TUGASAN PENTAKSIRAN PUSAT

PERINGKAT MENENGAH RENDAH

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN KOHORT 2012

ARAHAN KEPADA MURID

Definisi ii. saiz 10 < Font Arial < saiz 15) 4. carta dan petikan. Pendahuluan i. ambar. 2. Setiap item dalam bahagian pelaksanaan perlu disokong oleh bahan sokongan yang asli seperti lukisan.Tugasan: Anda dikehendaki menghasilkan sebuah buku skrap berdasarkan tema/tajuk yang telah disediakan. Buku skrap hendaklah dihasilkan secara individu. 5. 7. 9. Tema dan tajuk 2. Pengenalan i. Buku skrap hendaklah mengandungi 10 helaian dengan menggunakan kertas saiz A4. Tema/tajuk yang diberikan adalah: Tema: Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia Tajuk: Kompilasi Cerita Rakyat Pelbagai Kaum di Malaysia 1. 2. Bahan sokongan grafik perlu disertakan dengan huraian. keratin akhbar. Buku skrap perlu dijilid dengan baik. 3. (Panduan saiz: Font Arial saiz 12. Hasil kerja mesti menggunakan tulisan tangan. Penghargaan 3. Panduan melaksanakan tugasan: 1. Objektif 4. Isi Kandungan ii. Evidens yang diperoleh adalah asli dan berfokuskan kepada kreativiti pelajar. Buku skrap hendaklah mengandungi 2 buah buku cerita rakyat daripada kaum yang berbeza di Malaysia. 6. penulisan. Borang Refleksi hendaklah dilengkapkan dan dilampirkan di dalam buku skrap. Tujuan cerita rakyat disampaikan . 8. Jenis cerita rakyat iii. Format Buku Skrap 1.

ilustrasi atau karikatur 3. ilustrasi atau karikatur 3.5. Bahagian A 1. Lukisan. Apakah faedah dan kesan yang diperolehi daripada cerita rakyat? . Cerita 1 2. Rumusan iv. Refleksi ii. Lampiran iii. Cerita 2 2. gambar. Rujukan (APA) Borang Refleksi Projek Buku Skrap Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nama : Tingkatan : Tajuk : 1. Lukisan. Penutup i. Pengajaran dan nilai 6. gambar. penulisan. Kandungan cerita rakyat i. penulisan. Pengajaran dan nilai ii. Bahangian B 1.

2. Bagaimanakah anda menunjukkan apresiasi terhadap cerita rakyat pelbagai kaum? GARIS PANDUAN JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PUSAT 2012 Minggu/Tarikh Tugasan Catatan . Apakah cadangan untuk mengekalkan warisan cerita rakyat? 3.

penulisan. penulisan. ilustrasi atau karikatur Minggu 4 • • • • Penutup: o Refleksi o Lampiran o Rumusan o Rujukan (APA) Menyusun atau bahan-bahan mengikut format yang dikehendaki. gambar. Mengemaskini isi kandungan/bahan Dokumentasi peringkat akhir Memastikan jadual kerja lengkap Tarikh Penyerahan 27 April 2012 . gambar.Minggu 1 • • • • • Taklimat guru kepada murid-murid: o Arahan tugasan o Menerangkan format buku skrap o Merancang isi kandungan Tema/Tajuk Penghargaan Pendahuluan o Isi Kandungan o Objektif Pelaksanaan o Definisi o Jenis-Jenis o Tujuan cerita rakyat disampaikan Kandungan cerita rakyat: Bahagian A o Cerita 1 o Lukisan. ilustrasi atau karikatur o Pengajaran dan nilai Menyediakan penulisan cerita. ilustrasi atau karikatur Minggu 2 • Minggu 3 • Kandungan cerita rakyat: Bahagian B o Cerita 1 o Lukisan. gambar. gambar. ilustrasi atau karikatur o Pengajaran dan nilai Menyediakan penulisan cerita.

Pe nd ah ulu an Pener anga n Form Perancan at Pe Te gan isi ng ma dan har /Ta kandung ga juk an an Taklimat dan Arahan Tugasan 1 Pelaksanaan Kandungan MINGGU 2 Kandungan 3 Penutup 4 Penyerahan Buku Skrap .Ru Ruj mu uk sa an n La mp ira n Ref lek si Nil ai Pe ng aja ran Ce rit a2 Nil ai Pe ng aja ran Ce rit a1 Tuj ua n Jen is De fini si NAMA PELAJAR BIL.

0 5.0 Aspek Penampilan Buku Skrap Mengorganisasi Paparan dan Mutu Grafik Dokumen Sokongan Kreativiti dan kekemasan Nilai Skor 4 3 2 1 Deskripsi penskoran 0–5 6 – 12 Memuaskan Baik 13 – 19Kepujian .Rumusan Penskoran NAMA CALON : NO KAD PENGENALAN : ARAHAN: Anda dikehendaki menggunakan skor berikut dalam memberikan penilaian kepada setiap pernyataan yang dikemukakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.0 3.0 2.0 4.0 6. Elemen 1.

3.20 – 24Cemerlang Skor diperolehi calon 24 Tandatangan Guru: ……………………………… Tarikh: …. Pentaksir hendaklah merancang dan melaksanakan penilaian kerja kursus ini bagi semua murid pada tarikh yang ditetapkan. 2. 5. Pentaksir hendaklah memberitahu murid arahan melaksanakan Tugasan Pentaksiran Pusat. . 4. Pentaksir hendaklah memaklumkan kepada murid mengenai aspek dan kriteria penskoran yang terdapat dalam panduan Pelaksanaan dan Penilaian Tugasan Pentaksiran Pusat.…………………… TUGASAN ARAHAN KEPADA PENTAKSIR 1. Kerja kursus ini wajib dilaksanakan oleh semua murid yang mengambil Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan pada tarikh ditetapkan. Pentaksir hendaklah memastikan murid melaksanakan kesemua aspek Tugasan Pentaksiran Pusat. 6. Pentaksir hendaklah memberi taklimat dan membimbing murid mengenai pelaksanaan Tugasan Pentaksiran Pusat.

8. 9. Pentaksir hendaklah membimbing murid untuk menghasilkan kerja yang terbaik supaya mereka mencapai Tahap 4. . Borang Rumusan Penskoran hendaklah diisi untuk merekod pencapaian murid.7. Penilaian Tugasan Pentaksiran Pusat ini merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang berterusan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful