Anda di halaman 1dari 7

A. Pengertian Kalimah dan Macam-macamnya 1. Pengertian Kalimah Kalimah adalah Kumpulan kata-kata.

Atau lapazd yang menunjukkan makna yang mufrod (Tunggal). 2. Macam-macam Kalimah Kalimah terbagi atas tiga macam yaitu : - Isim (Kata benda) - Fiil (Kata kerja) - Dan huruf B. Pengertian Isim dan ciri-cirinya 1. Pengertian Isim Kalimah Isim adalah kata yang menunjukkan makna mandiri dan tidak diikuti dengan pengertian zaman (waktu atau setiap lapazd/ bunyi yang disebut manusia, hewan, tumbuhan, kata benda dan lain-lain). Dengan kata lain isim itu ialah kata benda. 2. Ciri-ciri Isim Adapun tanda-tanda atau ciri-ciri dari isim ialah yaitu dapat diketahui melalui tanwin (, khafadh, huruf khafadh dan dengan melalui lam alif. C. Pengertian Isim Muzakkar, Muannats dan contoh-contohnya 1. Isim Muzakkar a) Pengertian Isim Muzakkar () Isim Muzakkar Adalah kata benda yang menunjukkan laki-laki (maskulin) baik manusia, binatang, benda-benda mati yang masuk dalam kategori mudzakar, b) Contoh-contoh Muzakkar Contoh Muhammad Meja Tulis Kuda Masjid Lampu 2. Isim Muannats a) Pengertian Isim Muannats Adalah kata benda yang menunjukkan makna perempuan (feminine) baik manusia, binatang, benda-benda mati yang masuk dalam kategori muannats b) Contoh-contoh Muannats Aisyah Ayam betina Matahari Pustaka Madinah D. Pengertian Fiil dan macam-macamnya 1. Pengertian Fiil Fiil ialah kalimah (kata) yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan pengertian zaman. Dengan kata lain Fiil ialah kata kerja.

2. Macam-macam Fiil Menurut waktu terjadinya Fiil terbagi atas tiga bagian yaitu : - Fiil Madhi (waktu lalu/lampau atau telah terjadi). - Fiil Mudharik (waktu sekarang atau sedang terjadi). - Fiil Amar (waktu mendatang atau akan terjadi). E. Pengertian, ciri-ciri dan contoh-contoh Fiil : 1. Madhi a) Pengertian Fiil Madhi Fiil Madhi ialah lapadz yang menunjukkan kejadian (perbuatan) yang telah berlalu dan selesai. Alamatnya ialah sering dimasuki ta tanits yang di-sukun-kan b) ciri-ciri Fiil Madhi ciri-ciri dari Fiil madhi ialah huruf akhir selamanya di-fathah-kan c) contoh-contoh Fiil Madhi laki-laki itu berhenti buku itu hilang jam berbunyi anak perempuan itu datang anjing itu berlari 2. Mudharik a) Pengertian Fiil Mudharik Fiil Mudhari ialah lapadz yang menunjukkan kejadian (perbuatan) yang sedang berlangsung dan yang akan datang, Alamatnya ialah sering dimasuki sin, saufa, lam, dan lan. b) ciri-ciri Fiil Mudharik ciri-ciri dari Fiil Mudharik yaitu fiil yang diawali dengan salah satu huruf zaidah yaitu hamzah, nun, ya, ta dan selamanya di-rafa-kan kecuali dimasuki amil yang me-nashab-kan atau yang menjazm-kan maka harus disesuaikan dengan amilnya c) contoh-contoh Fiil Mudharik saya mencuci tangan saya memakai pakaian kami bermain bola kami berjalan di ladang anjing sedang menggonggong 3. Amar a) Pengertian Fiil Amar Fiil Amar ialah lapadz yang menunjukkan kejadian (perbuatan) yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, Alamatnya ialah sering diberi ya muannats mukhathabah dan menunjukkan makna thalab (tuntutan). b) ciri-ciri Fiil Amar ciri-ciri dari Fiil Amar ialah selamanya di-jazm-kan (huruf akhirnya) c) contoh-contoh Fiil Amar bermainlah dengan bola itu bersihkan pakaianmu santai saja jalannya

makanlah tidurlah segera F. Contoh-contoh Kalimat Fiil Lazim menjadi fiil Mutaaddi dan Fiil Maklum Menjadi Fiil Majhul 1. Contoh-contoh Kalimat Fiil Lazim menjadi fiil Mutaaddi 2. Contoh-contoh Kalimat Fiil Maklum Menjadi Fiil Majhul (Ali Menulis Pelajaran) (Pelajaran Ditulis) (Ahmad Membaca Al-quran) (Al-quran dibaca) (Zaid Memetik Mawar) (Mawar di petik) (Hasan Memukul Anjing) (Anjing dipukul) (Ali Menutup Pintu) (Pintu ditutup) G. Pengertian Fiil Soheh dan Mutah dan Macam-macamnya 1. Fiil Soheh a) Pengertian Fiil Soheh Fil soheh adalah sesuatu kata kerja yang tidak terdapat huruf-huruf yang tiga yaitu : ( atau huruf ilat) b) Macam-macam Fiil Soheh - Fiil salim yakni Fiil denngan huruf aslinya tidak berupa hamzah atau tidak mudhaaf (dobel) - Fiil Mahmuz yakni Fiil yang salah satunya hurufnya berupa huruf illat Berdasarkan huruf illatnya Fiil illat terbagi atas : 1. Mahmuz Fa yaitu yang apabila huruf awalnya (fa fiil) kata kerja berupa hamzah. 2. Mahmuz Ain yaitu yang apabila huruf kedua (Ain Fiil) kata kerja berupa hamzah. 3. Mahmuz Lam yaitu apabila huruf akhir (Lam Fil) kata kerja berupa hamzah - Fiil Mudhaaf adalah kata yang huruf kedua (Ain Fiil) dan huruf ketiga (Lam Fiil) berupa huruf yang sama kemudian ditasydidkan. 2. Fiil Mutal a) Pengertian Fiil Mutal Fiil Mutal adalah Fiil yang huruf aslinya berupa huruf iIlat. b) Macam-macam Fiil Mutal - Fiil Mitsal adalah kata yang Fa Fiil (huruf pertama) berupa wawu ( )disebut mitsal wawi atau berupa ya ( )disebut Mitsal YaI. - Fiil Ajwaf, Fiil ini terdiri dari dua macam : 1. Ajwaf wawi yaitu kata yang huruf keduanya berupa huruf . 2. Ajwaf Yai yaitu kata yang huruf keduanya ( )berupa huruf ya (.)

