RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP 1) Satuan Pendidikan Mata pelajaran Kelas / Semester Alokasi Waktu : SMP/MTs : Bahasa

Sunda : VII / 1 : 160 menit ( 2 x pertemuan)

A. Standar Kompetensi Mampu menyimak, memahami dan menanggapi berbagai wacana percakapan, dongeng dan pupujian B. Kompetensi Dasar Menyimak penggalan-penggalan percakapan (rekaman; dibacakan) C. 1. 2. 3. 4. Tujuan Pembelajaran Siswa dapat menyimak dengan sikap yang baik Siswa dapat menyimpulkan topik percakapan Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian isi percakapan Siswa dapat menafsirkan maksud percakapan

D. Materi Pokok Percakapan (Paguneman) E. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan 2. Metode 3. Teknik

: Komunikatif, alamiah : Langsung : Ceramah, Diskusi, Latihan, Pemberian Tugas
Waktu 10 menit

F. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Kegiatan 1 Pendahuluan  Memeriksa kesiapan siswa  Apersepsi  Motivasi Kegiatan Inti  Salah seorang siswa membacakan wacana percakapan /memutar kaset rekaman  Bersama-sama menyimak wacana percakapan yang dibacakan/diperdengarkan  Bertanya jawab tentang topik percakapan yang disimak  Bertanya jawab tentang isi percakapan  Dengan bimbingan guru menafsirkan kalimat-kalimat kunci dan maksud percakapan Penutup  Bersama guru, siswa menyimpulkan isi wacana percakapan  Siswa ditugaskan untuk menulis naskah percakapan secara kelompok (2 orang) 2 Pendahuluan  Memeriksa kesiapan siswa  Apersepsi  Motivasi

60 menit

10 menit

10 menit

Kegiatan Inti  Salah seorang siswa membacakan wacana percakapan hasil karangannya  Bersama-sama menyimak wacana percakapan yang dibacakan/diperdengarkan  Bertanya jawab tentang topik percakapan yang disimak  Bertanya jawab tentang isi percakapan  Dengan bimbingan guru mengoreksi hasil karangan siswa Penutup  Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari  Siswa ditugaskan untuk mencari wacana percakapan serta menelaah isinya G. Alat/ Bahan / Sumber  Wacana percakapan  Buku pegangan  Majalah  Surat kabar  Kaset H. Penilaian Indikator 1. Dapat menyimak dengan sikap yang baik 2. Dapat menyimpulkan topik percakapan 3. Dapat menyebutkan bagian-bagian isi percakapan Teknik Bentuk Instrumen -

60 menit

10 menit

Kunci Jawaban

Non tes Unjuk 1. Regepkeun ku hidep eta Kerja paguneman kalawan (proses) hade ! Lisan Uraian 2. Perkara naon nu keur dipagunemkeun ku eta dua palaku ? 3. Kumaha watek/pasipatan palaku kahiji dina eta wacana ? 4. Ari pasipatan palaku anu kadua kumaha ? 5. Basa ragam naon nu dipake dina eta paguneman ? 6. Caritakeun ku hidep maksud eta paguneman! Cingambul, Juli 2009 Guru Mata Pelajaran,

Lisan

Uraian

4. Dapat menafsirkan maksud percakapan

Lisan

Uraian

Mengetahui Kepala Sekolah,

Drs. Abdus Shomad NIP. 130616649

Drs. M. Yusuf Syaefudin, M.Pd. NIP. 132163727

LAMPIRAN 1 BAHAN AJAR 1. PAGUNEMAN Dina pangajaran ayeuna hidep kudu bisa ngaregepkeun wacana paguneman kalawan hadé ! Hal-hal nu kudu dipigawé ku hidep dina ngaregepkeun nyaéta : 1. 2. Sikep, kudu bener-bener daria sangkan eusi guneman kacangkem kalawan hadé; Pikiran kudu museur kana paguneman; Lamun hidep geus bisa ngalakukeun hal saperti di luhur, hidep bakal bisa nangtukeun topik paguneman, nyebutkeun bagian-bagian eusi paguneman, maksud paguneman, jeung bisa napsirkeun nu paguneman. Basa nu digunakeun dina paguneman bisa dititénan tina palakuna. Paguneman antara guru jeung murid, basa nu digunakeunana basa lemes keur ka saluhureun jeung basa loma/lemes; paguneman jalma nu geus wawuh pisan, basa nu digunakeunnana basa loma; paguneman jalma nu anyar pinanggih, basana lemes; sedengkeun paguneman jalma nu keur ambek tangtu basa nu digunakeunana téh basa kasar. Regepkeun paguneman di handap kalawan daria ! Paguneman 1 Siswa : “Assalamu’alaikum !” Guru : “Wa’alaikum salam warohmatullohi wabarokatuh. Badé ka saha, Erma ? Siswa : “Hapunten ngaganggu, Pa ! Dupi Ibu Iis parantos sumping ?” Guru : “Bu Iis téh can sumping. Aya naon kitu ?” Siswa : “Parantos waktosna jam pelajaran Matematika, Pa!” Guru : “Antosan waé heula atuh, sakedap deui ogé sumping!” Siswa : “Permios atuh Pa, badé ngantos di kelas waé!” Guru : “Mangga atuh, kadé ulah raribut. Baca baé heula bukuna!” Siswa : “Sumuhun ! Assalamu’alaikum !” Guru : “Wa’alaikum salam warohmatullohi wabarokatuh. Paguneman 2 Isah : “Rat, PR Basa Sunda téh tos réngsé teu acan ?” Ratih : “PR nu mana téa nya ?” Isah : “Eta geuning ngadamel sisindiran !” Ratih : “Oh, éta. Nu mawi abdi mah teu acan. Dupi Isah, PR-na tos bérés kitu ?” Isah : “Parantos, kaleresan dirorompok aya Aa, pinter ngadamel sisindiran .” Ratih : “Euleuh resep atuh nya ari aya nu ngabantosan mah! Abdi mah teu aya pisan nu tiasa diajak badanten. Janten sakalieun aya PR nu sesah téh sok binggung.” Isah : “Ah, tong bingung-bingung atuh. Sumping ka rorompok pan caket. Urang sasarengan diajar. Pun lanceuk sareng pun Biang mah pasti bingaheun geura.” Ratih : “Insya Alloh ka payun mah.”

LAMPIRAN 2 LEMBAR KERJA SISWA

Jawab pananya di handap ! 1. Poko paguneman 2 di luhur nyaéta ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. Kumaha sikep Ratih nu kagambar dina paguneman 2 ? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Sikep Isah nu kagambar dina paguneman 2 di luhur nyaéta ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Basa ragam kumaha nu dipaké dina éta paguneman ? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Tuliskeun eusi éta paguneman antara siswa jeung guru ! ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Jawab pananya di handap ! 1. Poko paguneman di luhur nyaéta ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. Kumaha sikep siswa nu kagambar dina éta paguneman ? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Sikep para palaku nu kagambar dina paguneman 2 di luhur nyaéta ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Basa ragam kumaha nu dipaké dina paguneman 2? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Tuliskeun eusi éta paguneman 2 ! ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP 2) Mata Pelajaran SMP/MTs. Kelas/Semester Alokasi Waktu : Bahasa Sunda : SMP Negeri 1 Cingambul : VII/1 : 2 x 40 menit (1 kali pertemuan)

A. Standar Kompetensi Mampu membaca, memahami dan menanggapi bentuk dan jenis wacana sejarah lokal/babad, wacana percakapan, wacana dongeng dan carita pondok B. Kompetensi Dasar Membaca teks percakapan C. Tujuan Pembelajaran Dapat membacakan teks percakapan dengan lafal, volume suara serta intonasi yang baik D. Materi Pokok Membaca Teks Percakapan E. Metode Pembelajaran

1. 2. 3.

Pendekatan : Komunikatif, alamiah Metode : Langsung Teknik : Ceramah, Diskusi, Latihan, Pemberian Tugas
Waktu 10 menit

F. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Kegiatan 1 Pendahuluan Memeriksa kesiapan siswa Apersepsi motivasi Kegiatan Inti  Secara bergantian siswa membacakan wacana percakapan  Bersama-sama menyimak dengan seksama wacana percakapan yang dibacakan  Bertanya jawab tentang topik yang dibaca  Bertanya jawab tentang isi bacaan Penutup  Bersama guru, siswa menyimpulkan isi wacana  Siswa ditugaskan untuk membaca atau mendengarkan percakapan pada koran, majalah atau media elektronik serta menelaah isinya

60 menit

10 menit

G. Alat/ Bahan / Sumber  Wacana percakapan ,Buku pegangan,Majalah,Surat kabarKaset

H. Penilaian Indikator Dapat membacakan teks percakapan dengan lafal, volume suara serta intonasi yang baik Dapat membaca kalimat kedua tokoh dengan penjiwaan yang berbeda Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan bersangkutan dengan pembacaan teks

Teknik Bentuk Instrumen Lisan Unjuk Baca wacana paguneman Kerja kalawan bener! Lisan Lisan Unjuk Kerja Uraian Baca wacana paguneman kalawan bener!

Kunci Jawaban Gumantung kamampuh siswa Gumantung kamampuh siswa

Dapat memperbaiki atau menyempurnakan pembacaan teks percakapan

Lisan

Unjuk Kerja

1. Naon judul eta 1. Tatakrama paguneman téh? dahar/nginum 2. Saha nu kudu 2. Nu leuwih meunang panghormat kolot, tamu téh? atawa nu 3. Kumaha cara dihormat ngadu’a saméméh dahar, 3. Carana mah lamun aya nu béda nurutkeun agama? urang Islam 4. Ngobrol dina waktu baé. Anu dahar ogé meunang ngan séjénna mah aya tata kramana. sina Jéntrékeun! ngahaminan 5. Kudu kumaha lamun baé, atawa urang disuguhan dahar? ngadu’ana 6. Lamun nginum, luyu jeung kumaha tata kramana? agamana masingmasing. 4. Meunang, tapi kudu walatra, ulah diborong ku sorangan. Obrolanana kudu nu populér jeung pikagumbirae un. 5. Sabisa-bisa dahareun anu dina piring teh kudu beak 6. ulah diregot sakaligus béak Baca deui eta paguneman Gumantung kalawan lentong anu bener kamampuh siswa tur merenah!

Mengetahui

Cingambul, Juli 2008 Guru Mata Pelajaran

Drs. Abdus Shomad NIP. 130616649 LAMPIRAN 1

Drs. M. Yusuf Syaefudin, M.Pd. NIP. 132163727 BAHAN AJAR

A.

