Anda di halaman 1dari 22

Penilaian melalui pemerhatian dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan, bagi membantu guru mendapat

maklum balas tentang keberkesanan pengajaran. Dapatan dari proses ini boleh membantu guru dan murid membuat refleksi terhadap prestasi masing-masing.

Senarai semak dan rekod anekdot.


Pemerhatian berlaku antara guru dan murid, dan antara murid dengan murid. Pemerhatian juga dibuat oleh guru terhadap keberkesanan bahan dan komunikasi murid dengan bahan dan pelbagai situasi persekitaran.

1. Fahami asas kepada pemerhatian


menyedari keadaan sekeliling membezakan di antara deskripsi (penerangan)

dan membuat inferens (kesimpulan).


frasa soalan yang menghadkan pemerhati

memerhati tingkahlaku yang maujud dan zahir

2. Bersedia untuk membuat pemerhatian dengan :


membuat keputusan tentang jenis

tingkahlaku, tindakan, dan kemahiran yang ingin diperhatikan.


menyediakan borang pemerhatian untuk

merekod kekerapan berlakunya sesuatu tingkahlaku dan kemahiran.

3. Memerhati dan merekod bagaimana murid melakukan tingkahlaku tersebut. Prosedur pemerhatian ini boleh dalam bentuk formal (sesi P&P) ataupun tidak formal (aktivitiaktiviti lain seperti pada waktu rehat, di padang dll)

4. Buat ringkasan atau rumusan kepada hasil pemerhatian dengan jelas dan berguna sebagai satu "feedback.

Perkara yang perlu diambil semasa dibuat pemerhatian; 1. Kualiti Pemerhatian 2. Bentuk perancangan 3. Merekod penilaian pemerhatian 4. Jenis Pemerhatian 5. Strategi pelaksanaan 6. Fungsi penilaian melalui pemerhatian.

Pengetahuan mendalam dalam bidang tugasnya.


Guru perlu peka terhadap perubahan yang berlaku sepanjang tempoh pemerhatian dijalankan.

Yakin dengan pemerhatian yang dibuat dan kesimpulan yang dilakukan. Ikhlas dan jujur serta adil dalam membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian yang dilakukan.
Tekal dan stabil dalam penilaiannya

Menyediakan alat yang releven dan menentukan kaedah untuk mentadbirnya. Menetukan teknik menganalisis, mentafsir, merekod dan melapor. Merangka tindakan susulan yang akan bersesuaian berdasarkan pemerhatian yang telah dijalankan.

Rekod pemerhatian harus menggambarkan perubahan tingkahlaku secara tersusun melalui: 1. Pendekatan, kaedah individu atau berkumpulan.

2.Menjalankan tugasan.
3. Cara merekodkan dapatan dan rumusan. 4. Tindakan Susulan.

Rekod anekdot

Boleh digunakan untuk menilai kecekapan atau kecerdasan individu dalam bidang tertentu.

Antaranya ialah kecekapan linguistik (bahasa)

Kecekapan Linguistik Keupayaan menggunakan bahasa untuk memperoleh sesuatu untuk menambat hati, menyakinkan dan merangsang. Kecekapan bahasa diuji secara verbal dan bukan verbal. Dilihat dalam situasi fomal dan bukan formal struktur tatabahasa, penggunaan ayat serta sebutan, kelancaran, nada dan intonasi.

Mengikut tujuan dan aspek yang hendak diperhatikan atau dinilai. Memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran dan tanggapan. Memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang.

Secara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti/ dirancang. Kenalpasti cara untuk merekod data yang telah diperoleh. Tindakkan susulan terhadap hasil pemerhatian

Penilaian bahasa melalui pemerhatian boleh:

digunakan oleh guru untuk melihat perkembangan individu/ kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran. dibuat oleh murid ( individu/ kumpulan) untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran. Menilai tahap kecekapan murid dalam berbahasa selaras dengan perkembangan usia.

Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru/ murid merancang tindakan susulan yang sesuai sebagai penambahbaikan terhadap kesimpulan yang telah dilakukan. menyimpan rekod yang sistematik untuk rujukan dan perancangan.

mendapatkan petunjuk untuk mengesan sikap murid terhadap murid, rakan sebaya, dan diri sendiri.