PENGURUSAN BUKU PERKHIDMATAN

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 15 TAHUN 2008 (BERKUAT KUASA MULAI 6 NOVEMBER 2008)

TUJUAN
Panduan kepada agensi awam dalam menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan supaya maklumat yang direkodkan lebih teratur, lengkap & seragam.

LATAR BELAKANG
Bahagian II : PP 5 Tahun 2007 - Panduan Pengurusan Pejabat. SPP 1 Tahun 1982 (Badan Berkanun dan Kuasa Tempatan) - Kaedah Penyenggaraan Rekod Perkhidmatan Yang Kemas kini Bagi Maksud Mendapat Faedah-Faedah Persaraan.

PERATURAN BERKUATKUASA
PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 5 TAHUN 2007 BAHAGIAN II PENTADBIRAN SUMBER MANUSIA Penyelenggaraan Rekod Perkhidmatan Semua catatan dalam rekod tidak boleh dipinda tanpa kelulusan dan kebenaran pegawai yang diberi kuasa Maklumat perlu direkodkan segera Rekod perkhidmatan boleh disimpan di lokasi pegawai berkhidmat Sediakan salinan pendua dan simpan dengan selamat Rekod pegawai adalah SULIT tetapi pegawai boleh lihat rekodnya dengan kebenaran pegawai penyelia rekod

DASAR BUKU PERKHIDMATAN
Butir-butir peribadi pegawai dicatatkan tidak lewat daripada satu (1) bulan dari tarikh pegawai melapor diri bertugas. Disediakan sama ada dalam bentuk hard copy dan/ atau soft copy. Sebagai langkah keselamatan, salinan pendua kepada Buku Perkhidmatan hendaklah disediakan.

DASAR BUKU PERKHIDMATAN
Disediakan semula berpandukan dokumen / maklumat yang sahih jika ia rosak, hilang atau musnah. Bertaraf SULIT tetapi tidak dikelaskan sebagai dokumen terperingkat mengikut Arahan Keselamatan. Diselenggara oleh pegawai penyelia rekod atau pegawai yang diberi kuasa.

DASAR BUKU PERKHIDMATAN
Semua catatan tidak boleh dipinda tanpa kelulusan & kebenaran pegawai yang diberi kuasa. Maklumat direkodkan dengan segera. Catatan secara manual dibuat oleh pegawai yang diberi kuasa & ia disahkan cop jabatan. Sekiranya catatan dibuat dengan komputer, segala peraturan yang ditetapkan hendaklah dipatuhi.

KAEDAH MEREKODKAN MAKLUMAT
Dicatat dengan tulisan tidak berangkai dengan pen dakwat kekal (hitam atau biru). &

Maklumat mengenai waris terdekat yang mesti dicatatkan dengan pensel. Catatan hendaklah dibuat dengan tulisan yang terang, jelas dan mudah dibaca.

PENYEDIAAN SEMULA BUKU PERKHIDMATAN
Buku/ salinan pendua yang hilang/ musnah perlu disediakan semula. Ketua Jabatan hendaklah mendapatkan dokumen & maklumat berkaitan dengan kerjasama pegawai, agensi dan PBM. Jika masih gagal, dapatkan bantuan daripada rakan yang pernah bertugas di agensi sama dengan pegawai untuk membantu sediakan Buku Perkhidmatan baru.

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN
Buka Buku Perkhidmatan bagi setiap pegawai lantikan baru dalam sektor awam. Mengurus dan menyelenggara Buku Perkhidmatan pegawai di bawah penyeliaannya serta memastikan maklumat direkodkan dengan teratur, lengkap dan terkini.

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN
Dapatkan dokumen & maklumat daripada pegawai, agensi & Pihak Berkuasa Melantik bertujuan menyediakan Buku Perkhidmatan baru ( jika Buku Perkhidmatan termasuk salinan pendua hilang atau musnah) Jika masih gagal, Ketua Jabatan hendaklah dapatkan bantuan daripada rakan pegawai untuk membantu menyediakan Buku Perkhidmatan baru.

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN
Tentukan setiap maklumat dinyatakan punca kuasa. Pegawai yang bertanggungjawab sahkan butiran yang direkod dan pastikan kebenaran maklumat sebelum tandatangan. Beri nombor atau kod supaya mudah dirujuk. Disimpan di tempat selamat dan berkunci dan diselenggara dengan baik oleh pegawai bertanggungjawab. Rancang jadual pemeriksaan/ penyemakan Buku Perkhidmatan. Pastikan rekod pegawai kemas kini dalam tempoh 2 tahun sebelum bersara.

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN
Semakan secara berkala bagi memastikan Buku Perkhidmatan diselenggara dengan sempurna serta maklumat di dalamnya direkod dengan tepat. Bagi pegawai yang bertukar ke Jabatan lain: Buku Perkhidmatan dihantar ke Jabatan baru setelah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan/ mana-mana pegawai yang diberi kuasa selepas catatan terakhir. Nama dan jawatan pegawai bertanggungjawab hendaklah dinyatakan. Semua maklumat urusan yang belum selesai dan belum direkodkan semasa di Jabatan lama hendaklah dihantar ke Jabatan baru.

-

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN
Bagi pegawai yang bertukar ke Jabatan lain: Buku Perkhidmatan hendaklah dihantar dengan selamat mengikut kaedah yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan.

Bagi pegawai yang telah meninggal dunia dalam perkhidmatan, butiran kematian hendaklah dicatatkan seperti tarikh dan sebab kematian.

TANGGUNGJAWAB PEGAWAI
Kemuka maklumat peribadi semasa melapor diri bertugas kali pertama, bertukar atau dilantik ke jawatan lain. Membuat semakan maklumat yang direkodkan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali terutama dalam tempoh 2 tahun sebelum persaraan wajib bagi memastikan urusan pembayaran faedah persaraan tidak terjejas. & memaklumkan sebarang perubahan. Menyimpan dokumen penting yang berkaitan bagi membantu penyediaan semula Buku Perkhidmatan yang hilang / musnah.

TARIKH KUAT KUASA
Surat Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 6 November 2008.

PEMAKAIAN
Terpakai kepada Perkhidmatan Awam Negeri,Pihak Berkuasa Berkanun (Persekutuan dan Negeri) dan Pihak Berkuasa Tempatan.

PEMBATALAN
Dengan berkuat kuasanya SPP ini, SPP Bil. 1 Thn. 1982 (Badan Berkanun dan Kuasa Tempatan) adalah dibatalkan.

PANDUAN MENGURUSKAN BUKU PERKHIDMATAN

KONSEP DOKUMENTASI REKOD PERKHIDMATAN
REKOD PERKHIDMATAN

FAIL PERIBADI

BUKU PERKHIDMATAN (AM 274)

MAKLUMAT BERKOMPUTER (SISPEN/HRMIS)

BAHAGIAN I PENDAHULUAN
Maklumat Peribadi. Kenyataan Perkhidmatan. Kenyataan Cuti. Lembaran Kelakuan.

KEGUNAAN BUKU PERKHIDMATAN
Pengesahan Dalam Perkhidmatan Pemberian Taraf Berpencen Hadiah Latihan Naik Pangkat / Pemangkuan Permohonan Jawatan Baru Permohonan Cuti Tindakan Tatatertib Mengambil kira Perkhidmatan Lepas Persaraan Wajib / Pilihan Penamatan Perkhidmatan

KEPENTINGAN BUKU PERKHIDMATAN Penyelenggaraan dengan baik Elak kelewatan / masalah: kenaikan pangkat tatatertib permohonan cuti / kursus persaraan penamatan perkhidmatan

KELEMAHAN YANG DIKENALPASTI
Maklumat tidak dicatatkan langsung Butir-butir maklumat tidak tepat / tidak lengkap Maklumat tidak dicatat dalam ayat / kenyataan tidak sempurna sehingga membawa pengertian yang salah Rujukan kuasa sesuatu maklumat tidak dicatatkan dengan jelas

KAEDAH DAN GARIS PANDUAN

KAEDAH DAN GARIS PANDUAN
1. Mencatat Dan Menyimpan Rekod Perkhidmatan Yang Rasmi. 2. Terbahagi Kepada 4 Bahagian Utama :BAH. 1 BAH. 2 BAH. 3 BAH. 4 MAKLUMAT PERIBADI KENYATAAN PERKHIDMATAN KENYATAAN CUTI LEMBARAN KELAKUAN

BAHAGIAN 1 - MAKLUMAT PERIBADI
Nama Pegawai Nombor Jabatan Tempat dan Tarikh Dilahirkan Agama Nombor Sijil Kerakyatan dan Tarikh Nombor Kad Pengenalan Nombor Pendaftaran KWSP Nombor Pendaftaran Cawangan Perkhidmatan / Negeri Waris Terdekat Kelayakan Pelajaran Ijazah, Diploma dan Kelayakan Profesional

BHGN 2 - KENYATAAN PERKHIDMATAN
Nama Pegawai Nombor Jabatan (jika ada) Nombor Pendaftaran Cawangan Perkhidmatan atau Negeri Tarikh layak dimasukkan ke dalam Taraf Berpencen Tarikh dimasukkan ke dalam perjawatan berpencen Tarikh sampai umur dihadkan Kebenaran Butir-butir perubahan dan lain-lain hal mengenai Pegawai Nama Jawatan, Peringkat dan/atau Kelas Tarikh Mulai Daripada Berpencen, Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Gaji Sebulan Tandatangan dan Tarikh

BUTIR-BUTIR PERUBAHAN
Pelantikan Jawatan Pengesahan Tarikh Lantikan Keputusan Tapisan Keselamatan Pelanjutan Tempoh Percubaan Pengesahan Dalam Perkhidmatan Pergerakan Gaji Tahunan Pertukaran skim Kenaikan Pangkat Pemberian Taraf Berpencen Peperiksaan Pemilihan (Opsyen) Skim Perkhidmatan Pemangkuan

-

Mengambil kira Perkhidmatan Lepas Kursus Dalam Perkhidmatan Pindaan Tarikh Lahir Perintah Mahkamah Pelbagai Jenis Pertukaran Akta Rahsia Rasmi 1972 Kemudahan Tambang Percuma Pengisytiharan Harta Penamatan Perkhidmatan Pinjaman/ Pembiayaan Kerajaan Cuti Pelbagai Elaun Anugerah/ Hukuman Tatatertib Kes-kes Terlebih Bayar Yang Dikutip

BAHAGIAN 3 - KENYATAAN CUTI
Catatkan cuti yang mempunyai implikasi ke atas gaji pegawai. Butiran yang perlu dicatat - Jenis - Tarikh - Tempoh - Jumlah - Kuasa Melulus cuti Jenis cuti yang diperlu dicatat - Cuti Sakit Tambahan - Cuti Tanpa Gaji - Cuti Separuh Gaji - Cuti Bersalin - Cuti Belajar - Cuti Haji

JENIS CUTI
Cuti Rehat Cuti Sakit Cuti Separuh Gaji Cuti Tanpa Gaji Cuti Bersalin Lain-lain Cuti

LAIN-LAIN CUTI
Cuti Haji Cuti kerana berkursus Cuti Sakit Lanjutan Cuti Kecederaan Cuti Tibi/Kusta dan Barah Cuti Pemulihan/ Cuti Kerantina Cuti Rehat Selepas Kursus Jangka Panjang (> 12 bulan) dengan kadar tidak lebih 14 hari Cuti Tugas Khas Perubatan Cuti Tidak Berekod

BAHAGIAN 4 - LEMBARAN KELAKUAN
Hukuman Tatatertib Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anugerah Darjah Kebesaran

SEKIAN TERIMA KASIH

NAMA PEGAWAI
Dicatat dengan huruf besar Mengikut ejaan sebenar Kad Pengenalan Gelaran yang diperoleh berikutan anugerah darjah kebesaran tidak perlu dicatatkan di ruangan “Maklumat Peribadi” TIDAK BOLEH dipinda kecuali dengan kelulusan Ketua Jabatan berdasarkan dokumen pengesahan daripada Jabatan Pendaftaran Negara Pindaan perlu dicatat di Bahagian 2 Kenyataan Perkhidmatan

NOMBOR JABATAN
Catatkan nombor Fail Peribadi pegawai di peringkat Jabatan Perlu dikemaskini apabila pegawai bertukar atau dilantik ke agensi lain Nombor jabatan yang lama hendaklah dipotong (jangan dipadam)

TEMPAT DAN TARIKH DILAHIRKAN
Mestilah tepat mengikut hari, bulan dan tahun Masihi dan TIDAK BOLEH dipinda Pindaan perlu mendapat kelulusan Ketua Jabatan berdasarkan sijil kelahiran/ kad pengenalan pegawai Pindaan perlu dicatat di Bahagian 2 Kenyataan Perkhidmatan

AGAMA
Catatkan agama yang dianuti pegawai Jika tiada agama, kosongkan Sekiranya bertukar agama perlu dicatatkan dalam Bahagian 2, Kenyataan Perkhidmatan

NOMBOR SIJIL KERAKYATAN PERSEKUTUAN & TARIKH Catatkan nombor sijil kerakyatan Persekutuan & tarikh jika ada (tidak lagi relevan)

NOMBOR KAD PENGENALAN
Catatkan nombor kad pengenalan baru dan lama bagi warganegara dan Penduduk Tetap. Bagi bukan warganegara, catatkan No. Pasport

NOMBOR PENDAFTARAN KWSP
Catatkan : - nombor keahlian KWSP - tahun mula mencarum (dalam sektor awam)

NOMBOR PENDAFTARAN CAWANGAN PERKHIDMATAN ATAU NEGERI
Catatkan nombor Fail Peribadi pegawai di peringkat cawangan negeri/daerah (jika berbeza daripada nombor jabatan (No. Fail Peribadi pegawai di Ibu Pejabat)

WARIS DEKAT
Mestilah dicatat dengan PENSEL Catatkan nama & alamat dengan LENGKAP (termasuk no. telefon) Supaya mudah dihubungi semasa kecemasan Waris dalam konteks ini : seseorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau hubungan yang rapat dengan pegawai

KELAYAKAN PELAJARAN
Catatkan kelayakan di peringkat sekolah rendah, menengah serta tahun diperoleh

IJAZAH, DIPLOMA & KELAYAKAN PROFESIONAL
Catatkan: - Kelayakan Profesional yang dimiliki sama ada Ijazah, Diploma dan Kelayakan Profesional - Pengkhususan - Tahun yang diperoleh - Institusi

TARIKH LAYAK DIMASUKKAN KE DALAM TARAF BERPENCEN
Tarikh yang melayakkan pegawai diberi taraf berpencen mengikut undang-undang pencen yang berkuat kuasa

TARIKH DIMASUKKAN KE DALAM PERJAWATAN BERPENCEN
Tarikh pegawai diberi taraf berpencen Jika belum diberi atau telah memilih Skim KWSP, kosongkan

TARIKH SAMPAI UMUR DIHADKAN
Tarikh pegawai mencapai umur persaraan

KEBENARAN
Catatkan rujukan surat kuasa yang melaksanakan sesuatu tindakan. Jika urusan melibatkan Penyata Perubahan Gaji (Kew.8), catatkan no Kew.8 Jika dokumen yang melaksanakan sesuatu tindakan itu ialah PP/SPP, catatkan rujukan fail atau surat yang mengiringi PP/SPP tersebut

NAMA JAWATAN, PERINGKAT DAN/ATAU KELAS
Catatkan: - Gelaran/ nama jawatan hakiki mengikut skim perkhidmatan - Gred/ Tingkatan - Jawatan yang dipangku/ ditanggung kerja hendaklah dicatatkan di bawah jawatan hakiki

TARIKH MULAI DARIPADA
Rekodkan tarikh kuat kuasa atau kelulusan sesuatu urusan/ peristiwa

BERPENCEN, TAK BERPENCEN, PERUNTUKAN TERBUKA
Merujuk kepada kedudukan pegawai sama ada berpencen/tak berpencen

GAJI SEBULAN
Catatkan gaji & mata gaji hakiki semasa JANGAN catatkan elaun kecuali elaun berpencen

TANDA TANGAN DAN TARIKH
Sahkan semua butiran dan hendaklah catat tarikh, tanda tangan dan di cop dengan cop jawatan.

PELANTIKAN JAWATAN
Catatkan: Nama jawatan dan skim perkhidmatan (termasuk jawatan tukar sementara/peminjaman) Lantikan KPSL Taraf jawatan (tetap/ kontrak/ sambilan) Kod tanggaji dan tanggaji sepenuhnya (Gred Gaji) Dikenakan tempoh percubaan atau tidak berserta tempoh Syarat-syarat pengesahan dalam perkhidmatan Gaji hakiki Tarikh mula dilantik Penempatan Jika ada perkhidmatan lepas, catatkan sama ada perkhidmatan bersambung atau tidak (catatkan kuasa melulus)

PELANTIKAN JAWATAN
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Dilantik sebagai Pembantu Perangkaan Gred N17 di Jabatan........mulai 1.7.2003 dalam tempoh percubaan selama 1-3 tahun. Syarat-syarat pengesahan dalam perkhidmatan: a) Memenuhi tempoh percubaan; b) Hadir dengan jayanya kursus induksi; c) Lulus peperiksaan perkhidmatan; dan d) Diperaku oleh Ketua Jabatan Tanggagaji P1T1 RM656.30- P1T24 RM1721.10
Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas

Tarikh Mulai daripada 1.7.2003

Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Tidak Berpencen

Gaji Sebulan

SPA(T)P9... Bertarikh 9.6.2003

Pembantu Perangkaan Gred N17

RM656.30 (P1T1) ITKA –RM80 ITP – RM135

PENGESAHAN TARIKH LANTIKAN
Kelulusan pengesahan tarikh lantikan (jika berkaitan) Kuasa meluluskan pelantikan tersebut (Pihak Berkuasa Melantik) Tarikh mestilah sama dengan tarikh lantikan

PENGESAHAN TARIKH LANTIKAN
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Diluluskan pengesahan lantikan sebagai Pembantu Perangkaan Gred N17 mulai 1.7.2003
Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas

Tarikh Mulai daripada 1.7.2003

Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Tidak Berpencen

Gaji Sebulan

SPA(T)13 Bertarikh 3.3.2004

Pembantu Perangkaan Gred N17

RM656.30 (P1T1) ITKA –RM80 ITP – RM135

KEPUTUSAN TAPISAN KESELAMATAN

Catatkan keputusan Tapisan Keselamatan Jenis Tapisan Keselamatan (kasar/ halus) Rujukan surat keputusan

KEPUTUSAN TAPISAN KESELAMATAN
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Tapisan Keselamatan Halus telah disempurnakan dan didapati tiada apaapa yang buruk diketahui setakat ini Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas Pegawai Psikologi Gred S41 Tarikh Mulai daripada Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Gaji Sebulan

PKPKK/3406 Bertarikh 5.7.2008

-

PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN
Catatkan: Kelulusan pelanjutan tempoh percubaan Kuasa melulus Tempoh pelanjutan Kali yang keberapa Berdenda/ Tidak Berdenda

PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Dilanjutkan tempoh percubaan kali pertama dengan denda selama satu tahun mulai 1.7.2006 Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas Pembantu Perangkaan Gred N17 Tarikh Mulai daripada 1.7.2006 Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Tidak Berpencen Gaji Sebulan

SPA.J/3406 Bertarikh 3.7.2006

RM776.09 (P1T9)

PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN
Catatkan kelulusan pengesahan dalam perkhidmatan (termasuk pegawai yang ditukar lantik/ ditukar tetap) Kuasa Melulus

PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Disahkan dalam perkhidmatan sebagai Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) Gred N17 mulai 1.7.2006 - Memilih Skim KWSP RM180 (ITP)
Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas

Tarikh Mulai daripada 1.7.2006

Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Tidak Berpencen

Gaji Sebulan

SPA.J/34060 Bertarikh 13.7.2006

Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) Gred N17

RM776.09 (P1T4) RM115 (ITKA)

PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
Catatkan matagaji yang berkenaan Ruangan “kebenaran” catatkan nombor rujukan surat perakuan pergerakan gaji tahunan

PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Pergerakan gaji tahunan secara biasa dari P1T1 ke P1T2
Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas

Tarikh Mulai daripada 1.7.2004

Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Tidak Berpencen

Gaji Sebulan

JPA.(S).... Bertarikh 16.4.2004

Pembantu Perangkaan Gred N17

Patut Terima RM696.23 (P1T2) Telah Terima RM656.30 (P1T1)

PEMANGKUAN
Catatkan nama jawatan yang dipangku

PEMANGKUAN
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Dari jawatan Penolong Pengarah Gred M44 di Bahagian Perkhidmatan ditempatkan sebagai Ketua Penolong Pengarah di Sektor Pengurusan Dasar Perkhidmatan, Bahagian Perkhidmatan JPA Memangku PTD Gred M48 dengan dibayar elaun memangku sebanyak RM .... mulai...
Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas

Tarikh Mulai daripada 1.3.2005

Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Berpencen

Gaji Sebulan

JPA.(S).... Bertarikh 16.1.2005

Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44

RM2895.19 (P1T3)

KENAIKAN PANGKAT
Catatkan: Jawatan/ gred jawatan naik pangkat Gaji, matagaji Tarikh Kuat kuasa kenaikan pangkat Penempatan

KENAIKAN PANGKAT
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Diluluskan kenaikan pangkat oleh Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG48 berkuat kuasa mulai 1.4.2008 TPG Baru: 1 April
Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas

Tarikh Mulai daripada 1.4.2008

Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Berpencen

Gaji Sebulan

JPA.(S).... Bertarikh 20.6.2008

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG48

RM5370.80 (P1T6) RM550 (ITK) RM700 (ITP)

PEMBERIAN TARAF BERPENCEN
Catatkan: Kelulusan pemberian taraf berpencen Kuasa melulus Tarikh pemberian taraf berpencen tidak boleh dikebelakangkan Pegawai mestilah telah disahkan dalam perkhidmatan

PEMBERIAN TARAF BERPENCEN
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Diluluskan pemberian taraf berpencen mulai 1.2.2007
Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas

Tarikh Mulai daripada 1.2.2007

Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Berpencen

Gaji Sebulan

SPA.(S).... Bertarikh 25.1.2007

Penolong Pegawai Tadbir Gred N27

RM1470.75 (P1T5) RM160 (ITKA) RM180 (ITP)

PEPERIKSAAN
Catatkan: Nama peperiksaan Tarikh peperiksaan diduduki Bahagian (topik) Keputusan (lulus/ kandas/ tidak hadir)

PEPERIKSAAN
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Telah menghadiri peperiksaan Pembantu Perangkaan Gred E17 Bil 1:2008 Keputusan: BHG 1 – 21/1/2008: Arahan Pentadbiran, Perintah Am, Panduan Pengurusan Pejabat dan PKPA – LULUS * lulus/ kandas/ tidak hadir
Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas

Tarikh Mulai daripada 21.1.2008

Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Berpencen

Gaji Sebulan

JPA.(S).... Bertarikh 18.3.2008

Pembantu Perangkaan Gred E17

RM971.62 (P1T4) RM115 (ITKA) RM180 (ITP)

PEMILIHAN (OPSYEN)
Catatkan: Nombor perenggan opsyen (bersetuju/ tidak) Bilangan PP yang berkaitan Tarikh kuat kuasa Tangga gaji lama Tangga gaji baru Perubahan TPG (jika berkenaan) Nombor rujukan surat opsyen yang ditandatangan pegawai dicatat pada ruang kebenaran

PEMILIHAN OPSYEN
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Opsyen Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 Bersetuju menerima opsyen Sistem Saraan Malaysia dengan gaji RM5401.10 (P2T7) atas Gred M48 dalam Skim Pegawai Perkhidmatan Pegawai Tadbir dan Diplomatik mulai ... TPG: 1 Januari
Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas

Tarikh Mulai daripada 1.11.2002

Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Berpencen

Gaji Sebulan

JPA.(T).... Bertarikh 15.12.2002

PTD Gred M48

RM 5401.10 (P2T7)

KURSUS DALAM PERKHIDMATAN
Catatkan: Nama Kursus Tempat Tempoh Bergaji penuh/ Separuh Gaji/ Tidak Bergaji Anjuran Nombor rujukan surat tawaran berkursus daripada penganjur dicatat pada ruang kebenaran

KURSUS DALAM PERKHIDMATAN
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Telah menghadiri kursus The Dynamic of Cross Functional Team di atas Kapal Layar Diraja Tunas Samudera dari 20 hingga 23 Disember 2004 anjuran Bahagian Perkhidmatan Psikologi, Jabatan Pekhidmatan Awam
Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas

Tarikh Mulai daripada

Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka

Gaji Sebulan

JPA.(T).... Bertarikh 13.12.2004

PTD Gred M41

PERINTAH MAHKAMAH
Catatkan: Hukuman/ perintah mana-mana mahkamah ke atas pegawai yang membawa kesan memotong gajinya seperti: - Kebankrapan - Perintah Pentadbiran Pemakan Gaji - Perintah nafkah isteri yang diceraikan Jenis perintah Surat kuasa perintah Pembayaran atau jumlah pemotongan gaji yang ditetapkan Hendaklah disusuli dengan catatan memberhentikan tanggungan dan tarikhnya (jika berkenaan)

PERINTAH MAHKAMAH
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan memerintahkan pemotongan gaji bagi tanggungan nafkah isteri yang diceraikan selama 24 bulan sebanyak RM420 sebulan mulai Julai 2008 hingga Jun 2010
Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas

Tarikh Mulai daripada 1.7.2008

Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Berpencen

Gaji Sebulan

MSWP(S).... Bertarikh 20.9.2007

Jurutera Awam Gred J48

RM5880.06 (P1T8) RM550 (ITK) RM700 (ITP)

PERTUKARAN
Pertukaran Biasa - Catatkan tarikh kuat kuasa & pertukaran dari mana ke mana Pertukaran Sementara/ Peminjaman - Tarikh kuat kuasa, jawatan disandang, Gred, Kod/ gred gaji, tanggagaji, tempoh & syarat berkaitan Penyerapan - PP yang terlibat, syarat penyerapan dan tarikh kuat kuasa Pertukaran Perkhidmatan - Pertukaran perkhidmatan dari jabatan mana ke jabatan mana, tarikh kuat kuasa dan syarat berkaitan

PERTUKARAN
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Bertukar dari Jabatan Perangkaan Malaysia ke Jabatan Pengangkutan Jalan mulai 15.10.2007 (Penempatan di Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Kedah mulai 21.10.2007)
Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas

Tarikh Mulai daripada 15.10.2007

Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Berpencen

Gaji Sebulan

JPr.M.(S).... Bertarikh 20.9.2007

Penolong Pegawai Perangkaan Gred E27

RM1870.05 (P1T11) RM160 (ITKA) RM180 (ITP)

AKTA RAHSIA RASMI 1972
Catatkan: Tarikh sumpah diambil

AKTA RAHSIA RASMI
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Telah menandatangani Akta Rahsia Rasmi 1972 pada 18.9.2007
Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas

Tarikh Mulai daripada 18.9.2007

Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Berpencen

Gaji Sebulan

JKM/0501 Bertarikh 20.9.2007

Penolong Pegawai Perangkaan Gred E27

RM1870.05 (P1T11) RM160 (ITKA) RM180 (ITP)

PENGISYTIHARAN HARTA
Catatkan: Tarikh diluluskan (merujuk kepada tarikh Lembaga Tatatertib bersidang) Nombor rujukan surat kelulusan dicatat di ruang kebenaran

PENGISYTIHARAN HARTA
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Lembaga Tatatertib dalam mesyuaratnya bil. 234 pada 1 Ogos 2004 telah mengambil maklum ke atas pengisytiharan harta pegawai ini mengikut Peraturan 10, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993
Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas

Tarikh Mulai daripada

Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Berpencen

Gaji Sebulan

JPP.(T).... Bertarikh 2.9.2008

Pegawai Penerangan Gred S41

RM2231.59 (P1T7)

PENAMATAN PERKHIDMATAN
Buang Kerja - Catatkan tarikh kuat kuasa pembuangan kerja & rujukan kes tatatertib Tamat tempoh kontrak - Rujukan kontrak, tarikh tamat kontrak, layak/ tidak layak dibayar ganjaran (jika layak nyatakan jumlah & rujukan surat pembayaran) Peletakan jawatan - tarikh kuat kuasa, nombor rujukan surat kelulusan dan syarat (jika ada) Pelepasan dengan izin - tarikh kuat kuasa, jawatan & jabatan baru

PENAMATAN PERKHIDMATAN
Persaraan awal/ pilihan sendiri - Catatkan kebenaran JPA, jenis persaraan awal & peruntukan Akta Pencen berkaitan, tarikh persaraan Persaraan Wajib - Catatkan rujukan Seksyen 10(1), Akta Pencen 1980, opsyen KWSP/ Pencen Meninggal dunia dalam perkhidmatan - tarikh kematian, sama ada semasa/ akibat menjalankan tugas rasmi/ kemalangan dalam perjalanan, nombor rujukan sijil kematian & laporan polis (jika berkaitan) Pelepasan dengan izin - tarikh kuat kuasa, jawatan & jabatan baru

PENAMATAN PERKHIDMATAN
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Bersara wajib mulai 1.12.2007
Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas

Tarikh Mulai daripada 1.12.2007

Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Berpencen

Gaji Sebulan

JPA/PEN/09 (16) Bertarikh 30.9.2007

Pegawai Pertanian Gred G54

RM6721.93 (P1T8) RM800 (ITK) RM900 (ITP)

PINJAMAN/ PEMBIAYAAN KERAJAAN
Pinjaman Perumahan - Sumber pinjaman, jumlah pinjaman, syarat bayaran balik (tempoh, tarikh mula & kadar bayaran bulanan), nombor akaun pinjaman, butir dan alamat harta. - Nombor rujukan kelulusan Bahagian Pinjaman Perumahan di ruang kebenaran Kemudahan Pinjaman Komputer - Jumlah Pinjaman, tarikh & nombor rujukan kelulusan Pembiayaan Keahlian Kelab Rekreasi - Nama kelab rekreasi & syarat (jika ada) serta nombor rujukan kelulusan Lain-lain pinjaman - Jenis pinjaman, syarat bayaran balik, kadar ansuran bulanan dan nombor rujukan kelulusan

PINJAMAN KENDERAAN
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Diluluskan pembiayaan membeli kenderaan sebanyak RM49,000 dengan bayaran balik sebanyak RM560 sebulan selama 84 bulan mulai Jun 2008 hingga Mei 2015. No. Akaun : 715432 Alamat : .........
Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas

Tarikh Mulai daripada -

Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka -

Gaji Sebulan

PM.KEW101 31/3 Jld.VI Bertarikh 8.4.2008

Pegawai Penerangan Gred S41

-

ELAUN
Catatkan elaun selain ITKA, IPT, ITK atau lain elaun yang telah dicatat dengan catatan jawatan pegawai Jenis elaun yang diperlu dicatat - Elaun Memangku - Elaun Tanggung Kerja - Elaun Wilayah Dan Penempatan Khas - Elaun Kepakaran - Elaun Pakaian - Elaun Pembantu Khas - Elaun Bahasa - Elaun Diploma - Elaun Gangguan - Elaun Perpindahan - Elaun Pakaian Panas - Elaun Pakaian Istiadat

ANUGERAH/ HUKUMAN TATATERTIB
Anugerah Darjah Kebesaran (bintang/ pingat) - Jenis/ bana Darjah kebesaran, gelaran yang mengiringi (jika ada), pemberi anugerah, tarikh penyampaian anugerah Anugerah Perkhidmatan Cemerlang - Tahun anugerah, jenis hadiah & tarikh penyampaian anugerah Hukuman Tatatertib - Jenis hukuman, tarikh kuat kuasa hukuman, tarikh Lembaga Tatatertib yang menjatuhkan hukuman itu bersidang, jenis kesalahan yang telah disabitkan, dsb. Tahan Kerja & Gantung Kerja - Nyatakan butir-butir tuduhan & kuasa yang meluluskan

KES TERLEBIH BAYAR YANG DIKUTIP
Elaun Kritikal - Pegawai yang berkursus melebihi 3 bulan tidak layak dibayar elaun kritikal Cuti Tanpa Gaji Tatatertib

CUTI REHAT TAHUNAN
Ditulis dengan dakwat biru/ hitam Catatkan: - Tarikh cuti - Jumlah hari Jika ada cuti am/ hujung minggu dalam tempoh cuti yang diambil hendaklah dicatatkan dalam ruangan “hal-hal lain”

CUTI SAKIT
Ditulis dengan dakwat merah Catatkan: - Tarikh cuti - Jumlah hari Jika ada cuti am/ hujung minggu dalam tempoh cuti yang diambil dikira sebagai sebahagian daripada cuti sakit

CUTI SAKIT (samb)
Nombor sijil sakit dicatat di ruangan “lain-lain hal” Catatkan di hujung nombor sijil sakit: - Huruf ‘K’ bagi sijil sakit dari Pegawai Perubatan Kerajaan - Huruf ‘S’ bagi sijil sakit dari Pegawai Perubatan Swasta

CUTI SEPARUH GAJI
Catatkan tarikh cuti dan jumlah hari Perlu juga dicatat dalam Bahagian 2Kenyataan Perkhidmatan

CUTI TANPA GAJI
Catatkan tarikh cuti dan jumlah hari Perlu juga dicatat dalam Bahagian 2Kenyataan Perkhidmatan

CUTI BERSALIN
Catatkan kali ke-berapa Cuti Bersalin diluluskan Perlu juga dicatat dalam Bahagian 2Kenyataan Perkhidmatan

CUTI BERSALIN
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Diluluskan Cuti Bersalin kali pertama mulai 5.8.2008 hingga 3.10.2008
Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas

Tarikh Mulai daripada 5.8.2008

Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Berpencen

Gaji Sebulan

KKM/PER/ 0501 Bertarikh 6.8.2008

Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M48

RM3788.69 (P1T6) RM550 (ITK) RM700 (ITP) Elaun Memangku RM638.67

HUKUMAN TATATERTIB
Catatkan: Jenis hukuman Tarikh kuat kuasa Tarikh Lembaga Tatatertib yang menjatuhkan hukuman bersidang Jenis kesalahan yang disabitkan Nombor rujukan surat hukuman dicatat di ruangan “kebenaran”

TINDAKAN TATATERTIB
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Kumpulan Sokongan (No. ...), Jabatan Pengangkutan Jalan Bil.3/2008 dalam mesyuarat pada 3.2.2008 telah menimbang kertas pertuduhan ke atas pegawai dan mendapati pegawai bersalah dan dikenakan hukuman ...... selaras dengan Peraturan 38, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.
Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas

Tarikh Mulai daripada -

Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Berpencen

Gaji Sebulan

JPJ(S)100 Bertarikh 20.2.2008

Penolong Pegawai Perangkaan Gred E27

RM963.64 (P1T1) RM160 (ITKA) RM180 (ITP)

TINDAKAN TATATERTIB
Tarikh Kebenaran Butir-butir pujian, teguran atau tindakan tatatertib Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Kumpulan Sokongan (No. ...), Bil.3/2008 dalam mesyuarat pada 3.2.2008 mengenakan hukuman ...... berkuat kuasa mulai 1 April 2008 Tandatangan pegawai yang berkuasa

20.2.2008

JPJ(S)100

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG
Catatkan: Tahun Jenis hadiah Tarikh penyampaian anugerah

ANUGERAH KHIDMAT CEMERLANG
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Diberikan Anugerah Khidmat Cemerlang bagi tahun 2008 dalam Majlis Khidmat Cemerlang pada 12.2.2009. Hadiah berupa wang tunai sebanyak RM1000 berserta sijil penghargaan.
Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas

Tarikh Mulai daripada 20.2.2009

Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Berpencen

Gaji Sebulan

Mosti(S)100 Bertarikh 15.2.2009

Pegawai Sains Gred C48

RM5462.62 (P1T6) RM550 (ITK) RM700 (ITP)

ANUGERAH KHIDMAT CEMERLANG
Tarikh Kebenaran Butir-butir pujian, teguran atau tindakan tatatertib Anugerah Khidmat Cemerlang Tahun 2008 Tandatangan pegawai yang berkuasa

20.2.2009

Mosti(S)100

ANUGERAH DARJAH KEBESARAN
Catatkan: Jenis/ nama Gelaran yang mengiringi Pemberi anugerah Sempena Tarikh penyampaian anugerah Nombor rujukan surat yang menawarkan anugerah dicatat di ruang kebenaran

ANUGERAH DARJAH KEBESARAN
Kebenaran Butir-butir perubahan atau lain-lain hal mengenai pegawai Dikurniakan Darjah Dato’ Paduka Mahkota Terengganu (D.P.M.T) sempena ulang tahun ke43 Hari Keputeraan DYMM Sultan Terengganu pada 19 Julai 2005 yang membawa gelaran Dato’ Nama jawatan, peringkat dan/ atau kelas PTD Gred Utama C Tarikh Mulai daripada 19.7.2005 Berpencen/ Tak Berpencen, Peruntukan Terbuka Berpencen Gaji Sebulan

SUK.TR(S) 132/11 Bhg. 5-(51) Bertarikh 19.7.2005

-

ANUGERAH DARJAH KEBESARAN
Tarikh Kebenaran Butir-butir pujian, teguran atau tindakan tatatertib Dikurniakan Darjah Dato’ Paduka Mahkota Terengganu (D.P.M.T) sempena ulang tahun ke43 Hari Keputeraan DYMM Sultan Terengganu pada 19 Julai 2005 yang membawa gelaran Dato’ Tandatangan pegawai yang berkuasa

19.7.2005

SUK.TR(S) 132/11 Bhg. 5-(51)