BABASAN Babasan hulu peutieun ngandung harti sirahna leutik henteu sabanding jeung awakna.

Eta babasang ngagambarkeun kaayaan awak hiji jalma. Babasan bengkok tikoro ngandung jarti teu kabagean kadaharan atawa hal anu ngeunah, lantaran telat dating atawa beakeun. Matok : angger, tetep, teu bisa dirobah deui Pananggeuhan : tempat nanggeuh, anu diandelkeun Panonoban : tempat cicing, pamatuhan sasatoan Tela : taneuh Beulah waktu katiga lila Seni ulin kabongan teh saleresna mah mangrupi kolaborasi tina kasenian tarebang, penca sareng nadom, eta tilu jenis kasenian teh salami ieu hirup di urang, utamana mah di pasantren pasantren. KALIMAH LANGSUNG JEUNG KALIMAH TEU LANGSUNG Kalimah langsung nyaeta kalimah anu dikedalkeun langsung ku panyaturna ka nu diajak nyarita. Kalimah teu langsung mah nyaeta kalimah anu henteu dikedalkeun langsung ku panyaturna, tapi dikedalkeun kunu sejen. Anu matak sipatna oge naratif, nyaeta nyaritakeun. Enas-enasna : pokona, intina Kaolahan : pasakan, kadaharan keur deungeun sangu Kolaborasi : adu manis Ngaguluyur : lancer teu rundag randeg Nyoko : nyindekel Panyatur : anu nyarita Bongborosan : dangdaunan anu bisa didahar Cileureun : malaweung Dayeuh : kota Geheng : tutung Katiruk : katojos nepi ka parat Kokolot begog : budak anu nyarita kawas kolot dina harti kurang hade Lawang saketeng : panto gerbang Rungkun : tutuwwuhan ani tingrunggunuk Ruruhit : seuseukeut

aripis. kiju pikeun simping rasa kiju. maksudna pikeun dipintonkeun. cabe pikeun simping rasa cabe atawa lada. leuwih ipis jeung leuwih leutik ti CD. kalimah ngantet teh aya dua. Aya oge anu disebut drama radio. laja. Kalimah ngantet Dina basa sunda. mancarkeun cahaya beureum . lemesna tina huis Teureuh : terah . Tapi henteu sambarang taneuh alus dipake nyieun kenteng. Nyieun kentengloba lio. sadarajat Silalatu : 1 ruhak barang nu harampang tina durukan. lamun nu rek dijieuna simping rasa cikur. Bahan keur nyieun simping teh aya aci. Ditambahan ku cikur. terah Mikawanoh naskah drama Hidep tangtu kungsi lalajo drama. turunan. rundayan Nulis pedaran Nyieun simping Simping teh kadaharan has purwakarta. kacekel Katiruk : katiir Runtag : runtuh. ambrug. tarigu. Rupana baruleud. Bongborosan : anak atawa seler tutuwuhan sabangsa koneng. upama ditilik tina kalimah anu digunakeunana. aroma nangka pikeun simping rasa nangka. Aroma : seuseungitan nu tangtu Burahay : ruhay. ruhak barang anu harampang tina durukan atawa tin u kahuruan nu ngapung kabawa angina 2. karebut. Anu alus mah taneuh anu radacepel saperti taneuh sawah. jsb Kacangkung : kapimilik. nya eta tenpat meuleum kenteng. Karangan drama teh boga rupa rupa cara. nyaeta kalimah ngantet satata jeung kalimah ngantet seler sumeler.Silalatu : 1. 2. nyaeta drama anu lalakona ngan saukur bisa didengekeun. boh anu dipagelarkeun di luhur panggung boh anu dipintonkeun dina televisi. pijadieun dahan Teureuh : turunan. burak Satata : satahap. Bungbuna anu baku mah uyah. Kenteng teh bahana tina taneuh. jeung cipati. Drama teh nyaeta carita atawa lalakon anu diwujudkeun dina wangun paguneman. lemesna tina huis Sirung : petetan. drama gegedena ngagunakeun kalimah langsung nyaeta kalimah anu dikedalkeun ku palaku. Dina drama anu palakuna leuwih ti saurang.

Maksudna : lamun aya barang anu diala hasilna kudu dipiara enya enya 3. dipiceun teu kapilih Diculkeun : diantep teu dipirosea Pasisian : pilemburan. Musikalisasi puisi mah ngarobah puisi atawa sajak jadi rumpaka lagu. Musikalisasi bisa disebutkeun oge ngarobah puisi. nyaeta paribasa anu eusina ngebrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masarakat babandingan pikeun laku lampah urang Conto : Ayakan mah tara meunang kancra. paribasa pepeling. nyaeta paribasa anu eusina netelakeun naon naon anu ku urang kudu dilakonan sasrta mangrupa nasehat atawa piwuruk Conto : ari diarah supana. padesaan Sajirangan : sarintakan. anu biasana dibaca digalantangkeun jadi rumpaka lagu anu dihaluangkeun Yen musikalisasi puisi teh beda jeung maca puisi atawa sajak anu dipirig ku tatabeuhan atawa lalaguan. maksudna : usaha anu modalna leutik mah moal meunang kauntungan anu gede 2. sakali migawe tina sababaraha kali pagawean Musikalisasi puisi Musikalisasi puisi teh nyaeta nembangkeun atawa ngawihkeun puisi. nyaeta paribasa anu eusina nasehat atawa pituah Conto : ulah gindi pikir belang bayah. ditambangkeun atawa dikawihkeun. Paribasa wawaran luang. boh keur diri sorangan boh keur batur 4.Diapkir : disingkirkeun. paribasa pangjurung laku hade. maksudna : ulah boga hate goreng jeung goreng sangka. . paribasa panyaram lampah salah. nyaeta paribasa anu eusina panyaram sangkan ulah migawe pagawean anu matak rugi. Paribasa 1. kudu dijaga catangna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful