TUGASAN PENTAKSIRAN PUSAT

PERINGKAT MENENGAH RENDAH

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN KOHORT 2012

ARAHAN KEPADA MURID

8. 2. Panduan melaksanakan tugasan: 1. 6. Jenis cerita rakyat iii.Tugasan: Anda dikehendaki menghasilkan sebuah buku skrap berdasarkan tema/tajuk yang telah disediakan. Buku skrap hendaklah mengandungi 2 buah buku cerita rakyat daripada kaum yang berbeza di Malaysia. carta dan petikan. Pengenalan i. Tema/tajuk yang diberikan adalah: Tema: Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia Tajuk: Kompilasi Cerita Rakyat Pelbagai Kaum di Malaysia 1. 3. Buku skrap perlu dijilid dengan baik. 5. 9. Setiap item dalam bahagian pelaksanaan perlu disokong oleh bahan sokongan yang asli seperti lukisan. Buku skrap hendaklah dihasilkan secara individu. Definisi ii. Tujuan cerita rakyat disampaikan . Penghargaan 3. Evidens yang diperoleh adalah asli dan berfokuskan kepada kreativiti pelajar. Isi Kandungan ii. 2. Objektif 4. penulisan. Format Buku Skrap 1. Hasil kerja mesti menggunakan tulisan tangan. Bahan sokongan grafik perlu disertakan dengan huraian. ambar. Tema dan tajuk 2. (Panduan saiz: Font Arial saiz 12. saiz 10 < Font Arial < saiz 15) 4. keratin akhbar. Buku skrap hendaklah mengandungi 10 helaian dengan menggunakan kertas saiz A4. Borang Refleksi hendaklah dilengkapkan dan dilampirkan di dalam buku skrap. 7. Pendahuluan i.

Bahangian B 1. Lampiran iii. Penutup i.5. ilustrasi atau karikatur 3. Cerita 1 2. Refleksi ii. Lukisan. Rujukan (APA) Borang Refleksi Projek Buku Skrap Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nama : Tingkatan : Tajuk : 1. Pengajaran dan nilai ii. Pengajaran dan nilai 6. Lukisan. Apakah faedah dan kesan yang diperolehi daripada cerita rakyat? . Kandungan cerita rakyat i. Rumusan iv. ilustrasi atau karikatur 3. Cerita 2 2. penulisan. penulisan. Bahagian A 1. gambar. gambar.

Apakah cadangan untuk mengekalkan warisan cerita rakyat? 3. Bagaimanakah anda menunjukkan apresiasi terhadap cerita rakyat pelbagai kaum? GARIS PANDUAN JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PUSAT 2012 Minggu/Tarikh Tugasan Catatan .2.

Minggu 1 • • • • • Taklimat guru kepada murid-murid: o Arahan tugasan o Menerangkan format buku skrap o Merancang isi kandungan Tema/Tajuk Penghargaan Pendahuluan o Isi Kandungan o Objektif Pelaksanaan o Definisi o Jenis-Jenis o Tujuan cerita rakyat disampaikan Kandungan cerita rakyat: Bahagian A o Cerita 1 o Lukisan. ilustrasi atau karikatur Minggu 2 • Minggu 3 • Kandungan cerita rakyat: Bahagian B o Cerita 1 o Lukisan. gambar. gambar. penulisan. gambar. ilustrasi atau karikatur o Pengajaran dan nilai Menyediakan penulisan cerita. ilustrasi atau karikatur Minggu 4 • • • • Penutup: o Refleksi o Lampiran o Rumusan o Rujukan (APA) Menyusun atau bahan-bahan mengikut format yang dikehendaki. penulisan. Mengemaskini isi kandungan/bahan Dokumentasi peringkat akhir Memastikan jadual kerja lengkap Tarikh Penyerahan 27 April 2012 . ilustrasi atau karikatur o Pengajaran dan nilai Menyediakan penulisan cerita. gambar.

Pe nd ah ulu an Pener anga n Form Perancan at Pe Te gan isi ng ma dan har /Ta kandung ga juk an an Taklimat dan Arahan Tugasan 1 Pelaksanaan Kandungan MINGGU 2 Kandungan 3 Penutup 4 Penyerahan Buku Skrap .Ru Ruj mu uk sa an n La mp ira n Ref lek si Nil ai Pe ng aja ran Ce rit a2 Nil ai Pe ng aja ran Ce rit a1 Tuj ua n Jen is De fini si NAMA PELAJAR BIL.

0 4.0 6.0 Aspek Penampilan Buku Skrap Mengorganisasi Paparan dan Mutu Grafik Dokumen Sokongan Kreativiti dan kekemasan Nilai Skor 4 3 2 1 Deskripsi penskoran 0–5 6 – 12 Memuaskan Baik 13 – 19Kepujian .Rumusan Penskoran NAMA CALON : NO KAD PENGENALAN : ARAHAN: Anda dikehendaki menggunakan skor berikut dalam memberikan penilaian kepada setiap pernyataan yang dikemukakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.0 5.0 3. Elemen 1.0 2.

6. Pentaksir hendaklah merancang dan melaksanakan penilaian kerja kursus ini bagi semua murid pada tarikh yang ditetapkan.…………………… TUGASAN ARAHAN KEPADA PENTAKSIR 1. Pentaksir hendaklah memberi taklimat dan membimbing murid mengenai pelaksanaan Tugasan Pentaksiran Pusat. Pentaksir hendaklah memastikan murid melaksanakan kesemua aspek Tugasan Pentaksiran Pusat. .20 – 24Cemerlang Skor diperolehi calon 24 Tandatangan Guru: ……………………………… Tarikh: …. 2. 5. Kerja kursus ini wajib dilaksanakan oleh semua murid yang mengambil Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan pada tarikh ditetapkan. 3. Pentaksir hendaklah memberitahu murid arahan melaksanakan Tugasan Pentaksiran Pusat. Pentaksir hendaklah memaklumkan kepada murid mengenai aspek dan kriteria penskoran yang terdapat dalam panduan Pelaksanaan dan Penilaian Tugasan Pentaksiran Pusat. 4.

Penilaian Tugasan Pentaksiran Pusat ini merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang berterusan. 8.7. . Pentaksir hendaklah membimbing murid untuk menghasilkan kerja yang terbaik supaya mereka mencapai Tahap 4. Borang Rumusan Penskoran hendaklah diisi untuk merekod pencapaian murid. 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful