P. 1
Biografi Sunda

Biografi Sunda

|Views: 542|Likes:
Dipublikasikan oleh ykusumadewi_1

More info:

Published by: ykusumadewi_1 on Jun 14, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2014

pdf

text

original

Daeng Soetigna, Nunyiptakeun Angklung Diatonis-kromatis, Nu Kiwari Geus Kamashur sa Dunya

Ku: Djodi Prihatna, A.Md.Pd-MG

Saha nu teu nyaho ka Daeng Soetigna? Tokoh pendidikan anu nyiptakeun alat musik Sunda angklung make sistem nada diatonis-kromatis, anu lain bae kawentar sa Indonesia tapi nepi ka sakuliah dunya. Lantaran jasana dina widang kesenian, inyana dileler aSatyalancana Kebudayaan ti Presiden RI. Jadi sabenerna Daeng Soetigna teh Pahlawan Kabudayaan asal tatar Sunda. Rupa-Rupa barang bisa dijieun tina awi. Aya jambatan, munara, hiasan, barang rumah tangga. Jeung apan imah oge aya keneh anu dijieunna tina awi. Tihang awi, bilik, lante, pager, korsi, meja, jeung rea-rea deui. Instrumen kesenian saperti suling, calung jeung angklung. Di antara alat kesenian nu geus ngambah dunya teh nya eta angklung. Angklung tadina mangrupa alat kesenian lokal. Aya angklung Bali, Sunda, Banyuwangi, jeung daerah lianna di Indonesia. Ku jasana Pa Daeng, anu ngaran lengkepna Daeng Soetigna, angklung anu tadina musik lokal Sunda teh bisa jadi wawakil Indonesia dina sagala kaperluan, malahan nepi ka ngambah dunya. Pikeun pangeling-ngeling 100 taunna Pa Daeng, ieu tulisan diturunkeun susuganan ku jalan ieu Pa Daeng anu parantos narima Satyalancana Kabudayaan teh ku pamarentah sawadina dileler sabage Pahlawan Nasional dina widang Kabudayaan. Katurunan Pendidik Daeng dijurukeun di Garut poe Rebo, 13 Mei 1908. Pupus di Bandung 8 April 1984 dimakamkeun di TPU Muslimin Cikutra. Sanajan lahir di Garut sarta ngalaman mangsa budak di Pameungpeuk, ari bibit buitna mah Daeng teh ti tatar Galuh. Nyaeta di kawadanan Cikembulan, kabupaten Ciamis. Bapana nyaeta Mas Kartaatmadja, pangsiunan penilik sakola (school opsiener), sedengkeun indungna Nyi Raden Ratna Soerasti. Mas Kartaatmadja teh putra Mas Kartamanggala, kuwu Bojong, kabupaten Ciamis. Sabage anak priyayi kalawan dukungan ti Bupati Manonjaya, Mas Kartaatmadja bisa asup ka Kweekschool (Sakola Raja), sakola anu ngadidik calon tanaga guru pikeun anak-anak bumiputera. Sanggeus meunang diploma inyana diangkat jadi guru di Pameungpeuk, Garut. Kaitung lila, nepi ka 16 taun jadi guruna teh. Sanggeus kitu inyana dipindahkeun ka Pangandaran kalawan tugas anyar jadi penilik (School opziener). Nepi ka pangsiunna Mas Kartaatmadja tumetep di Pangandaran. Samemeh kawin ka Nyi Raden Ratna Soerasti, inyana kungsi boga pamajikan. Ti pamajikan nu kahiji boga anak tilu nya eta: Anih, Uang Ranuatmadja, jeung Djakaria. Sedengkeun ti Ratna Soerasti nu biasa disebut “Endeh” ku barudakna, Mas Kartaatmadja boga 5 budak nyaeta: Imi Soeratmi, Daeng Soetigna, Onong Siti Soehara, Oteng Soetisna, jeung Oejeng Soewargana. Sanggeus jadi penilik di Pangandaran, inyana ngaluluguan pangwangunan imah nu make tembok jeung genteng. Jaman harita mah sakabeh imah di Pangandaran dijieunna tina awi boh tihangna atawa rohanganana, hateupna daun kalapa. Ku lantaran Pangandaran mah jauh ti kota, bahanna

sabenerna Daeng lain murid anu rajin. ngarenda. Nu matak disebut Si . lantaran kudu sakola di HIS (Holandsche Inlander School = sakola rendah pikeun bumi putera) Garut. Daeng Ardiwinata teh dileler gelar “Kanduruan”. Umur 7 tahun manehna kudu ninggalkeun Pameungpeuk. Nya eta waktu Daeng jeung babaturanana arulin ka imah guruna nu jenengan Ios Wiriatmadja. Ku sabab kitu di lingkungan kulawargana Kartaatmadja sok disebut “Ama Kanduruan”. Nya di Garut inyana mimiti wawuh kana angklung. Hal ieu mangrupa torobosan anyar di jaman harita. angkatan kadua. calon tanaga guru teh disahkeun ku komisi sakola kalawan idin Wadana. putera Daeng Sulaeman alias Baso Daeng Palau. Hobi ngaroko jeung santey Mangsa budak Daeng aya di pakidulan Garut. jadi ngaranna nepi ka pupus nyaeta Daeng Kanduruan Ardiwinata. Ratna Soerasti teh putri Raden Sastrawidjaja. Lian ti eta. jeung mindeng santey bareng jeung babaturanana. Ratna ngabogaan pikiran maju. wadana Cikembulan. boh keur tembok atawa genteng. Kursus kilat anu dipingpinna bisa nyumponan kabutuh masarakat pikeun ngajar di sakola desa (ayeuna mah SD). Daeng Sulaeman aya di Bandung lantaran milu bapana anu dibuang ku pamarentah kolonial Walanda. Satadina inyana ngan diajar baca tulis aksara Arab pikeun kaperluan ngaji. Naon-naon anu dipigawe ku Daeng Soetigna boh dina widang pendidikan atawa kapramukaan. Sanajan henteu kungsi meunang pendidikan formal. tangtu bae pangaruh conto-conto hade Mas Kartaatmadja. Mun dianggap geus nyumponan syarat. Nyi Mas Rukmi. Lantaran jasa-jasana dina widang pendidikan. Dulur-dulur jeung tatanggana kabeh dicontoan jeung dipingpin cara nyieun bata jeung genteng. Kartaatmadja dileler gelar “Kanduruan” ku pamarentah kolonial Walanda. nyieun hiasan tina kerang jeung awi.oge dijieun ku sorangan. Jadi katurunan ningrat Sunda. maher nunggang kuda. Daeng Soelaeman kawin ka mojang Sunda. Daeng Ardiwinata teh bangsawan Bugis. Tahun 1866 lahir Daeng Ardiwinata anu engkena kamashur sastrawan Sunda. guru jeung ahli basa. Cindekna. Nurutkeun pangakuanana nu ditulis dina buku catetan poean nu judulna “Si Etjle”. Sanggeus jadi pamajikan Kartaatmadja kakara inyana bisa maca jeung nulis make aksara Latin. resep pisan ngaroko. Ratna mikaresep seni budaya Sunda. pinter maenkeun gamelan jeung niup suling. Ti harita inyana resep maenkeun angklung jeung hayang bisa cara nyieunna. sarta Sesepuh munggaran ti Paguyuban Pasundan. anak raja Lombo anu ngaranna Karaeng Yukte Desialu. “Daeng” teh sabenerna gelar pikeun bangsawan Bugis. Nya DK Ardiwinata nu ngailhaman Mas Kartaatmadja pikeun mere ngaran anakna nu kadua Daeng Soetigna. Ku lantaran jasa-jasana dina widang pendidikan. Manehna ngaku males mun kudu mandi. kitu deui dulur-dulurna. Malahan jadi redaktur Bale Pustaka. nyaeta ku lantaran manehna boga sobat jeung figur idola nu ngaranna Daeng Ardiwinata. Anu jadi ilham pikeun Kartaatmadja mere ngaran Daeng ka anak kadua ti Ratna Soerasti. nyaeta di Pameungpeuk. Mas Kartaatmadja jadi guru di dinya. di sagigireun ngadidik barudak di sakola inyana oge ngayakeun kursus kilat pikeun calon tanaga guru kalawan murah. Lantaran bapana. Kartaatmadja anu munggaran nyieun imah make tembok jeung genteng. males ngalaksanakeun tugas PR.

