Anda di halaman 1dari 2

M/ surat | 2HBPE 1203: KECERGASAN FIZIKAL OUM PERIODISASI LATIHAN P e r i o d i s a s i a d a l a h p r o s e s pe m b a h a gi a n p el an l at i h a n t ah u n an k e p a d a b e b e r a p a fa s a l a t i h a n d e n ga n fa kt o r l a t i h a n u nt u k me n c a p a i p r e s t a s i p u n c a k p a d a wa k t u ya n g di ke h e n d a ki s e r t a mengelakkan latihan berlebihan.

Ianya juga bertujuan untuk :a) Memudahkan penyediaan program latihan b) Lebih mudah untuk meramalkan hasil atau pencapaian matlamatc) Dijadikan garis panduan bagi menentukan pencapaian puncak (peaking) yang betuldan tepat semasa fasa pertandingan utama.d) Membantu jurulatih dan atlit menjalani latihan dengan lebih teratur dan bersistematik e)Memudahkan proses pemantauan dan penilaian Periodisasi latihan dibahagikankepada;i.Fasa-fasa latihanii.Latihan mingguaniii.Latihan harianiv.Sesi latihan Fasa-fasa latihan A. Latarbelakang Program Latihan Sepak Takraw. Melahirkan atlit-atlit yang berpotensi memerlukan satu p r o g r a m y a n g d i r a n c a n g d a n dilaksanakan secara sistematik dan terperinci dalam jangka masa yang panjang.Di atas kesedarani ni l a h , pr o gr a m Tu n a s C e m e r l a n g d i wu j u d ka n da n di j al a n ka n u nt u k me n cu n gki l a t l i t - a t l i t berbakat dan menempatkan mereka di sekolah atau pusat latihan yang dipilih. Pusat-pusat latihanini diperlengkapkan dengan kemudahan peralatan dan kepakaran bagi membolehkan atlit-atlit berkenaan menjalankan latihan sepanjang tahun.Latihan yang dijalankan pastinya mempunyai kualiti yang terbaik. Disamping itu , atlit-atlit akandiserapkan dengan nilai-nilai kewarganegaraan, semangat, disiplin, dan tahap kemahiran yangtinggi. Pendekatan ini dengan sendirinya akan dapat menambahkan bilangan penyertaan danm e m p e r t i n g k a t k a n m u t u p e n c a p a i a n , s e r t a y a n g

p e n t i n g n y a d a p a t m e m b e n t u k s e b u a h masyarakat Malaysia yang bersatu padu, bersih, cekap, amanah dan bertanggungjawab.S u k a t a n p r o g r a m latihan ini, diolah dan disusun dengan teliti oleh panel j u r u l a t i h y a n g berpengalaman se;laras dengan matlamat kerajaan kini untuk menghasilkan pemain-pemain yangIPGM (IPPP)