Anda di halaman 1dari 33

Ibnu Rochi Syakiran

Ibadah adalah tujuan penciptaan manusia

56:

Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku (QS Adzdzariyat : 56)

Makna ibadah

Ketaatan penuh dengan ketundukan Dalam istilah setiap makhluk disebut dengan hamba yaitu abdun Ketundukan dan ketaatan kepada allah diiringi kesiapan untuk menjalankan perintah allah swt dalam rangka mendekatkan diri kepada allah swt dengan hal-hal yang disyariatkan dan dicintai oleh Allah swt.

Jenis ibadah

Ibadah umum

Yaitu tunduknya seluruh makhluk allah ke dalam kehendak allah swt, baik suka atau terpaksa

)93(

Tidaklah siapa saja yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka akan mendatangi Ar Rohman sebagai seorang hamba (QS Maryam : 93)


)83(

Apakah selain agama allah yang mereka cari, dan kepada-Nya semua yang ada dilangit dan di bumi tunduk menyerah, baik suka maupun terpaksa dan kepada-Nya

Contoh Hukum alam, sunnatullah, gerakan reflek yang tidak mungkin dihindari. Tidak makan pasti lapar, tidak minum pasti haus. Manusia tidak lepas dari tua dan mati Dan seterusnya

Ibadah khusus

Yaitu ketundukan manusia kepada ketentuan allah swt dengan penuh ketaatan , kecintaan kepada Allah swt. Ibadah khusus berlaku bagi setiap hal yang tidak bersifat reflek, yaitu setiap perilaku yang bisa kendalikan oleh otak manusia, keinginan dan akalnya

)114(

Maka makanlah dari rizki yang diberikan allah kepadamu yang halal dan thayyib, dan bersyukurlah terhadap nikmat allah jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah swt (Qs An nahl: 114)

(58)

Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (QS Al Araf : 85)

Pengertian ibadah

Suatu kata yang ditujukan kepada segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah perkataan dan perbuatan lahir maupun batin. 1. Perkataan hati 2. Perkataan lisan 3. Perbuatan hati 4. Perbuatan anggota badan

Perkataan hati

Keyakinan dan kepercayaan dengan kuat tentang apa yang diberitakan Allah swt di dalam al quran dan as sunnah.

)4(

Dan mereka adalah yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan sebelummu, dan mereka yakin dengan kehidupan akhirat (QS Al Baqarah : 4)

Perkataan lisan

Berdakwah, berdzikir, amar maruf nahi munkar dsb

)33(

Dan siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal shalih dan mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang islam (berserah diri) (QS Fushshilat : 31)

Perbuatan hati

)5(
Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah dengan mengikhlaskan agama kepada-Nya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan itu adalah agama yang lurus

Cinta, tawakkal, takut, berharap, taubat, sabar dsb. Perbuatan anggota badan seperti : shalat, haji, zakat, membantu orang dsb Allah berfirman :

Perbuatan anggota badan

bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orangorang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS Al Baqarah : 177)

Rukun Ibadah

Cinta (mahabbah)

Firman Allah swt

Dan diantara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, mereka mencintainya (tandingan) tersebut seperti cintanya kepada Allah, dan orangorang yang beriman lebih sangat mencintai allah swt (QS : 165)

Hadits Rasulullah sawAda tiga hal, siapa saja yang terdapat di dalamnya tiga hal tersebut, ia akan merasakan manisnya iman, jika allah dan rasul-Nya lebih ia cintai dari selain keduanya. Mencintai dan tidak mencintai seseorang karena Allah, dan benci bila ke dalam kekafiran sebagaimana benci jika dilempar ke dalam api neraka (HR BukharI)

Bagaimana memupuk cinta

Membaca Al quran dan bertadabbur dengan ayat-ayatnya Mendekatkan diri kepada allah dengan ibadah-ibadah sunnah Tak pernah lelah menyebut nama-Nya dalam setiap kegiatan kita Mengedepankan cinta kepada Allah daripada cinta kepada diri sendiri saat hawa nafsu berbicara

Mempelajari dan menghayati Asma dan Sifat Allah. Bersaksi atas kebaikan kebaikan yang diberikan Allah swt kepada manusia Ketundukan hati saat mendengar firmanfirmannya dibacakan Memperbanyak shalat malam, bersimpuh dihadapan allah Bergaul dengan orang-orang yang betul-betul mencintai allah Menjauhi semua hal yang menghalangi dari mengingat Allah swt.

Takut (khauf)

Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaithan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik quraisy, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. (QS ALI Imran : 175)

Mereka takut kepada Tuhan mereka yang diatas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (QS An Nahl : 50)

Hakikat takut yang merupakan ibadah

Takut kepada sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah swt. Seperti : rezeki, musibah, marabahaya, surga dan neraka, datangnya penyakit, dan kesembuhan. Takut yang mendorong seseorang untuk tunduk dan taat secara lahir dan batin kepada orang yang ditaati.

Kiat agar mencapai derajat khauf


Meyakini bahwa Allah swt selalu melihat apa yang dilakukan oleh manusia meski ia bersembunyi di tempat paling rahasia sekalipun. Meyakini bahwa para malaikat selalu mencatat keburukan-keburukan sekecil apapun. Menyadari bahwa dosa-dosa tersebut adalah perbuatan buruk . Meyakini kebenaran ancaman allah swt bagi hambaNya yang berbuat buruk. Khawatir jika tidak bertaubat dengan segera maka akan tertutup baginya pintu taubat. diantara pertanda su;ul khatimah adalah menunda-nunda taubat.

Raja Harapan

Yaitu harapan bahwa Allah akan senantiasa mengampuni hamba-Nya yang bertaubat dan menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi hambanya yang beriman.

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka, siapa diantara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan RahmatNya dan takut akan adzab-

Bagaimana mencapai derajat Raja


Beramal sebanyak-banyaknya sebagai pengikat rahmat Allah swt Kesaksian seorang hamba atas karunia ihsan dan nikmat allah atas hamba-hambanya. Kehendak yang jujur untuk memperoleh pahala dan kenikmatan yang ada di sisi Allah. Meyakini bahwa Rahmat Allah swt lebih luas daripada kemarahannya.

Ibadah yang paling sempurna

Rasulullah saw bersabda :Oleh karenanya rasulullah saw bersabda: "apabila engkau bisa melakukan ibadah untuk Allah dengan penuh rasa cinta, keyakinan dan kerelaan hati, maka lakukanlah, apabila tidak maka bersabarlah terhadap apa yang kamu tidak suka (saat melakukan ibadah), kamu

Hadits nabi :

Ibadah yang dilakukan seseorang akan mencapai tingkatan yang paling tinggi, manakala ia mengerjakannya dengan penuh kerelaan hati, cinta dan mengharap ridha Allah swt sehingga hati menjadi lapang, ia tidak lagi melawan hawa nafsunya untuk menjalankan ibadah tersebut.

Al Ikhlash Mutabaturrasul An nasihah lillah Nasyhadu masyhadal minnah Nasyhad masyhadataqshir Nasyhad masyahadal ihsan.