Anda di halaman 1dari 24

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/1-27

Pembubaran Persekutuan
Dengan masuknya seorang sekutu kerja yang baru atau keluarnya sekutu kerja atau meninggalnya seorang sekutu maka akan membubarkan persetujuan bersama persekutuan. Suatu persekutuan dikatakan bubar apabila persetujuan awal para sekutu untuk menjalankan usaha bersama-sama dilanggar dan tidak berlaku lagi. Misalnya, persekutuan secara otomatis bubar jika salah seorang sekutu meninggal dunia. Apabila timbul perselisihan di antara para sekutu, maka atas permintaan seorang sekutu atau lebih pengadilan dapat memutuskan pembubaran persekutuan firma. Pengunduran diri salah seorang sekutu atau lebih lewat penjualan kepentingannya juga membubarkan persekutuan firma. Dengan bubarnya persekutuan firma, maka wewenang para sekutu untuk menjalankan perusahaannya juga berakhir. Walaupun pembubaran ini mengakhiri asosiasi perorangan-perorangan untuk tujuan awal mereka, namun hal ini tidak berarti pembubaran perusahaan atau bahkan hambatan dalam kelangsungan hidupnya. Kalau seorang sekutu meninggal atau mengundurkan diri, maka perusahaan dapat dilanjutkan sebagai persekutuan firma baru, yang terdiri dari sekutu-sekutu yang ada ataupun sekutu-sekutu yang ada ditambah dengan masuknya seorang sekutu baru.

Kondisi yang menimbulkan pembubaran persekutuan Masuknya sekutu baru dan keluarnya sekutu lama pada persekutuan akan mengakibatkan pembubaran. Pembubaran ada dua jenis: 1. Pembubaran persekutuan dari segi hukum (perubahan surat perjanjian/akte pendirian), tetapi kegiatan perusahaan tetap dilanjutkan, ini disebut disolution. 2. Pembubaran persekutuan dengan menghentikan kegiatan dan penutupan

perusahaan atau disebut likuidasi.

Kondisi-kondisi yang menimbulkan pembubaran persekutuan firma dikelompokkan dan diikhtisarkan sebagai berikut:

Akuntansi Lanjutan / KA Pembubaran oleh tindakan sekutu Pembubaran karena ketentuan Undang-undang

AG 01/2-27

Persekutuan firma dengan sendirinya bubar karena kemungkinan-kemungkinan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, yakni: 1) Seorang anggota persekutuan firma meninggal dunia. 2) Seorang sekutu atau persekutuan firma itu sendiri mengalami kebangkrutan. 3) Setiap kejadian yang menyebabkan perusahaan tidak layak untuk menjalankan kegiatan usahanya lagi atau bagi individu-individu untuk menjalankan perusahaan sebagai persekutuan firma. 4) Perang. Pembubaran oleh Keputusan Pengadilan Pengadilan dapat memutuskan pembubaran karena terbukti timbul hal-hal sbb: 1) Seorang sekutu tidak waras atau tidak mampu untuk menyelesaikan setiap masalah atau untuk memenuhi bagiannya dalam perjanjian persekutuan firma. 2) Sikap seorang sekutu yang merugikan perusahaan. 3) Perselisihan intern di antara para sekutu. 4) Kelanjutan perusahaan tidak mungkin lagi menguntungkan. Akuntansi untuk pembubaran Masuknya sekutu baru dengan membeli kepentingan sekutu lama Seseorang dapat diterima sebagai sekutu baru hanya dengan kesepakatan semua sekutu. Penerimaan sekutu baru menimbulkan perjanjian baru dan hal ini merupakan pembentukan persekutuan firma baru; persekutuan firma yang sebelumnya dianggap bubar dengan kesepakatan umum. Persetujuan persekutuan firma hanya mengikat sepanjang para sekutunya tetap tunduk terhadap persetujuan yang ditetapkan. Dengan masuknya seorang sekutu baru, maka suatu persetujuan baru harus dirancang untuk menetapkan kepentingan

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/3-27

sekutu pada pembentukan firma, pembagian laba dan rugi, dan semua hal yang menyangkut asosiasi. Seorang sekutu yang baru masuk biasanya menyetorkan aktiva untuk memperoleh kepentingan dalam persekutuan firma yang baru didirikan. Seseorang dapat dapat memperoleh kepentingan dalam persekutuan firma lewat:

1. Masuknya sekutu baru dengan membeli kepentingan sekutu lama Jika semua sekutu setuju untuk menerima seorang pembeli kepentingan sebagai sekutu, maka hal ini akan membubarkan persekutuan firma yang lama dan menciptakan persekutuan firma baru.

Contoh 1: Firma Selvi dan Andi dengan masing-masing modal sebesar Rp. 75.000.000 dan Rp. 90.000.000. Rasio laba/rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal. Henni diterima sebagai sekutu baru dengan membeli kepentingan sekutu lama sebesar 1/6 bagian Rp. 50.000.000. Jawab: Jurnal firma atas masuknya sekutu Henni:
M odal Selvi M odal Andi M odal Henni Rp. 12.500.000 Rp. 15.000.000 Rp. 27.500.000

Catatan: uang sebesar Rp. 50.000.000 diterima oleh para sekutu lama sesuai dengan perjanjian.

2. Perolehan Kepentingan Lewat Investasi Apabila seseorang memperoleh kepentingan dengan melakukan investasi, maka aktiva dan modal persekutuan firma akan bertambah.

Contoh 2: Persekutuan bergerak dalam bidang percetakan, modal sekutu lama terdiri dari Selvi sebesar Rp. 300.000.000 dan Christi sebesar Rp. 187.500.000. Pembagian laba/rugi sekutu lama sesuai dengan ratio modal awal yang disetor. Sekutu Rita

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/4-27

diterima sebagai sekutu baru dan menyerahkan mesin percetakan seharga Rp. 560.000.000. sekutu lama setuju menerima Rita dengan nilai mesin sebesar Rp. 480.000.000 Jawab: Jurnal persekutuan atas masuknya Rita:

M esin M odal Rita

Rp. 480.000.000 Rp. 480.000.000

Dasar dalam pemberian ada tidaknya goodwill dan bonus serta pemberian goodwill dan bonus untuk sekutu lama atau sekutu baru: = tidak ada bonus maupun goodwill jika investasi (modal awal sekutu lama + awal sekutu setoran sekutu baru) * maka bonus/goodwill untuk sekutu lama > baru kepentingan sekutu baru < bonus/goodwill untuk sekutu baru Investasi dengan pemberian bonus atau goodwill kepada sekutu lama. Masuknya sekutu baru dengan memberikan bonus atau goodwill kepada sekutu lama berdasarkan ratio laba-rugi sekutu lama. Bonus ditentukan oleh selisih kepentingan dengan modal yang disetor, dan total modal sekutu lama dan baru yang disetor tidak berubah. Goodwill ditentukan selisih kepentingan dengan modal sekutu baru yang disetor, dan total modal sekutu lama berubah. Ketentuan bonus dan goodwill di atas tidak berlaku bila ada ketentuan modal persekutuan. Bonus dan goodwill mempunyai pengertian yang sama, tetapi berbeda dari segi pencatatan. Bonus dan goodwill adalah pengakuan adanya kelebihan terhadap salah satu pihak dalam persekutuan yang baru didirikan. Jika persekutuan firma telah beroperasi dengan sukses, maka para sekutu dapat menerima seorang sekutu baru dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Bagian dari investasi sekutu baru akan diberikan sebagai bonus kepada sekutu lama, atau 2. Goodwill persekutuan akan ditetapkan dan mengkredit sekutu lama.

Contoh 3:

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/5-27

Persekutuan Selvi dan Tini dengan masing-masing modal sebesar Rp. 52.500.000 dan Rp. 70.000.000. Sekutu lama membagi laba berdasar ratio 3 : 2. Shinta diterima sebagai sekutu baru dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 85.750.000. Kepentingan sekutu Shinta pada persekutuan sebesar 40%.

Metode Bonus.
M odal Selvi M odal Tini M odal Shinta Total m odal = = = = Rp. 52.500.000 Rp. 70.000.000 Rp. 85.750.000 Rp. 208.250.000

Kepentingan Shinta = 40% * Rp. 208.250.000 M odal yang disetor Shinta Bonus untuk sekutu lam a

Rp. 83.300.000 Rp. 85.750.000 Rp. 2.450.000

Jurnal persekutuan atas masuknya sekutu Shinta:


Kas Modal Selvi Modal Tini Modal Shinta Rp. 85.750.000 Rp. 1.470.000 Rp. 980.000 Rp. 83.300.000

Metode Goodwill
Total m odal sekutu lam dan baru = Rp. 85.750.000 : 40% a Total m odal sekutu lam dan baru yang disetor a Goodwill untuk sekutu lam a = Rp. 214.375.000 Rp. 208.250.000 Rp. 6.125.000

Jurnal persekutuan atas masuknya sekutu Shinta:


Kas Goodwill Modal Selvi Modal Tini Modal Shinta Rp. 85.750.000 Rp. 6.125.000 Rp. 3.675.000 Rp. 2.450.000 Rp. 85.750.000

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/6-27

Investasi dengan pemberian bonus atau goodwill kepada sekutu baru. Hal ini terjadi apabila sekutu lama mempunyai nilai tambah dibandingkan sekutu lama. Misal, sekutu baru ahli di bidang pemasaran. Metode bonus dengan memberikan tambahan modal kepada sekutu baru dan mengurangi modal sekutu lama. Metode goodwill ditetapkan bila modal persekutuan yang baru tidak sama dengan modal persekutuan lama setelah ditambah investasi dari sekutu baru.

Contoh 4: Persekutuan Selvi dan Adi dengan modal masing-masing sebesar Rp. 150.000.000 dan Rp. 210.000.000. Pembagian laba-rugi persekutuan dengan ratio 30% : 70%. Widya diterima sebagai sekutu baru dengan menyerahkan persediaan barang dagang sebesar Rp. 330.000.000, dengan kepentingan 60%. Barang dagang dilakukan penilaian kembali sebesar Rp. 240.000.000 dan telah disetujui oleh para sekutu.

Metode Bonus Perhitungan: Total modal sekutu lama dan baru:

M odal Selvi M odal Adi M odal W idya Total m odal

Rp. 150.000.000 Rp. 210.000.000 Rp. 240.000.000 Rp. 600.000.000

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/7-27

Kepentingan W idya = 60% * Rp. 600.000.000 = 360.000.000 Rp. Setoran m odal W idya Rp. 240.000.000 Bonus untuk sekutu baru Rp. 120.000.000

Jurnal persekutuan atas masuknya Widya:


Persediaan barang dagang Modal Selvi Modal Adi Modal Widya Rp. 240.000.000 Rp. 36.000.000 Rp. 84.000.000 Rp. 360.000.000

Metode Goodwill Total modal sekutu lama:

Selvi Adi Total m odal sekutu lam a

Rp. 150.000.000 Rp. 210.000.000 = Rp. 360.000.000

Kepentingan sekutu lama = 1-60% = 40%

Total m odal ketiga sekutu = Rp. 360.000.000 : 40% =p. 900.000.000 R Total m odal ketiga sekutu yang disetor Rp. 600.000.000 Goodwill untuk sekutu baru Rp. 300.000.000

Jurnal persekutuan atas masuknya Widya:

Persediaan barang dagang Goodwill Modal Widya

Rp. 240.000.000 Rp. 300.000.000 Rp. 540.000.000

Tidak ada ketentuan bonus dan goodwill untuk sekutu lama dan baru.

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/8-27

1. Kepentingan sekutu baru sama dengan modal yang disetor, maka tidak ada bonus dan goodwill. Contoh 5: Firma Selvi dan Yaya dengan modal sebesar Rp. 200.000.000 dan Rp. 250.000.000. Pembagian laba-rugi berdasarkan ratio modal awal. Tessy diterima sebagai sekutu baru dengan menyerahkan uang tunai Rp. 150.000.000, dan kepentingan pada persekutuan 1/4 bagian. Perhitungan:

M odal Selvi = Rp. 200.000.000 M odal Yaya = Rp. 250.000.000 M odal Tessy = Rp. 150.000.000 Rp. 600.000.000
Kepentingan Tessy 1/4 bagian sama dengan 15/60, maka tidak ada bonus dan goodwill. Jurnal firma atas masuknya Tessy:
Kas Rp. 150.000.000 M odal Tessy Rp. 150.000.000

2. Kepentingan sekutu baru lebih kecil dari modal yang disetor, maka bonus dan goodwill untuk sekutu lama. Contoh 6: Sama dengan contoh soal 5, tapi kepentingan Tessy sebesar 20%. Kepentingan Tessy (20%) lebih kecil dari modal yang disetor (15/60), maka bonus atau goodwill untuk sekutu lama. Perhitungan metode Bonus:

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/9-27

Kepentingan Tessy = 20% * Rp. 600.000.000 M odal yang disetor Tessy Bonus untuk sekutu lam a

Rp. 120.000.000 Rp. 150.000.000 Rp. 30.000.000

Jurnal firma atas masuknya Tessy:

Kas Rp. 150.000.000 M odal Selvi M odal Yaya M odal Tessy

Rp. 13.333.333,33 Rp. 16.666.666,67 Rp. 120.000.000

*) Modal Selvi = (200.000.000/450.000.000)*30.000.000 = 13.333.333,33 Modal Yaya = (250.000.000/450.000.000)*30.000.000 = 16.666.666,67

Perhitungan metode goodwill:


Total m odal ketiga sekutu = 150.000.000 : 20% = Total m odal ketiga sekutu yang disetor Goodwill untuk sekutu lam a Rp. 750.000.000 Rp. 600.000.000 Rp. 150.0000.000

Jurnal firma atas masuknya Tessy:


Kas Rp. 150.000.000 Goodwill Rp. 150.000.000 M odal Selvi M odal Yaya M odal Tessy

Rp. 66.666.666,67 Rp. 83.333.333,33 Rp. 150.000.000

3. Kepentingan sekutu baru lebih besar dari modal yang disetor, maka bonus atau goodwill untuk sekutu baru. Contoh 7: Sama dengan contoh 5, tetapi kepentingan Tessy sebesar 30%.

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/10-27

Kepentingan Tessy (30%) lebih besar dari modal yang disetor (15/60), maka bonus atau goodwill untuk sekutu baru. Perhitungan metode Bonus:
Kepentingan Tessy = 30% * Rp. 600.000.000 M odal disetor Tessy Bonus untuk sekutu baru = 180.000.000 Rp. Rp. 150.000.000 Rp. 30.000.000

Jurnal firma atas masuknya Tessy:

Kas M odal Selvi M odal Yaya M odal Tessy

Rp. 150.000.000 Rp. 13.333.333,33 Rp. 16.666.666,67 Rp. 180.000.000

Perhitungan metode Goodwill: Total modal sekutu lama = Rp. 450.000.000. Kepentingan sekutu lama = 1-30% = 70%.
Total m odal ketiga sekutu = 450juta : 70% = Total m odal ketiga sekutu yang disetor Goodwill untuk sekutu baru Rp. 642.857.142,9 Rp. 600.000.000 Rp. 42.857.142,9

Jurnal firma atas masuknya Tessy:


Kas Rp. 150.000.000 Goodwill Rp. 42.857.142,9 M odal Tessy Rp. 192.857.142,9

4. Kepentingan sekutu baru lebih kecil dengan modal yang disetor, dan total modal yang diinginkan sama dengan total modal yang disetor oleh sekutu lama dan baru. Masuknya sekutu baru akan menimbulkan bonus untuk sekutu lama. Contoh 8:

10

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/11-27

Firma Selvi dan Novi dengan modal masing-masing sebesar Rp. 75.000.000 dan Rp. 90.000.000. Firma tersebut membagi laba-rugi 30% dan 70%. Min diterima sebagai sekutu baru dengan menyerahkan kendaraan sebesar Rp. 100.000.000 dengan kepentingan 30%. Para sekutu setuju kendaraan dinilai wajar sebesar Rp.85.000.000. Total modal yang diinginkan pada persekutuanbaru sebesar Rp. 250.000.000. Diminta: jurnal masuknya sekutu Min pada persekutuan. Jawab: Perhitungan:

M odal Selvi M odal Novi M odal M in

Rp. 75.000.000 Rp. 90.000.000 Rp. 85.000.000 Rp. 250.000.000

30% 36% 34% 100%

Total modal yang diinginkan sama dengan total modal yang disetor yaitu sebesar Rp. 250.000.000, jadi hanya bonus. Kepentingan sekutu baru lebih kecil dari modal sekutu baru yang disetor (30% < 34%) jadi bonus untuk sekutu lama.

M odal yang disetor oleh M in Kepentingan M = 30% * Rp. 250.000.000 = in bonus untuk sekutu lam a

Rp. 85.000.000 Rp. 75.000.000 Rp. 10.000.000

Modal sekutu lama bertambah masing-masing sebesar: Modal Selvi = 30% * Rp. 10.000.000 = Rp. 3.000.000 Modal Novi = 70% * Rp. 10.000.000 = Rp. 7.000.000

11

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/12-27

Jurnal persekutuan atas masuknya Min:

Kendaraan Rp. 85.000.000 M odal Selvi M odal Novi M odal M in

Rp. 3.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 75.000.000

5. Kepentingan sekutu baru lebih besar dengan modal yang disetor, dan total modal yang diinginkan sama dengan total modal yang disetor oleh sekutu lama dan baru. Masuknya sekutu baru akan menimbulkan bonus untuk sekutu baru, dan modal sekutu lama berkurang. Contoh 9: Firma Selvi dan Hendry dengan modal masing-masing sebesar Rp. 37.500.000 dan Rp. 52.500.000, pembagian laba/rugi 2 : 3. Ani diterima sebagai sekutu baru dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000 dengan kepentingan sebesar 45%. Total modal yang diinginkan untuk firma yang baru sebesar Rp. 150.000.000. Perhitungan:

M odal Selvi M odal Hendry M odal Ani

Rp. 37.500.000 Rp. 52.500.000 Rp. 60.000.000 Rp. 150.000.000

25% 35% 40% 100%

Total modal yang diinginkan sama dengan total modal yang disetor yaitu sebesar Rp. 150.000.000, jadi hanya bonus. Kepentingan sekutu baru lebih besar dari modal sekutu baru yang disetor (45% > 40%) jadi bonus untuk sekutu baru.

12

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/13-27

M odal yang disetor oleh Ani Kepentingan Ani = 45% * Rp. 150.000.000 = Bonus untuk sekutu baru

Rp. 60.000.000 Rp. 67.500.000 Rp. 7.500.000

Jurnal persekutuan atas masuknya Ani:

Kas M odal Selvi M odal Hendry M odal Ani

Rp. 60.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 4.500.000 Rp. 67.500.000

6. Kepentingan sekutu baru lebih kecil dengan modal yang disetor, dan total modal yang diinginkan tidak sama dengan total modal sekutu lama dan baru yang disetor. Masuknya sekutu baru akan memberikan bonus dan goodwill untuk sekutu lama. Contoh 10: Persekutuan Selvi dan Lili mempunyai setoran modal masing-masing sebesar Rp. 125.000.000 dan Rp. 175.000.000, dengan membagi laba-rugi 2 : 3. Siska diterima sebagai sekutu baru dengan menyerahkan barang dagang sebesar Rp. 175.000.000, kepentingan Siska pada persekutuan sebesar 25% dan total modal yang diinginkan pada persekutuan baru Rp. 500.000.000. Para sekutu lama dan baru setuju bahwa nilai barang dinilai wajar sebesar Rp. 150.000.000 Perhitungan:

M odal Selvi M odal Lili M odal Siska Jum lah

Rp. 125.000.000 Rp. 175.000.000 Rp. 150.000.000 Rp. 450.000.000

27,78% 38,89% 33,33% 100%

13

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/14-27

Total modal yang diinginkan tidak sama dengan total modal sekutu lama dan baru yang disetor (Rp. 500.000.000 / Rp. 450.000.000), maka timbul bonus dan goodwill. Kepentingan sekutu baru lebih kecil dengan modal yang disetor (25% < 33,33%), maka bonus dan goodwill untuk sekutu lama.

Setoran Siska Kepentingan Siska = 25% * Rp. 500.000.000 = Bonus untuk sekutu lama Total modal yang diinginkan Total modal yang disetor Goodwill untuk sekutu lama Total bonus dan goodwill untuk sekutu lama

Rp. 150.000.000 Rp. 125.000.000 Rp. 25.000.000 Rp. 500.000.000 Rp. 450.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 75.000.000

Jurnal persekutuan atas masuknya Siska:


Persediaan barang dagang Goodwill M odal Selvi M odal Lili M odal Siska Rp. 150.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 45.000.000 Rp. 125.000.000

7. Kepentingan sekutu baru lebih besar dengan modal yang disetor dan total modal yang diinginkan tidak sama dengan total modal sekutu lama dan baru yang disetor. Masuknya sekutu baru akan memberikan bonus dan goodwill untuk sekutu baru. Contoh 11: Sama dengan contoh 10, tetapi kepentingan Siska pada persekutuan sebesar 50%. Perhitungan:

M odal Selvi M odal Lili M odal Siska Jum lah

Rp. 125.000.000 Rp. 175.000.000 Rp. 150.000.000 Rp. 450.000.000

27,78% 38,89% 33,33% 100%

14

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/15-27

Total modal yang diinginkan tidak sama dengan total modal sekutu lama dan baru yang disetor (Rp. 500.000.000 > Rp. 450.000.000), maka timbul goodwill. Kepentingan sekutu baru lebih besar dengan modal yang disetor (50% > 33,33%), maka bonus untuk sekutu baru.
Bonus untuk sekutu baru Total modal yang diinginkan Total modal yang disetor Goodwill untuk sekutu lama Total bonus yang diterima untuk sekutu baru Rp. 100.000.000 Rp. 500.000.000 Rp. 450.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000

Jurnal persekutuan atas masuknya Ani:


Kas Modal Selvi Modal Lili Goodwill Modal Siska Rp. 150.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 150.000.000

Penyelesaian dengan pengunduran diri seorang sekutu Pengunduran diri salah seorang sekutu, di mana kegiatan perusahaan tetap dilanjutkan oleh sekutu yang tinggal. Hal ini para sekutu yang lama harus membayar kepada sekutu yang mengundurkan diri. Pembayaran kepada sekutu yang keluar ada 2 (dua) kemungkinan yaitu: 1. Pembayaran lebih besar dari saldo modalnya. 2. Pembayaran lebih kecil dari saldo modalnya. o Pembayaran Kepada Sekutu yang Mengundurkan Diri Suatu Jumlah yang Melebihi Saldo Modalnya.

15

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/16-27

Pembayaran kepada sekutu yang keluar melebihi saldo modalnya, pencatatannya ada 3 (tiga) metode: a. Selisihnya dicatat sebagai bonus. b. Selisihnya dicatat sebagai goodwill. c. Modal persekutuan dinilai kembali dengan dasar jumlah selisihnya. Seorang sekutu dapat mengundurkan diri dari persekutuan firma setiap saat. Jika seorang sekutu mempunyai hak di dalam persekutuan, maka ia dapat mengklaim sejumlah penuh kepentingannya di dalam perusahaan yang bersangkutan. Lain halnya apabila seorang sekutu mengundurkan diri dengan melanggar persetujuan firma dan tanpa kesepakatan bersama seluruh partisipan, maka ia harus bertanggungjawab kepada sekutu lainnya atas setiap kerugian yang mereka derita akibat tindakan sekutu yang mengundurkan diri tersebut. Dalam hal ini, klaim seorang sekutu yang mengundurkan diri atas kepentingannya mungkin jadi melemah sebagian atau seluruhnya akibat kerugian yang disebabkan oleh pengunduran dirinya. Pengunduran diri seorang sekutu dapat menyebabkan pembubaran perusahaan sepenuhnya. Sebaliknya, perusahaan dapat dilanjutkan tanpa hambatan, sementara penyelesaian dengan sekutu yang mengundurkan diri dilakukan dengan: 1. Pembelian kepentingannya oleh salah seorang sekutu yang lain atau dengan 2. Pembayaran kepadanya uang kas perusahaan atau aktiva lainnya untuk memenuhi kepentingannya. Dalam hal terakhir di atas, pengunduran diri seorang sekutu akan dipertimbangkan sebagai pembubaran persekutuan yang lama dan akan mendirikan persekutuan yang baru. Pembelian kepentingan sekutu yang mengundurkan diri oleh sekutu yang akan mengakibatkan pemindahan modal sekutu yang mengundurkan diri ke perkiraan modal sekutu yang membelinya; jumlah sebenarnya yang dibayarkan kepada sekutu yang mengundurkan diri merupakan transaksi di luar persekutuan firma dan tidak ditetapkan dalam buku persekutuan firma. Penyelesaian pembayaran oleh persekutuan firma kepada sekutu yang mengundurkan diri mengakibatkan penurunan aktiva perusahaan, yang dibarengi dengan penghapusan

16

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/17-27

modal sekutu yang mengundurkan diri. Jika penyelesaian ditangguhkan sampai tanggal pengunduran diri, maka perkiraan modal sekutu yang mengundurkan diri ditutup dan perkiraan kewajiban di kredit sebesar jumlah yang harus dibayarkan dalam penyelesaian. Contoh 13: Firma SEL dengan modal masing-masing sekutu; S sebesar Rp. 70.000.0000, E sebesar Rp. 50.000.000 dan L sebesar Rp. 80.000.000. Pembagian rugi-laba berdasarkan ratio 2 : 3 : 4. Sekutu L mengundurkan diri karena suatu hal, para sekutu setuju membayar L sebesar Rp. 98.000.000. a. Selisihnya dicatat sebagai bonus. Selisih pembayaran dengan saldo modal sekutu lama dicatat sebagai bonus, maka modal sekutu yang tinggal akan berkurang sesuai dengan perbandingan laba-rugi sekutu yang tinggal.
M odal L Dibayar Bonus Rp. 80.000.000 Rp. 98.000.000 Rp. 18.000.000

Jurnal atas keluarnya sekutu L:


Modal S Modal E Modal L Kas Rp. 7.200.000 Rp. 10.800.000 Rp. 80.000.000 Rp. 98.000.000

b. Selisihnya dicatat sebagai goodwill. Selisih pembayaran dengan saldo modal sekutu lama dicatat sebagai goodwill. Goodwill hanya diberikan kepada sekutu yang keluar.

Jurnal firma atas keluarnya sekutu L:

17

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/18-27

Goodwill Modal L Kas

Rp. 18.000.000 Rp. 80.000.000 Rp. 98.000.000

c. Modal persekutuan dinilai kembali dengan dasar jumlah selisihnya atau dibentuk goodwill untuk semua sekutu. Selisih pembayaran dengan saldo modal sekutu lama dicatat sebagai goodwill atau aktiva laiinya. Goodwill yaitu selisih pembayaran dibagi ratio modal sekutu yang keluar dan dialokasikan kepada para sekutu yang tinggal dan keluar. Pada metode ini, modal persekutuan dilakukan penilaian kembali sebesar nilai goodwill diatas.

Goodwill = Rp. 18.000.000 : 4/9 = Rp. 40.500.000. Goodwill dialokasikan kepada para sekutu masing-masing sebesar: S = 2/9 * Rp. 40.500.000 = Rp. 9.000.000 E = 3/9 * Rp. 40.500.000 = Rp. 13.500.000 L = 4/9 * Rp. 40.500.000 = Rp. 18.000.000

Jurnal firma atas goodwill:

Goodwill M odal S M odal E M odal L

Rp. 40.500.000 Rp. 9.000.000 Rp. 13.500.000 Rp. 18.000.000

Jurnal firma atas pembayaran kepada sekutu L:


M odal L Kas Rp. 98.000.000 Rp. 98.000.000

o Pembayaran Kepada Sekutu yang Mengundurkan Diri Dengan Jumlah yang Lebih Kecil Daripada Saldo modalnya. Pencatatan pembayaran kepada sekutu yang keluar lebih kecil dari saldo modalnya, ada dua metode yaitu goodwill dan bonus.

18

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/19-27

Contoh 15: Persekutuan SAM dengan masing-masing modal yaitu S sebesar Rp. 100.000.000, A sebesar Rp. 180.000.000, dan M sebesar Rp. 240.000.000. Persekutuan membagi laba-rugi berdasarkan ratio 30% : 30% : 40%. Sekutu M mengundurkan diri dari perusahaan dengan dibayar sebesar Rp. 208.000.000 Metode Goodwill Goodwill dihitung dari selisih modal sekutu yang keluar dengan pembayaran dibagi ratio laba-ruginya. Goodwill akan mengurangi modal para sekutu berdasarkan ratio laba-rugi, dicatat dengan mendebit modal para sekutu dan mengkredit goodwill. Bila tidak ada saldo goodwill pada persekutuan, maka akan mengurangi aktiva bersih (net asset) persekutuan. Perhitungan Goodwill: Selisih = Rp. 240.000.000 Rp. 208.000.000 = Rp. 32.000.000 Goodwill = Rp. 32.000.000 : 40% = Rp. 80.000.000

Modal para sekutu masing-masing berkurang sebesar: S = 30% * Rp. 80.000.000 = Rp. 24.000.000 A = 30% * Rp. 80.000.000 = Rp. 24.000.000 M = 40% * Rp. 80.000.000 = Rp. 32.000.000

Jurnal untuk mencatat goodwill:


Modal S Modal A Modal M Goodwill Rp. 24.000.000 Rp. 24.000.000 Rp. 32.000.000 Rp. 80.000.000

Jurnal pembayaran kepada sekutu M:

Modal M Kas
Metode Bonus

Rp. 208.000.000 Rp. 208.000.000

Selisih pembayaran dengan modal sekutu yang keluar diakui sebagai bonus. Bonus akan menambah modal sekutu yang tinggal berdasarkan rasio laba-rugi. Bonus = Rp. 240.000.000 Rp. 208.000.000 = Rp. 32.000.000

19

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/20-27

Modal sekutu yang tinggal bertambah besar: Modal S = 30% /60% * Rp. 32.000.000 = Rp. 16.000.000 Modal A = 30%/60% * Rp. 32.000.000 = Rp. 16.000.000

Jurnal atas keluarnya sekutu M:

M odal M M odal S M odal A Kas

Rp. 240.000.000 Rp. 16.000.000 Rp. 16.000.000 Rp. 208.000.000

Menjadikan persekutuan firma sebagai perseroan terbatas Para sekutu dapat memutuskan untuk mengubah persekutuan firma menjadi perseroan terbatas, agar dapat memperoleh keuntungan yang terdapat dalam bentuk perseroan terbatas. Apabila akte yang menetapkan perseroan terbatas diberikan, maka perseroan ini akan bertindak untuk memperoleh aktiva bersih persekutuan firma, untuk ditukar dengan sahamnya. Saham yang diterima oleh persekutuan firma dibagikan kepada para sekutu dalam menyelesaikan kekayaan mereka. Dengan demikian, perseroan terbatas mengambilalih aktiva persekutuan firma dan menanggung kewajiban persekutuan firma. Persekutuan firma dibubarkan dan para sekutunya sekarang menjadi pemegang saham dalam perseroan terbatas yang baru dibentuk. Dalam menjalankan perseroan tersebut dapat tetap menggunakan buku lama pesekutuan firma atau membuka sebuah buku baru.

o Buku Persekutuan Firma Terus Digunakan Jika terus menggunakan buku firma, maka ayat-ayat jurnal yang dibutuhkan untuk dilaporkan:

20

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/21-27

1. perubahan dalam nilai aktiva dan kewajiban serta kepentingan para sekutu sebelum diubah menjadi persero. 2. perubahan dalam bentuk kepemilikan. Perkiraan penilaian kembali dapat dibebani dengan kerugian dan dikredit dengan keuntungan dari penilaian kembali, dan saldo dalam perkiraan ini selanjutnya dapat ditutup pada perkiraan modal dalam ratio laba-rugi. o Penggunaan Buku Baru untuk Perseroan Terbatas Jika dibuka buku baru maka semua perkiraan persekutuan firma ditutup. Dalam menutup perkiraan persekutuan firma, ayat-ayat jurnal dibuat untuk mencatat pemindahan aktiva dan kewajiban ke perseroan terbatas., penerimaan saham dalam pembayaran aktiva bersih yang dipindahkan, dan pembagian saham kepada para sekutu. Jika dikehendaki untuk menyusun ikhtisar yang lengkap mengenai transaksi yang mengakhiri persekutuan firma, maka ayat-ayat jurnal juga dapat dibuat untuk melaporkan penilaian kembali aktiva bersih dan kepentingan para sekutu sebelum pemindahan aktiva dan kewajiban dicatat. Ayat-ayat jurnal dibuat dalam buku baru perseroan terbatas untuk mencatat aktiva yang diperoleh, kewajiban yang ditanggung, dan saham yang diterbitkan sebagai pembayaran untuk aktiva bersih. Contoh 16: Suatu persekutuan S dan A membagi laba dan rugi dengan perbandingan yang sama. Mereka memutuskan untuk melebur persekutuannya menjadi sebuah perseroan yaitu PT SDA dengan modal dasar yang terbagi dalam 25.000 saham biasa nominal @Rp. 75.000. Posisi keuangan persekutuan sebelum diadakan peleburan adalah sebagai berikut:

