Anda di halaman 1dari 3

11.

Funci comercial i anlisi mercat


2 El mercat
El mercat est format pel conjunt de compradors i venedors dun determinat producte

2.1 Demanda total i demanda dempresa


Demanda total/global: la quantitat total de compres del producte durant un perode de temps. Demanda dempresa: la quantitat de compres del producte a una determinada empresa durant un perode de temps. = Part del consum total del producte. Demanda potencial: quan es fa referncia a la quantitat mxima de vendes a la qual es podria arribar en un perode de temps.

2.2 Quota de mercat


La quota de mercat duna empresa s el percentatge de vendes que efectua una empresa respecte del total de vendes dun producte.

*dividir les vendes que ha fet lempresa en un determinat temps entre les vendes totals efectuades per totes les empreses que venen el mateix; per 100]

3 Estudi de mercat
Un estudi de mercat consisteix en recopilar, elaborar i analitzar informaci sobre lentorn general, la competncia i el consumidor.

3.1 FASES estudi de mercat:


1. Definici de lobjectiu de la investigaci: saber on es vol arribar i que volem saber. 2. Disseny del model dinvestigaci: com es dur a terme mitjanant unes fonts: a. Informaci interna de lempresa: informes elaborats per lempresa, entrevistes... b. Dades estadstiques oficials publicades: sobt danuaris, estudis... c. Investigacions fetes fora lempresa: buscar informaci fora... 3. Recollida de dades: nhi ha de dos tipus: a. Dades primries: informaci no estructurada recollida especialment per lestudi fet. b. Dades secundries: informaci estructurada i de rpida disponibilitat. Dades de tota la poblaci. 4. Classificaci i estructuraci de les dades: quan ja tenim les dades, es classifiquen. 5. Anlisi i interpretaci de les dades: es la mes fonamental. 6. Presentaci de resultats: hi ha dhaver-hi: anlisi del problema, anlisi de la metodologia que sha fet servir, resultats tcnics i conclusions.

3.2 Anlisi de lentorn general


Sestudia la realitat que envolta lempresa; entorns: Entorn legal: lempresa ha de conixer les lleis ( normativa de la seguretat del producte, composici, conservants autoritzats...). Entorn tecnolgic: han destar al dia de les millores tecnolgiques que afecten al procs de producci. Implica disminuci de costos= producte mes competiu. Entorn social: canvis dels consumidors (renda, modes, costums, gustos..) Entorn econmic: en quin cicle es troba el pas (recessi, crisi, auge...)

3.3 Anlisi de la competncia


La competncia s el conjunt dempreses que fabriquen o comercialitzen, en un mateix mercat, un mateix producte o servei. Es fa un Estudi de la competncia seguint aquests passos: Localitzaci dels competidors Recerca dinformaci necessria (quota mercat, preu, presentaci producte...) Comparaci de la situaci de la competncia: fortaleses i debilitats.

3.4 Anlisi del consumidor


Manera de comportar-se el consumidor com necessitats, desitjos... 3.4.1 Hbits de compra Qui compra? En molts casos el comprador no es el consumidor. On compra? Tipus destabliment li agrada comprar. Per qu compra? Necessitat que li provoca comprar-lo. Quant compra? Cal saber la quantitat. Quan compra? Depn del producte com gelats o torrons. Qu compra? Compra producte determinat pel prestigi social. Comportament del consumidor Per un home consumir= satisfer una necessitat. Comportament: Manera de ser prpia basada en el passat i lexperincia. Cerca de laprovaci daltres. ( et sens mes satisfet i reconegut). Necessitat de seguretat que et fa conservador i caut. Conviccions prpies basades en la cultura i lentorn social. Fidelitat a la marca: si tots els factors es compleixen. Si un producte es de consum freqent el consumidor mant aquest comportament de rutina. Moda: el consumidor intenta imitar el comportament daltres persones amb les quals li agradaria identificar-se. 3.4.3 Classificaci del client segons la seva capacitat de decisi Prescriptor: professional que recomana el producte. (metge, professor) Comprador: persona que compra (pot ser x ell mateix o pot ser per algu com el teu fill o pel teu gos) Consumidor: satisf la seva necessitat.

3.4.2

4 Segmentaci de mercats
La segmentaci de mercats s la divisi daquests en grups ms o menys homogenis de consumidors, amb diferents necessitats, caracterstiques o comportaments que poden, per tant, requerir productes de caracterstiques diferents. El grup que es selecciona se lanomena pblic objectiu o Tarjet.

4.1 Criteris de segmentaci


Per agrupar als individus en funci de unes caracterstiques: Criteris sociodemogrfics: sagrupen en funci de sexe, edat, hbitat, nivell estudis, posici de la llar... Criteris socioeconmics: es divideixen segons nivell dingressos, possibilitats de consum, classe social... Criteris psicogrfics: conducta dels individus: personalitat, estil de vida, valors...