Anda di halaman 1dari 10

KATA PENGANTAR

Puji dan shukur penulis ucapkan kepada ALLAH swt yang telah
memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehinggaa penulis
telah dapat menyelesaikan penulisan makalah ini
Selawat beriringan salam buat Rasullullah yang telah memperkenalkan
sekaligus mengajak umat manusia kepada ajaran-ajaran yang sangat mulia
sebagaimana yang terdapat dalam AL-QURAN DAN SUNNAH
Kemudian dalam penulisan makalah ini,penulis banyak menerima
bimbingan ,nasehat,dan saran terutama dari ibuk Salmah MA,g sebagai dosen
ulumul hadist,oleh karena itu penulis juga tidak lupa mengucapkan rasa terimah
kasih yang sebesar-besarnya sehingga terbentuknya makalah ini
Hadist adalah salah satu sumber ajaran islam dan dalam memahaminya
dalam mengembangkan banyk hal yang terjadi kendala terutama setelah
munculnya hadist-hadist palsu,maka dari itu dibutuhkan sekali upaya-upaya untuk
menjaga keshahihan hadist tersebut dan dalam pembahasan makalah ini,dibahas
suatu ilmu tentang takhrij hadist yaitu suatu bagian penelitian hadist agar apa yang
kita sampaikan memang menjadi suatu landasan yang kokoh nantinya
Akhirnya,penulis memohon semoga ALLAH SWT memberikan
kemanfatan atas makalah ini,dan melimpahkan pertolongan kepada kita semua.
Amin

Batusangkar, Desember 2008


Penulis

EKI FERNANDO
NIM: 117 023

1
BAB 1
PENDAHULUAN

1.Latar belakang
Tahrij hadist merupakan suatu usaha untuk mencari hadist lengkap dengan
sanat dan matannya di berbagai kitap hadist yang memuatnya, apabilah diperlukan
bisa diketahui kwalitasnya guna mengetahui makbul atau tidaknya sebagai hujjah
hukum islam.
Jadi dalam takhrij hadist ini adalah meneliti sebuah hadist, apakah hadist
itu benar-benar sebuah hadist atau hanya kata-kata mutiara atau perkataan orang
Arab saja. Yang dalam takhrij hadist ini memiliki langkah-langkah sebagai
berikut:
1) Harus puya matan
2) Merujuk kepada kitab-kitab mu’jam yang dipakai
3) Mencari hadist tersebut keberbagai sumber yang telah ditunjukkan oleh
mu’jam
4) Mengumpulkan hadist tersebut sesuai dengan mukharijnya
5) Membedakan sanad dan matan masing-masing hadist
6) Meneliti sanad hadist
7) Meneliti matan hadist
8) Mengambil kesimpulan tentang sanad hadist
9) Mengambil kesimpulan tentang matan
10) Mengambil kesimpulan tentang kualitas hadist
11) Mengambil kesimpulan tentang maqbul atau tidaknya hadist tersebut
untuk dijadikan hujjah
Dengan adanya petunjuk diatas kita bisa mengetahui informasi yang akan
dicari dalam mentakhrijnya sebuah hadist, agar kita tidak susah dalam mencari
informasi tentang hadist tersebut.

2. Metode yang dipakai


Dalam mntajhrij ini kita dapat memakai metode diantaranya :
1. Mentakhrij lafal pertama matan
2. Mentahrij kata-kata dalam matan hadist

2
3. Yang dicari adalah
 Fiil
 Isim
 Kata-kata asing yang jarang dipakai
 Apabila telah dikemukakan Fiil atau isimnya maka dikembalikan
kebentuk semula
4. Thakrij melalui perawi pertama hadist
5. Thakrij melalui tema hadist
6. Thkrij menurut status hadist
Dari metode yang diatas penulis menggunakan metode yang ke-2 yaitu
mentahrij kata-kata yang ada dalam matan hadist penulis,penulis memakai kata-
kata fiil.

3
BAB II
PEMBAHASAN

Hadist yang penulis teliti, penulis dapatkan dari sebuah ceramah pada
bulan ramadhan yang mana:
Nama penceramah : Y.K. Ampang Limo
Tempat : Mesjid Shuhada
Hari \ Tanggal : Selasa \2 September 2008
Waktu :20.00 WIB
Hadistnya adalah:

‫عبر يصؤيؤمافي(سبيل)اللةالباعراللةبزلك اليؤم عن ؤج‬

‫قال رسؤاللةص(مامن حه‬: ‫عن ابي سعيدالخزري قال‬

‫اناررسبعين خر يفا) متف عله ؤالفط مسلم‬

Dari Abi said al-khuldri ia berkata :Telah bersabda Rasullullah SAW


“barang siapa berpuasa sehari (waktu berjihad) fisabilillah,ta dapat tiada Allah
jauhkan daengan sebab hari itu akan api neraka dari pada dirinya (perjalanan)tujuh
puluh tahun.Muttafaq alaih dan lafaz itu bagi muslim
Dalam lafaz hadist tersebut penulis menggunakan potongan lafaz matan yang
diteliti 2 buah yaitu:
 ‫يصؤ م‬

 ‫خر فا‬

Dari potongan lafaz matan tersebut,penulis menemukan informasi muhjamnya


sbb:
1. Kata-kata ‫ خر فا‬penulis temukan pada muhjam Al-nabawi pada halaman
196 jilid 1. informasinya sebagai berikut:

‫من صام يؤماف سبيل الله بعد اللهل وجهه عن النا‬


‫رسبعين خر يفا‬
44 ‫صايم‬,‫ ن‬26 ‫ جهاد‬.‫خ‬

4
‫‪2. Kata-kata‬‬ ‫يصمؤ م‬ ‫صوم ‪Menjadi‬‬ ‫‪Informasinya sebagai berikut:‬‬

‫‪....‬من صا م يوم في سبيل ال‬


‫ن صيا م ‪45, 44‬‬
‫ن ‪ :‬فضائل الجهاد ‪ّ , 002‬‬
‫‪ّ.‬‬
‫جه ‪ :‬صيا م ‪ 24‬حمّ ‪444, 086 ,59 ,45 ,3 ,526, 258, 200, 2‬‬
‫‪Dari informasi muhjam tersebut, penulis dapat mencari kitabnya adalah:‬‬

‫دوالسير ‪1. Fathu Bukhari1,‬‬ ‫كتا ب الجها‬


‫حد ثنااسحا ق بن نصرحد ثناعبد الرزاق آخبير نا ابن جريج قال‪284-:‬‬
‫يقول‪(( :‬من صا م‬ ‫صم‬ ‫آخبر نئالخدريّرضي ال عنه قال‪ :‬سمعت النبيّ‬
‫))يومافي سبيلل بعّد ال وجهه عن سبعين خير يفاّ‬
‫‪2. Ibnu Majah2‬‬ ‫كتب اصا م‬
‫حدّثنا محمدبن رمح بن المها جر آنبانا الليث بن يعد‪ ,‬عن ابن ‪1717-‬‬
‫الهاد‪,‬عن سهيل بني صا لح‪ ,‬عن النعمان بن ابئ عياش‪,‬عن سعيد الخد ري‬
‫بذلك االيو م النار‬ ‫قال‪:‬قال رسول ال صم ‪ (( :‬من صا م يوما فى سبيل ال باعد ال‬
‫))من وجهه سبعين خريفا‬

‫الجهاد ‪3. Turmidzi3‬‬ ‫‪,‬كتب فضائل‬


‫حد ثنا قتيبة حد ثنا ابن لهيعة غن عبي السود‪,‬عن عرو ة وسايمان بن يسار‬
‫انهما حدّثاه عن أبي هريرةعن نبي صم قال‪(( :‬من صا م يوماّفي سبيل ال زحزحه‬
‫))ال عن النار سبعين خريفا‬

‫الصيام ‪4. Sunan Nasa4’I,‬‬ ‫كتا ب‬


‫‪Pada kitab ini ada tambahan lafaz bunyi hadistnya sebagai berikut:‬‬

‫اخبرنا داودوبن سليمان بن حفص قال‪ :‬حد ثنا آبو معاوية ‪2245-‬‬
‫‪1 Lihafiz Ahmad bin Hambal bin hajaral sakolani. Jus 7, hal : 133‬‬
‫‪2 Al Imam Muhadasah abi Abdullah bin Yazid Kazwani, Ibnu Majah jus2, Hal :34‬‬
‫‪3 Al Jama’ Muktasar Minal sunan an Rasulullah SAW wamaqrofah shahih wal maklul wamaalaih‬‬
‫‪amal, Sunan Turmidzi Jus:3 ,Hal: 232‬‬
‫‪4 Al Imam Hafiz Abdurrahman Ahmad Ibnu Suib Bin ali, Suanna Nasa’I, Juz : 3 hal: 129‬‬

‫‪5‬‬
‫الضريرو عن سهيل عن المقبرئ عن آبئ سعيد الخدري قال‪ :‬قال‬
‫رسول ال صلىال عليه وسلم‪(( :‬من صام يوما في سبيل ال باعد ال‬
‫))بينه وبين النار بذلك اليوم سبعينخريفا‬
‫‪5. Ahmad Bin Hambal‬‬
‫‪1. Hal 455, pada halaman ini terdapat lafaz‬‬
‫‪yang berbeda tetapi maknanya sama,‬‬
‫‪informasi hadistnya sebagai berikut:‬‬

‫حد ثنا عبد الله حدثنئ آبي ثنا محمد بن جعفرثناشعبة‬


‫عن سبيل بن آئ صالح عن ابى سعيد اخد رى عن ا‬
‫لنبىقل من صام يومافىسبيل الله با عد الله وجهه من‬
‫‪.‬جهنم مسيرة سبعين عا ما‬
‫‪2. Halaman 596, Informasi hadistnya:‬‬

‫حد ثنا عبد الله حد ثني أبي ثناابن غير آما سفيا‬
‫ن بنسعبد بن مسر وق عن سمي عن النعمان بن‬
‫آبئعباش عن أبئ سعداحدرى قال‪ :‬قال رسول‬
‫الله عليه وسلم من صام يومافي سبيل الله با‬
‫عدالله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفا‬
‫‪3. Halaman 836,Informasi hadistnya:‬‬

‫حد ثناعبد الله حد ثنئ آبئ ثنانر بد أبا حمادبن سلمة عن‬
‫سهبل بن أبئ صلح عن لنعمات ين أبي عبا ش عن ابي‬
‫سعيدالحدرىعن انبي صلى الله عليه وسلم قال من صام‬
‫يوم في سبيل الله با عد الله بينهوبينالنارمسيرة سبهين‬
‫خريفا‬

‫‪5 Multahab kanzal Amal. Fi sunan akwala wal affal. Ji;id 3 hal 54‬‬
‫‪6 Ibid: Ahmad Ibnu Hambal, jilid 3 ; 59‬‬
‫‪6 Ibid : Ahmad bin hambal Jus :3 :83‬‬

‫‪6‬‬
4. Halaman 3007, Informasi hadistnya sebagai
berikut.

‫حد ثناعبد الله حدثني أبي ثناأنس بن خبا ض عن سهبل‬


‫بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هربرةان رسول الله‬
‫صلىالله عليه وسلم قال من صام يوم في سبيل زخرح‬
‫الله وجهه عن النار بذلك سبعين حربفا‬

5. Halaman 3578, Informasi hadistnya sebagai berikut:

‫حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنااسحق حدثناعبد‬


‫الرحمن بن زيد عن أبيه عن أبي صلح السمان عن أبي‬
‫هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من‬
‫صام يوم في سبيل الله باعد ه الله من جهنم سبعين‬
‫خربفا‬
6. Halaman 4449, Pad ahlaaman ini terdapat
perbedaan lafaz namun maknanya sama,
Informasi hadistnya sebagai berikut:

‫قال رسول الله صلى الله عليه وسام ليجمع الله‬


‫في جوف رجل غبارافي سبيل الله ودخان جهنم‬
‫ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سا‬
‫ئرجسده على النار ومن صام يوم في سبيل‬
‫الله‬....
Dari kumpulan kitab tersebut penulis dapat membuat ranji sanad, dari
tingkatan sahabat dan tabiin perkitab Hadist, sebelumnya penulis sudah
membuat ranji sanad gabungan yang mana telah penulis lampirkan
dibelakang makalah ini, Informasinya sebagai berikut:

7 Ibid : juz 3 Halaman 300


8 Ibid: Ahmad bin Hambal Juz : 3 Halaman :357
9 Pada halaman ini Ibid: Ahmad bin Hambal Juz :7 halaman 444

7
Kitab Bukhari halaman 133

Tingkatan sahabat : ‫سعيده‬ ‫أبي‬


Tingkatan Tabi’in : ‫ا حبرننا ان‬,‫عينر بنن سنعد‬,‫أبني صنالح‬
‫حر يج‬
‫ البخاري‬,‫ اسحاق نصير‬,‫عبد رق‬
Kitab Ibnu Majah halaman 349

Tingkatan sahabat: ‫سعيده‬ ‫أبي‬


Tingkatan Tabi’in :

,‫ ابن المهاجر‬, ‫ ابن الهاد‬,‫ سهيل‬,‫ الرصالح‬,‫النعمان‬


‫ ابن ما جه‬,‫مد‬
ّ ‫مح‬
Kitab Sunan Nasa’I ‫ ا‬halaman 139
Tingkatan sahabat: ‫هريرة‬ ‫ابو‬
Tingkatan Tabiin:

‫ ابرهيم بن‬,‫ ابن أبي مريم‬,‫سعيد بن ابدرحمن‬


‫سنن نسا ءي‬,‫يقوب‬
Kitab Sunan Turmidzi halaman 232

Tingkatan sahabat : : ‫هريرة‬ ‫ابو‬


Tingkatan tabi’in: ‫سنن‬ ,‫ قنيبة‬,‫ أبن لعيعه‬,‫أبي السود‬
‫التر امزى‬
Kitab imam bin hambal Halaman 444

Tingkatan sahabat:‫ة‬ ‫ابى هر ير‬


Tingkatan tabi’in: ‫احمد‬ ‫ال مام‬,‫ ابى سنا ا نسى‬,‫سهيل‬
‫ب بن حمبل‬

8
Kitab Imam Bin Hambal Halaman 83

Tingkatan sahabat : ‫غدري‬ ‫ابي سعد‬


Tingkatan tabi’in :

, ,‫ صا لح‬,‫ال مام احمد ب بن حمبل النعمنا‬


‫ زيد أحماد‬,‫سحيل‬
Kitab Imam Bin Hambal Halaman 59

Tingkatan sahabat: ‫سعد‬ ‫ابي‬


Tingkatan Tabi’in:

‫ ال مام‬,‫ ابي ابن غير أسفان‬,‫ سحيل‬, ‫النعمنا‬


‫احمد ب بن حمبل‬
Kitab Imam Bin Hambal halaman 45

Tingkatan sahabat : ‫سعد‬ ‫ابي‬


Tingkatan tabii’in :
‫ ال مام احمد ب بن‬,‫ شنا محمد ن جعفر‬,‫سحيل‬
‫حمبل‬ ‫ صا لح‬,

Kitab Imam Bin Hambal halaman 357

Tingkatan sahabat : : ‫هريرة‬ ‫ابو‬


Tingkatan Tabi’in :
‫ ال مام‬,‫ ابد الله حد ثن‬, ‫ أبي‬,‫ اسحق‬,‫سعيد بن ابدرحمن‬
‫احمد ب بن حمبل‬
Dari kumpulan kitab hadist tersebut, penulis dapat menganalisis
teentang hadist yang penulis dapatkan pada bulan Ramadhan yang
mana hasilnya, hadist yang disampaikan tersebut adalah Hadist Shahih
yang diriwayatkan secara maknawi yang berkualitas ahad, karena
hadist itu sanadnya berjumlah 5 sampai 9 orang.

BAB III
PENUTUP

9
A. Kesimpulan
Takhrij Al Hadist adalah bagian dari kegiatan penelitian hadist. Maklah
in membahas hal tersebut dengan cara penelusuran dan pencarian hadist pada
berbagai kitab hadist yang asli yang didalamnya dikemukakan secara lengkap
sanad dan matannya. Dan dari sana kita juga dapat mengetahui bagaimana
kualitas hadist tersebut.
Hadist tadi menjelaskan apabila kita berpuasa sehari dibulan
Ramadhan, pahalanya sama dengan Fisabilillah dan dijauhkan dari api neraka
daripada perjalanan selama tujuh puluh tahun.
Jadi marilah kita mamfaatkan bulan Ramadhan sebagai bulan yang
penuh berkah dan penuh dengan amalan-amalan yang terkandung didalamnya.
B. Saran
Dalam penulisan makalah ini, penulis merasa masih banyak
kekurangan-kekurangan, jadi penulis secara terbuka mengharabkan adanya
masukan-masukan dan kritikan dari pembaca semuanya demi kesempurnaan
dan progressif dalam penulisan makalah ini.

10