Anda di halaman 1dari 54

Kandungan:

STATISTIK GERAKAN KOPERASI

Bilangan Koperasi, Anggota, Syer, Aset Dan Perolehan


Status Pendaftaran Koperasi
Status Koperasi Komuniti Didaftarkan
Status Koperasi KOBERA Didaftarkan
Status Pendaftaran Pindaan UUK Koperasi
Perangkaan Am Koperasi Mengikut Fungsi
Perangkaan Am Koperasi Mengikut Negeri
Perangkaan Am Koperasi Mengikut Kumpulan Sasar
Jumlah Pinjaman Dikeluarkan Oleh Koperasi
Perangkaan Am Koperasi Mengikut Kluster
Bilangan Koperasi Mengikut Kluster
Perangkaan Am Koperasi Kredit
Bilangan Koperasi Kredit Mengikut Kluster
Analisa Performance Tracking

MUKA SURAT
2
3
4
5
6
7
8
9-11
12
13
14
15
16
17

PENGAWALSELIAAN

Prestasi Mesyuarat Agung Tahunan


Prestasi Unit Penyiasatan
Prestasi Unit Pemeriksaan Dan Penyelesaian Aduan
Prestasi Jumlah Penyelesaian Aduan
Prestasi Bahagian Penyeliaan On-Site

18
19
20
21
22-28

BELANJA MENGURUS/PEMBANGUNAN/PEMBIAYAAN TMP DAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

Prestasi Belanja Mengurus Dan Terimaan Hasil


Prestasi Perbelanjaan Pembangunan
Status Kewangan Projek Di Bawah Belanjawan Pembangunan
Bantuan Pembangunan Yang Di Luluskan Mengikut Kategori
Senarai Bantuan Pembangunan Bagi Koperasi KOBERA
Senarai Bantuan Pemb. Yang Diluluskan Mengikut Negeri 2006-2011
Tabung Modal Pusingan
Bahagian Pembangunan Perniagaan

29
30
31
32
33
34
35-39
40-42

KUMPULAN WANG DAN PELABURAN

Prestasi Pelaburan
Baki Kumpulan Wang

43
44

AUDIT KOPERASI

Rumusan Pengauditan Koperasi


Laporan Kelulusan Honorarium
Laporan Kelulusan Dividen Melebihi 10%
Laporan Kelulusan Dividen Di Bawah Seksyen 57
Laporan Prestasi Pandangan Suruhanjaya
Laporan Prestasi Juruaudit Luar

45
46
47
48
49
50

SUMBER MANUSIA

Kedudukan Perjawatan Mengikut Skim Perkhidmatan

51-53

BILANGAN KOPERASI, ANGGOTA, SYER, ASET DAN PEROLEHAN


SEHINGGA 31 DISEMBER 2011

BIL.
KOPERASI

BIL.
ANGGOTA
(Orang)

SYER

ASET

PEROLEHAN

(RM Billion)

(RM Billion)

(RM Billion)

2006

4,918

5.86

7.29

37.47

5.05

2007

5,170

6.32

7.80

47.40

6.10

2008

6,084

6.51

8.42

55.73

7.75

2009

7,215

6.78

8.97

64.92

8.92

2010

8,146

6.60

9.55

71.78

9.50

2011

9,074

7.04

10.49

92.80

23.09 *

TAHUN

Purata Kadar Pertumbuhan Tahunan Sektor Koperasi dari 2006 hingga 31 DISEMBER 2011

Bilangan Koperasi

13.14%

Bilangan Anggota

3.80%

Syer

7.56%

Aset

20.08%

Perolehan (Turnover)

42.50%

* Mulai tahun 2012, SKM telah mengambil kira perolehan subsidiari koperasi.

STATUS PENDAFTARAN KOPERASI SEHINGGA 31 DISEMBER 2011

BAKI AWAL

DAFTAR DALAM TAHUN 2011

NEGERI
JUM

Rayuan
sek
71(2)

*KOP

89

59

57

20

60

44

78

10

15

10

13

10

110

12

57

14

13

13

14

13

11

13

13

11

11

*KOP

LPP

LKIM

JUM

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

JOHOR

742

41

789

14

19

11

KEDAH

613

83

703

KELANTAN

498

48

546

12

MELAKA

248

27

276

N.SEMBILAN

424

42

466

PAHANG

587

20

608

PERAK

760

41

807

14

PERLIS

118

18

136

P.PINANG

478

20

505

SELANGOR

826

36

863

12

13

TGGNU

433

12

450

WP

582

582

SABAH

728

728

SARAWAK

DEC

LPP

LKIM

20
-

104

42

94

13

13

126

10

685

10

11

13

88

JUMLAH

7724

388

34

8146

75

77

83

97

81

101

83

100

67

99

68

86

1,017

65

27

Rayuan di bawah seksyen 71(2) yang diluluskan oleh YB Menteri pada 2011

1. Koperasi Pembangunan Kualaan Taiping Berhad (Negeri Perak) diluluskan pada 11/2/2011
2. Koperasi Serbaguna Kampong Bahagia Kulai Berhad (LPP-Negeri Johor) diluluskan pada 31/5/2011

* Koperasi selain daripada LPP dan LKIM

685

3. Koperasi Kampong Jejawi Perlis Berhad (LPP-Negeri Perlis) diluluskan pada 26/6/2011

IBU
PEJABAT

Nota:

KOP BERDAFTAR PADA


31/12/2011

BATAL

JUM

*KOP

LPP

LKIM

JUMLAH

829

42

877

21

671

63

741

552

48

600

307

26

334

10

460

40

500

659

20

680

12

859

41

906

127

19

146

10

528

17

552

925

35

961

474

12

491

673

673

10

844

844

767

767

8677

363

34

9074

92

STATUS KOPERASI KOMUNITI DIDAFTARKAN SEHINGGA 31 DISEMBER 2011


DAFTAR 2011
BAKI
AWAL

JAN

JOHOR

50

KEDAH

45

KELANTAN

26

MELAKA

20

N. SEMBILAN

27

PAHANG

35

PERAK

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

50

PERLIS

P.PINANG

19

SELANGOR

49

TERENGGANU

OCT

NOV

DEC

JUMLAH

JUMLAH
TERKINI

22

72

21

66

17

43

35

55

13

40

NEGERI
-

17

34

69

37

87

35

WP

51

SABAH

57

SARAWAK

65

JUMLAH

533

27

31

35

31

29

40

21

20

20

Nota: statistik mengambilkira bilangan selepas pelancaran IKIK pada 8 Mac 2010

10

29

30

79

23

58

24

75

43

100

28

93

39

16

31

340

873

STATUS KOBERA DIDAFTARKAN SEHINGGA 31 DISEMBER 2011


BILANGAN KOBERA DIDAFTARKAN SEHINGGA 2011
DAFTAR 2011
NEGERI

BAKI
AWAL

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

DUN
OCT

NOV

DEC

JUMLAH

JUMLAH
(TERKINI)

JOHOR

27

KEDAH

28

KELANTAN

24

MELAKA

12

N. SEMBILAN

25

PAHANG

13

PERAK

13

PERLIS

13

P.PINANG

36

SELANGOR

26

TERENGGANU

12

WP
SABAH

29

SARAWAK

23

JUMLAH

286

1
1

1
1

1
-

29

56

30

36

25

45

12

28

25

36

16

42

14

59

13

15

36

40

31

56

12

32

32

60

24

71

20

306

576

5
-

STATUS PENDAFTARAN PINDAAN UUK KOPERASI SEHINGGA 31 DISEMBER 2011


Bil pada 1.1.2011

3,889

Daftar hingga kini

801

Jumlah Yang Telah Meminda

4,690

PENDAFTARAN PINDAAN UUK KOPERASI DIDAFTARKAN 2011

NEGERI

Bil pd
1/1/2011

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

JUMLAH

JUMLAH
TERKINI

JOHOR

394

24

15

74

468

54

395

KEDAH

341

24

14

KELANTAN

189

12

78

267

MELAKA

161

20

181

41

291

86

406

N. SEMBILAN

PAHANG

320

24

18

PERAK

516

13

12

10

66

582

PERLIS

64

21

85

10

48

289

85

325

15

280

P.PINANG

241

SELANGOR
TERENGGAN
U

240

30

12

11

265

WP

247

11

12

14

23

110

357

11

13

83

329

19

432

801

4690

SABAH
SARAWAK
IBU PEJABAT
JUMLAH

250

246

10

413

168

93

81

59

39

39

42

61

48

45

46

80

3889

PERANGKAAN AM KOPERASI MENGIKUT FUNGSI


PADA 31 DISEMBER 2011

BIL.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

BILANGAN
KOPERASI

JUMLAH
ANGGOTA

JUMLAH
MODAL
SYER/YURAN

JUMLAH
ASET

JUMLAH
PEROLEHAN

UNTUNG /
RUGI

(BUAH)

(ORANG)

(RM)

(RM)

(RM)

(RM)

PERBANKAN
KREDIT
PERTANIAN
PERUMAHAN
PERINDUSTRIAN
PENGGUNA - dewasa
- sekolah
PEMBINAAN
PENGANGKUTAN
PERKHIDMATAN

2
589
1,798
134
162
1,920
2,216
151
418
1,684

986,273
1,913,384
416,200
147,633
13,349
539,818
2,087,254
112,088
137,899
686,411

2,599,264,172
4,762,759,131
426,053,335
175,076,985
2,463,672
239,642,392
19,762,144
25,081,547
57,285,563
2,178,160,174

73,389,316,753 5,182,413,967 1,536,724,691


9,914,329,979
1,285,077,544
270,946,903
2,356,882,566
858,106,734
158,162,303
754,841,998
66,736,687
28,941,832
47,077,570
28,876,377
2,492,482
959,941,925
696,586,612
41,025,169
225,231,892
263,556,644
33,855,904
138,797,085
85,068,091
11,993,358
272,124,274
557,856,033
21,680,928
4,742,497,538 14,063,977,634 513,354,376

JUMLAH

9,074

7,040,309

10,485,549,113

92,801,041,579 23,088,256,324 2,619,177,945

FUNGSI

PERANGKAAN AM KOPERASI MENGIKUT NEGERI


PADA 31 DISEMBER 2011

BIL.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NEGERI

JOHOR
KEDAH
KELANTAN
MELAKA
NEGERI SEMBILAN
PAHANG
PERAK
PERLIS
PULAU PINANG
SABAH
SARAWAK
SELANGOR
TERENGGANU
WILAYAH PERSEKUTUAN
IBU PEJABAT
JUMLAH

BILANGAN
KOPERASI

JUMLAH
ANGGOTA

JUMLAH
MODAL
SYER/YURAN

JUMLAH
ASET

JUMLAH
PEROLEHAN

(BUAH)

(ORANG)

(RM)

(RM)

(RM)

877
741
600
334
500
680
906
146
552
844
767
961
491
673
2

451,318
327,766
342,882
180,213
211,355
283,606
363,597
73,181
225,120
295,108
323,592
569,505
229,313
2,238,812
924,941

247,789,191
268,546,137
205,493,082
69,534,216
99,123,393
216,532,196
446,699,007
64,588,428
604,220,026
73,398,332
142,920,623
510,898,173
175,090,268
5,115,872,423
2,244,843,618

623,479,012
457,645,903
821,289,383
188,533,971
225,134,019
898,534,149
867,755,834
112,340,490
1,537,117,339
542,333,808
393,822,471
1,100,448,539
364,178,534
11,955,994,152
72,712,433,975

457,173,392
229,814,271
300,208,590
52,091,470
76,772,647
624,105,346
273,663,064
48,194,200
219,189,102
260,297,519
119,729,744
292,544,736
234,817,429
14,701,974,629
5,197,680,185

9,074

7,040,309

10,485,549,113

92,801,041,579

23,088,256,324

PERANGKAAN AM KOPERASI MENGIKUT KUMPULAN SASAR


PADA 31 DISEMBER 2011

BIL.

KUMPULAN SASAR

BILANGAN
KOPERASI

JUMLAH
ANGGOTA

(BUAH)

(ORANG)

JUMLAH
MODAL
SYER/YURAN
(RM)

JUMLAH ASET

JUMLAH
PEROLEHAN

(RM)

(RM)

AGENSI KERAJAAN

27

18,525

71,721,894

134,446,473

10,318,532

AHLI SUKAN

769

647,540

317,706

403,852

BANK

986,273

2,599,264,172

73,389,316,753

5,182,413,967

BELIA / RTP

177

84,576

23,795,535

134,673,613

25,392,425

BOMBA

5,962

20,524,534

23,412,508

1,222,629

DOKTOR

705

7,876,482

27,696,701

7,494,117

FELCRA

157

49,749

50,524,227

150,485,573

209,812,165

FELDA

317

359,134

2,011,445,940

3,334,942,276

13,690,540,598

GABUNGAN DEWASA

49

3,336

3,465,502

385,544,513

575,255,932

10

GABUNGAN SEKOLAH

104

71,050

1,117,304

1,216,983

11

GURU-GURU

76

306,962

764,417,210

1,034,868,142

89,620,046

12

HOTEL

15

7,500

8,250

500

13

IBU TUNGGAL

15

746

38,723

119,192

43,452

14

IMAM/BILAL

1,432

1,053,546

2,626,268

567,860

15

IMIGRESEN

2,142

216,088

346,334

120,571

16

INDUSTRI KECIL(KIK)

34

2,100

297,644

1,188,967

227,356

17

JURUKUR

317

9,217,986

22,735,431

2,101,363

18

KARIAH MASJID

88

10,066

1,151,244

2,347,892

2,302,694

19

5,096

19,070,007

28,619,057

2,213,783

20

KASTAM
KEBAJIKAN AM

36

13,754

1,299,568

4,410,236

982,748

21

KELUARGA

365

16,544

4,599,632

17,168,638

25,787,520

22

KEMAS

13

11,783

22,066,894

38,335,299

3,844,106

23

KESATUAN

72

8,285

4,047,026

16,870,819

4,522,626

10

24

KESEDAR

25

KOBERA

26

KOLEJ KOMUNITI

27

KOLEJ MATRIKULASI

28

2,513

1,867,647

5,062,878

23,994,591

307

18,810

1,185,639

3,225,880

2,495,045

45

22,955

541,748

3,415,961

3,212,119

1,899

152,376

2,241,136

5,042,331

KOLEJ-KOLEJ SWASTA

34

26,629

1,278,566

3,952,836

4,627,100

29

KOP. HAKMILIK TANAH

1,960

2,627,529

8,953,237

3,435,307

30

KOP. PEMB. KAMP (KPK) / KEDA

19

2,775

814,099

8,437,134

12,972,271

31

KOP. PEMBANGUNAN DESA

692

230,505

446,880

430,485

32

KUMP. BERUNIFORM

20

356,707

1,178,452,010

3,088,035,425

267,116,342

33

MAKTAB PERGURUAN

25

11,777

764,660

3,940,504

4,874,600

34

MUALAF

114

6,140

3,824

668

35

NELAYAN

52

12,377

4,168,462

30,428,163

30,136,590

36

OKU

19

2,020

223,280

1,844,438

1,283,963

37

37

11,124

2,344,631

13,802,430

7,219,140

38

ORANG ASLI
ORANG AWAM

2,307

1,173,906

786,242,023

4,310,397,899

686,059,248

39

PEGAWAI KERAJAAN

307

293,424

1,241,576,800

2,751,446,663

545,968,926

40

PEGUAM

12

1,200

50

120

41

PEKERJA BERKANUN

100

71,748

309,256,988

497,256,892

112,559,536

42

PEKERJA KILANG

44

29,865

82,256,411

145,995,887

50,811,580

43

PEKERJA LADANG

25

9,660

4,579,913

14,575,744

13,428,441

44

PEKERJA PELABUHAN (STEVEDORING)

11

7,501

23,333,451

38,576,314

14,490,490

45

PEKERJA SYT. SWASTA

143

243,354

882,714,696

1,537,105,490

422,606,893

46

PELABURAN PEKERJA (KPP)

8,373

8,102,492

13,266,469

19,974,592

47

PEMANDU

69

9,547

2,127,127

25,957,637

8,764,212

48

PEMBANGUNAN DAERAH (KPD)

69

34,910

10,801,342

48,962,597

47,300,412

49

PEMBORONG

99

6,900

6,900

50

PENGHULU / PENGGAWA / KETUA KAMPUNG

11

1,991

1,320,263

3,257,987

448,823

51

PENIAGA KECIL

98

63,124

29,088,146

265,165,676

42,729,497

52

PENTERNAK

29

2,001

234,414

182,086

30,762

53

PESARA

108

14,524

5,946,197

35,580,387

12,679,838

54

PETANI

55

POLIS

56

POLITEKNIK

57

PUSAT LATIHAN

58

PUSAT LATIHAN (GIAT MARA)

59

PUSAT LATIHAN (IKM)

60

241

26,388

8,114,310

30,335,041

19,181,231

10,787

51,122,241

81,399,750

8,893,060

28

106,949

2,762,637

20,516,113

19,236,749

31

18,556

893,941

8,970,259

12,399,121

247

23,788

245,230

892,627

11

7,285

598,413

5,888,503

5,480,034

PUTERA

42

26,340

33,633

1,735

61

PUTERI

100

5,501

35,756

500

62

RELA

628

51,440

51,691

63

RISDA

66

183,305

60,655,646

181,102,661

256,457,320

2,216

2,087,254

19,762,144

225,231,892

263,556,644

24

1,666

3,242,596

5,191,965

3,687,817

64

SEKOLAH

65

SISWAZAH

66

TAMAN PERUMAHAN / RUMAH BERTINGKAT

611

112,106

25,507,147

346,015,648

129,173,280

67

UNIVERSITI (IPTA)

40

28,744

83,841,447

131,231,315

135,640,637

68

UNIVERSITI (IPTS)

15

5,108

3,324,401

9,129,540

5,870,050

69

USAHAWAN

223

58,387

8,000,499

45,168,578

27,742,391

70

WANITA

181

67,991

18,551,023

97,370,659

18,943,382

JUMLAH

11

9,074

7,040,309 10,485,549,113 92,801,041,579 23,088,256,324

JUMLAH PINJAMAN DIKELUARKAN OLEH KOPERASI YANG MENJALANKAN


AKTIVITI KEWANGAN PADA 31 DISEMBER 2011
BILANGAN
KOPERASI

AKTIVITI KEWANGAN

AMAUN PINJAMAN
DIKELUARKAN (RM)

Aktiviti Perbankan
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia
Berhad (Bank Rakyat)

[A]

22,225,580,406.61

Koperasi Bank Persatuan Malaysia


Berhad

[B]

282,131,370.02

[C=A+B]

22,507,711,776.63

Koperasi Fungsi Kredit

[D]

419

2,898,002,457.41

Koperasi Bukan Fungsi Kredit

[E]

217

290,793,051.45

Jumlah Pembiayaan Fungsi Kredit


& Bukan Kredit

[F=D+E]

636

3,188,795,508.86

JUMLAH

[G=C+F]

638

25,696,507,285.49

Jumlah Pembiayaan Fungsi


Perbankan
Aktiviti Kredit

Bilangan koperasi yang menjalankan aktiviti kewangan (perbankan & kredit): 638 buah
Koperasi Fungsi Kredit
: 419 buah
Koperasi Bukan Fungsi Kredit : 217 buah
Koperasi Perbankan
: 2 buah

12

PERANGKAAN AM KOPERASI MENGIKUT KLUSTER


PADA 31 DISEMBER 2011

KLUSTER

BESAR
SEDERHANA
KECIL
MIKRO

JUMLAH

13

BILANGAN
KOPERASI

BILANGAN
ANGGOTA

JUMLAH
SYER/YURAN

JUMLAH
ASET

JUMLAH
PEROLEHAN

(BUAH)

(ORANG)

(RM)

(RM)

(RM)

158

2,893,328

8,247,469,802

87,343,892,203 21,526,536,548

425

720,493

1,258,992,077

2,999,920,140

873,722,441

1027

1,004,411

631,086,340

1,514,789,273

435,680,457

7464

2,422,077

348,000,895

942,439,964

252,316,877

9,074

7,040,309

10,485,549,113 92,801,041,579 23,088,256,324

BILANGAN KOPERASI MENGIKUT NEGERI DAN KLUSTER PADA 31 DISEMBER 2011


BESAR
BIL.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

14

NEGERI

BIL.
KOP

JOHOR
KEDAH
KELANTAN
MELAKA
N. SEMBILAN
PAHANG
PERAK
PERLIS
P. PINANG
SABAH
SARAWAK
SELANGOR
TERENGGANU
W. PERSEKUTUAN
IBU PEJABAT

18
7
13
1
1
21
12
3
8
9
5
9
14
35
2

JUMLAH

158

PEROLEHAN
(RM)
249,255,031
124,269,796
193,111,337
9,744,422
13,111,137
402,861,269
119,736,081
23,281,015
160,754,245
155,446,728
51,259,748
158,594,806
125,717,282
14,541,713,465
5,197,680,185
21,526,536,548

SEDERHANA
BIL.
KOP
64
25
28
5
14
78
39
5
14
33
12
26
30
52
0
425

PEROLEHAN
(RM)
123,975,636
48,661,787
64,875,810
11,858,882
26,578,168
162,504,349
75,772,389
10,661,204
21,117,730
62,384,033
18,834,125
70,161,688
63,278,515
113,058,125
873,722,441

KECIL
BIL.
KOP
126
83
65
47
50
84
107
22
48
55
90
101
79
70
0
1,027

PEROLEHAN

MIKRO
PEROLEHAN

(RM)

BIL.
KOP

54,961,522
35,404,266
25,685,622
20,148,375
20,755,457
40,033,566
48,657,609
8,730,751
21,444,875
24,203,203
30,334,901
40,302,412
31,748,551
33,269,349
-

669
626
494
281
435
497
748
116
482
747
660
825
368
516
0

28,981,203
21,478,422
16,535,821
10,339,791
16,327,885
18,706,163
29,496,985
5,521,230
15,872,252
18,263,556
19,300,969
23,485,830
14,073,081
13,933,691
-

435,680,457

7,464

(RM)

252,316,877

PERANGKAAN AM KOPERASI KREDIT MENGIKUT KLUSTER


PADA 31 DISEMBER 2011

BILANGAN
KOPERASI

BILANGAN
ANGGOTA

JUMLAH
SYER/YURAN

JUMLAH ASET

JUMLAH
PEROLEHAN

(BUAH)

(ORANG)

(RM)

(RM)

(RM)

BESAR

57

1,334,094

3,198,636,494

7,269,215,742

1,045,321,285

SEDERHANA

79

325,220

995,441,556

1,730,630,722

166,216,915

KECIL

121

113,991

423,324,738

697,022,034

60,150,252

MIKRO

332

140,079

145,356,342

217,461,481

13,389,092

589

1,913,384

4,762,759,131

9,914,329,979

1,285,077,544

KLUSTER

JUMLAH

15

BILANGAN KOPERASI KREDIT MENGIKUT NEGERI DAN KLUSTER PADA 31 DISEMBER 2011
BESAR
BIL.

NEGERI
BIL. KOP

SEDERHANA

PEROLEHAN
(RM)

BIL. KOP

PEROLEHAN
(RM)

KECIL
BIL. KOP

MIKRO

PEROLEHAN
(RM)

BIL. KOP

PEROLEHAN
(RM)

JOHOR

26,094,425

10,252,229

2,887,218

36

1,907,250

KEDAH

67,632,613

5,893,480

3,669,786

23

1,541,010

KELANTAN

63,828,008

16,662,514

3,835,935

33

532,176

MELAKA

9,744,422

2,385,891

2,447,018

14

443,375

N. SEMBILAN

6,522,983

3,250,231

34

1,342,242

PAHANG

21,342,770

5,579,654

3,722,762

504,486

PERAK

25,477,611

12,562,860

13

7,654,848

23

1,643,774

PERLIS

8,881,783

1,698,363

2,542,330

11

677,381

P. PINANG

39,043,759

7,310,887

13

5,700,712

21

991,006

10

SABAH

12,133,587

296,711

280,267

11

SARAWAK

35,035,201

1,113,765

1,591,041

19

298,110

12

SELANGOR

43,878,506

19,106,197

14

6,994,888

54

831,471

13

TERENGGANU
W.
PERSEKUTUAN
IBU PEJABAT

26,463,060

4,643,984

2,430,290

431,199

24

665,765,540

32

72,484,109

24

13,126,481

42

1,965,345

57

1,045,321,285

79

166,216,915

121

60,150,252

332

13,389,092

14
15

JUMLAH

16

ANALISIS 'PERFORMANCE TRACKING' PADA 31 DISEMBER 2011

BIL.

NEGERI

PEROLEHAN RM800,000
KE ATAS

PEROLEH KEUNTUNGAN

BIL. KOP

BIL. KOP

PERATUS
(%)

BIL. KOP

PERATUS
(%)

JOHOR

877

94

10.72

690

78.68

KEDAH

741

40

5.40

587

79.22

KELANTAN

600

42

7.00

379

63.17

MELAKA

334

2.40

284

85.03

NEGERI SEMBILAN

500

18

3.60

453

90.60

PAHANG

680

108

15.88

568

83.53

PERAK

906

61

6.73

776

85.65

PERLIS

146

6.16

126

86.30

PULAU PINANG

552

27

4.89

386

69.93

10

SABAH

844

47

5.57

590

69.91

11

SARAWAK

767

21

2.74

655

85.40

12

SELANGOR

961

42

4.37

656

68.26

13

TERENGGANU

491

50

10.18

380

77.39

14

WILAYAH PERSEKUTUAN

673

95

14.12

590

87.67

15

IBU PEJABAT

100.00

100.00

9,074

664

7.32

7,122

78.49

JUMLAH

17

BILANGAN
KOPERASI

PRESTASI MESYUARAT AGUNG TAHUNAN


DARI JANUARI 2011 HINGGA 31 DISEMBER 2011
TAHUN 2010
31 DISEMBER 2010
BIL.

NEGERI

Bil.
Kop.

Ada
M.A.T

% ada
M.A.T

TAHUN 2011
31 DISEMBER 2011

20 % KOPERASI

Bil.
Kop.

Bil.

Bil.

Jumlah

Bil.

Ada

Baru

Kop.

Koperasi
Tidak
aktif

Kop.

Bil.

Ada

%
Ada

Kop.

M.A.T

M.A.T

Daftar

Terkini

Kop.
yg.
Layak

% Ada
M.A.T
(Berbanding

Aktif

M.A.T
Sek.
39

Bil. Kop.
Yg.
Belum
ada
M.A.T

% ADA M.A.T

% ADA
M.A.T

20 % KOPERASI

(Berbanding

Bil.

Ada

%
Ada

Yang Layak)

(Berbanding
Kop.
Berdaftar)

Kop. Aktif)

Kop.

M.A.T

M.A.T

JOHOR

789

463

58.68

140

134

95.71

90

877

716

62

654

587

129

81.98

66.93

89.76

158

155

98.10

KEDAH

703

444

63.16

125

119

95.20

59

741

632

17

615

526

106

83.23

70.99

85.53

141

135

95.74

KELANTAN

546

315

57.69

97

93

95.88

57

600

519

90

429

392

127

75.53

65.33

91.38

109

107

98.17

MELAKA

276

157

56.88

48

48

100.00

60

334

247

14

233

188

59

76.11

56.29

80.69

55

52

94.55

N.SEMBILAN

466

284

60.94

83

83

100.00

45

501

429

39

390

332

97

77.39

66.27

85.13

93

89

95.70

PAHANG

608

371

61.02

111

109

98.20

78

681

563

55

508

482

81

85.61

70.78

94.88

122

120

98.36

PERAK

807

582

72.12

144

140

97.22

110

905

738

84

654

661

77

89.57

73.04

101.07

161

161

100.00

PERLIS

136

110

80.88

26

26

100.00

146

133

21

112

112

21

84.21

76.71

100.00

27

26

96.30

P.PINANG

505

271

53.66

92

90

97.83

57

552

467

48

419

372

95

79.66

67.39

88.78

101

99

98.02

10

SABAH

729

428

58.71

127

119

93.70

124

842

652

66

586

535

117

82.06

63.54

91.30

146

142

97.26

11

SARAWAK

684

446

65.20

118

108

91.53

88

767

616

48

568

491

125

79.71

64.02

86.44

137

134

97.81

12

SELANGOR

863

474

54.92

150

140

93.33

104

961

801

68

733

673

128

84.02

70.03

91.81

173

170

98.27

13

TGGNU

450

280

62.22

80

76

95.00

42

491

418

54

364

312

106

74.64

63.54

85.71

90

87

96.67

14

W.P
IBU
PEJABAT

582

319

54.81

103

99

96.12

94

673

530

28

502

426

104

80.38

63.30

84.86

116

116

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

8,146

4,946

60.72

1,446

1,386

95.85

1,017

9,073

7,463

694

6,769

6,091

1,372

81.62

67.13

89.98

1,631

1,595

97.79

15

JUMLAH

Peratus kop. yang ada MAT berbanding jumlah koperasi berdaftar

67.13

Peratus kop. yang ada MAT berbanding jumlah koperasi yang layak

81.62
89.98

%
%

97.79

Peratus kop. yang ada MAT berbanding jumlah koperasi yang aktif
Peratus kop. yang ada MAT bagi 20 % koperasi setiap negeri

18

PRESTASI UNIT PENYIASATAN SEHINGGA 31 DISEMBER 2011


BIL

TINDAKAN

2008

2009

2010

31.12.2011

Siasatan - Seksyen 66 Akta Koperasi 1993

Perintah Di bawah Seksyen 69(1)(i) & 69(1)(ii)

11

11

Perintah Pemecatan Ke Atas Lembaga


Koperasi
6

24

20

21

21

17

Seksyen 69(1)(b)

12

Perintah Pengawalan - Seksyen 69(1)(iv)(B)

Pembubaran Lembaga Koperasi - Seksyen


69(1)(iv)(C)

15

20

Pembekuan Akaun - Seksyen 69(1)(vi)

19

Pelantikan Pentadbir - Seksyen 69(2)(a)


/69(3)

10

Laporan Kepada

Seksyen 69(1)(iii)
4

Perintah Penggantungan Lembaga Koperasi Seksyen 69(1)(iv)(A)

11

19

4.1

menggantung

4.2

memecat

Perintah Penggantungan Lembaga Koperasi -

10.1

Polis

10.2

Bank Negara Malaysia

28

37

28

Penyiasatan - Seksyen 45 Akta SKM 2007

PRESTASI UNIT PENYIASATAN SEHINGGA 31 DISEMBER 2011


BIL

TINDAKAN

2008

2009

2010

31.12.2011

Pemeriksaan Khas - Seksyen 64

72

99

34

31

Perintah Bertulis Suruhanjaya - Seksyen 67

17

35

18

Pemeriksaan Atas Permohonan Pemiutang Seksyen 68

Perakuan Pembubaran Koperasi - Seksyen 71

48

28

Laporan Risikan

13

PRESTASI PENYELESAIAN ADUAN SEHINGGA 31 DISEMBER 2011

BIL

BIL. ADUAN DITERIMA

JENIS ADUAN

2008 2009 2010

31.12.2011

2008

2009

2010

31.12.2011

Projek Perumahan Dan Tanah

14

14

15

14

14

14

11

Pinjaman Anggota

31

85

174

181

29

75

136

156

Mesyuarat Agung, Honorarium


9

18

21

22

17

13

17

Pelanggaran Akta

38

43

15

25

Keanggotaan , Syer Da Dividen

44

40

45

98

42

36

36

84

Pentadbiran Dan Pengurusan


Koperasi

13

34

10

22

Lain-lain

25

134

89

69

22

124

69

61

JUMLAH

137

306

390

461

125

277

281

376

Dan Anggota Lembaga


4

20

BIL. ADUAN DISELESAIKAN

Tuduhan Penyelewangan Dan

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA - IBU PEJABAT


PRESTASI JUMLAH DAN PENYELESAIAN ADUAN SEHINGGA 31.12.2011

Bilangan Aduan Diterima

21

Bilangan Aduan Diselesaikan

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Projek Perumahan dan Tanah

14

14

15

14

14

14

11

Pinjaman Anggota

31

85

174

181

29

75

136

156

Mesyuarat Agung, Honorarium & Anggota Lembaga

18

21

22

17

13

17

Penyelewengan & Pelanggaran Akta

38

43

15

25

Keanggotaan, Syer & Dividen

44

40

45

98

42

36

36

84

Pentadbiran dan Pengurusan Koperasi

13

34

10

22

Lain-lain

25

134

89

69

22

124

69

61

JUMLAH BESAR

137

306

390

461

125

277

281

376

Peratus pencapaian aduan diselesaikan.

91%

91%

72%

82%

PRESTASI BAHAGIAN PENYELIAN ON-SITE BAGI TAHUN 2011

Pemeriksaan DDE
Bilangan
Koperasi

65

Pemeriksaan Khas
di bawah Seksyen
64

Penarafan Bintang
Tiada

12

39

11

2 Koperasi

Bagi tempoh 1 Januari hingga 31 Disember 2011, Bahagian Penyelian On-Site telah
melaksanakan pemeriksaan ke atas koperasi seperti berikut:1). Pemeriksaan Usaha Wajar (DDE) ke atas 65 buah koperasi. (Lampiran I)
2). Pemeriksaan Khas Di Bawah Seksyen 64 Akta Koperasi 1993 ke atas 2 buah
Koperasi. (Lampiran II)
3). Pemeriksaan khas ke atas 34 buah koperasi yang disyaki menjalankan kegiatan
kredit tidak selaras dengan kehendak Garis Panduan Penyeliaan Koperasi iaitu
GP6 dan GP7. (Lampiran III)

Unit Khas Penyeliaan Co-opbank (UKPC) telah melaksanakan pemeriksaan ke atas Koperasi
Bank Persatuan Malaysia Berhad (Bank Persatuan) sebanyak tiga kali iaitu daripada 8 Februari
hingga 18 Februari 2011, 27 Jun hingga 1 Julai 2011 dan 10 Oktober hingga 21 Oktober 2011
dengan menggunakan pendekatan Rangkakerja Penyeliaan Berasaskan Risiko (Risk
Based Supervisory Framework-RBSF). Keputusan penilaian RBSF akan dinyatakan dalam
bentuk Penarafan Risiko Komposit (CRR) secara tahunan di mana analisis berfokuskan risiko
dihasilkan bagi mengukur keutuhan perolehan dan kemampuan modal sesebuah institusi yang
dikaji.

22

Lampiran I
Senarai koperasi yang telah dibuat Pemeriksaan Usaha Wajar (DDE) sehingga Disember 2011
berdasarkan penarafan yang diperolehi adalah seperti berikut:

(a). Senarai koperasi yang mendapat penarafan 1 bintang ke bawah :


BIL
1

NAMA KOPERASI
Koperasi Al-Hilal Malaysia Berhad

PENARAFAN
(BINTANG)
1

(b). Senarai koperasi yang mendapat penarafan 2 bintang :


BIL

23

NAMA KOPERASI

PENARAFAN
(BINTANG)

Koperasi Pegawai Melayu Kelantan Berhad

Koperasi Celcom Berhad

Koperasi Anib Sarawak Berhad

Koperasi Peneroka Felda Air Tawar Satu Kota Tinggi Berhad

Koperasi Pekebun Kecil Daerah Segamat Berhad

Koperasi Kereta Sewa Jerantut Berhad

Koperasi Serbaguna Pertanian Perusahaan Kemajuan Berhad

Koperasi Belia Nasional Berhad

Koperasi Telekom Malaysia Berhad

10

Koperasi Konsumer Malaysia Berhad

11

Koperasi Kesihatan Kuantan Pahang Berhad

12

Koperasi Maju Ekonomi Pekerja Berhad

(c). Senarai koperasi yang mendapat penarafan 3 bintang :


BIL

24

NAMA KOPERASI

PENARAFAN
(BINTANG)

Koperasi Serbaguna Malaysia Berhad

Koperasi Pembangunan Kampung Keda Berhad

Koperasi Peserta-Peserta Rancangan Felcra Gugusan Kuala


Kepis Kuala Pilah Berhad

Koperasi Serbaguna Kaum Ibu Kubang Pasu Berhad

Koperasi Pekebun Kecil Daerah Marang (KOPEDAM) Berhad

Koperasi Serbaguna Daerah Jempol Berhad

Koperasi Ketengah Jaya Dungun Berhad

Koperasi Serbaguna Kakitangan UDA Holdings Berhad

Koperasi Wahida HPA Berhad

10

Koperasi Pekebun Kecil Wilayah Johor Selatan

11

Koperasi Peneroka Felda Bukit Easter Kota Tinggi Berhad

12

Koperasi Peserta-Peserta Rancangan Felcra Gugusan Lubuk


Sireh Perlis Berhad

13

Koperasi Pegawai-Pegawai Kerajaan Taiping Berhad

14

Koperasi Keluarga Nik Salleh Pasir Pekan Berhad

15

Koperasi Felda Tersang Satu Berhad

16

Koperasi Nelayan Sungai Udang Berhad

17

Koperasi Pelaburan Pekerja Safeguards Berhad

18

Koperasi Frim Berhad

25

19

Koperasi Peserta-Peserta Rancangan FELCRA Gugusan Rantau


Berhad

20

Koperasi Serbaguna Daerah Jerantut Berhad

21

Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad

22

Koperasi Serbaguna Guru-Guru Melayu Selangor Berhad

23

Koperasi Peserta FELDA Sungai Koyan Dua Berhad

24

Koperasi Pendidikan Berhad

25

Koperasi Sekolah-Sekolah Tamil Kedah Berhad

26

Koperasi Pekebun Kecil Daerah Lipis Berhad

27

Koperasi Peserta-Peserta Rancangan Felcra Lekir Perak Berhad

28

Koperasi Rakyat Berhad

29

Koperasi Membeli Dan Membuka Tanah Seri Cheeding Berhad

30

Koperasi Felda Bukit Bading Terengganu (KOBADING) Berhad

31

Koperasi CUEPACS Berhad

32

Koperasi Persatuan Kanak-Kanak Sepastik Selangor Dan Wilayah


Persekutuan Bhd

33

Koperasi Peneroka Felda Kemahang (1) Berhad

34

Koperasi Anggota Kerajaan Dan Swasta Negeri Perlis Berhad

35

Koperasi Serbaguna Felda Bukit Goh Berhad

36

Koperasi Bukit Selambau Kedah Berhad

37

Koperasi Kredit Pekerja-Pekerja Malaysia Berhad

38

Koperasi Simpang Jalong Sungai Siput ( U ) Berhad

39

Koperasi Pegawai Kerajaan Negeri Melaka Berhad

(d). Senarai koperasi yang mendapat penarafan 4 bintang ke atas :


