobah puisi atawa sajak jadi rumpaka lagu. paribasa pepeling. maksudna : usaha anu modalna leutik mah moal meunang kauntungan anu gede 2. Paribasa 1. boh keur diri sorangan boh keur batur 4. ditambangkeun atawa dikawihkeun. kudu dijaga catangna. padesaan Sajirangan : sarintakan.Diapkir : disingkirkeun. sakali migawe tina sababaraha kali pagawean Musikalisasi puisi Musikalisasi puisi teh nyaeta nembangkeun atawa ngawihkeun puisi. . Musikalisasi bisa disebutkeun oge ngarobah puisi. anu biasana dibaca digalantangkeun jadi rumpaka lagu anu dihaluangkeun Yen musikalisasi puisi teh beda jeung maca puisi atawa sajak anu dipirig ku tatabeuhan atawa lalaguan. nyaeta paribasa anu eusina netelakeun naon naon anu ku urang kudu dilakonan sasrta mangrupa nasehat atawa piwuruk Conto : ari diarah supana. nyaeta paribasa anu eusina nasehat atawa pituah Conto : ulah gindi pikir belang bayah. nyaeta paribasa anu eusina ngebrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masarakat babandingan pikeun laku lampah urang Conto : Ayakan mah tara meunang kancra. paribasa panyaram lampah salah. nyaeta paribasa anu eusina panyaram sangkan ulah migawe pagawean anu matak rugi. Paribasa wawaran luang. dipiceun teu kapilih Diculkeun : diantep teu dipirosea Pasisian : pilemburan. maksudna : ulah boga hate goreng jeung goreng sangka. paribasa pangjurung laku hade. Maksudna : lamun aya barang anu diala hasilna kudu dipiara enya enya 3.