Anda di halaman 1dari 5

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SD Negeri 22 Bengkulu Selatan Jl.

Letnan Tukiran Manna Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SDN. 22 BENGKULU SELATAN Nomor: 421.2/ /SDN 22 BS/2012

TENTANG PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP BAHASA INGGRIS DAN GURU TIDAK TETAP PAI SDN. 22 BENGKULU SELATAN KEPALA SDN.22 BENGKULU SELATAN Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar perlu mengangkat guru tidak tetap Bahasa Inggris dan guru tidak tetap PAI. b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala SDN 22 Bengkulu Selatan. 1. Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat. 2. Undang-undang No.20 tahun 2004 tentang system pendidikan Nasional. 3. Peraturan pemerintah No. 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dalam pelaksanaan administrasi dan tenaga pembantu. 4. Keputusan Mendiknas No.044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 1. Hasil Sosialisasi pengelolaan dana BOS tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan. 2. Buku petunjuk teknis dana BOS 3. Surat keputusan berlaku sejak bulan Desember 2004 dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. 4. Sumber biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya SK ini diberikan pada dana BOS SDN 22 Bengkulu Selatan. 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengingat

Memperhatikan :

Ditetapkan di : MANNA Pada Tanggal : 8 Januari 2012 Kepala Sekolah

ENDANG ISNAINI, S. Pd Nip. 19600301 198111 2001

Lampira Nomor Tanggal


No Urut NAMA Tenpat/Tgl. Lahir Pendidikan Terakhir S1 Bahasa Inggris

: SK Ka. Sekolah SDN 22 BS : 421.2/ / SDN.22BS/2012 : 8 Januari


Jabatan Pungsional/ Struktur Keterangan

YULIA ROZANA

Manna, 21 Juli 1981

Guru tidak Tetap

SAMSIARNI

Darat Sawah, 23 Agustus 1983

DII PGAI

Guru Tidak Tetap PAI

Manna, 8 Januari 2012 Kepala Sekolah

ENDANG ISNAINI, S. Pd Nip. 19600301 198111 2001

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SD Negeri 15 Bengkulu Selatan Jl. Canada Kel. Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna Kode Pos 38513

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 15 KOTA MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : 424/67 /TP/SDN. 15 BS /2010 TENTANG PENGANGKATAN GURU HONOR / GTT MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS DI SDN 15 BENGKULU SELATAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 15 BENGKULU SELATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN Menimbang) Mengingat )dsb Memperhatikan) MEMUTUSKAN Menetapkan: KESATU
:

Mengangkat Sdr. Yulia Rozana, S. Pd. Ing sebagai guru honor ( GTT ) Mata Pelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar Negeri 15 Bengkulu Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Segala biaya yang di timbul akiabat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah SDN 15 Bengkulu Selatan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagai mana mestinya. PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

KEDUA

KETIGA KEEMPAT

: :

KELIMA

Ditetapkan di : MANNA Pada Tanggal : 1 April 2010 KEPALA SDN 15 BENGKULU SELATAN

ZARLAN SARYADI, S.Pd NIP. 197012081994091001 Kepada Yth. Sdr. Yulia Rozana, S. Pd. Ing Guru : Bahasa Inggris SDN 15 Bengkulu Selatan Di : Kota Manna

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SD Negeri 15 Bengkulu Selatan Jl. Canada Kel. Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna Kode Pos 38513

SURAT KETERANGAN NO : / SDN 15 BS/ 2012

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Jabatan : M. Aswan, S. Pd : 196502011989081002 : Kepala Sekolah SDN 15 Bengkulu Selatan

Dengan ini menerangkan saudara : Nama Tempat/ Tanggal. Lahir Pendidikan/ Jurusan Tempat Mengajar Alamat : Yulia Rozana, S. Pd. Ing : Manna, 21 Juli 1981 : S1 Pendidikan Bahasa Inggris : SDN 15 Bengkulu Selatan

Benar-benar yang bersangkutan mengajara sebagai guru honorer (GTT) pada semester genap tahun ajaran 2012/ 2013. Pada SDN 15. Dengan jumlah jam 16 jam perminggu sesuai dengan SK Pembagian Tugas. Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila keterangan ini tidak benar, mengakibatkan kerugian Negara, saya bersedia menanggung kerugian Negara tersebut. Manna, Februari 2012 Ka. SDN 15 Bengkulu Selatan

M. ASWAN. S. Pd NIP. 196502011989081002

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SD Negeri 22 Bengkulu Selatan Jl. Letnan Tukiran Manna Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan

SURAT KETERANGAN NO : / SDN 22.BS/ 2012

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Jabatan : Endang Isnaini, S. Pd : 19600301 198111 2001 : Kepala Sekolah SDN 22 Bengkulu Selatan

Dengan ini menerangkan saudara : Nama Tempat/ Tanggal. Lahir Pendidikan/ Jurusan Tempat Mengajar Alamat : Yulia Rozana, S. Pd. Ing : Manna, 21 Juli 1981 : S1 Pendidikan Bahasa Inggris : SDN 22 Bengkulu Selatan

Benar-benar yang bersangkutan mengajara sebagai guru honorer (GTT) pada semester genap tahun ajaran 2012/ 2013. Pada SDN 22. Dengan jumlah jam 8 jam perminggu sesuai dengan SK Pembagian Tugas. Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila keterangan ini tidak benar, mengakibatkan kerugian Negara, saya bersedia menanggung kerugian Negara tersebut. Manna, Februari 2012 Ka. SDN 22 Bengkulu Selatan

ENDANG ISNAINI, S. Pd NIP. 19600301 198111 2001

Anda mungkin juga menyukai