Anda di halaman 1dari 27

RANCANGAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

MINGGU TEMA/TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME AKTIVITI


1-3 5 EKONOMI NEGARA

5.1 Sumber Semula jadi dan Kegunaannya


a Jenis sumber
i Sumber mineral 1. Menyenaraikan corak petempatan awal Bersyukur dengan 1. Membina model gua sebagai petempatan
petroleum manusia adanya rumah sebagai awal manusia daripada bahan terbuang
gas asli 2. Menceritakan corak petempatan awal manusia tempat tinggal 2. Membuat buku skrap tentang pelbagai
arang batu 3. Membanding dan membezakan dua jenis jenis petempatan awal manusia
emas petempatan awal yang sesuai Bersyukur dengan 3. Melukis gambar sejarah awal petempatan
bijih timah 4. Menerangkan persekitaran gua adalah jenis pembinaan rumah manusia
ii Sumber hutan petempatan awal yang sesuai yang sempurna 4. Mengumpul gambar petempatan awal
balak 5. Menerangkan keperluan tinggal di kawasan manusia dan menulis karangan pendek
herba lapang Bersyukur dan berkaitan gambar tersebut
rotan 6. Menceritakan kepentingan tinggal di pinggiran berbangga dengan
buluh sungai atau tasik rumah sendiri
iii Sumber laut
ikan
udang
sotong
ketam
siput
mutiara
tumbuhan
laut

4-5 b Hasil dan kegunaan sumber 1. Menyatakan sebab manusia berpindah randah Berbangga dengan 1. Menghasilkan buku skrap tentang
i Sumber mineral pada peringkat awal adanya pelbagai jenis petempatan awal manusia
bahan api 2. Menyatakan keistimewaan manusia tinggal rumah yang terdapat 2. Melayari laman web untuk mendapatkan
sumber tenaga di persekitaran gua di negara kita maklumat mengenai jenis-jenis
perhiasan 3. Menyatakan jenis tempat kediaman petempatan petempatan awal manusia
ii Hasil hutan awal Berbangga dengan 3 Lawatan ke muzium dan melaporkan
bahan binaan nilai estetika seni bina tentang gambaran petempatan awal
perabot rumah di negara kita manusia
ubat-ubatan 4 Membuat model tempat kediaman
kraf tangan Bersyukur dengan petempatan awal manusia
iii Hasil laut pembinaan rumah daripada bahan terbuang
sumber protein yang sempurna
perhiasan
ubat-ubatan
6-9 5.2 Kegiatan Ekonomi dan Lokasi
a Perindustrian
i Jenis industri 1. Menerangkan latar belakang sejarah Bersyukur dan 1. Menghasilkan model rumah daripada
industri pemprosesan mempengaruhi reka bentuk rumah berbangga dengan bahan terbuang berdasarkan aspek fizikal.
industri berat 2. Menerangkan bentuk muka bumi sebagai rumah sendiri 2. Menghasilkan buku skrap tentang pelbagai
industri ringan faktor mempengaruhi jenis rumah jenis rumah di dunia.
industri desa 3. Menyatakan ciri-ciri keselamatan yang terdapat Berbangga dengan 3. Menulis puisi bertemakan rumah.
ii Kawasan perindustrian pada reka bentuk rumah di Malaysia nilai estetika seni bina 4. Melayari laman web untuk mendapatkan
Shah Alam 4. Menceritakan tentang ciri-ciri keselesaan rumah di negara kita maklumat tentang pelbagai jenis rumah di
Perai sesebuah rumah Malaysia dan di negara lain.
Pasir Gudang 5. Menerangkan faktor kepadatan penduduk
Peramu mempengaruhi pembinaan rumah Berbangga dengan
Tanjung Malim 6. Menghuraikan ciri-ciri fizikal yang sesuai adanya pelbagai jenis
Nilai sebagai lokasi tempat tinggal rumah yang terdapat
Likas di negara kita
Miri
Bersyukur dengan
adanya rumah sebagai
tempat perlindungan

10 - 12 b Pertanian
i Penanaman 1. Menyatakan jenis reka bentuk rumah di Malaysia Berbangga dengan 1. Melukis gambar rumah tradisional.
padi di Dataran Kedah, Delta 2. Menamakan contoh rumah tradisional dan adanya pelbagai jenis 2. Menyanyi dan membincangkan lirik lagu
Kelantan dan Tanjung Karang rumah moden di Malaysia rumah yang terdapat di bertemakan rumah.
kelapa sawit di Jengka,Labis, 3. Membandingkan dan membezakan rumah negara kita. 3. Mencari maklumat di pusat sumber
Trolak dan Sibu tradisional dan rumah moden berdasarkan sekolah tentang pembinaan sesebuah
getah di Muar dan Tenom pembinaan rumah. Berbangga dengan rumah.
sayur-sayuran di Cameron 4. Menjelaskan pembinaan rumah yang selesa nilai estetika seni 4. Melukis rumah impian anda.
Highland dan Kundasang dan kualiti. binaan rumah di
nanas di Pontian negara kita.
ii Penternakan
lembu tenusu di Kluang Bersyukur dan
ayam di Manjung berbangga dengan
iii Perikanan rumah sendiri.
akuakultur di Bukit Merah
dan Kukup
pusat perikanan seperti
Kuantan,Kuala Perlis,
Chendering,Besut, Tok Bali

13 - 14 c Perhutanan 1. Menerangkan jenis rumah di empat zon iklim Berbangga dengan 1. Membuat buku skrap tentang pelbagai
i Pembalakan dunia. nilai estetika seni bina jenis rumah di negara lain.
2. Menyatakan reka bentuk rumah yang terdapat rumah di negara 2. Melayari laman web untuk mendapatkan
di negara lain. sendiri. maklumat tentang reka bentuk rumah di
3. Menbandingkan dan membezakan rumah di empat zon iklim dunia.
Zon Sejuk dan Zon Panas berdasarkan reka 3. Menulis laporan tentang cuaca dan iklim,
bentuknya. zon iklim dunia dan melukis reka bentuk
rumah di zon tersebut.
15 - 17 1.4 a Fungsi
i Memberi perlindungan 1. Menyenaraikan kepentingan rumah kepada Bersyukur dengan 1. Mengumpul gambar-gambar rumah, pelan
ii Menyediakan keselesaan manusia. adanya rumah sebagai dan ruang serta membuat laporan
iii Mewujudkan kemesraan 2. Menjelaskan kepentingan rumah sebagai tempat perlindungan. berkaitan fungsi rumah kepada manusia.
anggota keluarga. tempat perlindungan. 2. Melakukan gerak kerja kumpulan tentang
3. Menghuraikan fungsi rumah sebagai tempat Berterima kasih fungsi rumah kepada manusia.
yang dapat mewujudkan kemesraan ahli kepada keluarga
keluarga. kerana menyediakan
4 Menjelaskan peranan dan tanggungjawab rumah yang selesa.
anggota keluarga terhadap keselesaan di
dalam rumah.

18 - 19 2 PERIHAL KAWASAN SETEMPAT


2.1 Latar Belakang Kawasan Setempat
a Lokasi 1. Menyatakan lokasi tempat tinggal murid. Berbangga dengan 1. Melukis peta lakar menunjukkan kawasan
i Kawasan tempat tinggal murid 2. Menyatakan kawasan tempat tinggal murid. tempat tinggal sendiri. tempat tinggal murid.
dalam hubungan dengan mukim 3. Membanding dan membezakan dua kawasan 2. Berdasarkan peta daerah, murid mengenal
daerah/bahagian tempat tinggal berdasarkan lokasi,. pasti kedudukan tempat tinggal murid.
kampung 3. Melabel peta daerah untuk menunjukkan
taman perumahan lokasi tempat tinggal murid.
ladang 4 Melukis peta laluan ke lokasi tempat
pekan tinggal murid.
bandar

20 - 21 b Aspek fizikal 1. Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi negara Bersyukur dengan 1. Dengan merujuk peta negeri, murid
i Keadaan muka bumi Malaysia persekitaran semula menyatakan keadaan muka bumi yang
tanah tinggi 2. Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka jadi yang terdapat di terdapat di mukim dan di daerah mereka
tanah pamah bumi di kawasan tempat tinggal murid kawasan tempat sendiri
lembangan 3. Membanding dan membezakan keistimewaan tinggal murid 2. Membina model menunjukkan keadaan
pinggir laut aspek fizikal antara tanah tinggi dengan tanah bentuk muka bumi kawasan tempat
pamah tinggal murid daripada kertas tumbuk dan
plastisin
22 - 24 c Cuaca 1. Menyatakan keadaan cuaca tempat tinggal Bersyukur dengan 1. Melukis simbol-simbol cuaca
i Keadaan cuaca murid (pada sesuatu masa) keadaan cuaca di 2. Membina carta cuaca
hujan 2. Menerangkan maksud simbol-simbol cuaca tempat tinggal sendiri menandakan keadaan cuaca harian
panas Menerangkan ciri keistimewaan cuaca setempat merekod suhu harian
mendung 3. Menjelaskan pengaruh cuaca ke atas kegiatan Meredai apa jua mencatat arah angin
redup harian penduduk setempat keadaan cuaca kerana 3. Mencatat kegiatan harian murid (satu
berangin 4 Menyatakan langkah keselamatan yang perlu ia memberi manfaat minggu) tentang pengaruh cuaca seperti
ii Pengaruh cuaca terhadap diambil oleh murid sewaktu banjir kepada semua hujan lebat,cuaca panas, dan angin
kegiatan harian kehidupan kencang terhadap kegiatan murid
4 Membuat perbandingan cuaca di negara
kita dengan negara lain dan menulis
laporan
Contoh : Iklim di Malaysia dan di Jepun

25 - 26 2.2 Identiti Setempat


a Sejarah atau lagenda 1. Menceritakan asal usul nama tempat tinggal Berbangga dengan 1. Menulis laporan :
i Asal usul nama tempat dari murid identiti tempat sendiri Menemu bual penduduk setempat
aspek sejarah atau lagenda 2. Menyenaraikan peristiwa bersejarah di tentang asal-usul nama setempat
ii Peristiwa setempat kawasan setempat Berbangga dengan Menemu bual penduduk setempat
3. Menceritakan salah satu peristiwa setempat sejarah dan lagenda tentang cerita legenda
yang paling istimewa bagi murid setempat Menemu bual orang sumber tentang
peristiwa penting yang berlaku di
kawasan setempat
2. Melukis tentang cerita asal-usul nama
setempat

27 b Keistimewaan setampat 1. Menyenaraikan keistimewaan tempat tinggal Berbangga dengan 1. Melawat tempat peninggalan warisan
i Keistimewaan dari segi : murid keistimewaan tempat sejarah dan menulis laporan
alam semula jadi 2. Menyatakan contoh-contoh berkaitan tinggal murid 2. Menghasilkan buku skrap :
warisan sejarah keistimewaan setempat menemu bual penduduk tentang
kesenian dan kebudayaan 3. Menceritakan keistimewaan prasarana yang Bersama keistimewaan setempat
prasarana terdapat di kawasan tempat tinggal murid bertanggungjawab memerhati dan merakamkan prasarana
untuk meningkatkan setempat
imej tempat sendiri 3. Memperagakan pakaian tradisional
sempena Minggu Patriotik

28 - 29 c Struktur pentadbiran 1. Menamakan ketua pentadbiran mengikut Menghormati ketua- 1. Mencari maklumat tentang jawatan
i Kampung / Taman Perumahan / jawatan di peringkat kampung, mukim, daerah, ketua pentadbiran pentadbiran kampung / mukim / daerah dan
Ladang dan negeri setempat menulis carta organisasi
ii Mukim 2. Menyatakan organisasi pentadbiran tempat 2. Berbincang serta mencatatkan hasil
iii Daerah tinggal murid pada peringkat taman / kampung / perbincangan secara kumpulan tentang
iv Negeri ladang bidang kuasa mengikut kawasan bagi
3. Menamakan jabatan-jabatan pentadbiran dan tiap-tiap organisasi pentadbiran
perkhidmatan awam di kawasan tempat Contoh :
tinggal murid Penghulu : Pentadbiran sesuatu mukim

30 - 31 d Kemudahan dan perkhidmatan 1. Menyatakan fungsi kemudahan dan Bersyukur dengan 1. Berdasarkan satu jenis kemudahan awam
awam perkhidmatan awam kemudahan dan bincangkan kepentingan dan cara
i Perkhidmatan perhubungan 2. Menyenaraikan jenis kemudahan dan perkhidmatan yang menjaganya
ii Perkhidmatan pendidikan perkhidmatan awam di tempat murid disediakan di kawasan 2. Taklimat daripada orang sumber
iii Perkhidmatan keselamatan 3. Menyenaraikan jenis-jenis perkhidmatan setempat mengenai perkhidmatan awam setempat
iv Perkhidmatan kesihatan yang disediakan oleh perkhidmatan awam 3. Mengumpulkan bahan edaran seperti
v Kemudahan beribadat 4 Menjelaskan kepentingan pelbagai risalah dan poster yang berkaitan dengan
perkhidmatan awam di tempat murid kemudahan dan perkhidmatan awam.
Bincang dan catatkan perkara penting
tentang kepentingan kemudahan dan
perkhidmatan awam
4. Melayari laman web institusi atau syarikat
yang menyediakan kemudahan dan
perkhidmatan awam untuk mengetahui
kepentingan organisasi tersebut

32 - 33 2.3 Masyarakat Setempat


a Penduduk 1. Menyatakan kaum yang terdapat di tempat Menyedari bahawa 1. Merujuk pelbagai sumber untuk
i Taburan tinggal murid masyarakat setempat mengumpul makluman tentang kaum
kaum 2. Menyatakan agama dan kepercayaan terdiri daripada masyarakat setempat
umur masyarakat setempat pelbagai kaum 2. Menemu bual penduduk setempat tentang
jantina 3. Menyenaraikan jenis pekerjaan masyarakat pekerjaan mereka
pekerjaan setempat Menghormati agama 3. Mengklasifikasikan pekerjaan setempat
agama dan kepercayaan 4 Menerangkan faktor yang mempengaruhi dan kepercayaan berdasarkan bidang-bidang tertentu dan
pekerjaan masyarakat setempat masyarakat setempat membuat rumusan
5. Menyatakan kewujudan dan komposisi 4. Menghasilkan buku skrap tentang
masyarakat setempat Berbangga dengan masyarakat setempat berdasarkan
sumbangan setiap aspek
individu dalam kaum
masyarakat setempat pekerjaan
agama dan kepercayaan

34 - 35 b Kegiatan ekonomi 1. Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi Bersyukur dengan 1. Mengklasifikasikan pekerjaan setempat
i Jenis setempat sumbangan berdasarkan bidang-bidang tertentu
pertanian 2. Menyatakan pekerjaan utama penduduk kegiatan ekonomi 2. Membincangkan faktor-faktor yang
perlombongan setempat setempat mempengaruhi kegiatan ekonomi
perindustrian 3. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi setempat atau pekerjaan utama penduduk
perkhidmatan pekerjaan utama penduduk setempat dan melaporkan
pelancongan 4 Menyatakan faktor yang mewujudkan 3. Melakonkan simulasi tentang
perniagaan kegiatan pelancongan /pertanian / keistimewaan tempat tinggal murid sebagai
ii Faktor-faktor yang perindustrian / perkhidmatan kawasan pelancongan
mempengaruh kegiatan ekonomi 4. Membuat buku skrap tentang sesuatu
setempatatau pekerjaan utama kegiatan ekonomi utama di tempat anda
penduduk
RANCANGAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5

MINGGU TEMA/TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME AKTIVITI


1 3 MENGENAL NEGARA KITA
3.1 Lokasi Malaysia

a Di Asia Tenggara
i Kedudukan Malaysia 1. Menyatakan kedudukan Malaysia pada petaBersyukur dan berbangga 1. Melukis dan menamakan arah mata
berpandukan arah mata angin Asia Tenggara berpandukan arah mata angin
dengan lokasi negara kita angin berpandukan kompas.
ii Kedudukan Malaysia dengan 2. Menyatakan kedudukan Malaysia pada petayang strategik 2. Melabel kedudukan negara Malaysia
negara-negara jiran di Asia. pada peta Asia Tenggara.
Asia Tenggara 3. Menyenaraikan negara di Asia Tenggara yang
Bekerjasama dengan negara 3. Melabel negara-negara yang berjiran
berjiran dengan Malaysia. jiran untuk kepentingan dengan Malaysia pada peta
bersama Asia Tenggara.

2 b Di dunia 1. Menamakan benua-benua yang terdapat Berbangga dengan 1. Menandakan kedudukan Malaysia di
i Kedudukan Malaysia di dunia. kedudukan geografi negara peta dunia dan menyatakan lokasinya.
✻ di benua Asia 2. Menyatakan lokasi Malaysia di peta kita. 2. Menulis rencana tentang kedudukan
✻ di dunia benua Asia. Malaysia yang strategik berdasarkan
3. Menjelaskan saiz Benua Asia berbanding Menghormati negara-negara pelbagai sumber
dengan benua lain. lain untuk menjamin 3 Melabel benua-benua di peta dunia
keamanan dunia. 4 Membandingkan dan membezakan
Benua Asia dengan benua lain dari
Menyedari kepentingan segi keluasan saiz.
mengekalkan hubungan baik
dengan negara-negara lain
di dunia
3-4 3.2 Geografi Fizikal

a Bentuk muka bumi 1. Menyenaraikan bentuk muka bumi Malaysia.


Berbangga dengan 1. Menghasilkan buku skrap tentang
✻ Pelbagai bentuk muka bumi 2. Menerangkan kepentingan bentuk muka bumi kepelbagaian bentuk muka pelbagai bentuk muka bumi dan
negara Malaysia. Malaysia. bumi di Malaysia. kepentingannya
✻ tanah tinggi 3. Membandingkan dan membezakan 2. Menandakan dan menamakan jenis
✻ tanah pamah kepentingan dua jenis bentuk muka bumi.Menyedari kepentingan bentuk muka bumi di Malaysia pada
✻ saliran 4. Menjelaskan kepentingan bentuk muka bumi
bentuk muka bumi terhadap peta fizikal
✻ pinggir laut kepada ekonomi negara. ekonomi negara. 3. Menyanyikan lagu-lagu bertemakan
✻ kepulauan keindahan alam seperti 'Gunung
ii Kepentingan bentuk muka bumi Kinabalu' dan ' Tanjung Puteri'
✻ tanah tinggi 4. Menyediakan model bentuk muka bumi
contoh : kuasa hidroelektrik, fizikal Malaysia.
pelancongan 5 Mencipta puisi/lirik lagu untuk
✻ tanah pamah menggambarkan keistimewaan dan
contoh : petempatan keindahan bentuk muka bumi negara
✻ pinggir laut kita.
contoh : perikanan
✻ saliran
contoh : minuman,perikanan,
perhubungan
✻ kepulauan
contoh : pelancongan
5 - 10 b Cuaca dan iklim 1. Menyatakan iklim Khatulistiwa. Berbangga dengan 1.Simulasi pengaruh cuaca terhadap
i Ciri-ciri iklim Khatulistiwa :- 2. Menjelaskan ciri-ciri iklim Khatulistiwa. iklim negara kita kegiatan harian penduduk.
✻ suhu 3. Menerangkan faktor-faktor yang 2.Menyediakan laporan tentang aktiviti
✻ angin mempengaruhi cuaca dan iklim di Malaysia. Bersyukur dapat menikmati yang dijalankan berdasarkan keadaan
✻ hujan 4. Menjelaskan pengaruh iklim terhadap ekonomiiklim yang selesa sepanjang cuaca yang tertentu.
ii Faktor-faktor yang penduduk di Malaysia. tahun. 3.Mengumpul keratan akhbar tentang
mempengaruhi cuaca dan 5 Menjelaskan bencana alam sebagai kesan bencana alam dan membuat laporan.
iklim di Malaysia. daripada ciri-ciri cuaca dan iklim di Malaysia. 4.Menghasilkan karya kreatif yang
✻ kedudukan 6 Menamakan contoh kawasan zon iklim dunia. menggambarkan iklim Malaysia
✻ angin monsun 7 Membandingkan dan membezakan tiga ciri 5 Menandakan dan melabelkan
✻ ketinggian bagi zon iklim dunia. kawasan zon iklim dunia pada
✻ kepulauan 8 Membandingkan dan membezakan iklim peta dunia.
iii Kawasan Zon Iklim Dunia Malaysia dengan zon iklim dunia. 6 Membanding kan dan membezakan
✻ zon panas (gurun panas) 9 Menerangkan faktor-faktor yang dua jenis zon iklim dunia menggunakan
✻ zon sejuk (Tundra) mempengaruhi cuaca dan iklim. pengurusan grafik.
✻ zon sederhana (Kawasan 7 Mengumpulkan gambar berkaitan
Mediteranean) dengan kawasan zon iklim dunia.
✻ zon sederhana sejuk 8 Menghasilkan peta minda berkaitan
(Kawasan Siberia) dengan faktor-faktor yang
mempengaruhi cuaca dan iklim.
11 - 13 c Tumbuh-tumbuhan semula jadi 1. Menyenaraikan jenis tumbuhan semula jadi Berbangga dengan 1. Menyediakan laporan tentang tumbuh-
dan hidupan liar. dan hidupan liar di Malaysia. tumbuh-tumbuhan semula tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
i Jenis tumbuh-tumbuhan 2. Menjelaskan jenis habitat tumbuh-tumbuhan jadi dan hidupan liar yang yang terdapat di kawasan persekitaran
semula jadi dan hidupan liar semula jadi dan hidupan liar di Malaysia. terdapat di persekitaran kita.
2. Menyediakan folio yang mengandungi
di Malaysia. 3. Menbandingkan dan membezakan tumbuh- pelbagai gambar dan lukisan tumbuh-
✻ hutan hujan tropika tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dua Menghargai kepantingan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.
✻ hutan paya habitat. tumbuh-tumbuhan semula3. Melengkapkan borang pengurusan
✻ hutan pantai 4 Menerangkan faktor-faktor yang jadi dan hidupan liar. grafik untuk menunjukkan persamaan
✻ hutan gunung mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan dan perbezaan tumbuh-tumbuhan
ii Faktor-faktor yang semula jadi di Malaysia. semula jadi dan hidupan liar di pinggir
mempengaruhi pelbagai jenis5 Menjelaskan kepentingan tumbuh-tumbuhan pantai dan tanah tinggi.
tumbuhan semula jadi semula jadi di Malaysia. 4 Membuat kajian tentang kesesuaian
di Malaysia. 6 Menyenaraikan jenis tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
✻ bentuk muka bumi semulajadi dan hidupan liar di kawasan hidupan liar di habitat yang berlainan.
✻ iklim zon iklim dunia. 5 Menulis sebuah karangan yang bertajuk
✻ tanah- tanih Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula
✻ saliran jadi di Malaysia
iii Kepentingan tumbuh-tumbuhan 6 Membuat peta minda yang
semula jadi negara Malaysia. menunjukkan tumbuh-tumbuhan semula
✻ flora dan fauna jadi dan hidupan liar di kawasan zon
✻ sumber perhutanan iklim dunia.
✻ tempat perlindungan
hidupan liar
✻ pembiakan hidupan laut
✻ kawasan tadahan
✻ pencegahan hakisan
iv Jenis tumbuh-tumbuhan
semula jadi dan hidupan liar di
kawasan zon iklim dunia
✻ Gurun panas
✻ Tundra
✻ Mediteranaean
✻ Kawasan jenis Siberia
14 - 15 4 SEJARAH NEGARA KITA
4.1 Kesultanan Melayu Melaka 1. Menceritakan latar belakang ParameswaraBerbangga dengan sejarah1. Membincangkan kedatangan
a Pengasasan Melaka sebagai pengasas Melaka. awal negara. Parameswara ke Melaka berdasarkan
i Latar belakang Parameswara2. Menjelaskan sebab Parameswara melarikan gambar bersiri atau gambar tunggal.
ii Rentetan peristiwa pembukaan diri dari Palembang. Menghargai jasa pengasas2. Menandakan dan melabelkan peta
Melaka. 3. Menyatakan perjalanan Parameswara darikerajaan Melaka. perjalanan Parameswara dari
Palembang ke Melaka. Palembang ke Melaka.
4 Menceritakan peristiwa pembukaan Melaka 3 Melakonkan situasi yang menyebabkan
5 Menjelaskan sebab yang mendorong pembukaan Melaka berpandukan
Parameswara mengasaskan Melaka. peristiwa pelanduk menendang anjing.
4 Mengadakan lawatan ke muzium untuk
mendapatkan maklumat tentang
pengasasan Melaka dan membuat
laporan.
5 Menghasilkan buku skrap tentang
pengasasan Melaka.

16 - 19 a Kegemilangan Melaka 1. Menyatakan gelaran jawatan Pembesar Empat. Berbangga dengan 1. Melukis dan membincangkan struktur
i Pentadbiran yang sistematik.2. Menyatakan peranan Sultan dan kewujudan struktur pentadbiran pada zaman Kesultanan
✻ Pemerintah Melaka Pembesar Empat Lipatan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka.
✻ Pembesar Empat Lipatan 3. Menyenaraikan tokoh-tokoh dan Melayu Melaka 2. Melabelkan carta organisasi pentadbiran
ii Pusat perdagangan sumbangannya pada zaman Kesultanan Kesultanan Melayu Melaka.
✻ keistimewaan lokasi Melayu Melaka Menyedari bahawa struktur3.Membincangkan dan menjelaskan
✻ aktiviti perniagaan dengan4 Menceritakan aktiviti-aktiviti perniagaan di
pentadbiran negara kita kuasa sultan serta pembesar-
negara-negara lain Melaka. berasaskan Kesultanan pembesarnya dalam pentadbiran
iii Pusat penyebaran Islam 5 Menerangkan Melaka sebagai pusat Melayu Melaka Kesultanan Melayu Melaka.
✻ kedatangan dan perdagangan. 4 Membuat pengurusan grafik tentang
perkembangan Islam di 6 Menyatakan peranan Melaka sebagai pusat Berbangga dengan tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan
Melaka penyebaran Islam. Kesultanan Melayu Melaka Melayu Melaka dan sumbangannya.
✻ penyebaran Islam ke negara-
7 Membandingkan dan membezakan struktur sebagai pusat penyebaran 5 Melakarkan dan menandakan pada peta
negara-negara lain pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dan agama Islam dan pusat Asia laluan perdagangan pada zaman
struktur pentadbiran negara Malaysia kini.perdagangan. Kesultanan Melayu Melaka.
6 Membuat pengurusan grafik tentang
barang dagangan dari negara asal.
7 Melakonkan situasi aktiviti perniagaan
di pasar Melaka antara pedagang denga
penduduk tempatan.
8 Membincangkan cara Islam berkembang
di Melaka.
20 c Pusat kegiatan ilmu 1. Menyatakan peranan istana sebagai pusatBerbangga dengan kegiatan1. Berbincang tentang peranan istana
i Peranan istana kegiatan ilmu. menuntut ilmu. sebagai pusat kegiatan ilmu.
2. Menyenaraikan aktiviti keilmuan yang dijalankan 2 Melakonkan situasi aktiviti-aktiviti
di istana. Menyedari pentingnya keilmuan di istana.
3. Menyatakan golongan yang mendapat faedah menuntut ilmu. 3 Berbincang tentang sebab golongan
daripada kegiatan ilmu d istana. bangsawan dan istana sahaja mendapat
Peka terhadap perkembanganfaedah daripada aktiviti keilmuan.
ilmu.

21 - 22 d Peluasan kuasa 1. Menyatakan cara-cara peluasan kuasa Menghargai jasa pemimpin.


1. Melakonkan situasi penaklukan
i Cara peluasan 2. Menyenaraikan negeri-jajahan takluk. sesebuah negeri jajahan.
ii Kebijaksanaan pemimpin 3. Menyatakan sebab-sebab peluasan kuasaBerbangga dengan kewujudan
2 Melakarkan dan melabelkan negeri-
secara ringkas. dan kegemilangan negeri jajahan.
4 Menyatakan peranan pemimpin dalam peluasan
Kesultanan Melayu Melaka.3 Sumbang saran tentang sebab-sebab
tanah jajahan. peluasan kuasa.
4 Membuat peta minda tentang peranan
pemimpin.

23 e Kedatangan kuasa luar


i Portugis 1. Menamakan kuasa-kuasa luar yang datang Menyedari
ke perlunya taat setia
1. Menandakan laluan kedatangan kuasa
ii Belanda Melaka. kepada pemimpin. luar ke Melaka pada peta dunia.
iii British 2. Menerangkan latar belakang kuasa luar. 2 Melakonkan situasi kedatangan
3. Menyatakan cara kedatangan kuasa luar ke penjajah ke Melaka.
Melaka.

24 f Kemerosotan Melaka 1. Menerangkan keadaan pentadbiran Melaka Menyedari perlunya taat setia
1. Membuat peta minda tentang faktor-
i Faktor sewaktu zaman kemerosotan. kepada pemimpin faktor kemerosotan Kerajaan Melayu
✻ kelemahan kepimpinan 2. Menceritakan perebutan kuasa dalam kalangan Melaka.
✻ perebutan kuasa pembesar. Menghargai kepentingan 2 Membincangkan faktor-faktor
✻ rakyat tidak setia 3. Menjelaskan sikap rakyat Melaka ketika kestabilan negara. kemerosotan Kesultanan Melayu
✻ kelemahan askar Melaka menghadapi ancaman luar Melaka.
4 Menyatakan faktor-faktor kelemahan askar 3 Melakonkan peristiwa perebutan kuasa
Melaka. dalam kalangan pembesar Kesultanan
5 Menjelaskan keadaan Melaka ketika mengalami Melayu Melaka
kemerosotan. 4 Mengadakan kuiz tentang kemerosotan
Kesultanan Kerajaan Melayu Melaka.
5 Membincangkan faktor-faktor
kelemahan pemimpin melalui
tayangan filem 'Tun Fatimah'
kelemahan pemimpin melalui
25 - 27 4.2 Sejarah Awal Sarawak dan Sabah 1. Menyatakan asal usul nama Sarawak Berbangga dengan sejarah1. Menemubual orang sumber atau
a Sarawak 2 Membandingkan dua cerita tentang asal usul
negara sendiri membuat rujukan untuk mendapatkan
i Asal usul nama Sarawak nama Sarawak. maklumat tentang asal usul nama
ii Pentadbiran awal Sarawak 3 Menyenaraikan kawasan pentadbiran di Berbangga dengan Sarawak.
✻ kawasan persisiran pantai Sarawak kepelbagaian kaum di negara
2. Melayari laman web untuk mendapat
✻ kawasan pedalaman dan 4 Menyatakan pentadbiran awal di Sarawakkita. maklumat tentang asal usul nama
muara sungai mengikut kawasan. Sarawak.
iii Kaun di Sarawak 5 Menyenaraikan kaum mengikut kawasan.Bersyukur dengan 3 Membuat simulasi lagenda asal usul
✻ Orang Melanau dan Melayu6 Menceritakan kedatangan kuasa luar ke keharmonian kaum di negaraSarawak.
di persisiran pantai Sarawak. kita. 4 Menandakan dan melorekkan pada peta
✻ Bidayuh, Iban, Kenyah, Kelabit Sarawak tentang kawasan pentadbiran
dan Penan di pedalaman dan di Sarawak.
muara sungai. 5 Membandingkan dan membezakan
iv Kedatangan kuasa luar kawasan pentadbiran di Sarawak.
✻ penjajahan oleh keluarga 6 Menghasilkan buku skrap tentang kaum
Brooke. mengikut kawasan
7 Bercerita tentang kedatangan kuasa luar
yang datang ke Sarawak.

28 - 30 b Sabah 1. Menyatakan asal usul nama Sabah. Berbangga dengan sejarah1. Menemubual orang sumber untuk
i Asal usul nama Sabah 2 Membandingka n dua cerita tentang asal negara
usul sendiri. mendapatkan maklumat tentang
ii Pentadbiran awal Sabah nama Sabah. asal usul nama Sabah.
✻ Kawasan Pantai Timur 3 Menyenaraikan kawasan pentadbiran awalBerbangga
di dengan 2. Melayari laman web untuk mendapatkan
dikuasai oleh Kesultanan Sabah. kepelbagaian kaum di negaramaklumat tentang asal usul Sabah.
Johor 4 Menyatakan pentadbiran di ketiga-tiga kawasan.
kita. 3. Membuat catatan tentang asal usul
✻ Kawasan Pantai Barat Menyenaraikan kedatangan kawasan. nama Sabah.
dikuasai oleh kesultanan 5 Menyenaraikan kaum mengikut kawasan.Bersyukur dengan, 4 Menandakan dan melorekkan di peta
Brunei. 6 Menceritakan kedatangan kuasa luar ke Sabah.
keharmonian kaum di negaraBorneo tentang kawasan pentadbiran di
✻ Kawasan pedalaman oleh kita. Sabah.
ketua rumah panjang. 5 Menyatakan kedudukan Kepulauan Sulu
iii Kaum di Sabah 6 Menamakan kaum berdasarkan
✻ Bajau dan Sulu di pantai pentadbiran.
timur. 7 Membuat buku skrap tentang kaum
✻ Kadazan,Melayu, dan Murut mengikut kawasan.
di pantai barat 8 Bercerita tentang kedatangan kuasa luar
✻ Murut,Kadazan dan Bajau yang datang ke Sabah.
di kawasan pedalaman
iv Kedatangan kuasa luar
✻ penjajahan oleh Syarikat
Borneo Utara British
31 - 32 4.3 Penjajahan
a Kedatangan kuasa luar 1. Menyenaraikan kuasa luar dan kawasan yang
Kesederhana bersama untuk
1. Menandakan negara asal
i Penjajah dikuasai mempertahankan negara kuasa luar oda petia dunia.
✻ Portugis luar 2. Menandakan kawasan yang pernah
✻ Belanda 2 Menyenaraikan kronologi kedatangan kuasa dijajah oleh Portugis, Belanda , British
✻ British luar Bersatu padu memperta- dan Jepun berdasarkan peta Malaysia.
✻ Jepun hankan negara 3 Membincangkan tujuan kedatangan
3. Menyatakan tujuan kedatangan kuasa luar. kuasa luar
ii Tujuan penjelajahan 4 Membandingkan dan membezakan tujuan 4. Menyediakan senarai semak tujuan
✻ perdagangan kedatangan penjajah British dan Jepun. kedatangan kuasa luar mengikut
✻ kemegahan negara
✻ penyebaran agama 5 Menyatakan tujuan penjajahan dalam
✻ keperluan bahan mentah bentuk pengurusan grafik.
✻ peluasan tanah jajahan

33 4.4 Penentangan Terhadap Penjajah 1. Menamakan pemimpin dan tokoh tempatan Memupuk semangat kekitaan
1. Menonton filem bertemakan perjuangan
a. pe
Pemimpin dan tokoh tempatan yang menentang penjajah. serta perpaduaan menentang penjajah.
i Sultan Mahmud menentang 2. Menyenaraikan nama pemimpin dan tokoh menentang penjajahan. 2. Mengarang puisi tentang tokoh dan
Portugis tempatan mengikut zaman penjajahan. pemimpin yang menentang penjajah.
ii Raja Haji menentang Belanda.3. Menceritakan peristiwa penentangan terhadap 3 Melengkapkan pengurusan grafik tentan
iii Datuk Maharaja Lela menentangpenjajah oleh pemimpin tempatan. Menghargai tokoh-tokoh yangpenentangan tokoh terhadap penjajah.
British. 4 Menceritakan penentangan anggota forcemenentang
136 penjajah. 4 Melakonkan suatu peristiwa seorang
iv Rentap menentang British. terhadap penjajah Jepun pembesar negeri menentang penjajah.
v Mat Salleh menentang British. Menyedari tanggungjawab 5 Mencari maklumat tentang FORCE 136
vi Anggota Force 136 menentang seseorang pemimpin. melalui laman web atau di perpustakaan
Jepun.
Melukis dan menamakan arah mata

Melabel kedudukan negara Malaysia

Melabel negara-negara yang berjiran

Menandakan kedudukan Malaysia di


peta dunia dan menyatakan lokasinya.
Menulis rencana tentang kedudukan
Malaysia yang strategik berdasarkan
bentuk muka bumi di Malaysia pada

Menyanyikan lagu-lagu bertemakan

Menyediakan model bentuk muka bumi

menggambarkan keistimewaan dan


keindahan bentuk muka bumi negara
Menyediakan laporan tentang aktiviti
yang dijalankan berdasarkan keadaan

Mengumpul keratan akhbar tentang


bencana alam dan membuat laporan.

Membanding kan dan membezakan


dua jenis zon iklim dunia menggunakan

Menghasilkan peta minda berkaitan


Menyediakan laporan tentang tumbuh-
tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
yang terdapat di kawasan persekitaran
Menyediakan folio yang mengandungi
pelbagai gambar dan lukisan tumbuh-
tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

grafik untuk menunjukkan persamaan

semula jadi dan hidupan liar di pinggir

Membuat kajian tentang kesesuaian

hidupan liar di habitat yang berlainan.


Menulis sebuah karangan yang bertajuk
Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula

menunjukkan tumbuh-tumbuhan semula


jadi dan hidupan liar di kawasan zon
Parameswara ke Melaka berdasarkan
gambar bersiri atau gambar tunggal.

Melakonkan situasi yang menyebabkan

peristiwa pelanduk menendang anjing.


Mengadakan lawatan ke muzium untuk

Melukis dan membincangkan struktur


pentadbiran pada zaman Kesultanan

Melabelkan carta organisasi pentadbiran

Membuat pengurusan grafik tentang


tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan

Melakarkan dan menandakan pada peta


Asia laluan perdagangan pada zaman

Membuat pengurusan grafik tentang

Melakonkan situasi aktiviti perniagaan


di pasar Melaka antara pedagang dengan

Membincangkan cara Islam berkembang


Berbincang tentang sebab golongan
bangsawan dan istana sahaja mendapat

Sumbang saran tentang sebab-sebab

Membuat peta minda tentang peranan

Menandakan laluan kedatangan kuasa

Membuat peta minda tentang faktor-


faktor kemerosotan Kerajaan Melayu

Melakonkan peristiwa perebutan kuasa


dalam kalangan pembesar Kesultanan

Mengadakan kuiz tentang kemerosotan


Kesultanan Kerajaan Melayu Melaka.
membuat rujukan untuk mendapatkan

Melayari laman web untuk mendapat

Membuat simulasi lagenda asal usul

Menandakan dan melorekkan pada peta


Sarawak tentang kawasan pentadbiran

Menghasilkan buku skrap tentang kaum

Bercerita tentang kedatangan kuasa luar

Melayari laman web untuk mendapatkan

Menandakan dan melorekkan di peta


Borneo tentang kawasan pentadbiran di

Menyatakan kedudukan Kepulauan Sulu

Bercerita tentang kedatangan kuasa luar


dijajah oleh Portugis, Belanda , British
dan Jepun berdasarkan peta Malaysia.

Menyatakan tujuan penjajahan dalam

Menonton filem bertemakan perjuangan

Mengarang puisi tentang tokoh dan


pemimpin yang menentang penjajah.
Melengkapkan pengurusan grafik tentang
penentangan tokoh terhadap penjajah.
Melakonkan suatu peristiwa seorang
pembesar negeri menentang penjajah.
Mencari maklumat tentang FORCE 136
melalui laman web atau di perpustakaan
RANCANGAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

MINGGU TEMA/TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME AKTIVITI


1 1 RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS
2 MANUSIA
3 1.1 Perkembangan Corak Petempatan
Manusia
a Sejarah awal petempatan manusia 1. Menyenaraikan corak petempatan awal Bersyukur dengan 1. Membina model gua sebagai petempatan
i Persekitaran gua manusia adanya rumah sebagai awal manusia daripada bahan terbuang
ii Kawasan lapang 2. Menceritakan corak petempatan awal manusia tempat tinggal 2. Membuat buku skrap tentang pelbagai
iii Pinggiran sungai atau tasik 3. Membanding dan membezakan dua jenis jenis petempatan awal manusia
petempatan awal yang sesuai Bersyukur dengan 3. Melukis gambar sejarah awal petempatan
4. Menerangkan persekitaran gua adalah jenis pembinaan rumah manusia
petempatan awal yang sesuai yang sempurna 4. Mengumpul gambar petempatan awal
5. Menerangkan keperluan tinggal di kawasan manusia dan menulis karangan pendek
lapang Bersyukur dan berkaitan gambar tersebut
6. Menceritakan kepentingan tinggal di pinggiran berbangga dengan
sungai atau tasik rumah sendiri

4 CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA


24 JANUARI - 1 FEBRUARI 2009

5 b Jenis petempatan awal 1. Menyatakan sebab manusia berpindah randah Berbangga dengan 1. Menghasilkan buku skrap tentang
6 i Berpindah randah pada peringkat awal adanya pelbagai jenis petempatan awal manusia
7 ii Gua 2. Menyatakan keistimewaan manusia tinggal rumah yang terdapat 2. Melayari laman web untuk mendapatkan
iii Tempat kediaman di persekitaran gua di negara kita maklumat mengenai jenis-jenis
Pondok 3. Menyatakan jenis tempat kediaman petempatan petempatan awal manusia
Ran awal Berbangga dengan 3 Lawatan ke muzium dan melaporkan
nilai estetika seni bina tentang gambaran petempatan awal
rumah di negara kita manusia
4 Membuat model tempat kediaman
Bersyukur dengan petempatan awal manusia
pembinaan rumah daripada bahan terbuang
yang sempurna

