Resensi Buku Basa Sunda

Ku : Dwi Lestari Rohadirja
9B

rek balaka bae. Jenis : Non fiksi 5. Bahan nu nyumponan salahsahiji aspek. Bagian mimiti medar perkara basa. Yayat Sudaryat. Eusina diwangun ku tilu bagian. Ku kituna. Tangtu bae. Pangarang : Drs. Kandel : 140 halaman 10. jeung para guru basa Sunda. ieu buku teh rea kurangna. Atuh dina aya sawatara tiori . mahasiswa PGSD. GEGER SUNTEN Bandung 8. Bahan-bahan anu dipedar dina ieu buku ditarekahan ngarah luyu jeung pameredih Kurikulum SMA 1984 Garis-garis Besar Program Pangajaran (GBPP) Basa jeung Sastra Sunda. anu baris dipedar teh umumna ngawengku hal-hal nu sipatna tioritis. Kelas : 9B 4. Penerbit : CV. fungsi. Najan kitu. M. ragam basa. Hum 7. jeung adegan basa. Absen : 06 3. hakekat. Cetakan : 1985 9. Wasta : Dwi Lestari Rohadirja 2. morfologi. dialek. Bagian pamungkas medar perkara bagbagan makena basa Sunda. jeung tatakrama basa Sunda. jeung semantik. nya eta pangaweruh basa Sunda. Judul : “PEDARAN BASA SUNDA” 6. Bagian kadua medar kamekaran jeung adegan basa Sunda saperti : fonologi. dieuyeuban ku conto-conto pikeun leuwih ngajenterkeun tiori tea. Tingkesan : Ieu buku Pedaran Basa Sunda teh diajangkeun keur siswa SMTA (SMA jeung SMKI). Perkara eta mah moal rek disumputsalindungkeun. sintaksis.Resensi 1. No.

tinangtu bakal mikawanoh enya-enya kumaha ari jenglengan struktur basa Sunda. 11. maranehna bakal bisa ngagunakeun basa Sunda anu hade tur bener. Hade nurutkeun katangtuan cara make.anu teu parok jeung batur. Ku lantaran kitu. geus nambahan deui bae bahan bacaeun ulikan parasiswa. ngahaja deuih malahmandar jadi bahan adu catur geusan ngahususkeun panemu mana nu kurang surup jeung mana anu sulaya. Parasiswa anu aya karep diajar basa Sunda kalawan gemet tur imeut. Ku kituna. panggeuing katut pamyawad ti sugri sadayana keur nyampurnakeun ieu buku. kaayaan jeung ragam basana. bisa diarep-arep sabada siswa ngarengsekeun maca ieu buku. Benda nurutkeun papagon tata basana . Kamandang : Ieu buku teh lengkep ku rupa-rupa informasi ngenaan adegan (struktur) basa Sunda. teu weleh dianti-anti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful