Anda di halaman 1dari 94

Sekapur Sirih

BAB 1

PENDAHULUAN
Ringkasan Eksekutif Pengenalan dan Latar Belakang Carta Organisasi Fungsi dan Peranan Punca Kuasa 3 5 6 10 11 1

Stakeholders dan
Pelanggan

SENARIO PERSEKITARAN
IsuIsu Strategik/CabaranCabaran Kritikal 13 BAB 3

BAB 2

HALA TUJU STRATEGIK


Visi dan Misi 19-20 Moto / Slogan 21 Nilai Bersama 22 Objektif Strategik 23 Pelan Tindakan 24 Faktor Penentu Kejayaan 94 Mekanisme Pelaksanaan 95

The Way Forward 97


Penutup 99

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Salam 1Malaysia dan Salam 1Bandar Raya.
Syukur Alhamdulillah kerana dengan izin dan limpah kurniaNya, Pelan Strategik Majlis Bandaraya Johor Bahru 2011 - 2015 (MBJB) telah berjaya digubal. Dokumen Pelan Strategik 2011 - 2015 ini merupakan kesinambungan dari dua (2) Pelan Strategik MBJB yang telah disediakan sejak tahun 2001. Sesebuah organisasi yang dinamik perlu sentiasa berubah dan terus bergerak maju ke hadapan, sesuai dengan tuntutan dan arus pembangunan semasa. Kejayaannya pula amat bergantung kepada strategi pengurusan yang berkesan dalam menentukan hala tuju strategik secara jelas. Justeru, Pelan Strategik MBJB merupakan salah satu dokumen utama untuk memacu pembangunan bagi menerajui perubahan secara kompetitif. Ini selaras dengan hasrat bagi mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif dan responsif untuk berdaya saing di peringkat global.

ii

Pihak pengurusan MBJB amat komited untuk merealisasikan visi dan misi yang telah digariskan. Penggemblengan usaha seluruh warga kerja dan penglibatan konstruktif warga kota menjadi faktor utama kejayaannya. Adalah diharapkan, Pelan Strategik ini akan menjadi suatu elemen konsensus untuk pihak MBJB dan warga kota menuju kecemerlangan melalui landasan yang lebih fokus dan berkesan. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pihak yang terlibat dalam menghasilkan dokumen Pelan Strategik MBJB ini. Semoga perancangan yang telah disusun ini akan menghasilkan outcome sebagaimana yang disasarkan, seterusnya menepati teras utama misi Nasional iaitu bagi melonjakkan kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara maju, berpendapatan tinggi yang inklusif dan mampan menjelang 2020 berteraskan konsep 1MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN.

Sekian, terima kasih.

MOHD JAFFAR AWANG Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru 1 Januari 2011

iii

BAB 1

Pendahuluan
1

Ringkasan Eksekutif Pengenalan dan Latar Belakang Carta Organisasi Fungsi dan Peranan Punca Kuasa

10

11

Stakeholders dan Pelanggan

Ringkasan Eksekutif
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) kian mencabar, seiring dengan arus perubahan semasa samada dalam konteks nasional mahupun global. Banyak pembaharuan telah berlaku dalam perkhidmatan awam sejajar dengan ekspektasi dan kehendak stakeholders yang tinggi. Untuk mencapai kecemerlangan perkhidmatan yang diharapkan oleh rakyat dan stakeholders, MBJB perlu bertindak dengan pendekatan yang lebih strategik dan dinamik. Kecemerlangan perkhidmatan ini akan direalisasikan dengan langkah-langkah yang terkandung dalam Pelan Strategik MBJB 2011 - 2015. Pelan Strategik MBJB ini mengandungi hala tuju dan strategi untuk melaksanakan transformasi penyampaian perkhidmatan bagi tempoh lima (5) tahun mendatang. Pelan Strategik MBJB ini juga merupakan satu pernyataan komitmen pihak pengurusan untuk melakukan transformasi bagi mencorak kemajuan Bandaraya Johor Bahru seiring dengan perubahan persekitaran dan cabaran lebih besar yang sedang menanti. Untuk menyahut cabaran tersebut, MBJB telah memperkukuhkan visi dan misi supaya lebih sesuai dengan perubahan semasa. Visi Johor Bahru Bandar Raya Bertaraf Antarabangsa 2020 akan dicapai secara berfasa melalui misi Memudahcara Dan Memangkin Pembangunan Mampan Dan Menyediakan Perkhidmatan Berkualiti Menerusi Tadbir Urus Berintegrasi, Inovatif Dan Penggunaan Sumber Yang Cekap Bagi Memacu Kehidupan Warga Bestari Dan Berjati Diri.

Tujuh (7)

objektif strategik yang berpaksikan kreativiti dan inovasi ke

arah bandar raya antarabangsa iaitu:

1 2 3 4 5 6 7

Melakukan lonjakan paradigma tadbir urus.

Memperkukuhkan kedudukan kewangan.

Meningkatkan penggunaan teknologi secara menyeluruh.

Melaksanakan pembangunan holistik dan mampan.

Membudayakan kualiti hidup yang unggul. Mengamalkan pengurusan fasiliti yang efisien.

Memperkasakan imej Bandaraya Johor Bahru.

Bagi memandu MBJB melaksanakan fungsi dan tugas yang dipertanggungjawabkan, objektif strategik ini akan disokong dengan beberapa strategi dan pelan tindakan bagi menangani isu-isu strategik dan cabaran-cabaran kritikal bagi merealisasikan visi yang telah ditetapkan dan seterusnya mencapai impak yang diharapkan.

Pengenalan Dan Latar Belakang


MBJB merupakan Pihak Berkuasa Tempatan yang ditubuhkan dan diberi kuasa di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) untuk memberikan perkhidmatan-perkhidmatan perbandaran kepada penduduk Bandaraya Johor Bahru di samping bertanggungjawab kepada perancangan dan pembangunan Bandaraya Johor Bahru yang pada ketika ini merangkumi kawasan seluas 220 kilometer persegi.

Sejak perkembangan awalnya pada sekitar tahun 1933, Bandaraya Johor Bahru telah meniti proses perbandaran dan pembangunan ekonomi yang pesat dari semasa ke semasa sehingga diberikan taraf bandar raya pada tahun 1994. Dianugerahkan lokasi yang strategik dan menjadi Pintu Masuk Utama di selatan tanah air, menjadikan Johor Bahru dikenalpasti sebagai kawasan pembangunan berimpak tinggi oleh Kerajaan Persekutuan di bawah koridor Wilayah Ekonomi Johor Selatan (SJER) yang kini dikenali sebagai Iskandar Malaysia (IM). Aspirasi nasional yang dizahirkan melalui Iskandar Malaysia ini telah menjadi teras kepada MBJB untuk terus berkembang secara kompetitif di persada dunia. Dengan iltizam untuk memberikan perkhidmatan yang lebih cekap, berkesan dan responsif kepada warga kota, Johor Bahru akan berupaya muncul sebagai sebuah lagi bandar raya bertaraf antarabangsa di rantau ini.

Kawasan Pentadbiran

Carta Organisasi

Fungsi dan Peranan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Perancangan dan kawalan pembangunan bandar

Perkhidmatan perbandaran dan kesihatan awam

Penyediaan dan penyelenggaraan jalan

Penggunaan sistem saliran mesra alam

Pengurusan lalu lintas dan pengangkutan awam

Pengindahan dan keceriaan bandar raya

Penyediaan dan penyelengaraan kemudahan awam

Pengurusan cukai harta dan sumber-sumber hasil sokongan Pengawalan aktiviti perniagaan melalui pengeluaran lesen premis perniagaan Pembangunan sosioekonomi bandar

Pembangunan kemasyarakatan

Fungsi dan Peranan


Perancangan dan kawalan pembangunan bandar Menentukan hala tuju dan trend pembangunan Bandaraya Johor Bahru seiring dengan misi nasional dan visi pengantarabangsaan Johor Rancangan Pemajuan yang diwartakan. Bahru serta memastikan aktiviti pembangunan dilaksanakan mengikut

Perkhidmatan perbandaran dan kesihatan awam

Majlis Bandaraya Johor Bahru menyediakan perkhidmatan perbandaran dan kesihatan awam yang profesional dan berkualiti selaras dengan Akta dan Undang-Undang Kecil yang dikuatkuasakan untuk kepuasan.

3
Pengurusan sistem saliran mesra alam pembangunan.

Penyediaan dan penyelenggaraan jalan Menyediakan Pelan Induk Jalan Raya yang komprehensif dengan penekanan terhadap aspek reka bentuk moden dan sistematik serta melaksanakan projek-projek pembinaan dan penyelenggaraan yang berkualiti.

Membangunkan infrastruktur saliran yang mesra alam bagi perparitan yang berkualiti dan responsif seiring dengan keperluan

memastikan masalah banjir dapat diatasi dan menyediakan sistem

4
7

Fungsi dan Peranan

5 7 8
8

Pengurusan lalu lintas dan pengangkutan awam Membangunkan sistem lalu lintas dan pengangkutan awam yang efisien, pintar dan sistematik bagi memberikan kepuasan pengguna jalan raya dan pejalan kaki. Pengindahan dan keceriaan bandar raya Mewujudkan persekitaran bandar raya yang indah, selesa, selamat dan bersih serta menyediakan kemudahan rekreasi yang pelbagai.

6
Penyediaan dan penyelenggaraan kemudahan awam Membangunkan Pelan Pembangunan Kemudahan Dan Infrastruktur Awam yang komprehensif. Menguruskan hasil cukai harta berdasarkan Peruntukan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) di samping meningkatkan hasil melalui punca-punca hasil lain dalam mengukuhkan kedudukan kewangan.

Pengurusan cukai harta dan sumber - sumber hasil sokongan

Fungsi dan Peranan

9 11 10
Pembangunan Kemasyarakatan Membangunkan satu masyarakat yang progresif di mana semua rakyat menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi, di samping mempunyai nilai-nilai sosial dan kerohanian yang positif serta menghayati perasaan bangga dan cintakan negara.

Pengawalan aktiviti perniagaan melalui pengeluaran lesen premis perniagaan Mengawal aktiviti perniagaan melalui pengeluaran lesen premis perniagaan dan iklan selaras dengan dasar dan undang-undang yang dikuatkuasakan. Pembangunan sosioekonomi bandar Memangkin pembangunan secara berkesan untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi Bandaraya Johor Bahru, melalui kerjasama bijak dengan pelbagai pihak termasuk pemaju, pengilang, peniaga dan sebagainya.

Punca Kuasa
Sebagai Pihak Berkuasa Tempatan tertakluk kepada Akta-akta, Undang-Undang Kecil, Pekeliling-Pekeliling dan Garis Panduan yang dikeluarkan oleh Kerajaan:

Akta-Akta
Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171) Akta Jalan, Parit Dan Bangunan, 1974 (Akta 133) Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 1972) dan ; akta-akta lain yang digunapakai

Undang-Undang Kecil
Undang-Undang Kecil telah digubal di bawah peruntukan akta.

PekelilingPekeliling
Pekeliling-Pekeliling yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri yang ditimbalguna oleh MBJB

Garis Panduan
Garis Panduan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Majlis Bandaraya Johor Bahru

10

Stakeholders dan pelanggan

Pihak Berkuasa Negeri

Jabatan Dan Agensi Kerajaan

Stakeholders

Kerajaan Persekutuan

Pertubuhan Bukan Kerajaan, Sektor Swasta Dan Warga Kota Masyarakat Peniaga

Ahli Majlis

Pelanggan

11

BAB 2

Senario Persekitaran
Isu-Isu Strategik / Cabaran-Cabaran Kritikal

Isu-Isu Strategik

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Transformasi Perkhidmatan MBJB Kepesatan Pembangunan Semasa Selari Dengan Persediaan Warga Kerja Infrastruktur Dan Kualiti Persekitaran Yang Kurang Kondusif

Sumber Hasil Yang Terhad Dan Amalan Pengurusan Kewangan Yang Kurang Berkesan Tekanan Untuk Meningkatkan Tahap Penguatkuasaan Kekurangan Tindakan Yang Berintegrasi Antara Jabatan Dalaman Dan Agensi Luar Penggunaan Teknologi Yang Kurang Menyeluruh Penglibatan Dan Perubahan Sikap Warga Kota Yang Kurang Menyeluruh Pengurusan Fasiliti Yang Kurang Berkesan

13

Isu-Isu Strategik

1 2 3
14

Transformasi perkhidmatan MBJB Penyediaan Pelan Transformasi merupakan instrumen yang penting bagi memacu perubahan selaras dengan transformasi sektor awam. Pelan Transformasi disediakan oleh MBJB untuk digunakan sebagai panduan bagi meningkatkan dan memastikan perkhidmatan yang efektif dan efisien diberikan kepada warga kota. Pelan Transformasi ini menggariskan hala tuju strategik yang merangkumi visi dan misi utama dan langkah-langkah transformasi dalam memperkukuhkan tahap perkhidmatan dan penyampaian perkhidmatan MBJB. Pelan Transformasi MBJB mengandungi elemen-elemen utama transformasi pentadbiran, penetapan strategi dan pelan tindakan bagi mencapai visi dan misi. Selain itu, amalan kerja secara kreatif dan inovatif perlu diterapkan kepada semua warga kerja. Dengan kaedah ini akan dapat mengoptimumkan penggunaan sumber tenaga kerja di samping meningkatkan mutu perkhidmatan selaras dengan visi dan misi MBJB. Kepesatan pembangunan semasa selari dengan persediaan warga kerja Kepesatan pembangunan semasa memerlukan warga kerja yang lebih komited dan kreatif dalam mencari pendekatan baru untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan MBJB. Pelbagai kursus dan latihan perlu diadakan dari semasa ke semasa untuk memastikan warga kerja yang kompeten dan sentiasa relevan dengan perubahan semasa. Kemahiran mereka tidak sepatutnya tertumpu kepada bidang-bidang tertentu sahaja, tetapi seharusnya mempunyai multi skill agar berupaya melaksanakan multi task di dalam organisasi lain. MBJB juga perlu merancang strategi dan pendekatan yang berkesan untuk melahirkan lebih ramai warga kerja yang berketerampilan melalui pembinaan ciri-ciri kreatif, inovatif dan berilmu pengetahuan di kalangan warganya. Infrastruktur dan kualiti persekitaran yang kurang kondusif Kemudahan infrastruktur yang sempurna adalah elemen penting bagi menjamin kualiti persekitaran yang selesa dan kondusif. Aspek ini lazimnya menjadi kayu pengukur kualiti perkhidmatan perbandaran oleh warga kota mahu pun masyarakat luar dan antarabangsa. Penyediaan kemudahan infrastruktur yang berterusan dan terancang serta penyelenggaraan kelas pertama perlu dijadikan sebagai amalan dan budaya dalam penyampaian perkhidmatan ini supaya Johor Bahru berupaya menjadi sebuah bandar raya yang benar-benar kompetetif. Bagi memenuhi hasrat ini, perancangan dan pelaksanaan yang inovatif, budaya kerja yang kreatif serta penggunaan teknologi yang bersesuaian adalah amat penting untuk memacu ke arah penyediaan infrastruktur dan persekitaran yang lebih berkualiti.

Isu-Isu Strategik
Sumber hasil yang terhad dan amalan pengurusan kewangan yang kurang berkesan Selaras dengan fungsi Johor Bahru sebagai ibu negeri, Bandar Diraja dan kedudukannya dalam Iskandar Malaysia, MBJB kini sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran bukan hanya dari sudut ekspektasi warga kota malahan juga para pelabur dalam dan luar negara. Justeru, pengurusan kewangan perlu diperkukuhkan bagi memastikan MBJB dapat memainkan peranan yang berkesan sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang unggul. Namun begitu, Majlis menghadapi kekangan dalam melaksanakan cadangan untuk meningkatkan hasil contohnya dalam melaksanakan semakan semula kadar dan caj-caj yang diperuntukkan dalam Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) atau Undang-Undang Kecil yang berkaitan. Walau bagaimanapun, ianya sukar dilaksanakan berdasarkan kepada faktor-faktor ekonomi, senario politik semasa dan persepsi masyarakat terhadap perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan serta tahap kebertanggungjawaban warga kota untuk menjelaskan cukai harta dan lesen perniagaan tepat pada waktunya. Selain daripada kekangan sumber hasil yang terhad, MBJB juga menghadapi cabaran dalam pengurusan kewangan. Di antara aspek yang perlu ditingkatkan kecekapannya adalah: i. Pengurusan perbelanjaan ii. Pengurusan hasil iii. Pengurusan perolehan iv. Pengurusan projek v. Tindakan penguatkuasaan Bagi memastikan MBJB berdaya maju dalam menghadapi arus pembangunan global, kewangan yang hanya berorientasikan sumber-sumber konvensional seperti cukai pintu, lesen perniagaan dilihat tidak lagi relevan dengan beban perbelanjaan yang semakin meningkat. Oleh itu, beberapa pendekatan baru perlu dilaksanakan, seperti penubuhan perbadanan dan persempadanan semula kawasan pentadbiran untuk mengukuhkan lagi tahap kewangannya pada masa hadapan. MBJB juga perlu mengambil langkah-langkah penjimatan dan menggunakan sumber kewangan mengikut keutamaan. Analisa kos tanggungan juga perlu disediakan agar ianya seimbang dengan hasil yang diterima.

15

Isu-Isu Strategik

5 6

Tekanan untuk meningkatkan tahap penguatkuasaan Bidang penguatkuasaan adalah salah satu bidang teras dalam organisasi PBT. Penguatkuasaan yang cekap dan berkesan, dapat membantu organisasi berkembang secara terancang untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Kelemahan penguatkuasaan boleh menyebabkan matlamat organisasi tidak dapat direalisasikan dengan lancar. Justeru, penguatkuasaan yang bersepadu dan disokong dengan anggota yang kompeten, terlatih, dan memiliki integriti yang tinggi adalah asas utama kejayaan penguatkuasaan di dalam organisasi ini. Kesedaran awam terhadap undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh MBJB juga perlu dipertingkatkan melalui media cetak dan media elektronik. Program turun padang akan diperluaskan bagi memastikan pihak pengurusan MBJB dapat mendidik masyarakat. Kekurangan tindakan yang berintegrasi antara jabatan dalaman dan agensi luar Pelaksanaan misi MBJB melibatkan kerjasama pelbagai jabatan dalaman dan agensi luaran. Penglibatan pelbagai pihak ini perlu dikoordinasi bagi memastikan pengurusan yang lebih cekap dan efisien. Pendekatan kerja yang kurang berintegrasi dan tanpa koordinasi yang cekap akan melemahkan mekanisme pelaksanaan. Akibatnya wujud pertindihan dan loopholes dalam kerja. Selain itu, input seperti MODAL INSAN, PERALATAN, KAEDAH, TEKNOLOGI DAN KEWANGAN perlu diselaras dan diurus dengan sistematik. Selain itu, sistem penyampaian perkhidmatan yang dijalankan oleh setiap jabatan dalaman pula hendaklah disusun dengan baik bagi memastikan objektif keseluruhan MBJB tercapai.

16

Isu-Isu Strategik
Penggunaan teknologi yang kurang menyeluruh Kepesatan pembangunan teknologi mewujudkan peluang bagi penambahbaikan dalam sesuatu organisasi. Penggunaan teknologi terkini dalam melaksanakan tadbir urus dan memberikan perkhidmatan bertaraf antarabangsa menjadi pemangkin dalam memastikan proses pentadbiran berjalan dengan lancar, cekap, telus serta dapat memenuhi ekspektasi pengguna dalam penyampaian perkhidmatan. Penggunaan teknologi dalam sistem penyampaian perkhidmatan, penyelenggaraan infrastruktur dan teknikal masih kurang diberi penekanan dan mempunyai ruang penambaikan. Perisian, perkakasan, aplikasi teknologi dan infrastruktur sedia ada wajar ditingkatkan mengikut keperluan dan teknologi semasa. Penggunaan teknologi dalam sistem penyampaian perkhidmatan yang berkualiti adalah teras kepada tercapainya visi dan misi MBJB. Penglibatan dan perubahan sikap warga kota yang kurang menyeluruh Warga kota memainkan peranan yang penting dalam menjayakan agenda pembangunan yang dirancang oleh MBJB. Penglibatan dan idea konstruktif mereka amat diperlukan kerana semangat pembangunan yang cuba diterapkan adalah berasaskan falsafah planning for the people, by the people. Bagaimanapun penglibatan warga kota pada masa kini masih pada tahap yang rendah. Penyertaan dalam program gotong-royong dan program Local Agenda (LA21) masih kurang memuaskan dan amat bergantung kepada kesungguhan pihak MBJB semata-mata. Pengurusan fasiliti yang kurang berkesan Bandaraya Johor Bahru merupakan sebahagian daripada Iskandar Malaysia dan menjadi salah satu pintu masuk utama negara dari arah selatan semenanjung. Justeru, pengurusan fasiliti secara berkesan untuk memberikan keselesaan dan kualiti yang terbaik kepada pengguna perlulah diberikan perhatian yang serius. Sehubungan dengan itu, dalam menghadapi semua cabaran tersebut, MBJB perlu mengatasi semua kelemahan dalam pengurusan fasiliti untuk mempertingkatkan kecekapan dari segi: i. Perancangan, rekabentuk dan pembinaan ii. Penggunaan dan penyelenggaraan iii. Penyimpanan Rekod

7 8 9
17

BAB 3

Hala Tuju Strategik


19

Visi Dan Misi Moto/Slogan Nilai Bersama Objektif Strategik Pelan Tindakan Faktor Penentu Kejayaan Mekanisme Pelaksanaan

21

22

23

24

82

83

85

The Way Forward

Visi

Majlis Bandaraya Johor Bahru

Setelah 17 tahun menyelusuri pengalaman sebagai sebuah Pihak Berkuasa Tempatan bertaraf Bandar Raya, kejayaan demi kejayaan yang diraih terus memuncakkan lagi momentum MBJB untuk bersaing di persada dunia. Visi Johor Bahru Bandar Raya Bertaraf Antarabangsa 2020 adalah kesinambungan gagasan sejak perancangan strategik fasa pertama (2001-2005) yang terus dibudayakan secara mampan di dalam kerangka kerja institusi ini. Melalui pendekatan yang kreatif dan inovatif, kualiti perkhidmatan yang melangkaui paradigma semasa dijangka dapat dilaksanakan secara holistik di dalam jentera pentadbiran MBJB bagi mencapai visi tersebut.

Johor Bahru Bandar Raya Bertaraf Antarabangsa 2020

19

Misi
Memudahcara Dan Memangkin Pembangunan Mampan Dan Menyediakan Perkhidmatan Berkualiti Menerusi Tadbir Urus Berintegrasi, Inovatif Dan Penggunaan Sumber Yang Cekap Bagi Memacu Kehidupan Warga Kota Bistari Dan Berjati Diri

MBJB memudahcara pembangunan di bandar raya dan menyediakan perkhidmatan berkualiti menerusi perkhidmatan-perkhidmatan teras yang telah ditentukan. Bagi melaksanakan fungsinya, MBJB mengamalkan tadbir urus berintegrasi di mana semua jabatan melaksanakan fungsi secara bersepadu dan saling melengkapi sebagai satu entiti. Integrasi dengan jabatan dan agensi luaran yang berkaitan dengan perkhidmatan dapat membantu meningkatkan kecekapan. Budaya inovatif dan kreatif diberi penekanan untuk mencapai value for money melalui penggunaan semua sumber iaitu kewangan, aset dan logistik, modal insan dan teknologi secara cekap dan bijaksana. Matlamat pelaksanaan misi ini adalah untuk mencapai kualiti kehidupan yang tinggi di mana warga kota mengambil berat dan melibatkan diri secara aktif di dalam usaha pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bandar raya.

20

Moto

Mesra Berkhidmat Jujur Berbakti


MESRA BERKHIDMAT Warga kerja MBJB sentiasa mengamalkan sikap mesra, bersopan santun, senyum, bertimbang rasa, menyayangi dan menghormati dalam melaksanakan kerja, usaha serta kemudahan dalam menabur bakti untuk kepentingan orang ramai antara warga kerja dan pelanggan.

JUJUR BERBAKTI Ketulusan dan keikhlasan hati dalam memberikan perkhidmatan yang baik demi kepentingan orang ramai.

21

Nilai Bersama

JUJUR Ketulusan dan keikhlasan hati dalam melaksanakan tugas sentiasa menjadi keutamaan warga kerja MBJB. AMANAH Warga kerja MBJB mempunyai ciri-ciri yang boleh dipercayai diberikan. UKHUWAH Warga kerja MBJB ibarat sebuah keluarga besar yang sering bertolak ansur dan menjalin tali persaudaraan demi kejayaan MBJB. HEMAT Warga kerja MBJB sentiasa mengamalkan sikap berhati-hati, teliti, cermat dan bijaksana dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. dalam setiap tanggungjawab yang

AKAUNTABILITI Warga kerja MBJB sentiasa terhadap memberikan bertanggungjawab serta bersedia

sesuatu tindakan atau keputusan penjelasan yang diperlukan. RESPONSIF Segera atau mudah memberi kerjasama atau reaksi terhadap sesuatu perkara menjadi amalan setiap warga kerja MBJB. INOVATIF Warga kerja MBJB sentiasa didorong untuk mencipta sesuatu yang baru demi meningkatkan mutu perkhidmatan.

22

Objektif Strategik

1 2 3 4 5 6 7

Melakukan Lonjakan Paradigma Tadbir Urus

Memperkukuhkan Kedudukan Kewangan

Meningkatkan Penggunaan Teknologi Secara Menyeluruh

Melaksanakan Pembangunan Holistik Dan Mampan

Membudayakan Kualiti Hidup Yang Unggul

Mengamalkan Pengurusan Fasiliti Yang Efisien

Memperkasa Imej Bandaraya Johor Bahru

23

Pelan Tindakan
Objektif Strategik 1
Melakukan Lonjakan Paradigma Tadbir Urus
Objektif strategik pertama mengandungi enam (6) strategi iaitu:

1 2 3 4

Sumber manusia berprestasi tinggi. Penyediaan persekitaran kerja yang kondusif. Lonjakan paradigma (Berani membuat perubahan). Memantapkan kecekapan pengurusan Majlis Bandaraya Johor Bahru.

5 Meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan. 6 Melengkapkan usaha-usaha Perancangan Pembangunan Sumber


Manusia jangka panjang Majlis Bandaraya Johor Bahru. Itulah tonggak peradaban bangsa yang mampu mencapai kecemerlangan seperti terakam dan tergambar dalam Sejarah Melayu Belum diseru sudah menyahut, belum dipanggil sudah datang, belum disuruh sudah pergi. Mudah-mudahan, tahun 2011 ini dan dekad seterusnya menjanjikan pelbagai lagi kejayaan buat kita semua. Sememangnya, transformasi ke arah menjadi masyarakat maju bukan sahaja diasaskan kepada kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga kemajuan dalam pembangunan sosial, budaya, intelek dan rohani. Fokus terpenting bagi kemajuan pembangunan adalah pengukuhan etika dan pemantapan nilai integriti yang perlu menjadi budaya organisasi. Sesungguhnya, warga kerja di ibaratkan sebagai khadiem untuk memelihara kepentingan awam atau Custodian of the public interest. Tanpa integriti, maka kepercayaan dan keyakinan pelanggan terhadap kita akan hilang gara-gara sikap kita yang tidak telus di dalam memberikan perkhidmatan. Tidak mustahil, sekiranya ekspetasi pelanggan tidak mencapai apa yang diharapkan memberi kesan terhadap dasar pengurusan majlis dan menjejaskan sumber hasil kewangan.

24

Pelan Tindakan
Justeru, bagi memantapkan dan memodenisasikan perkhidmatan di dalam MBJB, satu perubahan struktural perlu dilaksanakan dengan menarik bakat terbaik melalui Program Cross Fertilization (Proses Ketrampilan Bersilang). Melalui program ini, MBJB bekerjasama dengan agensi-agensi lain seperti Syarikat Antarabangsa, Syarikat Multinasional. Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara, impak dari program ini akan lahirnya generasi baru yang mempunyai potensi dan berprestasi tinggi di dalam perkhidmatan sebagai pendukung utama kepada pencapaian aspirasi visi MBJB iaitu Johor Bahru Bandaraya Bertaraf Antarabangsa 2020. Selain persekitaran kerja yang kondusif dengan kemudahan yang lengkap, MBJB melaksanakan sistem 5S yang berkesan dan kemudahan ICT yang terkini. Dalam meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan MBJB juga tidak lupa menekankan kebajikan para pekerja dengan menyediakan kemudahan perubatan bagi memastikan tahap kesihatan warga kerja sentiasa berada pada tahap terbaik bagi melaksanakan tugasan. Mengeratkan semangat berpasukan di kalangan warga kerja melalui aktiviti sukan. Secara tidak langsung ia menyokong kepada usaha-usaha pengekalan tahap kesihatan dan kecergasan warga kerja. Bagi meminimumkan masalah kewangan warga kerja yang boleh mempengaruhi prestasi kerja, MBJB komited membantu mengurangkan beban berbelanja melalui penubuhan koperasi kakitangan. Bagi memudahkan warga kerja dalam menguruskan anak-anak, kemudahan pusat penjagaan kanak-kanak akan diwujudkan berdekatan dengan tempat kerja. Penyelidikan dan pembangunan berterusan bagi menghasilkan mutu penyampaian perkhidmatan yang berkesan, tepat dan sentiasa memenuhi kehendak pelanggan. MBJB hendaklah melaksanakan tranformasi budaya kerja pada setiap peringkat warga kerja dengan menanam dan memupuk kesedaran melalui programprogram dan sesi-sesi penerangan mengenai perlunya berubah kepada budaya kerja yang lebih berkesan. Tranformasi bukan sahaja dilaksanakan secara fizikal tetapi perlu merangkumi pembentukan sahsiah, jati diri, beretika, inovatif, kreatif, dan kepelbagaian kemahiran pada setiap warga kerja.

25

Pelan Tindakan
Pemantapan prosedur kerja melalui pengurusan kualiti yang berkesan berlandaskan pensijilan MS ISO 9001 : 2008 secara menyeluruh dalam pentadbiran MBJB menjelang tahun 2015 dapat memperkasakan tadbir urus MBJB. Melalui penambahbaikan secara berterusan dan merekayasa proses kerja untuk mencapai matlamat pengurusan berkualiti bagi menghapuskan karenah birokrasi dan meningkatkan kepuasan hati pelanggan dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) selaras dengan visi MBJB iaitu Johor Bahru Bandar Raya Bertaraf Antarabangsa 2020. Menjadikan tugas dan tanggungjawab sebagai satu ibadah melalui penerapan elemen spiritual dan keagamaan dalam setiap tugasan yang dilakukan. Antara tindakan yang dilakukan ialah dengan memantapkan program membudayakan Al-Quran dan program tazkirah bagi memuhasabah dan kesedaran diri anggota. MBJB akan mempertingkatkan keberkesanan latihan dan kemahiran kepada anggota melalui pemantapan Pelan Pembangunan Latihan Dan Kemahiran. Kerjasama juga akan dibuat dengan agensi-agensi lain yang telah mempunyai kepakaran dengan cara perkongsian bijak. Melalui cara ini maka akan lahirlah warga kerja yang berpotensi untuk membantu organisasi mencapai matlamat yang disasarkan. Dalam usaha memperkasakan pelaksanaan program-program

kesejahteraan bandar setiap anggota hendaklah memberikan komitmen yang tinggi dalam setiap program yang dianjurkan. Bagi tujuan ini, MBJB perlu menyediakan pelan induk program antaranya kempen kesihatan di peringkat sekolah-sekolah, program pemuliharaan dan pemeliharaan sungai, LA21, program bandar selamat dan kempen kesedaran alam sekitar.

26

Pelan Tindakan
OBJEKTIF STRATEGIK 1 MELAKUKAN LONJAKAN PARADIGMA TADBIR URUS
STRATEGI 1 Sumber manusia berprestasi tinggi. 1. Pemantapan kepemimpinan transformasi. Pelan Pembangunan Profesional Berterusan Seorang setiap kategori / tahun. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

(Continuing Professional Development).

2. Pembangunan kerjaya berasaskan kompetensi.

a. Latihan berasaskan kompetensi. b. Pelan Operasi Latihan.

Semua warga kerja mencapai tahap kompetensi 80%. 2011 2015. 2011 2015.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

3. Menerapkan dan mengamalkan budaya kerja berasaskan prestasi. 4. Penempatan mengikut kesesuaian dari segi akademik, kemahiran dan nilai tambah.

Petunjuk Prestasi Utama (KPI).

Semua Ketua Jabatan

a. Pelan Pusingan Kerja. b. Penilaian Prestasi Tahunan.

80% penempatan mengikut kesesuaian. 80% warga kerja mencapai tahap cemerlang / Disember 2015.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

5. Anugerah Perdana MBJB iaitu: - Best Leadership. - Wira Bandaraya. - Rakan Bandaraya.

Seorang setiap kategori / tahun.

2011 2015.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

27

Pelan Tindakan
OBJEKTIF STRATEGIK 1 MELAKUKAN LONJAKAN PARADIGMA TADBIR URUS
STRATEGI 2 Penyediaan persekitaran kerja yang kondusif. 1. Meningkatkan kemudahan dan fasiliti pejabat. 2. Mengamalkan konsep kerja berpasukan berteraskan konsep jemaah. a. Skuad Perwira. b. Modul Nilai Kerohanian dan Takwa. c. Kaedah Coaching and Tahap kepuasan warga kerja. Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) di tahap > skala 4. 2011 2015. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Bangunan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

Mentoring.
3. Mengeratkan silaturrahim di kalangan warga kerja dan keluarga. b. Hari Keluarga. c. Program Keilmuan. d. Program-program kemasyarakatan. e. Pusat Minda (anak warga kerja). 2014. Sekali setahun. Sekali setahun. Sekali setahun. a. Sukan Antara Jabatan Dalaman. Sekali setahun. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

28

Pelan Tindakan
OBJEKTIF STRATEGIK 1 MELAKUKAN LONJAKAN PARADIGMA TADBIR URUS
STRATEGI 3 Lonjakan paradigma (Berani membuat perubahan). 1. Program Keterampilan Bersilang (Programme Cross Fertilization : PCF). a. Golongan berprestasi tinggi dalam kerjaya. 80% mencapai tahap cemerlang pada tahun 2012. 2012. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

b. Perbincangan berkala dengan peserta PCF. 2. Mewujudkan Dasar Buka Pintu untuk Program Sangkutan. 3. Membudayakan Kreativiti dan Inovasi. (k-Intensif) 4. Memantapkan budaya penyelidikan dan pembangunan. 5. Menggalakkan kerjasama pengurusan perubahan. 6. Perekayasaan proses dan prosedur. Bilangan warga kerja yang mengikuti program.

Setiap tahun.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan

Penganugerahan yang diterima setiap tahun.

Dua (2) orang setiap tahun.

Penubuhan Unit Penyelidikan dan Pembangunan (R&D). Bilangan penyelidikan berkaitan MBJB.

- 2011. - Dua (2) projek penyelidikan setahun. Tiga (3) kerjasama setahun.

a. Bilangan proses kerja. b. Tahap kepuasan pelanggan.

Lima (5) proses kerja setahun. Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) di tahap > skala 4. 2015.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

7. Menyediakan dokumentasi yang lengkap.

a. Pensijilan MS ISO 14000. b. Prosedur.

Ketua Jabatan Kesihatan

Lima (5) SOP setahun. 2011 2015. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

8. Pembentukan Imej. (Budaya kerja staf)

a. Pekerja bermaklumat. b. Peningkatan etika kerja (Work Behaviour). c. Sikap bermotivasi tinggi (high attitude).

29

Pelan Tindakan Pelan Tindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 1 MELAKUKAN LONJAKAN PARADIGMA TADBIR URUS
STRATEGI 4 Memantapkan kecekapan pengurusan Majlis Bandaraya Johor Bahru. 2. Meningkatkan ketegasan pematuhan undang-undang. b. Bilangan kompaun yang dikeluarkan. Meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan. 5 1. Memperkukuhkan sistem dan prosedur sedia ada. 2. Meningkatkan tindakan penguatkuasaan bersepadu. b. Mewujudkan Standard 2011 Ketua Jabatan Pelesenan Dan Penguatkuasaan Ketua Jabatan Perancangan 2011 Ketua Jabatan Bangunan Ketua Jabatan Kejuruteraan 2012 2015 Ketua Jabatan Kesihatan e. Kajian semula. Program pemantapan sistem dan prosedur perundangan. a. Pelan Tindakan Penguatkuasaan. 2011 2015. Satu (1) program setiap tahun. Ketua Jabatan Pelesenan Dan Penguatkuasaan Penasihat Undang-Undang a. Bilangan aduan. Meningkat 20% setiap tahun. Semua Ketua Jabatan 1. Mengaplikasikan sistem dan prosedur kerja dengan lebih berkesan. Bilangan perekayasaan sistem dan prosedur kerja. Dua (2) sistem dan prosedur kerja setahun. Semua Ketua Jabatan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

Operating Procedure
yang boleh digunapakai oleh semua jabatan untuk tindakan penguatkuasaan. c. Mengadakan bengkel kefahaman kepada warga kerja yang terlibat. d. Pelaksanaan.

30

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 1 MELAKUKAN LONJAKAN PARADIGMA TADBIR URUS
STRATEGI 5 Meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan. b. Dibawa ke Kerajaan Tempatan. c. Undang-undang Kecil diwartakan. d. Tahun 2013. Melengkapkan usaha-usaha Perancangan Pembangunan Sumber Manusia jangka panjang Majlis Bandaraya Johor Bahru. 6 1. Kajian semula Pelan Pembangunan Sumber Manusia secara berterusan. 2. Memperincikan lagi Pelan Pembangunan Sumber Manusia ke arah pencapaian pembangunan berterusan. 2. Memperincikan lagi Pelan Pembangunan Sumber Manusia ke arah pencapaian pembangunan berterusan. Manual Perancangan Pembangunan Sumber Manusia MBJB. 2011 2015. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan 3. Mengkaji semula Undang-undang Kecil. a. Draf Undang-undang Kecil. 2011. 2012. 2013. 2015. Penasihat Undang-Undang TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

2011 2015.

31

Pelan Tindakan
Objektif Strategik 2
Memperkukuhkan Kedudukan Kewangan

Objektif strategik kedua mempunyai enam (6) strategi yang perlu dilaksanakan dalam usaha untuk memperkukuhkan kedudukan kewangan iaitu:

1 2 3 4 5 6

Mempergiatkan usaha-usaha peningkatan hasil. Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan dengan lebih berkesan. Mempelbagaikan sumber hasil baru. Meningkatkan nilai tambah melalui perkongsian strategik. Meningkatkan kawalan perbelanjaan. Meningkatkan kecekapan sistem pengurusan kewangan.

MBJB perlu mengambil pendekatan dalam mempertingkatkan usaha-usaha peningkatan hasil. Antaranya adalah dengan membuat semakan semula kadar dan caj-caj yang sedia ada. Selain itu, MBJB perlu mempelbagaikan medium pembayaran di samping menjalankan usahasama dengan agensi-agensi berkaitan dalam pungutan hasil. Dalam usaha ini, peranan dan sokongan Kerajaan Negeri amat diperlukan agar usaha-usaha tersebut boleh dilaksanakan. Pelaksanaan undang-undang amatlah penting bagi mendidik masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai warga kota. kesalahan yang dibuat oleh pelanggannya secara berhemah. Selaras dengan perkembangan globalisasi yang memerlukan perkhidmatan yang lebih dinamik maka kedudukan kewangan MBJB perlu diperkukuhkan dengan mempelbagaikan sumber-sumber hasil baru berdasarkan kepada undangundang dan peruntukan yang dibekalkan. Untuk tujuan tersebut, MBJB perlu mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap setiap

32

Pelan Tindakan
Peranan pihak-pihak swasta amatlah penting dalam membantu membangunkan bandaraya Johor Bahru sama ada dalam bentuk kewangan ataupun pemikiran. Oleh itu, pendekatan secara usaha sama seperti Corporate Social Responsibilities

(CSR) perlu dilaksanakan.


Pengurusan aliran tunai perlu diperketatkan dan di antara usaha yang perlu dijalankan adalah dengan mengurangkan kos operasi serta mengamalkan konsep

value for money.

33

Pelan Tindakan Pelan Tindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 2 MEMPERKUKUHKAN KEDUDUKAN KEWANGAN
STRATEGI 1 Mempergiatkan usaha-usaha peningkatan hasil. 2. Pindaan kepada Senarai Nilaian sedia ada. 3. Pelaksanaan kuatkuasa cukai mengikut bulanan. 4. Mempercepatkan kelulusan lesen tidak sensitif kepada 1 jam. Peningkatan hasil cukai. 1. Penilaian Am Semula pegangan bercukai. Senarai Nilaian dan kadar yang terbaru Diluluskan oleh Kerajaan Negeri pada tahun 2015. 3% setiap tahun. Ketua Jabatan Penilaian TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

Ketua Jabatan Penilaian

Pelaksanaan cukai mengikut bulanan.

2013.

Ketua Jabatan Penilaian

e-Lesen.

2013.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Pelesenan Dan Penguatkuasaan

5. Semakan kadar lesen dan iklan bagi premis.

Kadar lesen dan iklan baru.

2014.

Ketua Jabatan Pelesenan Dan Pengua-kuasaan Ketua Jabatan Penilaian

6. Kajian semula dan pelaksanaan kadar sewaan baru aset milik Majlis. 7. Kajian semula caj dan permit serta bayaran wang proses.

a. Kadar sewa baru. b. Peningkatan kadar.

2013. 20% / 2013.

a. Kadar baru. b. Peningkatan kadar.

2012 20% / 2013.

Semua Ketua Jabatan Penasihat Undang-Undang Ketua Jabatan Kewangan

8. Kutipan cukai harta melalui potongan gaji bagi penjawat awam.

Dasar potongan gaji bagi bayaran cukai harta bagi penjawat awam.

2012.

34

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 2 MEMPERKUKUHKAN KEDUDUKAN KEWANGAN
STRATEGI 2 Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan dengan lebih berkesan. 1. Meningkatkan Operasi Cukai Harta. 2. Meningkatkan Operasi Penguatkuasaan Bangunan dan Perancangan. Pengurangan tunggakan cukai harta. Peningkatan hasil bayaran Pelan Bangunan dan Kebenaran Merancang. 50% setiap tahun. Pengarah Kewangan Penasihat Undang-Undang Pengarah Bangunan 5% setahun. Pengarah Perancangan Pengarah Pelesenan Dan Penguatkuasaan Pengurangan kutipan tunggakan hasil sewaan. 80% setiap tahun. Ketua Jabatan Penilaian Ketua Jabatan Pelesenan Dan Penguatkuasaan Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Penasihat Undang-Undang 5. Menguatkuasakan syarat-syarat perjanjian di dalam projek penswastaan. Pengurangan tunggakan hasil projek penswastaan. 90% setiap tahun. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Penasihat Undang-Undang TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

10% setiap tahun.

3. Meningkatkan Operasi Penguatkuasaan Lesen Perniagaan Penjaja Dan Iklan.

Peningkatan bayaran proses dan lesen.

4. Meningkatkan operasi sewaan.

35

Pelan Tindakan Pelan Tindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 2 MEMPERKUKUHKAN KEDUDUKAN KEWANGAN
STRATEGI 2 Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan dengan lebih berkesan. 6. Tindakan susulan terhadap kompaun yang telah dikeluarkan di bawah undang-undang yang diperuntukkan. 7. Meningkatkan penguatkuasaan Suntikan Anti Thypoid. Ketua Jabatan Pelesenan Dan Penguatkuasaan 8. Program pematuhan syarat kelulusan terhadap wang amanah dan bon pelaksanaan yang dikenakan. Pemotongan wang amanah. 10% peningkatan hasil denda. Semua Ketua Jabatan Peningkatan hasil suntikan. 20% setiap tahun. Penasihat Undang-Undang Ketua Jabatan Kesihatan Peningkatan hasil kompaun. 20% setiap tahun. Semua Ketua Jabatan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

36

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 2 MEMPERKUKUHKAN KEDUDUKAN KEWANGAN
STRATEGI 3 Mempelbagaikan sumber hasil baru. 1. Mengenalpasti caj atau bayaran yang boleh dikenakan melalui aktivitiaktiviti setiap jabatan. Peningkatan hasil pelbagai. Peningkatan 5%. Semua Ketua Jabatan Penasihat Undang-Undang Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam Ketua Bahagian COB Ketua Bahagian OSC 2. Memungut caj-caj pembangunan hasil daripada perubahan guna tanah melalui pengubahan Rancangan Tempatan. 3. Mengenalpasti hasilhasil baru melalui semakan semula peruntukan undangundang sedia ada. 4. Merancang persempadanan semula kawasan. a. Kaedah-kaedah caj pemajuan diluluskan. b. Kutipan hasil caj. Tahun 2011. Ketua Jabatan Perancangan Ketua Jabatan Perancangan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

RM1 juta setahun mulai 2012.

Hasil baru dikenakan. (Contoh : caj pengurusan sisa pepejal)

RM1 juta setahun mulai 2012.

Penasihat Undang-Undang

Pengwartaan kawasan.

2012.

Ketua Jabatan Perancangan

37

Pelan Tindakan Pelan Tindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 2 MEMPERKUKUHKAN KEDUDUKAN KEWANGAN
STRATEGI 4 Meningkatkan nilai tambah melalui perkongsian strategik. 1. Membangunkan tanah Majlis melalui projek penswastaan. 2. Penyumberan luar bagi pengurusan harta Majlis yang tidak beroperasi dan tidak mendapat pulangan secara penswastaan. (Seperti gerai dan tandas awam) 3. Membudayakan Corporate Social Responsibilities (CSR) dalam kerja pembinaan dan penyelenggaran kemudahan awam. Contoh: Program Anak Angkat kepada kemudahan awam Majlis seperti jejantas, tandas awam dan pondok bas. 4. Mewujudkan satu agensi bagi usahasama pembangunan hartanah. Peningkatan hasil projek penswastaan. 5% setahun. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Penilaian Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

Projek dipulihkan.

Satu (1) projek setahun.

Bilangan projek / kemudahan awam di bawah CSR.

Tiga (3) projek / kemudahan awam setahun.

Ketua Jabatan Kejuruteraan Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan

Penubuhan Perbadanan Majlis Bandaraya Johor Bahru.

2012.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Perancangan

5. Meningkatkan jalinan kerjasama di antara agensi Kerajaan bagi mendapatkan pembiayaan projek melalui geran atau waran peruntukan.

Geran atau waran peruntukan tahunan yang diluluskan.

RM30 juta setahun.

Semua Ketua Jabatan Teknikal

38

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 2 MEMPERKUKUHKAN KEDUDUKAN KEWANGAN
STRATEGI 5 Meningkatkan kawalan perbelanjaan. 1. Perancangan Belanjawan Tahunan dibuat secara terancang dan berhemah. Deraf Belanjawan. 1 Mac tahun 2012 dan 2014. Semua Ketua Jabatan Penasihat Undang-undang Ketua Audit Ketua COB Ketua Unit OSC 2. Pemantauan prestasi perbelanjaan mengurus mengikut perancangan dan prosedur yang berkuatkuasa. 3. Pelaksanaan Pelan Perancangan Perbelanjaan Tahun. Prestasi perbelanjaan. 80% dari kutipan hasil sebenar. Semua Ketua Jabatan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

a. Pelan perancangan perbelanjaan suku tahun setiap jabatan.

Selewat-lewatnya 15 Disember, Mac, Jun dan September setiap tahun.

Semua Ketua Jabatan Penasihat Undang-undang Ketua Audit Ketua Bahagian COB

39

Pelan Tindakan Pelan Tindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 2 MEMPERKUKUHKAN KEDUDUKAN KEWANGAN
STRATEGI 5 Meningkatkan kawalan perbelanjaan. 3. Pelaksanaan Pelan Perancangan Perbelanjaan Tahun. b. Tarikh lantikan kontraktor bagi peruntukan luar: - Sebutharga. - Tender. c. Tarikh akhir tuntutan bayaran. 4. Memastikan kecekapan sistem pengurusan perolehan bekalan dan perkhidmatan. 5. Mengamalkan perbelanjaan berhemah. 6. Menjalankan kajian viabiliti / kos faedah / kajian pasaran. Lebihan hasil berbanding perbelanjaan. Analisis viabiliti / kos faedah / kajian pasaran. Setiap projek / perolehan. RM5 juta setahun. Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Jabatan Perolehan secara berpusat. Mac 2011. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Selewatnya Ogos. Selewatnya Jun. Selewatnya November. Ketua Unit OSC TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

40

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 2 MEMPERKUKUHKAN KEDUDUKAN KEWANGAN
STRATEGI 6 Meningkatkan kecekapan sistem pengurusan kewangan 2. Melaksanakan pembayaran bil terus kepada akaun. 3. Terimaan bil secara berpusat di Kaunter Setempat. Pemantauan bil. Setiap hari. Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam. 4. Pematuhan terhadap pengurusan kewangan dan akaun secara berterusan. Indeks akauntabiliti. Memperolehi penarafan sekurang-kurangnya empat (4) bintang pada tahun 2012 - 2015. Semua Ketua Jabatan. Pembayaran melalui EFT / IBG. Jun 2011. Semua Ketua Jabatan. 1. Meningkatkan kecekapan sistem pengurusan kewangan. Penggunaan e-Perolehan. September 2011. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan. TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

41

Pelan Tindakan
Objektif Strategik 3
Meningkatkan Penggunaan Teknologi Secara Menyeluruh
Objektif strategik ketiga mengandungi sembilan (9) strategi iaitu:

1 Mengaplikasikan penggunaan teknologi terkini. 2 Menyediakan Pelan Strategik ICT yang komprehensif serta mendapat
sokongan dan komitmen dari pihak pengurusan.

3 Menyalurkan dana dan peruntukan kewangan yang mencukupi. 4 Merangka Pelan Integrasi Rangkaian Dan Keselamatan Maklumat
Antara Jabatan.

5 Meningkatkan kadar literasi terhadap penggunaan ICT di kalangan


warga kerja.

6 Program penyenggaraan dan perkhidmatan bantuan berterusan. 7 Program pembangunan dan penyelenggaraan aplikasi-aplikasi baru
secara dalaman dan luaran.

8 Pembangunan Laman Web, Persembahan Grafik Dan Multimedia,


berinteraktif dan berinformatif.

9 Pembangunan Disaster Recovery Plan (DRP).


Peningkatan penggunaan teknologi mengambil kira strategi perkhidmatan utama MBJB berdasarkan aspirasi nasional serta inisiatif ICT di pelbagai peringkat. Setelah analisis sistem perkhidmatan dan penggunaan teknologi dikaji, isu dan permasalahan, jurang dan ruang penambahbaikan serta tahap penggunaan teknologi telah dikenalpasti. Penggunaan teknologi terkini secara menyeluruh membantu urusan tadbir urus, capaian terhadap maklumat, aplikasi bantuan untuk membuat keputusan, kos, permintaan pelanggan / stakeholders dan memenuhi aspektasi terhadap perkhidmatan MBJB. Dengan wujudnya program ini, peluang-peluang peningkatan terhadap penggunaan teknologi dapat membantu merapatkan jurang tersebut. Antara peluang-peluang yang dikenalpasti ialah peningkatan penggunaan teknologi dalam aspek strategik dan penyampaian perkhidmatan, pengintegrasian sistem ICT, penggunaan Information Strategic Planning (ISP) supaya terdapat penyelarasan dengan perkhidmatan teras Kerajaan Tempatan, sistem maklumat, knowledge

management system, business intelligence, data warehousing, portal dan


sebagainya.

42

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 3 MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI SECARA MENYELURUH
STRATEGI 1 Mengaplikasikan penggunaan teknologi terkini. 1. Penggunaan peralatan dan perisian terkini bagi menyokong tadbir urus. 2. Penggunaan Effective Microorganisme (EM) sebagai aplikasi alternatif. Perolehan dan pembangunan peralatan serta perisian baru. Setiap tahun. Semua Ketua Jabatan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

a. Penggunaan EM di premis makanan yang dilesenkan oleh Majlis. b. Penggunaan EM bagi kerja-kerja landskap dan pembersihan. c. Pengurangan tahap pencemaran.

100% penggunaan 2015.

Semua Ketua Jabatan

100% penggunaan 2015. Semua sungai di bawah pentadbiran MBJB mencapai tahap 2 pada 2015. Dua (2) program setahun.

d. Jumlah program pendidikan terhadap penggunaan EM. 3. Green Technology. a. Program pendidikan terhadap green technology. b. Pelaksanaan kriteria Green Building Index di bangunan baru milik Majlis. c. Kajian impak Green Building Index di MBJB.

Dua (2) kali setahun.

Ketua Jabatan Bangunan

Satu (1) bangunan setahun.

Ketua Unit Dasar Dan Inovasi

2015.

Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam

43

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 3 MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI SECARA MENYELURUH
STRATEGI 1 Mengaplikasikan penggunaan teknologi terkini. 4. Penggunaan call centre bagi pengurusan penyampaian. 5. Penggunaan teknologi CCTV (Bandar Selamat). Penyediaan infrastruktur dan aplikasi call center. 2014. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Kejuruteraan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

a. Jumlah CCTV.

- 50 CCTV tahun 2011 - 250 CCTV tahun 2012.

b. Pengurangan kadar jenayah. 6. Penggunaan teknologi amaran awal bagi mengesan bencana. Contoh: SCADA. Jumlah aplikasi.

Pengurangan 20% setiap tahun. Satu (1) setiap tahun.

Ketua Jabatan Perancangan Ketua Jabatan Kejuruteraan Ketua Jabatan Perancangan

7. Memperluas teknologi CCTV, VMS, SCATS dan GIS dalam pengurusan trafik dan lalulintas. 8. Menggunakan teknologi baru dalam bidang pengurusan landskap.

Peningkatan jumlah kawasan liputan.

10% setahun.

Ketua Jabatan Kejuruteraan

Penggunaan Teknologi.

2015.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Landskap

9. Menggunakan teknologi baru dalam pengawalan kesihatan / kebersihan dan wabak. 10. Menggunapakai teknologi baru dalam bangunan baru dan penyelenggaraan bangunan.

Bilangan penggunaan teknologi baru.

Satu (1) teknologi setahun.

Ketua Jabatan Kesihatan

Bilangan penggunaan teknologi baru.

Satu (1) teknologi mulai 2012.

Ketua Jabatan Bangunan

44

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 3 MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI SECARA MENYELURUH
STRATEGI 1 Mengaplikasikan penggunaan teknologi terkini. 11. Menggunapakai teknologi baru dalam penyelenggaraan infrastruktur. a. Perolehan mesin road patching. b. Peralatan penjimatan tenaga elektrik pada lampu jalan / bangunan. c. Penutup man hole anti vandalisme. 2 Menyediakan Pelan Strategik ICT yang komprehensif serta mendapat sokongan dan komitmen dari pihak pengurusan. 1. Kajian bagi membina Pelan Strategik ICT MBJB. 2. Merangka dan membina Pelan Strategik ICT yang komprehensif dan melibatkan kerjasama Jabatan dan Bahagian di MBJB. 3. Publisiti dan penerangan kepada anggota. 4. Program Kesedaran ICT. (Tidak menyalahgunakan kemudahan) Laporan Kajian Pelan Strategik ICT MBJB 2011-2015. Penyediaan Pelan Strategik ICT 2011 2015. Penyediaan kajian selama 3 bulan bermula Januari 2011. Penyediaan Pelan Strategik ICT 2011 2015 pada April 2011. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan 2012. Ketua Jabatan Kejuruteraan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

2012.

2012.

Anggota memahami Pelan Strategik ICT.

80% anggota memahami Pelan Strategik ICT. 80% anggota memahami keperluan penggunaan ICT. 80% anggota Kumpulan Sokongan 1 ke atas.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

a. Anggota memahami tentang keperluan ICT.

b. Mengamalkan penggunaan ICT dalam tugas harian.

45

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 3 MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI SECARA MENYELURUH
STRATEGI 3 Menyalurkan dana dan peruntukan kewangan yang mencukupi. 1. Program tadbir urus ICT. Anggota memahami tentang keperluan ICT. 80% anggota memahami keperluan penggunaan ICT. 2011 2015. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

2. Merangka belanjawan mesra ICT.

Pembelian peralatan ICT yang terkini dan mengikut keperluan semasa. a. Tahap capaian rangkaian ke semua jabatan / cawangan.

Merangka Pelan Integrasi Rangkaian Dan Keselamatan Maklumat Antara Jabatan.

1. Pemantapan mekanisme rangkaian dan maklumat.

Semua jabatan mempunyai capaian rangkaian yang menyeluruh. - Sasaran 2013. Tahap keselamatan rangkaian dan ancaman virus dan penggodam 100%. - Tapisan tembok api firewall bagi akses ke rangkaian dalaman.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

b. Keselamatan capaian terhadap maklumat dan ancaman virus.

2. Penghasilan aplikasi berintegrasi yang menggunakan teknologi terkini.

a. Integrasi antara Jabatan Dalaman menggunakan GIS / Sistem OSC Online. b. Integrasi antara PBT dalam Negeri Johor. c. Meningkatkan fasiliti dan perkhidmatan: - Pelaksanaan Bridging Digital Divide System: - Pelaksanaan uji cuba program. - Pelaksanaan dan penilaian capaian aplikasi.

Pemetaan maklumat dalam GIS bagi setiap jabatan pada 2015. Penggunaan e-PBT sepenuhnya pada 2012. Setiap tahun bermula 2011.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

46

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 3 MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI SECARA MENYELURUH
STRATEGI 5 Meningkatkan kadar literasi terhadap penggunaan ICT di kalangan warga kerja. 1. Melantik anggota yang berkompetensi dalam ICT. (Saringan tentang tahap penggunaan ICT) 2. Penggunaan aplikasi k-Bantuan dalam proses. Anggota baru berkompetensi dalam ICT. 100% anggota baru yang berkompetensi dalam bidang ICT. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

Tahap penggunaan aplikasi k-Bantuan yang meningkat. a. Tahap literasi ICT di kalangan warga kerja meningkat. b. Jumlah latihan.

Pelaksanaan aplikasi k-Bantuan pada setiap jabatan pada 2015. 100% warga kerja celik IT pada 2015.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

3. Merangka latihan ICT yang menyeluruh bagi meningkatkan literasi ICT di kalangan warga kerja.

Latihan ICT kepada warga kerja secara berjadual. Penyelenggaraan berkala dilaksanakan 100% mengikut jadual. 100% penyelenggaraan dilaksanakan dalam tempoh 5 hari bekerja (dalaman). 100% tindakbalas terhadap aduan.

Program penyenggaraan dan perkhidmatan bantuan berterusan.

1. Penyenggaraan berkala.

Pelaksanaan penyenggaraan mengikut jadual. Penyelenggaraan berdasarkan aduan.

2. Penyelenggaraan kerosakan.

3. Khidmat bantuan sokongan berterusan.

a. Tempoh masa tindakbalas terhadap aduan (tempoh 1 hari bekerja). b. Membantu jabatan lain dalam menyediakan aplikasi bersesuaian dengan tugas jabatan. Contoh: Perhimpunan Bulanan.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

Mengikut sasaran dan bidang tugas jabatan.

47

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 3 MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI SECARA MENYELURUH
STRATEGI 7 Program pembangunan dan penyelenggaraan aplikasi-aplikasi baru secara dalaman dan luaran. 1. Mengkaji, merekabentuk, membangun dan melaksana aplikasi perkhidmatan PBT. 2. Mengkaji, merekabentuk, membangun dan melaksana aplikasi automasi pejabat. 3. Migrasi dan menaiktaraf aplikasi sedia ada ke sistem berasaskan web. Pembangunan Laman Web, persembahan grafik dan multimedia, berinteraktif dan berinformatif. 8 1. Mengkaji, merekabentuk, membangun, melaksana dan mengemaskini Laman Web MBJB. 2. Mengkaji, merekabentuk dan membantu membangunkan persembahan grafik dan multimedia. 3. Meningkatkan kemudahan dan fasiliti pejabat. Pelaksanaan aplikasi perkhidmatan PBT. Pelaksanaan e-PBT pada 2011. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

Jumlah pelaksanaan aplikasi automasi pejabat.

Pelaksanaan dua (2) modul pada setiap tahun.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

Jumlah aplikasi yang dinaiktaraf.

Migrasi dua (2) aplikasi setiap tahun.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

Laman Web yang berinteraktif dan berinformatif.

Laman Web bertaraf lima (5) bintang pada tahun 2013.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

(Penilaian MDEC) Jumlah aplikasi multimedia dan grafik.

Membangunkan persembahan grafik bagi Perjumpaan Bulanan sebulan sekali.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

Bangunan pintar.

2015.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

48

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 3 MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI SECARA MENYELURUH
STRATEGI 9 Pembangunan Disaster Recovery Plan (DRP). - Pelan Pemulihan Bencana 1. Mengkaji, merekabentuk dan membangun Pelan Pemulihan Bencana yang komprehensif. 2. Membangunkan prasarana dan infrastruktur yang bersesuaian bagi menyalinganti (backup) server utama MBJB. Penyediaan Pelan Pemulihan Bencana (DRP). 2013. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

Pusat Pemulihan Bencana yang berada di luar dari Pejabat Utama MBJB.

2015.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

49

Pelan Tindakan
Objektif Strategik 4
Melaksanakan Pembangunan Holistik Dan Mampan

Objektif strategik keempat mengandungi empat (4) strategi iaitu:

1 Memasarkan Johor Bahru sebagai Flagship A Iskandar Malaysia. 2 Melaksanakan pembangunan infrastruktur dan ameniti yang
komprehensif dan kondusif.

3 Memperkukuhkan dan memperkasakan kesedaran dan kefahaman


terhadap alam sekitar.

4 Memantapkan penguatkuasaan mengikut Akta 171, 172,133 dan


Undang-undang Kecil. Visi mengantarabangsakan Bandaraya Johor Bahru pada tahun 2020 merupakan satu gagasan masa depan yang proaktif dan konstruktif bagi mewujudkan suatu kesan yang jelas terhadap persekitaran fizikal Bandaraya Johor Bahru. Bagi menjadikan Bandaraya Johor Bahru sebuah persekitaran hidup dan kerja yang kondusif dalam konteks global, beberapa pendekatan dan usaha perlu dilakukan oleh MBJB. Antara usaha-usaha tersebut adalah bagi memasarkan Johor Bahru sebagai Flagship A di dalam Iskandar Malaysia. Bagi memperkukuhkan fungsi ini, projek transformasi Daerah Sentral Johor Bahru merupakan satu pendekatan yang sedang dilaksanakan dengan kerjasama Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan melalui IRDA bagi mengubah persekitaran pusat bandar Johor Bahru kepada ruang bandar yang lebih vibrant dan berkonsepkan living city. Selain pelaksanaan projek-projek pembangunan yang berimpak tinggi, ianya juga perlu disokong dengan komponen pembangunan infrastruktur dan ameniti yang komprehensif dan kondusif seperti jaringan jalan, laluan pejalan kaki, sistem pengangkutan awam yang efisien dan kerja-kerja penyelenggaraan bertaraf lima (5) bintang.

50

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 4 MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN
STRATEGI 1 Memasarkan Johor Bahru sebagai Flagship A Iskandar Malaysia. 1. Memperkukuhkan fungsi dan peranan Bandaraya Johor Bahru melalui Pengubahan Rancangan Tempatan Daerah Johor Bahru: - Ibu Negeri. - Bandar Diraja. 2. Meningkatkan nisbah plot dan densiti di kawasan: - Pusat pertumbuhan utama. - Koridor utama. Peningkatan nilai hartanah di kawasan Bandaraya Johor Bahru. Bermula Jun 2011. Ketua Jabatan Perancangan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

a. 40% daripada kawasan MBJB adalah zon pembangunan premier. b. Mengadakan penyelarasan bersama pemilik tanah / pemaju / individu. a. Mengenalpasti kawasan berpotensi bagi pembangunan servis apartment dan apartment. b. Peningkatan peratus kawasan petempatan di dalam: - Pusat Bandar. - Kawasan Pertumbuhan. - Koridor Utama. c. Mewujudkan sekretariat bagi pembangunan berimpak tinggi.

Jun 2011.

Ketua Jabatan Perancangan

Penyelarasan diadakan setiap tiga (3) bulan.

3. Johor Bahru sebagai living city bagi menjadikan ruang bandar yang lebih vibrant.

Jun 2011

Ketua Jabatan Perancangan

5 - 10% bermula tahun 2011 dan berterusan (bilangan servis apartment dan kondominium dibina di Bandaraya Johor Bahru). Mac 2011.

Ketua Jabatan Perancangan

51

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 4 MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN
STRATEGI 1 Memasarkan Johor Bahru sebagai Flagship A Iskandar Malaysia. 4. Program Transformasi Daerah Sentral, Johor Bahru. a. Menyediakan Pelan Induk Transformasi Daerah Sentral, Johor Bahru. b. Pelaksanaan dan memudah-cara: - Pemuliharaan Sg. Segget. - Pembangunan komprehensif oleh konsortium. - Pembangunan oleh individu. c. Laporan status pelaksanaan program Transformasi Daerah Sentral. 5. Memudahcara pembangunan semula bangunan terbengkalai. a. Menyediakan inventori projek terbengkalai. b. Laporan kenalpasti isu dan status setiap projek terbengkalai. c. Mengadakan perbincangan berkala dengan pemilik bangunan / pemegang amanah. Mesyuarat penyelarasan diadakan setiap tiga (3) bulan. Jun 2011 - Pelan induk siap. Ketua Jabatan Perancangan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

September 2011 - pelan induk dipersetujui Kerajaan Negeri.

Setiap tiga (3) bulan bermula September 2011.

Ketua Jabatan Perancangan

Januari 2011.

Ketua Jabatan Bangunan

52

56

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 4 MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN
STRATEGI 1 Memasarkan Johor Bahru sebagai Flagship A Iskandar Malaysia. 6. Menambah kemudahan-kemudahan untuk pelancong dan expatriate seperti: Sekolah Antarabangsa. - Restoran. - Kelab Komuniti. - MICE. - Pusat beli-belah terkemuka. a. Menyediakan inventori Daerah Sentral. b. Menyediakan risalah yang menyenaraikan kemudahan mengikut jenis / kategori. c. Menyediakan dasar insentif kepada pemaju yang berminat menyediakan kemudahan pelancongan dan expatriate. a. Mengenalpasti kawasan berpotensi yang perlu dinaiktaraf mengikut RKK: - Pewujudan Pusat Latihan Eksperimental Teater di Dataran Bandaraya. b. Menyediakan pelan pelaksanaan mengikut keutamaan. c. Laporan status pelaksanaan penaiktarafan. 2011. Ketua Jabatan Perancangan Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

September 2011.

2012 dan berterusan.

7. Menaiktaraf kemudahan dan utiliti di kawasan-kawasan berpotensi pelancongan sebagaimana yang telah dikenalpasti di dalam Rancangan Kawasan Khas (RKK) Pelancongan MBJB.

2011.

Ketua Jabatan Perancangan

2011 dan berterusan [Satu (1) kawasan setiap tahun]. Laporan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan, Pelancongan dan Alam Sekitar.

Ketua Jabatan Kejuruteraan

Ketua Jabatan Kejuruteraan

57

53

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 4 MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN
STRATEGI 1 Memasarkan Johor Bahru sebagai Flagship A Iskandar Malaysia. 8. Menyedia / menerimapakai garis panduan yang dapat memenuhi standard antarabangsa. a. Menerimapakai garis panduan (konsep pembangunan baru) yang disediakan oleh IRDA, JPBD dan agensi Kerajaan lain seperti: - Garis Panduan Perumahan. - Garis Panduan Mix Development. - Garis Panduan Green Building. - Garis Panduan Eco2 Cities. - Garis Panduan Penyediaan Kemudahan Amenitie. - Gated And Guarded Community. - Pusat Kecantikan Dan Kesihatan (Spa). - Penjaja dan peniaga. b. Menyediakan laporan pelaksanaan garis panduan di dalam projek pembangunan. 2011 dan berterusan [Satu (1) garis panduan disediakan dan 5 garis panduan diterima pakai setahun]. Ketua Jabatan Perancangan Ketua Jabatan Bangunan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

Empat (4) kali setahun.

Ketua Jabatan Kejuruteraan Ketua Jabatan Bangunan Ketua Jabatan Perancangan

54

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 4 MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN
STRATEGI 1 Memasarkan Johor Bahru sebagai Flagship A Iskandar Malaysia. 9. Menambahbaik syarat kelulusan kelulusan kebenaran merancang. a. Mensyarat pemaju bagi menyediakan kemudahan asas di taman permainan kanakkanak: - outdoor gym. - cycling track. b. Penyediaan fasiliti: - Pusat pertemuan komuniti. - Pusat Kitar Semula. - Perpustakaan Mini. - Bit Polis Komuniti. - Pusat aktiviti kesenian. Bilangan pelan induk disediakan: - Sistem jaringan jalan. - Pengurusan lalulintas. - Pengangkutan Awam. - Saliran dan pembetungan. - Utiliti. - Landskap lain. Setiap kali Pelan Kebenaran Merancang diberi kelulusan mulai 2011 - 2015. Ketua Jabatan Kejuruteraan Ketua Jabatan Bangunan Ketua Jabatan Perancangan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

Melaksanakan pembangunan infrastruktur dan ameniti yang komprehensif dan kondusif.

1. Menyediakan kajian / kajian semula pelan induk.

Satu (1) pelan induk setahun.

Ketua Jabatan Kejuruteraan

55

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 4 MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN
STRATEGI 2 Melaksanakan pembangunan infrastruktur dan ameniti yang komprehensif dan kondusif. 2. Meningkatkan insfrastruktur dan kemudahan pengangkutan awam. a. Jalan Tebrau, Jalan Skudai dan Jalan Tun Abdul Razak mempunyai laluan khas untuk bas sahaja. b. Laluan khas untuk motosikal di jalan-jalan utama taman perumahan baru. c. Menyediakan laluan pejalan kaki yang kondusif seperti penyediaan zebra crossing, susur gajah, penghadang. Satu (1) jalan setiap tahun bermula 2012. Ketua Jabatan Kejuruteraan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

100%.

- 2011 2015 - Keseluruhan pusat bandar. - Kawasan tumpuan utama seperti sekolah, dewan raya dan kawasan perniagaan utama. Semua laluan utama di kawasan perumahan dan industri diliputi laluan bas. 2011 dan berterusan Bus Pole (PAIM) MBJB - 20 pondok bas setahun. 2012 - 2013 Kerjasama dengan IRDA).

Ketua Jabatan Kejuruteraan

d. Mempertingkatkan sistem perkhidmatan bas dan teksi.

Ketua Jabatan Kejuruteraan

e. Setiap pondok bas mempunyai maklumat mengenai laluan, waktu laluan dan nombor bas. f. Menyediakan kemudahan pengangkutan air (water taxi).

Ketua Jabatan Kejuruteraan

Ketua Jabatan Kejuruteraan

56

60

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 4 MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN
STRATEGI 2 Melaksanakan pembangunan infrastruktur dan ameniti yang komprehensif dan kondusif. 3. Meningkatkan kemudahan ameniti dan rekreasi bagi pelbagai golongan (kanak-kanak / remaja / dewasa / warga emas / OKU). Kemudahan disediakan mengikut piawai antarabangsa. - Menaiktaraf kawasan rekreasi sedia ada ke taraf wilayah (Laman Tasek Pandan, Hutan Bandar, Taman Bunga raya) - Mempunyai sekurangkurangnya lima (5) kawasan rekreasi bertaraf wilayah. - Setiap kawasan utama seperti Larkin, Tampoi, Permas Jaya dan Tebrau mempunyai dewan raya. - Setiap zon Ahli Majlis mempunyai kemudahan komuniti. 100% dilaksanakan menjelang 2011 2015. Ketua Jabatan Landskap TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

4. Landskap beridentiti.

a. Melandskapkan jalanjalan utama: - Jalan Skudai. - Jalan Tun Razak. - Jalan Tebrau. - Jalan Lingkaran Dalam - Jalan Tampoi - Lebuhraya Pasir Gudang. - Jalan Kempas Baru. - Jalan utama kawasan perindustrian. b. Menanam pokok Inai Merah di kawasan pusat bandar dan jalan protokol.

Ketua Jabatan Landskap

2011.

61

57

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 4 MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN
STRATEGI 2 Melaksanakan pembangunan infrastruktur dan ameniti yang komprehensif dan kondusif. 5. Menguruskan pantai termasuk kualiti air, sisa pepejal dan kawalan hakisan. Menubuhkan Unit Kawalselia Pantai. 2011. Ketua Jabatan Kejuruteraan Ketua Jabatan Landskap a. Pelantikan panel penilai. Januari 2012. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Kejuruteraan Ketua Jabatan Kejuruteraan Ketua Jabatan Kejuruteraan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

6. Memantapkan fungsi TIA, EIA dan SIA sebagai alat dalam mengawal dan menentukan kebolehlaksanaan pembangunan.

b. Pelaksanaan.

Jun 2012 dan berterusan. 100% pematuhan.

c. Laporan status pelaksanaan. 7. Mengenalpasti dan memperbaiki kawasankawasan industri yang tidak mempunyai infra dan ameniti yang mencukupi. (Contoh: Kawasan Industri Berjaya, Plentong, Permas Jaya, Maju Jaya) a. Pelan infrastruktur bagi kawasan industri yang dikenalpasti. b. Mendapatkan peruntukan melalui MIDA / KPKT / MBJB.

Satu (1) kawasan setiap tahun.

Satu (1) kawasan setiap tahun.

Ketua Jabatan Kejuruteraan

58

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 4 MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN
STRATEGI 3 Memperkukuhkan dan memperkasakan kesedaran dan kefahaman terhadap alam sekitar. 1. Melaksanakan MASMA secara menyeluruh. a. Pengiktirafan kepada Pemaju yang melaksanakan MASMA secara menyeluruh. b. Guna pakai MASMA secara menyeluruh bagi semua projek pembangunan dalaman dan luaran. 2. Melaksanakan Program Kitar Semula. a. Mengadakan tempat recycle bin di setiap kawasan perumahan lama. 2011. Ketua Jabatan Kejuruteraan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

Julai 2011.

Dua (2) perumahan setahun.

Ketua Jabatan Kesihatan

b. Mensyaratkan kepada pemaju untuk menyediakan tempat recycle bin di kawasan perumahan. c. Membentangkan laporan dalam Jawatankuasa Kesihatan. 3. Analisis data kualiti air sungai yang berada di bawah indeks kualiti Alam Sekitar Mampan: - Sungai Segget. - Sungai Stulang. - Sungai Ayer Molek. - Sungai Chat. - Sungai Kempas. - Sungai Sebulong. - Sungai Sengkuang. a. Mematuhi standard Jabatan Alam Sekitar. b. Sungai kelas II. c. Memantau dan menyelaraskan premispremis yang mengalirkan efluen daripada oil and pretreatment supaya mematuhi kehendak JAS secara berterusan.

Mac 2011.

Setiap bulan bermula Mac 2011.

Tiga (3) sungai setahun mulai 2011.

Ketua Jabatan Kejuruteraan

59

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 4 MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN
STRATEGI 3 Memperkukuhkan dan memperkasakan kesedaran dan kefahaman terhadap alam sekitar. 4. Audit data efluen Loji Rawatan Kumbahan. a. Membentangkan kepada Jawatankuasa Kesihatan, Pelancongan dan Alam Sekitar. b. Mematuhi standard alam sekitar. 5. Menyediakan persekitaran kondusif. Promosi, pendidikan, kempen. 2011 - 2015. Ketua Jabatan Kesihatan Tiga (3) sungai setahun mulai 2011. Ketua Jabatan Kejuruteraan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

60

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 4 MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN
STRATEGI 4 Memantapkan penguatkuasaan mengikut Akta 171, 172,133 dan Undang-undang Kecil. 1. Program Pemutihan Industri. a. Menubuhkan Sekretariat Program Pemutihan Industri. (Semua industri beroperasi di dalam zon yang ditetapkan) b. Mesyuarat berkala. 2011. Ketua Jabatan Kesihatan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

Empat (4) kali setahun.

c. Pelaksanaan. d. Laporan pelaksanaan program. 2. Kawalan struktur iklan haram: - Iklan di premis perniagaan. - Iklan luar (Billboard, Sky Sign, Unipole). a. Laporan pemantauan (Berlesen atau tidak berlesen).

2012. 2015.

- Tahun 2011. - 100% iklan diluluskan mematuhi garis panduan. Dibentangkan dalam Jawatankuasa Pusat Setempat setiap enam (6) bulan.

Ketua Jabatan Pelesenan Dan Penguatkuasaan

b. Laporan pematuhan kepada garis panduan yang digunapakai.

c. Pemantauan berkala ke atas iklan luar.

61

Pelan Tindakan
Objektif Strategik 5
Membudayakan Kualiti Hidup Yang Unggul

Objektif strategik kelima mengandungi empat (4) strategi iaitu:

1 Menyemarak budaya berilmu dan bermaklumat kepada warga


kota.

2 Penyemaian budaya prihatin, penyayang dan bersatu. 3 Membudayakan gaya hidup sihat. 4 Mentransformasi ke arah bandar raya selamat dan sejahtera.
Fokus merealisasikan visi dan misi Johor Bahru ke arah sebuah bandar raya bertaraf antarabangsa menjelang 2020 seiring dengan pembangunan Wilayah Pembangunan Iskandar, beberapa aspek perlu dititikberatkan oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru bagi memahami beberapa isu-isu strategik berkaitan masyarakat warga kota perlu melakukan anjakan minda yang lebih positif dalam usaha mewujudkan sebuah masyarakat yang mempunyai kualiti hidup yang unggul dalam usaha ke arah pembentukan kesejahteraan hidup serta dijadikan satu sistem sokongan sosial yang lebih holistik. Model Pembangunan Sokongan Sosial ini perlu diperterjemahkan dalam tindakan yang lebih agresif dan mesra dalam usaha membudayakan warga kota Johor Bahru ke arah tahap kualiti hidup yang unggul seperti negara maju. MBJB perlu mengatasi cabaran ini dengan mempergiatkan usaha yang lebih sistematik dengan melakarkan satu Pelan Komunikasi Sosial yang lebih mampan dalam usaha menarik minat warga kota yang masih kurang penyertaan mereka dalam aktiviti-aktiviti komuniti dan pelancongan tempatan. Pendekatan utama yang akan diberi tumpuan oleh MBJB ialah mengenalpasti kumpulan sasaran iaitu kumpulan remaja, kumpulan dewasa, warga emas, pelancong domestik dan pelancong luar negara.

62

Pelan Tindakan

Isu strategik yang perlu di atasi oleh MBJB ialah mengenalpasti tahap jurang pendidikan dan toleransi kaum. Warga kota Johor Bahru perlu melipat gandakan usaha dalam mengubah sikap dan mentaliti dalam usaha memupuk sikap kurang intergrasi komuniti akan memberi kesan kepada jurang sokongan sosial yang dibangunkan oleh MBJB. Tingkah laku dan sikap warga kota Johor Bahru yang berpaksi cara hidup meritrokrasi (mementing kerjaya) akan memberi tekanan kepada kehidupan dan sekaligus merapuhkan sistem sokongan sosial yang dibentuk. Pengstrukturan semula komunikasi sosial perlu dilakukan oleh MBJB dalam usaha membentuk penghasilan medium penyampaian maklumat yang lebih menyeluruh kepada komuniti dan pelancong. Berlandaskan isu strategik tersebut pihak MBJB telah mengenalpasti medium penyampaian yang lebih sistematik. Matlamat khususnya ialah untuk memastikan mesej yang hendak disampaikan tersusun dan sampai kepada kumpulan sasar dan akhirnya masyarakat akan berupaya mengubah persepsi mereka kepada Pihak Berkuasa Tempatan dan sekaligus sistem sokongan sosial dapat dirapatkan dan perkukuhkan ke arah sebuah Bandaraya Johor Bahru yang mempunyai tahap kualiti hidup yang unggul setanding dengan negara maju.

63

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 5 MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL
STRATEGI 1 Menyemarak budaya berilmu dan bermaklumat kepada warga kota. 1. Menjenamakan semula Perpustakaan Sultan Ismail (rebranding). a. Pembentukan Identiti (Menaik taraf penampilan fizikal PSI): - Perpustakaan Sultan Ismail. - Perpustakaan cawangan. - Pemakaian pakaian korporat. - Penggunaan warna korporat. - Membentuk logo korporat. b. Peningkatan reputasi: - Menjenamakan semula tagline Berilmu Berbudaya Maju. - Analisis Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI). - Menambah baik kaedah perhubungan dengan klien (CCR). - Menentu Model Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D). - Menjadikan PSI sebagai pusat tumpuan penganjuran program Pesta Buku Antarabangsa Johor. 2011. Bermula 2011. Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan. TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

Setiap enam (6) bulan sekali.

Bermula 2011.

Bermula 2011.

64

72

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 5 MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL
STRATEGI 1 Menyemarak budaya berilmu dan bermaklumat kepada warga kota. 1. Menjenamakan semula Perpustakaan Sultan Ismail (rebranding). c. Meningkatkan fasiliti dan perkhidmatan: - Membangunkan Sudut Lincoln : Lincoln Corner (Kerjasama dengan Kedutaan Amerika Syarikat). Bermula 2011. - Penambahan koleksi dan kemudahan kepada OKU. - Memperkenalkan koleksi multimedia dalam perkhidmatan pinjaman berkelompok. - Mempertingkat perkhidmatan layan diri: - Self Check Machine. - Book Drop Machine. (ditempatkan di lokasi terpilih). - Memperluas perkhidmatan Library Shuttle Bus di zon terpilih. - Perkhidmatan Mobile Night Library di zon terpilih. Bermula 2011. Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan. TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

Bermula 2011.

Bermula 2012.

Bermula 2011.

Bermula 2013.

Bermula 2013.

73

65

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 5 MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL
STRATEGI 1 Menyemarak budaya berilmu dan bermaklumat kepada warga kota. 1. Menjenamakan semula Perpustakaan Sultan Ismail - Perkhidmatan khas Teman Warga Emas di Perpustakaan Cawangan dan Rumah Warga Emas. - Mewujudkan Arkib MBJB. - Memperkaya koleksi digital: Bermula 2014. Bermula 2014. Bermula 2012. Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan. TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

(rebranding).

- out source. - internal.


- Menyedia perkhidmatan khas Bermula 2014.

Change Translation dan


Dwibahasa. - Khidmat perundingan kepada organisasi korporat bagi cadangan penubuhan perpustakaan. Bermula 2015.

66

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 5 MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL
STRATEGI 2 Penyemaian budaya prihatin, penyayang dan bersatu. - Mengadakan program 1. Transformasi program LA 21 secara inovatif. Transformasi program selaras dengan lima (5) Pelan Tindakan LA 21: Satu (1) zon setahun. Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan. TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

Adult Learner (warga


emas): - Tazkirah / Ceramah. - Forum Agama. 2. Memperkukuh dan merapatkan hubungan dengan masyarakat. Mentransformasi program sambutan ulang tahun bandar raya sebagai medium merapatkan hubungan dengan masyarakat. 3. Memperbanyakkan penglibatan warga kota secara menyeluruh. Memperkaya dan memperluas Program Gerak Mesra secara lebih menyeluruh kepada kumpulan sasar. Dua (2) zon setiap bulan sepanjang tahun. (2011-2015) Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan. Bermula 2011. Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan.

67

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 5 MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL
STRATEGI 3 Membudayakan gaya hidup sihat. 1. Memperluaskan aktiviti sukan di kalangan warga kerja dan warga kota. a. Sukan Komuniti: - Sukaneka 1Malaysia di setiap zon Ahli Majlis. - Program J-Robik Komuniti. - Program Berbasikal Bersama Komuniti. - Sukan Antara Zon. Satu (1) program di setiap zon mulai 2011 - 2015. Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan. TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

Satu (1) penganjuran dalam setahun mulai 2012 - 2015. Sepanjang tahun penganjuran mulai Januari 2011 - 2015.

b. Sukan peringkat bandaraya: - Sukan Mingguan. (Dataran Bandaraya. Dataran Kg. Melayu, Kompleks Renang MBJB dan Taman Tasik Merdeka) c. JB City Health Programme dengan kerjasama Kementerian Kesihatan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan: - Jantung Ku. - Obesities JB Walkathon. - Sukan Warga Emas. d. Pelan Induk Program Gaya Hidup Sihat. e. Promosi minda dan fizikal sihat. f. Model kesihatan unggul.

Satu (1) program setiap tahun.

2011 - 2015.

66

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 5 MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL
STRATEGI 3 Membudayakan gaya hidup sihat. 1. Memperluaskan aktiviti sukan di kalangan warga kerja dan warga kota. g. Sukan Permotoran dengan kerjasama kelab dan penaja: - MotorCross Challenge. - JB City Cup Prix Challenge. - JB Night Drift Challenge. - JB Auto Classic Shows. h. Sukan Air: - Long Boat Challenge; - Survival Games Challenge; - Jet Ski Demo. 2. Mempergiatkan pembangunan sukan. Pembangunan Sukan Bandaraya: - Seminar Sukan Antarabangsa. - Seminar Kejurulatihan Sukan Untuk Komuniti. - Klinik Sukan: - Berbasikal. - Badminton. - Hoki. - Renang. - Permotoran. - Bola Sepak. - Bowling. - Golf. Minimum dua (2) penganjuran dalam tempoh 2011 - 2015. Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan. TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

Satu (1) penganjuran dalam tempoh 2011 - 2015.

Satu (1) penganjuran dalam tempoh 2011 2015. Satu (1) penganjuran dalam tempoh 2011 2015. Tiga (3) penganjuran Klinik Sukan dalam setahun mulai 2011 2015.

Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan.

67

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 5 MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL
STRATEGI 3 Mentransformasi ke arah bandar raya selamat dan sejahtera. 1. Memperbanyak Program Kerukunan Kejiranan dalam aktiviti pengawasan. Melaksanakan program Satu Kejiranan Selamat Satu Zon. Satu (1) program di setiap zon mulai 2011 2015. Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan. TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

(Neighbourhood watch)
2. Pengurangan kadar indeks jenayah di kawasan hotspot. 3. Mempergiatkan penglibatan warga kota secara menyeluruh. Program kesedaran masalah jenayah setempat. a. Seminar keselamatan bersama agensi berkaitan. Dua (2) keluaran b. Meningkatkan hebahan melalui: - Media cetak. - Media elektronik c. Program road tour ke sekolah rendah di kawasan MBJB. Empat (4) kali ke udara setahun. Sebulan sekali bermula 2011. setahun. Satu (1) penganjuran setiap tahun mulai 2011. Setahun satu (1) kali bermula 2011.

68

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 5 MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL
STRATEGI 4 Membudayakan gaya hidup sihat. 4. Meningkatkan tahap kebersihan Bandaraya Johor Bahru secara menyeluruh. a. Pelancaran Program Bebas Sampah. - Mulai 2012. - Laporan setiap bulan di dalam Jawatankuasa Kesihatan, Pelancongan Dan Alam Sekitar. b. Premis makanan Gred A. 100% bagi kawasan Pusat Bandar dan 50% bagi kawasan lain menjelang 2015. c. Tandas Lima (5) Bintang. 100% untuk tandas awam milik MBJB dan 50% bagi premis lain. d. Pusat Kitar Semula di setiap zon. (Kerjasama dengan pihak pengusaha bahan kitar semula) Sekurang-kurangnya satu (1) zon, satu tempat kitar semula sehingga 2015. Ketua Jabatan Kesihatan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

69

Pelan Tindakan
Objektif Strategik 6
Mengamalkan Pengurusan Fasiliti Yang Efisien

Objektif strategik keenam mempunyai lima (5) strategi iaitu:

1 2 3 4 5

Merancang keperluan perolehan dan pembangunan fasiliti. Memperkukuhkan sistem maklumat fasiliti. Mengoptimumkan penggunaan fasiliti. Membudayakan penyelenggaraan fasiliti yang berkesan. Melaksanakan pelupusan aset secara sistematik.

MBJB perlu merancang agar aset yang dimilikinya berdasarkan konsep

value for money dan ianya akan dapat memberikan pulangan yang
optima di samping kos penyelenggaraan yang minima. Penerapan budaya kerja penyelenggaran yang berjadual dan berkesan adalah penting bagi memastikan nilai aset tersebut kekal kompetetif. Sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang besar, MBJB mempunyai aset pelbagai terdiri daripada aset alih, aset tidak alih, aset hidup dan aset maya. Justeru, MBJB perlu memastikan pangkalan data harta perlu diuruskan secara sistematik dan terkini. Ianya perlu untuk memastikan aset-aset ini dapat dipantau dari segi penempatan, kegunaan mahupun status fizikal aset tersebut serta pelupusan aset tersebut. Aset-aset yang mempunyai nilai komersial perlulah diuruskan secara sistematik bagi memberikan pulangan optima dalam bentuk hasil sewaan aset tersebut. Oleh itu, sistem penyewaan perlulah dikemaskini bagi memastikan pulangan hasil sewaan dikutip di samping menguatkuasakan undang-undang kontrak yang telah termeterai. Bagi aset-aset yang tidak ekonomik untuk diselenggara atau mempunyai susut nilai yang tinggi, MBJB perlu membuat pelupusan yang sewajarnya mengikut tatacara yang telah ditetapkan. Selain itu, pelupusan ini juga perlu dilaksanakan bagi mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif di samping dapat membuat perancangan untuk perolehan aset-aset baru.

70

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 6 MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL
STRATEGI 1 Merancang keperluan perolehan dan pembangunan fasiliti. b. Sekurang-kurangnya satu (1) zon, 1 tempat kitar semula sehingga 2015. 2. Mengenalpasti keperluan perancangan pembangunan fasiliti. Menyediakan project Sebelum 31 Disember setiap tahun. Ketua Jabatan Teknikal Selewat-lewatnya 30 April setiap tahun. Ketua Jabatan Kesihatan 1. Mengenalpasti cadangan perolehan aset alih dan aset hidup. a. Laporan cadangan pembelian aset alih dan aset hidup. Sebelum 31 Disember setiap tahun. Semua Ketua Jabatan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

brief untuk kelulusan


Jawatankuasa Teknikal Projek Pembangunan.

3. Pemantauan pelaksanaan projek pembangunan fasiliti.

Laporan status pelaksanaan projek pembangunan dalam Jawatankuasa Teknikal Projek Pembangunan.

Setiap bulan.

Ketua Jabatan Teknikal

Memperkukuhkan sistem maklumat fasiliti.

1. Penyediaan sistem pengurusan rekod aset alih, aset tak alih, aset hidup dan aset intelek yang bersepadu dan dinamik.

Sistem Maklumat Fasiliti Bersepadu.

2012.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

71

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 6 MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL
STRATEGI 2 Memperkukuhkan sistem maklumat fasiliti. 2. Menyelenggara rekod fasiliti (Bangunan, infrastruktur, harta intelek, M&E). b. Laporan Daftar Penyelenggaraan Fasiliti. Ketua Jabatan c. Laporan Kedudukan Nilai Fasiliti. 31 Disember setiap tahun. 3. Mewujudkan sistem pengurusan stor dan aset alih yang teratur dan seragam. 4. Memantau pelaksanaan pengurusan fasiliti. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK). - Minimum empat (4) kali setahun. - Teguran dari audit dalaman dijawab dalam tempoh 14 hari. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Laporan Verifikasi Stok. Minimum dua (2) kali setahun. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Kesihatan Setiap bulan. a. Laporan daftar fasiliti. Setiap bulan. Semua Ketua Jabatan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

72

84

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 6 MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL
STRATEGI 3 Mengoptimumkan penggunaan fasiliti. 1. Melaksanakan Program Transformasi Medan Selera dan Gerai. a. Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan. b. Sesi dialog bersama penyewa / pengusaha. Dua (2) kali setahun. Ketua Jabatan Penilaian Ketua Jabatan Pelesenan Dan Penguatkuasaan 2. Mengenalpasti fasiliti yang boleh menjana hasil. b. Menyediakan 2012. a. Promosi dan iklan. Setiap bulan. Ketua Jabatan Penilaian 2011. Ketua Jabatan Penilaian TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

Business Model.
3. Mempermudahkan proses penyewaan fasiliti melalui e-Sewaan. Sistem e-Sewaan yang bersepadu. 2012. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan (berkaitan)

85

73

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 6 MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL
STRATEGI 4 Membudayakan penyelenggaraan fasiliti yang berkesan. 1. Meningkatkan keberkesanan output penyelenggaraan fasiliti melalui aplikasi teori broken window. 2. Penyelenggaraan kenderaan. Menerima pakai pelan induk operasi dan penyelenggaraan. Jun 2011. Semua Ketua Jabatan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

a. Penyelenggaraan berkala. b. Aduan kerosakan.

Setiap 5,000 km atau tiga (3) bulan sekali. Tindakan diambil dalam tempoh 1 hari bekerja. Empat (4) kali setahun.

Ketua Jabatan Kejuruteraan

3. Melaksanakan Program 3K.

a. Pemantauan berkala melalui Mesyuarat Jawatankuasa 3K.

Ketua Jabatan Kesihatan Ketua Jabatan Landskap Ketua Jabatan Bangunan

4. Melaksanakan Audit Keselamatan Fasiliti.

Laporan Audit Keselamatan

Enam (6) program setahun Setiap akhir tahun. Dua (2) tahun sekali.

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan Semua Ketua Jabatan Semua Ketua Jabatan

5. Melaksanakan Audit Penyelenggaraan Fasiliti. 5 Melaksanakan pelupusan aset secara sistematik

Laporan Audit Penyelenggaraan.

1. Melaksanakan Audit Pra Pelupusan Fasiliti. 2. Tindakan pelupusan fasiliti.

Laporan Audit Pra Pelupusan. a. Laporan cadangan pelupusan fasiliti. b. Tindakan pelupusan fasiliti. Mengemaskini rekod aset.

Minimum satu (1) kali setahun. Dua (2) kali setahun. Dua (2) kali setahun.

3. Melupuskan rekod aset yang telah dilupuskan.

Dua (2) minggu dari tarikh keputusan.

Semua Ketua Jabatan

74

Pelan Tindakan
Objektif Strategik 7
Memperkasa Imej Bandaraya Johor Bahru

Objektif strategik ketujuh mengandungi empat (4) strategi iaitu:

1 2 3 4

Meningkatkan imej korporat Majlis Bandaraya Johor Bahru. Menjalinkan kerjasama dengan warga kota. Mewujudkan hubungan dan kerjasama dengan pihak pelabur. Meningkatkan hubungan strategik dengan agensi dan media tempatan serta antarabangsa.

Setiap individu mempunyai intepretasi dan pandangan berbeza dalam menilai imej sesebuah bandar raya. Imej bandar raya dapat dijelaskan melalui faktor sejarah, rekabentuk bangunan, kelakuan komuniti dan aktiviti yang berlaku di dalamnya keindahan dan kebersihan, budaya masyarakat dan juga keselamatan. Sebagai sebuah organisasi yang progresif dan prihatin, MBJB komited dalam mencari pendekatan bagi memperkasa imej Bandaraya Johor Bahru. Imej adalah perkara yang perlu dititikberatkan untuk merealisasikan visi MBJB menjadikan Johor Bahru Bandar Raya Bertaraf Antarabangsa 2020. Ini kerana, imej yang baik berkeupayaan meraih kepercayaan para pelabur untuk melabur sekaligus dapat menjana ekonomi sesebuah bandar raya dan secara tidak langsung dapat menaiktarafkan kehidupan masyarakat. untuk maju dan berdaya saing di dalam era globalisasi ini. Manakala imej yang goyah pula akan menyebabkan sesebuah bandar raya itu mengalami kesulitan

75

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 7 MEMPERKASA IMEJ BANDARAYA JOHOR BAHRU
STRATEGI 1 Meningkatkan imej korporat Majlis Bandaraya Johor Bahru. 2 Menjalinkan kerjasama dengan warga kota. 1. Menyediakan Manual Korporat Majlis Bandaraya Johor Bahru. a. Manual Korporat. b. Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI). a. Menyediakan program khusus untuk warga kecil bandar raya (12 tahun ke bawah): - Lawatan Sambil Belajar. - Bengkel Bahasa Inggeris. - Summer Camp. b. Mewujudkan program kerjasama memelihara alam sekitar. c. Meningkatkan dana tanggungjawab sosial korporat melalui: - Tabung Bencana Alam. - Bantuan orang asli. - Melengkapkan pusat sumber sekolah-sekolah. - Bantuan keluarga berpendapatan rendah. Bermula 2011- 2015. - Sekali setahun. - Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) di tahap > skala 4. 2011. Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

1. Melaksanakan tanggungjawab sosial korporat Majlis Bandaraya Johor Bahru.

2011 2015.

76

88

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 7 MEMPERKASA IMEJ BANDARAYA JOHOR BAHRU
STRATEGI 2 Menjalinkan kerjasama dengan warga kota. 2. Melaksanakan Program Sayangi Bandaraya Kita. a. Gotong-royong perdana melibatkan warga kota. Sekali pelaksanaan sepanjang tahun. Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam b. Mengadakan kempen: - Earth Hour. - Kitar Semula. - Sayangi Sungai Kita. - Tandas Bersih. - Anti Vandalisme. - Bumi Hijau. - Hari Tanpa Bag Plastik. - Hari Bumi. 3 Mewujudkan hubungan dan kerjasama dengan pihak pelabur. 1. Menyediakan maklumat yang lengkap dan tepat mengenai Bandaraya Johor Bahru kepada pelabur. a. Video Korporat yang informatif dan berdaya tarik. b. Menganjurkan seminar berkaitan pembangunan hartanah peringkat antarabangsa. c. Buletin Korporat MBJB: - Bandar Selamat. - Maklumat infrastruktur. - Maklumat pelaburan. - Maklumat pembangunan. Sekali setahun bagi setiap kempen. Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

Bermula 2011.

Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam

Bermula 2011-2015.

Dua (2) tahun sekali.

89

77

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 7 MEMPERKASA IMEJ BANDARAYA JOHOR BAHRU
STRATEGI 4 Meningkatkan hubungan strategik dengan agensi dan media tempatan serta antarabangsa. 1. Kerjasama dengan agensi tempatan dan antarabangsa. a. Mengadakan lawatan penandaarasan ke luar negara. b. Mengadakan lawatan ke Pihak Berkuasa Tempatan di dalam negara. c. Mengadakan lawatan atau lawatan balas ke bandar berkembar. 2. Publisiti Bandaraya Johor Bahru di dalam media tempatan dan antarabangsa. 3. Program Bersama Media. Menghasilkan artikel dalam terbitan jurnal antarabangsa dan serantau. Tiga (3) kali pelaksanaan sepanjang 2011-2015. Sekali pelaksanaan sepanjang tahun. Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

Sekurang-kurangnya dua (2) tahun sekali.

Bermula 2011- 2015.

Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam

a. Treasure Hunt. b. Sukan bersama media. c. Berbuka puasa.

Sekali setahun

4. Kolaborasi dan Penyampaian Maklumat.

a. Pelan pelaksanaan program berkonsepkan perkongsian bjiak (smart partnership) antara swasta, Badan Bukan Kerajaan, dan pelangganpelanggan MBJB. b. Slot Bandar Raya Ceria di radio. c. Kolum Bersama Bandar Raya di akhbar.

Sepanjang tahun.

Sebulan sekali.

Sebulan sekali.

78

90

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 7 MEMPERKASA IMEJ BANDARAYA JOHOR BAHRU
STRATEGI 4 Meningkatkan hubungan strategik dengan agensi dan media tempatan serta antarabangsa. 5. Menganjurkan program kebudayaan dan pelancongan bertaraf antarabangsa. a. Mewujudkan Cultural Hot Spot Center. b. Pelaksanaan Heritage Trail (Jejak Warisan Iskandar). c. Pakej pelancongan untuk Heritage Trail. d. Pameran dan Pertandingan Orkid. e. Pertandingan Chess Master. f. Pertandingan Scrabble. g. Larian Bandaraya. h. Persembahan kebudayaan dan kesenian di JOTIC. i. Menganjurkan Bulan Kebudayaan dan Kesenian berkonsep: - Bulan Kesenian Bangsa (Kepelbagaian tarian Johor seperti zapin, ghazal dan lain-lain). - Bulan Busana Johor (Pakaian tradisional seperti Teluk Belanga dan lain-lain). Sepanjang tahun bermula 2011. 2011. Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

Sebulan sekali.

2012.

Dua (2) tahun sekali.

Ketua Jabatan Landskap Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan

Dua (2) tahun sekali.

Sepanjang tahun bermula 2011.

91

79

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 7 MEMPERKASA IMEJ BANDARAYA JOHOR BAHRU
STRATEGI 4 Meningkatkan hubungan strategik dengan agensi dan media tempatan serta antarabangsa. 5. Menganjurkan program kebudayaan dan pelancongan bertaraf antarabangsa. - Bulan Permainan Tradisi Rakyat Johor (permainan tradisional seperti jong dan lain-lain). - Bulan Mini Fiesta Kebudayaan Dan Keseniaan Johor Bahru dengan kerjasama JKKN serta Yayasan Warisan Johor. j. Pesta Makanan Johor. Sepanjang tahun bermula 2011. Dua (2) tahun sekali bermula 2012. Sepanjang tahun bermula 2011. Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

k. Pertandingan Nyanyian Lagu-lagu Asli / Ghazal / Keroncong / Etnik. l. Penerbitan Dokumentari Produk Pelancongan Bandaraya Johor Bahru. m. Menganjurkan seminar peringkat antarabangsa.

Sekurang-kurangnya sekali setahun mulai 2012.

Sekurang-kurangnya dua (2) tahun sekali mulai 2012.

80

Pelan Tindakan PelanTindakan


OBJEKTIF STRATEGIK 7 MEMPERKASA IMEJ BANDARAYA JOHOR BAHRU
STRATEGI 5 Meningkatkan hubungan strategik dengan agensi dan media tempatan serta antarabangsa. 1. Menyediakan satu Modul Manual Komunikasi. Pelan Pembangunan Komunikasi. 2011 - 2015. Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN TANGGUNGJAWAB

2. Memperkasakan jalinan komunikasi antara MBJB dengan pembayar cukai, masyarakat, stakeholders, media dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.

Komunikasi berkesan.

2011 - 2015.

81

Faktor Penentu Kejayaan

5 1
PEMBANGUNAN MODAL INSAN Modal insan berkualiti merupakan elemen utama dalam mencapai visi dan misi MBJB. Justeru, Pembangunan Modal Insan akan dilaksanakan secara holistik merangkumi pengukuhan ilmu pengetahuan dan kemahiran atau modal intelek termasuk kefahaman minda usahawan, pengetahuan sains serta teknologi. kukuh, berketrampilan, Warga kerja berkeperibadian MBJB hendaklah memiliki jati diri yang mulia melalui pendidikan, latihan dan pembelajaran sepanjang hayat bagi mengisi keperluan negara maju 2020.

RANGKAIAN KERJASAMA Memantapkan kerjasama dan perkongsian bijak dengan mengambil kira pandangan dan idea secara kolektif melibatkan jabatan, stakeholders dan pelanggan bagi meningkatkan keberkesanan perkhidmatan.

6 7 8

KAJIAN SEMULA PELAN STRATEGIK Untuk menentukan keberkesanan pelaksanaan objektif strategik, strategi dan program serta tahap penyampaian sasaran prestasi yang ditetapkan, satu Kajian Semula Pelan Strategik dan Kajian Keberkesanan hendaklah dibuat secara berkala. Kajian tersebut akan mengambil kira keadaan semasa dan perubahan senario persekitaran. KAPASITI ORGANISASI Kapasiti organisasi merujuk kepada keupayaan untuk melaksanakan dengan jayanya kemahiran dan sumber untuk mencapai matlamat dan memenuhi ekspektasi pelanggan dan stakeholders. Peningkatan kapasiti dan keupayaan yang dinamik boleh dilakukan melalui penilaian keberkesanan perkhidmatan. PENGURUSAN PROJEK Pengurusan Projek merujuk kepada satu disiplin dalam merancang, mengatur, menyelaras serta mengurus sumber bagi memastikan matlamat serta objektif yang ditetapkan akan dicapai. Pengurusan projek yang berkesan amat penting untuk mengendalikan pembangunan yang semakin hari semakin kompleks serta melibatkan pelbagai pihak.

2 3 4
82

BUDAYA KERJA KORPORAT Menerapkan budaya kerja positif yang dapat membangunkan organisasi dan dapat dilaksanakan oleh seluruh warga kerja MBJB bagi menghasilkan mutu perkhidmatan dan produk bertaraf antarabangsa. PENGURUSAN KEWANGAN Memperkukuhkan pengurusan kewangan dan mengenalpasti sumber-sumber baru yang dapat menjana hasil Majlis bagi memastikan perkhidmatan dan penyediaan kemudahan yang berkualiti. PENGGUNAAN MENYELURUH Penggunaan teknologi secara menyeluruh dalam semua proses kerja bagi memastikan mutu perkhidmatan dan produk yang dikeluarkan adalah efisien dan efektif. TEKNOLOGI YANG

Mekanisme Pelaksanaan
Pelan Strategik MBJB 2011-2015 ini merupakan rujukan utama MBJB bagi mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Pelaksanaan strategi dan pelan tindakan yang telah digariskan memerlukan pemantauan yang terperinci. Penambahbaikan perlu dilakukan dari masa ke semasa untuk memastikan keberkesanannya mengikut arus perubahan global. Setiap jabatan dikehendaki menyediakan Pelan Operasi Tahunan berdasarkan kepada Pelan Strategik MBJB 2011 - 2015. Bagi menggerakkan pelaksanaan pelan strategik ini, pemantauan terhadap pelaksanaannya akan dibuat oleh dua (2) Jawatankuasa seperti berikut: Jawatankuasa Pemantauan Pelaksanaan Pelan Strategik MBJB. Jawatankuasa Pelaksanaan Pelan Strategik Jabatan. Jawatankuasa Pemantauan Pelaksanaan Pelan Strategik MBJB bertanggungjawab untuk memantau pelaksanaan pelan strategik secara menyeluruh. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Datuk Bandar/Setiausaha dengan ahli-ahlinya terdiri daripada Ketua Jabatan. Jawatankuasa ini akan bermesyuarat dengan kekerapan setiap 6 bulan. Fungsi Jawatankuasa ini ialah: Memantau pencapaian sasaran semua jabatan seperti yang ditetapkan dalam pelan strategik. Menilai pencapaian pelaksanaan aktiviti / program yang ditetapkan dalam pelan strategik. Menilai impak aktiviti / program yang dilaksanakan oleh jabatan. Membuat penyesuaian strategik kepada perancangan yang sedia ada sekiranya berlaku perubahan dan persekitaran operasi jabatan. Menyelesaikan isu-isu dasar yang menyentuh pelaksanaan pelan strategik. Menjalankan kajian semula ke atas pelan strategik.

83

Mekanisme Pelaksanaan
Jawatankuasa Pelaksanaan Pelan Strategik Jabatan adalah mekanisme pemantauan di peringkat Jabatan dalam MBJB. Jawatankuasa ini akan dipengerusikan oleh Ketua Jabatan. Jawatankuasa Pelaksanaan akan bermesyuarat secara tetap setiap bulan dan akan mengemukakan laporan pencapaian pelan strategik oleh Jabatan kepada Jawatankuasa Pemantauan. Fungsi Jawatankuasa ini adalah: Menyebarluaskan kandungan pelan strategik kepada seluruh pegawai di jabatan serta memupuk komitmen. Menyelaras Sasaran Kerja Tahunan (SKT) supaya selaras dengan pelan strategik. Memantau pencapaian sasaran kerja tahunan (SKT) di setiap Bahagian / Unit. Menyelesaikan isu-isu teknikal untuk melicinkan pelaksanaan pelan strategik. Menilai impak kepada aktiviti / perkhidmatan yang disediakan kepada pelanggan. Untuk menentukan keberkesanan pelaksanaan objektif strategik, strategi, program dan tahap penyampaian sasaran yang ditetapkan, satu kajian keberkesanan dan kajian semula pelan strategik akan dibuat pada tahun 2013. Kajian tersebut akan mengambil kira senario baru persekitaran dan fokus strategik MBJB.

84

The Way Forward


Transformasi Perkhidmatan Bersesuaian dengan visi negara ke arah negara maju 2020, semua agensi Kerajaan termasuk MBJB perlulah berkongsi tanggungjawab untuk mencapai visi tersebut. Salah satu faktor yang harus diberikan penekanan adalah kesediaan perkhidmatan yang responsif terhadap ekspektasi warga kota, stakeholders dan pelanggan yang kian meningkat. Warga kerja MBJB perlu berperanan dengan lebih cekap, berkesan dan berani berubah bagi melaksanakan modernisasi sektor awam dan seterusnya dapat memenuhi kehendak warga kota. Perkongsian Tanggungjawab Dalam Sistem Penyampaian Perkhidmatan Penyampaian perkhidmataan yang berkualiti akan hanya dapat dilaksanakan secara menyeluruh melalui pendekatan saling melengkapi antara semua agensi Kerajaan dalam mentadbir urus bandar raya Johor Bahru. Tanggungjawab untuk memajukan bandar raya ini juga haruslah dikongsi oleh semua pihak termasuk agensi bukan Kerajaan, swasta dan warga kota bagi mematikan outcome yang berkesan. Perkara ini perlu diambil kira semasa menilai pencapaian pelan strategik ini untuk penambahbaikan di masa-masa akan datang. Penglibatan Warga Kota Bagi membangun dan mentadbir sebuah bandar raya yang bertaraf antarabangsa, semua pihak yang berkepentingan perlulah dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Ini dapat dicapai melalui pengumpulan maklumat, pandangan secara telus dan kolektif. Warga kota dan lain-lain pihak yang berkepentingan juga haruslah mempunyai keterlibatan yang tinggi bagi memberikan input yang konstruktif untuk membangunkan bandar raya ini dalam pelbagai bidang.

85

The Way Forward


Kualiti Kehidupan Warga Kota Kesejahteraan warga kota merupakan matlamat utama pembangunan yang dilaksanakan oleh MBJB. Selain inisiatif pembangunan fizikal yang bertujuan untuk meningkatkan tahap ekonomi dan kualiti infrastruktur kepada warga kota, langkah-langkah pembangunan sosial juga perlu diberikan perhatian khusus. Adalah menjadi harapan MBJB untuk melahirkan warga kota yang berbudaya, berpengetahuan dan cemerlang selaras dengan pengwujudan persekitaran sebuah bandar raya bertaraf antarabangsa. Kesedaran Warga Kota Hasrat untuk meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan Bandaraya Johor Bahru sukar untuk direalisasikan tanpa sokongan dan penyertaan padu warga kota. Mereka juga harus melakukan transformasi sikap dan gaya hidup untuk mendukung hasrat pengantarabangsaan bandar raya Johor Bahru. Semangat menyayangi dan bertanggungjawab kepada persekitaran bandar raya ini perlu dipupuk dan dipertingkatkan dari masa ke semasa ke arah mencapai satu visi yang sama dengan pihak pengurusan Majlis Bandaraya Johor Bahru. Peningkatan Imej MBJB perlu mempertingkatkan imej di mata masyarakat sebagai sebuah organisasi yang mempunyai kewibawaan untuk membuat ubahan yang telah dirancang dan dijalankan. Oleh kerana itu, keseluruhan warga kerja MBJB perlulah diberi pendedahan dan pengetahuan yang mencukupi bagi menjiwai wawasan pengantarabangsaan ini. MBJB juga perlu mempunyai strategi yang kreatif dan inovatif ke arah melonjakkan imejnya di persada dunia.

86

Penutup
Sistem Penyampaian Perkhidmatan awam yang cekap amat diperlukan bagi menjamin kelancaran dan keberkesanan pelaksanaan dasar dan strategi pembangunan negara. Ia juga bagi memenuhi tuntutan dan ekspektasi rakyat serta masyarakat perniagaan yang terus meningkat. Justeru, pelan strategik MBJB telah mengariskan beberapa objektif strategik dan strategi serta tindakan / program yang perlu dilaksanakan. Tumpuan akan diberikan kepada usaha penambahbaikan mekanisme pentadbiran Majlis Bandaraya Johor Bahru secara holisitik dan seimbang agar program pembangunan fizikal dan pengurusan kebersihan serta keceriaan yang dirancang dapat dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan serta pencapaiannya dapat diukur berdasarkan indikator yang ditetapkan. Pelan strategik ini juga akan dijadikan sebagai rangka kerja kepada pihak pengurusan untuk memantau hala tuju organisasi serta meningkatkan keupayaan dalamannya bagi mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

87

Catatan

88