Anda di halaman 1dari 2

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME atas


berkah, rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya semata, kita dapat menyusun dan
menyelesaikan makalah tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan cairan bagi
masyarakat.. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan
besar nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat sahabatnya.
Makalah ini kami susun sesuai pengetahuan dan pengajaran yang kami
peroleh dari tinjauan yang kami kumpulkan serta ilmu yang kami dapatkan di
kampus tercinta Poltekkes Kemenkes Malang ini.
Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada :
1. Dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia yang selalu
mendidik serta memberikan ilmu kepada kami
2. Segenap teman teman tingkat I yang selalu saling bahu membahu
menjalankan aktivitas akademik dan memberikan semangat kepada
kami.
Harapan kami semoga makalah ini dapat memberikan dampak yang positif
bagi para pembaca. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam
penulisan maupun dalam pembahasan. Kami mohon kritik dan saran demi
kesempurnaan makalah ini.

Malang, 31 Mei 2011

Penyusun

DAFTAR ISI
UCAPAN TERIMAKASIH ..................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................1


1.1 Latar Belakang ..................................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................................... 1
1.3 Tujuan.......................................................................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN .................................................................................................... 3


2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Pengertian Cairan ........................................................................................................ 3


Manfaat Cairan ............................................................................................................ 3
Fungasi Cairan ............................................................................................................ 4
Masalah Yang Timbul Akibat Kekurangan Cairan ..................................................... 5
Macam-macam Cairan Pengganti ............................................................................... 8
Prosedur Pemenuhan Kebutuhan Cairan .................................................................... 8

BAB III PENUTUP .......................................................................................................... 10


3.1 Kesimpulan ................................................................................................................ 10
3.2 Saran .......................................................................................................................... 10

DAFTAR RUJUKA

ii