Resensi Buku Basa Sunda

Ku : Dwi Lestari Rohadirja
9B

mahasiswa PGSD. rek balaka bae. Tangtu bae. Ku kituna. Yayat Sudaryat. Judul : “PEDARAN BASA SUNDA” 6. Cetakan : 1985 9. Pangarang : Drs. GEGER SUNTEN Bandung 8. No. dieuyeuban ku conto-conto pikeun leuwih ngajenterkeun tiori tea. Jenis : Non fiksi 5. nya eta pangaweruh basa Sunda. ieu buku teh rea kurangna. Absen : 06 3. morfologi. Bagian mimiti medar perkara basa. Bagian kadua medar kamekaran jeung adegan basa Sunda saperti : fonologi. sintaksis. Najan kitu. jeung para guru basa Sunda. Eusina diwangun ku tilu bagian. hakekat. M. Tingkesan : Ieu buku Pedaran Basa Sunda teh diajangkeun keur siswa SMTA (SMA jeung SMKI). Bagian pamungkas medar perkara bagbagan makena basa Sunda. Atuh dina aya sawatara tiori . Kandel : 140 halaman 10. Penerbit : CV. Hum 7. Kelas : 9B 4. ragam basa. Wasta : Dwi Lestari Rohadirja 2. Bahan nu nyumponan salahsahiji aspek. jeung adegan basa. fungsi. dialek. jeung semantik. anu baris dipedar teh umumna ngawengku hal-hal nu sipatna tioritis. Bahan-bahan anu dipedar dina ieu buku ditarekahan ngarah luyu jeung pameredih Kurikulum SMA 1984 Garis-garis Besar Program Pangajaran (GBPP) Basa jeung Sastra Sunda.Resensi 1. Perkara eta mah moal rek disumputsalindungkeun. jeung tatakrama basa Sunda.

Ku kituna. Ku lantaran kitu. bisa diarep-arep sabada siswa ngarengsekeun maca ieu buku.anu teu parok jeung batur. Benda nurutkeun papagon tata basana . kaayaan jeung ragam basana. Kamandang : Ieu buku teh lengkep ku rupa-rupa informasi ngenaan adegan (struktur) basa Sunda. tinangtu bakal mikawanoh enya-enya kumaha ari jenglengan struktur basa Sunda. geus nambahan deui bae bahan bacaeun ulikan parasiswa. 11. panggeuing katut pamyawad ti sugri sadayana keur nyampurnakeun ieu buku. Hade nurutkeun katangtuan cara make. Parasiswa anu aya karep diajar basa Sunda kalawan gemet tur imeut. ngahaja deuih malahmandar jadi bahan adu catur geusan ngahususkeun panemu mana nu kurang surup jeung mana anu sulaya. maranehna bakal bisa ngagunakeun basa Sunda anu hade tur bener. teu weleh dianti-anti.