- Fiil Naqish yaitu kata kerja yang huruf ketiga (lam Fiil) berupa wawu atau ya. FIil ini terbagi atas dua macam : - Naqish wawi kata yang huruf ketiganya berupa wawu. - Naqish naqish yaI kata yang huruf ketiganya berupa ya. - Fiil lafif mafruq yaitu kata kerja yang huruf pertamanya (fa fiil) berupa wawu dan huruf ketiganya berupa ya. - Fiil lafif mafrun kata kerja yang huruf keduanya (ain fiil) berupa wawu dan huruf ketiganya berupa ya. H. Contoh-contoh Kalimat yang menggunakan Jumlah Ismiah dan Jumlah Filiyah 1. Contoh-contoh Kalimat yang menggunakan Jumlah Ismiah 2. Contoh-contoh Kalimat yang menggunakan Jumlah Filiyah

Kalimah-kalimah dalam Bahasa Arab, diringkas menjadi tiga macam: 1. Kalimah Fiil ( = )Kata kerja 2. Kalimah Isim ( = )Kata Benda 3. Kalimah Harf ( = )Kata Tugas. Khusus untuk Kalimah Fiil, bisa dimasuki: ,, , Amil Nashob dan saudara-saudaranya, Amil Jazm, Ta Fail, Ta Tanits Sakinah, Nun Taukid, Ya Mukhotobah. Khusus untuk Kalimah Isim, bisa dimasuki: Huruf Jar, AL, Tanwin, Nida, Mudhof, Musnad. Khusus untuk Kalimah Harf, terlepas dari suatu yang dikhusukan kepada Kalimah Fiil dan Kalimah Isim. Menurut wazannya, asal Kalimah terdiri dari tiga huruf, 1. Fa fiil, 2. Ain Fiil, 3. Lam Fiil (.) Apabila ada tambahan asal, maka ditambah 4. Lam fiil kedua ( .)Apabila ada tambahan huruf bukan asal. maka ditambah pula pada wazannya dengan huruf tambahan yang sama, semisal ada tambahan huruf Mim didepannya, maka ikut wazan .

Fiil Madhi, Fiil Mudhari, Fiil Amar


Kata kerja atau Kalimah Fil terbagi tiga: 1. Fiil Madhi Kata kerja Bentuk Lampau: Kata kerja menunjukkan kejadian bentuk lampau, sebelum masa pembicara. Seperti Telah membaca. Tanda-tandanya adalah dapat menerima Ta Fail dan Ta Tanits Sakinah. Seperti Aku telah membaca dan Dia (seorang perempuan) telah membaca. 2. Fiil Mudhori Kata kerja bentuk sedang atau akan: Kata kerja menunjukkan bentuk kejadian saat berlangsung atau akan berlangsung, di masa pembicara atau setelahnya. Dapat dipastikan kejadian itu terjadi saat berlangsung dengan dimasukkannya Lam Taukid dan Ma Nafi. Seperti: Berkata Yaqub: Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku

Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati Dapat dipastikan kejadian itu terjadi akan berlangsung dengan dimasukkannya ., , , , Seperti: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). berkatalah Musa: Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau. Tuhan berfirman: Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Tanda-tanda Fiil Mudhori adalah: bisa dimasuki seperti contoh: artinya: tidak membaca. Ciri-ciri Kalimah Fiil Mudhari adalah dimulai dengan huruf Mudhoroah yang empat yaitu disingkat menjadi . Huruf Mudharaah Hamzah dipakai untuk Mutakallim/pembicara/orang pertama tunggal/Aku. contoh Huruf Mudharaah Nun dipakai untuk Mutakallim Maal Ghair/pembicara/orang pertama jamak/Kami. contoh Huruf Mudharaah Ya dipakai untuk Ghaib Mudzakkar/orang ketiga male, tunggal, dual atau jamak/dia atau mereka. contoh , , , Huruf Mudharaah Ta dipakai untuk Mukhatab secara Mutlaq/orang kedua male atau female, juga dipakai untuk orang ketiga female tunggal dan dual. contoh , , , , 3. Fiil Amar Kata kerja bentuk perintah :

Kata kerja untuk memerintah sesuatu yang dihasilkan setelah masa pembicara. contoh: = bacalah. Tanda-tandanya adalah dapat menerima Nun Taukid beserta menunjukkan perintah. contoh = sungguh bacalah.