MACA WACANA PAGUNEMAN Maca paguneman nu hadé kudu luyu jeung kaédah maca. Di antarana kudu bener tur béntés ngucapkeun kecap-kecapna, merenah lentongna, sedeng sorana sarta dilengkepan ku ngajiwaan kana maksud éta paguneman. Kalimah anu eusina kabungah, macana kudu marahmay. Sabalikna mun eusina pikasediheun, macana kudu saperti nu sedih. Pék baca paguneman di handap kalawan hadé lentongna! Di hiji kelas, Ibu guru mingpin diskusi ngeunaan tata krama. Ibu Guru : “Acara ayeuna nyaéta ngabahas perkara tata krama waktu dahar. Lega pisan ambahanana mah. Urang watesan baé, nyaéta tata krama dahar dina korsi nyanghareupan méja makan.” Ani : “Naon baé nu kedah diperhatoskeun waktos tuang sasarengan téh ?” kudu meunang panghormat teh.” Dani : “Saha bae Bu nu kedah kenging panghormat teh? Upami teu lepat mah, anu sarumpingna teh seueur, tiasa langkung ti duaan atanapi tiluan?” Ibu Guru : “Anu kudu meunang panghormat téh nyaéta anu sakira umurna leuwih kolot ti urang, atawa jalma sémah anu can pati wawuh. Carana urang ulah miheulaan diuk. Urang kudu ngamanggakeun calik éta tamu téh dina jajaran korsi anu disadiakeun.” Yanti : “Upami badé prak tuang téh kedah ngadu’a heula atanapi henteu ? Kumaha ngadu’ana upami anu sarumping téh teu saagama?” Ibu Guru : “Komo bae perelu ngadu’a mah. Carana mah nurutkeun urang Islam baé. Anu séjénna mah sina ngahaminan baé, atawa ngadu’ana luyu jeung agamana masing-masing.” Genyas : “Dupi tata krama cara calik dina korsi bari mayunan méja kumaha, Bu ?” Ibu Guru : “Kieu geura. Hidep diuk dina korsi téh kudu tartib, sopan jeung merenah. Tungtung korsi anu didiukan kudu rada nyodor saeutik handapeun meja, sikep badan kudu ajeg, dampal suku kana ubin, leungeun teu kudu sidakep, dina pangkuan baé. Lamun keur dahar, sabisa-bisa siku ulah naleukeum kana méja.” Ani : “Saha Bu nu kedah pangpayunna tuang téh ?” dimanggakeun kakara urang dahar.” Yanti : “Kénging atanapi henteu ngobrol nuju tuang ?” Ibu Guru : “Teu sopan paheula-heula dahar téh, malah ulah miheulaan dahar, lamun enggeus Ibu Guru : “Loba jeung rupa-rupa anu kudu diperhatikeun teh. Urang kudu nyaho saha-sahana anu

Ibu Guru : “Meunang, tapi kudu walatra, ulah diborong ku sorangan. Obrolanana kudu nu populér jeung pikagumbiraeun. Kurang hadé ngobrolkeun nu gering, anu maot, anu dioprasi, anu kacilakaan, jeung nu pikageuleuheun” Dani : “Aya kabiasaan tuang teh tara diseepkeun, kumaha éta téh Bu ?” nyokot dahareunana. Kira-kira baé, sacukupna.” Genyas : “Dupi cara ngaleueut cai dina gelas aya tata kramana Bu ?” Ibu Guru : “Tangtu baé, ulah diregot sakaligus béak. Sesakeun caina saeutik. Sigana urang cukupkeun sakieu heula, engké urang tuluykeun deui.” Ibu Guru : “Sabisa-bisa dahareun anu dina piring teh kudu béak. Tapi peupeujeuh, ulah loba teuing

LAMPIRAN 2 LEMBAR KERJA SISWA Jawab pananya ieu di handap! 1. Naon judul eta paguneman téh? ______________________________________________________________________ 2. Saha nu kudu meunang panghormat téh? ______________________________________________________________________ 3. Kumaha cara urang ngahormat jalma anu umurna leuwih kolot ti urang? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Kumaha cara ngadu’a saméméh dahar, lamu aya nu béda agama? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 7. Ngobrol dina waktu dahar ogé meunang ngan aya tata kramana. Jéntrékeun! ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 8. Kudu kumaha lamun urang disuguhan dahar? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 9. Lamun nginum, kumaha tata kramana? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ B. KECAP RUNDAYAN Rarangken hareup di- jeung kaSabada hidep maca paguneman di luhur, katitén aya kecap rundayan diajak , diregot, didiukan, diajar jeung kecap kaleresan. Kecap diajak , diregot, didiukan jeung diajar asalna tina kecap ajak, regot, diuk jeung ajar nu maké rarangkén hareup di-. Kecap kaleresan asalna tina kecap leres nu maké rarangkén hareup ka-. ka- jeung di- disebut rarangkén hareup sabab ditempatkeun di hareupeun kecap asalna. Hidep kudu taliti, teu sakabéh di atawa ka disebut rarangkén hareup. di atawa ka anu aya di hareupeun kecap nu nuduhkeun ngaran tempat mah lain rarangkén tapi kecap panyambung. Contona di Majalengka, ka pasar jeung sajabana. Kecap rundayan nu maké rarangkén hareup di- nuduhkeun kecap pagawéan anu dihaja. Sabalikna kecap nu maké rarangken hareup ka- nuduhkeun kecap pagawéan nu teu dihaja. Contona : 1. Jambu téh keur diala ku Murdani. 2. Jambu nu ngagolér ditincak ku manéhna.

UJI KOMPETENSI Jieun omongan maké kecap-kecap anu dirarangkénan ku rarangkén hareup di- jeung ka-! 1. didéngé __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. kadéngé __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. dicandak __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4. kacandak __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5. ditajong __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 6. katajong __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 7. ditingal __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 8. katingal __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 9. ditulis __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 10. katulis __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP 3 ) Mata Pelajaran SMP/MTs. Kelas/Semester Alokasi Waktu : Bahasa Sunda : SMP Negeri 1 Cingambul : :

A. Standar Kompetensi Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan secara lisan dalam bercerita tentang pengalaman, menyampaikan pengumuman, bertelepon, menyampaikan bahasan, menceritakan tokoh dan bercakap-cakap dengan teman B. Kompetensi Dasar Bercakap-cakap dengan teman sekelas C. Tujuan Pembelajaran Dapat melakukan percakapan dengan lafal, volume suara dan intonasi yang baik D. Materi Pokok Percakapan E. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan 2. Metode 3. Teknik

: Komunikatif, alamiah : Langsung : Ceramah, Diskusi, Latihan, Pemberian Tugas
Waktu

F. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Kegiatan Pendahuluan  Memeriksa kesiapan siswa  Apersepsi  motivasi Kegiatan Inti  Dengan cermat siswa menyimak penjelasan guru tentang tatakrama ketika bercakap-cakap dengan teman  Secara bergantian siswa melakukan percakapan  Bersama-sama menyimak percakapan temannya tentang pengalaman masing-masing  Dengan bimbingan guru, siswa memperbaiki / menyempurnakan percakapan Penutup  Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari  Siswa ditugaskan untuk berani mengemukakan berbagai hal di depan orang lain G. Alat/ Bahan / Sumber  Wacana percakapan     Buku pegangan Majalah Surat kabar Kaset

H. Penilaian Indikator

Teknik Bentuk Unjuk Kerja Unjuk Kerja Unjuk Kerja

Instrumen Prak hidep paguneman kalawan bener boh lentong, sora, jeung artikulasina. Prak hidep paguneman kalawan hade boh sikep, rengkak, jeung paroman. Prak hidep sampurnakeun paguneman!

Dapat melakukan Lisan percakapan dengan lafal, volume suara dan intonasi yang baik Dapat bercakap-cakap Lisan dengan sikap, gerak dan mimik yang baik Dapat menyempurnakan Tulis bahasa atau kalimatkalimat percakapan Mengetahui

Kunci Jawaban Gumantung kamampuh siswa Gumantung kamampuh siswa Gumantung kamampuh siswa

Cingambul, Juli 2009 Guru Mata Pelajaran

Drs. Abdus Shomad NIP. 130616649

Drs. M. Yusuf Syaefudin, M.Pd. NIP. 132163727

LAMPIRAN 1 BAHAN AJAR

A. GUNEMAN JEUNG BABATURAN Baca, tuluy gunemkeun di hareup ku duaan kalawan hadé ! Elin Listia Elin Listia Elin Listia Elin Listia Elin Listia Elin : “Lis, urang balanja yu!” : “Balanja! Kanggo kagiatan naon ?” : “Nya hilap kitu ? Apan énjing téh prakték masak !” : “ Astagfirulloh, untung Elin ngawartosan!” : “Kinten-kintenna urang masak naon, nya?” : “Ah, nu gampil baé atuh, nu penting mah urang papantes dina midangkeunana.” : “Muhun, bungbuna wé sing lekoh ngarah énak!” : “Hayu atuh bisi panas mantén!” : “Ké antason ngabantun heula catetan balanjaan nu badé dipésérna!” : “Ka mana balanjana?” : “Ka dinya baé lah ka warung Bi Usih, rada mirah sareng saraé barangna deuih.”

LAMPIRAN 2 LEMBAR KERJA SISWA UJI KOMPETENSI Ayeuna pék hidep nyusun guneman jeung babaturan. Eusina mah kumaha hidep baé. Pon kitu basa nu dipakéna luyukeun jeung situasi. Sangkan gampang, impleng naon nu kungsi ku hidep diobrolkeun jeung babaturan basa di jero kelas atawa di warung saméméh asup ka kelas. Cara nuliskeunana saperti conto di luhur. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ___________________ A. KALIMAH PANANYA, KALIMAH WAWARAN JEUNG KALIMAH PANYELUK Dina paguneman, kalimah nu digunakeun téh rupa-rupa. Aya kalimah pananya, kalimah wawaran, jeung aya ogé kalimah panyeluk. Kalimah pananya gunana pikeun nanyakeun hiji hal anu can dipikanyaho, atawa bisa ogé dipaké pikeun nguji ngeunaan hiji perkara nu geus diajarkeun. Tujuanana naha éta pangajaran téh geus kacangkem atawa acan. Kalimah pananya dina wangun tinulis dimimitian ku aksara gédé sarta dipungkas ku tanda pananya (?). Lamun diucapkeun, kalimah pananya mah lentongna leuwih tarik di tungtung kalimah. Kalimah wawaran gunana pikeun méré nyaho ngeunaan hiji perkara ka nu diajak nyarita. Dina wangun tinulis, kalimah wawaran dipungkas ku tanda titik ( . ). Kalimah panyeluk gunana pikeun nepikeun bituna rasa. Eusi kalimahna bisa mangrupa panyaram, panitah, pangajak, pangbagéa, paménta, muji, ngagungkeun, sarta mangrupa kedaling rasa nu bitu ngaliwatan lisan anu dadakan. Dina wangun tinulis kalimah panyeluk dipungkas ku tanda panyeluk ( ! ).

