Anda di halaman 1dari 3

PENGENALAN

Dalam era glalisasi ini tidak dinafikan terdapat pelbagai kes penyelewengan yang
berlaku seperti kes perwaja steel yang melibatkan tan sri eric chia eng hock yang di
tuduh pecah amanah rm 76.4 juta pada tahun 1994.
Begitu juga dalam kes pembinaan makmal komputer . tidak siap dalam masa yang
ditetapkan, bumbung roboh.
Kes MMR2 tidak masuk akal
Skim ceat kaya ..
Highland tower
Bukit antarabangsa

Scenario sedemikian berlaku kerana rendahnya tahap kesedaran etika di kalangan


rakyat Malaysia terutamanya bangsa melayu.bagi pembentukan etika dan sahsiah yang
mampan, kita sebagai warga Malaysia perlu berpaksikan rukun Negara dan falsafah
Pendidikan Negara .

Menyedari tentang pentingnya integriti di kalangan masyarakat, Kerajaan telah


menyediakan dan melaksanakan Pelan Integriti Nasional (PIN). Pelan ini dibangunkan
dengan fokus utamanya untuk menanam dan memupuk budaya etika dan
integriti di kalangan semua lapisan masyarakat Malaysia. Pelan seumpama ini
membolehkan Kerajaan merancang pelbagai program secara teratur dalam usaha
membudayakan etika dan integriti masyarakat. Sebelum ini telah terdapat
pelbagai usaha yang dilakukan, tetapi didapati usaha-usaha ini tidak konsisten dan
tidak menyeluruh dan hasilnya sebilangan besar usaha-usaha ini menemui kegagalan
terutamanya dalam usaha mewujudkan sinergi semua sektor.

2. PUNCA PEMBENTUKAN PERIBADI ETIKA

Dalam konteks pembentukan etika, sebagai warganegara seharusnya menghayati


falsafah rukun Negara dalam konteks yang sebenarnya berdasarka lima prinsip
rukun Negara,iaitu:

1.

Falsafah pendidikan Negara menjadi teras dan tunjang kepada system pendidikan
kebangsaan kita supaya semua program dan aktiviti pendidikan merupakan
pancaran prinsip-prinsip dan nilai yang terkandung dalam falsafah tersebut.
Sememangnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan menyatakan bahawa:
"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan berkemampuan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan
negara"

Secara tidak langsung dasar ini dapat melahirkan satu masyarakat Malaysia
yang bersatu padu dan berintegrasi seperti yang dihasratkan dalam Rukun Negara
melalui penggunaan dan penghayatan kurikulum yang bersepadu, penggunaan
bahasa pengantar dan sistem peperiksaan yang sama serta penglibatan aktif
pelajar dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dirancang dan dilaksanakan
sepanjang persekolahan pelajar.

Perdana Menteri Y.A.B Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah pun
melancarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010. Pada 16
Januari 2007 PIPP ini bertujuan melonjakkan tahap kecemerlangan sekolah dan
mengangkat imej sistem pendidikan negara di mata dunia.

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan menggariskan enam teras strategik bagi


melahirkan modal insan yang cemerlang, produktif dan kreatif ke arah membentuk
Misi Nasional menjadikan Malaysia sebuah negara maju.

TERAS STRATEGIK PIPP

* Membina Negara Bangsa

* Membangunkan Modal Insan

* Memperkasakan Sekolah Kebangsaan

* Merapatkan Jurang Pendidikan

* Memartabatkan Profesion Keguruan

* Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan

Selaras dengan kehendak kerajaan melahirkan modal insane yang berkualiti


terutama dari segi pembentukan akhlak dan etika.
3. FOKUS

Kurikulum yang dibina bukan saja bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan
dan maklumat berbentuk akademik sahaja, bahkan ia juga dapat membentuk
sahsiah, keperibadian dan perwatakan murid yang diingini bagi memupuk
perpaduan. Kurikulum ini berorientasikan suasana Malaysia dan dilaksanakan
melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu
Sekolah Menengah (KBSM) mulai tahun 1983. Mata pelajaran Pendidikan Islam,
Pendidikan Syariah Islamiah, Pendidikan Al Quran Dan Assunnah dan Pendidikan
Moral yang diperkenalkan dapat mengukuhkan pegangan agama, menanam sifat-
sifat mulia serta membentuk tingkahlaku yang bersopan santun dan saling
menghormati sesama manusia.ega ngamenanam sifat-sifat mulia serta membentuk
tingkahlaku yang

memperkenalkan mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan pada tahun


2003 di peringkat rendah dan menengah bertujuan memberi kesedaran
kepada para pelajar tentang hak dan tanggungjawab mereka dalam
masyarakat pelbagai kaum serta pentingnya semangat patriotisme,
kesejahteraan dan keharmonian antara kaum;

4. AKTIVITI LEPASAN MENENGAH/ IPT

5. TANGGUNGJAWAB ORGANISASI MEMBENTUK ETIKA SEMASA BEKERJA