Anda di halaman 1dari 17

1.

0 Pendahuluan

1.1 Pengenalan

Artikel 152 dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menegaskan

bahawa sebagai bahasa kebangsaan negara yang berdaulat, bahasa Melayu

dikehendaki memikul beban tugas baru. Bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi negara,

bahasa pentadbiran, bahasa perhubungan umum dan bahasa penghantar serta bahasa

ilmiah di sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi. Peruntukan mengenai hal ini

disebutkan pada Perkara 152 iaitu:

“Bahasa Kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis

dengan apa-apa tulisan sebagaimana yang diperintahkan dengan

undang-undang oleh Parlimen.”

(Perlembagaan Persekutuan, 1992:221)

1
Seharusnya bahasa ibunda ini tidak menjadi beban kepada masyarakat

penuturnya. Malangnya masalah penguasaan bahasa Melayu di kalangan pelajar

Melayu dewasa ini begitu ketara. Hal ini terbukti melalui keputusan-keputusan

peperiksaan yang dikeluarkan. Walaupun ada pihak yang berpendapat bahawa

kelemahan bahasa para pelajar tidak boleh dinilai semata-mata berdasarkan keputusan

yang mereka perolehi, namun layak dijadikan sandaran terbaik bagi mengukur masalah

yang berlaku.

Masalah-masalah yang wujud dan kebimbangan yang dilahirkan ini seharusnya

difikirkan dan diberi perhatian kerana perkara ini bukan sahaja mempengaruhi masa

depan para pelajar tersebut akibat kegagalan dalam bahasa Melayu, tetapi juga

mempengaruhi masa depan bahasa Melayu pada masa akan datang. Awang

Mohammad Amin (1987:199) pernah menyuarakan pendapatnya mengenai golongan

pelajar seperti ini.1 Menurut beliau:

“Pelajar-pelajar yang tamat persekolahan, SPM contohnya masih

melakukan kesalahan bahasa dan mereka ini merupakan ‘nyamuk

aedes’ yang paling merbahaya kerana mereka berada dimana-

1
Awang Mohd. Amin. (1987). Kekerapan kesalahan bahasa peringkat kata (morfologi)
bahasa Melayu “(satu tinjauan khusus terhadap prestasi kemahiran bahasa tulisan pelajar-
pelajar Melayu tingkatan 4)” kesalahan bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.

2
mana; dengan tidak disedari mereka menjadi agen pembawa

“kuman kesalahan bahasa” untuk disebarkan kepada orang ramai

yang tidak berhati-hati dan tidak teliti apabila hendak

menggunakan bahasa Malaysia secara formal.”

1.2 Objektif Kajian

Kajian kes ini cuba meninjau masalah penguasaan bahasa Melayu di kalangan

pelajar tahun enam di bawah Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dari sudut

umum. Melalui penyelidikan ini, pengkaji ingin mengenalpasti faktor-faktor yang

mempengaruhi kelemahan bahasa pelajar iaitu mencari punca kepada masalah

penguasaan bahasa Melayu di kalangan para pelajar di pinggir bandar, di Sekolah

Kebangsaan Dato’ Wan Mohd Saman. Pengkaji juga ingin melihat bagaimana faktor-

faktor yang terlibat boleh mempengaruhi prestasi pelajar dalam bahasa Melayu.

Kajian terhadap masalah ini dirasakan perlu memandangkan kegagalan yang

berlaku adalah secara berterusan. Dalam masa yang sama, masalah penguasaan atau

kegagalan sering dikaitkan dengan kelemahan diri individu atau pelajar semata-mata

sedangkan pada realitinya, banyak faktor lain yang boleh dipertanggungjawabkan.

Melalui kajian ini juga, pengkaji ingin memberikan sedikit cadangan untuk mengatasi

masalah yang berlaku berdasarkan pengenalpastian terhadap faktor-faktor tersebut.