Tengetan conto kalimah pananya, wawaran jeung panyeluk di handap! 1. 2. 3. “Balanja! Kanggo kagiatan naon ?” “Ka dinya baé lah ka warung Bi Usih, rada mirah sareng saraé barangna deuih.” “Hayu urang ka lapang, tuh batur mah tos baris! “ UJI KOMPETENSI Jieun kalimah wawaran tina kecap-kecap ieu di handap ! 1. 2. 3. 4. 5. balanja _____________________________________________________________________ ngapalkeun _____________________________________________________________________ ka Bandung _____________________________________________________________________ moal _____________________________________________________________________ pembina OSIS _____________________________________________________________________ Jieun kalimah pananya tina kecap-kecap ieu di handap ! 6. 7. 8. 9. 10. naon _____________________________________________________________________ saha _____________________________________________________________________ iraha _____________________________________________________________________ kumaha _____________________________________________________________________ saur saha _____________________________________________________________________ Jieun kalimah panyeluk maké kecap-kecap ieu di handap ! 11. 12. 13. 14. 15. hayu _____________________________________________________________________ ulah _____________________________________________________________________ kadé _____________________________________________________________________ tulung _____________________________________________________________________ ampun _____________________________________________________________________ B. UNDAK-USUK BASA Unggal jalma miboga kamampuh pikeun nyarita, ngayakeun interaksi sarta komunikasi jeung jalma séjénna. Dina komunikasi aya sababaraha hal nu diperhatikeun nyaéta: 1. Basa anu dipakéna naha basa loma, basa lemes, atawa basa kasar. Ieu gumantung kana situasi, kondisi jeung saha nu diajak nyaritana; 2. Sikep, robahna awak (rengkuh) jeung semu; 3. Lafal, halon tarikna sora jeung randegan;

Sanajan basana lemes, lamun sorana teugeug sarta semuna teu marahmay tangtu nu diajak nyarita téh moal resepeun. Tapi sabalikna sanajan basana loma ari dibarengan ku semu anu marahmay mah pasti nu diajak nyarita bakal resepeun. Komo lamun alus basana, hadé semuna sarta dibarengan ku rengkuh mah nu diajak nyarita téh bakal kacida resepeunana. Perhatikeun kalimah di handap ! “Rék indit ka mana Pa, mani rurusuhan ?” Lamun hidep ngucapkeunana ka Bapa atawa Ibu guru, pipokeunana téh : “Badé angkat ka mana, Pa sapertos anu rusuh ?” atawa “Badé angkat ka mana Pa, mani rurusuhan ?” Kumaha pipokeun ka Bapa/Ibu guru lamun hidep nyarita saperti kieu : 1. 2. 3. 4. 5. “Balik ti mana, Bu mani angkaribung kitu ?” _____________________________________________________________________ “Pa, ari téks pidato téh iraha dikumpulkeunana ?” _____________________________________________________________________ “Taun ayeuna rék ngayakeun piknik atawa moal, Bu?” _____________________________________________________________________ “Ceuk saha bapana Si Umar paéh ?” _____________________________________________________________________ “Cenah urang rék ngalongok nu gering, iraha Pa?” _____________________________________________________________________ Kecap-kecap nu ditulis condong téh salah larapna (teu luyu jeung undak-usuk basa ), benerkeun ku hidep ! Jawabanana eusikeun dina kolom beulah katuhu. 1. Abdi badé angkat ka Bandung. 2. Pun Biang nuju saré. 3. Pa Baban nembé wangsul ti sakola. 4. Saparantos dahar anjeunna nyesep. 5. Aki Jumad damelna maca koran. 6. Man, jam sabaraha manéh rék mulih? 7. Kuring mah tunduh, rék kulem ti heula. 8. Mah permios badé mulih. 9. Bu guru nuju nulis di papan tulis. 10. Néng, cing cokot kacamata Apa dina laci! ( ......................... ) ( ......................... ) ( ......................... ) ( ......................... ) ( ......................... ) ( ......................... ) ( ......................... ) ( ......................... ) ( ......................... ) ( ......................... )

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP 4) Mata Pelajaran SMP/MTs. Kelas/Semester Alokasi Waktu : Bahasa Sunda : SMP Negeri 1 Cingambul : VII/1 :1 x Pertemuan

A. Standar Kompetensi Mampu menyimak, memahami dan menanggapi berbagai wacana percakapan, dongeng dan pupujian B. Kompetensi Dasar Menyimak pembacaan dongeng C. Tujuan Pembelajaran Dapat menyimak dongeng yang dibacakan dengan baik D. Materi Pokok Dongeng E. Metode Pembelajaran

1. 2. 3.

Pendekatan : Komunikatif, alamiah Metode : Langsung Teknik : Ceramah, Diskusi, Latihan, Pemberian Tugas
Waktu 10

F. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Kegiatan Pendahuluan Memeriksa kesiapan siswa Apersepsi Motivasi Kegiatan Inti  Salah seorang siswa membacakan wacana dongeng/memutar kaset rekaman  Bersama-sama menyimak wacana dongeng yang dibacakan/diperdengarkan  Bertanya jawab tentang topik dongeng yang disimak  Bertanya jawab tentang isi dan unsur-unsur dongeng Penutup  Bersama guru, siswa menyimpulkan isi wacana dongeng  Siswa ditugaskan untuk membaca wacana dongeng serta menelaah isinya G. Alat/ Bahan / Sumber  Wacana dongeng  Buku pegangan  Majalah  Surat kabar H. Penilaian Indikator Dapat menyimak dengan baik Dapat menyebutkan Teknik Lisan Lisan/ Bentuk Instrumen Unjuk Regepkeun dongeng nu Kerja dibaca kalawan hade! Uraian - Sebutkeun palaku dina

60

10

Kunci Jawaban Gumantung kamampuh siswa Si Egon

tokoh-tokoh cerita Dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa cerita yang membentuk alur (galur carita )

Tulis Lisan/T ulis Uraian

eta dongeng! - Kumaha pasipatanana? Tataan kajadian ku lumangsung dina eta dongeng ti mimiti nepi ka ahir kalawan sistematis!

Dapat menyebut atau menyimpulkan latar (setting)

Lisan/T ulis

Uraian

Iraha jeung dimana lumangsungna kajadian dina eta dongeng?

(ngalawan ka kolot, teu boga rasa kanyaah) - Si Egon indit ka tegalan - Si Egon ngadukeun domba - Domba lumpat ka nu bala - Datang hiji jalma - Si Egon disupata jadi domba - Si Egon babalik pikir Mangsa beurang di tegalan tempat ngangon domba

Mengetahui

Cingambul, Juli 2009 Guru Mata Pelajaran

Drs. Abdus Shomad NIP. 130616649

Drs. M. Yusuf Syaefudin, M.Pd. NIP. 132163727

LAMPIRAN 1 BAHAN AJAR A. PEDARAN Dongéng kaasup salasahiji karya sastra Sunda heubeul anu sumebar di masarakat. Dina dongéng aya sababaraha ciri anu béda jeung karya sastra Sunda séjénna. Diantarana baé, dina dongéng aya kajadian anu teu asup akal atawa pamohalan. Upamana palaku bisa ngaleungit, bisa ngapung; sasatoan bisa nyarita siga manusa jeung sajaba ti éta. Tapi hal anu penting mah nyaéta tujuanana méré picontoeun ka nu maca atawa ka nu ngaregepkeun. Lamun ditilik tina eusina, dongéng digolongkeun jadi sababaraha golongan: 1. Dongéng sasakala, nyaéta nyaritakeun asal-usul hiji tempat atawa hiji kajadian Contona: Sasakala Situ Sanghiyang, Sasakala Tangkuban Parahu 2. Dongéng pamuk, nyaéta nyaritakeun hiji perjuangan/perang Contona: Ki Bagus Rangin 3. Dongéng sasatoan(fabel), nyaeta palakuna sasatoan Contona: Sakadang Kuya jeung Monyét, Sakadang Gagak 4. Dongéng jalma teu ilahar (farabel), nyaéta nyaritakeun lalampahan jalma nu kalakuanana teu ilahar Contona : Dongéng Si Kabayan 5. Dongéng Mite, dongéng nu eusina nyaritakeun jalma sakti atawa luhur ku elmu kadigjayaan, béda jeung jalma biasa. Contona : Nyi Roro Kidul, Nyi Rambut Kasih, jsb. Dina ieu kasempetan hidep kudu bisa ngaregepkeun dongéng nu dibaca. Hal-hal nu kudu diperhatikeun nalika ngaregepkeun dongéng nyaéta unsur-unsur dina dongéng : 1. Naon témana 2. Saha palakuna 3. Kumaha watek atawa pasipatan éta palaku 4. Di mana lumangsungna éta kajadian 5. Iraha lumangsungna kajadian 6. Kumaha suasana éta dongéng 7. Ajén atikan naon nu kapanggih tina éta dongéng 8. Kajadian naon baé nu digambarkeun dina dongéng ( galur atawa jalan caritana ) Regepkeun !

DOMBA AJAIB
Baheula, di hiji kampung aya saurang budak lalaki. Égon ngaran éta budak téh. Hanjakal éta budak téh kacida malesna sarta sok ngalawan ka nu jadi indung. Kalakuan séjénna anu goréng téh nyaéta resep pisan ngadukeun domba. Dina hiji poé, Égon indit bari nungtun domba jaluna anu begang lantaran teu diurus muru ka tegalan paranti manéhna ngadukeun domba. “Héy, Ro. Yu urang adukeun deui domba téh,” ceuk Egon ka Suhro nu geus nyampak di éta tempat. “Ké heula atuh Gon, domba kuring mah can seubeuheun nyatuan,” jawab Suhro. “Alaaah....teu pira ogé sato atuh, Ro. Keur naon dipikanyaah ogé, domba mah moal ngartieun ieuh!” “Enya ari moal ngartieun téa mah, tapi sarua baé jeung urang hayangeun baranghakan.” “Bener, Ro. Sok lah geura prung adukeun, ngarah ramé yeuh!” ceuk Si Aron ngahatéan. Ahirna Suhro éléh déét. Domba maranéhna nu can seubeuh nyatuan téh dipaksa sangkan diadu. Beletak...beletak...sora tanduk diadu matak linu kadéngéna. Suhro, Égon jeung Aron mah teu boga kapaur sok komo karunya. Maranéhna anggur ting aréngklak bari sareuri suka pisan ningali domba nu keur silih teunggar téh.

Lila ogé diaduna éta domba téh. Ahirna domba Égon béakeun tanaga, tuluy lumpat ngajauhan domba Suhro. Suhro jeung Aron ngékéak Égon nu lumpat ngudag dombana anu lumpat kana rungkun. “Héy ! Néangan saha manéh ?” teu kanyahoan aya nu nyentak ka Égon. Égon ngalieuk ka lebah datangna éta sora. Gebeg manéhna ngarénjag, sabab nempo hiji lalaki sembada sarta beungeutna perenges pikasieuneun. “Héh ! Budak kedul, tukang ngalawan ka kolot, manéh teu boga rasa jeung kanyaah ka sasama mahluk. Leuwih hadé jadi domba anu goréng rupa!” ceuk éta lalaki bari molotot ka Egon. Ajaib. Dadak sakala awak Égon robah jadi anak domba. Barang sadar kana éta kajadian, ngan segruk baé manéhna ceurik jejeritan. “Ampun.... tulung... kuring embung jadi domba. Pa, robah deui kuring jadi jelema ! ceuk Égon ngalengis matak ngahelas. Jebrod...jebrod... ! Awak Égon nu geus jadi domba téh dipecutan tarik naker ku rangrang garing. Egon ceurik bari ampun-ampunan bakating ku nyeri. “Pa, ampun...Pa. Kuring moal rék ngalakukeun deui kagoréngan. Kuring jangji rék jadi budak nu nurut ka kolot sarta moal ngadukeun deui domba !” “Heug ari kitu mah, tapi inget lamun jalir jangji, manéh bakal robah jadi anak domba saperti ayeuna !” Sanggeus kitu, les éta lalaki leungit robah jadi domba Égon anu begang. Égon ogé robah deui ka asal. Ti harita Égon jadi budak nu soléh, nurut ka indung hadé haté. Malah jadi nyaaheun pisan ka sato piaraanana.

LAMPIRAN 2 LEMBAR KERJA SISWA UJI KOMPETENSI Eusian pananya ieu di handap ! 1. Palaku utama dina éta dongéng nyaéta ______________________________________________________________________ 2. Kabiasaan Si Egon anu goréng téh nyaéta ______________________________________________________________________ 3. Kumaha sikep Égon sanggeus robah jadi domba ? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ __________________________________________________________ 4. Di mana lumangsungna éta kajadian téh ? ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5. Ajén atikan naon nu kapanggih tina éta dongéng ? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ __________________________________________________________ 6. Kumaha sipatna Si Suhro téh ? ______________________________________________________________________ 7. Kaajaiban naon nu kapanggih tina éta dongéng ? ______________________________________________________________________ 8. Kudu kumaha kalakuan urang lamun hayang dipikanyaah ku kolot jeung ku sasama ? ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 9. Cing tuliskeun galur éta dongéng ku basa anu singget tapi jelas ! ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________ 10. Hal naon baé nu ceuk akal mah pamohalan tina kajadian nu dicaritakeun dina éta dongéng ? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ Pilih jawaban nu aya dina kolom beulah katuhu, tuluy tuliskeun aksara a, b, atawa nu séjénna dina kolom tukangeun soal! 1. Idé poko hiji karangan ( ......... ) a. anonim 2. Waktu jeung tempat kajadian ( ......... ) b. Dongéng 3. Pasipatan parapalaku ( ......... ) c. fabel 4. Hal nu hayang ditepikeun ku pangarang ( ......... ) d. galur 5. Jalma atawa sato nu ngalalakon ( ......... ) e. amanat Guluyurna carita ( ......... ) f. palaku 7. Dongéng asal-muasal tempat/kajadian ( ......... ) g. watek 8. Karya sastra nu sumebar sacara lisan ( ......... ) h. téma 9. Karangan nu teu kapanggih pangarangna ( ......... ) i. sasakala Dongéng sasatoan ( ......... ) j. sétting

6.

10.

B. KECAP BARANG JEUNG KECAP SIPAT/KAAYAAN Dina dongéng “Domba Ajaib” aya kecap domba, tegalan, begang, kedul. Ditilik tina warna kecapna, kecap domba jeung tegalan kaasup kana kecap barang, sedengkeun kecap begang jeung kedul kaasup kana kecap sipat atawa kaayaan. Kecap barang nyaéta sakur kecap anu nuduhkeun barang, boh barang paéh, barang hirup, ngaran patempatan boh kalungguhan atawa profési. Kecap sipat nyaéta sakur kecap nu nuduhkeun kaayaan atawa pasipatan hiji barang. Ilikan tabél di handap ! No. Kecap barang 1. méja 2. ucing 3. buku 4. tangkal jambu 5. dadang 6. pulpén 7. baju 8. angin 9. hujan 10. méga Kecap kaayaan butut gering soéh peunggas kasep alus weuteuh ngagelebug ngagebrét mendung Sipat / watek soméah béréhan galak barangasan handap asor pedit gedé ambek ogoan céngéng wanter

Téangan kecap barang jeung kecap kaayaan nu aya dina dongéng Domba Ajaib. Eusikeun kana tabél ! No. Kecap barang Kecap kaayaan Sipat / watek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jieu kalimah tina kecap barang jeung kecap kaayaan ieu di handap ! 1. buku / soéh _____________________________________________________________________ 2. sendal / butut _____________________________________________________________________ 3. méja / réod _____________________________________________________________________ 4. TV / ngariak _____________________________________________________________________ 5. baju / kotor _____________________________________________________________________ 6. Maman / pinter _____________________________________________________________________ 7. Shonya / geulis _____________________________________________________________________ 8. Manéhna / nalaktak _____________________________________________________________________

9. 10.

tangkal awi / runtuh _____________________________________________________________________ komputer / érror _____________________________________________________________________ RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP 5) : Bahasa Sunda : SMP Negeri 1 Cingambul : VII/1 : 1 x Pertemuan

Mata Pelajaran SMP/MTs. Kelas/Semester Alokasi Waktu

A. Standar Kompetensi Mampu membaca, memahami dan menanggapi bentuk dan jenis wacana sejarah lokal/babad, wacana percakapan, wacana dongeng dan carita pondok B. Kompetensi Dasar Membaca dongeng C. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat membaca dongeng eksposisi dengan lafal dan intonasi yang baik

D. Materi Pokok Dongeng E. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : Komunikatif, alamiah 2. Metode : Langsung 3. Teknik : Ceramah, Diskusi, Latihan, Pemberian Tugas
F. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Kegiatan Pendahuluan Memeriksa kesiapan siswa Apersepsi motivasi Kegiatan Inti Secara bergantian siswa membacakan sebuah dongeng Bersama-sama menyimak dongeng yang dibacakan Bertanya jawab tentang topik yang dibaca Bersama guru menemukan unsur-unsur dongeng Bertanya jawab tentang isi bacaan Penutup  Bersama guru, siswa menyimpulkan isi dongeng  Siswa ditugaskan untuk mencari dongeng lainnya serta menelaah isinya G. Alat/ Bahan / Sumber  Wacana tentang dongeng  Buku pegangan  Majalah  Surat kabar 1. Waktu 10

60

10

H. Penilaian Indikator
Dapat membaca dongeng eksposisi dengan lafal dan intonasi yang baik Dapat memahami isi (detil) dongeng

Teknik Lisan

Bentuk Unjuk Kerja

Instrumen Baca ku hidep eta dongeng make lentong anu bener! -Saha bae palaku dina eta dongeng? -Kumaha sipat parapalakuna? -Dimana lumangsungna eta kajadian? -Caritakeun eusi eta dongeng kalawan bener! Naon tema eta dongeng?

Kunci Jawaban Gumantung kamampuh siswa Dewi Simbar Kamncana, Palembang Gunung, Centang Barang, Prabu Talaga Manggung Sipat Sarakah nimbulkeun karuksakan di bumi sarta nimbulkeun pacengkadan Basa Sunda buhun. Jadi jalma kudu syukuran kana nikmat nu katarima, ulah sarakah.

Lisan/Tulis Uraian

Dapat menyimpulkan tema dongeng

Dapat menanggapi segisegi isi, bahasa wacana dongeng

Bahasa Sunda ragam kumaha nu digunakeun pangarang dina nepikeun eta dongeng? Amanat naon nu kapanggih sabada maca eusi eta dongeng?

Mengetahui

Cingambul, Juli 2009 Guru Mata Pelajaran

Drs. Abdus Shomad NIP. 130616649

Drs. M. Yusuf Syaefudin, M.Pd. NIP. 132163727

LAMPIRAN 1 BAHAN AJAR A. MACA DONGENG SASAKALA PEDARAN Sakumaha pedaran saméméhna, dongéng kaasup kana carita heubeul anu sumebarna sacara lisan tatalépa ti hiji jalma ka jalma séjén. Sanggeus téknologi maju, dongéng téh loba nu dibukukeun kalawan tujuan pikeun pangrojong dina dunya atikan. Lolobana dongéng kaasup kana karya anonim nu teu kapaluruh teu dipikanyaho saha pangarangna jeung iraha gelarna. Sababaraha dongéng nu kacida dipikaresepna ku urang Sunda diantarana baé: Kuya jeung Monyét ngala cau; Maung jeung buhaya; Sangkuriang; Sasakala Gunung Tangkuban Parahu; Si Kabayan; Si Lamsijan; Abu Nawas; Sasakala Paré; Sasakala Gunung Tampomas; Prabu Kéan Santang, jeung réa-réa deui. Ieu di handap aya dongéng sasakala nu aya di wewengkon Kabupatén Majalengka. Hidep apal kénéh, naon ari dongéng sasakala? Dongéng sasakala téh nyaéta dongéng anu eusina nyaritakeun asal muasalna hiji kajadian atawa hiji tempat. Geura prak baca ku hidep kalawan bedas! Resep geura! SASAKALA SITU SANGHIANG Nutur catur parasesepuh, mapay carita wong atua., baheula di wewengkon Talaga ngadeg hiji karajaan anu subur makmur loh jinawi. Nu janten narpati nyaéta Prabu Darmasuci II ngagentos ramana kalayan kénging jujuluk Sunan Talagamanggung. Kanjeng Sunan kagungan dua putra sajodo. Pameget jenengan Rd. Panglurah, nu istri jenengan Ratu Putri Dewi Simbarkancana. Radén Panglurah saparantos sawawa angkat tatapa, ngisat salira di Gunung Bitung Désa Wangkelang patilasan ingkang uyut Sunan Ponggang Syang Romahiyang. Sajengkarna Radén Panglurah, ka nagara sumping hiji jajaka ginding dedeg sampé rupa hadé tur perlénté, dedeg pangadeg sembada, kewes pantes, jangkung ageung kalayan ngangken tedak ménak Sriwijaya ti Palémbang. Pamaksadan dongkap ka nagara seja bakti diri ka narpati séba raga kumawula ka kanjeng raja. Kawuwuh ku lungguh timpuh, hadé tata hadé basa pérlénté cumaritana, narpati janten kataji. Manah léah tumarima nampi éta jajaka anyar pinanggih pikeun didamel di nagara. Enggoning babakti ka nagara jajaka terah Palémbang kalintang suhudna. Tuhu kana paréntah ratu teu baha kana parentah raja. Satincak saparipolah mungguh matak pikayungyuneun. Pangagung padakataji, abdi-abdi padamuji kana kapercékaanana. Ku hadé lampah jeung polah ahirna éta jajaka dipercanten ku narpati janten mantri jero karaton. Ku kapercékaanana sadaya padamel karaton beuki katarik ati. Paraponggawa laléah manah seueur nu kapangaruhan ku kapinteran cumaritana. Lami-lami éta jajaka dipercanten janten papatih nagara kalayan kenging jujuluk Adipati Palémbanggunung saterasna dipulung mantu ku narpati ditikahkeun ka ingkang putra Ratu Putri Déwi Simbarkancana.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Salajengna Narpati ngadamel karaton di wewengkon Walangsuji nu anggangna kirang langkung dalapan kilométer ti nagara. Maksadna sangkan jongjon ngurus nagara ogé tiasa laluasa enggoning mujas médi ka Déwa Gung kanggo kasalametan ingkangputra anu nuju tatapa. Ku ngaraos parantos sepuh, sateuacan Radén Panglurah mulih ti patapaan ahirna kanggo ngurus nagara samentawis dipasrahkeun ka mantuna. Salebet ngurus nagara Adipati Palembanggunung kacida luhur wibawa da puguh percéka pinter nyarita. Paraponggawa taya nu baha, parademang kumawula, parabopati tuhu babakti. Ku ngaraos parantos kiat pangaruhna ka paraponggawa, jorojoy dina émutan Palémbanggunung timbul haté dengki, bet hoyong ngapimilik nagara seja ngadeg narpati di Talaga. Pikeun ngahontal éta niat teu aya deui jalan iwal ti kedah nelasan Narpati Prabu Darmasuci II. Saterasna Palémbanggunung ngadamel réka perdaya ka para Demang, Bopati, sareng ponggawa karaton ku jangji-jangji, ngawurkeun persénan. Ahirna aya salasaurang nu kapangaruhan téh nyaéta Citrasinga salaku Mantri Jero. Pajarkeun téh pangna bisa jadi mantri jero lantaran diusulkeun ku anjeunna. Malah diimplik-implik lamun Palémbanggunung bisa jadi narpati, Citrasinga bakal diangkat jadi papatih nagara. Ku kapinteran Palémbanggunung enggoning ngolo-ngolo, antukna rasiah patina narpati ditepikeun ku Citrasinga. Yén Narpati Prabu Darmasuci II moal teurak ku gagaman naon baé iwal ku pakarang tuturunan mangrupa Cis / tumbak pondok sapertos badi. Salasahiji ciri narpati teu mempan ku pakarang teh nyaéta salirana teu udelan sapertos nu lian. Nu terang kana éta rasiah téh ngan Centangbarang panakawan kakasih narpati nu dirorok ti leuleutik margi tos pahatu lalis, teu indung teu bapa, teu dulur teu baraya éstu nunggul pinang. Ngadangu eta katerangan, Palémbanggunung sering mendakan Centangbarang, ngolo-ngolo bari bro-broan barangbéré, malah dijangjian lamun Centangbarang bisa méré nginjeum Cis sakeudeung baé, engké upama Palembanggunung jadi narpati di Talaga, Centangbarang bakal dijenengkeun mantri jero. Dasar jalmi bodo tur kirang jeujeuhan, lami-lami Centangbarang kaolo, kapangaruhan dugi ka ngajangjian sanés baé nambutkeun éta gagaman nanging sanggup nelasan Narpati. Hiji waktos Narpati lungsur ti pajuaranana seja jalan-jalan ka patamanan, diiring ku para ponggawa karaton sareng paraemban. Centangbarang ogé ngiring ribut bari nyenyekel Cis kaluar ti karaton sarta nyumput dina satukangeun Lawang Kori. Sanaos aya nu terangeun ogé teu gurahgeureuh da kitu biasana kalakuan Centangbarang téh. Dihin pinasti, nitih wanci dugi ka apesna Narpati Prabu Darmasuci II. Dinten harita, nalika Narpati badé kaluar pisan tina lawang kori teu kanyahoan jol gejos-gejos ditikeman ku Centangbarang nganggé gagaman pusaka tuturunan “Cis”. Sanaos Narpati tiasa nyingcet nanging pingping kiwana kagorés dugi ka baréd. Ku matih-matihna éta pakarang Narpati ngarumpuyuk leuleus lir kapuk kaibunan. Guyur sa-Karaton ku tingjareritna paraistri sareng patinggorowokna paraemban kalih paraponggawa. Ari Centangbarang ningali kaayaan kitu ngan belecet lumpat kabur ninggalkeun karaton. Barang badé disusul ku gulang-gulang, Narpati ngalahir, “Héh Ki Sanak, keun tong maké hayang nangkep Ki centangbarang, da engké ogé bakal nampa hukuman ti Hyang Widi. Déwa Gung bakal ngahukuman manéhna. Teu sangka Ki Centangbarang, dipiasih ti leuleutik dipikanyaah ku kaula ti sabrol dijurukeun bet ahirna rék nelasan ka Kaula. Mangga Syang Hiyang Widhi nyanggakeun.” Salajengna Narpati dicandak ka pajuaranana di lebet karaton. Ku ayana éta kajantenan nya dijurungkeun utusan kanggo ngadeuheus ka Ratu Déwi Simbarkancana di Karaton Walangsuji. Salajengna narpati Prabu Darmasuci II nu diriung ku paraponggawa di pajuaranana, teras menekung ka Déwa Gung. Naha atuh teu sakara-kara, jasad saeusining karaton ilang tanpa karana ngahiyang “goib´salin rupa janten situ anu caina hérang ngagenyas tapi matak geueumam nu ningali. Eta situ katelah “Situ Sanghiang” ayana di tutugan Gunung Ciremai Désa sanghiang Kecamatan Talaga Kabupatén Majalengka.

LAMPIRAN 2 LEMBAR KERJA SISWA KABEUNGHARAN KECAP Dina bacaan aya sababaraha kecap nu rada aneh pikeun hidep mah. Tengetan geura! 1. wong atua = (basa jawa) jalma kolot, para sepuh 2. loh jinawi = teu kurang sandang pangan, subur makmur 3. jujuluk = katelahna, dingaranan, sesebutan tambahan 4. sawawa = dewasa, baleg 5. ngisat salira = tatapa, cicing di hiji tempat nu sepi 6. Sajengkarna = sainditna 7. tedak = turunan 8. kumawula = babakti 9. kataji = resep, kapélét 10. terah = turunan Tuliskeun sakur kecap nu teu kaharti ku hidep ! Téangan hartina dina kamus ! 1. ________________hartina ___________________________________________________ 2. ________________hartina ___________________________________________________ 3. ________________hartina ___________________________________________________ 4. ________________hartina ___________________________________________________ 5. ________________hartina ___________________________________________________ 6. ________________hartina ___________________________________________________ 7. ________________hartina ___________________________________________________ 8. ________________hartina ___________________________________________________ 9. ________________hartina ___________________________________________________ 10. ________________hartina ___________________________________________________ UJI KOMPETENSI Eusian ! 1.Téma tina dongéng di luhur nyaéta ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Palaku utama dina éta dongéng nyaéta ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3.Kumaha sipat Palémbanggunung sabada meunang kapercayaan ti Narpati ? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ __________________________________________________________

2.

4.

Kumaha sikep Prabu Talaga Manggung sabada dihianat ku anak kukutna ? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ __________________________________________________________Senjata naon nu digunakeun pikeun nelasan Narpati ? ______________________________________________________________________ Di wewengkon kacamatan mana ayana éta situ téh ? ______________________________________________________________________ 5.Kumaha supata nu ditepikeun ku Narpati ka jalma nu hianat ? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ __________________________________ 6.Amanat naon nu kapanggih sabada hidep maca dongéng sasakala Situ Sanghiang ? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________ 7.Kumaha kaayaan di karaton sabada Prabu Talaga Manggung aya nu nubles ? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________ 7. Tulis galur éta carita kalawan bener ! ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ______________________________________

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP 6) Mata Pelajaran SMP/MTs. Kelas/Semester Alokasi Waktu : Bahasa Sunda : SMP Negeri 1 Cingambul : VII/1 : 2 x Pertemuan

A. Standar Kompetensi Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan secara tertulis dalam bentuk menulis pengalaman, biografi, sajak, bahasan dan menulis berita. B. Kompetensi Dasar Menulis pengalaman C. Tujuan Pembelajaran Siswa dapat menulis karangan pengalaman dengan baik. D. Materi Pokok Menulis Karangan Pengalaman E. Metode Pembelajaran

1. 2. 3.

Pendekatan : Komunikatif, alamiah Metode : Langsung Teknik : Ceramah, Diskusi, Latihan, Pemberian Tugas
Waktu 10

F. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Kegiatan 1 Pendahuluan  Memeriksa kesiapan siswa  Apersepsi  motivasi Kegiatan Inti  Dengan cermat siswa menyimak penjelasan guru tentang teknik menulis cerita  Dengan bimbingan guru siswa menuliskan pengalamannya yang paling menarik  Dengan bimbingan guru, siswa memperbaiki / menyempurnakan penceritaan Penutup

60

10

2

 Bersama guru, siswa menyimpulkan isi wacana  Siswa ditugaskan untuk mengingat apa yang telah ditulis dan menghapalnya untuk dikemukakan di depan teman sekelasnya Pendahuluan  Memeriksa kesiapan siswa  Apersepsi  motivasi Kegiatan Inti  Dengan cermat siswa menyimak kembali penjelasan guru tentang teknik menulis cerita yang baik.  Dengan bimbingan guru siswa membacakan karangan pengalamannya yang telas ditulisnya  Dengan bimbingan guru, siswa memperbaiki / menyempurnakan kembali karangannya Penutup  Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari  Siswa ditugaskan untuk menuliskan pengalamannya yang paling menarik pada buku harian.

10

60

10

G. Alat/ Bahan / Sumber  Wacana tentang pengalaman  Buku pegangan  Majalah  Surat kabar H. Penilaian Indikator Dapat menentukan topik/jejer yang terpilih Dapat merencanakan tulisan dalam kerangka karangan Dapat memilih atau menceritakan peristiwa penting, bermanfaat, serta menarik Dapat mengungkapkan pengalaman dengan kalimat-kalimat efektif Dapat menyusun wacana dalam paragraf yang padu Dapat menyempurnakan karangan pengalaman Teknik Bentuk Instrumen Pek ku hidep tangtukeun hiji jejer karangan pangalaman! Jieun rangkay karangan pangalaman dumasak kana jejer nu geus dipilih! Jieun hiji karangan pangalaman dumasar kana rangkay karangan nu ku hidep disusun! Tulis karangan pangalaman make kalimah nu efektif! Susun karangan pangalaman jadi sababaraha paragrap kalawan hade! Baca tuluy sampurnakeun deui karangan nu geus ditulis! Cingambul, Juli 2009 Guru Mata Pelajaran Tulis/lisan Uraian Tulis/lisan Uraian Tulis/lisan Uraian Kunci Jawaban Gumantung siswa Gumantung siswa Gumantung siswa Gumantung siswa Gumantung siswa Gumantung siswa

Tulis/lisan Uraian Tulis/lisan Uraian

Tulis/lisan Uraian

Mengetahui

Drs. Abdus Shomad NIP. 130616649

Drs. M. Yusuf Syaefudin, M.Pd. NIP. 132163727

LAMPIRAN 1 BAHAN AJAR A. NULIS PANGALAMAN Unggal jalma miboga pangalaman séwang-séwangan. Pangalaman bakal tetep ngancik dina pikiran lamun éta pangalaman téh dianggap penting atawa luar biasa. Hidep ogé tangtu boga pangalaman anu kacida dipikainget. Bisa pangalaman pikaseurieun, pikasediheun, jeung sajabana. Sangkan nu lian mikanyaho, éta pangalaman kudu dicaritakeun atawa ditulis. Baca conto pangalaman di handap ! Jumaah, 13 Mei 2005 Kuring boga pangalaman anu pikaseurieun. Ieu kajadian téh teu kaalaman ku kuring tapi ku Pa Nanang. Kieu geura lalakonna. Kuring jeung sababaraha urang sobat idit ka masjid rék sholat Jumaah. Lantaran aya di lembur batur, teu apal di mana ayana masjid téh. Sanggeus tatanya ka satpam salasahiji hotél, kuring dituduhkeun ka masjid nu teu jauh ti éta tempat. Tepi ka éta masjid kuring jeung babaturan arasup sarta solat tahiyatul masjid di barisan katilu ti tukang. Ari Pa Nanang solat téh di barisan kadua ti hareup. Duka kumaha mimitina, jamaah barisan kahiji téh narangtung tuluy sasalaman nguriling. Pa Nanang rungkag-rengkog, siga rék nangtung, gék deui diuk. Lantaran nu séjén nangtung nya anjeunna gé ngadeg tuluy milu nguriling sasalaman. Barang anjeunna rék diuk tempatna geus ditempatan ku nu kakara datang. Luak-lieuk ka tempat séjén geus pinuh. Atuh bari rada handeueul campur pikaseurieun anjeunna kapaksa ka

barisan pangtukangna nu aya di émpér masjid. Kuring mah seuri baé bari ngagerentes “Karunya hayang ganjaran panghareupna kalah ka meunang di émpér.” Tah kitu pangalaman téh sanajan lain pangalaman kuring langsung, tapi ieu kajadian téh hareupeun kuring pisan.

LAMPIRAN 2 LEMBAR KERJA SISWA UJI KOMPETENSI 1 Ayeuna pék ku hidep tuliskeun pangalaman nu pangdipikaingetna. Bisa pangalaman pikaseurieun, pikasediheun, pikakeuheuleun jeung sajabana! Kadé poho tulis bagian bubuka jeung panutupna ! _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ _________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ EJAHAN Nulis karangan nu hadé nyaéta anu luyu jeung aturan nu geus baku. Dina tata tulis basa Sunda éta aturan téh disebut éjahan. Hidep salaku pelajar kudu mampuh ngagunakeun éta aturan. Di handap dipedar sababaraha perkara, di antarana : 1. Aksara gedé Dipaké diawal kalimah, ngaran jalma, ngaran tempat, ngaran sesebutan, kalungguhan nu dituturkeun ku ngaran jalma, jsbté. 2. Tanda titik Dipaké pikeun mungkas kalimah wawaran (berita). 3. Tanda koma Dipaké pikeun ngawatesan kecap nu ditataan dina hiji kalimah. 4. Tanda pananya Dipaké pikeun mungkas kalimah pananya. 5. Tanda panyeluk Dipaké pikeun mungkas kalimah panyeluk atawa nu ngébréhkeun bituna rasa panyaturna. UJI KOMPETENSI 2 Benerkeun kalimah di handap luyu jeung éjahan ! 1. 2. 3. 4. 5. jang gopur keur mantuan panén di sawah _____________________________________________________________________ iraha rék indit ka bandung téh _____________________________________________________________________ aduh ieuh suku katincak _____________________________________________________________________ tugas siswa mah maca nulis jeung ngapalkeun lain ulin _____________________________________________________________________ gubernur jawa barat nganjurkeun jumsih ka rahayat _____________________________________________________________________

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP 7) Mata Pelajaran SMP/MTs. Kelas/Semester Alokasi Waktu : Bahasa Sunda : SMP Negeri 1 Cingambul : VII/1 : 2 x Pertemuan

A. Standar Kompetensi Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan secara lisan dalam bercerita tentang pengalaman, menyampaikan pengumuman, bertelepon, menyampaikan bahasan, menceritakan tokoh dan bercakap-cakap dengan teman B. Kompetensi Dasar Menceritakan pengalaman C. Tujuan Pembelajaran Siswa dapat menceritakan peristiwa pengalaman-pengalaman dalam rangkaian yang sistematis D. Materi Pokok Pengalaman E. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : Komunikatif, alamiah 2. Metode : Langsung 3. Teknik : Ceramah, Diskusi, Latihan, Pemberian Tugas
F. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Kegiatan 1 Pendahuluan Memeriksa kesiapan siswa Apersepsi Motivasi Kegiatan Inti  Dengan cermat siswa menyimak penjelasan guru tentang teknik penyampaian cerita  Secara bergantian siswa menceritakan pengalamannya yang paling Waktu 10

60

2

menarik  Bersama-sama menyimak penuturan temannya tentang pengalaman masing-masing  Dengan bimbingan guru, siswa memperbaiki / menyempurnakan penceritaan Penutup  Bersama guru, siswa menyimpulkan isi wacana  Siswa ditugaskan untuk berani mengemukakan berbagai hal di depan orang lain Pendahuluan Memeriksa kesiapan siswa Apersepsi Motivasi Kegiatan Inti  Dengan cermat siswa menyimak kembali penjelasan guru tentang teknik penyampaian cerita  Secara bergantian siswa menceritakan pengalamannya yang paling menarik  Bersama-sama menyimak penuturan temannya tentang pengalaman masing-masing  Dengan bimbingan guru, siswa memperbaiki / menyempurnakan penceritaan Penutup  Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari  Siswa ditugaskan untuk berani mengemukakan berbagai hal di depan orang lain

10

10

60

10

G. Alat/ Bahan / Sumber  Buku pegangan  Majalah  Surat kabar H..Penilaian Indikator Dapat memilih topik yang paling menarik atau paling penting Dapat menyampaikan pembukaan dengan baik dan menarik Dapat menceritakan peristiwa pengalamanpengalaman dalam rangkaian yang sistematis Dapat menggunakan bahasa atau kalimatkalimat yang jelas dan santun Dapat bercerita dengan penampilan yang baik Dapat mengakhiri penceritaan dengan bagian penutup yang Teknik Bentuk Lisan Lisan Lisan Uraian Uraian Uraian Instrumen Pilih ku hidep hiji topik picaritaeun tina pangalaman hidep nu pangdipikaresep! Cing tepikeun bagian bubuka Gumantung ngeunaan pangalaman hidep! siswa Caritakeun pangalaman hidep kalawan runtuy! Gumantung siswa Kunci Jawaban Gumantung siswa

Tulis

Uraian

Tulis heula pangalaman hidep ku basa tur kalimah anu jentre sarta sopan! Caritakeun pangalaman hidep kalawan sikep anu hade! Caritakeun bagian panutup tina pangalaman hidep kalawan hade!

Gumantung siswa Gumantung siswa Gumantung siswa

Lisan Lisan

Uraian Uraian

baik Dapat memperbaiki atau menyempurnakan penceritaan

Lisan

Uraian

Sampurnakeun pangalaman hidep luyu jeung pituduh guru! Cingambul, Juli 2009 Guru Mata Pelajaran

Gumantung siswa

Mengetahui

Drs. Abdus Shomad NIP. 130616649

Drs. M. Yusuf Syaefudin, M.Pd. NIP. 132163727

LAMPIRAN 1 BAHAN AJAR

A. NYARITAKEUN PANGALAMAN Hidep ogé tangtu boga pangalaman anu moal bisa dipopohokeun. Sangkan nu diajak nyarita resepeun, dina nepikeunana kudu merhatikeun : 1. Basana kudu puguh éntép seureuhna; 2. Lentongna kudu merenah; 3. Dibarengan ku ngajiwaan eusi carita. Hal nu kudu dicaritakeun dina nepikeun pangalaman nyaéta bubuka, eusi carita atawa kajadian nu kaalaman jeung panutup carita. Bubuka tujuanana sangkan nu diajak nyarita merhatikeun kana lalakon nu bakal ditepikeun. Eusi pangalaman kudu dicaritakeun kalawan sistematis (ngaruntuy) ti mimiti kajadian nepi ka anggeusna. Sarta pilih kalimah anu efektif . Panutup carita kudu hadé sangkan nu diajak nyarita ngarasa sugema tur leuwih yakin kana sakur pangalaman nu geus ditepikeun ku hidep.

LAMPIRAN 2 LEMBAR KERJA SISWA UJI KOMPETENSI Inget-inget deui kajadian nu kungsi ku hidep kaalaman boh di imah boh di sakola. Sanggeus ngarasa yakin yén éta pangalaman téh alus tur aya mangpaatna lamun ditepikeun ka nu séjén, prak ku hidep caritakeun éta pangalaman di hareupeun babaturan. Saméméhna, tuliskeun heula poko picaritaeunana ! Topik picaritaeun _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Bubuka _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ Eusi pangalaman _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______ Panutup _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP 8) Mata Pelajaran SMP/MTs. Kelas/Semester Alokasi Waktu : Bahasa Sunda : SMP Negeri 1 Cingambul : VII/1 : 2 x Pertemuan

A. Standar Kompetensi Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan secara tertulis dalam bentuk menulis pengalaman, biografi, sajak, bahasan dan menulis berita. B. Kompetensi Dasar Menulis berita C. Tujuan Pembelajaran Siswa dapat menulis wacana dengan jelas dan lengkap berupa berita dengan bahasa yang lugas D. Materi Pokok Berita E. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan 2. Metode 3. Teknik

: Komunikatif, alamiah : Langsung : Ceramah, Diskusi, Latihan, Pemberian Tugas
Waktu 10

F. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Kegiatan 1 Pendahuluan  Memeriksa kesiapan siswa  Apersepsi  motivasi Kegiatan Inti  Dengan cermat siswa menyimak penjelasan guru tentang teknik menulis berita  Siswa menulis kembali berita yang telah

60

2

disimak/dibacanya dengan teknik dan bahasa yang baik  Dengan bimbingan guru, siswa memperbaiki / menyempurnakan penulisan berita Penutup  Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari  Siswa dimotivasi untuk belajar menulis berbagai hal dengan baik dan benar Pendahuluan  Memeriksa kesiapan siswa  Apersepsi  motivasi Kegiatan Inti  Dengan cermat siswa menyimak kembali penjelasan guru tentang teknik menulis berita  Dengan bimbingan guru, siswa memperbaiki / menyempurnakan penulisan berita yang telah ditulisnaya  Secara bergantian, siswa membacakan berita yang telah diperbaikinya. Penutup  Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari  Siswa dimotivasi untuk belajar menulis berbagai hal dengan baik dan benar

10

10

60

10

G. Alat/ Bahan / Sumber  Buku pegangan  Majalah  Koran  Media elektronik H. Penilaian Indikator Dapat menghimpun/memilih beberapa berita penting dari surat kabar selama seminggu terakhir, atau dari sumber lain (majalah, media elektronik) untuk ditulis Dapat menulis bagian pembukaan dengan jelas dan baik Dapat menulis kembali tiap wacana dengan jelas dan lengkap sebgai berita Dapat menulis dengan bahasa yang lugas Dapat memperbaiki atau menyempurnakan naskah berita Teknik Bentuk Tulis Unjuk Kerja Instrumen Regepkeun ku hidep berita dina radio atawa televisi, tuluy pilih nu pangaktualna tur pangpentingna! Kunci Jawaban Gumantung siswa

Tulis Tulis Tulis Tulis

Unjuk Kerja Unjuk Kerja Unjuk Kerja Unjuk Kerja

Tulis bagian bubuka berita kalawan hade! Tulis berita kalawan lengkep tur sistematis! Tulis berita kalawan ngagunakeun basa nu jentre! Benerkeun/sampurnakeun tulisan hidep luyu jeung pituduh guru!

Gumantung siswa Gumantung siswa Gumantung siswa Gumantung siswa

Mengetahui

Cingambul, Juli 2009 Guru Mata Pelajaran

Drs. Abdus Shomad NIP. 130616649

Drs. M. Yusuf Syaefudin, M.Pd. NIP. 132163727

LAMPIRAN 1 BAHAN AJAR

A.

A. NULIS WARTA

Warta atawa istilah populérna berita nyaéta laporan ngeunaan kajadian anu actual atawa anyar kénéh kajadian. Warta bisa ditepikeun sacara lisan atawa tinulis. Nu ditepikeun sacara lisan upamana baé ngaliwatan radio, televisi, atawa sacara langsung. Bisa ogé ditepikeun dina kagiatan-kagiatan saperti seminar, diskusi jeung sajabana. Sacara tinulis ditepikeun dina Koran, majalah, tabloid atawa papan pengumuman. Unggal waktu urang teu bisa leupas tina runtuyan kajadian. Boh nu keunana ka diri sorangan boh ka batur. Malah loba kajadian nu keunana ka balaréa. Saperti ayana longsor, lini, banjir, sunami, gunung bitu, hujan angin, jeung sajabana ti éta. Lumangsungna kajadian moal bisa kanyahoan ku batur nu aya di daérah séjén lamun teu aya nu nepikeunana. Pon kitu deui kajadian di daérah atawa nagara séjén ogé moal kanyahoan ku urang lamun teu aya nu ngabéjakeunana. Jalma nu sok nulis berita (warta) disebut wartawan. Dina ieu kasempetan hidep bakal diajar kumaha cara nulis berita. Nulis naskah warta/berita kudu luyu jeung fakta anu luyu jeung kajadian. Nuliskeun berita kudu bisa ngajawab pananya ngeunaan naon, saha, iraha, di mana, naon sababna, jeung kumaha lumangsungna éta kajadian. Cindekna kudu merhatikeun sababaraha hal ieu di handap. 1. Waktu lumangsungna kajadian nu rék diberitakeun; 2. Tempat kajadianana; 3. Poé, tanggal, bulan jeung taun kajadian; 4. Pihak nu ngarandapan éta kajadian; 5. Akibat tina éta kajadian; 6.Tarékah pikeun ngungkulanana; 7.Hasilna. Jadi, saméméh nulis berita urang kudu nyiapkeun heula sababaraha pertanyaan saperti iraha, dimana, saha, kumaha, naon hasilna, jeung sajabana. Sajaba ti éta, unsur berita nu ditulis kudu puguh sumberna, pikaresepeun, ajénna kudu alus sarta ditulis kalawan ngagunakeun kalimah-kalimah anu éféktif tur jelas nu dilengkepan ku data anu akurat. Ieu hal téh pikeun ngayakinkeun ka nu maca. Malah diahir tulisan béjakeun ti mana sumber berita. Sangkan leuwih jéntré tengetan conto berita di handap !

1. Poé Minggu 13 April 2004 Gerakan Pramuka Pangkalan UPTD SMP Negeri 1 Cingambul, ngayakeun Lomba Gelar Tangkas Antar Regu (Getar) II Penggalang tingkat SD saKacamatan Cingambul. Kagiatan Getar lumangsung di lapangan serbaguna UPTD SMP Negeri 1 Cingambul sarta diiluan ku 24 SD sa-Kacamatan Cingambul. Materi lomba nyaéta, Wide game, téknik pramuka, sandi, morse, ketangkasan, merayap, kim, penyebrangan, P3K, pionering, pembalutan luka, pembuatan tandu jeung PBB. (Sumber: Pembina Pramuka SMP Cingambul ) 2. Poé Saptu tanggal 16 Januari 2004, siswa SMP Negeri 1 Cingambul ngayakeun studi wisata ka Yogyakarta di antarana ka Candi Borobudur, Candi Prambanan, Musium Yogya Kembali, ka Kebon Binatang Gembira Loka jeung ka Malioboro. Kepala SMP Negeri 1 Cingambul nétélakeun yén tujuan studi wisata keur siswa-siswi miboga dua tujuan nyaéta nu nyoko kana aspék pembelajaran jeung hiburan. bisa wanoh kana titinggal jaman baheula. Upamana, ngeunaan Candi Borobudur. Siswa kakara apal téh tina buku sajarah, ayeuna diajak langsung ningali buktina. (Sumber: Panitia Studi Tour Yogyakarta ) LAMPIRAN 2 LEMBAR KERJA SISWA UJI KOMPETENSI 1 Pikeun ngalatih kamampuh nulis warta, prak pigawé tahapan pancén ieu di handap! 1. Jieun kelompok lobana tiluan. 2. Téangan hiji Koran/majalah/tabloid. 3. Unggal kelompok kudu béda koran/majalah/tabloidna. 4. Kelompok hidep béré ngaran ku ngaran éta koran/majalah/tabloid. 5. Baca tur téangan warta nu panganyarna tur nu ramé dicaritakeun ku masyarakat lobana 3 warta. 6. Tulis tingkesan eusi warta ku basa hidep kalawan lengkep luyu jeung sarat nulis warta. Tuliskeun éta ringkesan warta dina kolom ieu di handap! 1. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 2. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _________ UJI KOMPETENSI 2 Naskah warta / berita nu ditulis bisa kajadian nu lumangsung di sakola, di imah, atawa di masarakat. Eta berita ditulis kalawan komunikatif, gampang kapaham eusina, sarta ngagunakeun éjahan jeung tanda baca kalawan bener. Prak pigawé tahapan kagiatan di handap! 1. Prak kelompok hidep niténan kajadian nu lumangsung di luar kelas; 2. Tangtukeun, pilih kajadian, atawa pamadegan jalma anu aktual, faktual jeung narik ati hidep; 3. Tangtukeun judul éta warta/berita nu ku hidep rék ditulis; 4. Susun éta berita kalawan hadé, ti mimiti judul, bubuka berita jeung eusi kalawan hadé; 5. Laporkeun tulisan kelompok hidep ka Guru! JUDUL WARTA : _______________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ________________________________________________

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP 9) Mata Pelajaran SMP/MTs. Kelas/Semester Alokasi Waktu : Bahasa Sunda : SMP Negeri 1 Cingambul : VII/1 : 2 x Pertemuan

A. Standar Kompetensi Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan secara lisan dalam bercerita tentang pengalaman, menyampaikan pengumuman, bertelepon, menyampaikan bahasan, menceritakan tokoh dan bercakap-cakap dengan teman B. Kompetensi Dasar Menyampaikan pengumuman (wawaran) C. Tujuan Pembelajaran Siswa dapat menyampaikan/mengucapkan pengumuman dengan lafal, volume suara, dan intonasi yang baik yang isinya jelas/tidak meragukan dan menggunakan kalimat-kalimat efektif serta singkat. D. Materi Pokok Pengumuman (wawaran) E. Metode Pembelajaran

1. 2. 3.

Pendekatan : Komunikatif, alamiah Metode : Langsung Teknik : Ceramah, Diskusi, Latihan, Pemberian Tugas
Waktu 10

F. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Kegiatan 1 Pendahuluan  Memeriksa kesiapan siswa  Apersepsi  motivasi Kegiatan Inti  Dengan cermat siswa menyimak

60

2

penjelasan guru tentang teknik dan tatakrama menyampaikan pengumuman  Secara bergantian siswa berbicara menyampaikan pengumuman dengan teknik dan bahasa yang baik  Bersama-sama memperhatikan temannya yang sedang menyampaikan pengumuman  Dengan bimbingan guru, siswa memperbaiki / menyempurnakan kesalahan dalam menyampaikan pengumuman Penutup  Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari  Siswa dimotivasi untuk berani menyampaikan pengumuman berbagai hal dengan baik dan benar Pendahuluan  Memeriksa kesiapan siswa  Apersepsi  motivasi Kegiatan Inti  Dengan cermat siswa menyimak kembali penjelasan guru tentang teknik dan tatakrama menyampaikan pengumuman  Secara bergantian siswa berbicara menyampaikan pengumuman dengan teknik dan bahasa yang baik  Bersama-sama memperhatikan temannya yang sedang menyampaikan pengumuman  Dengan bimbingan guru, siswa memperbaiki / menyempurnakan kesalahan dalam menyampaikan pengumuman Penutup  Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari  Siswa dimotivasi untuk berani menyampaikan pengumuman berbagai hal dengan baik dan benar

10

10

60

10

G. Alat/ Bahan / Sumber    H. Penilaian Indikator Dapat menyampaikan/ mengucapkan pengumuman dengan lafal, volume suara, dan intonasi yang baik Dapat menyampaikan pengumuman yang isinya jelas/tidak meragukan Dapat menggunakan kalimatkalimat efektif dan singkat Teknik Bentuk Lisan Unjuk Kerja Unjuk Kerja Unjuk Kerja Instrumen Tepikeun ku hidep wawaran, gunakeun lentong, sora, jeung lafal nu hade! Tepikeun wawaran nu eusina jentre tur teu matak ragu-ragu! Tulis wawaran kalawan ngagunakeun kalimah anu efektif tur singget! Kunci Jawaban Gumantung siswa Gumantung siswa Gumantung siswa Buku pegangan Poster Pamplet

Lisan Tulis

Dapat menjawab atau memberikan keterangan atas pertanyaan tenteng isi pengumuman Dapat menyampaikan pengumuman dengan sikap/penampilan yang baik Mengetahui Kepala Sekolah,

Lisan

Uraian

Jentrekeun deui eusi wawaran nu ku hidep ditulis! Tepikeun eta wawaran ku cara/sikep nu hade! Cingambul, Juli 2009 Guru Mata Pelajaran

Gumantung siswa Gumantung siswa

Lisan

Unjuk Kerja

Drs. Abdus Shomad NIP. 130616649

Drs. M. Yusuf Syaefudin, M.Pd. NIP. 132163727

LAMPIRAN 1 BAHAN AJAR A. NEPIKEUN BEWARA / WAWARAN Béwara atawa wawaran nyaéta béja nu ditepikeun ku hiji jalma nu tujuanana sangkan nu lian mikanyaho atawa apal kana perkara nu ditepikeun. Istilah populérna bewara téh nyaéta pengumuman. Ditilik tina tujuanana, aya béwara nu sakadar méré nyaho wungkul aya nu tujuanana sangkan nu séjén kataji ku anu dibéwarakeun. Béwara nu tujuanana méré béja ngeunaan hiji hal sok disebut iklan. Ditilik tina eusina aya iklan sosial jeung iklan dagang. Iklan sosial mah miboga tujuan pikeun mangaruhan masarakat sangkan ngalaksanakeun hiji hal anu hadé atawa ngajauhan hal nu goréng. Sedengkeun iklan dagang maksudna sangkan nu séjén kataji ku barang daganganana nu satuluyna meuli éta barang. Tengetan conto di handap ! 1. Conto iklan sosial

CONTO IKLAN SOSIAL ( ANJURAN MIARA KABERSIHAN LINGKUNGAN )

2. Conto Iklan dagang

IKLAN DAGANG + GAMBAR

Dina kompetensi saméméhna geus ditétélakeun ngeunaan cara nepikeun wawaran / béwara. Sangkan leuwih jéntré, hal nu kudu diperhatikeun enggoning nepikeun béwara, di antarana baé: 1. Tepikeun béwara ku sora anu tegas tur tandes; 2. Ngucapkeunana kudu jéntré ulah ngosom atawa ngagerendeng; 3. Randeganana kudu bener; 4. Eusi bewara kudu bener, jelas tur henteu nimbulkeun ragu-ragu ka nu ngaregepkeun; 5. Kalimahna singket tur jelas, pilih kalimah anu éféktif. Tengetan conto wawaran di handap, galantangkeun kalawan hadé tur bener ! “Ka sakumna siswa kelas 1 sareng kelas 2 anu kalebet tim Paskibra , dinten Saptu tanggal 24 Maret 2007 latihan dina raraga tatahar mayunan Lomba PBB Indah nu waktosna kantun dua minggu deui!” LAMPIRAN 2 LEMBAR KERJA SISWA UJI KOMPETENSI 1 Baca jero haté béwara ieu di handap nepi ka paham kana eusina. Tuluy wawarkeun deui ku basa hidep sorangan! 1. Kemis tanggal 15 Maret 2007 di balé Désa Ciranjéng Kacamatan Cingambul diyakeun kagiatan sénsus penduduk ti tingkat Kacamatan Cingambul. Nu sumping ti pihak tingkat kacamatan diantarana baé, sekretaris kecamatan, koramil, jeung muspika séjénna. Ti pihak aparat désa diluuhan ku saréngréngan aparat ti mimiti kuwu, jurutulis, kulisi désa, raksabumi, lebé nepi ka tokoh masarakat ogé dihaturanan. SMA PGRI kabupatén Majalengka, Saptu tanggal 10 Maret 2007, ngayakeun lomba Volley ball antara siswa SMP sa-Kabupatén Majalengka. Eta kagiatan dibuka langsung ku Kepala Dinas Pendidikan Kabupatén Majalengka, Drs. H. Karna Sobahi, M.M.Pd kalayan diiring ku sababaraha réngréngan ti Dinas Pendidikan Kabupatén Majalengka. Kagiatan Volley ball téh diayakeun pikeun ngarékrut parasiswa SMP nu miboga minat jeung bakat dina widang olah raga volley ball. Sakumna siswa SMP sa-Kabupatén Majalengka nu mibanda préstasi dina widang matematika, Saptu tanggal 3 Maret 2007 dikumpulkeun di kampus SMP Negeri 3 Majalengka pikeun diuji kamampuhna. Unggal sakola kudu ngirimkeun utusan 10 urang siswa, 5 siswa lalaki, 5 siswa awéwé. Tujuan éta kagiatan pikeun nyeléksi siswa anu benerbener mampuh dina widang matematika sarta dipiharep bisa ngawakilan kabupatén Majalengka pikeun miluan olimpiade matematika di tingkat Provinsi Jawa Barat. Eta kagiatan diluuhan ku Drs. H. Toyib salaku réngréngan Dinas Pendidikan Kabupatén Majalengka.

2.

3.

B. KALIMAH WAWARAN Hidep pasti apal kénéh kana maksud kalimah wawaran, nyaéta kalimah anu tujuanana méré nyaho ka nu lian ngeunaan hiji perkara. Kalimah wawaran bisa ditepikeun sacara lisan jeung tulisan. Kalimah wawaran nu ditulis kudu nyumponan kaedah (aturan), diantarana bae, awal kalimah kudu ditulis ku aksara gedé sarta dipungkas ku tanda titik ( . ).

Tengetan conto kalimah wawaran di handap! Baca maké lentong nu bener tur merenah! 1. Di sakola badé diayakeun pertandingan baskét antar kelas. 2. Abdi badé diajar degung sareng siswa kelas tilu. 3. Unggal dinten pun lanceuk sok mapagkeun. 4. Pun Bapa mah sanés guru SMP Negeri 1 Talaga, nanging guru SMP Negeri 1 Cikijing. 5. Unggal dinten Minggu abdi sok sepeda santéy ka Waduk Darma Kuningan. 6. Tim Volley MTs. Negeri 1 Cingambul ngayakeun tanding persahabatan jeung tim volley SMP Negeri 2 Cikijing. 7. Unggal poé Jumaah soré, anggota pramuka SMP Negeri 1 Cingambul milu latihan pramuka di SD. 8. Kepala SMP Negeri 1 Sukahaji ngawajibkeun sakumna warga SMP pikeun miara kabersihan lingkungan sakola. UJI KOMPETENSI 2 Prak ku hidep jieun kalimah wawaran ! ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. ______________________________________________________________________ 5. ______________________________________________________________________ RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) Mata Pelajaran SMP/MTs. Kelas/Semester Alokasi Waktu : Bahasa Sunda : : :

1. 2. 3.

A. Standar Kompetensi

B. Kompetensi Dasar

C. Tujuan Pembelajaran

D. Materi Pokok

E. Metode Pembelajaran

F. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 Pendahuluan

Kegiatan

Waktu

Kegiatan Inti

Penutup

2

Pendahuluan

Kegiatan Inti

Penutup

G. Alat/ Bahan / Sumber

H. Penilaian

Indikator

Teknik Bentuk

Instrumen

Kunci Jawaban

Mengetahui Kepala Sekolah,

Cingambul, Juli 2009 Guru Mata Pelajaran

___________________________ NIP.

_________________________ NIP.

LAMPIRAN 1 BAHAN AJAR LAMPIRAN 2 LEMBAR KERJA SISWA LAMPIRAN 3 ALAT DAN RUBRIK PENILAIAN LAMPIRAN 4 PENGAYAAN LAMPIRAN 5 REMIDIAL