BABASAN Babasan hulu peutieun ngandung harti sirahna leutik henteu sabanding jeung awakna.

Eta babasang ngagambarkeun kaayaan awak hiji jalma. Babasan bengkok tikoro ngandung jarti teu kabagean kadaharan atawa hal anu ngeunah, lantaran telat dating atawa beakeun. Matok : angger, tetep, teu bisa dirobah deui Pananggeuhan : tempat nanggeuh, anu diandelkeun Panonoban : tempat cicing, pamatuhan sasatoan Tela : taneuh Beulah waktu katiga lila Seni ulin kabongan teh saleresna mah mangrupi kolaborasi tina kasenian tarebang, penca sareng nadom, eta tilu jenis kasenian teh salami ieu hirup di urang, utamana mah di pasantren pasantren. KALIMAH LANGSUNG JEUNG KALIMAH TEU LANGSUNG Kalimah langsung nyaeta kalimah anu dikedalkeun langsung ku panyaturna ka nu diajak nyarita. Kalimah teu langsung mah nyaeta kalimah anu henteu dikedalkeun langsung ku panyaturna, tapi dikedalkeun kunu sejen. Anu matak sipatna oge naratif, nyaeta nyaritakeun. Enas-enasna : pokona, intina Kaolahan : pasakan, kadaharan keur deungeun sangu Kolaborasi : adu manis Ngaguluyur : lancer teu rundag randeg Nyoko : nyindekel Panyatur : anu nyarita Bongborosan : dangdaunan anu bisa didahar Cileureun : malaweung Dayeuh : kota Geheng : tutung Katiruk : katojos nepi ka parat Kokolot begog : budak anu nyarita kawas kolot dina harti kurang hade Lawang saketeng : panto gerbang Rungkun : tutuwwuhan ani tingrunggunuk Ruruhit : seuseukeut

kacekel Katiruk : katiir Runtag : runtuh. ruhak barang anu harampang tina durukan atawa tin u kahuruan nu ngapung kabawa angina 2. Tapi henteu sambarang taneuh alus dipake nyieun kenteng. Bungbuna anu baku mah uyah. Ditambahan ku cikur. kiju pikeun simping rasa kiju. aripis. burak Satata : satahap. cabe pikeun simping rasa cabe atawa lada. Karangan drama teh boga rupa rupa cara. ambrug. kalimah ngantet teh aya dua. Bongborosan : anak atawa seler tutuwuhan sabangsa koneng. aroma nangka pikeun simping rasa nangka. Drama teh nyaeta carita atawa lalakon anu diwujudkeun dina wangun paguneman. nyaeta drama anu lalakona ngan saukur bisa didengekeun. jeung cipati. sadarajat Silalatu : 1 ruhak barang nu harampang tina durukan. laja. Nyieun kentengloba lio. lemesna tina huis Teureuh : terah . nyaeta kalimah ngantet satata jeung kalimah ngantet seler sumeler. Aya oge anu disebut drama radio. maksudna pikeun dipintonkeun. Kalimah ngantet Dina basa sunda. Anu alus mah taneuh anu radacepel saperti taneuh sawah. mancarkeun cahaya beureum .Silalatu : 1. boh anu dipagelarkeun di luhur panggung boh anu dipintonkeun dina televisi. rundayan Nulis pedaran Nyieun simping Simping teh kadaharan has purwakarta. nya eta tenpat meuleum kenteng. pijadieun dahan Teureuh : turunan. Dina drama anu palakuna leuwih ti saurang. turunan. 2. Bahan keur nyieun simping teh aya aci. terah Mikawanoh naskah drama Hidep tangtu kungsi lalajo drama. lemesna tina huis Sirung : petetan. upama ditilik tina kalimah anu digunakeunana. karebut. lamun nu rek dijieuna simping rasa cikur. Kenteng teh bahana tina taneuh. Rupana baruleud. tarigu. Aroma : seuseungitan nu tangtu Burahay : ruhay. leuwih ipis jeung leuwih leutik ti CD. jsb Kacangkung : kapimilik. drama gegedena ngagunakeun kalimah langsung nyaeta kalimah anu dikedalkeun ku palaku.

nyaeta paribasa anu eusina ngebrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masarakat babandingan pikeun laku lampah urang Conto : Ayakan mah tara meunang kancra. nyaeta paribasa anu eusina panyaram sangkan ulah migawe pagawean anu matak rugi. dipiceun teu kapilih Diculkeun : diantep teu dipirosea Pasisian : pilemburan. ditambangkeun atawa dikawihkeun.Diapkir : disingkirkeun. sakali migawe tina sababaraha kali pagawean Musikalisasi puisi Musikalisasi puisi teh nyaeta nembangkeun atawa ngawihkeun puisi. Paribasa 1. boh keur diri sorangan boh keur batur 4. Maksudna : lamun aya barang anu diala hasilna kudu dipiara enya enya 3. nyaeta paribasa anu eusina netelakeun naon naon anu ku urang kudu dilakonan sasrta mangrupa nasehat atawa piwuruk Conto : ari diarah supana. padesaan Sajirangan : sarintakan. kudu dijaga catangna. . anu biasana dibaca digalantangkeun jadi rumpaka lagu anu dihaluangkeun Yen musikalisasi puisi teh beda jeung maca puisi atawa sajak anu dipirig ku tatabeuhan atawa lalaguan. Musikalisasi puisi mah ngarobah puisi atawa sajak jadi rumpaka lagu. nyaeta paribasa anu eusina nasehat atawa pituah Conto : ulah gindi pikir belang bayah. paribasa panyaram lampah salah. paribasa pepeling. Paribasa wawaran luang. paribasa pangjurung laku hade. maksudna : ulah boga hate goreng jeung goreng sangka. Musikalisasi bisa disebutkeun oge ngarobah puisi. maksudna : usaha anu modalna leutik mah moal meunang kauntungan anu gede 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful