Resensi Buku Basa Sunda

Ku : Dwi Lestari Rohadirja
9B

dialek. Jenis : Non fiksi 5. Hum 7. jeung semantik. hakekat. morfologi. GEGER SUNTEN Bandung 8. jeung tatakrama basa Sunda. Atuh dina aya sawatara tiori . nya eta pangaweruh basa Sunda. Absen : 06 3. jeung para guru basa Sunda. Bagian pamungkas medar perkara bagbagan makena basa Sunda. rek balaka bae. Bagian kadua medar kamekaran jeung adegan basa Sunda saperti : fonologi. Judul : “PEDARAN BASA SUNDA” 6. ieu buku teh rea kurangna. mahasiswa PGSD. Tingkesan : Ieu buku Pedaran Basa Sunda teh diajangkeun keur siswa SMTA (SMA jeung SMKI). Kelas : 9B 4. Bagian mimiti medar perkara basa. Pangarang : Drs. fungsi. Kandel : 140 halaman 10. dieuyeuban ku conto-conto pikeun leuwih ngajenterkeun tiori tea. anu baris dipedar teh umumna ngawengku hal-hal nu sipatna tioritis. Najan kitu. Wasta : Dwi Lestari Rohadirja 2. jeung adegan basa. Perkara eta mah moal rek disumputsalindungkeun. No.Resensi 1. Cetakan : 1985 9. Penerbit : CV. sintaksis. M. Bahan-bahan anu dipedar dina ieu buku ditarekahan ngarah luyu jeung pameredih Kurikulum SMA 1984 Garis-garis Besar Program Pangajaran (GBPP) Basa jeung Sastra Sunda. ragam basa. Eusina diwangun ku tilu bagian. Yayat Sudaryat. Tangtu bae. Bahan nu nyumponan salahsahiji aspek. Ku kituna.

teu weleh dianti-anti. Benda nurutkeun papagon tata basana . Hade nurutkeun katangtuan cara make. ngahaja deuih malahmandar jadi bahan adu catur geusan ngahususkeun panemu mana nu kurang surup jeung mana anu sulaya.anu teu parok jeung batur. maranehna bakal bisa ngagunakeun basa Sunda anu hade tur bener. geus nambahan deui bae bahan bacaeun ulikan parasiswa. bisa diarep-arep sabada siswa ngarengsekeun maca ieu buku. 11. Ku kituna. panggeuing katut pamyawad ti sugri sadayana keur nyampurnakeun ieu buku. tinangtu bakal mikawanoh enya-enya kumaha ari jenglengan struktur basa Sunda. Kamandang : Ieu buku teh lengkep ku rupa-rupa informasi ngenaan adegan (struktur) basa Sunda. Parasiswa anu aya karep diajar basa Sunda kalawan gemet tur imeut. Ku lantaran kitu. kaayaan jeung ragam basana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful