Resensi Buku Basa Sunda

Ku : Dwi Lestari Rohadirja
9B

ieu buku teh rea kurangna. jeung tatakrama basa Sunda. Bagian mimiti medar perkara basa. Atuh dina aya sawatara tiori . Absen : 06 3. Pangarang : Drs. Cetakan : 1985 9. morfologi. No. Kandel : 140 halaman 10. Najan kitu. Bahan-bahan anu dipedar dina ieu buku ditarekahan ngarah luyu jeung pameredih Kurikulum SMA 1984 Garis-garis Besar Program Pangajaran (GBPP) Basa jeung Sastra Sunda. Perkara eta mah moal rek disumputsalindungkeun. Tangtu bae. Judul : “PEDARAN BASA SUNDA” 6. Eusina diwangun ku tilu bagian. dieuyeuban ku conto-conto pikeun leuwih ngajenterkeun tiori tea. sintaksis. anu baris dipedar teh umumna ngawengku hal-hal nu sipatna tioritis. Kelas : 9B 4. nya eta pangaweruh basa Sunda. Jenis : Non fiksi 5. mahasiswa PGSD.Resensi 1. Yayat Sudaryat. hakekat. rek balaka bae. GEGER SUNTEN Bandung 8. Bagian kadua medar kamekaran jeung adegan basa Sunda saperti : fonologi. Ku kituna. M. ragam basa. jeung adegan basa. Wasta : Dwi Lestari Rohadirja 2. Bahan nu nyumponan salahsahiji aspek. jeung para guru basa Sunda. jeung semantik. Bagian pamungkas medar perkara bagbagan makena basa Sunda. Penerbit : CV. Tingkesan : Ieu buku Pedaran Basa Sunda teh diajangkeun keur siswa SMTA (SMA jeung SMKI). fungsi. Hum 7. dialek.

11. panggeuing katut pamyawad ti sugri sadayana keur nyampurnakeun ieu buku. Hade nurutkeun katangtuan cara make. tinangtu bakal mikawanoh enya-enya kumaha ari jenglengan struktur basa Sunda. teu weleh dianti-anti. Benda nurutkeun papagon tata basana . kaayaan jeung ragam basana. Ku kituna. bisa diarep-arep sabada siswa ngarengsekeun maca ieu buku. maranehna bakal bisa ngagunakeun basa Sunda anu hade tur bener. Kamandang : Ieu buku teh lengkep ku rupa-rupa informasi ngenaan adegan (struktur) basa Sunda. Ku lantaran kitu. geus nambahan deui bae bahan bacaeun ulikan parasiswa. ngahaja deuih malahmandar jadi bahan adu catur geusan ngahususkeun panemu mana nu kurang surup jeung mana anu sulaya. Parasiswa anu aya karep diajar basa Sunda kalawan gemet tur imeut.anu teu parok jeung batur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful