Anda di halaman 1dari 6

Mrqueting

1 Mrqueting
El mrqueting es el conjunt dactivitats que desenvolupa una empresa per satisfer les necessitats i desitjos del consumidor per tal daconseguir un benefici.

1.1 Elements del mrqueting


El mrqueting total / mrqueting mix s el conjunt de tcniques o elements sobre els quals pot actuar una empresa per satisfer les necessitats del consumidor i aconseguir un benefici mutu format per: producte,, preu, promoci distribuci.

2 El producte
El producte es qualsevol b o servei que fabrica una empresa i que satisf una determinada necessitat. El producte diferenciat s el conjunt de bns que sn resultat de variar un o ms atributs dun producte, de tal manera que el consumidor el por percebre com una cosa nova i diferent.

2.1 Tipus de productes


Productes de consum: satisfan les necessitat de la gent particular (aliments, roba, mobles...) o Productes fungibles: presenta una sola utilitat, desapareix consumint-lo. (aliments, neteja) o Productes de consum durador: es poden fer servir moltes vegades de llarga durada. (moble, cotxe, electrodomstic...). Productes industrials: son adquirits per empreses i es fan servir en elles. Lnic que varia es el comprador. Serveis: productes immaterials. Son activitats econmiques. (assegurances, ensenyament, salut...)

2.2 Cartera de productes


La cartera / gamma de productes s la totalitat darticles que una empresa ofereix en el mercat a tots els consumidors. Sn les lnees de productes aquestes agrupacions. Exemple: Danone te una mplia gamma de productes lctics; i a dins t diferents lnees com iogurts, infantils, postres, vegetals...

2.3 Cicle de vida dun producte


Etapa dintroducci /llanament: sortida al mercat del nou producte. Pot ser nou o una innovaci dun altre. Vendes baixes i creixement lent. Etapa de creixement: producte ja conegut, vendes incrementen.

Etapa de maduresa: sestabilitzen les vendes. Es busquen nous clients. Etapa de declinaci: vendes cauen. Pensar en rellanar el producte o buscar nous usos o deixar-lo.

2.4 Lenvs
Abans de la compra: Identificaci fcil: producte amb personalitat (forma, color) i diferenciat. Associaci de contingut: han devidenciar el que hi ha a linterior. Atractiu i impactant: combinaci colors, forma atractiva. Desprs de la compra: Fcil dobrir: abrefacil. (llaunes, llet..) Comoditat: si es un producte dus repetitiu ha de ser cmode de obrir i tancar. Facilitat de transport i emmagatzematge

2.5 La Marca
La marca s un nom, un terme, un smbol o disseny, o una combinaci daquests elements, que tracta didentificar bns i serveis duna empresa i diferenciar-los. Hi ha diferents estratgies: Estratgia de marca nica:utilitzar el mateix nom per a tots els productes que fabrica lempresa. Avantatge: reducci de costos promocionals. Inconvenient: si fracassa un producte pot afectar al prestigi. (DANONE, SONY...) Estratgia de marques mltiples: lempresa utilitza ms duna marca: o Estratgia de marques individuals: posar un nom diferents a cada producte que comercialitza. (HENKEL= vip Express, Vernel...) o Estratgia de marca per lnia de productes: utilitza el mateix nom per productes que tenen relaci. (PASCUAL= Pascual - llet i Zumosol - sucs). o Estratgia de segones marques: exemple: Renault i Dacia. Estratgia de marques de distribudor: son fabricades per un determinat industrial i son oferides al consumidor amb el nom del distribudor o detallista. Sn les marques blanques. Respecte al nom de la marca ja de: nom curt, simple, fcil de recordar i pronunciar, fcil de llegir, fcil de reconixer, pronunciaci possible, pronunciable en tots els idiomes, no ha de tenir sons desagradables, no ofensiu ni obsc.

3 Preu
El preu s la quantitat de diners que el comprador dun determinat producte o servei lliura al venedor a canvi de la seva adquisici.

3.1 Fixaci de preus basada en la demanda


Per a un b normal, com ms elevat s el preu, menor s la demanda i la forma de la corba de demanda s:

Per que les empreses spiguen les seves corbes de demanda, fan uns mtodes: Analitzar la informaci de lempresa corresponen a preus i quantitats venudes al passat. Enquesta als consumidors per detectar quantes unitats comprarien al preu. Fer experimentaci

3.2 Fixaci de preus basada en els costos


Consisteix a afegir al cost del producte un determinat marge de benefici: (%marge en 0.7 si fos 70%)

3.3 Fixaci de preus basada en la competncia


Estudiar amb detalls els preus de competncia: Fixar un preu semblant a la competncia: es fa quan el producte es poc diferenciat i t mplia distribuci. Fixar un per sota de la competncia: lempresa pretn compensar el preu ms baix, mes clients per tant ingressos superiors. Fixar un preu per sobre de la competncia: es fa quan el client considera millor el producte que el de la competncia, i est disposat a pagar ms. Sempre es segueixen les pautes de la marca lder i shi posen preus semblants.

3.4 Estratgia de preus


Estratgia de preus mxims: comenar amb un preu molt alt i dirigir el producte a un sector redut delit. Ms endavant es pot rebaixar el preu amb la intenci darribar a altres segments del mercat. Estratgia de preus de penetraci: introduir el producte amb un preu ms baix que el de a competncia. Quan tens molta quota de mercat, es va apujant el preu fins equiparar-lo amb el de la competncia. Estratgia de preus psicolgics: o Preu acostumat o habitual: posar un preu freqent que comparteixen la majoria de marques. (preu de la llet, oli...) o Preu de prestigi: preu alt que sassocia a qualitat. Nomes serveix si el consumidor sadona de la superioritat del producte. o Preu arrodonit: es un preu rod o una mica per sota per donar sensaci que val menys. (4.99 9.50) o Preu segons valor percebut: valor que assigna el consumidor a un producte amb relaci a la seva satisfacci. (gelat si es bo). o Preu de referncia: preu estndard amb el que els consumidors comparen el preu. Estratgia en funci del cicle de vida del producte: al llanament comenar amb preus molt alts o molt baixos. Al creixement lincrement de vendes permet abaixar el preu. A la maduresa es fa promoci del producte per aconseguir clients fidels. A la saturaci els preus sabaixen inevitablement.

4 La promoci
La promoci s el conjunt de tcniques de mrqueting que tenen com a finalitat comunicar les caracterstiques del producte, ressaltar-ne els atributs per potenciar en els clients el desig de consumir-lo i alhora mantenir els clients habituals.

4.1 Tcniques o instruments de promoci


4.1.1 Publicitat La publicitat s la transmissi dun missatge utilitzant un mitj de comunicaci de masses amb l intenci dinformar de les caracterstiques dun determinat producte i persuadir el consumidor per qu el compri. Objectius bsics de la publicitat: Cridar latenci: cal que el consumidor sassabenti del que se li est comunicant (sorpresa, vivacitat, contrast...). Despertar l inters: despertar i mantenir-lo. Trobar un desig: ha daconseguir provocar en el receptor un sentiment nou i diferent. Aconseguir una actuaci: si tot el dabans sha aconseguit; sha aconseguit la venda. Principis de la publicitat: Senzillesa: ha destar dirigida per a tothom, com mes senzill ms pblic. Originalitat: cridar latenci i crear inters. Si s nou i innovador aconseguir ms xit. Repetici: el missatge sha de repetir moltes vegades, per recordar. (eslgans, canons...). Oportunitat: depn del temps; a Nadal publicitar cava, a lestiu banyadors. Sinceritat: no ha denganyar, si ho fa al final el client se nadona i deixa de comprar-lo. Mitjans de publicitat que ms sutilitzen: Televisi: es cara per arriba a molta gent. Es rendible. Rdio: la rdio perd audincia. Es fa servir publicitat breu i enginyosa. Premsa i revistes: depn del tipus de revista i ha diversos anuncis. Publicitat exterior: tanques publicitries, rtols... es veu de passada per tant transmet el missatge en pocs segons. Internet Elaborar un missatge publicitari: Realitzar lestudi de mercat amb intenci destablir uns objectius publicitaris: saber el pblic interessat. Shan de fer objectius clars. Determinar lestratgia: definir el segment de poblaci, resultat que pretn, presentar alguna cosa innovadora. Elaborar lanunci: el mitj (triar rdio, Tv...) i pblic receptor( si va a gent gran, joves...)

4.1.2

La promoci, prpiament, de les vendes La promoci de les vendes s el conjunt dactivitat que fa lempresa amb lobjectiu dincrementar les vendes del producte durant un perode curt de temps. Ho fa lempresa per liquidar excs de producte, aconseguir mes liquiditat a curt termini, introduir un nou producte... Sutilitzen diverses tcniques com: rebaixes temporals del preu del producte, regals que acompanyen el producte o sorteigs a les etiquetes, oferir ms quantitat al mateix preu, demostrar les caracterstiques del producte al punt de venda.

4.1.3

Venda personal La venda personal es produeix quan hi ha una relaci directa entre venedor i client. Un bon venedor ha dinformar, persuadir i convncer als clients. Es molt eficient i t molta rapidesa. El venedor ha de conixer molt el producte i el mercat i ha de ser hbil venent. Ha de causar bona impressi.

4.1.4

Relacions pbliques Les relacions pbliques s una tcnica de promoci de lempresa que t coma objectiu contribuir a la formaci de la imatge de lempresa. Marxandatge El marxandatge s el conjunt de mitjans que ajuden a donar sortida a un producte en el punt de venda.

4.1.5

4.1.5.1 Elements marxandatge Us de cartells: informar del producte, oferta. Diferents formes i mides. Situaci del producte: posar-lo a un lloc visible (encreuament passads) i a una bona altura. Presentaci en piles de productes: no ha destar molt ordenat, sin el client no lagafa per por a desmuntar lordre. La gent es pensa que es ven molt. Gran quantitat de producte: la fruita si nhi ha poca et penses que es la podrida. Decoraci: la mbil; posar llapis a terra al setembre... Moviment i llum: posar-lo en plataforma giratria i amb bona llum. Organitzaci de concursos a lestabliment: fer un sortegi de un cotxe per cada 10 comprats. Demostracions i degustacions: si el probes i tagrada el compres.

5 Distribuci
La Distribuci s el conjunt de processos que condueixen el producte des de lempresa fins al consumidor.

5.1 Funcions de la distribuci


Transport: conjunt de decisions que afecten al mitja de transport ms adequat, la mida del lot i la freqncia del transport. Nhi ha daeris, terrestres i martims.

Emmagatzematge: un cop el producte est acabat esta en un o varis magatzems. Informaci i assessorament al client: en la fase de llanament del producte es important.

5.2 Canal de distribuci


El canal de distribuci es qualsevol dels mitjans que sutilitzen per aconseguir que els productes recorrin el cam des del productor fins al consumidor. Parlem de: Canal propi o directe: quan lempresa productora arriba directament al client. Productor -> consumidor. (Zara, Guissona...) Canal extern o ali: quan la distribuci la fan empreses diferents de la productora. Sn els intermediaris i nhi ha dos tipus: majoristes (intermediaris que compren al productor o a altres majoristes i desprs venen a altres intermediaris que poden ser majoristes o detallistes) o detallistes (intermediaris que venen el producte al consumidor final). Dos canals: canal curt (una etapa: productor donuts->detallista o majorista bar->consumidor) i canal llarg (dos o ms intermediaris, ms car: productor->majorista->detallista->consumidor).

5.3 Canals de distribuci alternatius


Franqucia:s un contracte en el que el franquiciador cedeix a un franquiciat la llicncia duna marca i el mtodes de fer negocis, a canvi duna tarifa peridica royality). Caracterstiques: es un sistema de cooperaci, relaci entre les parts sestableix al contracte, know-how, royalitys. Comer electrnic: comprar per Internet. Implica: modernitzaci del procs de distribuci, reducci de costos de gesti dinventaris, pasos diferents entre comprador i venedor, comoditat de poder comprar 24h, desaparici dintermediaris. Televenda: compra a travs de Tv. Mquines automtiques: tabac, begudes, espectacles...