I

elelon'.

Perrgaralr : il7-236118'l
Pejabat

An

JABATAN PEi AJI\FAI'i JOI-]OR.
-TALAN TiiN ABDUI. P.AZLK. 80604 JOI{OR BAi-IRU, JOHOR DARUL TA'ZIM

:01-2361633 :01-2332200

l{o. Fax

: 07-2385189
:07-2318319

Peperiksaan : A1-2361979 :01-2369084 e _mail : jpnj ohor@j oh.ntoe. gov.m1,

No Fax

Ruj. Kami Tarikh:

JPNJ :SPMIcr I

5 Disember 2011

eq I fio-tg | 2 12(46)

Semua Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Negeri Johor

Tuan/Puan,

IINGGi

,JOK ------4n+

MAKLUMAN PELAKSANAAN PROJEK PERKHIDMATAN 1BESTARINET
KEMENTERIAN PELAIARAN MALAYSIA (I(PM)
Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas.

ICT)100/a4O\L)
atas.

7 3ersama-sama ini disertakan surat dari Programme Management Office (rnisiatif rcr), Kementerian pelajaran Malaysii l(p(pMobertarikh

2 Disember 2011

berkaitan mlngenai periara di

Schubungan dengan itu mohon kerjasama tuan/puan untuk memaklumkan kepada semua Pengetua dan Guru Besar pelaksanaan Projek perkhidmatan lBestariNet di semua sekolah dibawah pentadbiran tuan/puan.

3

4. Bagi memastikan perkhidmatan internet disekolah yang terbaik, pihak tuan/puan mengambil tindakan yang sewajarnya agar prqek ini berjalan dengan
lancar.

Sekian untuk makluman dan tindakan tuan/puan selanjutnya. Terima kasih.

*BERKHIDMAT

F'l

': ir"'f;;l-f PEt-+,"1i,?All

['.4Fif ];

i,l,rl

i.i

UNTUK NEGARA'

ti ruTU K PF R!-!,+,1"i;ii'i

Saya Yang Menurut perintah,

N HJ. ZArNr) Timbalan Pelajaran Johor. b.p. Pengarah Pelajaran Johor
H

(MD.

ilZ Tindakan Segera [*] Sirnpanan iaii i]] untuk l:4akluman ff'v,rak,{kan saya

lf
f--l -

UntukEda;an
Beibincang
dengan
saya

t

fJ
*!A

s.k. Semua Ketua SeKor Jabatan Pelajaran Negeri Johor

{

J

w
(Ministry of Education Molaysiaj
KEM ENTERTAN PETAIARAN iltALAyStA

PROCRAMME MANAGEM ENT OFFTCE {tNrstATt F tcT} ARAS 5, BLOK E8, PARCEL E PUSAT PENTAD EIFAN I{ERAJAAN PERSEKUTUAN
6?,6A4 PUTR.A.IAYA
Web:

T€l:8318&t6260 Faks:03S84626O

http://ww.mc. goi.my

*1

MAL.6,YS

IA: RAK{AT

D t DA H ULU

KAN,

PEN

CAPAIAI{

D I I.,TAM A

Teru

-

semua Fengarah fabatan Pelajaran Negeri
Y.B hg. Dat uk

Ruj. Karni: KP{PMO-IC'I}rca/ozl01( i ) Tarikh: 2 Disember 2011

lDato'lTuanlPuan,
D

MAKL.UMA}I PELAKSANAAN PRO I E K PERK HI PELAIARAN MAr..AyS lA (KPMI

MATAN

TB

ESTARIT.J

ET

KE M EN TERTAN

Dengan segala horpatnya dimaklumkan bahawa saya telah diarah menarik perhatian y.Bhg. Datuk/Dato' / T uan/ P uan mengenai perkara di atas.

2Adalah dimaklurnkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia telah merdapat persetuiuan dari Kerrrenterian Kewangan Malaysia untuk rnelaksanakan prolek perkhidmatan lBestarinet di semua sekolah seluruh negara. Projek ini adalah perkhidmaian atses i,ntcrnet jalur lebar ke semua sekolah dan meniad ikan Virtual Learninj Environmenf (VLE) sebagai platform yang mengintegrasikan sernua sistem dan aplikasi yang cligunaian -di I(pMPelaksanaan projek ini akan bermula pada buran f)isember 2011, 3. Unhk makluman pihak Y.Bhg. DatuklDato'/TuanlPuan, rnelalui surat kelulusan I{ementerian Kewangan bertarikh 21 oktober ZAIL, pemtekal yang telah dilantik unttrk rnelaksanakan projek ini iatah syarikat yrl communications sd+ ghd. 4. 5.
S€kian

adalah dipohon pihak y.Bhg. Datuk/Dato'iruanTruan'dapat **"g"rnUii--lirra.t* yar€ servajarnya agar projek ini dapat berjalan dengan lancar.
ucapan terim.a kasih.

oleh yang dernikian, bagi memastikan pelaksanaan projek ini berjalan dengan sempurna

Kerjasama dan perhatian pihak y-Bhe. Datuk/Dafn' /TuanlPvan didahului dcrWan
rnalduman-

urrt*

"B ERRHtrD I.{AT UNT Saya yang

U

K NEGARA"

rncnurut perinta[

",,'-+_,.*

za ii! i m u s;a p @ m&g ou- m

BrN MOHD rvIUsrApAJ Sekretariat, Prcgramrne Management O ffi c e,{l ni si atif f CTJ b,p. Ketua Setiausaha Kemerrter.ian Pelajaran Malatrrsia
y

'/ 1r (itolID"zAIDr

-,"",-.--

.-\,.

-')

,,.ks,wL

l.wp &tpn &e*,
,

-_-1)r.l_1

v?-

oJr€Rtrra

^

*-l.l-.L?ffi* l.A.*,ro"1l*,lail