P. 1
Sajak Sunda

Sajak Sunda

|Views: 132|Likes:
Dipublikasikan oleh asepstkip

More info:

Published by: asepstkip on Jun 11, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2012

pdf

text

original

TUKEURAN IEU SAJAK Tukeuran ieu sajak Ku salambar simbut atawa samak saheulay Heug rungkupkeun ka barudak nu teu

kaburu heuay Pating golepak dina trotoar Tukeuran ieu sajak ku beas wuluh atawa heucak Heug sidkahkeun kanu haropak Anu marangkuk di saung atawa di kolong sasak Tukeuran ieu sajak Ku sababaraha siki pelor Heug tembakkeun kana genggerong koruptor manipulator Sina enya kalojor Tukeuran ieu sajak Ku beubeutian tina kalbu anu rido Keur nyebor anu balangsak (Lamun teu kitu sasaak) (Yus Rusyana, Ciliwung, 19 Juli 1966) WASIAT KONGLOMERAT Lamun Apih paeh pangbungkuskeun ku salambar boeh ladang ngeleketek tina rupa-rupa proyek Lamun Apih nemahan pati

iuh gunung kuring angin ulin dina embun-embunan sawaktu-waktu kuring kudu nepungan dumeh hirup halabhab cinta di maranehna nya ayana Aya sababna kuring tibelat aya sababna kuring pegat tapi nu ahir lain kaabadian kakasih dina hate ngawih deui Iuh. nyata tanda-tanda ngabalungbung jalan hirup .pangmesenkeun padung jati ladang ngumpulkeun komisi jeung rupa-rupa korupsi Kontrak-kontrak nucan diteken Jeung SPK-SPK nu can dilaksanakeun awurkeun luhureun paesan na tetengger heug tulisan : parantos mulang ka kalanggengan Apih. 1992.iuh gunung kuring nyata. konglomerat tuladan (Taufik Faturahman. Galura No.38) PANGBALIKAN Iuh.

Ciawang .28-7-56. tina Kanjutkundang) LEUWI sora nu tinggerendeng teu weleh saheng di leuwi aing laut nu tan istirah teu weleh motah di leuwi aing di leuwi aing sagala teu weleh betah sagala teu weleh motah (Abdullah Mustappa.217) LALAKON I Mangsa budak resep ulin ngarucu bulan mangsa rumaja resep wanoja ngumbar asmara nincak sawawa narik jangkar ngambah sagara geus kolot mah kari tapakur . Tina Mangle No.nepi ka nyawa rek asup ka maranehna kuring rek balik ka maranehna kuring rek pamit (Wahyu Wibisana.

puguh mega dipapay di awang-awang: cek aing angin bongan kitu karasana. nyerina raheut tatamba ka saban tabib: cek aing ngimpi .isuk sore ngitung umur! (Hadi AKS. Teu kapireng da puguh katalimbeng rusiah Dina sakeclak cimata. Iskandar. Tina Galura No.39) LAGU HIRUP Unggal poe unggal lengkah nataan tanggal dina kalender angger aya nu diarep-arep ari umur melesat henteu kajeueung Dina beja dina carita teu weleh aya nu miheulaan warna-warni kajadian. Aya nu miang teu mulang deui (Eddy D. Aya kasedih nu teu kedal. 1992) BONGAN KITU Bongan kitu disebutna. Dina kongkolak kahirupan.

Keur kitu. beda jeung nu lian diguliksek dina kamus: cek aing ibadah bongan kitu itunganana: Gusti (Juniarso Ridwan. Barengong angin jeung manuk mireungeuh mangpirang peureup tinggorowok nyentakan beurang bayeungyang. nyarita sorangan ditataan di rs jiwa: cek aing eling bongan kitu ayana. Ngadegdeg angin jeung manuk nenjo beurang beuki soak gogobrot juuh kesangan. Angin teh tibuburanjat nyusul manuk nu ti heula ngagarapak tina dahan kana dahan. Tinggorowok. Beurang tembong rerenjagan tuluy kabur sakur pangacianana. 1992) PADUNGDUNG DANGDUT “Hidup! Hidup! Hidup!” cek peureup mani baruleud ngahaja nonjokkan angin nu keur tibra lebah liliuh caringin.bongan kitu digambarna. “Hidup aing! Hidup aing! Hidup aing!” cek peureup beuki tararik bari tembong aya seuneu ngabebela tina sela-sela ramo. Ger campuh peureup jeung peureup nu sarua pada-pada sareuneuan ngabebela Peureup diadu jeung peureup deui. Tingjarekok sora nu . geulis kabina-bina ditepungan unggal wayah: cek aing werejit bongan kitu pandena. panonpoe ngagilerkeun cahayana nyorot peureup nu ngabring ti peuntas ditu “Aing ge hidup! Aing ge hidup! Aing ge hidup!” cek peureup nu karek cunduk sarta teu tata teu titi ujug-ujug ngajorag nu keur sesentak.

Handapeun Sora Sit-uncuing Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 07-12-2010 | 1 Komentar » . (Godi Suwarna. dua peureup nu baradag sasalaman handapeun tangkal caringin. Angin mabal. Nyéh. Kotakidul. Ridwan Cenah hirup teh jalan nu pagaliwota Sedeng cinta ngan saukur teteguhan Urang bebas leumpang mapay nu can kasorang Nyorangan atawa babarengan teu jadi sual Di mana aya kacinta di dinya urang bakal ngalalana Cenah hirup teh kabel nu pakuranteng Sedeng cinta ngan sakadar layar monitor Sing nyalse.. Hirup Ngan Ukur Cenah Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 07-12-2010 | 7 Komentar » Sajak IWAN M. Sing daria. sawaréh lalumpatan di jalan-jalan patakonan. Langit beuki alum némbongkeun kaceuceub. Beureum. bulan seuri basa kuring ngajak sasalaman. […] » Selengkapnya. Kuring beuki anteng ngelun-ngelunkeun haseup filter.patonjok-tonjok. jadi tumbal dina réwuan juta lampu nu moncorong. konéng ngagindingan kota. Nu itu nyiwit ceuli saeutik. Beurang geheng. sumarambah ngalimpudan jomantara. Manuk mabur.16) Ukur jadi kalangkang Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 07-12-2010 | 9 Komentar » Sajak IWAN M. Galura No. Sabab jaga teuing kumaha boa Di mana aya tunggara di dinya […] » Selengkapnya. Ridwan Bulan ukur jadi kalangkang dina peuting ngabangingik.. Ting garerung bari ting sérépét meupeus lamunan... Getih peureup boborot nyiram sampalan. 92. Tumaninah. Kacaturkeun tengah peuting. disaksian imut bulan. Nu ieu bet ngeleketek.

. 1978-2010 » Selengkapnya. rohaka tumerap na dadasar kalbu Nu bisa ngarungkup gunung. Suci Dulife „10 Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 25-02-2010 | 2 Komentar » Da cinta nu saéstuna tara laas ku robahna mangsa Rongkah.. RIDWAN Sit-uncuing ngelak maseuk kota Nyelangan gerung kored mesin Memeh pindah kana gurat jukut sejen Handapeuneunana balawiri nu ngulon ngetan Tuturubun ngudag jeung diudag waktu “Bisi teu kasampeur nu lebah pengkolan!” ceuk hatena Ngomong ka panon poe nu teu malire Renghap ranjug dayeuh beuki sumpeg Katarajang panyakit mengi sabab paru-paruna geus karancang Dina tikorona menet reuhak peradaban Ngagulung jeung teknologi Jeung runtah Handapeun sora Sit-uncuing […] » Selengkapnya... Bulan Masih nu Baheula Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 03-12-2009 | 4 Komentar » . ngojayan jaladri. jungjunan… Panjalu – Cibiru – Pulogebang. meuraykeun jaladra Urang suaykeun rupaning lalangsé Urang halingkeun aling-aling Wilujeng milangkala.Sajak IWAN M.

-tembal kuring asa-asa Basa angin ngahiur ngawurkeun sawér cihujan jeung seungit kembang samoja bulu punduk naha […] ... ka mana layung basa girimis nyandet urang di saung satengahing pajaratan basa réngsé ngurebkeun layon Diriung parentul batu tutunggul sakapeung urang pating gerendeng mimindengna ukur ngaheneng diranggeum keueung Jeung burit beuki reupreupan -Saha heula anjeun heula kuring heula? cék anjeun harita -Teu kudu paheula-heula dawuh cunduk mun pareng giliranana. 2196 » Selengkapnya. Burit Geus Reupreupan Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 03-12-2009 | 4 Komentar » Sajak YOUS HAMDAN Layung.Sajak RIZAL SABDA Karasa ayeuna mah Yan lalampahan téh geus natrat kajeueung di péngkolan bulan béngras kénéh nyaangan léngkah gejed urang nu ngandelkeun gandeuang basajan Yan bulan masih nu baheula najan cahyana dicangkalak katunaan wirahmana angger marengan réngkak urang nu éstu rimbil ku harepan nu can kalakonan Dimuat dina Mangle No.

2164 » Selengkapnya. Boa lebah janari Dina dzikir reumis Lebah sora ajag nu pamungkas Ngimpleng-ngimpleng pangreureuhan Sabot damar sakarat. Nu Lumampah Peuting Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 03-12-2009 | 5 Komentar » Sajak TONI LESMANA Ngimpleng-ngimpleng pangreureuhan Sabot damar sakarat...» Selengkapnya.. Boa lebah balébat Dina salambar halimun Lebah sora manuk munggaran Ngimpleng-ngimpleng pangreueruhan Damar saukur dadamaran Da léngkah geuning tuluy lumampah Boa moal kungsi reureuh: apan tatu tacan kénéh liput! Dimuat dina Mangle No.. Layung Surup di Cikandang Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 03-12-2009 | 1 Komentar » Sajak DARPAN Manéhna sok ngahajakeun datang ka dinya nyawang layung nu warnana tetep nu éta teu ngijih teu halodo konéngna matak kabita Manéhna teu bosen imut salila layung mulas langit siga milu bungah nganteurkeun panonpoé nu rék tibra padahal haténa kawas walungan Cikandang teu weléh bangreung Waktu layung leungit di Cikandang diseuseup hawa burit nu alum dipiceun deui hawa dibarung geter Tuluy manéhna lunta jajap […] .

konéng ngagindingan kota. bulan seuri basa kuring ngajak sasalaman.. sawaréh lalumpatan di jalan-jalan patakonan. Eunteung Diri Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 03-12-2009 | 4 Komentar » Sajak Tiwi Sonia Sabot ngeunteung sajongjonan kuring pangling kana panon sorangan neuteup anteb geuning simpé dina héas-héas paneuteup nu pinuh rasa guligah cahya teu weléh nyorot tina kongkolakna salila ieu geus lila pareum kakeueum reureueuk ti leuwi ati Dimuat dina Manglé No. Nyéh. Ridwan Bulan ukur jadi kalangkang dina peuting ngabangingik. Langit beuki alum némbongkeun kaceuceub. Beureum. sumarambah ngalimpudan jomantara. ngajak ulin lulumpatan dina kecap-kecap nu ngawangun puisi… Bandung. Ridwan Cenah hirup teh jalan nu pagaliwota . Ting garerung bari ting sérépét meupeus lamunan.» Selengkapnya. 2129 Ukur jadi kalangkang Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 07-12-2010 | Sajak IWAN M. 19 Pébruari 2008 Dimuat dina Galura edisi Minggu ka I Agustus 2010 Hirup Ngan Ukur Cenah Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 07-12-2010 | Sajak IWAN M. jadi tumbal dina réwuan juta lampu nu moncorong.. Kuring beuki anteng ngelun-ngelunkeun haseup filter.

Sabab jaga teuing kumaha boa Di mana aya tunggara di dinya urang eureun ngalalana. 11 Juli 2010 Dimuat dina Galura edisi Minggu ka I Agustus 2010 Handapeun Sora Sit-uncuing Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 07-12-2010 | Sajak IWAN M. Cenah hirup ayeuna teh di dunya Sedeng cinta teuing di mana ngancikna Bandung.Sedeng cinta ngan saukur teteguhan Urang bebas leumpang mapay nu can kasorang Nyorangan atawa babarengan teu jadi sual Di mana aya kacinta di dinya urang bakal ngalalana Cenah hirup teh kabel nu pakuranteng Sedeng cinta ngan sakadar layar monitor Sing nyalse. Tumaninah. Sing daria. RIDWAN .

24 Mei 2010 Dimuat dina Galura edisi Minggu ka I Agustus 2010 .Sit-uncuing ngelak maseuk kota Nyelangan gerung kored mesin Memeh pindah kana gurat jukut sejen Handapeuneunana balawiri nu ngulon ngetan Tuturubun ngudag jeung diudag waktu “Bisi teu kasampeur nu lebah pengkolan!” ceuk hatena Ngomong ka panon poe nu teu malire Renghap ranjug dayeuh beuki sumpeg Katarajang panyakit mengi sabab paru-paruna geus karancang Dina tikorona menet reuhak peradaban Ngagulung jeung teknologi Jeung runtah Handapeun sora Sit-uncuing manglaksa kacangcaya teu kungsi mulang terus ngamalir ka rorotek jalan nu brasna ka poe kiamat Bandung.

jungjunan… Panjalu – Cibiru – Pulogebang. 1978-2010 Bulan Masih nu Baheula Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 03-12-2009 | Sajak RIZAL SABDA Karasa ayeuna mah Yan lalampahan téh geus natrat kajeueung di péngkolan . ngojayan jaladri.Suci Dulife ‘10 Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 25-02-2010 | Da cinta nu saéstuna tara laas ku robahna mangsa Rongkah. rohaka tumerap na dadasar kalbu Nu bisa ngarungkup gunung. meuraykeun jaladra Urang suaykeun rupaning lalangsé Urang halingkeun aling-aling Wilujeng milangkala.

bulan béngras kénéh nyaangan léngkah gejed urang nu ngandelkeun gandeuang basajan Yan bulan masih nu baheula najan cahyana dicangkalak katunaan wirahmana angger marengan réngkak urang nu éstu rimbil ku harepan nu can kalakonan Dimuat dina Mangle No. 2196 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->