Anda di halaman 1dari 38

BAB 1:FASLASAH BAHASA MELAYU. A. HAKIKAT BAHASA Philosophia (bahasa Yunani): cinta + hikmat.

. Ahli falsafah Yunani, Pythagoras mula menggunakan perkataan philosophia. Kegiatan fikiran yang membahaskan rahsia-rahsia alam, persoalan metafizik dan masalah etika. Falsafah Plato: Ilmu. Aritotle: Ilmu nazari + ilmu amali. Heraclitus: Ilmu yang membahaskan hakikat sesuatu. Ibnu Sina: Ilmu yang mencari hakikat sesuatu dengan segala kemampuan akal manusia. Falsafah Bahasa FB ialah bidang yang menyelidiki kebenaran dalam bahasa atau kajian bahasa (linguistik), yakni kajian saintifik tentang bahasa meliputi beberapa aspek iaitu penerangan tentang bahasa, asal-usul dan penganalisaan tentang cara kanak-kanak berbahasa. FB melibatkan dua bidang kajian: Bidang falsafah Bidang kajian bahasa (linguistik) Kebanyakan ahli falsafah berpendapat: perkara yang mula-mula dikaji bidang pemaknaan (semantik). Hakikat pengetahuan (epistemologi). Persoalan nilai (etika). Aspek keindahan (estetika). Budaya dan Sosial (antropologi dan sosiologi). Alam jagat raya atau kosmos manusia (kosmologi). Hakikat kewujudan (ontologi). Alam zahir dan ghaib (metafizik).

MATLAMAT FALSAFAH BAHASA Matlamat khusus - menyelesaikan perbezaan pendapat dan masalahmasalah yang berkaitan kesan @ hasil daripada penggunaan bahasa yang boleh menimbulkan salah faham. Contohnya penggunaan perkataan : The boy row the boat My brother is having a row please sit in a row 3 aspek penting dalam falsafah bahasa : kajian falsafah berasaskan

bertujuan untuk memberi penjelasan tentang bahasa untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang konsep-konsep dalam berbahasa. PENDEKATAN

4 pendekatan dalam ilmu : tentang asal-usul sesuatu bahasa. Memberikan penjelasan tentang perkataan-perkataan tertentu. menentukan prasyarat yang umum yang mesti dilakukan oleh ahli bahasa. Membentuk kriteria ayat yang mempunyai makna dengan yang tidak mempunyai makna. FALSAFAH BAHASA WITTGENSTEIN Falsafah Jerman Judwing

hubungan

bahasa dengan realiti melalui teori gambar tentang bahasa dalam karyanya Tratatus.

Wittgenstein (1889-1951)

Karya terkenal Tratatus LogicoPhilosophia (1921) dianggap sebagai pelopor giliran linguistik FALSAFAH BAHASA CHOMSKY

Juzuk-juzuk asas alam adalah fakta


dan bukannya objek. Nama mempunyai makna hubungannya dengan objek. dalam

Menggagaskan bahasa sempurnabahasa sempurna daripada segi logik dan sempurna dari segi pemeriannya. Diperoleh melalui pembentukan spesifikasi ke atas item-item dan ciri-ciri bahasa. Proses spesifikasi sintaksis dan semantik. berdasarkan Philosophical

Makna dalam sesuatu kata dan ayat melibatkan penglibatan pengetahuan di luar bahasa seperti, Perasaan Penilaian harapan PERBEZAAN. FALSAFAH BAHASA Meneliti secara falsafah pengetahuan konsepsi yang wujud dalam fikiran secara abstrak. FALSFH KAJIAN BAHASA Membincangkan dasar falsafah yang yang terkandung dalam konsep dan istilah linguistik (meneliti kaedah dan amalan ahli linguistik deskriptif dalam amalan mereka).

Karya

seterusnya Investigations (1953)

Menyanggah gagasan tentang logik dan kejelasan bahasa. Memperkenalkan istilah permainan bahasa dan bahasa sebagai suatu bentuk kehidupan Merujuk kepada bahasa merupakan unsur penyatu dalam kewujudan manusia. FALSAFAH BAHASA BLOOMFIELD

Percubaan atau pendirian dalam menganalisis ciri-ciri bahasa.

(kebahasaan) percubaan untuk menjelaskan masalah-masalah falsafah.

Buku Bloomfield - Language (1935)


Mengikut Bloomfield bahasa - binaan yang terbentuk daripada unsur kecil (fonem) hingga unsur yang terbesar (ayat). Lebih tertumpu kepada fonetik, analisis fonologi dan tatabahasa formal yang fokus pada morfologi. Berpendapat kajian makna sukar untuk dikaji dengan saintifik tidak dapat diperhatikan untuk menunjukkan unsur bahasa.

Nama untuk satu subject-matter dalam falsafah.

Nama untuk satu kaedah dalam falsafah

Hakikat Bahasa Bahasa ialah sekumpulan bunyi yang diucapkan. Bahasa sebagai alat yang dapat mendukung atau menyampaikan maksud. Bahasa sebagai fenomena sosial yang menghubungkan individu dengan individu lain.

Bahasa merupakan alat yang merakam dan mewariskan khazanah kebudayaan. Bahasa sebagai satu urutan lakuan pertuturan.

Fikiran merupakan kandungan bahasa (content of language) dan bahasa sebagai wahana fikiran (vehicle of thought). Bahasa sebagai alat untuk menyampaikan buah fikiran. Dalam proses berfikir, mungkin banyak menggunakan bahasa, mungkin sedikit, mungkin tiada. Raja Mukhtarudin (1980), berpendapat bahawa bahasa sebagai suatu sistem lambang-lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh ahli-ahli sesebuah masyarakat untuk bergotong-royong. Asmah Hj. Omar (1983), bahasa hanyalah bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ujaran yang terdapat dalam rongga tekak manusia. Harimurti Kridalaksana (1994), bahasa adalah sistem lambang yang arbitrer yang dipergunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Ferdinand De Saussure (1993), bahasa ialah satu sistem isyarat yang berupa gabungan makna dengan bayangan bunyi yang bersifat psikologi. Wilhelm Von Humboldt mendefinisikan bahasa sebagai sintesis bunyi. Ferdinand de Saussure - menyatakan bahasa sebagai sistem isyarat KONSEP MAKNA

Kata-kata lain yg digabungkan dgn sebuah kata dlm kamus. Konotasi kata. sesuatu

Suatu isensi, intisari, pokok @ tujuan Suatu ikatan yg didalami maksudnya. John Rupert Firth (1890-1960), makna adlh pokok kajian bahasa. Tahap fonologi - ia dijelaskan oleh fonem-fonem dlm kata. Tahap morfologi - dijelaskan oleh hub. Morfem dlm satu kata dgn morfem yg sama dlm kata lain dan hub. Dgnnya kata itu. Tahap sintaksis - makna ditentukan oleh jenis ayat. TEORI KONTEKSTUAL Makna sesebuah kata terikat pada lingkungan budaya dan ekologi pemakai bahasa tertentu. Sebuah kata atau simbol tidak mempunyai makna jika terlepas daripada konteks.(situasi) TEORI REFERENSIAL Merujuk kepada (Ogden & Richard) segitiga makna

Charles F. Hockett - bahasa dari sudut


Pemaknaan psikologi behaviorisme, iaitu sistem tabiat-tabiat sangat rumit. MAKNA

*Pengertian makna berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah erti @ maksud. *Melalui buku The Meaning of Meaning, makna adalah: -bersifat intrinstik -hubungan yg tidak teranalisis dgn hal @ benda2 lain. TEORI METALISME Bersifat metalistik Dikemukakan oleh F. De Saussure. Menghubungkan bentuk bahasa secara lahiriah dengan konsep penutur dalam penuturnya. TEORI PEMAKAIAN DIRI MAKNA Dikembangkan (1830 dan 1858) Berpendapat oleh kata Wittgenstein mungkin Hakikat Pengetahuan Pengetahuan: keadaan tahu mengenali, menyedari, menginsafi, menurani. Pengetahuan indera: diperoleh melalui pancaindera. Pengetahuan ilmu: hasil penyelidikan, pengamatan dan penganalisisan terhadap pengetahuan SIMBOL PEMBERI MAKNA (REFERENCE)

tidak

Sifat khusus bahasa Ciri-ciri perbezaan mewujudkan sifat khusus atau partikular bahasa. Dalam sistem bunyi, julat bunyi-bunyi vokal, konsonon, diftong adalah berbeza. Urutan bunyi dan ciri-ciri koartikulasinya juga berbeza. Sifat transendental bahasa Sifat bahasa untuk tujuan perhubungan dengan alam ghaib atau tinggi yang merentasi alam nyata. Terdapat perhubungan antara Allah dengan manusia. Yang ghaib tidak diliputi oleh ruang dan masa sedangkan bahasa manusia ada ruang (gelombang bunyi dan tulisan) dan masa (waktu pengujarannya). Allah mengajar Adam a.s tentang realiti kewujudannya (Al-Baqarah/31). Allah berkata-kata dengan Musa a.s (Al-Araf/143). Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab (Yusuf/2). Allah mengutuskan rasul bahasa kaumnya (Ibrahim/4) Bahasa dan Pemikiran Melayu dalam

Sekiranya gambaran seekor lembu


terbayang apabila perkataan lembu yang disebutkan, fenomena ini dikenali sebagai kegunaan ekstensi(luaran).

Tetapi,

sekiranya lembu itu menggambarkan bodoh, fenomena ini pula dikenali sebagai kegunaan intensi(dalaman). betina. Secara umumnya, perkataan jantan dan betinamelambangkan jantina bagi seekor haiwan. Namun, sekiranya perkataan jantan dan betina digunakan untuk menunjukkan manusia, ini boleh menunjukkan sikap kurang sopan dan reaksi negatif oleh pendengar. Bahasa Dan Budaya Melayu Seawal abad ke 14, bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca antara negeri-negeri Melayu dan dunia luar seperti Vhina, India, Portugis, Belanda dan Inggeris. Ini sekaligus membentuk budaya di mana bangsa-bangsa cuba berkomunikasi dan berinteraksi dalam bahasa dan budaya Melayu. Gugusan pulau-pulau Melayu atau nusantara mempunyai kira-kira 350 bahasa, namun bahasa Melayu dijadikan bahasa perantaraan. Bahasa Melayu mampu bertahan dan bersaing dengan bahasa penjajah kerana sifatnya yang berketerbukaan. BM tlh dapat memperkayakan kosa kata dan mampu menukarkan pktn asing ke dalam bahasa Melayu yang disesuaikan sedikit dari segi fonologinya. Dalam usaha memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu di serantau, satu majlis yang dinamakan Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia ( Mabbim ) ditubuhkan.

Begitu juga perkataan jantan dan

Secara literal Bahasa bermaksud :


Bunyi-bunyi suara yang diguna oleh setiap kaum untuk menyampaikan maksud-maksud mereka. Bahasa terdiri daripada perlambangan. Ini merupakan hubungan antara tuturan dengan rujukan. (Al-Mujam Al-Wasit, 1972, Jld.2, Ms.831)

Dalam aspek yang lain pula, perkataan


seperti lembu secara umumnya akan membuatkan kita terbayang seekor lembu.

Namun, dalam masyarakat Melayu


khasnya, perkataan lembu membawa maksud bodoh. juga

Fungsi Mabbim ialah bagi mencari


persamaan dan mengurangkan perbezaan dari aspek sintaksis, morfologi dan fonologi disamping meminimumkan perbezaan ejaan.

BAB 2 :SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU. A. ASAL USUL BAHASA MELAYU. Dilihat dari sudut etimologi kata Melayu. Catatan Cina: kerajaan Mo-lo-yeu mempersembahkan hasil bumi kepada Maharaja Cina sekitar tahun 644-645 Masihi. Bahasa Jawa Kuno: Mlayu bermaksud berlari atau mengembara. Ini dapat dikaitkan dengan kedatangan Indo-Melayu (Austronesia) yang dikatakan bergerak dari Yunan ke Tanah Melayu. Istilah Melayu dapat dilihat dari dua segi, iaitu pengertian yang sempit dan pengertian yang luas (Asmah,1985:37). i. merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat di semenanjung Tanah Melayu dan kawasan tradisional yang disebut sebagai gugusan pulau-pulau Melayu, yakni pulau-pulau yang meliputi Indonesia hari ini. ii. merujuk kepada suku bangsa yang berbahasa Melayu yang mendiami Semenanjung Tanah Melayu, pantai timur Sumatera dan beberapa tempat lagi yang berdekatan. Bahasa yang digunakan oleh penduduk di kawasan ini ialah Bahasa Melayu. (UNESCO, 1972). Bangsa Melayu dari Asia Tengah atau dari Nusantara (kepulauan Melayu). dua teori i. R.H. Geldern (ahli pengkaji prasejarah): Persamaan kapak tua (beliung batu) yang ditemui. ii. J.H.C. Kern (ahli filologi Belanda) Persamaan perkataan. Sekitar hulu Sungai Brahmaputra, Irrawaddy, Hwang, Salween dan Yangtze = yang ada di kawasan Nusantara. Beliau menyimpulkan bahawa kapak tua di Nusantara itu dibawa oleh masyarakat dari Asia Tengah bersama-sama dengan bahasanya sekali. beberapa perkataan yang terdapat di kepulauan Nusantara itu terdapat juga di Madagaskar, Taiwan, beberapa pulau di kepulauan Pasifik dan di Filipina. Beliau juga mendapati bahawa perkataan yang digunakan berasal daripada induk yang sama, iaitu Asia. Kesimpulan: Jika bangsa Melayu berasal dari Nusantara,

Perkembangan bahasa boleh disejajarkan dengan perkembangan manusia. i. Bahasa berkerabat/berkeluarga ii. Bahasa berkembang: muda menjadi tua (purba---kuno---klasik---moden) Bahasa Melayu telah berkembang daripada bahasa filum austrik 5000 tahun dahulu. A.Teeuw, 1987: Enam tahap dalam perkembangan bahasa Melayu: i. Bahasa Austronesia Purba (ProtoAustronesian) ii. Bahasa Melayu Purba (Proto-Malayic) iii. Bahasa Melayu Kuno iv. Bahasa Melayu Klasik v. Bahasa Melayu Moden vi. Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia, Bahasa Melayu Brunei, Singapura Setiap bahasa ada ahli yang disebut variasi bahasa (lazimnya dialek).

Sesebuah bahasa dikatakan memencarkan dialek (manusia melahirkan anak). Sesebuah dialek dikatakan memencarkan subsubdialek dan seterusnya sehingga ke peringkat ideolek (ciri pertuturan manusia) Pencar: memang telah sedia ada dalam bahasa; dalam bahasa sudah ada variasi bahasa.

Bahasa X dikatakan bahasa induk. Dialek dan subdialek yang dipencarkan dikatakan dialek turunan Pada suatu peringkat, Bahasa X akan menjadi bahasa tua, Dialek A, B akan menjadi bahasa, Subdialek c, d, e akan menjadi dialek.

maka bahasa Melayu adalah bermula di Nusantara.

Dialek boleh berkembang menjadi bahasa apabila berlaku: i. perpisahan penutur dan hal fizikal (sosial dan politik) dan ii. pertembungan antara penutur minimum Perkembangan dialek menjadi bahasa: i. Mengambil masa yang lama ii. Beransur-ansur Bahasa Melayu moden berkembang daripada filum austrik yang berusia lebih 5000 tahun.

Austroasia = Selatan asia Austro = selatan, asia = Asia Bahasa austroasia Bahasa yang termasuk di dalam bahasa-bahasa Mon Khmer dan bahasa-bahasa orang asli di Malaysia (kecuali: bahasa Jakun, Temuan dan Belandas) Sino-Tibet i. Sinitik (bahasa-bahasa cina) ii. Tibeto-Burman (bahasa-bahasa di dataran tinggi Tibet, utara Pakistan dan timur laut Veitnam). Rumpun Austronesia 2 cara pembahagian: i. Yang memencarkan dua kelompok bahasa yang disebut keluarga bahasa. ii. Yang memencarkan empat kelompok bahasa yang disebut keluarga bahasa. Keluarga bahasa: kelompok bahasa yang lama waktunya kurang daripada 2500 tahun. Keluarga Indonesia (Herperanesia) Memencarkan dua kelompok: subkeluarga / bahasa kelompok. Kelompok Filipina-Formosa Kelompok Indonesia-Pusat Kelompok Filipina-Formosa Bahasa-bahasa di Filipina Bahasa2 b/putera di Sabah (kecuali bahasa Melayu dan Lundayeh). Bahasa2 di Brunei (kecuali b. Melayu) Kelompok Indonesia-Pusat Bahasa-bahasa Melayu Bhs2 b/putera di Sarawak (kecuali Bisayah). Bahasa-bahasa di Kalimantan. Bhs2 di pulau2 Indonesia

*Bahasa Melayu berasal daripada satu induk bahasa yang dinamakan filum Austris. *(mesofilum: lebih tua daripada filum austik) *(filum: bahasa yang berusian 5000 tahun atau lebih). Filum bahasa: kelompok bahasa yang lama waktunya 5000 tahun atau lebih. Austrik: selatan

Filum austrik = kelompok bahasa yang lama waktunya 5000 tahun atau lebih yang terdapat di kawasan selatan. Filum austrik memencarkan tiga kelompok bahasa yang disebut rumpun bahasa. Rumpun bahasa: kelompok bahasa yang lama waktunya 2500 hingga 5000 tahun. Tiga rumpun bahasa: i. Rumpun austronesia ii. Rumpun austroasia iii.Rumpun sino-tibet Austronesia = pulau-pulau selatan Austro = selatan, Nesos = pulau

i. ii. i. ii. iii. i. ii. iii. iv.

Bahasa austronesia Bahasa yang kebanyakannya dituturkan di pulau2 di selatan asia (BM di Sem.M tidak dituturkan di pulau)

i. ii. iii. iv.

Empat kelompok bahasa Melayu: dialek Bahasa Melayu Malaysia Bahasa Melayu Kalimantan B.Melayu Isia (pantai timur Sumatera B.Melayu di luar ranah b. Melayu asli. Perpisahan bahasa Melayu daripada bahasa-bahasa Austronesia Barat Dialek-dialek Melayu berkembang secara bersendiri dalam ranah masingmasing.

Jumlah suku kata lebih kompleks qalesem=asam beReqat=berat qangeliC=hangit tuqelang=tulang qaniCu=hantu timeRaq=timah beneSiq=benih panguDan= ??? Struktur kata dasar dalam bahasa Melayu kemudiannya :2 suku kata dengan urutan konsonan vokal yang sederhana. Jumlah suku kata PAN asli yang mempertahankan bentuk dasar bersuku kata tiga amat terbatas: baharu, beruang, buaya, telinga. Bahasa Melayu Purba Satu dialek yang berkembang menjadi bahasa daripada bahasa Austronesia purba. Sejajar dengan bentuk purba bahasabahasa Austronesia yang lain (Banjar, Boyan, Jawa) Linguist menamatkan period penggunaan bahasa ini adalah pada abad ke-7. Sebagai wahana komunikasi lisan Melayu Deutro. - perhubungan sosial - kesusasteraan lisan: puisi, sastera rakyat Melayu purba menyimpan ingatan dan mengamalkan kecekapan berbahasa berulang kali - penghafalan Tiada bukti bahasa tulisan - Melayu Deutro belum mengenal aksara - Catatan berbentuk lukisan yang tidak konsisten sifatnya. - jika ada, penggunaan aksara terhad dan tidak dapat memenuhi keperluan dalam menuliskan bahasa Melayu yang kian berkembang.

Di nusantara, untuk sampai ke kedudukan bahasa Melayu moden ini, telah melalui beberapa peringkat perkembangan, (A.Teeuw, 1987) Bahasa Austronesia Purba (PAN) Sistem vokal: 4 (a, i, u, e) Diftong: ey, uy, iw perbezaan agak marginal,jumlah palatal lebih besar *mungkin mempunyai fonem laringal dan glotal yang kemudiannya hilang atau bergeser dalam bahasa nenek moyang orang Melayu. Sistem fonem PAN tidak banyak mengalami perubahan tetapi dalam tahap-tahap kemudiannya memperlihatkan perbezaan sejumlah kata. Dari segi fonotaksis (struktur bunyi kata-kata), PAN adalah berbeza dengan struktur kata dasar Melayu kemudian. PAN masih ada final voice stop (-b, -d, -g, -j) yang kemudian menghilang. Di tengah-tengah kata seringkali ada gugusan konsonan (cluster) dan kemudian hilang atau disederhanakan. zegzeg-jejak, buRbuR-bubur, suqsaq-susah

Teras sistem konsonan PAN = BM;

Bahasa Melayu Kuno berkembang pada abad ke-7 sehingga zaman peralihan Hindu-Islam di Nusantara (ke-13) Bukti pada batu bersurat. Sekitar abad ke-13, 6/30 batu bersurat mewakili kerajaan Melayu kuno (Melayu Jambi) menggunakan bahasa Melayu kuno. ??? Yang lebih awal (sekitar abad ke-7) tidak mewakili kerajaan Melayu Jambi: kerajaan Srivijaya. 4 di Sumatera, 1 di Pulau Bangka. ??? Dari segi linguistik, teks BS merupakan teks Melayu tertua dan bersama-sama BS Champa merupakan teks tertua yang tertulis dalam bahasa Austronesia. Sistem bahasa Melayu kuno hampir menyamai sistem bahasa Melayu moden. 157/283 merupakan kata Melayu atau kata bahasa Austronesia yang wujud hingga kini dalam bentuk asal. Yang tidak lagi digunakan dalam bahasa Melayu moden atau sekerabatnya. tuwi (dengan), inan (itu), tlu (tiga), halap (cantik), hulun/ulun (orang gaji), sarak (memisahkan diri), langit (makalangit= memperdaya) Dua bentuk yang kekal: i. Kekal bentuk dan makna (aku, ini, kayu, curi, jadi, sana, ) ii. Berubah makna atau bentuk kita (BMK) = mufrad kamu kamu (BMK) = jamak Berubah bentuk i. Bersifat konsisten Fonem semivokal w berubah secara konsisten menjadi b ??? ii. Tidak konsisten Vokal u = o (uram = orang); tidak berubah pada lingkungan suku kata akhir tertutup wunuh = bunuh

e pepet tidak muncul Asmah, 1988 i. Digugurkan sewaktu pemencaran bahasa Melayu purba daripada bahasa Austronesia purba. ii. Mungkin ada tetapi tidak ditulis pada teks.
Proses morfologi hampir sama dengan bahasa Melayu moden. Kebanyakan imbuhan lenyap tetapi muncul dalam dialek. Ada imbuhan yang berubah bentuk. Aksara palawa. Bermula abad ke-8 aksara kawi. Aksara rencong, aksara lampung, aksara bersifat tempatan. Aksara nagiri (India) abad ke-9 Sosiolinguistik Bahasa yang sangat ketara menerima pengaruh Sanskrit. Perdagangan dua hala Jemputan golongan atasan Melayu Bahasa Melayu kuno dan bahasa Jawa kuno: dua bahasa besar yang berkembang dan bersaing. Bahasa Melayu lebih mendapat tempat atas kesederhanaannya. *Walau pun tatatingkat sosial Melayu ada kasta tetapi tidak mempengaruhi penggunaan bahasa Digunakan secara meluas kerajaan Melayu Srivijaya: Bahasa undang-undang Bahasa pemerintahan Bahasa kebangsaan Bahasa perhubungan (lingua-franca) Bahasa sastera ??? dalam

Bahasa Melayu Klasik Bahasa Melayu praklasik (abad ke-11) Pengaruh Islam:Zaman transisi pengaruh India kepada pengaruh ArabIslam. Campuran aduk unsur India + unsur Arab Ciri-ciri arkais (kata bersifat sanskrit dan aksara sifat kearaban. Aksara kawi. Berakhir abad ke-14 apabila aksara jawi digunakan. Bahasa Melayu klasik ada aksara sendiri. Zaman masyarakat Melayu sudah mengenali huruf. Membentuk konsep bahasa standard. Melanjutkan fungsi bahasa Melayu kuno: lingua franca, bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa pergaulan Bahasa ilmu pengetahuan

BAB 3:KAJIAN TEKS BAHASA MELAYU KLASIK & PERALIHAN.

BAB 4: BAHASA MELAYU PRAMERDEKA DAN PASCAKOLONIAL. BM PRAMERDEKA. Zaman memperjuangkan taraf bM sebagai BK. Bermula dengan tertubuhnya (i) ASAS 50

BM dalam pendidikan Sek Mel di Gelugor L. Razak: bahasa pengantar

1957. mengutamakan bM merancang pmodenan dan pkembangan bM Menjadikan bM sebagai BK melalui kuasa politik Bentuk bahasa belum dipiawaikan, perancangan belum sistematik. Dipengaruhi Tatabahasa Zaba. Sistem ejaan Zaba dan ejaan Kongres (56 57). Pertumbuhan buku-buku tatabahasa (ii) Lembaga BM (LBM), 1951 oleh guru-guru Melayu untuk memajukan bM: i. Mengawal, memperbaik, memperluas, memperkaya, mempertinggi dan menghidupkan bM ii. Membincangkan hal-hal kesulitan bM dan menghebahkan kepada orang ramai perkara yangmunasabah. iii. menyesuaikan bM mengikut kehendak peredaran zaman. iv. menerbitkan risalah, buku, kitab, majalah,.. v.bk/sama dgn bdn yang sama tujuannya dengan Lembaga Kongres Bahasa dan Persuratan 1: bM sebagai bK tulisan rumi dan jawi Kongres Bahasa dan Persuratan 2: pgunaan bM yg seimbang dalam mesyuarat. pengutamaan bM oleh KJ kedudukan bM: bahasa pengantar umum dan bahasa pengantar di sekolah rendah U. Kongres 3 DBP untuk menjaga HE Persuratan Melayu

P. Razak 56: titik penting perjuangan bM Menubuhkan satu peraturan pelajaran kebangsaan dan tujuannya adalah untuk menyatukanmurid-murid dari semua bangsa dengan menggunakan bK sebagai bPengantar. BM mestilah dipelajari di semua sekolah dan dijadikan satu syarat pertolongan yang diberi oleh kerajaan di semua sekolah. BM dijadikan satu pelajaran yang mustahak untuk mendapat sijil rendah dan sijil pelajaran kebangsaan. BM dan BI hendaklah diwajibkan di SMJK. Laporan Barnes 1951 Menyemak dan memperbaik keadaan pendidikan kaum Melayu. Cadang penubuhan SK yang menggunakan BM atau BI sebagai bahasa pengatar dan bahasa kedua. Tujuan sek Melayu: mmupuk kcemerlangan bagi mbolehkan Melayu mcapai kedudukannya. Tentangan cina. Laporan Fern-Wu 1951 Pendidikan cina di TM. Cadang sistem pendidikan yang tidak bercorak perkauman. BI dan BM bahasa pengantar, bahasa lain pilihan. Memperkecilkan keupayaan BM sebagai bahasa pengantar sbb mudah dipelajari. Ordinan Pelajaran 1952 SK: 1. aliran Inggeris + BM wajib SK: 2. aliran Melayu + BI bahasa kedua Sek bahasa pengantar C + T boleh disediakan jika ada 15 orang atau lebih. Pendidikan rendah: wajib dan percuma. Vernicular

Laporan Razak 1956 Cadang: SR dengan pengantar BM, vernicular lain diteruskan.

Wajib untuk memperoleh SRP, SPM. 1963 pengantar di SM apabila semua

Sukatan Pelajaran sama. Skim perkhidamatan sama: tiada skim guru M, C, T.

kursus jurusan sastera di Ting 1 diajar dalam BM.

Peranan DBP: 1959 autonomi untuk


menggubal dasar berkaitan bahasa dan sastera membina dan mengembangkan bK. Minggu bK dilancarkan bertujuan menggalakkan menggunakan bK. 1967) Zaman DEB 1971 1990 30.1.60 rakyat

Tumpuan BM sebagai bK dan bahasa


pengantar: BM sebagai syarat menerima bantuan dan dipelajari di semua sekolah. Ins. BM untuk melatih guru-guru BM, menjalankan penyelidikan bahasa.

Tukar sikap kepada bercorak TM:


sukatan pelajaran, perkembangan bK dan memajukan ilmu melalui bK. Bahasa Melayu Pascakolonial 1957 1970 BM menjadi BK melalui Perkara 152 saranan Suruhanjaya Ried penutur terbesar bersifat peribumi sekian lama menjadi alat komunikasi telah lama menjadi bahasa pentadbiran JK Rahman Talib, 1960: kaji L.Razak Akta Pelajaran 1961 menggariskan bM sebagai bahasa pengantar utama di semua peringkat, penggunaan kurikulum dan peperiksaan sama.Lap Rahman Talib mengkaji Dasar Pelajaran Razak. mempertimbangkan kesan nasional & kewangan (pendidikan percuma). satu sistem pelajaran nasional: bK bahasa pengantar utama. bK mulai darjah 1 di semua sek I, C, T termasuk separa bantuan dan persendirian. bM dimajukan sebagai bah pengantar di semua sek yang dahulunya sek randah kerajaan.

Akta bK 1963, 1967, 1963 (Pindaan

Lap Kabinet 1979 asas 3M BM bagi kursus peringkat awal di maktab perguruan sejak 1957; 1973 pengantar tunggal. 1980 pengantar lengkap di SM. 1981 enam rendah, 1982 enam atas.

BM pengantar utama di peringkat


menengah Semj Malaysia, Sabah 1982. Sarawak 1990 IPT BM sebagai mata kursus pengantar satu pengajian 1980 aliran sastera. 1983 pengantar sepenuhnya di U: semua jurusan sastera tahun pertama. 1983 1991.

Peraturan-Peraturan Khusus (Kursuskursus Pengajian) sekolah 1956 bK wajib diajarkan.

AKTA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN. 152 Perlembagaan Malaysia

Dengan syarat bahawa, jika mahkamah dan peguam bagi keduadua

1. Bahasa kebangsaan ialah Perkara bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dalam undang-undang oleh Parlimen. Dengan syarat bahawa: (a) Tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan (bagi apa-apa maksud, selain daripada maksud rasmi), atau daripada mengajar atau belajar, apaapa bahasa lain; dan (b) Tiada apa-apa jua dalam Fasal ini boleh menyentuh hak Kerajaan Persekutuan atau hak mana-mana Kerajaan Negeri bagi memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain dalam Persekutuan. 2. Walau apa pun peruntukan Fasal (10) selama tempoh sepuluh tahun selepas Hari Merdeka, dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen, bahasa Inggeris boleh digunakan dalam kedua-dua Majlis Parlimen, dalam Dewan Negeri tiaptiap Negeri, dan bagi segala maksud rasmi yang lain. 3. Walau apa pun peruntukan fasal (10), selama tempoh sepuluh tahun selepas Hari Merdeka, dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen, naskhah yang sahih: (a) Bagi segala Rang Undang-Undang yang hendak dikemukakan atau pindaan-pindaan mengenainya yang hendak dicadangkan dalam manamana Majlis Parlimen; dan (b) Bagi segala Akta Parlimen dan segala perundangan kecil yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan, hendaklah dalam bahasa Inggeris. 4. Walau apa pun peruntukan Fasal (10), selama tempoh sepuluh tahun selepas Hari Merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen, segala pembicaraan dalam Mahkahmah Persekutuan atau Mahkamah Tinggi hendaklah dijalankan dalam bahasa Inggeris.

pihak bersetuju, keterangan yang diambil dalam bahasa yang digunakan oleh saksi tidak perlu diterjemahkan atau direkodkan dalam bahasa Inggeris. Faktor pemilihan bahasa Melayu ialah: pertama, bahasa Melayu mempunyai jumlah penutur yang terbesar di negara ini; kedua, ialah bahasa Melayu merupakan bahasa yang bersifat pribumi bagi negara ini; ketiga, ialah penggunaan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi sudah sekian lama berjalan dan ini tidak akan menimbulkan masalah bagi komunikasi umum; dan akhirnya, bahasa Melayu telah lama menjadi bahasa pentadbiran di negeri Melayu. Perkara yang paling penting pada era ini ialah peranan yang dimainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Pada tahun 1959, DBP berubah tarafnya daripada jabatan kerajaan kepada badan berkanun apabila Parlimen meluluskan Akta Dewan Bahasa dan Pustaka. Gerakan penggunaan bahasa bahasa dilakukan di seluruh negara tiap-tiap tahun selama tujuh tahun dari 1960-1966. Pada 30 Januari 1960, Minggu Bahasa Kebangsaan dilancarkan buat pertama kalinya di seluruh negara yang berlangsung hingga 6 Februari, 1961. Pada 15 April 1962, satu seminar mengenai Bahasa dan Sastera telah diadakan di Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Pada 11 April 1963, satu akta yang berkaitan khusus dengan bahasa kebangsaan, iaitu Akta Bahasa Kebangsaan 1963 telah diluluskan dan dikuatkuasakan. Selepas 10 tahun merdeka, iaitu pada tahun 1967, Akta Bahasa Kebangsaan 1967 telah diluluskan dan mula dikuatkuasakan pada 1 September 1967. Akta ini kemudiannya disemak dan disatukan dengan Akta Bahasa kebangsaan 1963 dan berkuatkuasa pada 1 Julai 1971 dengan nama Akta Bahasa Kebangsaan, 1963 (Pindaan 1967).

Pada 27 Jun 1967 satu keputusan muktamad mengenai

Jawatankuasa ini juga mencadangkan supaya bahasa

satu sistem ejaan baru yang ilmiah, praktikal serta sesuai untuk Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia telah dicapai. Pada 1 September 1967 DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan bahasa Melayu sebagai Bahasa Rasmi Negara yang tunggal bagi Persekutuan Malaysia. Perisytiharan ini adalah ekoran daripada tindakan Parlimen yang telah meluluskan Rang Undang-Undang Bahasa Kebangsaan dalam sidangnya yang berlangsung pada bulan Mac 1967. Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan dapat dilihat berdasarkan zaman atau era yang berikut, iaitu zaman pramerdeka (seblum 1957), zaman pascamerdeka (1957-1970), dan zaman dasar ekonomi baru (1971-1990). Laporan Barnes 1951 menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan kaum Melayu; Laporan Fenn-Wu 1951 menyemak pendidikan kaum Cina Ordinan Pelajaran 1952 mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan Laporan Razak 1956 meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui Sistem Pelajaran kebangsaan untuk semua, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama serta kurikulum kebangsaan, sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah. Pelan Akta Pelajaran 1961 yang menggariskan bahasa Melayu menyebabkan Laporan Razak 1956 dikaji semula oleh Jawatankuasa Rahman Talib 1960. Laporan ini menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran 1961 yang menggariskan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama pada semua peringkat pendidikan serta penggunaan kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua pelajar. Jawatankuasa ini mencadangkan supaya bahasa kebangsaan diajar mulai Darjah Satu dalam semua sekolah rendah Cina, Tamil, dan Inggeris sama ada bantuan separuh atau sekolah persendirian.

Melayu dimajukan dengan menjadikannya bahasa pengantar di semua sekolah yang dahulunya sekolah rendah kerajaan. Pada tahun 1979, semakan semula pelaksanaan dasar pendidikan oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979 telah menggariskan cadangan pendekatan dan strategi baru untuk memantap sistem pendidikan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar bagi kursus-kursus peringkat awal di maktab perguruan sejak tahun 1957. Pada tahun 1973, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar tunggal dalam latihan perguruan. Pada tahun 1980, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar lengkap untuk Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima di sekolah menengah. Pelaksanaannya di Tingkatan Enam Rendah bermula pada tahun 1981 dan Tingkatan Enam Atas pada tahun 1982. Proses peralihan ini selesai pada tahun 1983 apabila bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar sepenuhnya di universiti dan semua pengajian jurusan sastera pada tahun pertama diajar dalam bahasa Melayu.

BAB 5:PEMODENAN DAN PERANCANGAN BAHASA MELAYU.

Perancangan Bahasa *Prancangan bhs = usaha utk mptingkatkan komunikasi dgn cara mkaji hubungan ant pengguna bhs / pencipta satu situasi bhs. *Merangkumi 2 komponen penting: 1. Perancangan taraf/status 2. Perancangan Korpus *Perancangan bahasa: memberi taraf kepada bahasa yang ada dari segi peranan bahasa itu dalam pengurusan dan pentadbiran negara, dan peranannya dalam kehidupan masyarakat. *Agenda penting TM sejak merdeka. *Bermula sebelum merdeka dengan penggubalan Perlembagaan Persekutuan 1957 (Suruhanjaya Ried) . Dasar Bahasa DB hal yang bersabit dengan penggunaan bahasa termaktub dalam perlembagaan. DB peraturan pemilihan bahasa dalam penggunaannya oleh masyarakat untuk mewujudkan kecekapan dalam pengurusan dan pentadbiran negara. DB melibatkan pemberian taraf dan peranan bahasa-bahasa yang ada di negara ini. Dasar Bahasa Kebangsaan Dalam Artikel 152 PP bK ialah BM BK lambang kedaulatan negara, identiti negara. Dasar Bahasa Rasmi Dasar yang menyatakan bahasa-bahasa yang boleh digunakan dalam situasi rasmi. Artikel 152 PP: BI ialah bahasa rasmi di samping BM sehingga 10 tahun selepas merdeka. Akta BK 1963/67: BM satu-satunya bahasa rasmi tunggal. hakikatnya dalam bidang tertentu masih BI. Mahkamah rendah 1981 1989 Rang Und2 Bahasa: BM dalam semua perbicaraan, tetapi ada peruntukan BI jika ada yang meminta. Awal 1980-an Parlimen masih mengizinkan BI dalam perdebatan; khidmat jurubahasa masih digunakan. Selepas 1980-an BM ahli parlimen menguasai BM melalui SPM Surat kerajaan: BM Mesyuarat tiada halangan berselang seli, tetapi minit mesti BM. Wbp laporan penting mengenai isu tertentu tradisi BM dan BI. Kertas Putih dasar2 kerajaan ditulis dalam BM dan BI.

Perancangan Korpus Bahasa Korpus bahasa: sistem tulisan, ejaan dan perbendaharaan kata. Perancangan sistem2 ini bermakna pemilihan setiap satu sistem yang dianggap paling baik dalam membina BM. Perancangan Korpus Bahasa = pembinaan bhs Perancangan Tulisan dan Ejaan Tulisan rencong dikesan di Rejang dan Kerinci, Sumatera Selatan dalam kepingan daun lontar dan kulit kayu Tulisan pallava selatan India: abad ke-7 Batu Bersurat di Sumatera Selatan Tulisan jawi teks awal abad ke-14: Batu Bersurat Terengganu Tulisan rumi bersifat fonik setiap huruf mewakili bunyi, bukan suku kata. Ejaan jawi sistem silabari (sistem sukuan): setiap huruf dapat berdiri sebagai suku kata tanpa memerlukan bantuan huruf vokal. tafsir bunyi kata yang ada berdasarkan pengetahuan bahasanya. A.PERANAN ORGANISASI & INSTITUSI BAHASA Perancangan Istilah Perbendaharaan kata: istilah dan kata umum Pembinaan istilah dalam bidang ilmu menurut sistem bahasa yang ada. Bermula dengan DBP 1956; pesat 1960-an. JK tertentu mengikut bidang ditubuhkan untuk menggubal istilah masing-masing. Tidak ada satu pedoman, masing-masing ada kaedah sendiri. Pembinaan Istilah di bawah MBIM / MABBIM MBIM 1975: Pedoman umum; pembinaan istilah secara terancang (Pedoman Umum Pembentukan Istilah BM + Pedoman Ejaan). PUPIBM bersifat umum dlm pelbagai bidang ilmu. Pedoman Khusus Pembentukan Istilah: istilah khusus MABBIM 2004 menyemak semula PUPIBM 1975 pindaan. Pindaan dlm panduan mencari sumber istilah. 1975 lihat kata2 yg lazim dan x lazim dlm BM standard, dialek dan klasik serumpun terjemahan (bebas atau pinjam terjemah) sumber istilah asal (diserap menurut kaedah ejaan)

PUPIBM 2004 menganjurkan supaya


diterima bentuk istilah yang sesuai; dalam amalannya bentuk istilah yang sesuai bagi bidang ilmu adalah yang diserap daripada BI. Organisasi Pembinaan Istilah Mulai 1975 DBP 199 JK isitlah, 232 pd 2006 Semua keputusan diserapkan dalam mesyuarat MABBIM

JK Tetap BM badan tertinggi yang


bertanggungjawab menggubal mengenai korpus bahasa dasar

1972 dengan tertubuhnya MBIM: keputusan dasar2 ejaan dan istilah MBIM 1972: kata sepakat 2 negara. 1972 1975 Pedoman Ejaan Bersama, Pedoman Umum Pembentukan Istilah.

Memantapkan PUPIBM
MABBIM 1985 sepakat 3 negara. Sidang Eksekutif MABBIM bermesyuarat 1/1 tahun membuat keputusan eksekutif

Sidang Pakar pertemuan pakar


dalam usaha mencari kata sepakat dalam perbendaharaan kata perlu dapat kelulusan SE B.PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA. *Idealisme & pjuangan org Melayu mjadi kenyataan. *DBP -22.6.1956 *1959 Ordinand diluluskan Parlimen (Ordinan DBP 1959) dgn pindaan 1972. Antara peranan DBP adalah: 1. Memajukan dan memperkaya bhs keb. -mngumpul, mbtk & mpbyk istilah BM dlm pelbagai bidang ilmu. -MABBIM 3 neg (Msia, Isia &brunei) utk mbina & mngembang bhs rasmi supaya BM mjadi bhs peradaban tinggi, bhs ilmu, bhs sains, bhs teknologi moden, bhs perusahaan & bhs ekonomi. 5) Menggalakkan penggunaan bhs keb yg betul. - DBP melaksanakan bbr langkah antaranya ialah

Memajukan bakat kesusasteraan terutama dalam bahasa kebangsaan. - Mbuat pertandingan mencipta cerpen, sajak / novel. - Badan yg dpt menjadi tpt mengukur bakat yg diketengahkan - Melahirkan bakat2 baru dlm kesusasteraan terutamanya dlm bhs keb. 3. Mencetak/menerbitkan/membantu usaha percetakan & penerbitan buku2, risalah2, & btk2, persuratan lain dlm bhs keb & bhs2 lain. - DBP mrupakan badan yg bt/jwb menyediakan bhn bacaan sek & umum. - DBP juga mgalakkan penerbitan apa shj bahan cetak yg bermutu dgn mberi bantuan kepakarannya. 4. Menyamakan ejaan & bunyi sebutan & mgubal istilah2 yg sesuai dlm bhs keb. i. Sistem Ejaan Zaba -pembakuan system ejaan. -digunakan secara meluas disek2 & urusan rasmi kerajaan sejak 1940-an lagi. _fonem vocal dibahagi kpd 6 bunyi huruf vocal (huruf saksi) ii. Sistem Rumi Kongres -basaskan psetujuan yg dicapai dlm Kongres Bhs dan Persuratan III (16-21 Sept 1956). -mbuat 16 ketetapan ttg ejaan BM & 2 ketetapan ttg bunyi bhs & satu ketetapan ttg tulisan jawi. iii. Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu *Pd 17.6.1967 keputusan yg muktamad = satu sist ejaan baru yg ilmiah, praktikal & sesuai utk BM & Bhs Isia. *Rundingan dihadiri oleh J/k Bhs & Ejaan Msia dgn Kump Ahli Bhs KOTI (Komando Tertinggi Isia) *Lahir Ejaan Bsama Msia-Isia. *16.8.1972-sist ini dilancarkan oleh PM (Tun Razak) utk mpbaiki sist ejaan rumi BM & menyesuaikannya dgn unsur2 & pkembangan2 yg tlh mpengaruhi BM sejak beratus tahun. iv) Pedoman Umum Ejaan BM -Pd 1975, menetapkan 5 perkara (pemakaian huruf, senarai gugus konsonan, penulisan nama khas, kaedah penulisan huruf, dan penulisan yg tdiri drp pelbagai kata. Penekanan diberi kpd tanda baca juga. v) Daftar Ejaan Rumi BM - -Pd th 1982 diterbitkan & sentiasa dikemas kini oleh DBP, selari dgn perkembangan ilmu semasa. C.Kerjasama Kebahasaan pengantarabangsaan. Serantau &

2.

ceramah, taklimat, forum, kursus, rancangan Dewan Bhs di radio, penyebaran panduan bhs, khidmat nasihat, mengadakan pelbagai kempen dan mengawasi pggunaan bhs di sector awam & swasta. Perancangan DBP bersifat revolusi ttp teratur & sistematik. memastikan papan2 tanda, papan2 iklan, bahan bercetak dsb mgunakan bhs Melayu yg betul.P 6) Menggalakkan pgunaan bhs keb yg betul supaya dpt digunakan secara meluas bg segala maksud mengikut udg2 yg sdg bkuatkuasa. bhs pengantar di semua sek ren, men, maktab, malah di university. BM mula digunakan dlm mahkamah w/p masih boleh mgunakan BI jika ada permintaan.

1972- Sistem ejaan yg selaras Ejaan Melindo 1959 tetapi tidak praktis untuk dilaksanakan konfrontasi.

1966 Rundingan ejaan sistem ejaan


bersama 1967 tetapi tidak diumumkan tidak dilaksanakan tetapi menjadi asas Sistem Ejaan 1972 Majlis Antarabangsa BM MABM tubuh 1997, rasmi 2000 menyelaraskan kegiatan pembinaan dan pengembangan BM pada peringkat antarabangsa. Penyelidikan bersama DBP, penterjemahan dan penerbitan dlm BM Kerjasama Kebahasaan Serantau 1972 sist ejaan yg selaras 1959 sist ejaan Malindo x praktis & dimansuhkan 1966 sist ejaan bersama rundingan selesai pd 1967 ttp x diumumkan. Rundingan mjadi asas kpd pciptaan ejaan yg selaras pd 1972. 1997 MABM Majlis a/bangsa BM diisytiharkan secara rasmi pd 2000. Utk mnyelaraskan pbinaan / pkembangan BM pd peringkat a/bangsa. Bekerjasama dgn DBP (penyelidikan, pterjemahan, dan pnerbitan mengenai BM)

BAB 6:MASA DEPAN & CABARAN BAHASA MELAYU.

6.1.BAHASA MELAYU DLM PEND,PENTADBIRAN KERAJAAN, EKONOMI NEGARA DLL. BAHASA MELAYU DLM SIST PEND. *BM digunakan di Sek Melayu semasa pmerintahan Ing *BM sbg bhs pengantar & m/p kursus di maktab perguruan sejak 1900. *Siri buku tulisan Zaba: Ilmu Mengarang Melayu dan Daftar Ejaan Melayu digunakan sbg rujukan. BM dlm pend pd zmn Pramerdeka (sblm 1957) *Mjelang kemerdekaan timbul kesedaran utk mwujudkan satu system persekolahan. Maka lahirlah: (a) Laporan Barnes 1951 mnyemak & mpbaiki keadaan pend kaum Melayu. (b) Laporan Fenn Wu 1951- menyemak pend kaum China. (c) Ordinan Pelajaran 1952 mngesyorkan sek. Keb. Sbg corak sist persekolahan keb. (d) Laporan Razak 1956 mletakkan asas bg perkembangan system pend utk mmupuk perpaduan melalui Sist Pel. Keb. utk semua, BM sbg bhs pengantar utama serta kurikulum keb., suktn pel & sist peperiksaan yg sama bg semua sekolah. BM dlm pend pd zmn pascamerdeka(1957-1970) *Slps kemerdekaan byk usaha ditumpukan utk mwujudkan satu sist pel keb. *Ordinan Pel 1957 digubal bdsrkan Lap. Razak 1956. *Mutamakan perpaduan & mjadi teras Dsr Pend Keb. *Pelan Akta Pel 1961 mgariskan BM mnyebabkan Lap Razak 1956 dikaji semula oleh Jwtnkuasa Rahman Talib 1960. *Lap ini mjadi asas pgubalan Akta Pel 1961. *Bhs Melayu sbg bhs pengantar utama pd semua peringkat pend serta pgunaan kurikulum & pep yg sama utk semua pljr (Pelan Induk Pbangunan Pend 20062010,2006, ms 17) BM dlm pend pd zmn Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) *Sist pend malami byk pubahan. *BM dijadikan bhs pengantar utama sepenuhnya di peringkat menengah di Sem .Msia & Sabah-1982, Srwk 1990. *Wbm pun, sek rendah bantuan kjaan yg mgunakan bhs China & Tamil sbg bhs pengantar diteruskan, selaras dgn Akta 1961. *1979 Semakan semula plaksanaan dsr pend oleh jwtn kuasa Kabinet Mkaji Plaksanaan Dsr Pel 1979. *Ia mgariskan cdgn pdktn & strategi baru: (a) Mberikan penegasan kpd pend asas 3M (b) Penegasan kpd pend kerohanian yg kukuh & unsur2 disiplin yg diingini.

(c). Penegasan kpd kurikulum ala Msia; pend men atas melalui dua jurusan, akademik & vokasional. (d). Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 th ke 11 th. (e). Melicinkan tatacara pengurusan pel mningkatkan mutu pel keseluruhan. *FPK digubal -1988. Utk mpteguh hala tuju & mtlmt pend neg. *Bhs Melayu sbg bhs pengantar bg kursus2 peringkat awal di maktab perguruan.(sejak 1957) *1973 Bhs Melayu mjadi bhs pengantar tunggal dlm latihan perguruan. *1980 BM jadi bhs pengantar lengkap Ting 1 5. *Ting 6 mula 1981, 6 Atas mula 1982. *Di IPT- dilihat dr 3 aspek : 1) BM sbg mata/p kursus 2) BM sbg bhs pengantar 3) BM sbg satu pengajian dr segi sej, analisis linguistik & aspek budaya. *1983 mjadi bhs pengantar sepenuhnya di U. *Hashim Musa (1996) mngatakan bhw cbrn yg paling serius thdp BM = penubuhan kolej swasta & separuh swasta serta IPTA yg semua bgerak mjadikan BI sbg bhs pengantar. *Akta Pend Tinggi Swasta (1996) = mberi kuasa kpd Menteri Pend Tinggi mbenarkan IPTS mgunakan BI sbg bhs pengantar. *Cdgn utk mengetepikan BM di sek2 swasta tidak harus diterima. *Lebih mencabar a/b PETRONAS Bhd, TNB, dgn university masing2 (Universiti Multi Media-MMU & Universiti Tenaga Nasional-UNITEN) *Universiti2 ini mgunakan BI sbg bhs pengantar utama. *Cbrn paling getir a/b pgjrn Sains & Matematik dlm BI yg dibentangkan kpd cabinet pd 17.4.2002. *Semakan semula Kurikulum Baru Bersepadu utk mberi ruang idea itu. *Murid th 1, ting 1 dan ting 6 rendah bljr mat & sains dlm BI pd 2003. *Alasan murid masih tidak menguasai BI w/p tlh 11 th bersekolah. *Padahal, jika BI digunakan sbg bhs pengantar di sek2, maka dikira bercanggah dgn Dsr Pend Neg. *Kongres Bhs & Persuratan (8 Nov 2006) mbuat ketetapan meminta kerajaan supaya tidak menjadikan BI sbg bhs pengantar bg m/p Mat & Sains di sek2 dan mengembalikan kedudukan BM pd tpt yg sewajarnya.

BAHASA MELAYU DLM PENTADBIRAN KERAJAAN. *Jbtn Perkhidmatan Awam berkuasa utk memartabatkan BM dlm pentadbiran kerajaan. *JPA mewajibkan BM digunakan sbg bhs pentadbiran & mesti dipatuhi. *JPA mengeluarkan peraturan dlm perkhidmatan & pekeliling kpd jbtn2 kerajaan & bdn2 berkanun mengenai pgunaan BM. *Pd th2 awal merdeka peraturan & pekeliling JPA ditulis dlm BI dgn terjemahan dlm BM, akhirnya BM digunakan sepenuhnya & tiada versi BI. *JPA mnetapkan kelayakan tertentu dlm BM utk kenaikan tangga gaji mengikut jenis jwtn. *Ini menandakan JPA memberi nilai ekonomi kpd BM. *Keperluan yg serupa juga perlu dipenuhi utk kenaikan pangkat & pengesahan jwtn. *Ini mendorong rakyat Msia mcapai kecekapan dlm BM *Sejak mula lagi, DUN mgunakan BM dlm perdebatan mereka. Guna dialek negeri masing2 ttp laporan ditulis dlm BM standard. Sabah & Sarawak juga berbuat demikian. *Pd awal kemerdekaan khidmat jurubahasa digunakan dlm parlimen krn ahli parlimen bukan Melayu tidak dpt berdebat dlm BM. *Pd 1980-an, khidmat jurubahasa ini sudah x digunakan krn wakil2 rakyat sudah fasih berbhs Melayu. *Malah MCA & MIC mberi keutamaan kpd ahli2 mereka yg fasih bbhs Melayu utk menjadi calon dlm pilihanraya *Udg2 Msia ditulis dlm BI sehingga 1980-an, ada versi BI dgn terjemahannya dlm BM. *Pd 1982 perbicaraan di mahkamah mula mgunakan BM (mahkamah rendah). *1990-an, sampai ke mahkamah tinggi. B/M pun BI digunakan jika ada permintaan. EKONOMI NEGARA, DLL.

6.2 KEDWIBAHASAAN. Perlunya menguasai bhs lain di dunia selain drp BM. *Kedwibahasaan blaku dlm msykt yg mgunakan byk bhs. -penguasaan 2 bhs spt penutur bhs asli. -penggunanya mgunakan sbg bhs komunikasi -kedwibahasaan @ bilingualism yg sempurna = penguasaan sepenuhnya 2 bhs oleh penutur. -menurut Mario Pei kedwibahasaan ialah kualiti/kebolehan ssorg btutur dlm 2 bhs. -Kedwibahasaan majmuk ind yg mperoleh 2 bhs semasa kecil. -kedwibahasaan kordinat blaku a/b ind tsbt mpoleh salah satu bhs tsbt sbg bhs pertama & bhs kedua diperoleh kemudian. -kedua2 sistem tsbt disepadukan & disimpan secara basingan. -kdwibahasaan lahir dlm msykt majmuk yg pelbagai budaya, etnik, ag, bangsa, kaum dll. -Hub budaya dgn budaya asing blaku di bdr2 besar & pusat perdagangan. -Kedwibahasaan blaku akibat bhs tempatan dijadikan bhs rasmi ttp bhs lain digunakan sbg bhs penyatuan. -Kedwibhsaan juga blaku akibat bpegang kpd idea bhw pgunaan satu bhs asing yg dipupuk di samping bhs ibunda terus digalakkan dlm pbljrn utk tujuan mdptkan piktirafan setaraf dgn bangsa lain. -Perdagangan berperanan utama utk bkomunikasi & binteraksi dlm urusan jual beli. -Dsr Pend ssbuah neg mnyebabkan lahir kdwibhsaan begitu juga dgn Dsr Bhs yg mlahirkan penutur dwibhs. -Cth = Msia BM, bhs rasmi & bhs keb ttp BI, bhs kedua. Brunei = mnetapkan BM & BI sbg bhs rasmi. -perkahwinan campur dlm msykt majmuk mwujudkan kdwibhsaan. KESAN2NYA. (a) blaku penukaran kod/pertukaran kod (code switching).Ptukaran drp satu bhs kpd satu bhs lain sbb pubahan tajuk/ptukaran siapa yg disapa. (b) Blaku pcampuran kod (code mixing) Penukaran kod a/b bckp secara bganti2 utk satu tajuk yg sama dlm ujaran mrk. (c) Pemindahan bhs blaku a/b tdpt pgunaan unsur2 bhs pertama & bhs kedua. (pemindahan positif & negatif)

*pemindahan positif=pmindahan yg mmudahkan pbljrn & blaku dlm kedua2 bhs natif & bhs sasaran yg mpunyai unsure persamaan. *pmindahan negatif=mlibatkan pola natif yg mnyebabkan kesilapan dlm bhs sasaran. (d) Pengasimilasian bhs blaku dlm kdwibhsaan. (Penerimaan bhs secara bansur2 oleh generasi kedua sehingga akhirnya x mgunakan bhs ibunda mrk. (e) Kelahiran bhs pijin & bhs kreol. Bhs pijin = mplihatkan unsure kedua2 bhs bcampur sehingga mlahirkan bhs baru, namun x diklasifikasikan sbg bhs asal. Bhs kreol pula = bhs pijin yg mjadi bhs ibunda/bhs pertama msykt penuturnya akibat ptembungan 2 bhs. 6.3 MATEMATIK, SAINS & TEKNOLOGI DLM BI. -Pgjrn Mat & Sains dlm BI sebenarnya memberi tamparan hebat kpd BM. -Usaha yg diljnkan seperti menghadapi mslh yg serius a/b secara tidak langsung dianggap sbg bhs yg tidak berdaya saing, bhs yg tidak diyakini boleh mnyebarkan ilmu kpd seluruh dunia. -Kesedaran timbul setelah kerajaan mengambil langkah berani mengembalikan pgjrn Mat & Sains dlm BM semula, mnandakan BM mula mendapat darjatnya. KEPESATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUIKASI. Takrifan pertama Pbangunan & pgunaan alatan, mesin, bhn & proses utk mnyelesaikan mslh manusia. Bkait rpt dgn rekaan & aksesori mgunakan pronsip sains & proses tkini. Takrifan kedua Dlm bidang ekonomi thp pengetahuan semasa dlm mgabungkan sumber bg mhasilkan produk yg dikehendaki. Teknologi bubah a/b pengetahuan kita bubah. (Wikipedia, 2007) Takrifan ketiga ICT mrupakan teknologi yg diperlukan utk pemprosesan data. Sgt luas runag lingkupnya. Sbg pgunaan computer & perisian utk mubah, mnyimpan, mlindungi, mproses, mmindah, mlihat & mdptkan mklmt tanpa mengira waktu & tpt. (Wikipedia, 2007) BI digunakan dlm teknologi mklmt & komunikasi sbg bhs antarabangsa. Namun, BM sbg bhs ilmu juga mampu mgalas t/jwb penting utk mnyebarkan ilmu dlm teknologi mklmt & komunikasi kpd msykt dunia.