BIL

NAMA KOPERASI

PENARAFAN
(BINTANG)

Koperasi Kastam Malaysia Berhad

Koperasi LKPP Pahang Berhad

Koperasi Serbaguna Sri Klang Berhad

Koperasi Serbaguna Anak-Anak Selangor Berhad

Koperasi Nelayan Pantai Remis Berhad

Koperasi Pegawai-Pegawai KEMAS Negeri Kedah Berhad

Koperasi Membeli Tanah Grisek Berhad

Koperasi Bina Bersama Kampung Gajah Perak Berhad

Koperasi AIM Berhad

10

Koperasi Guru Melayu Kelantan Berhad

11

Koperasi KOSWIP Malaysia Berhad

(e). Senarai koperasi yang mendapat penarafan 5 bintang ke atas :


BIL

26

NAMA KOPERASI

PENARAFAN
(BINTANG)

Koperasi Permodalan Felda Malaysia Berhad

Koperasi Peserta-Peserta Rancangan FELCRA Seberang Perak


Berhad

Lampiran II
Senarai koperasi yang telah dibuat Pemeriksaan Khas Di Bawah Seskyen 64 Akta Koperasi
1993 sehingga Disember 2011 adalah seperti berikut:
BIL

NAMA KOPERASI

TUJUAN PEMERIKSAAN

Koperasi Serbaguna Indahjaya Tawau Berhad

Pemeriksaan Khas dijalankan


kerana berlaku tunggakan TMPJPK

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad

Pemeriksaan
Khas
bagi
menentukan
penambahbaikan
susulan daripada DDE yang
lepas

Lampiran III
Ringkasan maklumat Pemeriksaan Di Bawah Seskyen 64 Akta Koperasi 1993

ke atas

koperasi yang disyaki menjalankan aktiviti kredit tidak selaras dengan kehendak Garis
Panduan Penyeliaan Koperasi iaitu GP6 & GP7 sehingga Disember 2011 :

BIL

27

NAMA KOPERASI

Koperasi Permodalan Felda Malaysia Berhad

Koperasi Serbaguna Iman Malaysia Berhad

Koperasi Mega Sabah Berhad

Koperasi New Straits Times Press (Malaysia) Berhad

Koperasi Yatra Hindu Malaysia Berhad

Koperasi Serbaguna Guru-Guru India Malaysia Berhad

Koperasi Gemilang Siswazah Malaysia Berhad

Koperasi Automobil Kuching Sarawak Berhad

Koperasi Kowatan Kuching Berhad

10

Koperasi Sungei Teku Berhad

11

Koperasi Perusahaan Pertanian Dan Perusahaan Komersial Berhad

28

12

Koperasi Koperkasa Berhad

13

Koperasi Perdanajaya Berhad

14

Koperasi Konsumer Malaysia Berhad

15

Koperasi Perunding Takaful Nasional Kelantan Berhad

16

Koperasi Bimbingan Insan Berhad

17

Koperasi Kaum India Pahang Selatang Berhad

18

Koperasi Peniaga Bumiputra Berhad

19

Koperasi Perunding Takaful Ikhlas Berhad

20

Koperasi Sejati Berhad

21

Koperasi Usaha Bina Malaysia Berhad

22

Koperasi Maal Nizami Negeri Selangor Berhad

23

Koperasi Bersatu Tenaga Malaysia Berhad

24

Koperasi Malimjaya Tanjong Malim Berhad

25

Koperasi Pembantu Perubatan Selangor Berhad

26

Koperasi Serbaguna Kebangsaan Berhad

27

Koperasi Jabatan Hal Ehwal Khas Negeri Kedah Berhad

28

Koperasi Anggota Kerajaan Dan Swasta Negeri Perlis Berhad

29

Koperasi Niaga Malaysia Berhad

30

Koperasi Kakitangan PUSPATI Berhad

31

Koperasi Serbaguna Sungai Besi Berhad

32

Koperasi Pembangunan dan Usahawan Tebaru Johor Bahru Berhad

33

Koperasi Usahawan dan Bakal Usahawan Malaysia Berhad

34

Koperasi Putri Terbilang Berhad

PRESTASI BELANJA MENGURUS


DARIPADA TAHUN 2007 HINGGA TAHUN 31 DISEMBER 2011
Tahun

2007

2008

2009

2010

2011

Peruntukan (RM)

53,754,500.00

62,621,800.00

78,363,160.00

75,000,000.00

76,500,000.00

Belanja (RM)

50,648,436.00

61,164,459.41

77,422,299.14

73,834,195.78

75,670,121.85

% Belanja

94.22

97.67

98.80

98.48

98.92

PRESTASI TERIMAAN HASIL SEHINGGA 31 DISEMBER 2011


Bil. Jenis Terimaan

JumlahTerimaan (RM)
2008

Pendaftaran Koperasi

Pindaan UUK

Lesen Juruaudit Luar

Fi Audit

Borang A & B (Tribunal)

2009

2010

2011

11,525.00

35,383.00

67,355.00

107,935.00

7,641.00

28,143.00

37,910.00

43,080.00

15,400.00

18,800.00

688,042.80

989,505.46

1,019,183.95

1,482,252.26

49,985.00

33,100.00

61,230.00

87,610.00

Bayaran Award (Tribunal)

3,020.00

12,750.00

31,800.00

Bayaran Prosesan Panel Peguam

8,100.50

12,900.00

Bayaran Proses TMP

5,608.00

15,774.00

Bayaran Pemeriksaan Koperasi

4,555

12,018.00

10

Bayaran Perkhidmatan Lain

90.00

11

Tender

2,100.00

1,300.00

1,680.00

1,550.00

12

Jualan Aset

8,100.00

18,771.00

47,146.60

13

Carian KOOP

6,647.00

11,518.00

11,066

17,767.00

14

Sewa Kuarters

4,875.00

1,520.00

23,085.00

31,951.00

15

Sewa Lain Lain

330.00

10,658.00

47,746.00

131,645.00

16

Faedah Bank

15,704.83

10,767.36

3,227.56

4632.19

17

Faedah Dari Pelaburan

12,582.93

300,002.64

581,737.64

18

Kompaun

300.00

1,000.00

25,000.00

19,500.00

19

Bayaran Balik Lain

14,149.24

494.12

3,069.58

150,822.48

809,399.87

1,151,736.47

1,665,964.73

2,761,972.87

Jumlah

*Tahun 2008 adalah tahun pertama hasil SKM dimasukkan ke dalam Kumpulan Wang Operasi

29

PRESTASI PERBELANJAAN PEMBANGUNAN


SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA SEHINGGA 31 DISEMBER 2011

2011
(RM)

30

SILING PERUNTUKAN PEMBANGUNAN YANG DILULUSKAN BAGI TAHUN 2011-2012

27,000,000.00

PERUNTUKAN YANG DILULUSKAN TAHUN 2011

8,100,000.00

WARAN PERUNTUKAN YANG TELAH DIKELUARKAN KEPADA SKM

8,100,000.00

JUMLAH TANGGUNGAN SEHINGGA 31 DISEMBER 2011

0.00

JUMLAH BAYARAN SEHINGGA 31 DISEMBER 2011

8,100,000.00

BELANJA SEBENAR (BAYARAN + TANGGUNGAN) SEHINGGA 31 DISEMBER 2011

8,100,000.00

PERATUS PERBELANJAAN SEHINGGA 31 DISEMBER 2011

100.00%

STATUS KEWANGAN PROJEK DI BAWAH BELANJAWAN PEMBANGUNAN 2011


SEHINGGA 31 DISEMBER 2011

No. Program

Nama Program/Projek

P 25 13001

Pembangunan Perniagaan Melalui Koperasi

P 25 13004

Pembangunan Pengurusan Pengurusan


Teknologi Maklumat

P 25 13005

Pemodenan Kedai Koperasi (TUKAR)

31

Peruntukan

Perbelanjaan

Baki

Peratus
Pencapaian

4,500,000.00

4,500,000.00

0.00

100%

600,000.00

600,000.00

0.00

100%

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

100%

8,100,000.00

8,100,000.00

0.00

100%

BANTUAN PEMBANGUNAN SKM TAHUN 2011


MENGIKUT KATEGORI BANTUAN
(sehingga 31 Disember 2011)

BIL.

KATEGORI BANTUAN
(Mengikut Jenis Aktiviti/ fungsi/ Projek)

BILANGAN
KOPERASI

AMAUN BANTUAN
(RM)

PEMBANGUNAN PERNIAGAAN MELALUI


KOPERASI
1. Bantuan Asas
a. Sub-Bantuan Fizikal

152

1,898,124.00

a. Sub-Koperasi Baru

70

1,287,876.00

255,000.00

19

861,000.00

198,000.00

61

3,000,000.00

310

7,500,000.00

2. Bantuan Pengukuhan/Pemantapan
a. Sektor Pertanian
b. Sektor Pembuatan
c. Sektor Pembinaan
d. Sektor Perkhidmatan

e. Pemasaran

PEMODENAN KEDAI KOPERASI


(TUKAR)

JUMLAH

32

SENARAI BANTUAN PEMBANGUNAN YANG DILULUSKAN UNTUK KOPERASI BELA RAKYAT (KOBERA) SEHINGGA 31 DISEMBER 2011

BIL. KOBERA
BIL

NEGERI

DUN

AMAUN DILULUSKAN (RM)

JUMLAH BESAR
(2008-2011)

PARLIMEN
2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

BIL

RM

1.

JOHOR

56

150,000.00

90,000.00

120,000.00

12

360,000.00

2.

KEDAH

36

90,000.00

210,000.00

60,000.00

12

360,000.00

3.

KELANTAN

45

240,000.00

30,000.00

30,000.00

10

300,000.00

4.

MELAKA

28

60,000.00

30,000.00

90,000.00

5.

N.SEMBILAN

36

60,000.00

120,000.00

180,000.00

12

360,000.00

6.

PAHANG

42

7.

PERAK

59

30,000.00

30,000.00

60,000.00

60,000.00

180,000.00

8.

PERLIS

15

150,000.00

120,000.00

270,000.00

9.

P.PINANG

40

120,000.00

60,000.00

60,000.00

120,000.00

12

360,000.00

10.

SELANGOR

56

30,000.00

150,000.00

240,000.00

14

420,000.00

11.

TERENGGANU

32

30,000.00

30,000.00

60,000.00

12.

W.PERSEKUTUAN

12

150,000.00

150,000.00

13.

SABAH

60

30,000.00

120,000.00

30,000.00

90,000.00

270,000.00

14.

SARAWAK

71

30,000.00

180,000.00

90,000.00

60,000.00

12

360,000.00

JUMLAH

576

12

38

39

33

240,000.00

1,140,000.00

1,170,000.00

990,000.00

118

3,540,000.00

Setiap KOBERA mendapat bantuan pembangunan 30,00

33

SENARAI BANTUAN PEMBANGUNAN YANG DILULUSKAN MENGIKUT NEGERI BAGI TAHUN 2006-2011
BIL

NEGERI

JUMLAH
KESELURUHAN

BILANGAN KOPERASI YANG DILULUSKAN BANTUAN


2006
RM
111,000

BIL
19

2010
RM
1,066,538

12

391,333

2011
RM
479,100

BIL
116

RM
5,300,967

25

654,100

106

3,090,483

2.

N. SEMBILAN

305,800

440,000

18

558,950

36

740,300

3.

SABAH

60,000

20,000

18

595,289

37

1,056,115

579,700

17

319,000

84

2,630,104

4.

P. PINANG

63,000

13

502,800

15

380,800

45

1,912,400

752,800

21

502,400

106

4,114,200

5.

KELANTAN

22

368,200

678,000

28

604,671

38

1,161,000

89,200

18

289,000

114

3,190,071

6.

JOHOR

10

325,000

28

1,135,500

16

767,785

42

2,814,055

440,000

16

225,000

118

5,707,340

7.

PERAK

16

742,000

470,000

16

383,000

39

2,100,100

219,800

35

867,500

121

4,782,400

8.

SELANGOR

545,000

10

416,700

27

665,850

51

2,439,000

29

1,199,100

10

220,000

135

5,485,650

9.

PAHANG

670,000

13

546,500

16

336,000

54

3,259,742

10

403,000

28

756,000

130

5,971,242

10.

W. PERSEKUTUAN

167,000

704,000

11

752,195

31

1,668,495

10

283,000

16

345,400

85

3,920,090

11.

PERLIS

240,000

105,000

232,210

48

1,258,330

120,000

33

1,047,500

94

3,003,040

12.

SARAWAK

14

335,000

12

299,000

21

714,950

43

2,488,930

16

520,200

40

1,310,000

146

5,668,080

13.

TERENGGANU

16

1,008,000

345,000

16

476,300

29

1,480,400

12

295,000

13

290,000

91

3,894,700

14.

MELAKA

60,000

14

594,000

163,000

22

567,872

185,000

14

195,000

68

1,764,872

5,000,000

137

6,991,500

227

7,500,000

BIL
39

2009*
RM
2,040,329

KEDAH

134

BIL
13

2008
RM
869,000

1.

JUMLAH

BIL
13

2007
RM
735,000

BIL
8

554

24,987,068

152

*Sumber Pembiayaan Daripada Bajet Pembangunan Dan Pakej Rangsangan Ekonomi Ke-2

34

6,544,671

BIL
24

310

7,500,000

1,514

58,523,239

TABUNG MODAL PUSINGAN (TMP)


PERMOHONAN DITERIMA DAN DILULUS MENGIKUT NEGERI SEHINGGA 31 DISEMBER 2011

Bil. Negeri

Permohonan Diterima

Permohonan Dilulus*

Bilangan

Bilangan

2010

2011

2010

2011

2010

Amaun (RM)
2011

2010

2011

Johor

28

27

8,438,023.30

35,105,850.00 19

17

5,727,500.00

10,324,800.00

Kedah

21

23

10,704,373.09

22,346,310.00 16

12

4,298,360.00

4,870,026.00

Kelantan

16

44

21,338,000.00

51,298,422.00 8

28

7,749,000.00

24,928,802.32

Melaka

10

1,518,880.00

4,136,765.47 4

1,241,920.00

1,167,800.00

Negeri Sembilan

18

33

9,329,720.00

21,871,954.95 12

24

4,081,620.00

8,260,700.00

Pahang

20

36

9,446,075.14

16,848,381.10 16

31

5,154,699.00

6,281,407.00

Perlis

1,900,000.00

1,280,000.00 2

593,730.00

542,000.00

Pulau Pinang

24

971,100.00

17,632,836.00 3

21

256,100.00

12,000,000.00

Perak

37

49

38,978,850.00

32,982,557.45 25

36

13,161,790.00

22,002,300.00

10

Sabah

20

13,507,640.00

8,020,000.00 6

14

9,535,000.00

3,550,000.00

11

Selangor

20

24

39,571,441.20

55,210,017.50 12

18

17,805,370.00

24,917,600.00

12

Sarawak

11

14

15,982,200.00

21,661,500.00 12

11

9,745,000.00

7,028,800.00

13

Terengganu

14

23

19,160,400.00

24,041,160.80 13

15

12,477,246.40

8,412,830.86

14

Wilayah Persekutuan

32

62

51,207,715.00

147,997,670.50 19

44

26,261,390.00

62,740,260.00

460,433,425.77

283

118,088,725.40

197,027,326.18

Jumlah
*Termasuk permohonan 2010

35

Amaun (RM)

241

395

242,054,417.73

167

TABUNG MODAL PUSINGAN (TMP)


PERMOHONAN YANG DITERIMA DAN DILULUS* MENGIKUT JENIS PROJEK SEHINGGA 31 DISEMBER 2011
Permohonan Diterima

Permohonan Dilulus*

Bilangan

Amaun (RM)

Bilangan

Amaun(RM)

2010

2011

2010

2010 2011

2010

Kerja Kontrak

35

33

9,994,380.00

13,915,750.46 20

33

3,777,000.00

8,425,641.52

Peruncitan/ Perniagaan

40

113

12,515,000.00

33,360,000.00 30

93

4,462,900.00

19,222,000.00

Kewangan

42

105

102,700,000.00

257,000,000.00 25

61

42,548,500.00

109,507,000.00

Pengangkutan

26

30

25,624,206.23

18,413,298.29 24

17

23,463,486.40

4,415,842.86

Pelancongan/Kesihatan

1,968,000.00 -

811,036.80

Pertanian

33

28

40,502,067.30

27,123,600.00 18

22

18,188,300.00

13,786,900.00

Pembinaan

62

75

47,926,329.20

98,502,777.02 50

52

25,648,539.00

40,808,905.00

Pengilangan

1,800,000.00

10,150,000.00 -

50,000.00

Jumlah

241

395

118,088,725.40

197,027,326.18

Bil.

Jenis Projek

2011

Perkhidmatan:

*Termasuk permohonan tahun 2010

36

2011

992,435.00

242,054,417.73

460,433,425.77 167

283

TABUNG MODAL PUSINGAN (TMP)


KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 DISEMBER 2011
(RM)

(RM)

Baki pada 1 Januari 2011

Tambah : Penerimaan
(1) Peruntukan Tahun 2011
(2) Feadah Simpanan Tetap
(3) Bayaran Balik Pinjaman
(4) Bayaran Proses
Jumlah Penerimaan
Jumlah

37

162,560,402.09
120,000,000.00
1,062,432.56
47,662,045.21
69,533.45

_____________
168,794,011.22
331,354,413.31

Tolak : Bayaran
(1) Keluaran Pinjaman
(2) Pelarasan Bayaran
(3) Perbelanjaan Pentadbiran
(4) Lain-lain
Jumlah Bayaran
Baki

140,346,194.96
303,026.34
239,394.32
4,162.15
140,892,777.77
190,461,635.54

Tolak : Pinjaman Yang Telah Diluluskan


Tetapi Belum Dikeluarkan
Baki Boleh Guna Pada 31 Disember 2011
Tolak : Pelaburan Dalam Simpanan Tetap
Baki Selepas Mengambil Kira Simpanan Tetap

140,270,218.59
50,191,416.95
35,520,000.00
14,671,416.95

TABUNG MODAL PUSINGAN (TMP)


AKAUN AKTIF DAN AKAUN NPL PADA 31 DISEMBER 2011

Disember 2011

November 2011

Oktober 2011

I.Akaun-akaun Aktif

RM

RM

RM

Bilangan Akaun

1,024

1,020

1,005

Keluaran (Wang Asal)

566,617,330.95

559,233,985.33

551,463,091.77

Faedah /Keuntungan

116,444,677.72

1114,456,002.11

112,747,136.78

683,062,008.67

673,689,987.44

664,210,228.55

Bayaran Balik (Wang Asal + Faedah)

132,899,978.85

173,275,140.34

125,554,333.54

(a)Baki (Wang Asal + Faedah)

550,162,029.82

500,414,847.10

538,655,895.01

II.Akaun-akaun NPL*

RM

RM

Bilangan Akuan

173

167

168

Keluaran (Wang Asal)

65,537,370.95

59,877,137.37

61,224,072.06

Faedah/ Keuntungan

12,241,462.73

10,267,924.49

11,682,137.94

77,778,833.68

70,145,061.86

72,906,210.00

Bayaran Balik (Wang Asal + Faedah)

13,673,948.96

11,089,802.15

12,250,359.73

(b)Baki (Wang Asal + Faedah)

64,104,884.72

59,055,259.71

60,655,850.27

c) Peratus NPL (c= b/a x 100%)

11.65%

11.80%

11.26%

Peningkatan (+)/Penurunan (-)**

-0.15%

0.54%

-0.61%

*Pinjaman mempunyai tunggakan lebih 6 bulan


**Pada 30 September 2011 = 11.87%

38

RM

SENARAI KOPERASI BELA RAKYAT (KOBERA) YANG DILULUSKAN TABUNG MODAL PUSINGAN (TMP) SEHINGGA 31
DISEMBER 2011
BIL. KOBERA
BIL.

39

NEGERI

DUN

AMAUN DILULUSKAN (RM)

PARLIMEN
2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

1.

JOHOR

56

2.

KEDAH

36

3.

KELANTAN

45

4.

MELAKA

28

5.

N.SEMBILAN

36

50,000.00

6.

PAHANG

42

7.

PERAK

59

8.

PERLIS

15

9.

P.PINANG

40

10.

SELANGOR

56

11.

TERENGGANU

32

50,000.00

12.

W.PERSEKUTUAN

12

13.

SABAH

60

14.

SARAWAK

71

JUMLAH

576

12

50,000.00

50,000.00

BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN


PENCAPAIAN PROGRAM (EPP) BERAKHIR 31 DISEMBER 2011
SEKTOR PEMBORONGAN DAN PERUNCITAN
BIL

PROGRAM

PENCAPAIAN 2011
(JAN-DIS)

LESEN PEMBORONGAN

71 Koperasi
(Jualan RM29.38juta)

TUKAR

111 Koperasi
20 D'Mart
(Jualan RM23.98 juta)

SMART STREAM

46 Kop
(Jualan RM67.31 juta)

PASARAYA

6 kop
Kop Proton
Kop Perwaja
Kop Felda Koyan
Kop Besout II
Kop Kg Bunan
Kop Khidmat
Kop Felda Jengka 10 Pahang Kop Felcra Seberang
Perak
Kop Pembangunan Ummah Sabah
(Jualan RM16.39 juta)

DISTRIBUTION CENTRE (DC)

1 Kop (DC Subang)


(Jualan RM22 juta)

6
7

40

Sub - DC
Produk COOP 1M

0
0

SEKTOR PERKHIDMATAN KEWANGAN


BIL

PROGRAM

PENCAPAIAN 2011
(JAN-DIS)

AR-RAHNU X'CHANGE

20 koperasi /
26 outlet
RM291.817 juta

WAKIL KHIDMAT BANK


RAKYAT

53 Lulus, 45 Beroperasi
RM227,900

KAD COOP

34 Merchant
Kad dgn Chip = 92,550 kad
Tanpa Chip = 47,369 kad
Jumlah 139,919 kad

SEKTOR PELANCONGAN, PENJAGAAN DIRI DAN KESIHATAN

41

BIL

PROGRAM

PENCAPAIAN 2011
(JAN-DIS)

DIALISIS

Dua buah koperasi yang dikemukakan kepada KKM


telah mendapat kelulusan peringkat ke-2 dari 4
peringkat kesemuanyaLain-lain dalam tindakan
francaisor.

SEKTOR PERTANIAN & INDUSTRI ASAS TANI


BIL

PROGRAM

PENCAPAIAN 2011
(JAN-DIS)

LEMBU/KAMBING
(TERNAKAN RUMINAN)

3 Kop
RM433,570

AYAM

17 kop
- Kop Cenawin Sungai Temin Bhd
- Kop Rancangan Penempatan Semula Banun
Gerik Bhd
- Kojuta
- Kop Kg Tersusun Mawai Baru Bhd
- Gabungan projek ayam koperasi Negeri Perlis (13
kop)

6 Kop
CILI/TEBU/PISANG/NENAS/UBI - Kop Kg Tersusun Mawai
(TANAMAN KONTAN)
- Kop Felcra Mawai
- Kop Pekebun Kecil Kota Tinggi
- Kop Pekebun Kecil Johor Selatan
- Kobera Baling
- Kop Bela Warga Melayu Baling

SEKTOR PERLADANGAN
BIL
1

PROGRAM
Pembekalan Input Pertanian

PENCAPAIAN 2011
(JAN-DIS)
1 koperasi
RM1.23 juta

Pengurusan Ladang

4 kop
Kop Masjid Perak Berhad
Kop Juara Tapah Berhad
Kop Serbaguna Bekas Perajurit Perak Berhad
Kop Pesara Berhad
(RM656,190)

42

Nursery Sawit

PRESTASI PELABURAN 31 DISEMBER 2011

2010
Kumpulan Wang

Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi

Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi

Kumpulan Wang Pusat Koperasi


Akaun Pelikuidasian Koperasi
Kumpulan Wang Operasi SKM

43

2011

Amaun Pelaburan
(RM000)

Anggaran
Pendapatan
(RM000)

Amaun Pelaburan
(RM000)

Anggaran
Pendapatan
(RM000)

157,436.81

4,335.34

166,937.22

5,772.40

73,384.08

1,792.70

81,155.27

2,785.43

12,877.46

336.90

13,075.64

435.16

10,851.72

252.23

11,270.42

375.40

9,058.40

325.45

41,001.38

328.72

BAKI KUMPULAN WANG TERKUMPUL PADA 31 DISEMBER 2011


31.12.2010 (RM)

Jenis Akaun

Perbelanjaan/
Bayaran

Kumpulan
Wang
Terkumpul

Pendapatan /
Terimaan

Perbelanjaan/
Bayaran

Kumpulan
Wang
Terkumpul

Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi

54,334,478

22,565,397

191,298,456

63,275,183

23,822,355

230,782,303

Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi

26,711,388

9,358,088

75,052,784

31,175,908

22,623,769

83,635,006

669,706

2,157,882

13,464,386

727,430

442,189

13,749,145

Akaun Pelikuidasian Koperasi

5,916,913

1,258,024

11,400,532

3,787,545

529,679

14,691,330

Tabung Bantuan Kecemasan Koperasi

2,014,972

77,708

1,937,264

15,575

556,500

1,394,000

Kumpulan Wang Pusat Koperasi

44

Pendapatan /
Terimaan

31.12.2011 (RM)

RUMUSAN PENGAUDITAN KOPERASI PADA 31.12.2011


BILANGAN
KOPERASI
BERDAFTAR

BILANGAN
KOPERASI
LAYAK DIAUDIT

9,074

3,577

JURUAUDIT
SKM
FIRMA
BIL
%
BIL
%
2,351

66

1,226

34

PRESTASI PENGAUDITAN KOPERASI PADA 31.12.2011


BILANGAN KOPERASI SELESAI DIAUDIT

1,505

42

482

13

BILANGAN KOPERASI BELUM DIAUDIT

846

24

744

21

Ini adalah kedudukan prestasi pengauditan pada 31.12.2011 bagi tahun kewangan 2011

RUMUSAN PENGAUDITAN KOPERASI PADA 31.12.2010


BILANGAN
KOPERASI
BERDAFTAR

BILANGAN
KOPERASI
LAYAK DIAUDIT

8,146

6,455

JURUAUDIT
SKM
FIRMA
BIL
%
BIL
%
3,579

55

2,876

45

PRESTASI PENGAUDITAN KOPERASI PADA 31.12.2010


BILANGAN KOPERASI SELESAI DIAUDIT

3,184

49

2,416 38

BILANGAN KOPERASI BELUM DIAUDIT

395

460

Ini adalah kedudukan prestasi pengauditan pada 31.12.2010 bagi tahun kewangan 2010

45

Permohonan dan Kelulusan Honorarium Di Bawah


Seksyen 57(5)(c) Akta Koperasi 1993

Bil.

Negeri

Kelulusan Honorarium
Bil. Kop
RM

Ibu Pejabat

79

5,888,855.14

76

4,685,736.41

Perlis

18

134,087.95

18

134,177.95

Kedah

137

483,639.20

137

483,639.20

Pulau Pinang

121

337,216.07

121

318,723.07

Perak

199

796,219.75

195

735,042.12

Selangor

120

561,428.90

120

561,428.90

Wilayah Persekutuan

70

606,998.96

65

579,911.31

Negeri Sembilan

81

359,549.75

77

325,748.38

Melaka

26

100,033.76

26

100,033.76

10

Johor

207

1,153,775.76

207

1,094,154.24

11

Pahang

106

547,624.24

99

534,988.39

12

Kelantan

70

355,514.69

70

355,514.69

13

Terengganu

71

412,149.65

67

381,250.23

14

Sabah

31

122,313.22

31

122,313.22

15

Sarawak

172

598,704.30

172

596,630.08

1508

12,458,111.34

1481

11,009,291.95

Jumlah

46

Permohonan Honorarium
Bil. Kop
RM

Dividen melebihi 10% di bawah Arahan SKM Bilangan 1 Tahun 2011

Bil.