kaasup prinsip mana nada “ngeunah” jeung “teu ngeunah”. . Pa Djaja mere elmu fisika sora beunang tina eksperimen pribadi. Ku cara kitu inyana ngajadikan angklung sabage alat kadisiplinan.Etjle. Angklung anu dijieunna make sistem titilaras Barat nyaeta 7 nada (do-re-mi-fa-sol-la-ti) ditambahan nada-nada kromatis. Anu tadina make titilaras pentatonis dirobah jadi diatonis-kromatis nepi ka bisa ditarima di lingkungan yang lebih jembar. utamana dina widang musik angklung geus kacatet dina sajarah. anu geus ampir teu ningali dina umur 90 tahun. Inyana nyaho kana pentingna permainan di dunya pendidikan. tur usahana hasil! Ti mimiti awal 1940-an Daeng ngalatih anak asuhna maen angklung. muka lapangan terbang di Beusi. nepi ka kungsi ngalarang maen angklung (iwal ku nu jajaluk atawa barudak) lantaran sieun nimbulkeun sumanget pergolakan jeung anti cultuurstelsel. nyaeta ngawangun bangsa-bangsa Asia bebas tina kakawasaan penjajah kulit putih. sarta nuluykeun eksperimen diatonisna. atawa lagu-lagu militer. Jepang ngapromosikan basa Melayu dina pamakean sapopoe sarta ngalarang sagala rupa nu bau-bau Walanda. ingetan tradisi jeung hukum alam. Angklung Sadunya Tahun 1938 munggaran Daeng nyieun eksperimen. Daeng henteu sadar yen angklung dianggap saluyu jeung agenda propaganda Jepang di Asia. sakuriling meja bari ngadarengekeun kalawan daria. Sarta ti mimiti jadi guru inyana gesit narekahan pikeun ngamajukeun murid-muridna. Daeng mimiti diajar cara nyieun angklung teh ti Pa Djaja. Waktu inyana nyanggupan sangkan anak asuhna tampil dalam acara resmi nu diayakeun ku tentara Jepang. saterusna kawentar di sakuliah Indonesia. Lamun manehna keur ngadongeng. sok diuk dina meja “nyengtle” sedengkeun babaturanana ngumpul. sarta ngajadikan ieu alat keur ngalengkepan peralatan kemah pikeun pramuka. Daeng ngarti kana maksudna. Tangtu bae hal ieu nimbulkeun efek positif pikeun mekarkeun angklung anu asli ti budaya jeung sajarah Asia. malahan nepi ka sadunya nyaho kana angklung. lantaran inyana resep pisan ngadongeng. Perjuanganana di dunya pendidikan. murah. Inyana nyoba-nyoba nyieun sistem ngajar anu gampang katarima ku muridna. kacida hadena lamun dinyanyikeun bari dipirig ku angklung. Jeung memang dina kanyataanana lagu-lagu perjuangan anu tempona mars. Acara resmi nu kungsi nampilkeun angklung di jaman Jepang teh diantarana dina raraga muka pasar malem di Cirebon. nyiptakeun tangga nada diatonis-kromatis ngaliwatan angklung. Tamat ti HIS inyana nuluykeun ka Kweekschool (Sakola Raja) pikeun jadi guru. Inyana hasil ngangkat dan mere citra anyar pikeun angklung anu mimitina ngan jadi alat musik Sunda. Angklung bisa mere suasana ritmis sarta cocog pikeun kaperluan militer nurutkeun pamarentah Walanda. Misilna. jeung pikaresepeun. Sanggeus tamat ti KS ari kana santeyna mah rada kurang. tiap anggota ngabogaan tanggung jawab pikeun hiji nada. nyaeta nyiptakeun angklung anu make sistem diatonis kalawan cita-cita saderhana guru sakola rendah (kiwari : SD). ngan hobi ngaroko mah masih tetep.

Taun 1973 kalawan pamenta pamarentah Malaysia. malahan di Perancis nepi ka meunang penghargaan Disque d’Orde l’Academic Charles Cros. taun 1964-1980 pangsiun. Taun 1955 sababaraha poe memeh Konferensi Asia Afrika. Diantarana: Sanui Eddya S. taun 1955-1956 tugas belajar ka Australia dina raraga Colombo Plan. taun 1956-1960 Kapala Jaw. Kabudayaan Dep P&K Prop Jabar. Nu matak waktu KAA mah Daeng teu bisa mintonkeun angklung. Demi tugas-tugas ka luarnegeri: Taun 1964 dina raraga kagiatan BAPENYF (Badan Penyelenggara New York Fair) ditugaskeun mingpin pertunjukan kasenian (angklung. Taun 1960 angklung geus asup kana kurikulum musik standar di Jawa Barat utamana di SMP jeung SMA. Sanggeus rengse diteruskeun ka Perancis jeung Walanda. Malacca. ayeuna SMKN 10). Riwayat hirupna Anu kacatet tina biodata Pa Daeng diantarana bae: taun 1928-1932 jadi guru Schakelschool (ayeuna mah SD) di Cianjur. taun 1949-1950 Kapala SR bari diperbantukeun di Jawatan Kabudayaan Prop. Johor Bahru. New York. Nya dina paringetan KAA taun 1980 kakara angklung Pa Daeng bisa dipintonkeun anu pesertana 1000 siswa SD. Kota Baru. tari Jawa. Alor Star. Erwin Anwar. taun 1960-1964 Kapala KOKAR Jurs.Sanggeus proklamasi kamerdikaan RI angklung Pa Daeng oge mibanda peranan penting. taun 1950-1951 Penilik sakola bari diperbantukeun di bagian Kursus Kementrian P&K Jakarta. Murid-muridna geus jaradi pelatih angklung. taun 1942-1950 kapala SR di Kuningan. robah jadi SMKI. Taun 1967 kalawan parentah Pangkolaga (Panglima Komando Mandala Siaga) no. Kuantan. Taun 1970-an angkung geus ngambah ka luar nagri kaasup nagara-nagara Eropa. Obby AR Wiramihardja. Soemantri Hardjoprakoso. tapi pintonan angklung harita dipingpin ku muridna nya eta Udjo Ngalagena. lilana 9 bulan. Port Dickson.Dr. Prin/109/1967 tanggal 25 Maret 1967 ngajugjug ka Malaysia pikeun mingpin pertunjukan kesenian di Kuala Lumpur. mantuan pamarentah ku kesenian. Ieu surat kaputusan ditanda ku Mayjen TNI Prof.Jabar. Udjo Ngalagena. indit kadua kalina ka Kuala Lumpur ngayakeun pertunjukan amal pikeun kapentingan National Heroes’s Welfare Trust Fund dina raraga neangan dana pikeun kulawarga korban teror komunis di Malaysia. 082 / 1978 tanggal 23 Agustus 1968 mere kaputusan yen angklung sabage alat pendidikan musik di lingkungan Depdikbud. tari Bali) di Indonesian Pavilion. Sunda di Bandung. Kuala Trenggano. . Bandung. taun 1951-1955 dosen Balai Pendidikan Guru di Bandung. SMP jeung SMA hareupeun delegasi internasional anu nongton sapanjang jalan Asia Afrika. Daeng tugas diajar ka Australia ngeunaan musik dina raraga Colombo Plan. Handiman. Permadi. Daeng sorangan sibuk jadi Kapala KOKAR (Konservatori Karawitan. taun 1932-1942 guru Schakelschool di Kuningan. Presiden Soekarno ku anjeun mere salam sarta miharep Pa Daeng siap-siap pindah ka Jakarta. Ipoh. Angklung mawa Daeng ngalanglangbuana. Waktu persetujuan Linggajati taun 1946 angklung Pa Daeng manggung sarta meunang sambutan ti peserta. tari Sunda. taun 1980-1984 Staf Ahli Bappeda Jabar. Dina taun 1968 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI kalawan SK No.

Brigjen Ali Sadikin dina raraga ngadorong tumuwuhna kesenian angklung kana upaya pembinaan kabudayaan di Ibukota. Tanda jasa kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma tanggal 6-11-2007 ti Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono pikeun jasa-jasana ka nagara katut bangsa dina raraga ningkatkeun. loyalitas jeung kontribusina dina Pengembangan Khasanah Musik Indonesia ka 3 di Jakarta. ngamajukeun jeung ngabina kabudayaan nasional. Lain. khususna angklung. Cuang teundeun di handeuleum sieum. sabage seniman angklung nu mawa ngaran Jawa Barat seungit di tingkat nasional. Cag. nagara Indonesia. Piagam penghargaan 10 September 1968 ti Gubernur DKI Jaya. Kemayoran. Utut Gartini Syahrial (alm). Brigjen Mashudi dumasar jasana. Iwan Suwargana. Bandung. Soeharto. Satyalencana Kebudayaan 15 Oktober 1968 ti Presiden RI. Ieu tulisan mangrupa ungkaban kanyaah ti dulur ka almarhum anu dina taun ieu mun jumeneng keneh mah meureun ulang taunna nu ka 100. Pirous. angklung mah asli kesenian tatar Sunda. Binarung harepan angklung anu geus kamashur sadunya teh bakal langgeng. geus diterbitkeun mangrupa buku. Muchtar Kusumaatmadja dumasar bantuan jeung kerjasama dina nyukseskeun Peringatan Nasional ke 25 tahun KAA 24 April 1980 di Gedung Merdeka. lain ti mana-mana.Sababaraha penghargaan nu kungsi ditampa ku Pa Daeng (samemeh pupus): Piagam penghargaan 28 Pebruari 1966 ti Gubernur Jabar. Dra Erna Garnasih Pirous anu nikah ka Prof. Prof. HR Nuriana. DR. Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia pikeun dedikasi. Penghargaan sanggeus Pa Daeng pupus: Piagam penghargaan 16 Pebruari 1994 sabage perintis Pangwangunan Pariwisata di Jawa barat ti Gubernur. paragi nunda ninggalkeun Komentar : . H. Piagam penghargaan 24 April 1980 ti Menteri Luarnegeri RI. nya Pa Daeng nu nyiptakeunana. Aang Kunaefi dumasar jasana dina pembinaan jeung pengembangan seni daerah. ulah aya nu nyisikudi saperti nu kaalaman ku Reog Ponorogo. tunda di hanjuang siang. Piagam penghargaan jeung Metronome Award 283-2006 ti DPP Persatuan Artis Penyanyi. Jakarta. Jend. Emma (alm). Itin Gantinah Basoeki. judulna “Membela Kehormatan Angklung Sebuah Biografi dan Bunga Rampai Daeng Soetigna” anu disusun ku Tatang Soemarsono kalawan bingbingan Ramadhan KH. Piagam penghargaan 21 Juli 2005 ti Gubernur Jabar. Panutup Riwayat hirup sarta perjalanan hirupna Daeng Soetigna sanajan teu pati lengkep. Tedjakomala (alm). Piagam penghargaan 17 Agustus 1979 ti Gubernur Jabar. Persembahan Angklung Evening Concert “A Tribute to Daeng Soetigna” 20-1-2007 ti Keluarga Paduan Angklung SMAN 3 Bandung. anu bener-bener asli kesenian ti Ponorogo pajahkeun kesenian Malaysia. Hidayat. khususna dina widang kesenian. Aang Kunaefi dina raraga HUT ke 25 KAA tingkat Propinsi Jawa Barat. H. Dani Setiawan. Daeng Soetigna geus ngabdikeun hirupna bareng jeung angklung salila kurang leuwih 50 tahun. anu matak pantes lamun pamarentah ngaleler satyalencana Kebudayaan pikeun jasa-jasana. Peluncuran bukuna babarengan jeung Gala Konser Musik Angklung dina raraga Festival Bambu Nusantara 2007 tanggal 18-19 Agustus 2007 di Jakarta Internasional Expo. Piagam penghargaan ti Gubernur Jabar.D. Palaputrana aya 7 nyaeta: Aam Amalia anu nikah ka Ir. A. Konser Angklung Kamari diayakeun ku MMA (Masyarakat Musik Angklung) di Sasana Budaya ITB. bareng jeung dipasrahkeunana rarancang biografi Daeng Sutigna ti Obby AR ka Erna Garnasih.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->