Msykt perlu terima hakikat pkembangan TMK bkait secara langsung dgn kmampuan mjana idea, kreativiti & inovasi bg mmantapkan pgunaan BM. Strategi perlu dirancang utk mpkukuhkan kekuatan bhs secara dlman yg terbina sekian lama. Usaha mbtk peristilahan BM dlm bidang ini perlu lebih progresif & terbuka dgn menerima penyerapan masuk kata2 asing bg pengayaan perb. Kata BM. Sej tlh mbuktikan bhw BM bjaya mhadapi zmn mcabar dgn kdtgn Portugis, Belanda, Inggeris & Jepun. Evolusi turut blaku secara perlahan2. Pkembangan pesat TMK mbtk msykt, struktur ekonominya & persaingan sengit dlm pasaran a/bangsa. BM perlu kukuh & mantap utk mbolehkannya mpkatakan apa shj bidang yg muncul & bkembang. Pgunaan BM dlm internet perlu dipertingkatkan agar seiring dgn pgunaan bhs2 lain. Penekanan thdp pgunaan BM yg betul harus diutamakan khususnya dlm lmn sesawang yg dikendalikan oleh anak Msia. Lmn sesawang bdn kerajaan * bdn bukan kjaan hdklah mgunakan BM/dwibhs agar mklmt tersebar dlm BM selain BI. Sokongan semua pihak amat perlu utk mmastikan pgunaan BM bterusan. Pmbinaan pangkalan data yg bsesuaian bg pengembangan BM perlu dilakukan juga.

BAB 7 : SUSUR GALUR PERKEMBANGAN PENULISAN T/BHS BM A. SUSUR GALUR PERKEMBANGAN *Mejar Haji Mohd Said b. Haji Sulaiman (Buku Kecil sejarah perkembangan nahu telah lahir sejak abad ke- bagi Bahasa dan Jalan Basa Bahasa Melayu PBMPB 16 lagi Diraja Johor terbit pada tahun 1937) karya awal tatabahasa Melayu dipelopori oleh sarjana *Buku ini tidak banyak berbeza dengan buku yang Barat, hal sedemikian berkait rapat dengan sejarah terkarang oleh Zaba. kedatangan pihak penjajah ke Nusantara. Perkembangan nahu selari dengan perkembangan R.O. Winstedt telah menghasilkan buku berjudul Malay kamus. Grammar pada tahun 1939- didasarkan dengan *T/bhs yang dibuat oleh penulis Belanda seperti F. De pegangan tradisional. Buku ini lebih menjurus untuk Houtman (1803), Wiltens Dankaerts 91623), Heumius pedoman pegawai2 Inggeris yang bertugas di Tanah (1650) dan Gueynier (1677). Karya yang paling berjaya Melayu. pada masa itu ialah karya Werndly (1736). Sumbangan orang Inggeris bermula pada kurun ke-19, seperti Pada penghujung tahun 1960-an, muncul penulis Marsden (1812), W. E. Maxwell (1882), Shellaber (1899) T/bahasa struktural ini diasaskan di Eropah oleh dan R.O. Winstedt (1913). Penulis lain yang terlibat Ferdinand de Saussure dan di Amerika oleh Leonard ialah Eliot (1825), de Hollander (1845), A.P. Favre Bloomfield. (1876), Klinkert (1879), Pijnappel (1888) dan Roorda Van Eysinger (1939). Itulah serba sedikit tokoh karya Dalam hal nahu Melayu, penulis yang menerapkan awal tatabahasa yang berkaitan dengan alam Melayu. acuan nahu struktur ialah Asmah Hj. Omar. Bukunya Buku tatabahasa Melayu yang pertama ditulis oleh berjudul An Introduction to Malay Grammar (1969), putera Melayu ialah Bustanul al-Katibin li Sibyan al- Nahu Melayu Mutakhir (1982) dan Nahu Kemas Kini mutaallimin (Kitab Perkebunan JuruTulis bagi Kanak- (2008). Kanak Yang Hendak Belajar) susunan Raja Ali Haji dari Pulau Penyengat di Kepulauan Riau.Selesai disusunpd Kemudian dgn tiba-tiba, satu aliran baharu terserap ke 1857. dalam BM. Aliran tersebut ialah aliran tatabahasa A Grammar Of The Malayan Language With An Transformasi Generatif yang diasaskan oleh Noam Introduction oleh William Marsden dan terbit dalam Chomsky di Amerika sekitar tahun 1950-an. tahun 1812. Tulisan Raja Ali Haji membayangkan pengaruh *T/bhs TG mengambil jalan tengah antara tatabahasa tatabahasa bahasa Arab. Seorang ahli bahasa Indonesia, tradisional dgn tatabahasa struktur iaitu dengan Harimurti Kridalaksana pernah membuat penyelidikan menitikberatkan bentuk serta makna sekali gus. tentang tatabahasa susunan Raja Ali Haji khususnya dari (Nik Safiah Karim, Mashudi Kader, Lufti Abas dan Raja segi kelas kata. Menurutnya, kerangka kelas kata Mukhtaruddin Dain menggunakan acuan nahu TG.) bahasa Melayu ternyata didasarkan pada kerangka kelas kata bahasa Arab. *Sehingga sekarang nahu TG yang masih bersifat 80 tahun kemudian, muncul seorang guru bahasa dominan dalam penulisan tatabahasa Melayu, ini Melayu Zaba. -an, Zaba berusaha menyusun buku terbukti apabila Tatabahasa Dewan dijadikan pegangan tatabahasa sehingga pada tahun 1940 terbitlah buku untuk semua peringkat. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 cetakan pertama, satusatunya magnum opus yang menjadi teras tatabahasa *Terdapat juga nahu yang menggunakan pendekatan Melayu. wacana. Nahu wacana mula popular sekitar tahun 1980Selanjutnya beliau menerbitkan sambungan buku an. Nahu ini dipopularkan oleh Sanat Nasir dan Azhar pertama dengan Penggal 2 dan Penggal 3 didasarkan M. Simin. Nahu jenis ini mengkaji pertautan dalam pada kerangka nahu tradisional. sesuatu teks. Zaba sendiri mengakui bahawa buku tatabahasanya didasarkan pada acuan nahu Inggeris dan sedikit-sedikit nahu bahasa Arab.

Plato (abad kelima SM) Aristotle (abad keempat SM) Dyonisius Thrax (abad pertama M)

Priscianus (ke-5 M) Bullokar (1586) Marsden (1612) Crawfurd (1825) Maxwell (1882) Bloomfield (1930) Bloomfieldanisme Shellabear (1904) Winstedt (1913) Spieghel (1584) Roman (1653) Wendly (1736) Hollander (1845) Wijk (1889) Sasrasoegonda (1910)

ad Duali (ke-7M) Sibawaihi (ke-8M) Raja Ali Haji (1857) Abdullah A. Rahman (1913)

Aliran TTG

Zaba (1940) [perkembangan di Malaysia dipengaruhi oleh Inggeris] Asmah Hj. Omar, (aliran struktural) (1960) Abdullah Hassan (aliran tagtemik) Nik Safiah Karim et. al. (aliran TG) Sumber: Diubah suai daripada Harimurti Kridalaksana (1983) [perkembangan di Indonesia dipengaruhi oleh Belanda] Asraf Alisjahbana, Zain dan lain-lain (1950) Tatabahasa Tradisional structural transformasi generatif

Peringkat Perkembangan T/bhs Melayu. Penulisan Nahu Melayu dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: Era Tradisional (1857 1940) Karya awal tatabahasa pada era tradisional yang terkenal adalah Bustanul Katibin (1857) dan Pemimpin Johor (1878). Karya awal nahu ini bermula semenjak zaman Raja Ali Haji. Tatabahasanya beracuan Arab (nahu) tradisional. Namun pada 1940, seorang pendeta Melayu yang terkenal iaitu Zaba telah menggemparkan alam Melayu dengan karya agungnya iaitu Pelita Bahasa 1-3. Karya tatabahasa beliau sungguh hebat sehingga menjadi pedoman mengikut acuan para sarjana Melayu yang moden. Era Moden (1960 2009) Karya Tatabahasa Melayu yang moden dapat dilihat setelah para sarjana mengembangkan sayap aliran tersendiri di Malaysia. Di Indonesia, karya tersohor yang menjadi rujukan ialah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia karya Hasan Alwi et. al (2000). Singapura pula terkenal dengan Nahu Melayu Moden hasilan Liaw Yock Fang dan Abdullah Hassan (1994), Di Malaysia, karya t/bhs mengikut aliran tersendiri. Misalnya, Asmah Hj. Omar (1993) mengarang Nahu Melayu Mutakhir yang dilihat beraliran struktural manakala Nik Safiah Karim et. al (2008) menghasilkan Tatabahasa Dewan yang beraliran TG-menjadi pegangan kepada sistem pendidikan rendah, pendidikan tinggi dan IPTA. Terdapat satu lagi hasilan yang beraliran Tagmemik iaitu Abdullah Hassan yang mengarang Tatabahasa Dinamika (1994). Kesemua penahu mengikut aliran tersendiri kerana mendapat ilmu linguistik mengikut negara2 yang berlainan semasa memperolehi Ijazah Kedoktoran seterusnya menghasilkan t/bhs di Msia. Justeru, era moden ini mencambahkan lagi karya tatabahasa Melayu. Tokoh-tokoh yang lain ialah Arbak Othman, Asraf Hj. Wahab, Sulaiman Masri, Azhar M. Simin, Lufti Abas dan ramai lagi sarjana Melayu yang tidak dinyatakan.

Jenis2 Tatabahasa. Terdapat beberapa jenis nahu atau tatabahasa dalam perkembangan era linguistik yang selari dengan teori linguistik. Tatabahasa Formal. Tatabahasa Formal (Formal Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: 1.Pemerian bahasa berdasarkan bentuk linguistik 2.Pemerian bahasa berdasarkan struktur dan ciri lakuan bahasa 3.Setiap rumus dapat ditentukan tempatnya dalam sistem 4.Berdasarkan fungsi tidak berdasarkan faktor ekstralinguistik 5.Berdasarkan tatabahasa huraian dan deskriptif Tatabahasa Deskriptif (Decriptive Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: 1.Dikenali juga dengan nama Tatabahasa Huraian 2.Penghuraian segala kemungkinan dalam sesuatu bahasa 3.Kemungkinan yang merangkumi morfologi dan sintaksis 4.Kemungkinan itu juga berasaskan ciri-ciri bahasa itu Tatabahasa Nosional (Notion Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: 1.Sesuatu bahasa ditakrifkan berdasarkan makna (semantik) dan rasa 2.Ciri bahasa di dunia sudah ada acuannya 3.Berdasarkan kesejagatan bahasa 4.Berdasarkan struktur yang ideal 5.Struktur yang menjadi norma sahaja dianggap gramatis 6.Ayat ditakrifkan sebagai deretan ujaran yang bermakna Tatabahasa Preskriptif (Precriptive Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: 1.Dikenali juga dengan nama Tatabahasa Normatif 2.Ciri yang dianggap betul sahaja yang diberikan 3.Penggunaan acuan pencarian yang sedia ada 4.Penentuan kaedah baku sebagai rujukan atau pedoman

Tatabahasa Bebas Konteks (Contex Free Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: 1.Jenis Tatabahasa Struktur Frasa (SF) 2.Rumus Tulis semulanya seperti X -------> Y 3.Rumus Tulis semula digunakan dengan tidak mengira apa-apa konteks X Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: 1.Berdasarkan pandangan pragmatik (praktikal) 2.Fungsi bahasa sebagai alat perhubungan sosial 3.Berasaskan rumus yang mengawal hubungan manusia 4. Aliran Praha: Melihat tatabahasa dari segi fungsi. 5.Ayat sesuatu bahasa terdiri daripada unsur dan unsur hadir di dalam ayat mengikut tertiban tertentu: o apabila penutur cuba mengetengahkan / membezakan makna yang lain, tertiban itu akan diubah; intonasi juga berubah o ada unsur yang ditetapkan oleh tatabahasa dan ada tertiban yang ditetapkan oleh penutur. Tertiban yang mengikut dasar tatabahasa dikatakan sebagai tertiban sistemik. Tertiban sistemik diwujudkan oleh sistem bahasa itu sendiri. Tatabahasa Tradisional (Traditional Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: 1.Mengikut acuan pola dan kaedah tatabahasa Latin dan Yunani 2.Dapat diaplikasi pada tatabahasa lain 3.Bercirikan kajian bahasa sebelum era linguitik moden (era Struktural)

BAB 8:ALIRAN & TOKOH DLM T/BHS MELAYU A.TRADISIONAL : MARSDEN, WINSTED, ZABA. Tokoh-Tokoh Tatabahasa Dalam bidang tatabahasa, historiografi linguistik Melayu menampilkan beberapa banyak ahli tatabahasa yang menghasilkan tulisan tentang tatabahasa Melayu. Bermula dengan tulisan A. C. Ruyl, Spiegel van de Maleische Tale (1612) yang merupakan buku pelajaran bahasa Melayu yang pertama, kita mengenal karya G. H.

Mementingkan precristive rules. Undang-undang atau tatabahasa telah disediakan dan penggunaannya mestilah didasarkan kepada undang-undang. Tatabahasa membentuk satu bahasa yang betul dan tepat sepanjang masa Penekanan kepada penggolongan perkataan dihuraikan dengan definisi tertentu makna dijadikan asas analisis tatabahasa ini.

Werndly, iaitu Maleische Spraak Kunst (1889). Di Malaysia, kita mengenal karya W. Marsden, A Grammar of the Malay Language (1812) dan karya R.O. Winstedt, Malay Grammar (1914). Selain itu, kita ingat juga akan nama ahli tatabahasa Melayu yang besar sumbangannya dalam meletakkan dasar tatabahasa Melayu, misalnya Ch. Van Ophuysen, C.A. Mees, Madong Lubis, Raja Ali Haji, Sasrasie-ganda, Sutan Mohd. Zain, Sutan Takdir Alisyahbana, Slametmuljana, Zaba dan lain-lain. Hasil usaha mereka dengan jelas memperlihatkan persamaan dalam hal-hal dasar tentang tatabahasa Melayu, sehingga buku tatabahasa di Indonesia, misalnya, dapat juga diterima di Malaysia. Hal ini dengan mudah dapat difahami kerana semua ahli tatabahasa itu mendasarkan tatabahasa yang disusun itu pada karya-karya besar dalam bahasa Melayu seperti Sejarah Melayu dan sebagainya. Penjenisan t/bhs: 1. T/bhs tradisional bmula 1857-an 2. Tatabahasa Struktural (bermula pada tahun 1960-an) 3. Tatabahasa Transformasi Generatif (bermula pada tahun 1970-an) 4. Tatabahasa Wacana (bermula pada tahun 1980-an) TRADISIONAL. Tatabahasa tertua Berasaskan kepada satu model bahasa yang ideal, dianggap baik dan lengkap segalagalanya Mengikut acuan pola dan kaedah tatabahasa Latin dan Yunani Dapat diaplikasi pada tatabahasa lain Bercirikan kajian bahasa sebelum era linguitik moden (era Struktural)

Ahli tatabahasa trasisional cuba mencari sedapat mungkin unsur-unsur dalam bahasanya dan kemudian dibahagikan atau dihuraikan berdasarkan bahasa model (tidak praktikal kerana tidak semua dalam bahasa model ada dalam bahasa lain). Buku tatabahasa Melayu yang pertama oleh bukan Melayu berjudul A Grammar Of The Malayan Language With An Introduction oleh William Marsden, 1812. Buku tatabahasa Melayu yang pertama ialah Bustanul al-Katibin li Sibyan al-mutaallimin (Kitab Perkebunan JuruTulis bagi KanakKanak Yang Hendak Belajar) oleh Raja Ali Haji dari Pulau Penyengat di Kepulauan Riau, 1857. Tatabahasa Melayu susunan Raja Ali jelas membayangkan pengaruh tatabahasa bahasa Arab. kerangka kelas kata bahasa Melayu ternyata didasarkan pada kerangka kelas kata bahasa Arab. Sebagai contoh, Raja Ali Haji membahagi kata bahasa Melayu kepada tiga kelas iaitu nama, perbuatan dan harf (partikel). Pembahagian kata seumpama ini dalam bahasa Arab menjadi isim, fiil dan harf. buku tatabahasa ini tidaklah terkenal. Mejar Haji Mohd Said b. Haji Sulaiman. Buku Kecil bagi Bahasa dan Jalan Basa Bahasa Melayu PBMPB Diraja Johor - 1937. R.O. Winstedt: Malay Grammar pada tahun 1939. - pegangan tradisional. Dalam tahun 1930-an, Zaba berusaha menyusun buku tatabahasa sehingga pada tahun 1940 terbitlah buku Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 cetakan pertama, satusatunya magnum opus yang menjadi teras tatabahasa Melayu - didasarkan pada kerangka nahu tradisional.

Tokoh Tatabahasa Tradisional Barat Zaman Yunani o Cratylus- Plato o Aristotle (384-322 SM) o Tehne Grammatike -Dionysius Thrax Zaman Romawi o Institutiones Grammatikae-Priscian Zaman India o Tatabahasa Sanskrit ciptaan Panini Tokoh Tatabahasa Tradisional Melayu Era Tahun 1800-1950 a) Bustanul Katibin (1857) Raja Ali Haji b) Kitab Permulaan Pertuturan Melayu (1911) oleh Abdullah bin Abd. Rahman c) Kitab Pelita Mengarang (1925) oleh O.T. Dussek dan Mohd Hashim bin Hj. Talib d)Kitab Punca Bahasa (1928) oleh Abdullah bin Talib e) Ilmu Mengarang Melayu (1934) oleh Zaba f) Jalan Bahasa Melayu (1937) oleh Dato Hj. Muhammad Said bin Sulaiman g) Pelita Bahasa Melayu (1940) oleh Zaba W. Marsden A Grammar of the Malay Language (1812) Kata terbahagi 2: 1. Golongan besar(major class) (Namaan, Sifat nama, Kerjaan) 2. Golongan kecil (minor class) (Ganti nama, angka, sifat kata, kata depan, kata sendi, kata seru) R.O. Winstedt Malay Grammar (1914) Kata terbahagi kpd 3: 1) Namaan (Nama, Ganti Nama, Angka, Sifat Nama) 2) Kerjaan (kata kerja, sifat kata) 3) Partikel (kata depan, kata sendi, kata seru, penambah) Golongan kata menurut Winstedt: 1) Nama-menyebut benda/org 2) Perbuatan-menyebut perbuatan / keadaan yg diadakan. 3) Sifat-menerangkan sifat sstu nama / perbuatan / lainnya. 4) Sendi-mnyambungkan ant pktn dgn pktn / ant bhg percakapan. 5) Seruan-mengeluarkan perasaan hati. Tokoh Tatabahasa Struktural Barat

Zainal Abidin Ahmad (Zaba) Pelita Bahasa Penggal 1 (1940) Kata terbahagi kpd: 1.Nama-(nama khas, nama nika, ganti nama) Ganti nama =diri, umum, pertanyaan, petunjuk. 2.Perbuatan-(melampau, tidak melampau) Tidak melampau = diri, umum. 3.Sifat-(sifat nama, sifat kata) 4.Sendi-(sendi nama, sendi kata) Sendi kata = penambah, penambat 5.Seru STRUKTURAL. Pada penghujung tahun 1960-an,- pendekatan struktur. Tatabahasa struktural ini diasaskan di Eropah oleh Ferdinand de Saussure dan di Amerika oleh Leonard Bloomfield. Huraian tentang pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola. Hal ini jelas berbeza dengan acuan tradisional yang mementingkan aspek makna semata-mata. Bahasa dianggap sebagai struktur structure centered Unsur yang membentuk struktur itu mempunyai hubungan dan sifat tertentu. Unsur ini juga digunakan untuk menjanakan ayat dan menentukan struktur konstituennya. Setiap bunyi, perkataan atau bahagian berdiri sendiri unsur-unsur ini menjadi penting apabila unsur-unsur itu bergabung dengan unsur lain dalam sesuatu pola sistem linguistik. Tatabahasa tidak didefinisikan mengikut makna tetapi dihuraikan mengikut distribusi masingmasing. Bersifat formal dengan tidak mengambil kira kategori psikologi, logika dan metafizik.Hanya fakta yang dilihat. Tumpuan kepada struktur permukaan yakni memecahkan bahagian-bahagian ayat kepada konstituen-konstituennya Tatabahasa dianalisis bermula mengikut peringkat bunyi, diikuti morfem, frasa, klausa, dan ayat, dan unsur suprasegmental. Ahli nahu struktur Malaysia ialah Asmah Hj. Omar - An Introduction to Malay Grammar (1969), Nahu Melayu Mutakhir (1982) dan Nahu Kemas Kini (2008). Abdullah Hassan The Morphology of Malay (1974), Penerbitan Kata

o Ferdinand de Saussure - Course in o o o


general Linguistics L. Bloomfield Language (1933) Edward Sapir Language (1881) Z.S. Harris - Structural Linguistics (1951)

Tokoh Tatabahasa Struktural Melayu Era Tahun 1960-an o Antara buku tatabahasa aliran Struktural di Malaysia ketika itu ialah: o Asmah Hj. Omar (1968) Morfologi Sintaksis, Bahasa Melayu (Malaya) dan Bahasa Indonesia Satu Perbandingan Pola. o Asmah Hj. Omar dan Rama Subbiah (1968) An Introduction to Malay Grammar o Asmah Hj. Omar (1970) Bahasa Malaysia Kini: Satu Pengenalan Melalui Struktur (Buku 1-V) o Asraf (1971) Mari Belajar Bahasa Kita Asmah Hj. Omar An Introduction to Malay Grammar (1969), Nahu Melayu Mutakhir (1982) dan Nahu Kemas Kini (2008) Kata terbahagi kpd: 1. Nama(nominal) a) Nama (nouns) & b) ganti nama (pronouns) b1.penunjuk b2.diri pertama, kedua, ketiga b3.tanya 2. Kerjaan a) numeral a1.khusus a2.tak khusus-angka, giliran b) Perbuatan (verbs) b1. Bangun membuat (aktif) melampau & tak melampau b2.bangun kena buat (pasif) c) Perbuatan modal (modal verbs) d) Perbuatan aspek(aspect verbs) e) Sifat nama(adjective) 3. Kata tugas(functional morks) a) Kata penuh(fullwords) positif, negative, tanya. b) Partikel kata depan, tanya, tanda klausa,tanda sifat nama, berbalas, penegasan, pembentuk nama.

(1986) dan Morfologi (2006) Kata dibahagikan kpd: 1. Kata nama A1.nama-nama khas & nama nika A2.ganti nama diri, tanya, penunjuk A3.bilangan angka, kuantiti A4.penjodoh bilangan 2. Kata kerja B1.melampau B2.tak melampau- dinamik, static 3. Kata adverb C1.tempat C2.aspek C3.bandingan 4. Kata adjektif D1.keadaan D2.dinamik 5. Kata tugas E1.positif E2.negatif E3.kata depan 6. Kata partikel F1.tanya F2.tugasan F3.seruan 3.Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) Dipelopori dan diasaskan oleh Noam Chomsky pada tahun 1957 Dilihat mencirikan konsep matematik berasaskan psikologi kod-kognitif Ayat dilihat sebagai unit asas yang mempunyai struktur dalaman dan struktur permukaan. Hub butir linguistik dlm ayat dijelaskan melalui Rumus Struktur Frasa (struktur dalaman) Pemerian bahasa menggunakan Rumus Transformasi Jalan tengah antara tatabahasa tradisional dengan tatabahasa struktur iaitu dgn menitikberatkan btk serta makna sekali gus. Aliran ini kuat mempengaruhi penulisan nahu Melayu. Sebagai contoh, Nik Safiah Karim, Mashudi Kader, Lufti Abas dan Raja Mukhtaruddin Dain (Rujuk TG dalam Tatabahasa Dewan)

Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Barat o Noam Chomsky- Aspect of the Theory of Syntax o Jackendoff (1971), Halle (1973), Siegel (1974), Aronoff (1976), Allen (1978) dan lain-lain. Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Melayu Era Tahun 1970 - 2009 o Lufti Abas (1971) Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu o Abdullah Hassan (1980) Linguistik Am o Nik Safiah Karim et al. (1991) Tatabahasa Dewan o Mashudi Kader (1981) The Syntax of Malay Interrogatives o Nik Safiah Karim (1978) Bahasa Malaysia Syntax o Ramli Hj. Salleh (1995) Sintaksis Bahasa Melayu: Penerapan Teori Kuasaan dan Tambatan

BAB 9: SEJARAH EJAAN JAWI. *Bhs = ujaran yg dikeluarkan oleh organ ptuturan manusia secara arbitrari mlambangkan maknanya & digunakan oleh satu msykt bhs utk phub (Hashim Musa:205) *Tulisan lahir manusia hdk myampaikan fikiran & perasaan melalui tanda2 tanpak/visual dlm btk yg bukan hanya dimengerti sendiri ttp oleh org lain juga. *Tulisan jawi digunakan sejak org Melayu mmeluk agama Islam. *Org Arab mgelar org Melayu sgb Kawah / Jawi sbb Asia tenggara terkenal sbg Javadwipa. *Sblm BM menerima mana2 pengaruh, ia tlh mpunyai system tulisannya sendiri w/p x sempurna. 1) Aksara Rencong. Huruf Melayu tua lebih tua drp aksara Jawa Kuno (tulisan Kawi) 2) Bhs Melayu dipengaruhi oleh 3 bhs. Bhs Sanskrit-dibawa oleh pedagang2 India/pedagang Melayu yg burusan dgn India. (sekitar abad ke-14).Bhs ini dianggap sbg asas BM yg hidup hingga hari ini. Bhs Jawa Bhs Arab 3) Tulisan Jawi huruf Rencong tersisih ttp kosa katanya btambah kaya. Ketika ini muncul tulisan jawi & BM terus maju dlm pelbagai bidang. Kekurangan abjad mnyebabkan mrk cipta sendiri dgn menambah tanda pd huruf Arab. 4) Batu Bersurat. A.Batu Bsurat Kuala Berang.(1303-1387) Pubahan radikal thdp BM. Mgunakan tulisan Jawi. Tulisan ini tlh mengenal abjad BM dgn agak lengkap.Hanya huruf q,v,x,y dan z yg tiada. B.Batu Bsurat Pagar Ruyung (1356) Di Minangkabau mgunakan bhs Sanskrit ttp

Tulisan Jawi pd Zmn Kesultanan Melayu Pasai. Tulisan Jawi pd Zmn Kesultanan Melayu Melaka & Johor Tulisan Jawi di Batu Bersurat

ada kelainan. 5) C.Batu Bsurat Minye Tujuh Aceh (1380) Mengandungi kalimah Allah, Nabi. *Pd abad ke-13, zmn kegemilangan Islam di Alam Melayu. Bhs rasmi agama islam = Bhs Arab. Bhs Melayu Kuno yg mgunakan huruf India btukar degn huruf Arab. *Tulisan yg ditokok tambah sesuai dengan bunyi lazim org Melayu disebarkan oleh Kerajaan Islam Pasai ke Kerajaan Melaka, Kerajaan Johor & kemudian ke Aceh. *Bukti kwujudan tulisan ini di Msia Batu Bsurat Terengganu (702H / 1303M) BAB 10:SEJARAH & PERKEMBANGAN EJAAN RUMI. *Prancangan Korpus bhs mlibatkan sist tulisan & ejaan utk keseragaman. *BM ditulis dlm sist tulisan rumi & jawi. *Tulisan rumi bkembang stlh kdtgn Barat. *David Barbosa(1516) Melaka org pertama guna tulisan rumi. *Marco Polo Itali org Eropah pertama dtg ke kepulauan Melayu. *1511-Melaka jatuh ke tgn Portugis bhs portugis bkembang, muncul pula kuasa2 asing Belanda, Sepanyol & Ingg. *Pktn Melayu dicatat Antonio Pigafetta, lebih kurang 426 p.p dikumpul ileh Hendrick-seorg hamba bbangsa Melayu Sumatera hamba kpd Magellan-seorg ahli pelayaran. *4 naskhah awal catatan playaran Pigafetta (1=Itali, 3 naskhah Perancis) *Cornelius de Hautman pelayar Belanda-abad ke-16, mhasilkan senarai pktn BM dlm skrip rumi. *Thomas Bowrey A Dictionary of English ang Melayo and English diterbitkan di London, ada ciri2 antik (senarai kata BM) *Sist ejaan Belanda & Ing menguasai tulisan BM-kesan perjanjian English-Belanda 1824. Daerah Melayu terbahagi 2 (Msia British, Msia Belanda) *Belanda guna sist Van Ophuijsen yg menulis dlm BM. *Ingg guna sist ejaan Wilkinson-doperkenalkan di TM (1904). *Ejaan ini dihasilkan oleh sebuah j/k yg ditubuhkan oleh buku Romanised Malay Spelling. Ada 6 peraturan utama: i. Semua pktn BI yg dipinjam oleh BM dieja mengikut sebutan BM. ii. Kt pinjaman yg meluas dlm BM spt akal (dipinjam drp Arab) dieja mengikut sebutan org Melayu. iii. Ejaan bg pktn yg boleh mnunjukkan dgn lebih terang asal pbtkn katanya dipilih w/p

vi) Sist pmilihan vocal ant o dan u, ant e dan i pd akhir suku kata tertutup.Vokal o dipilih bukan u jika pd suku kata akhir yg bpola ong, ok, oh. (kepong, buloh, merbok)Vokal u dipiih jika s/k akhir bpola um, ut, un, ul, us dan ur.(minum, tahun, betul, hangus, labur) *J/k laporan ejaan rumi ini, mlampirkan satu senarai pjg sbg contoh & panduan ejaan rumi BM menurut sist Ejaan Wilkinson. *Sist ini menjadi panduan dlm pgjrn & penulisan buku2 teks di sek2.

iv.

v.

sebutannya bbeza.Cth kemudian bukan kemedian. Kata terbitan yg mengandungi imbuhan, kata dsrnya dieja menyamai btk asalnya w/p tdpt pubahan bunyi. Cth; keluar (lwn masuk) dieja bbeza dgn kaluar(arah luar) Pktn spt shj, bahaya, sahaya & cahaya dieja dgn abjad h ditengahnya, iaitu menyamai anjuran Ophuijsen.

BAB 11:ISU BAHASA TERKINI. A.SISTEM EJAAN TERKINI. iii. Sistem Ejaan Zaba -pembakuan system ejaan. -digunakan secara meluas disek2 & urusan rasmi kerajaan sejak 1940-an lagi. _fonem vocal dibahagi kpd 6 bunyi huruf vocal (huruf saksi) iv. Sistem Rumi Kongres -basaskan psetujuan yg dicapai dlm Kongres Bhs dan Persuratan III (16-21 Sept 1956). -mbuat 16 ketetapan ttg ejaan BM & 2 ketetapan ttg bunyi bhs & satu ketetapan ttg tulisan jawi. iii. Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu *Pd 17.6.1967 keputusan yg muktamad = satu sist ejaan baru yg ilmiah, praktikal & sesuai utk BM & Bhs Isia. *Rundingan dihadiri oleh J/k Bhs & Ejaan Msia dgn Kump Ahli Bhs KOTI (Komando Tertinggi Isia) *Lahir Ejaan Bsama Msia-Isia. *16.8.1972-sist ini dilancarkan oleh PM (Tun Razak) utk mpbaiki sist ejaan rumi BM & menyesuaikannya dgn unsur2 & pkembangan2 yg tlh mpengaruhi BM sejak beratus tahun. iv) Pedoman Umum Ejaan BM -Pd 1975, menetapkan 5 perkara (pemakaian huruf, senarai gugus konsonan, penulisan nama khas, kaedah penulisan huruf, dan penulisan yg tdiri drp pelbagai kata. Penekanan diberi kpd tanda baca juga. v) Daftar Ejaan Rumi BM -Pd th 1982 diterbitkan & sentiasa dikemas kini oleh DBP, selari dgn perkembangan ilmu semasa. B.BAHASA ROJAK.

C.KEDUDUKAN BM SBG BHS PENGANTAR. *Pd tahun 1970, BM dijadikan Bhs pengantar. *Menteri Pel pd waktu itu Abdul Rahman Yaakob marahkan semua sek keb aliran Ing mgunakan BM secara berperingkat2. *Kini BM mjadi bhs pengantar di sek, kolej, maktab & IPT. *Pgunaan Bhs pengantar ini mwujudkan satu suasana keb yg mbabitkan semua rakyat tanpa mengira kaum. *BM mpunyai fungsi yg penting sbg Bhs Rasmi Negara. *Sej mbuktikan pgunaan BM sbg lingua franca di rantau ini layak mjadi bhs pengantar di sek2 & IPT. *BM digunakan oleh pelbagai kaum. *Ia dijadikan Bhs pengantar krn mudah dipelajari & difahami. *Ia dipilih krn factor menyetupadukan rakyat. *Ia penting dlm urusan pentadbiran * sist pend neg. *BM mpunyai historicity, autonomy, ethnicity, & validity

BAB 12 :KORPUS BAHASA. PERANCANGAN KORPUS BHS. Merujuk kpd pubhan bhs yg mlibatkan hal2 pembinaan ortografi (pbakuan & penyeragaman/pemiawaian) 1.-tmasuk sist ejaan & tulisan, 2.-pbinaan pktn baru, difikirkan dgn teliti utk mpluas pgunaannya. 3.-penggubalan istilah 4.-penyediaan kamus 5.-kesusasteraan ISMAIL DAHAMAN(2007)-mnyatakan prancangan korpus bhs = aktvt pengayaan kosa kata umum & ilmu melalui pbtkn istilah baru, penyusunan kamus pelbagai jenis, penyempurnaan sist ejaan jawi & rumi, sebutan baku, penyelidikan & pendokumentasian korpus bhs pd peringkat nasional & pelbagai sector khidupan msykt. FERGUSON (1968) bhs vernacular dirancang utk mbtk bhs baku tdpt 3 komponen penting (pengabjadan, pemodenan, & pembakuan) RONALD WARDHAUGH (1988) termasuklah pbinaan ortografi, sumber2 baru kosa kata, kamus, kesusasteraan & pgunaan bhs. Prcngn Korpus mlibatkan: 1. pemilihan & perancangan aksara 2. penyusunan ejaan 3. pembakuan kosa kata 4. penyusunan kamus 5. pembakuan ungkapan 6. penyelarasan laras bhs 7. penyelarasan wacana bhs 8. penulisan hasil karya kesusasteraan 9. pgjrn bhs pertama & bhs kedua Logistik prancangan bhs ada 3 per penting. (1.pakar bhs & perancang bhs, 2.institusi

A.PANGKALAN DATA B.PENGUMPULAN DAN PENGELASAN KATA C.KATA DAN PERNGKOMPUTERAN

prancangan bhs, dan 3.sumber kewangan. Prncangan bhs mlibatkan thp: 1. Analisis keperluan yg mlibatkan analisis komunikasi polar sosiopolitik dlm sstu msykt. 2. Prancangan yg mlibatkan pemilihan satu bhs mrangkumi kodifikasi penstandardan perluasan dan plaksanaan. 3. Penilaian menentukan b/m perancangan bhs itu bergerak.

BAB 13:PERKAMUSAN. SEJARAH PERKAMUSAN. *Leksikografi / perkamusan tidak bmula dgn kamus2 bhs moden ttp dgn bhs2 lama tutama bhs2 spt Latin, Sanskrit, Yunani dll. *al-Kassimi (1983) kamus bukan bmula sbg alat teoritis ttp sbg alat praktis sbb kmunculan leksikografi bbeza ant satu budaya dgn budaya yg lain. *Leksikografi Arab muncul pd abad ke-17 krn sbb2 agama. *Kamus mula2 disusun utk mnerangkan pktn luar biasa yg tdpt dlm al-Quran dan hadis. *Menurut Asmah Hj Omar(1987) kamus Melayu paling awal yg diketahui = senarai kata Melayu-Cina yg terdiri drp 482 kata entri, (1403M 1511M), A Chinese Vocabulary of Malacca Malay Words and Phrases Collected Between A.D. *Pd th 1560, Yang Pin seorg panitera dlm arkib di China mngumpulkan, mnyunting, & mnyatukan bbr senarai kata Bhs China-Melayu yg tsimpan dlm arkib tsbt oleg pelaut, pegawai & pedagang China sewaktu dinasti Ming belayar ke alam Melayu (1403-1511) ini, malangnya tidak pernah ditemui. *Daftar kata Itali-Melayu oleh Antonio Pigafetta (1521). Ada 426 kata bhs Itali yg mpunyai 450 padanan kata BM *Fungsi utama daftar kata ini utk penyebaran agama Kristian & perdagangan. *1623 muncul kamus Melayu yg lebih baik kamus Belanda-Melayu (Vocabularian ofte Woord-boek near ordre vanden Alphabet int Duytsch-Maleysch ende Maleysch-Duytsch. *1631 kamus Melayu-Latin oleh seorg paderi, David Haex. (Dictionarium Malaico-Latinum et Latinum Maicum) *Daftar kata Melayu-Belanda (1650), oleh J.Heurnius. *A Brief Dictionary of the Malay Tongue John Ogilby pd 1673. *Daftar kata Melayu-Belanda, oleh F.Gueyniers (1677)merupakan kamus huraian & t/bhs. *R.J.Wilkinson menghasilkan A Malay-English Dictionary Jilid I,II dan III.(1901-1903).Ditulis dgn huruf

JENIS2 KAMUS. 1. Kamus Ekabhs dlm satu bhs (monolingual) takrifan makna kata2. 2. Kamus Dwibhs dlm 2 bhs (bilingual) utk mdptkan terjemahan drp 2 bhs yg bbeza. 3. Kamus Aneka Bhs mgunakan 3/ lebih bhs (multilingual) 4. Kamus Ensiklopedia mmuatkan leksikal, ktrgn/mklmt ekstralinguistik disusun mengikut urutan kata2. 5. Kamus Etimologi mnumpukan perhatian kpd asal-usul kata dlm tradisi tekstual. Cenderung mjadi kamus komparatif. 6. Kamus Diakronik mnumpukan aspek pensejarahan. 7. Kamus Sinkronik mgarap penyediaan leksikal pd sstu bhs pd ms tertentu, pd satu thp pkembangan yg singkat/sezmn. 8. Kamus Umum istilah khusus mengikut bidang ilmu pengetahuan yg tertentu shj. 9. Kamus Sinonim btk padanan yg mpunyai makna yg hampi2 serupa. 10. Kamus Tesaurus menerangkan maksud sstu pktn dgn mberikan kata2 seerti shj. Pembahagian Kamus Bdsrkan: 1. Bahasa 2. Saiz 3. Keistimewaan / fungsi cth:Kamus istilah linguistic, kamus p/bhs @ simp. Bhs, dll. A1.TEORI & PRINSIP PERKAMUSAN. *TEORI utk perkamusan = kcenderungan utk maplikasi ilmu linguistic, semantik & pragmatic selengkap mungkin dlm ssbuah kamus. *ARBAK OTHMAN (2000) x ada teori ttentu yg dikhususkan bg maksud penyusunan kamus. Apa yg blaku dlm pkamusan ialan pdgn ttentu yg digunakan oleh penyusun kamus sbg panduan supaya kamus yg disusunnya mcapai mutu yg baik & tmuat did lm nilai2 kebahasaan, semantik & semiotic, lengkap & dpt

jawi & disusun mengikut tertib huruf rumi. Asal kt pinjaman turut dimasukkan. Diperbaharui dlm btk rumi pd 1932. *Kamus Melayu yg mhuraikan makna perkataan dihasilkan oleh Hj Shamsudin Muhamad Yunus (1920). *Kamus Mahmudiyah oleh Mahmud b Sayid Abdul Kadir (1894), kemudian sekali lg pd 1925. *Kamus Idris al-Marbawi: Arab-Melayu(1931) memenuhi keperluan msykt Melayu dlm bidang agama. *Pakatan BM dan Persuratan Diraja Johor (P.Bm.P.D.) kamus mjelaskan makna kata Melayu (1936) berjudul Buku Katan P.Bm.P.D.-sebyk 4 jilid.

dipert/jwbkan. *tugas kamus mberi makna/takrif kpd sstu kt & pberian ini juga mgunakan kata2. *kita tpaksa mberi makna kpd sstu lmbg dgn mgunakan lmbg itu sendiri. *lmbg itu ialah lmbg linguistic. *kamus disusun mngikut prinsip kesarjanaan. *Pdgn ahli linguistic perlu diptimbangkan. *penyusun mmastikan makna yg dibuat dlm pemerian sebaik2nya bdsrkan sumber rujukan bbtk teks.

Prinsip2 penyusunan kamus-perhati per2 berikut: 1. Perancangan ptadbiran yg bkaitan dgn pbelanjaan, pnentuan ind & pnentuan prasarana. 2. Siapakah yg tlibat? ind yg tlibat bsangkutan dgn prasyarat keahlian & kmampuan ind mlaksanakan program pkamusan. 3. Aspek linguistic digarap mngikut cabang ilmu linguistic, yg bkaitan dgn leksikologi tmasuklah t/bhs, lafaz, pengetahuan dialek, mklmt ensiklopedia dsb. 4. Pemasaran aspek yg bkaitan dgn penyebaran kamus secara mluas sbg satu produk. 5. Prasyarat kmampuan peneliti/ penyusun kamus Pnguasaan 2/3 bhs di samping bhs ibunda akan mnentukan kepekaan linguistic & keterbukaan thdp isu2 bhs. Mpunyai ketekunan yg kosisten, ketelitian & kecermatan. Smngt utk terus bljr & cinta kpd bhs serta ilmu bhs penting juga. 6. B/m penelitian/pnyusunan dilakukan? Penelitian leksikologi tmasuklah yg bsangkutan dgn korpus bhs dlm penyusunan pangkalan data. Penelitian aspek bhs lain spt t/bhs sbg mklmt pelengkap mengenai data yg disajikan. Prinsip2 yg perlu dijadikan pegangan dlm penyusunan kamus: 1. Keaslian mmuatkan bhs yg ada bukti bhw btk tsbt benar2 digunakan oleh penutur jati. 2. Keperwakilan bgantung kpd format kamus yg ditentukan oleh pengguna(khalayak),

bdsrkan rujukan kepustakaan. A2.KATA ENTRI / KATA MASUKAN. *Kata entri/ kata masukan = kata dasar, kata majmuk/ kata ulang. *Kata dasar = btk dasar yg x menerima sebarang imbuhan/ x malami pggandaan & perangkaian tmasuklah btk pra-kategori/morfem dasar tikat yg mpunyai makna leksikal & belum mpunyai kelas kata ttp boleh bdiri sendiristlh tikat pd morfem dasar yg lain misalnya juang mjadi berjuang / kolam mjadi kolam renang. A3.KATA STANDARD DAN VARIASI *Kata standard = kata dlm bhs yg betul (selaras) dan diterima oleh semua penuturnya. *Ini krn ia tlh ditentukan / diterima sbg yg betul/ yg sewajarnya. *Cth: pembakuan bhs, keseragaman ejaan, t/bhs BM dan segala aspek bhs. *Variasi = sstu yg mnyimpang drp sifat, ciri2 yg lazim & standard (kelainan dlm bhs) *Entri varian mpunyai kelainan dr segi kata & ejaan ttp mpunyai makna seperangkat dgn entri utama. *Entri varian diturunkan pd akhir takrif / dirujuk silangkan kpd entri yg diberikan takrif. B.SEBUTAN DAN ETIMOLOGI *Sebutan = apa yg disebut, cara melafazkan / menyebut pktn dll. Ucapan & lafaz (ujaran). *Etimologi = cabang ilmu linguistic yg mkaji asal usul & pkembangan sstu kata. C.TANDA DAN KEPENDEKAN *Tanda = lambang/symbol yg digunakan dlm tulisan yg mpunyai erti tertentu. *Ia digunakan untuk mengenali maksud sstu dgn lebih

mmuatkan bhn yg benar2 mewakili ruang lingkup khalayak misalnya bhs utk knk2. 3. Kelayakan penyusun harus pasti bhw hasil kerjanya sesuai dgn tujuan pekerjaannya. Kamus ekabhs tidak sama keperluannya dgn kamus dwibhs. Kelayakan sosial juga perlu diambil kira misalnya bhs, ag, & adat istiadat pengguna kamus. 4. Sumber bg kt/entri perlulah sumber yg layak diterima pakai bdsrkan penelitian lapangan sumber primer/sumber sekunder TAJUK 14: TERJEMAHAN DAN KAEDAH TERJEMAHAN. SEJARAH PENTERJEMAHAN. *Pterjemahan dilakukan sejak zmn kegemilangan Melaka. *Pd zmn kemasukan agama Hindu, Buddha & Islam mrk mterjemah kitab2 Mahabratha & Ramayana serta Al-Quran ked lm BM w/p secara lisan. *Keperluan bkomunikasi mnyebabkan pegawai Ing yg btugas di TM mgunakan buku terbitan bbtk terjemahan sbg panduan bg mrk menguasai BM utk ptadbiran. *R.O.Winstedt dan W.G.Shellabear perkamusan mrk mberi sumbangan kpd org yg ingin bljr BM. *J.W.McHugh mnerbitkan Notes and Phrases Related to Political Organisations and Procedures at Meetings (Government Press, 1948). *Buku ini mngandungi istilah Inggeris-Melayu yg dpt dijadikan panduan kpd pterjemah. *C.C.Brown, A Guide to English Malay Translation (Longman, Green & Co.1956). *Buku ini terbahagi 2. A)The Method of Translation B)Specimen Translations SBLM MERDEKA. *Lebih ttumpu kpd terbitan buku2 agama (tauhid, usuludin, fekah & tasauf) *Anak watan TM, Sheikh Idris al-Marbawi mjlnkan kerja2 mterjemah pd awal 1930-an. Al-Islam, Seruan AlAzhar.(terjemahan Arab-Melayu =pngetahuan am & novel. *Menurut Kassim Ahmad (1991) dlm sej pterjemahan BM, byk cerita dr India & Sem. Arab diterjemah ke BM. Cth:Hikayat Seri Rama, Hikayat Sang Boma & Hikayat Si Miskin dari India. Cth:Hikayat Iskandar Zulkarnain, Hikayat Amir Hamzah & Hikayat Bayan Budiman dari Arab. *Kegiatan pterjemahan bmula dgn rasmi slps penubuhan Pejabat Karang Mengarang Siltan Idris. *Menurut Norizah Ardi (2000), pd th 1924, O.T.Dusseck tlh mmohon kbnrn menubuhkan Badan Menterjemah yg ditukar nama kpd PKM (Pjbt Krg Mnrg).

mendalam. *Cth:koma, nokhtah, seru dll. *Kependekan = Ringkasan pktn, kump pktn dll. *Singkatan spt DBP = Dewan Bhs dan Pustaka. D.GLOSARI *Senarai istilah beserta takrifnya yg disusun menurut abjad khusus bg sstu bidang pengetahuan.

SELEPAS MERDEKA. *Penubuhan DBP, 22.6.1956. mbantu kerja2 pterjemahan. *PKM dipindahkan ke DBP di bwh Jbtn Pljrn. *Kertas pterjemahan diambil alih oleh DBP. *DBP mnerbitkan mjlh bulanan Dewan Bhs & byk penulis mnyumbang idea mrk dlm wahana ini. (Zaba). *1940-an = kerja mterjemah terbantut krn penjajahan Jepun di TM. *1940-an = Oxford University Press mterjemah Siri Sastera Timur dan Barat (Asraf H.Wahab). *Suffian Sahuri menulis Panduan Menterjemah dlm Dewan Bhs dr Jun 1962 Feb 1964 & digunakan pd waktu itu. *DBP mterjemah buku2 pljrn, utk sek rendah, men & peringkat tinggi dlm pelbagai bidang. *1978, DBP melancarkan Peraduan Mterjemah Novel utk mpkaya karya terjemahan. *Universiti Malaya manjurkan seminar pterjemahan pd th 1978 di Pusat Bhs. *Persatuan Pterjemah Msia (PPM)-ditubuhkan pd 8.4.1978 & didaftarkan sbg sebuah persatuan 4.10.1979 *Biro Khidmat Terjemahan ditubuhkan pd Jun 1985 *Institut Terjemahan Neg Msia Berhad diluluskan oleh Jemaah Menteri pd 28.4.1993 & ditubuhkan secara rasmi pd 14.9.1993.

*Tugas PKM = menulism mterjemah & mnyunting buku pljrn & novel serta menyeleggara pcetakan karya terjemahan. *Penerbitan cerita 1001 Malam drp naskhah Ingg yg diusahakan oleh Dato Onn Jaafar semasa memimpin Lembaga Melayu pd awal 1930-an. *Zaba mmainkan peranan besar slm pterjemahan. Anak Raja & Anak Papa buku umum pertama dlm BM yg diterjemah Zaba drp cerita The Prince and The Pauper

A.KONSEP TERJEMAHAN *Menurut Ramli Salleh (1986) konsep pterjemahan tbhg kpd 2: 1. Konsep lama pterjemah mberi perhatian kpd btk a/b pterjemah mngekalkan unsur2 stilistik spt rima rentak, permainan kata, struktur t/bhs yg luar biasa dll supaya menyerupai teks asli. 2. Konsep baharu mmentingkan respons pembaca terjemahan, iaitu reaksi yg sama dgn reaksi pembaca teks asal A1.DEFINISI TERJEMAHAN. *Kamus Dewan (1986:1247) pindahan dr suatu bhs ke suatu bhs yg lain, alihan bhs, salinan. *Pterjemahan mrupakan perbuatan mmindahkan sstu isi / teks ked lm bhs lain / mnukarkan bhs teks tsbt. *Pterjemahan mrupakan proses mmindahkan sstu drp bhs sumber kpd bhs sasaran. *Mtafsir pktn lisan/tulisan dgn mgunakan pktn dlm bhs lain. *Mterjemah teks/buku drp satu bhs ke bhs lain. A2.MATLAMAT TERJEMAHAN. 1. Hendak mhubungkan anggota msykt dwibhs / multibhs. 2. Mnyampaikan mklmt ttg sstu ilmu. 3. Mahu pembaca melakukan sstu slps membaca teks terjemahan. 4. Menghalang / mencegah pembaca melakukan sstu. JENIS TEKS YG DITERJEMAH; 1. Buku (akademik/novel) 2. Teks 3. Cerita KELAYAKAN PENTERJEMAH. 1. Mengetahui bhs sumber dgn baik (kecekapan dlm bhs pertama) 2. Mengetahui bhs sasaran/bhs penerima dgn

A3.KESILAPAN2 DLM TERJEMAHAN. a) Kesilapan dlm makna x dpt mterjemah dlm makna sebenar. Mengambil kira makna bukan perkataan. b) Kesilapan dlm t/bhs menyebabkan kekaburan makna. c) Kesilapan dlm kdgn mlibatkan kesilapan dlm bidang/kdgn/isi, laras bhs menyebabkan berlaku kesilapan dlm pterjemahan. Cth:Beat butter and sugar till soft and creamy. = Pukul telur dan gula sehingga kembang. B.KAEDAH PROSES TERJEMAHAN. 1.KAEDAH FORMAL (LAMA/TRADISIONAL) *Terjemahan langsung krn kesetiaan dgn teks sumber. *Terjemahan secara keseluruhan tanpa mengubah struktur asal. *Btujuan mhasilkan terjemahan bkualiti dlm btk struktur nahu & mesej teks asal. *Terbahagi kpd 3: a) peniruan x ubah struktur bhs sasaran (prime minister), wujudkan struktur baru dlm bhs sasaran. b) pinjaman pinjam bhs sumber. Cth: ad hoc, alibi; pinjam 100%. c) penggantian a/b blaku penggantian drp bhs sumber kpd bhs sasaran, cuba kekalkan dlm peringkat leksikel / strukturnya. 2.PTERJEMAHAN DINAMIK. (BARU/MODEN) *mesej dlm teks asal yg hdk disampaikan ked lm teks sasaran sama dr segi kesan pembacaan. *Teori Dinamik Nida 3 kata kunci (persamaan, terdekat, dan bersahaja). *Perlu proses analisis, proses pemindahan mesej (kpd bhs sasaran) dan menstruktur semula nahu bhs sasaran. *X mengandungi unsur import / tidak masukkan unsur asing ( x bbau terjemahan) *Seolah2 ditulis dlm bhs penerima, 100% ditulis dlm bhs penerima.

baik (kecekapan dlm bhs kedua) Mengetahui subjek yg hdk diterjemahkannya (pengetahuan ttg ilmu dlm bidang yg diterjemah) 4. Mengetahui teori dan amalan (proses) terjemahan. 5. Mengetahui l/blkg budaya bhs sumber & bhs sasaran 3.

X ada mklmt yg ttinggal / ditokok tambah. *yg sama bukan pktn ttp jumlah idea. 4 perkara perlu diberi perhatian: 1. KESELARASAN KONTEKS pembaca sasaran lebih diutamakan drp cara sstu mklmt dikemukakan / keselarasan pktn demi pktn. 2 pktn yg sama mungkin blainan erti dlm konteks ttentu. Terjemahan mestilah menepati konteks.

2.

3.

4.

Persamaam dinamik hdklah diutamakan drp keselarasan formal. Penerimaan pembaca yg ditekankan supaya pembaca teks asal & teks terjemahan mengalami kefahaman, perasaan & tindakan yg sama. Btk bhs yg didgr hdklah diutamakan lebih dahulu drp btk btulis. Dlm kes tertentu a/b teks itu akan lebih byk didgr drp dibaca sendiri dlm hati. Keperluan pembaca sasaran hdklah lebih diutamakan drp btk bhs. Ini akan mbantu menyelesaikan mslh yg dihadapi oleg pembaca teks terjemahan.

3. KAEDAH PERSAMAAN. *Persamaan terdekat / sejadi (bersahaja) *Tidak ada 2 bhs yg serupa. *Mcari persamaan mmglah amat rumit. *Bgantung sepenuhnya kpd konteks & nilai budaya spt dlm ungkapan idiomatic drp peribahasa. *Tidak ada 2 pktn yg benar2 sama makna dlm 2 bhs yg blainan. *Terjemahan dgn mgunakan persamaan yg paling dekat maknanya. *Cth : Go to hell = pergi jahanam 4.KAEDAH PENYESUAIAN. *Mrupakan kaedah yg mgabungkan bbrp kaedah spt modulasi, transposisi & persamaan. *Kbebasan mnentukan gaya yg tsendiri bg seorg pterjemah. *Ada kalanya kaedah2 tsbt boleh digabungkan dan ada kalanya terpisah.

4 Kaedah terjemahan Dinamik. 1. Transposisi 2. Modulasi 3. Persamaan 4. Penyesuaian

1. KAEDAH TRANSPOSISI. *Mengubah struktur ayat dlm karya terjemahan. *Tukar frasa / klausa ttp tidak mengubah maklumat atau mengubah maksudnya. *Sbb gunakan kaaedah transposisi: a) utk mnyampaikan warta dlm bhs sasaran secara yg paling bshj. b) mjelaskan lg kdgn warta yg mungkin boleh mengelirukan. Tdpt 2 jenis transposisi: a) Transposisi wajib cara terjemahannya merupakan yg lazim & paling bshj dlm bhs sasaran. b) Transposisi pilihan tdpt bbrp cara menterjemahnya & tetap diterima. *Penterjemah dpt mmanipulasi keupayaan bhs sasaran dgn baik tanpa mjelaskan maksud ayat yg diterjemah. *Mmerlukan kem bhs sasaran yg cukup tinggi & keupayaan mmahami maksud dlm bhs sumber supaya tidak salah menterjemah teks.

*Mdpt ruang yg lebih besar bg mnyampaikan maksud penulis teks asal. 2. KAEDAH MODULASI. *Mnyampaikan mklmt dgn gaya bhs sasaran yg lebih bshj & mudah difahami. *Ttp tdpt perubahan dari segi semantik (makna) pada peringkat leksikal mklmtnya tidak berubah. *Pnyampaian boleh negatif dlm bhs sasaran tanpa mjejaskan makna. *Cth : silent please = jangan bising

BAB 15 : TEKNIK TERJEMAHAN DAN PENTERJEMAHAN. TEKNIK MENTERJEMAH. A.TEKNIK TERUS / HARFIAH / LANGSUNG - Penterjemahan kata demi kata. - Menterjemah secara terus pktn demi pktn & menurut susunan yg sama ( tidak mninggalkan satu kata pun). - mrupakan latihan amali yg bbau filollogi bsumberkan pembaharu budaya yg cuba mnyelamatkan kesusasteraan. - dibuat secara tepat (yg boleh) bdsrkan makna teks. - tidak sesuai digunakan bg bhs yg bbeza struktur nahunya. - terjemahan yg paling setia dgn teks bbanding literal. - Ciri2 pdktn harfiah:a.terjemahan struktur nahu (Catford, 1965:2) b.proses menterjemah system nahu kedua2 bhs spt pmilihan morfem yg sesuai. c.terjemahan mnyeluruh krn mlibatkan morfem, kata, frasa, klausa & ayat. Mlibatkan 2 bhs serumpun (BI & Perancis) B.SECARA STRUKTURAL. - terjemahan dgn mengubah struktur nahunya. - 2 bhs yg bbeza struktur nahunya. - aspek gaya bhs dlm bhs sumber tidak dpt dikekalkan. - sesuai utk karya deskriptif. C.SECARA GLOBAL. -mengubah keseluruhan struktur ayat / susunan ayat bg mdptkan makna yg serupa dlm teks sumber. - idea asal dikekalkan ttp mgunakan pktn lain yg x sama yg tdpt dlm sumber. - aspek gaya bhs dlm bhs sumber dpt dikekalkan. - sesuai utk menterjemah karya kreatif.