Negeri

Dividen Atas Modal Syer


Jumlah Permohonan
Jumlah Kelulusan
Bil.
Bil.
Kop
RM
Kop
RM

Dividen Atas Modal Yuran


Jumlah Permohonan
Jumlah Kelulusan
Bil.
Kop
RM
Bil. Kop
RM

Ibu Pejabat

99

356,177,965.17

99

351,307,864.55

10

1,381,330.95

10

1,381,330.95

Perlis

33,131.79

33,131.79

Kedah

39

372,259.14

39

372,259.14

Pulau Pinang

66

290,164.14

66

270,778.14

Perak

91

475,213.63

88

386,122.72

Selangor

54

298,744.69

54

298,744.69

W.Persekutuan

40,688.57

40,688.57

Negeri Sembilan

18

276,247.62

14

239,590.92

Melaka

10

Johor

39

1,635,046.26

38

1,091,448.03

11

Pahang

12

54,317.32

10

40,448.59

12

Kelantan

16

88,954.03

16

88,954.03

9,781.65

9,781.65

13

Terengganu

13

81,320.32

13

81,320.32

14

Sabah

38,856.00

38,856.00

15

Sarawak

16

84,033.84

16

84,033.84

40,030.00

40030.00

JUMLAH

477

467

354,374,241.33

13

1,431,142.60

13

1,431,142.60

47

359,946,942.52

Dividen menggunakan mana-mana sumber di bawah Seksyen 57(5)(b), Akta Koperasi 1993

Dividen Atas Modal Syer


Jumlah Permohonan
Jumlah Kelulusan
Bil.
1

Negeri
Ibu Pejabat

Bil. Kop

RM

Bil. Kop

RM

30

47,997,646.46

30

31,845,033.76

Dividen Atas Modal Yuran


Jumlah Permohonan
Jumlah Kelulusan
Bil.
Bil. Kop
RM
Kop
RM
16

19,515,947.00

16

19,197,565.55

Dividen bagi koperasi yang mempunyai kerugian terkumpul di bawah Seksyen 57(8), Akta Koperasi 1993

Bil.
1

Negeri
Ibu Pejabat

Dividen Atas Modal Syer


Jumlah Permohonan
Jumlah Kelulusan
Bil. Kop
RM
Bil. Kop
RM
23

1,270,965.89

23

Dividen Atas Modal Yuran


Jumlah Permohonan
Jumlah Kelulusan
Bil. Kop
RM
Bil. Kop
RM

1,227,159.59

LAPORAN KELULUSAN LAIN-LAIN PERMOHONAN

Negeri

Ibu Pejabat

48

Syer Bonus

Penilaian Aset

Lain-Lain

RM 39,133,407.43

RM 7,650,000

RM 1,551,262

5,728,663.81

5,699,078.03

LAPORAN PRESTASI PANDANGAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA


SEHINGGA 31 DIS 2011
Bilangan Pandangan Dikeluarkan
Bilangan Koperasi
Negeri

2010

2011

2010

2011

1,614

1,816

1,776

2,019

Perlis

41

45

Kedah

220

19

245

22

Pulau Pinang

123

148

10

Perak

230

53

245

56

Johor

220

226

Pahang

169

15

204

25

Terengganu

101

204

Kelantan

143

170

Sabah

543

102

52

108

Sarawak

502

99

523

100

Selangor

188

33

205

34

Wilayah Persekutuan

192

21

206

22

Negeri Sembilan

132

159

Melaka

89

110

Jumlah

4,507

2,178

5,048

2,412

Ibu Pejabat

Nota :

49

Bilangan Tahun Kewangan

Mulai 10 Mac 2011, akaun-akaun koperasi sekolah yang diaudit oleh Juruaudit
Luar dan akaun-akaun koperasi yang diaudit oleh Juruaudit SKM tidak perlu
diberi Pandangan Suruhanjaya di bawah Seksyen 59(2) Akta Koperasi 1993.

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA


BAHAGIAN AUDIT KOPERASI
LAPORAN PRESTASI UNIT JURUAUDIT LUAR
PADA 31 DISEMBER 2011

(1)

Kutipan Fi Kelulusan Mengaudit


Bilangan
Permohonan

Amaun
(RM)

Jumlah
(RM)

Januari - Disember 2011

92

200.00

18,400.00

JUMLAH

92

18,400.00

Nota: Fi Kelulusan Mengaudit adalah selaras Peraturan-peraturan Koperasi (Fi) 2010.

(2)

Kedudukan Juruaudit Luar yang diluluskan sehingga 31 Disember 2011

Keahlian

Pada
31/12/2010

ICMA

Permohonan
Baru

Sijil Tidak
Diperbaharui

Pada
31/12/2011

32

(2)

35

MIA

222

(8)

228

Jumlah

254

11

(10)

263

Bilangan Firma:

ICMA

33

MIA

187
220

50

Sijil Lama
Diperbaharui

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA


KEDUDUKAN PERJAWATAN MENGIKUT SKIM PERKHIDMATAN
SEHINGGA 31 DISEMBER 2011

SKIM PERKHIDMATAN/
JAWATAN

GRED

JUMLAH JAWATAN

ISI

KOSONG

JUSA - Jawatan Terbuka

JUSA - Jawatan Terbuka

JUSA - Pegawai Ehwal Ekonomi

JUSA - Pegawai Undang-Undang

CATATAN

PENGURUSAN TERTINGGI

JUMLAH PENGURUSAN
TERTINGGI
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
Pegawai Ehwal Ekonomi

E54

13

13

Pegawai Undang-Undang

L54

Pegawai Ehwal
Ekonomi/Akauntan

E54/W54

Juruaudit/Akauntan

W54/E54

Pegawai Gred 54

54

Pegawai Ehwal Ekonomi

E52

20

20

Pegawai Undang-Undang

L52

Juruaudit

W52

Akauntan

W52

E52/W52

Pegawai Ehwal Ekonomi

E48

41

41

Pegawai Undang-Undang

L48

Juruaudit

W48

Pegawai Ehwal
Ekonomi/Akauntan

51

Jawatan
Terbuka

Akauntan

W48

Pegawai Teknologi Maklumat

F48

E48/W48

Pegawai Ehwal Ekonomi

E44

38

38

Juruaudit

W44

Akauntan

W44

Pegawai Tadbir

N44

Pegawai Ehwal Ekonomi

E41

107

96

11

Pegawai Undang-Undang

L41

Juruaudit

W41

20

20

Akauntan

W41

Pegawai Tadbir

N41

Pegawai Teknologi Maklumat

F41

271

255

16

Pegawai Ehwal
Ekonomi/Akauntan

JUMLAH PENGURUSAN DAN


PROFESIONAL

KUMPULAN SOKONGAN I
Penolong Pegawai Ehwal
Ekonomi

E38

Penolong Juruaudit

W36

Penolong Pegawai Ehwal


Ekonomi

E32

38

36

Penolong Juruaudit

W32

21

20

Penolong Pegawai Ehwal


Ekonomi

E27

98

90

Penolong Juruaudit

W27

92

89

Penolong Akauntan

W27

Penolong Pegawai Tadbir

N27

Penolong Pegawai Teknologi


Maklumat

F29

Penolong Pegawai Perpustakaan

S27

52

Penolong Pegawai Penerangan

S27

Pegawai Polis Ketua Inspektor

YY14

Pegawai Polis Inspektor

YY11

Pembantu Ehwal Ekonomi

E26

Pembantu Juruaudit

W26

Pembantu Tadbir
(Perkeranian/Operasi)

N26

Pembantu Ehwal Ekonomi

E22

30

27

Pembantu Juruaudit

W22

22

22

Pembantu Tadbir
(Perkeranian/Operasi)

N22

14

13

Pembantu Tadbir
(Kesetiausahaan)

N22

Pembantu Tadbir (Kewangan)

W22

Pembantu Ehwal Ekonomi

E17

154

151

Pembantu Juruaudit

W17

119

117

Pembantu Tadbir
(Perkeranian/Operasi)

N17

101

100

Pembantu Tadbir
(Kesetiausahaan)

N17

19

19

Pegawai Khidmat Pelanggan

N17

Pembantu Tadbir (Kewangan)

W17

31

30

Pembantu Perpustakaan

S17

Juruteknik

J17

Juruteknik Komputer

FT17

Juruaudio Visual

N17

14

14

Pereka

B17

Pembantu Pertanian

G17

795

765

30

JUMLAH SOKONGAN I

53

KUMPULAN SOKONGAN II
Pembantu Tadbir Rendah

N11

34

34

Operator Mesin Prosesan Data

F11

13

13

Pemandu Kenderaan

R6

Pemandu Kenderaan

R3

28

28

Pembantu Am Pejabat

N4

Pembantu Am Pejabat

N1

54

53

Pekerja Awam

R1

JUMLAH SOKONGAN II

150

149

JUMLAH KESELURUHAN

JUMLAH JAWATAN

JUMLAH
PENGISIAN

JUMLAH
KEKOSONGAN

PENGURUSAN DAN
PROFESIONAL

271

255

16

SOKONGAN I

795

765

30

SOKONGAN II

150

149

1221

1174

47

PENGURUSAN TERTINGGI

JUMLAH

54