3
1.3 Kaedah Kajian

Kaedah yang digunakan dalam kajian ini melibatkan kaedah kepustakaan yang

meneliti beberapa naskah buku yang berkaitan dengan bidang kajian dari penerbitan

Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran bahasa

Melayu oleh Zulkifley Hamid, Satu Kajian Khusus Penguasaan Bahasa Melayu

Peringkat Sekolah Menengah oleh Awang Mohamad Amin, dan Konsep Kesalahan

Bahasa Dalam Bahasa Melayu oleh Awang Sariyan. Manakala buku terbitan Nurin

Enterprise pula adalah Beberapa Aspek Kesalahan Tatabahasa Dalam Penggunaan

Bahasa Melayu yang dihasilkan oleh Awang Sariyan. Buku-buku yang diperolehi dari

Perpustakaan Awam Negeri Kedah ini dijadikan sebagai rujukan oleh pengkaji selama

berada di Alor Setar, Kedah.

4
Selain itu pengkaji juga turut merujuk hasil latihan ilmiah yang telah dilakukan

oleh beberapa orang penyelidik dari Universiti Malaya iaitu Analisis Penguasaan

Imbuhan Bahasa Melayu di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat di Dua Buah Sekolah di

Petaling Jaya, Selangor oleh Zianuddin B. Sharuddin, Punca-Punca Kelemahan

Bahasa Melayu Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes di Kuala

Lumpur Dan Petaling Jaya oleh Kamisan B. Siham, Penguasaan Bahasa Melayu di

Kalangan Pelajar Tingkatan Enam Atas oleh Mohd Nizar B. Idris, dan Analisis

Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu Murid-Murid Tahun Enam KBSR oleh

Norhazlina Bt. Hashim. Kesemua latihan ilmiah ini diperolehi dari perpustakaan

Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Pengkaji juga tidak ketinggalan dalam merujuk beberapa laman web yang

berkaitan dengan bidang kajian iaitu mengenai Satu Tinjauan Pelbagai Aspek

Membaca Murid-Murid Tadika yang dipetik dalam laman

http://members.tripod.com/ipdares/baca.htm. Kajian ini telah dilakukan oleh tiga orang

penyelidik iaitu Lee Lai Guan, Rahmah bt. Hanafi dan Salihah bt. Yusof dari Jabatan

Pendidikan.

Kajian lapangan juga turut digunakan dalam penyelidikan ini iaitu melibatkan

temubual dengan guru dan juga pelajar serta pemerhatian ikut serta dalam kelas.

Seramai 14 orang murid lelaki dan 20 orang murid perempuan di dalam satu kelas telah

terlibat dalam pemerhatian ikut serta kajian ini. Terdapat juga beberapa orang pelajar

5
lelaki dan perempuan yang ditemubual secara rambang mengatakan bahasa Melayu

merupakan bahasa yang paling mudah untuk dikuasai. Manakala guru bahasa Melayu

tahun enam pula ditemubual bagi memperolehi maklumat tentang persekitaran sekolah

dalam membantu murid-murid. Guru Penolong Kanan 1 juga turut mengeluarkan

pendapatnya melalui perbualan yang melibatkan penguasaan pelajar tahun enam. Hasil

kajian mendapati bahawa kebanyakkan murid kajian mempunyai minat yang tinggi

dalam mata pelajaran bahasa Melayu.

1.4 Batasan Kajian

Kajian ini menfokuskan kepada bahasa Melayu dalam bidang pendidikan di

negara ini iaitu sekolah rendah. Kajian yang dimaksudkan ialah untuk mengenalpasti

masalah penguasaan bahasa Melayu di kalangan pelajar sekolah rendah. Kajian

dilakukan terhadap pelajar sekolah rendah yang terdiri daripada pelajar tahun enam.

Kajian hanya dilakukan di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Kawasan atau

kajian kes hanya dilakukan di Alor Setar, Kedah. Sekolah ini berada di kawasan pinggir

bandar. Kajian dilakukan di sebuah Sekolah Kebangsaan Dato’ Wan Mohd Saman.

6
Seramai 34 orang pelajar dipilih disamping guru bahasa Melayu tahun enam dan juga

guru Penolong Kanan I. Kajian ini bergantung sepenuhnya kepada maklum balas

daripada responden melalui temuramah dan juga pemerhatian ikut serta dalam kelas.

Kajian ini tidak menganalisis aspek lisan mahupun tulisan dalam bahasa Melayu.

Kajian ini hanya meninjau masalah penguasaan bahasa Melayu secara keseluruhan

bagi pelajar tahun enam di sebuah sekolah. Masalah-masalah yang dikenalpasti akan

diberikan langkah untuk mengatasinya. Langkah-langkah yang dikemukan melibatkan

pelajar, guru-guru, dan para ibu bapa pelajar sekolah tersebut sahaja. Selain itu

masalah yang dikenalpasti akan dinilai dari pelbagai sudut yang membolehkan ianya

menjadi punca utama kepada masalah penguasaan bahasa Melayu pelajar tahun enam

di sekolah tersebut.

1.5 Definisi Konsep

Awang Sariyan (1985:153) telah menegaskan maksud penguasaan bahasa ialah

penguasaan secara sistematis, iaitu bahasa keseluruhan bukannya setakat

penguasaan lisan saja. Kekurangan dalam penguasaan bahasa pasti akan

menimbulkan kesan buruk kepada bahasa Melayu yang masih dalam peringkat

permanpatan.2

2
Norhazlina Bt. Hashim. 1994. ‘Analisis Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu Murid-murid
Tahun Enam KBSR’ (Latihan Ilmiah, Akademi Pengajian Melayu)

7
Masalah penguasaan bahasa Melayu sama ada secara keseluruhan atau aspek-

aspek tertentu dalam bahasa Melayu memang telah lama mendapat perhatian oleh

pihak-pihak tertentu. Abdul Razak Ismail (1977) pernah menyatakan bahawa

diperingkat sekolah menengah masih terdapat sebilangan murid yang masih lemah

penguasaan mereka dalam perbinaan ayat. Ini mempengaruhi kemampuan mereka

mengarang. Perkara sedemikian tidak wajar berlaku memandangkan mereka telah

lama diberi pendedahan terhadap bahasa Melayu, terutama murid yang bahasa

ibundanya bahasa Melayu.

2.0 Pencapaian UPSR

Pencapaian Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) yang telah dianalisis oleh

pengkaji mendapati tahap keseluruhan pencapaian pelajar adalah pada tahap yang

memuaskan. Mengenai keputusan peperiksaan dan tahap kemampuan pelajar, guru

yang ditemubual menyatakan bahawa dari segi kuantiti keputusan adalah memuaskan

tetapi tidak memuaskan dari segi kualiti. Statistik keputusan peperiksaan Ujian

Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dianalisis dari tahun 2004 hingga terbaru tahun

2007. Keputusan peperiksaan ini dibahagikan kepada dua ketegori iaitu ketegori calon

8
menguasai bahasa Melayu yang mendapat gred A, B dan C. Manakala bagi kategori

calon tidak menguasai bahasa Melayu mendapat gred D dan E. Pembahagian ketegori

ini adalah mengikut skala yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan, Kementerian

Pelajaran Malaysia.

Secara keseluruhan jumlah calon yang dapat menguasai bahasa Melayu untuk

kertas pemahaman dan penulisan pada tahun 2004 adalah sebanyak 134 calon

daripada 153 orang. Pada tahun berikutnya jumlah calon meningkat kepada 143 orang

daripada 161 orang. Tahun 2006 pula menunjukkan perubahan daripada 169 orang

pelajar yang menduduki peperiksaan, hanya 142 orang sahaja yang dapat menguasai

bahasa Melayu. Manakala pada tahun 2007, jumlah calon yang berjaya mendapat gred

A, B dan C adalah seramai 136 orang daripada 152 orang calon.

