Anda di halaman 1dari 3

Nama Kursus

Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges)

 

Kod Kursus

EDU 3109

 

Kredit

3 (3+0)

 

Jam Kontak

45 jam

 

Bahasa

Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris

 

Pengantar

Prasyarat

Tiada

 

Semester

Pertama/Kedua

 

Hasil

 

1. Mengenal pasti isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru.

Pembelajaran

2. Membuat refleksi tentang cara-cara menangani isu dan cabaran semasa.

3. Mengenal pasti tanda-tanda awal gangguan emosi murid serta langkah menanganinya.

4. Mengenal pasti tekanan emosi guru serta langkah menanganinya.

5. Menyesuai dan menyediakan diri dengan perubahan dalam bidang pendidikan.

6. Menyediakan

pelan tindakan untuk mengurus

perubahan.

Sinopsis

Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa; tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya; inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan.

This course discusses educational issues and current challenges; early symptoms of emotional disturbances amongst students; teachers and ways to overcome; innovation and managing educational changes.

Tajuk

 

Kandungan

Jam

1.

Isu Dan Cabaran Pendidikan Semasa

12

Integrasi nasional

 

Pendemokrasian pendidikan

Tonggak pendidikan UNESCO

Globalisasi dalam pendidikan

Kepelbagaian budaya

Pengaruh perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Gejala sosial

 

2.

Guru Dan Perundangan

5

Peraturan-peraturan pegawai awam (kelakuan

   

dan tatatertib) 1993 (Pindaan 2002)

   

Akta Pendidikan 1996

3.

Tekanan Emosi Dalam Kalangan Murid

 

7

Tanda-tanda awal gangguan emosi

Langkah-langkah menangani gangguan emosi

Hak asasi kanak-kanak

4.

Tekanan Emosi Dalam Kalangan Guru

 

7

Stres

Burn out

Langkah-langkah pengurusan tekanan emosi

5.

Inovasi Dan Perubahan Dalam Pendidikan

 

8

Strategi pengajaran inovatif

Penggunaan teknologi dalam pengajaran

Perkembangan persekitaran pembelajaran

Reka bentuk resos

Reka bentuk pentaksiran dan penilaian

6.

Pengurusan Inovasi Dan Perubahan Pendidikan

 

6

Strategi pengurusan inovasi dan perubahan

Adaptasi pelbagai inovasi dan perubahan

Sistem Kualiti Pendidikan Malaysia

 

JUMLAH

 

45

Pentaksiran

Kerja Kursus

50%

Peperiksaan

50%

Rujukan Asas

Fullan,M.(2003).Managing change:With a vengeance. London: Falmer Press/Routledge.

Fullan.M.(2005).Fundamental change:International handbook of educational change. Springer.

 

Kozma,R.B.(2003). Technology,innovation and educational change: A global perspective.USA:ISTE.

Rujukan

Altricher,H. & Elliot,J.(2000).Images of educational change. Buckingham:Open University Press.

Tambahan

Fullan,M.(2001) The meaning of educational change.(3 rd ed.) New York:Teacher College Press.

Hoban,G.J.(2002).Teaching learning for educational change. Buckingham:Open University Press.

Liz Ozman Wan Oman.(2000).Mengurus agenda abad 21:

Cabaran dan persiapan diri dalam era globalisasi.Kuala Lumpur:Golden Books Centre.

Shahril@Charil Marenki.(1999).Isu pendidikan di Malaysia:

Sorotan dan cabaran.Kuala Lumpur:Utusan.

Universiti Kebangsaan Malaysia.(2000).Globalisasi:Implikasi dan cabaran.Bangi:Fakulti Sains Pembangunan.

Zaid Ahmad et al.(2006).Hubungan etnik di Malaysia. Shah Alam.Oxford Fajar Adn Bhd.