Anda di halaman 1dari 1

UJIAN FORMATIF 1 SEJARAH TINGKATAN 5 NAMA: TINGKATAN: 1.

Maklumat berikut berkaitan dengan Asia Tenggara Asia Tenggara terletak di antara China dengan India Imperialis Barat begitu berminat menguasai Asia Tenggara Apakah sebab minat imperialis Barat tersebut? I memperoleh bahan mentah II menjamin pasaran yang luas III menguasai laluan Terusan Suez IV mengawal penentangan tempatan A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 2. Maklumat berikut merujuk kepada perkembangan pengangkutan. Tahun 1869 Perkembangan Pembukaan Terusan Suez

4. Jadual menunjukkan slogan yang digunakan oleh imperialisme barat Slogan Imperialis Barat Beban Orang Putih British Tugas menyebarkan Tamadun X Apakah x? A. Jerman B. Belanda C. Perancis D. Sepanyol 5. Faktor utama yang merupakan penyebab berlakunya penjelajahan kuasa Barat ke Asia Tenggara ialah I Revolusi Perindustrian II kekayaan bahan mentah III persaingan kuasa-kuasa asing IV arahan penyebaran Kristian oleh gereja A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 6. Rajah dibawah menunjukkan system encomienda yang dilaksanakan oleh sepanyol di Filipina. Encomiendero

Apakah kesan perkembangan tersebut kepada Negara Asia Tenggara? A. penciptaan telegraf B. penggunaan kapal wap C. pengukuhan pemerintahan D. perluasan imperialisme Barat 3. Senarai berikut merupkan slogan yang digunakan oleh kuasa Barat. Beban Orang Putih Tugas Menyebarkan Tamadun

Encomienda Apakah kesan system tersebut terhadap Filipina? I penyingkiran institusi raja II penamatan peranan golongan agama III kelemahan pengaruh golongan datu IV kemerosotan system pemerintahan tradisional A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV 7.

Mengapakah kuasa Barat menggunakan slogan tersebut? A. melaksanakan dasar imperialisme B. menyekat kemaraan kuasa Barat lain C. melindungi kepentingan ekonomi mereka D. menjaga kebajikan masyarakat peribumi