Bagi calon yang tidak menguasai kertas pemahaman dan penulisan bahasa

Melayu pula adalah sebanyak 19 orang daripada 153 calon pada tahun 2004. Jumlah

tersebut berkurangan pada tahun berikutnya menjadi 18 orang calon daripada 161

orang. Malangnya jumlah tersebut bertambah kepada 27 orang calon daripada 169

calon bagi tahun 2006. pada tahun 2007 pula jumlah pelajar yang menduduki UPSR

adalah seramai 152 orang dan calon yang tidak menguasai adalah seramai 16 orang.

3.0 Masalah-Masalah

9
3.1 Sikap Pelajar

Masalah penguasaan bahasa Melayu bukan perkara baru dalam masyarakat

Malaysia. Masalah penguasaan bahasa Melayu tidak hanya berlaku dikalangan

masyarakat bukan Melayu, tetapi masyarakat Melayu sendiri banyak melakukan

kesalahan bahasa; baik dalam pertuturan mahupun penulisan. Pelajar-pelajar Melayu

beranggapan bahawa mereka tidak perlu mempelajari bahasa Melayu kerana bahasa

tersebut merupakan bahasa ibunda mereka, bahkan boleh dikatakan semua orang

Melayu telah menggunakan bahasa Melayu sejak kecil, mengikut pertuturan

masyarakat sekeliling. Pembelajaran bahasa Melayu tidak dititikberat kerana

masyarakat Melayu beranggapan mereka sudah menguasai kemahiran menggunakan

bahasa Malaysia memandangkan mereka boleh bertutur dengan baik dalam bahasa

Melayu. Sebenarnya orang Melayu perlu sedar bahawa anggapan sedemikian adalah

tidak benar. Bahasa Melayu yang digunakan oleh mereka dalam pertuturan harian

bukanlah sama dengan struktur bahasa Melayu yang berfungsi sebagai bahasa ilmu.

Hasil temubual penyelidik dengan responden, menunjukkan bahawa kebanyakkan

mereka menyatakan sikap pelajar itu sendiri yang menyebabkan mereka lemah dalam

bahasa Melayu. Sikap pelajar yang malas dan tidak mahu membuat latihan yang

diberikan guru, tidak mengulangkaji mata pelajaran tersebut, kurang membaca bahan

bacaan yang berbentuk akademik dan menganggap bahasa Melayu mudah. Apabila hal

ini berlaku, mereka tidak mengambil berat terhadap mata pelajaran tersebut.

10
3.2 Persekitaran Rumahtangga

Persekitaran rumahtangga merupakan salah satu faktor masalah penguasaan

murid-murid. Pesekitaran rumahtangga terdiri daripada tahap pendidikan keluarga,

sosioekonomi, pendapatan dan sebagainya. Setiap satu berkait rapat dan

mempengaruhi antara satu sama lain. Buktinya, diantara contoh yang diberikan oleh

guru yang ditemuduga ialah faktor ibubapa pelajar yang tidak mempunyai latar

belakang pendidikan atau pendidikan tidak tinggi. Pekerjaan keluarga juga

mempengaruhi pencapaian akademik anak-anak mereka. Jenis perkerjaan berkait rapat

dengan tahap pelajaran. Jenis perkerjaan pula akan menentukan jumlah pendapatan

yang seterusnya akan menentukan tahap kelas sosial dan kemampuan mereka untuk

menyediakan kemudahan-kemudahan pelajaran yang lebih baik kepada anak-anak

mereka.

3.3 Peranan Guru

Selain itu, guru memainkan peranan penting dalam membimbing pelajar dalam

pelajarannya. Guru seharusnya kreatif dalam pengajaran agar mampu menarik minat

murid-murid untuk mempelajari bahasa Melayu. Guru-guru seharusnya memiliki teori,

pendekatan, kaedah dan teknik-teknik pengajaran yang terkini. Pada tahap umur 11-12

tahun, iaitu masih pada peringkat kanak-kanak, murid-murid ini cepat merasa bosan,

terutamanya bagi murid Melayu yang kebanyakkannya mempunyai tanggapan

11
tersendiri tentang bahasa Melayu. Rata-rata mereka menganggap bahasa Melayu

mudah kerana mereka bertutur dalam bahasa tersebut. Murid-murid Melayu biasanya

tidak menganggap mata pelajaran bahasa Melayu sebagai satu mata pelajaran yang

penting memandangkan mereka merupakan penutur jati bahasa ini. Faktor-faktor ini

ditambah dengan cara pengajaran guru yang mendatar, mengurangkan lagi minat dan

sekaligus merendahkan peluang mencapai tahap penguasaan yang baik dalam bahasa

Melayu di kalangan mereka.

4.0 Langkah Mengatasi

4.1 Ujian Diagnostik

Guru-guru perlu memberi perhatian dan penekanan kepada pengajaran bahasa.

Mereka perlu mengetahui aspek bahasa yang dikuasai dengan lemah atau belum

dikuasai sepenuhnya oleh pelajar. Penekanan yang lebih perlu diberikan kepada aspek

yang menjadi masalah. Para pelajar perlu diberi keterangan tentang sesuatu bidang

12
dan dipastikan bahawa mereka benar-benar memahaminya. Setelah itu, ujian terhadap

tahap pemahaman pelajar mungkin boleh dibuat, misalnya melalui latihan membuat

ayat. Melalui ujian diagnostik, kelemahan pelajar dalam aspek ini akan dapat diketahui.

Ini dilakukan dengan cara mengenal pasti apakah aspek-aspek yang menjadi masalah

kepada mereka. Secara langsung, guru akan dapat mengetahui aspek-aspek yang

telah dan belum dikuasai oleh mereka. Hasil ujian ini boleh dijadikan sebagai maklumat

bagi program pengajaran pemulihan, iaitu langkah-langkah untuk mengatasi masalah-

masalah dalam penguasaan bahasa Melayu. Ujian diagnostik juga hendaklah

dijalankan dari semasa ke semasa, iaitu sama ada sebelum atau selepas pengajaran

dilakukan. Ini bertujuan untuk melihat sama ada pelajar-pelajar telah mencapai

kemajuan atau sebaliknya. Dengan cara ini juga dapat dinilai keberkesanan kaedah

pengajaran yang digunakan oleh guru.

4.2 Peranan Guru

Guru memainkan peranan besar dalam kejayaan pelaksanaan dan pembelajaran

bahasa Melayu. Seseorang guru perlu mempunyai pengetahuan yang mantap tentang

teori, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu

serta mampu mengaplikasikannya dalam suasana yang sebenar di dalam kelas. Ini

juga bermakna, seseorang guru tidak sahaja perlu mempunyai pengetahuan yang

13
cukup dalam aspek-aspek yang dinyatakan di atas, tetapi ilmu yang dimiliki harus

ditingkatkan dari semasa ke semasa. Untuk mencapai hasrat ini, pihak-pihak yang

berkenaan seperti Bahagian Pendidikan Guru, Pusat Perkembangan Kurikulum,

Jabatan Pendidikan dan Institusi-institusi Perguruan harus mengambil inisiatif untuk

menjalankan tindakan-tindakan yang sewajarnya. Sebagai contoh, guru-guru pelatih

yang akan mengajar bahasa Melayu perlu diberi latihan yang khusus dalam aspek

tatabahasa semasa mengikuti kursus pendidikan di Maktab Perguruan atau Fakulti

Pendidikan. Guru-guru yang sudah lama mengajar juga perlu didedah kepada teori,

pendekatan, kaedah dan teknik-teknik pengajaran yang muktahir melalui kursus-kursus

dalam perkhidmatan, penyertaan dalam seminar-seminar yang berkaitan, maklumat

daripada makalah-makalah pendidikan dan sebagainya.

4.3 Kesedaran Dan Sikap Pelajar

Selain bahan-bahan pengajaran dan peranan guru, pelajar sendiri harus ada

kesedaran untuk memperbaiki penguasaan bahasa Melayu mereka melalui

pembacaan. Pelajar-pelajar digalakkan menambahkan pembacaan mereka, iaitu

pembacaan bahan yang berbentuk ilmiah, dan bukannya bentuk hiburan ringan. Bahan

bacaan ringan yang terdapat dipasaran mampu memberi kesan yang buruk kepada

14
penguasaan bahasa Melayu mereka. Hal ini kerana, dalam bahan bacaan tersebut

terdapat banyak kesalahan bahasa dari pelbagai aspek. Dikhuatiri pelajar akan

terpengaruh dengan penggunaan sesuatu aspek bahasa. Pelajar-pelajar juga

hendaklah membuang sikap memandang rendah terhadap bahasa Melayu. Mereka

perlu sedar bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa utama di negara ini dan bahasa

Melayu telah terbukti mampu menjadi bahasa ilmu. Hal ini telah ditegaskan lagi oleh

guru yang ditemubual mengatakan bahawa pelajar-pelajar mengetahui akan

kepentingan bahasa Melayu sebagai syarat untuk melanjutkan pelajaran dan

seterusnya berjaya dalam bidang pekerjaan yang dicita-citakan, namun pelajar sendiri

yang mengambil sikap sambil lewa dengan melepas tangan terhadap pembelajaran

bahasa Melayu kerana mereka beranggapan bahasa Inggeris lebih penting dalam dunia

pekerjaan sebenar berbanding bahasa Melayu.

4.4 Peranan Ibu Bapa

Ibu bapa perlu turut memainkan peranan untuk menggalakkan anak-anak

mereka supaya lebih rajin membaca. Mereka hendaklah menyediakan suatu suasana

berbahasa yang sempurna di rumah. Mereka juga hendaklah memberikan kesedaran

kepada anak-anak mereka tentang pentingnya bahasa Melayu dalam kehidupan

mereka. Membaca akan menambahkan pengetauhan mereka di samping

15
menambahkan perbendaharaan kata dan mendedahkan mereka kepada pelbagai

bentuk ayat. Secara tidak langsung, pembacaan meningkatkan penguasaan bahasa

Melayu pelajar.

5.0 Penutup

5.1 Kesimpulan

Pada keseluruhannya, tahap penguasaan bahasa Melayu pelajar menunjukkan

pencapaian yang baik dalam UPSR. Namun masih terdapat sekumpulan kecil yang

menghadapi masalah penguasaan bahasa Melayu. Terdapat beberapa faktor yang

telah dikenalpasti mempengaruhi masalah penguasaan bahasa Melayu pelajar tahun

enam. Faktor-faktor ini perlu diberi perhatian sewajarnya bagi mengatasi kelemahan

yang berlaku. Akhirnya, beberapa cadangan dikemukakan untuk dijadikan bahan

renungan guru, ibu bapa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

5.2 Cadangan Untuk Kajian Seterusnya

Kajian ini meliputi aspek penguasaan bahasa Melayu keseluruhan secara umum.

Oleh itu, pengkaji mencadangkan agar kajian dijalankan secara menyeluruh yang

meliputi bidang sintaksis, morfologi dan fonologi. Kajian menyeluruh ini penting kerana

16
untuk menguasai bahasa Melayu, ketiga-tiga bidang perlu dikuasai sebagai aspek

kajian. Hasil penulisan yang baik tidak hanya bergantung kepada ayat yang gramatis,

pemilihan kata yang tepat tetapi juga ejaan yang betul. Kajian keseluruhan ini juga akan

membantu guru-guru menyusun program yang teliti dan merangkumi ketiga-tiga aspek

tersebut untuk mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

17