Anda di halaman 1dari 54

Standard Guru Malaysia

Latar Belakang
Misi negara pembangunan modal insan

Modal insan - jati diri, berketerampilan,


berkeperibadian mulia, berpengetahuan, dan berkemahiran

Cabaran - globalisasi, liberalisasi,


pengantarabangsaan, perkembangan ICT

Tugas KPM -

membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia mengikut acuan Malaysia


2

Rasional
Guru perlu mempunyai tahap amalan nilai
profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran P&P yang tinggi bagi membolehkan mereka berfungsi sebagai guru profesional dengan berkesan

Agensi

dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan latihan yang jelas dan lengkap institusi pendidikan yang dapat dijadikan showcase

KPM berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan


SGM
menggariskan kriteria dan standard am guru selaras dengan MQF yang menggariskan kriteria dan standard am pendidikan tinggi
3

SGM digubal untuk mengenal pasti:


Tahap kompetensi profesional guru dalam aspek: Amalan nilai profesionalisme keguruan Pengetahuan dan kefahaman Kemahiran pengajaran dan pembelajaran Keperluan latihan yang patut disediakan oleh agensi
dan institusi latihan perguruan bagi menjamin tahap kompetensi profesional guru yang ditetapkan tercapai

Tujuan

SGM

dapat mengenal pasti dasar dan strategi pembangunan pendidikan guru yang patut ditambah baik.
4

SGM
Menggariskan kompentesi profesional
keguruan yang patut dicapai oleh guru (Standard), dan Keperluan yang patut disediakan oleh agensi & institusi latihan perguruan bagi membantu guru mencapai

tahap kompetensi yang ditetapkan.

Dokumen SGM
1
Standard Guru Malaysia

Panduan Standard dan Keperluan

Instrumen Standard dan Keperluan


6

Proses Penggubalan

Pernyataan Standard dan Keperluan jelas, tepat, relevan, praktikal, dan realistik

Standard dan Keperluan berasaskan dapatan penyelidikan


Penandaarasan amalan terbaik latihan guru di luar negara Proses penggubalan dilaksanakan secara kolaboratif dengan pihak-pihak berkepentingan
7

RUJUKAN
Teacher Training Agency, London, United Kingdom Training and Development Agency, London

Teachers Council, New Zealand


IPTA

Jabatan/Bahagian KPM - Jemaah Nazir Sekolah,


Institut Aminuddin Baki, Pusat Perkembangan Kurikulum, Bahagian Sekolah, Bahagian Sumber manusia, BTP, EPRD

Kogres Kesatuan Guru


Majlis Pengetua/Guru Besar

Penggunaan
Guru Refleksi kendiri prestasi pencapaian Standard Pensyarah Refleksi kendiri, memantau, membimbing

Pengurus & Pentadbir Institusi Memantau dan menambah baik Standard & Keperluan

Guru Besar & Pengetua Sekolah Memantau dan menambah baik Standard

Agensi Latihan Perguruan Memantau Standard & Keperluan dan mengkaji semula dasar
9

Kerangka SGM
Standard
S1: Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan S2: Pengetahuan dan Kefahaman S3: Kemahiran P&P

Asas Penentuan Standard & Keperluan

Misi Nasional FPK FPG Tatasusila Profesion


Keguruan Etika Kerja KPM

Guru Unggul

Modal Insan

Keperluan

K1: Kelayakan Masuk Program Latihan Perguruan K2: Latihan, Pentaksiran & Penilaian K3: Kolaborasi K4: Infrastruktur & Infostruktur K5: Jaminan Kualiti

Usaha untuk membentuk guru yang:

memiliki

towering personality
world view yang positif

mempunyai

Kerangka Konsep Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan


Ketuhanan
Nilai-nilai utama dalam S1 berlandaskan:

Tujuh Dimensi Budaya Institut Pendidikan Guru (IPG)


Tatasusila Profesion Keguruan

Sosial
Profesion Diri

Nilai murni dalam kurikulum sekolah Nilai Utama dalam Perkhidmatan Awam Prinsip Utama Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Tonggak Dua Belas

Kemasyarakatan

Kenegaraan

3 Domain Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan


Ketuhanan
Guru patut berperanan sebagai agen sosialisasi dan penjana modal insan dalam masyarakat. Terdapat 5 nilai dalam domain ini Pegangan nilai yang diperoleh dan dikembangkan semasa mengikuti latihan keguruan

Sosial Profesion Diri Kemasyarakatan

Terdapat 7 nilai domain ini


Pegangan nilai diri guru yang sedia ada dan patut dikembangkan Terdapat 14 nilai dalam domain ini

Kenegaraan

Kepercayaan Kepada Tuhan

Efisien
Amanah

Interpersonal Inrapersonal

Ikhlas

Cergas Aktif Sihat

Berilmu

Domain Diri
Daya Tahan Daya Saing Tahan Lasak

Kasih Sayang

Semangat Sukarela

Kesabaran

Bertimbang Rasa Adil

Budi Bahasa

Kecintaan Terhadap Profesion

Kreatif Dan Inovatif

Berketrampilan

Domain Profesion
Proaktif Integriti

Kerja Sepasukan

Teladan

Keharmonian

Kecintaan Terhadap Alam Sekitar

Kemahiran Sosial

Domain Sosial

Patriotisme

Semangat
Kemasyarakatan

Keterampilan ilmu di kalangan guru merupakan faktor utama merealisasikan misi nasional melahirkan modal insan berkualiti

meningkatkan kuasa profesional, keberkesanan tugas, kreativiti dan inovasi, keyakinan diri dan kewibawaan guru dalam pelaksanaan tugas

S2.1 Teras P&P

S2.8 Pengembangan Potensi Murid

S2.2 Falsafah Matlamat Objektif

S2.7 Pentaksiran & Penilaian Penyelidikan

Pengetahuan Dan Kefahaman

S2.3 Mata pelajaran

S2.6 Strategi Persekitaran Pembelajaran

S2.4 Ilmu Pendidikan

S2.5 TMK Sumber Pendidikan

S2.1

Falsafah, matlamat & objektif pendidikan yang menjadi teras dalam pelaksanaan P&P

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Matlamat dan Objektif pendidikan

Perancangan dan Pelaksanaan Aktiviti Pendidikan

Nilai Pendidikan

Konsep 4K dalam Kokurikulum

S2.2

Pengetahuan dan Kefahaman Falsafah, Matlamat, Objektif Kurikulum dan Kokurikulum, Hasil Pembelajaran, dan Keperluan Pengajaran dan Pembelajaran

Menterjemah falsafah kurikulum

Menterjemah matlamat dan objektif

Penggunaan hasil pembelajaran

Penggunaan Strategi

Aplikasi kemahiran generik

S2.3

PengetahuandanKefahaman Mata Pelajaran


Penggunaan sukatan pelajaran dalam perancangan Isi kandungan pelajaran

Strategi penyerapan dan penggabungjalinan

Perkembangan terkini

Perkaitan dengan kehidupan seharian

Penyediaan rancangan pengajaran

S2.4

Pengetahuan dan Kefahaman Ilmu Pendidikan


Perkembangan murid

Refleksi Pengajaran & Pembelajaran

Teori dan Strategik Pengajaran & Pembelajaran

Pentaksiran dan Penilaian

Hubungan Komuniti

Pengurusan bilik darjah

S2.5

Pengetahuan dan Kefahaman Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), dan Sumber Pendidikan

Pengintegrasian TMK

Kriteria pemilihan dan penggunaan sumber

Etika penggunaan TMK

S2.6

Pengetahuan dan Kefahaman Strategi Untuk Mewujudkan Persekitaran Pembelajaran

Suasana selamat Bersih dan ceria

Penyusunan murid dan perabot


Kerjasama dan persaingan Kreativiti, daya usaha dan keterbukaan Hubungan interpersonal

S2.7

Pengetahuan dan Kefahaman Pentaksiran dan Penilaian, dan Penyelidikan Tindakan


Kaedah pentaksiran dan penilaian

Pembinaan instrumen berkualiti

Memahami murid

Program intervensi

Menilai keberkesanan

Penyelidikan tindakan untuk Pembelajaran & Pengajaran

S2.8 Pengetahuan dan Kefahaman pengembangan

potensi murid

Perbezaan murid

Program pengembangan potensi murid

Penggunaan 4K untuk meningkat potensi murid

Penguasaan ilmu keguruan dan pendidikan yang mantap dapat meningkatkan keyakinan guru melaksanakan tugas profesional dan mengekalkan keberkesanannya.

Pelaksanaan standard pengetahuan dan kefahaman ini akan

menjamin kualiti profesional guru berada pada tahap tinggi


dan mengekalkannya relevan dengan perkembangan

pendidikan.

Dengan mengamalkan kesemua domain dalam Standard Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan:

Guru mempunyai hala tuju, matlamat, wawasan pendidikan yang jelas. Guru mempunyai prinsip diri yang utuh berupaya membuat perubahan, menyesuaikan diri dan bersikap proaktif . Guru berusaha mempertingkatkan keupayaan diri, komitmen, inisiatif, dan bertanggungjawab dalam membina peribadi yang unggul dan dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

The best teachers are those who think carefully about what they are going to do in their classes and who plan how they are going to organise the teaching and learning.
Jeremy Harmer (1991)

STANDARD 3

Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran

Menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran

Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran

Memantau, mentaksir, dan menilai

Mengurus bilik darjah serta kokurikulum

Kemahiran Merancang Pengajaran dan Pembelajaran

Rancangan tahunan pengajaran dan pembelajaran

Rancangan pelajaran harian

Rancangan Tahunan Kokurikulum

Rancangan aktiviti kokurikulum

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEPT

OKT

NOV

DIS

Penyesuaian strategi pengajaran dan pembelajaran

Penguasaan kemahiran asas 4K

Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Kemahiran Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran

Pemilihan dan penyediaan sumber

Pengintegrasian kemahiran generik

Membimbing murid membuat penilaian kendiri

Menganalisis data pemantauan

Merekod pencapaian murid untuk laporan

Mengguna pelbagai kaedah untuk menilai

Pemantauan, Pentaksiran dan Penilaian

Memberi maklumbalas kemajuan murid kepada ibu bapa

Kemahiran Mengurus Bilik Darjah

Membina persekitaran bilik darjah yang kondusif

Mengurus disiplin murid

Melaksanakan peraturan bilik darjah

Mengenal pasti salah laku murid dan mengambil tindakan

Menyediakan bahan sumber

Penguasaan kemahiran merancang, melaksana, memantau, mentaksir dan menilai serta pengurusan bilik darjah yang baik dapat menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang efisien, bermakna, dan menyeronokkan

Keperluan

Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan latihan dengan mengambil kira dasar kerajaan, peruntukan kewangan, pekeliling am dan arahan pentadbiran, tuntutan serta perkembangan semasa. Lima keperluan penting latihan perguruan telah dikenal pasti bagi memastikan guru mencapai tahap kompetensi yang diharapkan iaitu:

Keperluan 1
Kelayakan Masuk dan Prosedur Kemasukan Program Latihan Perguruan

Mengiklankan permohonan memanggil calon yang layak untuk menduduki ujian kelayakan

Menapis semua permohonan dan Memanggil calon guru yang melepasi ujian
kelayakan pada tahap yang ditetapkan untuk menghadiri temu duga

Keperluan 1

Melaksanakan sesi temu duga calon guru Membuat tawaran kepada calon guru yang berjaya buku panduan pendaftaran

Mendaftar calon guru berpandukan

Menandatangani perjanjian latihan perguruan

Keperluan 2 Latihan, Pentaksiran dan Penilaian


Kurikulum latihan
dan mencukupi

Sumber manusia yang berkelayakan, kompeten, Program terancang bagi guru pelatih memperoleh
pengetahuan dan pengalaman di sekolah

