Resensi Buku Basa Sunda

Ku : Dwi Lestari Rohadirja
9B

Judul : “PEDARAN BASA SUNDA” 6. jeung tatakrama basa Sunda. dieuyeuban ku conto-conto pikeun leuwih ngajenterkeun tiori tea. jeung para guru basa Sunda. GEGER SUNTEN Bandung 8. Bagian mimiti medar perkara basa. M. Perkara eta mah moal rek disumputsalindungkeun. Eusina diwangun ku tilu bagian. jeung semantik. Yayat Sudaryat. Bahan nu nyumponan salahsahiji aspek. Bahan-bahan anu dipedar dina ieu buku ditarekahan ngarah luyu jeung pameredih Kurikulum SMA 1984 Garis-garis Besar Program Pangajaran (GBPP) Basa jeung Sastra Sunda. hakekat.Resensi 1. Kandel : 140 halaman 10. Pangarang : Drs. morfologi. Tingkesan : Ieu buku Pedaran Basa Sunda teh diajangkeun keur siswa SMTA (SMA jeung SMKI). jeung adegan basa. Penerbit : CV. No. Kelas : 9B 4. anu baris dipedar teh umumna ngawengku hal-hal nu sipatna tioritis. dialek. nya eta pangaweruh basa Sunda. Ku kituna. ragam basa. Cetakan : 1985 9. Bagian kadua medar kamekaran jeung adegan basa Sunda saperti : fonologi. fungsi. rek balaka bae. ieu buku teh rea kurangna. Hum 7. sintaksis. Najan kitu. Wasta : Dwi Lestari Rohadirja 2. Jenis : Non fiksi 5. Absen : 06 3. Tangtu bae. Bagian pamungkas medar perkara bagbagan makena basa Sunda. mahasiswa PGSD. Atuh dina aya sawatara tiori .

anu teu parok jeung batur. kaayaan jeung ragam basana. Ku kituna. ngahaja deuih malahmandar jadi bahan adu catur geusan ngahususkeun panemu mana nu kurang surup jeung mana anu sulaya. 11. Parasiswa anu aya karep diajar basa Sunda kalawan gemet tur imeut. teu weleh dianti-anti. Benda nurutkeun papagon tata basana . geus nambahan deui bae bahan bacaeun ulikan parasiswa. Hade nurutkeun katangtuan cara make. Kamandang : Ieu buku teh lengkep ku rupa-rupa informasi ngenaan adegan (struktur) basa Sunda. maranehna bakal bisa ngagunakeun basa Sunda anu hade tur bener. bisa diarep-arep sabada siswa ngarengsekeun maca ieu buku. tinangtu bakal mikawanoh enya-enya kumaha ari jenglengan struktur basa Sunda. Ku lantaran kitu. panggeuing katut pamyawad ti sugri sadayana keur nyampurnakeun ieu buku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful