PADANKAN PERKATAAN YANG SAMA MAKSUD

Langkahlangkah

Teknik-teknik

impak

kebaikan

Inisiatif

Kesan

Syarat - syarat

Kepentingan

Sebab-sebab

Cara-cara

Keperluankeperluan

Kaedah-kaedah

Manfaat

Usaha-usaha

Kesan negatif

Natijah

Faedah

Keburukan

Tanggungjawab

Punca-punca

Mudarat

Ciri-ciri

Fungsi

Peranan

Tanda-tanda

Faktor-faktor