21

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/22-27

"PERSEKUTUAN S & A" Neraca per 31 Desember 2000 AKTIVA HUTANG & MODAL Kas 40.000.000 Hutang dagang 25.000.000 Piutang dagang 42.500.000 Wesel Bayar 20.000.000 Cad. Ker. piutang (2.500.000) Modal S 300.000.000 40.000.000 Modal A 360.000.000 Persediaan BD 100.000.000 Tanah 100.000.000 Gedung 500.000.000 Akm. Peny. gedung (75.000.000) 425.000.000 Total Aktiva 705.000.000 Total Pasiva 705.000.000
Persekutuan S dan A menghendaki agar diadakan penilaian kembali terhadap beberapa jenis aktiva sebelum diadakan peleburan ke perseroan. Adapun aktiva yang diadakan penilaian kembali yaitu:

Piutang dagang Gedung Tanah

Rp. 30.000.000 Rp. 475.000.000 Rp. 115.000.000

Jurnal yang diperlukan apabila perseroan melanjutkan buku persekutuan 1. Penyesuaian rekening dan penilaian kembali aktiva.

Tanah Akm Peny. Gedung . Cad. Ker. piutang Rekening penyesuaian m odal

Rp. 15.000.000 Rp. 25.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 30.000.000

2. Pembagian keuntungan (kerugian) karena penilaian kembali.

Rekening penyesuaian modal Modal S Modal A

Rp. 30.000.000 Rp. 15.000.000 Rp. 15.000.000

3. Pengeluaran saham-saham untuk sekutu S dan A.

22

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/23-27

Modal S Modal A Modal saham


keterangan:

Rp. 315.000.000 Rp. 375.000.000 Rp. 690.000.000

M odal S m ula-m ula = Rp. 300.000.000 Keuntungan penilaian kem bali Rp. 15.000.000 Saldo m odal akhir Rp. 315.000.000

M odal A m ula-m ula = Rp. 360.000.000 Keuntungan penilaian kem bali Rp. 15.000.000 Saldo m odal akhir Rp. 375.000.000
Dengan demikian maka sekutu S akan menerima 4200 lembar saham @Rp. 75.000 dan sekutu A menerima 5000 lembar saham @Rp. 75.000. Sehingga Neraca Perseroan yang baru menjadi seperti ini:
PT SDA Neraca pembukaan Per Januari 2001 AKTIVA Kas Piutang dagang Cad. Ker. piutang Persediaan BD Tanah Gedung Akm. Peny. gedung Total Aktiva HUTANG & MODAL 40.000.000 Hutang dagang 25.000.000 42.500.000 Wesel Bayar 20.000.000 (12.500.000) Modal Saham 690.000.000 30.000.000 100.000.000 115.000.000 500.000.000 (50.000.000) 450.000.000 735.000.000 Total Pasiva 735.000.000

Jurnal yang diperlukan apabila perseroan membuka buku baru tersendiri Menutup saldo rekening pembukuan persekutuan (jurnal no. 1 dan 2). 1. mencatat jurnal pada saat persekutuan S dan A ditutup, sesudah mengadakan penilaian kembali (pada buku lama).

23

Akuntansi Lanjutan / KA

AG 01/24-27

Piutang perseroan Hutang dagang W esel bayar Cad. Ker piutang Akm Peny. Piutang . Kas Piutang dagang Persediaan barang dagangan Gedung Tanah

Rp. 690.000.000 Rp. 25.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 12.500.000 Rp. 25.000.000 Rp. 40.000.000 Rp. 42.500.000 Rp. 100.000.000 Rp. 500.000.000 Rp. 90.000.000

2. saat sekutu S dan A menerima saham-saham dari perseroan (pada buku lama).

M odal S Rp. 315.000.000 M odal A Rp. 375.000.000 Piutang perseroan Rp. 690.000.000

Pencatatan dalam buku perseroan yang baru dengan mentransfer kekayaan bersih dan pembagian saham kepada pemilik lama (jurnal no. 3 dan 4). 3. pencatatan saat pemindahan aktiva dan hutang S dan A (dalam buku baru).

Kas Piutang dagang Persediaan barang dagangan Gedung Tanah Hutang--S dan A Hutang dagang W esel bayar Cad. Ker piutang Akm Peny. Piutang .

Rp. 40.000.000 Rp. 42.500.000 Rp. 100.000.000 Rp. 500.000.000 Rp. 90.000.000 Rp. 690.000.000 Rp. 25.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 12.500.000 Rp. 25.000.000

4. pencatatan saat perseroan mengeluarkan saham-saham untuk S dan A.

Hutang-- S dan A M odal Saham

Rp. 690.000.000 Rp. 690.000.000

24