ULANGKAJI
8 PENILAIAN 1
24 - 26 FEBRUARI 2009
9 1.2 Faktor Mempengaruhi Pembinaan
10 Rumah
12 a Faktor yang mempengaruhi jenis 1. Menerangkan latar belakang sejarah Bersyukur dan 1. Menghasilkan model rumah daripada
13 rumah di Malaysia dan negara lain mempengaruhi reka bentuk rumah berbangga dengan bahan terbuang berdasarkan aspek fizikal.
i Sejarah 2. Menerangkan bentuk muka bumi sebagai rumah sendiri 2. Menghasilkan buku skrap tentang pelbagai
ii Geografi faktor mempengaruhi jenis rumah jenis rumah di dunia.
iii Keselamatan 3. Menyatakan ciri-ciri keselamatan yang terdapat Berbangga dengan 3. Menulis puisi bertemakan rumah.
iv Keselesaan pada reka bentuk rumah di Malaysia nilai estetika seni bina 4. Melayari laman web untuk mendapatkan
v Kepadatan penduduk 4. Menceritakan tentang ciri-ciri keselesaan rumah di negara kita maklumat tentang pelbagai jenis rumah di
sesebuah rumah Malaysia dan di negara lain.
5. Menerangkan faktor kepadatan penduduk
mempengaruhi pembinaan rumah Berbangga dengan
6. Menghuraikan ciri-ciri fizikal yang sesuai adanya pelbagai jenis
sebagai lokasi tempat tinggal rumah yang terdapat
di negara kita

Bersyukur dengan
adanya rumah sebagai
tempat perlindungan

11 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1


14 MAC 2009 – 22 MAC 2009

ULANGKAJI
14 PENILAIAN 2
7 – 9 APRIL 2009

15 1.3 Jenis rumah


16 a Rumah di Malaysia 1. Menyatakan jenis reka bentuk rumah di Malaysia Berbangga dengan 1. Melukis gambar rumah tradisional.
17 i Rumah tradisional 2. Menamakan contoh rumah tradisional dan adanya pelbagai jenis 2. Menyanyi dan membincangkan lirik lagu
rumah panjang rumah moden di Malaysia rumah yang terdapat di bertemakan rumah.
rumah Minangkabau 3. Membandingkan dan membezakan rumah negara kita. 3. Mencari maklumat di pusat sumber
rumah kampung tradisional dan rumah moden berdasarkan sekolah tentang pembinaan sesebuah
ii Rumah moden pembinaan rumah. Berbangga dengan rumah.
banglo 4. Menjelaskan pembinaan rumah yang selesa nilai estetika seni 4. Melukis rumah impian anda.
rumah teres dan kualiti. binaan rumah di
rumah pangsa negara kita.
kondominium
iii Pembinaan rumah Bersyukur dan
struktur binaan berbangga dengan
bahan binaan rumah sendiri.
pelan dan ruang
18 b Rumah di negara lain 1. Menerangkan jenis rumah di empat zon iklim Berbangga dengan 1. Membuat buku skrap tentang pelbagai
19 i Zon Sederhana Sejuk dunia. nilai estetika seni bina jenis rumah di negara lain.
ii Zon Sederhana Panas 2. Menyatakan reka bentuk rumah yang terdapat rumah di negara 2. Melayari laman web untuk mendapatkan
iii Zon Sejuk di negara lain. sendiri. maklumat tentang reka bentuk rumah di
iv Zon Panas 3. Menbandingkan dan membezakan rumah di empat zon iklim dunia.
Zon Sejuk dan Zon Panas berdasarkan reka 3. Menulis laporan tentang cuaca dan iklim,
bentuknya. zon iklim dunia dan melukis reka bentuk
rumah di zon tersebut.

20 1.4 a Fungsi
22 i Memberi perlindungan 1. Menyenaraikan kepentingan rumah kepada Bersyukur dengan 1. Mengumpul gambar-gambar rumah, pelan
23 ii Menyediakan keselesaan manusia. adanya rumah sebagai dan ruang serta membuat laporan
iii Mewujudkan kemesraan 2. Menjelaskan kepentingan rumah sebagai tempat perlindungan. berkaitan fungsi rumah kepada manusia.
anggota keluarga. tempat perlindungan. 2. Melakukan gerak kerja kumpulan tentang
3. Menghuraikan fungsi rumah sebagai tempat Berterima kasih fungsi rumah kepada manusia.
yang dapat mewujudkan kemesraan ahli kepada keluarga
keluarga. kerana menyediakan
4 Menjelaskan peranan dan tanggungjawab rumah yang selesa.
anggota keluarga terhadap keselesaan di
dalam rumah.

21 PKSR 1
25 – 28 MEI 2009

22 - 23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN BERMULA


30 MEI 2009 – 14 JUN 2009

24 2 PERIHAL KAWASAN SETEMPAT


2.1 Latar Belakang Kawasan Setempat
a Lokasi 1. Menyatakan lokasi tempat tinggal murid. Berbangga dengan 1. Melukis peta lakar menunjukkan kawasan
i Kawasan tempat tinggal murid 2. Menyatakan kawasan tempat tinggal murid. tempat tinggal sendiri. tempat tinggal murid.
dalam hubungan dengan mukim 3. Membanding dan membezakan dua kawasan 2. Berdasarkan peta daerah, murid mengenal
daerah/bahagian tempat tinggal berdasarkan lokasi,. pasti kedudukan tempat tinggal murid.
kampung 3. Melabel peta daerah untuk menunjukkan
taman perumahan lokasi tempat tinggal murid.
ladang 4 Melukis peta laluan ke lokasi tempat
pekan tinggal murid.
bandar
25 b Aspek fizikal 1. Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi negara Bersyukur dengan 1. Dengan merujuk peta negeri, murid
26 i Keadaan muka bumi Malaysia persekitaran semula menyatakan keadaan muka bumi yang
27 tanah tinggi 2. Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka jadi yang terdapat di terdapat di mukim dan di daerah mereka
tanah pamah bumi di kawasan tempat tinggal murid kawasan tempat sendiri
lembangan 3. Membanding dan membezakan keistimewaan tinggal murid 2. Membina model menunjukkan keadaan
pinggir laut aspek fizikal antara tanah tinggi dengan tanah bentuk muka bumi kawasan tempat
pamah tinggal murid daripada kertas tumbuk dan
plastisin

28 c Cuaca 1. Menyatakan keadaan cuaca tempat tinggal Bersyukur dengan 1. Melukis simbol-simbol cuaca
29 i Keadaan cuaca murid (pada sesuatu masa) keadaan cuaca di 2. Membina carta cuaca
hujan 2. Menerangkan maksud simbol-simbol cuaca tempat tinggal sendiri menandakan keadaan cuaca harian
panas Menerangkan ciri keistimewaan cuaca setempat merekod suhu harian
mendung 3. Menjelaskan pengaruh cuaca ke atas kegiatan Meredai apa jua mencatat arah angin
redup harian penduduk setempat keadaan cuaca kerana 3. Mencatat kegiatan harian murid (satu
berangin 4 Menyatakan langkah keselamatan yang perlu ia memberi manfaat minggu) tentang pengaruh cuaca seperti
ii Pengaruh cuaca terhadap diambil oleh murid sewaktu banjir kepada semua hujan lebat,cuaca panas, dan angin
kegiatan harian kehidupan kencang terhadap kegiatan murid
4 Membuat perbandingan cuaca di negara
kita dengan negara lain dan menulis
laporan
Contoh : Iklim di Malaysia dan di Jepun

ULANGKAJI
30 PENILAIAN 3
28 – 30 JULAI 2009

31 2.2 Identiti Setempat


32 a Sejarah atau lagenda 1. Menceritakan asal usul nama tempat tinggal Berbangga dengan 1. Menulis laporan :
i Asal usul nama tempat dari murid identiti tempat sendiri Menemu bual penduduk setempat
aspek sejarah atau lagenda 2. Menyenaraikan peristiwa bersejarah di tentang asal-usul nama setempat
ii Peristiwa setempat kawasan setempat Berbangga dengan Menemu bual penduduk setempat
3. Menceritakan salah satu peristiwa setempat sejarah dan lagenda tentang cerita legenda
yang paling istimewa bagi murid setempat Menemu bual orang sumber tentang
peristiwa penting yang berlaku di
\ kawasan setempat
2. Melukis tentang cerita asal-usul nama
setempat
33 b Keistimewaan setampat 1. Menyenaraikan keistimewaan tempat tinggal Berbangga dengan 1. Melawat tempat peninggalan warisan
35 i Keistimewaan dari segi : murid keistimewaan tempat sejarah dan menulis laporan
alam semula jadi 2. Menyatakan contoh-contoh berkaitan tinggal murid 2. Menghasilkan buku skrap :
warisan sejarah keistimewaan setempat menemu bual penduduk tentang
kesenian dan kebudayaan 3. Menceritakan keistimewaan prasarana yang Bersama keistimewaan setempat
prasarana terdapat di kawasan tempat tinggal murid bertanggungjawab memerhati dan merakamkan prasarana
untuk meningkatkan setempat
imej tempat sendiri 3. Memperagakan pakaian tradisional
sempena Minggu Patriotik

34 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2


22 OGOS 2009 – 31 OGOS 2009

36 c Struktur pentadbiran 1. Menamakan ketua pentadbiran mengikut Menghormati ketua- 1. Mencari maklumat tentang jawatan
37 i Kampung / Taman Perumahan / jawatan di peringkat kampung, mukim, daerah, ketua pentadbiran pentadbiran kampung / mukim / daerah dan
Ladang dan negeri setempat menulis carta organisasi
ii Mukim 2. Menyatakan organisasi pentadbiran tempat 2. Berbincang serta mencatatkan hasil
iii Daerah tinggal murid pada peringkat taman / kampung / perbincangan secara kumpulan tentang
iv Negeri ladang bidang kuasa mengikut kawasan bagi
3. Menamakan jabatan-jabatan pentadbiran dan tiap-tiap organisasi pentadbiran
perkhidmatan awam di kawasan tempat Contoh :
tinggal murid Penghulu : Pentadbiran sesuatu mukim

38 CUTI UMUM HARI RAYA PUASA


19 SEPTEMBER 2009 – 27 SEPTEMBER 2009

39 d Kemudahan dan perkhidmatan 1. Menyatakan fungsi kemudahan dan Bersyukur dengan 1. Berdasarkan satu jenis kemudahan awam
40 awam perkhidmatan awam kemudahan dan bincangkan kepentingan dan cara
41 i Perkhidmatan perhubungan 2. Menyenaraikan jenis kemudahan dan perkhidmatan yang menjaganya
ii Perkhidmatan pendidikan perkhidmatan awam di tempat murid disediakan di kawasan 2. Taklimat daripada orang sumber
iii Perkhidmatan keselamatan 3. Menyenaraikan jenis-jenis perkhidmatan setempat mengenai perkhidmatan awam setempat
iv Perkhidmatan kesihatan yang disediakan oleh perkhidmatan awam 3. Mengumpulkan bahan edaran seperti
v Kemudahan beribadat 4 Menjelaskan kepentingan pelbagai risalah dan poster yang berkaitan dengan
perkhidmatan awam di tempat murid kemudahan dan perkhidmatan awam.
Bincang dan catatkan perkara penting
tentang kepentingan kemudahan dan
perkhidmatan awam
4. Melayari laman web institusi atau syarikat
yang menyediakan kemudahan dan
perkhidmatan awam untuk mengetahui
kepentingan organisasi tersebut
42 2.3 Masyarakat Setempat
43 a Penduduk 1. Menyatakan kaum yang terdapat di tempat Menyedari bahawa 1. Merujuk pelbagai sumber untuk
i Taburan tinggal murid masyarakat setempat mengumpul makluman tentang kaum
kaum 2. Menyatakan agama dan kepercayaan terdiri daripada masyarakat setempat
umur masyarakat setempat pelbagai kaum 2. Menemu bual penduduk setempat tentang
jantina 3. Menyenaraikan jenis pekerjaan masyarakat pekerjaan mereka
pekerjaan setempat Menghormati agama 3. Mengklasifikasikan pekerjaan setempat
agama dan kepercayaan 4 Menerangkan faktor yang mempengaruhi dan kepercayaan berdasarkan bidang-bidang tertentu dan
pekerjaan masyarakat setempat masyarakat setempat membuat rumusan
5. Menyatakan kewujudan dan komposisi 4. Menghasilkan buku skrap tentang
masyarakat setempat Berbangga dengan masyarakat setempat berdasarkan
sumbangan setiap aspek
individu dalam kaum
masyarakat setempat pekerjaan
agama dan kepercayaan

PKSR 2
44 2 - 6 NOVEMBER 2009

45 b Kegiatan ekonomi 1. Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi Bersyukur dengan 1. Mengklasifikasikan pekerjaan setempat
46 i Jenis setempat sumbangan berdasarkan bidang-bidang tertentu
pertanian 2. Menyatakan pekerjaan utama penduduk kegiatan ekonomi 2. Membincangkan faktor-faktor yang
perlombongan setempat setempat mempengaruhi kegiatan ekonomi
perindustrian 3. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi setempat atau pekerjaan utama penduduk
perkhidmatan pekerjaan utama penduduk setempat dan melaporkan
pelancongan 4 Menyatakan faktor yang mewujudkan 3. Melakonkan simulasi tentang
perniagaan kegiatan pelancongan /pertanian / keistimewaan tempat tinggal murid
ii Faktor-faktor yang perindustrian / perkhidmatan sebagai kawasan pelancongan
mempengaruh kegiatan ekonomi 4. Membuat buku skrap tentang sesuatu
setempatatau pekerjaan utama kegiatan ekonomi utama di tempat anda
penduduk