Sumber pengajaran dan pembelajaran Pentaksiran dan penilaian berdasarkan peraturan


peperiksaan dan penilaian yang sedang berkuat kuasa

Keperluan 3

Kolaborasi

Bagi meningkatkan lagi kualiti latihan perguruan, agensi dan institusi latihan perguruan patut mewujudkan permuafakatan dengan pelbagai pihak seperti yang berikut:

Sekolah Institusi pengajian tinggi tempatan dan luar negara persatuan, unit beruniform, serta sukan dan permainan

Badan bukan kerajaan seperti

Keperluan 4 Infrastruktur dan Infostruktur

Menyediakan kemudahan fizikal yang sesuai dan mencukupi bagi memenuhi keperluan kurikulum dan kokurikulum, pengurusan dan pentadbiran, serta kebajikan pelajar dan staf berdasarkan spesifikasi standard dan kos yang sedang berkuat kuasa. Menyediakan rangkaian infostruktur yang bersepadu untuk menyokong aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan dan pentadbiran.

Keperluan 5 Jaminan Kualiti

Mekanisme jaminan kualiti merupakan aspek penting bagi memastikan latihan perguruan yang dilaksanakan kekal bermutu tinggi;

Pemastian jaminan kualiti terhadap Standard Pemastian jaminan kualiti terhadap Keperluan Penandaarasan latihan perguruan Pemastian Kod Amalan Jaminan Kualiti Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

QuickTime and a DV/DVCPRO - NTSC d ecompressor are neede d to see this picture.

QuickTime and a DV/DVCPRO - NTSC d ecompressor are neede d to see this picture.

Model Standard Guru Malaysia

46

Model SGM
QuickTime and a DV/DVCPRO - NTSC d ecompressor are neede d to see this picture.

Keperluan
Kemahiran P&P
QuickTime an d a YUV420 codec decompressor Amalan are need ed to see this p icture .

Nilai Profesionali sme

Keperluan

47

Manual Instrumen
Instrumen SGM berskala Likert 4
mata yang diberi nilai

1 Lemah,

2 Kurang baik,
3 Baik, dan

4 Cemerlang

1. Lemah

Pencapaian fungsi utama secara tekal tidak mencapai tahap standard dan sangat memerlukan penambahbaikan untuk mencapai tahap lemah.

2. Kurang Baik

Pencapaian fungsi utama kadangkala tidak


mencapai tahap standard dan memerlukan penambahbaikan untuk mencapai tahap baik.

3. Baik

Pencapaian fungsi utama secara tekal mencapai tahap standard yang dihasratkan dan sedikit penambahbaikan dapat mencapai tahap cemerlang.

4. Cemerlang

Pencapaian fungsi utama secara tekal menepati tahap standard yang dihasratkan.

Standard / Elemen / Domain S1 Amalan Nilai Profesional Keguruan S1.1 Domain Diri

Skor Min

S1.2 Domain Profesional


S1.3 Domain Sosial S2 Pengetahuan dan Kefahaman S3 Kemahiran S3.1 Perancangan S3.2 Pelaksanaan S3.3 Memantau, Mentaksir dan Menilai S3.4 Pengurusan Bilik Darjah

Jumlah skor / 107 item

Jumlah skor / 70 item

Jumlah skor / 96 item

Julat Skor Min 1.00 hingga 1.99 2.00 hingga 2.99

Standard Lemah Kurang Baik

3.00 hingga 3.49


3.50 hingga 4.00

Baik
Cemerlang

Kajian Rintis

Kajian rintis telah dilaksanakan terhadap SGM di mana 403 orang Pensyarah IPG, 2022 orang guru pelatih KPLI dan 100 orang guru sekolah rendah telah digunakan sebagai responden Kebolehpercayaan item dianalisis berdasarkan setiap standard dan subdomain yang mewakili standard berkenaan

Hasil analisis menunjukkan semua standard, domain dan subdomain instrumen SGM berada dalam nilai yang baik dan diterima sebagai instrumen yang boleh dipercayai untuk mengukur standard guru di Malaysia

Sekian Terima Kasih


Standard Guru Malaysia