Anda di halaman 1dari 7

PERTANDINGAN BERCERITA SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP

KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BERCERITA BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH MALAYSIA 1.0 PENDAHULUAN Bercerita telah menjadi tradisi budaya manusia sejak zaman-berzaman untuk memberi pengajaran, pengetahuan, hiburan dan berkongsi pengalaman. Dalam masyarakat Melayu, tokoh-tokoh Tok Tubang, Awang Batil, Awang Belanga dan Tok Selampit merupakan penglipur lara yang terkenal dalam tradisi bercerita. Kehebatan mereka banyak bergantung kepada cara persembahan yang mampu mempengaruhi malah memukau audiens. Aktiviti cerita dalam pengajaran bahasa adalah salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa murid iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Seterusnya, kemahiran kefahaman dan pelaporan turut dicapai melalui aktiviti membaca dan bercerita ini. Aktiviti bacaan perlu dibudayakan kepada murid-murid. Dengan ini, aktiviti bercerita sangat sesuai untuk dipertandingkan. Justeru, Pertandingan Cerita Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Kategori Tahap 1 & 2) wajar dijadikan aktiviti pertandingan di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. 2.0 OBJEKTIF 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Mencungkil bakat dan kreativiti murid bercerita secara bersahaja dan menyakinkan. Menggalakkan murid-murid membaca dan menghayati karya kreatif penulispenulis tempatan, karya tradisional dan hasil karya sendiri. Membina keyakinan diri dan semangat juang yang tinggi serta berdaya saing dalam kalangan murid. Meningkatkan kemahiran berbahasa iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa Melayu. Menggalakkan murid-murid menjana idea secara spontan, meyakinkan berdasarkan bahan rangsangan. Mencungkil bakat meyakinkan. dan kretiviti murid bercerita secara spontan dan

Menggalakkkan murid-murid menjana idea secara spontan berdasarkan bahan rangsangan.

2
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PERTANDINGAN BERCERITA SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP

3.0

PENGELOLAAN Pertandingan ini dianjurkan oleh Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia. Pertandingan peringkat kebangsaan dikelolakan oleh Jabatan Pelajaran Negeri yang dilantik sebagai tuan rumah manakala pertandingan peringkat negeri oleh Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing. Seterusnya, pertandingan peringkat daerah dikelolakan oleh Pejabat Pelajaran Daerah dan pertandingan peringkat sekolah oleh sekolah masing-masing.

4.0

PENYERTAAN Pertandingan ini terbahagi kepada dua kategori iaitu Kategori Tahap 1 (Tahun 3) dan Kategori Tahap 2 (Tahun 4, 5 dan 6) Sekolah Rendah. Penyertaan terbuka kepada semua murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). Pertandingan dijalankan dalam dua bahagian iaitu: 4.1 4.2 Bahagian Pertama : Bahagian Kedua : Tajuk yang telah disediakan oleh sekolah Tajuk spontan berdasarkan bahan rangsangan bergambar berdasarkan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 1 - 6 yang disediakan oleh PPD/JPN/KPM

5.0

PELAKSANAAN PERTANDINGAN 5.1 PERINGKAT DAERAH 5.1.1 Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) bertanggungjawab mengelolakan pertandingan ini di peringkat daerah masing-masing. 5.1.2 5.1.3 Pegawai PPD akan mempengerusikan Jawatankuasa Pengelola Pertandingan Peringkat Daerah. Pertandingan di peringkat daerah mesti dilaksanakan sebulan sebelum pertandingan peringkat negeri.

5.1.4 Peserta yang menjadi johan daerah akan mewakili daerah ke peringkat negeri.

2
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PERTANDINGAN BERCERITA SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP

5.2

PERINGKAT NEGERI 5.2.1 Semua Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) bertanggungjawab mengelolakan pertandingan ini di peringkat negeri masing-masing. 5.2.2 Jawatankuasa Pengelola Pertandingan Peringkat Negeri akan diketuai oleh Pengarah Pelajaran Negeri. 5.2.3 5.2.4 Pertandingan di peringkat negeri mesti dilaksanakan sebulan sebelum pertandingan peringkat kebangsaan. Peserta yang menjadi johan negeri akan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan.

5.3

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BAHAGIAN SATU 5.3.1 Penyertaan terbuka kepada murid-murid Tahap Satu (Tahun 3) dan Tahap Dua(Tahun 4, 5 dan 6) Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). Hanya seorang peserta sahaja mewakili tahap masing-masing dibenarkan mengambil bahagian bagi setiap sekolah ke daerah, daerah ke negeri dan negeri ke peringkat kebangsaan.

5.3.2

5.3.3 Sumber bahan cerita hendaklah dipilih daripada medium berikut : 5.3.3.1 buku-buku cerita yang terdapat dalam pasaran. 5.3.3.2 cerita-cerita dari majalah dan media massa lain. 5.3.3.3 cerita-cerita daripada bahan elektronik / internet. 5.3.3.4 hasil karya sendiri.

5.3.4 Kualiti cerita 5.3.4.1 Isi cerita mestilah mengandungi unsur-unsur pengajaran dan nilai-nilai murni sejagat yang tidak menyentuh isu-isu politik, ras dan agama. Cerita yang dipilih perlulah bersesuaian dengan tahap umur murid. 2
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

5.3.4.2

PERTANDINGAN BERCERITA SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP

5.3.4.3

Cerita tersebut perlu pelbagai jenis dan skopnya serta tidak tertumpu kepada cerita-cerita rakyat sahaja. Untuk cerita Bahagian Pertama, hanya peserta Tahap Satu sahaja yang dibenarkan membawa cerita haiwan.

5.3.4.4

5.3.5Panjang cerita hendaklah bersesuaian dengan masa yang diperuntukkan. Setiap peserta diberi masa untuk bercerita antara 6 minit hingga 8 minit. 5.3.6Loceng akan dibunyikan 2 kali pada ke-8, persembahan telah tamat. 5.3.7 Props,muzik dibenarkan. dan kesan bunyi menandakan masa bercerita tidak

semasa

5.3.8Pelajar perlu dikuarantin untuk cerita Bahagian Dua. 5.3.9Unsur puisi, nyanyian dan cakap ajuk dibenarkan untuk mengukuhkan penceritaan tetapi tidak keterlaluan hingga menjejaskan penceritaan. (Tidak melebihi satu (01) minit daripada keseluruhan cerita untuk kedua-dua unsur tersebut). 5.3.10 Unsur lakonan dan main peranan / watak tidak dibenarkan. Peserta perlu bercerita dengan gaya penceritaan yang bersahaja, menarik dan memikat penonton. Pergerakan yang dibenarkan ialah pergerakan anggota badan, tangan, kepala dan mimik muka. Pergerakan kaki hanya dibenarkan setapak ke kiri, setapak ke kanan, setapak ke hadapan dan setapak ke belakang. 5.3.11 Peserta digalakkan memakai kostum. 5.3.12 Teks cerita hendaklah dihantar kepada pihak pengelola sebelum atau semasa pendaftaran. 5.3.13 Sepuluh markah maksimum akan dipotong sekiranya peserta membuat persembahan cerita kurang daripada enam (06) minit atau melebihi lapan (08 ) minit.

2
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PERTANDINGAN BERCERITA SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP

* kurang daripada 6.00 minit Dari (minit) 05.59 05.29 04.59 04.29 < 04.00 ke bawah

dipotong 10 markah Markah Dipotong 1 markah 2 markah 3 markah 4 markah 5 markah

Hingga (minit) 05.30 05.30 04.30 04.00

* Lebih daripada 08 minit Dari (minit) 08.01 08.30 09.01 09.30 >10.00 ke atas Hingga (minit) 08.29 08.59 09.29 09.59 Markah Dipotong 1 markah 2 markah 3 markah 4 markah 5 markah

Pemotongan markah hanya dilakukan oleh Ketua Hakim sahaja. Penyertaan akan dibatalkan sekiranya peserta : 5.3.14.1 5.3.14.2 5.3.14.3 5.3.14.4 5.3.15 5.3.16 menyentuh isu-isu sensitif tentang politik,ras dan agama; membaca teks cerita atau bahan rujukan secara terus menerus; dibantu oleh orang lain; menggunakan props, back-drops, muzik atau kesan bunyi.

5.3.14

Pemenang akan ditentukan melalui kiraan markah dan juri hakim. Sekiranya berlaku seri, kriteria berikut harus diambil kira untuk menentukan pemenang: i) teknik persembahan ii) bahasa dan pertuturan iii) penghayatan cerita Setiap peserta dikehendaki mengisi dan menghantar borang penyertaan yang disahkan oleh Guru Besar/Pegawai PPD/ Pengarah Pelajaran Negeri berserta salinan sijil kelahiran. 2

5.3.17

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PERTANDINGAN BERCERITA SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP

5.3.18

Bilangan panel hakim di peringkat kebangsaan ialah tujuh (07) orang manakala di peringkat negeri ialah tiga atau lima (03 atau 05) orang. Di peringkat daerah pula sekurang-kurangnya tiga (03) orang menghakimi pertandingan. Keputusan panel hakim adalah muktamad dan markah tidak akan diumumkan. Sebarang pindaan tertakluk kepada Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia.

5.3.19 5.3.20

6.0 SYARAT-SYARAT BERCERITA BAHAGIAN DUA (SPONTAN) 6.1 Peserta akan menyampaikan cerita secara spontan berdasarkan bahan rangsangan yang akan dikemukakan oleh Pengerusi Pertandingan melalui cabutan undi. Pertandingan ini diadakan selepas pertandingan cerita Bahagian Pertama. Peserta perlu dikuarantin. Peserta diberi masa selama satu (01) minit untuk persediaan dan tidak melebihi tiga (03) minit untuk persembahan. Loceng akan dibunyikan pada minit ketiga menandakan masa persembahan tamat. Props,muzik dan kesan bunyi semasa bercerita tidak dibenarkan. Unsur puisi dan cakap ajuk dibenarkan untuk mengukuhkan penceritaan tetapi tidak keterlaluan hingga menjejaskan penceritaan. (Tidak melebihi satu (01) minit daripada keseluruhan cerita untuk kedua-dua unsur tersebut). Unsur lakonan dan main peranan / watak tidak dibenarkan. Peserta perlu bercerita dengan gaya penceritaan yang bersahaja, menarik dan memikat penonton. Pergerakan yang dibenarkan ialah pergerakan anggota badan, tangan, kepala dan mimik muka. Pergerakan kaki hanya dibenarkan setapak ke kiri, setapak ke kanan, setapak ke hadapan dan setapak ke belakang.

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

6.7

2
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PERTANDINGAN BERCERITA SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP

7.0

KRITERIA PENGHAKIMAN PERTANDINGAN CERITA BAHAGIAN SATU 20 markah 20 markah 20 markah 15 markah 05 markah 10 markah 10 markah 100 markah

7.6 7.7

7.1 Teknik Persembahan 7.2 Bahasa dan pertuturan 7.3 Penghayatan cerita 7.4 Interaksi dengan audiens 7.5 Mesej/nilai dalam cerita Tempo penceritaan/Perkembangan cerita Kawalan suara Jumlah

8.0 KRITERIA PENGHAKIMAN BAHAGIAN DUA (SPONTAN) 8.1 Persembahan dan kreativiti 8.2 Bahasa dan Pertuturan 8.3 Penghayatan cerita 8.4 Interaksi dengan audiens Tempo penceritaan/Perkembangan cerita Jumlah 9.0 AM Sebarang pindaan adalah tertakluk kepada Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia 25 markah 25 markah 20 markah 15 markah 15 markah 100 markah

8.5

2
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA