Anda di halaman 1dari 25

Konsep dan orientasi kurikulum Definisi kurikulum * Ahli sosiologi- alat yang boleh membantu kanak-kanak memainkan peranan

orang dewasa apabila sampai masanya. * Saylor- kurikulum adalah satu daya usaha institusi pendidikan yang menyeluruh untuk memenuhi tujuan yang diharapkan semasa berada dalam institusi itu. * Inlow- kurikulum merupakan salah satu daya usaha institusi pendidikan yang dirancang bagi membantu pelajar merujuk kepada tujuan yang telah ditetapkan. * Walker- untuk membentuk kurikulum perlu ada kriteria, rancangan kurikulum, bahan-bahan pengajaran serta cara menilai yang akan digunakan. * Tayler- 4 persoalan asas untuk membina kurikulum i. apakah tujuan pendidikan yang dikehendaki untuk dicapai? ii. bagaimanakah pengalaman pembelajaran yang berguna dipilih untuk mencapai tujuan tersebut? iii. bagaimanakah pengalaman itu diolah atau disusun untuk mendapat pengajaran yang berkesan? iv. bagaimanakah keberkesanan pengalaman pembelajaran itu dapat dinilai? - 5 konsep kurikulum untuk memahami pendekatan, penggunaan dan kepentingan kurikulum 1. Perkembangan proses kognitifperkembangan intelek. 2. Kurikulum sebagai teknologimenekankan hasil, pengeluaran, rangsangan dan pengukuhan serta sistem bagi mendapatkan pembelajaran. 3. Kurikulum sebagai pengalaman pengguna- berorientasikan pemusatan pelajar. 4. Menstruktur masyarakatberorientasikan keadaan sekarang dan masa depan . 5. Akademik rasionalismemenekankan individu harus menguasai kemahiran menyesuaikan diri dalam masyarakat dan menguasai idea-idea yang telah dicipta oleh generasi terdahulu.

Kurikulum menurut perspektif Islam


* Omar Al-Syaibani menjelaskan pengertian kurikulum merujuk kamus Arab ialah 'manhaj' yang bermakna jalan yang terang. - Kurikulum dimaksudkannya sebagai jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru pelatih dengan orang-orang yang dididik atau dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka. * Hassan Langgulung menjelaskan bahawa kurikulum mempunyai 4 unsur utama menurut pendapat Omar Al-Syaibani: i. tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kurikulum itu. ii. pengetahuan: maklumat, data dan kegiatan. iii. pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu. iv. kaedah dan cara mengajar dan bimbingan yang diikuti murid-murid untuk mendorong mereka belajar dan membawa mereka ke arah yang dikehendaki dan tujuan yang telah direncanakan dan cara penilaian yang digunakan.

Pengertian Kurikulum

PEMBENTUKAN KURIKULUM

Pengenalan 3 usaha pembentukan kurikulum

Menyediakan polisi membuat kurikulum Reka bentuk umum kurikulum melibatkan persediaan rancangan dan bahan-bahan yang akan digunakan dengan berkesan oleh pelajar dan guru Reka bentuk kurikulum site specific - melihat kepada perancangan mengukur sekolah yang menghadapi masalah kurikulum dan memerlukan penukaran kurikulumnya.

Asas pembentukan kurikulum

Persoalan yang perlu dipertimbangkan semasa proses pembentukan kurikulum iaitu persoalan objektif, kurikulum, kandungan kurikulum, kaedah penyampaian dalam kurikulum yang dibina dan penilaian dalam kurikulum. Ketika proses mereka bentuk kurikulum program perlu diisi dengan kandungan yang berkaitan dengan masyarakat, politik dan budaya bagi menelakkan wujudnya konflik. Beberapa isu kritikal dan perlu dipertimbangkan dalam reka bentuk program ialah: - Program perlu efektif, mempunyai arahan yang tepat, cekap pelaksanaannya, adil dan menjimatkan. - Program perlu mengkoordinat aktiviti yang melibatkan jutaan manusia. - Program perlu mengasingkan unsur-unsur budaya yang sama dan berbeza. - Proses menstabilkan program yang telah dimantapkan. Reka bentuk kursus- seorang pereka kursus perlu berpandukan kepada matlamat, isi, penekanan yang berkaitan dengan pelbagai topik, seimbang antara matlamat yang dikehendaki dan mempunyai penguasaan yang tinggi terhadap pelajar. Kursus yang dibentuk haruslah berfungsi untuk menggerakkan pelajar mengambil bahagian dengan aktif dalam aktiviti pembelajaran di samping memperkembangkan keupayaan pelajar untuk belajar. Reka bentuk aktiviti- merupakan aktiviti yang sebenar dijalankan di sekolah oleh guru dan pelajar. Guru merupakan pereka aktiviti. Setiap aktiviti perlu mempunyai 3 dimensi iaitu pertama tugas pelajar, kedua struktur tugas sosial dan ketiga struktur tugas matlamat.

Prinsip pembentukan kurikulum

Prinsip dalaman - Ianya merupakan prinsip yang berpusat kepada aspek-aspek dalam kurikulum yang melibatkan pernyataan objektif, pernyataan kandungan, pernyataan kaedah, penyampaian dan penilaian. - Terdapat 2 tahap pembentukan kurikulum yang dilaksanakan oleh KPM: i. Perancangan secara menyeluruh (KBSR dan KBSM) ii. Pembentukan kurikulum sebenar mengikut mata pelajaran yang telah ditetapkan (BM, BI, Sejarah dan lain-lain). Prinsip luaran - Ianya adalah berkaitan dengan elemen 'kehendak' masyarakat, pelajar, pentadbir dan guru yang menggunakan kurikulum yang dibentuk. - Tyler memberikan 2 penjelasan 'kehendak' iaitu: * Kehendak adalah jurang di antara norma yang diperlukan dengan apa yang ada. * Pada sudut psikologi, kehendak merupakan keregangan-ketegangan di dalam organisma yang perlu distabilkan. - Tyler menyatakan bahawa untuk mendapatkan objektif pendidikan ia perlu melihat 3 aspek utama apabila pendidikan akan dilaksanakan, iaitu: * Pelajar- merupakan manusia yang memerlukan sesuatu dari kurikulum * Masyarakat- merupakan kelompok manusia yang mengharapkan sesuatu hasil daripada kurikulum yang disediakan. * Pakar mata pelajaran- pembekal maklumat yang sesuai untuk disampaikan agar diperolehi oleh ahli masyarakat.

Keperluan untuk reka bentuk kurikulum yang efektif

6 faktor yang berkaitan bagi menghasilkan reka bentuk kurikulum yang berjaya: 1. Reka bentuk peringkat awal yang berskala kecil 2. Reka bentuk kurikulum memerlukan masa yang panjang 3. Reka bentuk kurikulum memerlukan pasukan yang pakar dalam pelbagai bidang 4. Reka bentuk kurikulum akan mewujudkan interaksi dengan pengguna tetap iaitu guru 5. Reka bentuk kurikulum memerlukan perhatian yang tetap dalam penilaian 6. Reka bentuk kurikulum dapat disebarkan secara efektif dengan kes yang berpatutan.

Dimensi reka bentuk kurikulum

Bentuk reka bentuk kurikulum

-Bahagian-bahagian dalam kurikulum 1. Matlamat, tujuan dan objektif 2. Kandungan 3. Pengalaman pembelajaran 4. Pendekatan penilaian -Persoalan-persoalan dalam pembentukan kurikulum 1. Apakah yang hendak dilakukan? 2. Apakah isi kandungan mata pelajaran yang hendak dimasukkan? 3. Apakah strategi pengajaran, sumber dan aktiviti yang hendak digunakan? 4. Apakah kaedah dan alat yang hendak digunakan bagi menentukan pencapaian kurikulum

1. Ruang lingkup seluas mana dan sedalam mana isi kandungan hendak dimasukkan ke dalam kurikulum - contoh- KNSR dan KBSMperbezaan dari segi bidang dan peringkat umur pelajar 2. Kesepaduan - penekanan hubungan secara mendatar antara berbagaibagai isi kandungan, topik dan tema sesuatu bidang ilmu 3. Turutan - kurikulum mesti menyediakan elemen pembelajaran yang berturutan secara berterusan 4. Kesinambungan - penggunaan beberapa idea penting yang dirasakan oleh pendidik perlu dipelajari oleh pelajar dengan luas dan mendalam 5. Berhubungan dan seimbang - kurikulum dilihat berhubungan pada berbagai-bagai segi yang melibatkan kurikulum sama ada secara mendatar atau menegak - secara mendatar ialah hubungan antara subjek dengan subjek seperti matematik dan sains - secara menegak ialah antara topik dengan topik dalam subjek yang sama seperti belajar membaca al-Quran dan menghafal al-Quran

1. Reka bentuk tumpuan subjek - reka bentuk subjek yang melihat kurikulum yang menekankan subjek atau mata pelajaran sebagai terasnya - reka bentuk disiplin ilmu yang melihat kurikulum menekankan subjek secara lebih mendalam - reka bentuk bidang luas iaitu menggabungkan dua atau lebih subjek dalam satu kurikulum - reka bentuk korelasi yang melihat kurikulum dihubungkan dengan aspek-aspek penting dalam satu subjek dengan satu subjek lain dalam kurikulum 2. Reka bentuk tumpuan pelajar - tumpuan kepada kanak-kanak dengan melihat keperluan pelajar sebagai asasnya - tumpuan pengalaman yang melihat pengalaman pelajar sebagai satu sumber - reka bentuk melampau iaitu membiarkan kanak-kanak memilih apa yang perlu mereka belajar - reka bentuk humanistik iaitu kurikulum yang menekan kepada perkembangan dan pencapaian pelajar 3. Reka bentuk tumpuan masalah - mengambil kira suasana kehidupan semasa dan masalah utama dalam memberikan pendidikan umum

Reka bentuk kurikulum

MODEL PEMBENTUKAN KURIKULUM

Model Objektif
1. Model objektif melibatkan objektif pendidikan iaitu hasil yang diharapkan apabila seseorang itu melalui proses pendidikan 2. 2 tahap objektif - Objektif kursus # objektif yang dibina berdasarkan sesuatu disiplin ilmu yang hendak didedahkan kepada pelajar - Objektif pembelajaran # objektif dibina berdasarkan corak pembelajaran yang dilalui dan diperolehi oleh pelajar # 2 tahap- objektif minimum yang perlu dicapai oleh pelajar, objektif kemajuan iaitu pencapaian bergantung kepada kebolehan individu.

Model Naturalistik
1. 3 elemen model naturalistik i. dasar kurikulum - merujuk kepada sistem kepercayaan nilai yang diambil kira oleh pembina-pembina kurikulum - Dasar Pelajaran Kebangsaan merupakan unsur utama untuk menentukan bentuk pendidikan yang digunakan + dasar kerajaan ii. pertimbangan - matlamat dan cara menjadi pertimbangan iii. reka bentuk kurikulum - merupakan satu set perhubungan yang abstrak dalam penghasilan pembangunan kurikulum 2. Model ini merupakan satu set keputusankeputusan reka bentuk.

Model Nat. Dinamik


1. Konsep - melibatkan kepercayaan, andaian dan pertimbangan yang diterima oleh pereka bentuk kurikulum dan menjadi asas untuk membuat pemilihan dikira sebagai dasar kurikulum - FPK mempunyai unsur JERI 2. Teori - Merupakan sesuatu kepercayaan tentang hubungan antara hakikat kewujudan entiti dengan kepercayaan kepada kebenaran - Di Malaysia, pendidikan berpaksikan kepada ketuhanan 3. Tujuan dan matlamat - kepercayaan tentang apa yang dikehendaki oleh pendidikan.

Model Humanistik
1. Model humanistik menekankan tentang perkembangan diri kanak-kanak sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Maslow sebagai 'selfactualisation'. 2. Model humanistik berpusat kepada pelajar yang mempunyai tanggungjawab terhadap pembelajaran mereka dan mempelajari sesuatu. 3. Guru hanya sebagai pemudah cara manakala penglibatan dan kaedah penemuan merupakan kaedah yang sesuai digunakan.

Model Pengurusan
1. Pertimbangan matlamat dan objektif - kuasa luaran seperti tuntutan undang2, maklumat penyelidikan, pertubuhan profesional dan garis panduan kerajaan - asas kurikulum seperti masyarakat, pelajar dan pengetahuan. 2. Pertimbangan reka bentuk kurikulum - Fokus reka bentuk ialah disiplin subjek, kemampuan, sifat2 kemanusiaan dan proses, aktiviti dan fungsi sosial serta berfokus kpd aktiviti dan keperluan individu. 3. Pelaksanaan kurikulum - Kaedah pengajaran, bahan dan sumber kursus pengajaran, unit perancangan dan rancanganpengajaran. 4. Penilaian kurikulum

1. Konsep yang dibentuk adalah lebih kepada penilaian. 2. Ciri-ciri yang perlu dipertimbangkan adalah: * dengan menekankan perkembangan kanakkanak secara berterusan * dengan menekankan cara hidup yang demokratik * masyarakat yang salah anggap bahawa sekolah hanyalah tempat untuk menerap, mendidik dan menghasilkan ilmu dan idea berbagai-bagai. * pentadbiran yang dapat mengurus dengan berkesan dan fleksibel. * berkaitan dengan matlamat peribadi sosial yang memperlihatkan tentang matlamat sekolah adalah untuk mempertingkatkan mutu kehidupan yang berorientasikan peningkatan keupayaan individu pelajar. * untuk membentuk arah kendiri, iaitu sekolah memberikan tumpuan yang lebih kepada arah kendiri pelajar. * sekolah jenis ini adalah untuk memupuk dan meningkat tahap pencapaian intelek pelajar dari peringkat kanak-kanak. * sekolah adalah bertanggungjawab ke arah pencapaian yang tinggi terutamanya dalam intelek.

Pertimbangan yang perlu dipertimbangkan untuk mereka bentuk kurikulum berorientasikan individdu: 1. Memberi kebebasan kepada guru daripada ikatan reka bentuk tertentu yang telah ditetapkan. 2. Reka bentuk mata pelajaran (kurikulum disusun berdasarkan kepada subjek) - pelajar haruslah menguasai isi dengan kaedah pengajaran berpusatkan aktiviti verbal. 3. Reka bentuk aktiviti (reka bentuk kurikulum disusun berdasarkan minat pelajar secara psikologi) - fokus utamanya ialah perkembangan sepenuhnya pelajar, kaedah asas pengajarannya ialah penyelesaian masalah dan pelajar merupakan fokus utamanya. 4. Reka bentuk 'core' atau keutamaan dalam penyediaan kurikulum (reka bentuk ini disusun mengikut keperluan masalah sosial dan strukturnya berkisar kepada tema penghidupan sosial) - guru berperanan membantu pelajar mengadaptasi dunia sekeliling dan kaedah yang digunakan ialah kaedah penyelesaian masalah. 5. Reka bentuk kurikulum yang berterusan iaitu merupakan reka bentuk kurikulum yang bersambungan antara subjek. 6. Faktor kemanusiaan

Sekolah Humanistik / Kemanusiaan

Reka bentuk kurikulum berorientasikan individu dalam model humanistik

PENENTUAN OBJEKTIF PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN


Tyler memberikan 5 pendekatan untuk menentukan objektif p&p, iaitu: i. Mengkaji pljr sbg sumber objektif - mengesan apakah perubahan yg perlu diusahakan agar pendidikan bersesuaian dgn perubahan masa dan tempat pljr mengikuti pendidikan. ii. Mengkaji cara hidup di luar sekolah - menentukan apakah pengetahuan, kemahiran, sikap dan kebolehan yg diperlukan oleh masyarakat yg dapat dilaksanakan melalui pendidikan. iii. Mengkaji cadangan yang telah dikemukakan oleh pakar m/pelajaran - pakar digunakan sebagai penjana idea utk membentuk objektif pendidikan. - persoalan yg timbul i) apakah sumbangan m/pelajaran mereka utk memdidik generasi muda yg bkn berniat hendak menjadi ahli dlm bidang ini? ii) apakah sumbangan m/pelajaran mereka kpd org ramai? iv. Menggunakan falsafah utk memilih dan menentukan objektif - dlm konteks Malaysia, jika ahli masyarakatnya memahami, menghayati serta menjadi seperti mana yg dihasratkan dlm FPK dan mengamalkan Rukun Negara seseorg itu akan menjadi ahli masyarakat yg unggul yg dikehendaki oleh masyarakat Malaysia. v. Menggunakan psikologi pembelajaran utk memilih dan menentukan objektif - objektif pendidikan adalah perlu kerana objektif pendidikan merupakan satu matlamat pendidikan yang perlu dicapai melalui proses pembelajaran. Objektif pendidikan perlu mengikut turutan yg logik dan sesuai. Cth: Matematik KBSR - pelajar didedahkan dgn penulisan angka, pembilangan dan menyatakan nilai tempat serta menguasai kemahiran dalam ke empat-empat operasi pengiraan. Kemahiran ini menjadi asas kpd peringkat pembelajaran merekod dan membaca sekumpulan data dlm bentuk jadual dan graf pd peringkat yg lebih tinggi. Matematik KBSM - pelajar menggunakan operasi matematik pada tahap yg lebih tinggi dan merupakan lanjutan drpd pengetahuan peringkat rendah. Pendekatan yg dicadangkan oleh Kerr utk menentukan objektif pendidikan ialah pendekatan Beevers, iaitu: i. Melibatkan proses membentuk beberapa pernyataan objektif yg memberi tumpuan kpd perubahan perlakuan yg diharapkan dlm satu proses pendidikan. ii. Mereka yg terlibat dlm bidang pendidikan akan menentukan dan menyenaraikan objektif mengikut keutamaan. Terdapat 2 masalah yg timbul apabila melaksanakan pendekatan Beever berbanding pendekatan Tyler, iaitu: i. Untuk menentukan bahawa pernyataan yg dibentuk itu merupakan pernyataan objektif yg dikehendaki, pendekatan ini memerlukan proses tertentu, iaitu proses keesahan dan kebolehpercayaan. (penyelidikan perlu dijalankan dan mengambil masa yang panjang) ii. Berhubung dgn mereka yg perlu memilih dan menyenaraikan objektif, hanya para pendidik atau ahli pendidik sahaja yg mempunyai kefahaman tentang bagaimana proses pendidikan itu berlaku dan kesesuaiannya dlm sesuatu sistem pendidikan.

Asas penentuan objektif pendidikan

Objektif pembelajaran

Objektif pembelajaran merupakan pernyataan matlamat yg diharapkan dapat dicapai selepas suatu proses pengajaran dijalankan. Masa utk mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran adalah lbh pendek berbanding masa untuk mencapai matlamat objektif pendidikan. Cth: dalam objektif pembelajaran, penguasaan 3M diberi keutamaan utk mengelakkan pelajar menjadi buta huruf, lemah utk berkomunikasi atau sukar utk menyelesaikan masalah. Keadaan ini akan menyebabkan objektif pendidikan tidak tercapai apabila pelajar meninggalkan sistem pendidikan.

Penentuan objektif pembelajaran

Pertimbangan yang perlu untuk menentukan objektif pembelajaran: i. Melalui kefahaman objektif pendidikan Taxonomy Bloom, iaitu berdasarkan aras kemahiran yg telah ditentukan tahapnya. ii. Berdasarkan matlamat pembelajaran dlm aspek pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis dan penilaian. iii. Berasaskan bidang kognitif, afektif dan psikomotor juga perlu diberi perhatian. iv. Berasaskan pengalaman mengajar yg membolehkan seseorg guru membentuk objektif pembelajaran drpd kandungan pengajaran, kaedah dan aktiviti pengajaran. v. Untuk menentukan objektif pembelajaran, guru juga boleh bertanya pada diri sendiri 2 soalan utama, iaitu: - mengapakah kandungan m/pelajaran ini diajar? mengapakah sesuatu aktiviti itu dipilih sbg aktiviti pengajaran? vi. Tidak semua objektif pembelajaran mengikut kandungan m/pelajaran yg diajar dan keadaan pelajar belajar.

Proses pemilihan objektif pembelajaran

Persoalan yg dikemukakan Gronlund dapat dijawab dgn penerangan berikut: i. Pendidik perlu merujuk kpd pakar m/pelajaran iaitu, org yg menentukan kandungan dlm sesuatu m/pelajaran. (pendidik blh merujuk kpd pakar subjek di sekolah spt ketua bidang, ketua panitia) ii. Objektif yg dibina perlu menuju kpd perseimbangan antara objektif-objektif yg ada dlm taksonomi pembelajaran iaitu bidang kognitif, afektif dan psikomotor. iii. Pendidik perlu mengandaikan bhw murid-murid mempunyai kebolehan yg berlainan dan pendidik perlu memikirkan kaedah yg sesuai utk kumpulan murid tersebut. iv. Pendidik perlu mengandaikan setiap sekolah mempunyai falsafah masingmasing dan pengajaran mengarah kpd falsafah tersebut. v. Objektif pembelajaran yg dibentuk hendaklah berharmoni dgn prinsip-prinsip pembelajaran spt kesediaan, motivasi dan minat serta proses pemindaha ilmu yg hndk disampaikan kpd pelajar.

Kelemahan Model Objektif

Penentuan objektif pada peringkat awal menghalang pendidik drpd mengambil peluang utk bergerak berasaskan keperluan krn apa yg perlu dilakukan selalunya terbatas dgn pengisian utk memenuhi kehendak objektif. Pengukuran bererti pelakuan yg dpt diukur secara objektif dan secara mekanikal , manakala pendekatan objektif tidak terlibat dgn kemanusiaan. Model objektif bersifat tidak demokratik krn dirancang lbh awal hasil yg sepatutnya diperolehi slps pljr melalui sesuatu proses pengajaran. Eisner dan Vallance menjelaskan 4 kelemahan model objektif: i. dalam model objektif tidak dibincangkan bhw ada antara objektif tidak boleh dicapai atau setakat mana jangkaan hasil pendidikan blh dicapai melalui proses pendidikan. ii. bagaimanakah cara-cara isi m/pelajaran yg dipilih mempengaruhi kenyataan objektif pendidikan tdk dibincangkan scr mendalam. iii. kekeliruan telah berlaku dr segi penggunaan objektif, iaitu ada yg terus menggunakannya sebagai piawai pengukuran sedangkan objektif sepatutnya digunakan sbg kriteria utk menentukan apa yg perlu dicapai dlm pendidikan. iv. model objektif tidak membandingkan dari segi kehendak-kehendak yg logik berhubung hasil akhir atau dari segi syarat-syarat psikologi utk pbntkan kurikulum. Walaupun dikritik namun objektif pendidikan merupakan asas kpd pendidik utk mengorganisasikan proses pendidikan. Objektif pendidikan membantu pendidik merancang dan menentukan aktiviti yg sesuai tanpa menghalang kreativiti pendidik.

PENENTUAN KANDUNGAN KURIKULUM

Pengenalan

Sudut pandangan Islam, Hassan Langgulung menyatakan bahawa ilmu adalah satu keseluruhan yang mutlak. Ilmu terbahagi kepada 3 iaitu: i. kata yg diwahyukan ii. ilmu atau bidang yg meliputi kajian ttg manusia sbg individu dan anggota masyarakat cthnya dlm bdg psikologi, sosiologi, sejarah dan sebagainya. iii. bidang yg mengkaji alam tabii seperti biologi dan botani. Ketiga-tiga ilmu di atas perlu ada dlm kurikulum scr eksplisit dan implisit. Kurikulum tersembunyi berlaku apabila sesuatu kebaikan dlm p&p itu disampaikan kpd pelajar dgn secara tidak dirancang tetapi membantu kesempurnaan proses pendidikan

Kurikulum pendidikan

Kurikulum merupakan pendukung matlamat dan dasar kerajaan. Kandungan dalam sesuatu kurikulum dilihat dari 2 aspek: i. aspek umum - melihat kpd beberapa m/pelajaran yg merangkumi suatu kurikulum. cthnya - KBSR, kelompok manusia dan alam sekitar ialah m/pelajaran sains, pendidikan Islam, pendidikan moral dan kajian tempatan. ii. aspek satu mata pelajaran - melihat isi-isi dalam satu m/pelajaran yg merupakan sebahagian daripada kurikulum keseluruhannya. cthnya m/pelajaran bahasa, sains, matematik dll ada dlm kurikulum kini, KBSR dan KBSM. Setiap m/pelajaran dilaksanakan proses p&p berdasarkan sukatan pelajaran yg disediakan oleh Kementerian Pelajaran.

1. Perlu ada perseimbangan antara unsur kognitif, afektif dan psikomotor ke arah pembinaan insan yang seimbang. 2. Faktor politik seperti peristiwa 13 Mei 1969 membawa kpd perubahan pendidikan dgn penekanan kurikulum pendidikan sivik. 3. Kebanyakan kandungan kurikulum berpunca daripada 2 pendekatan iaitu: # Pemusatan pd pelajar. # Pemusatan pd disiplin atau subjek. 4. Kedua-dua pendekatan ini dipelopori oleh John Dewey dan Jerome Bruner. # John Dewey - kurikulum merupakan ciptaan sosial, iaitu pendidikan merupakan kaedah asas bg reformasi masyarakat. # Jerome Bruner - kandungan kurikulum perlu berasaskan disiplin iaitu kurikulum perlu dipusatkan kpd disiplin. 5. Mengenali dan mendalami m/pelajaran boleh mengembangkan minda pelajar, memahami, meninjau dan menukar keadaan alam persekitarannya.

1. Kriteria kegunaan - melihat kpd perkara yg digunakan secara meluas dlm kehidupan harian. (bhs yg biasa digunakan oleh kanakkanak dlm beberapa konteks sesuai dimasukkan dlm kurikulum bhs) 2. Kriteria kesewarjagatan - ditaksifkan mengikut skop geografi iaitu jika satu kandungan penting di beberapa tempat, kandungan itu juga adalah penting di tempat lain. (pengetahuan mengenai kemanusiaan, kerajaan, undang-undang kehidupan dll) 3. Kriteria pulangan maksimum - kriteria ini bermaksud pada darjah/tingkatan manakah kandungan ini paling berkesan dari segi pembelajaran - i. peringkat mitos - umur 4-10 thn ii. peringkat romantis - umur 8- 15 thn iii. peringkat falsafah - umur 14- 20 thn iv. peringkat ironis - umur 19 hingga dewasa - dlm sistem pendidikan ngr, pendidikan pelajar adalah berasaskan umur. 4. Kriteria kekurangan 5. Kriteria kesusahan - terdpt perkara yg blh diajar di sekolah dan ada pula blh diajar di rumah. 6. Kriteria membantu hidup - cthnya utk mengelakkan kemalangan seseorg itu perlu mengetahui dan mengenal pasti keadaan2 yg blh membahayakan dirinya dan org lain. 7. Kriteria kesesuaian - melibatkan perkara2 sensitif yg perlu dimasukkan. 8. Kriteria kualiti 9. Kriteria minat - menekankan sama ada kurikulum blh menggalakkan pelajar mempunyai minat utk bljr atau menghadkn pembelajaran mereka.

Pemilihan kandungan kurikulum

Kriteria pemilihan isi kandungan

PENGAJARAN DALAM KURIKULUM

Tujuan pengajaran

Tujuan aktiviti pengajaran adalah mewujudkan pembelajaran dan aktiviti pengajaran itu disengajakan atau dirancang utk mengajar. Hirst, terdapat 4 perkara yg menjelaskan pengajaran, iaitu: i. Suatu aktiviti yg mempunyai tujuan ii. Sifat-sifat spesifik aktiviti yg boleh dilihat iii. Aktiviti yg mewujudkan pembelajaran iv. Aktiviti yg disengajakan

Peringkat pengajaran
Proses pengajaran Pembentukan Struktur Perancangan aktiviti sosial dalam pengajaran dalam penggubalan dan pengajaran tugasan pembelajaran Struktur kognitif dalam penggubalan aktiviti

Proses pengajaran

Melihat kpd aktiviti pengajaran yg akan berlaku Peringkat sebelum proses pengajaran ialah i. peringkat perancangan ii. peringkat amali/aktiviti iii. peringkat penilaian pencapaian Ketiga-tiga peringkat ini melibatkan keputusan yg dibuat oleh guru bukan lagi oleh perancang kurikulum.

Perancangan dalam pengajaran

Boleh dirancang pada peringkat makro, mikro, semasa pemilihan aktiviti pengajaran, pemilihan kaedah pengajaran, pemilihan kriteria penilaian dan peningkatan mutu pengajaran. Perancangan boleh diperincikan dengan membentuk objektif pembelajaran yg lebih spesifik, mengkaji ciri-ciri pengajaran dari segi kandungan dan keserasiannya dengan kebolehan pelajar. Kriteria perancangan pengajaran mesti selari dengan objektif umum kurikulum.

Pembentukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Prinsip membentuk aktiviti mempunyai 3 dimensi, iaitu: i. Tugasan aktiviti, iaitu yg menyentuh sesuatu yg perlu dilakukan oleh pelajar dalam aktiviti yg telah ditentukan ii. Struktur Sosial tugasan, iaitu yg melihat apakah perhubungan yg perlu ada antara pelajar dengan pendidik dlm aktiviti ini iii. Struktur kognitif tugasan, iaitu yg menggambarkan bentuk pengetahuan atau maklumat yg disampaikan melalui aktiviti Kebolehan menyelesaikan tugasan yg ditetapkan dipanggil tugas kriterion dan tugas sampingan kepadanya dipanggil tugas maieutik. Cthnya, aktiviti menulis adlh tugas kriterion manakala ketepatan ejaan dlm penulisan adlh tugas maieutik.

struktur kognitif dalam penggubalan aktiviti

1. Perlu mengambil kira faktor ruang kelas untuk membuat aktiviti. 2. Perlu menimbangkan sama ada perlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri dlm masa melakukan tugas. (sama ada masa yg disediakan mencukupi utk pelajar-pelajar berinteraksi) 3. Pendidik perlu menentukan sama ada pelajar perlu melakukan tugasan secara individu atau kumpulan. 4. Pelajar perlu dijelaskan tentang proses penilaian, iaitu menentukan siapakah yg menilai tugasan atau aktiviti pelajar dan juga kriteria yg digunakan utk menilai aktiviti pelajar tersebut.

1. Penggubalan aktiviti menitikberatkan 2 aspek, iaitu: - Penggubal perlu melihat keselarian aktiviti dengan disiplin mata pelajaran ataupun yg dikenali sbg parent enterprise. - Penggubal perlu melihat proses mendapatkan maklumat yg ada pada murid iaitu penggubal aktiviti perlu meneliti apakah elemen penting dlm sesuatu m/pelajaran. 2. Konsepsi m/pelajaran dilihat drpd aspek struktur m/pelajaran, skop m/pelajaran dan falsafah m/pelajaran. (penggubal perlu melihat konsepsi m/pelajaran utk menggubal aktiviti) 3. Konteks Malaysia, KPM menyediakan buku-buku panduan khas utk guru yg mana buku-buku panduan ini mengandungi cadangan-cadangan pengajaran yg perlu dilaksanakan oleh para pendidik.

Struktur sosial dlm penggubalan tugasan

Membentuk sistem pengajaran

Pendekatan sistem pengajaran dipengaruhi oleh faktor peningkatan kefahaman tentang perbezaan individu, sains tingkah laku dan teori pembelajaran dan sains fizikal yang mempengaruhi perkembangan teknologi. Peringkat-peringkat untuk memilih pendekatan sistem pengajaran: i. Mengenai penentuan keperluan, matlamat dan kepentingannya. (penentuan keperluan dan matlamat pendidikan diperolehi melalui jurang perbezaan antara harapan yg tlh ditentukan oleh masyarakat) ii. Melihat kpd proses menilai keupayaan sumber, halangan dan kebolehan sistem melaksanakan penyebaran. (mewujudkan dan memastikan kebolehan sistem pelaksanaan penyebaran) iii. Melibatkan reka bentuk kurikulum iaitu dari aspek penentuan skop dan urutan kursus. (hasil pada peringkat ini terdapat beberapa set objektif kursus dan kemahiran yg harus dikuasai oleh seseorg pelajar mengikut tahun, semester atau thp kemahiran) iv. Pendekatan sistem melibatkan penentuan struktur dan urutan kursus. (dlm peringkat ini tumpuan kpd usaha menggabungajalinkan atau mengintegrasikan antara ilmu dgn kemahiran berdasarkan objektif kurusu yg ditetapkan pd peringkat 3 dijalankan) v. Pemilihan objektif kursus dilaksanakan. (3 cara menganalisis objektif iaitu pertama melalui cara memproses maklumat, kedua klasifikasi mengikut latihan dan ketiga menerusi cara situasi pengajaran ) vi. Melibatkan pernyataan objektif tingkah laku. vii. Pendekatan sistem melibatkan penyedian modul. (modul dibina utk memudahkan dan memastikan objektif tingkah laku dicapai) viii. Pendekatan sistem melibatkan pembinaan dan pemilihan bahan atau media yang digunakan dalam pengajaran. (pada tahap ini, panduan dan specifikasi bahan yang berkaitan dibina. proses ini byk membantu golongan pelaksana kurikulum) ix. Pendekatan sistem melihat kpd penilaian pencapaian murid. (penilaian murid melibatkan perolehan bukti terhadap perubahan tingkah laku para pelajar, pendidik memerlukan kaedah yang sesuai untuk melakukan penilaian iaitu penilaian formatif atau sumatif)

PENILAIAN KURIKULUM

Pengenalan

Penilaian formatif - proses menilai kurikulum dari segi aspek kurikulum seperti objektif Penilaian sumatif - proses menilai suatu aktiviti bagi mengesan setakat mana objektif yang ditentukan telah tercapai. Cronbach menjelaskan bhw terdapat 3 jenis keputusan apabila sesuatu penilaian telah dilakukan, iaitu: i. Memperbaiki kursus, iaitu berkaitan dgn penentuan apakah jenis kaedah pengajaran yg sesuai, apakah jenis peralatan yg sesuai dan di bidang apakah perubahan perlu dilakukan? ii. Keputusan ttg individu yg dilihat dari segi mengenalpasti kehendak pelajar utk merancang kaedah pengajaran yg sesuai bg mereka. iii. Menentukan peraturan pentadbiran yg melihat setakat mana baiknya sistem persekolahan dan juga menentukan setakat mana baiknya usaha guru di sekolah dlm melaksanakan dan menterjemahkan kurikulum yang digunakan. Scriven menyatakan bhw penilaian adalah aktiviti mengumpul dan menyatukan data pelakuan serta mengaitkannya dgn tujuan yg telah ditetapkan utk dibuat perbandingan. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) KPM merupakan bahagian yg memainkan peranan utama utk melihat perkembangan yg berlaku.

Model penilaian kurikulum


Model objektif Model Stake Model holistik Model illuminatif
Model konteks, input, proses dan produk (CIPP)

1. Model yg berbentuk terus atau langsung. 2. Penilaian berasaskan kpd tujuan kurikulum dan melihat kpd apa jua yg dijelmakan dlm pelakuan yg dpt dan boleh dilihat iaitu hasil yg diharapkan drpd pelajar. 3. Penilaian menekankan kejayaan dan kegagalan. 4. Penilaian berdasarkan model objektif tidak mengendahkan pemahaman dalam proses pendidikan.

1. Corak penilaian pendidikan menyeluruh. 2. Memberikan penekanan kepada beberapa kontingensi, iaitu latar belakang, aktiviti di dlm bilik darjah dan hasil para ilmuan. 3. Data yg tkumpul tbahagi kepada 3, iaitu: i. Antecedent keadaan yg terdapat sblm berlakunya p&p yg berhubungan dgn hasil. ii. Transaksi melihat interaksi yg berlaku antara guru dan murid, murid dgn murid lain. iii. Hasil maklumat yg telah dikumpulkan yg termasuk pengukuran yg diperolehi akibat kesan pengajaran. 4. Matlamat pnilaian yg bebas.

1. Penilaian dlakukan mengikut kajian kes. 2. Model ini mlihat kesan atau akibat pembaharuan atau inovasi. 3. Setiap sekolah mempunyai persekitaran yg berbeza dan penggunaan kurikulum secara berbeza-beza. 4. W/pun mgunakn kurikulum yg sama namun hasilnya tidak semestinya sama. 5. Pendekatan holistik mendefinisikan pnilaian pndidikan sbg satu proses memikirkan, mdptkan dan meyalurkan maklumat utk mbuat keputusan dlm bdg pnddkn thdp suatu projek pendidikan.

1. Untuk menerangkan kpd pembaca tentang suatu program. 2. Penilaian bercorak penerangan ini berparadigma bhw pengukuran hasil pnddkn digantikan dgn kajian scr intensif program pnddkn yg menyeluruh. 3. Alat-alat yg dgunakan utk mengumpul data bg tujuan penerangan ialah pemerhatian, temu duga dgn responden tmasuk pljr, guru, pentadbir dan mrk yg tlibat dgn dunia pddkn. 4. Model penilaian ini mementingkan konsep sistem pengajaran dan keadaan pembelajaran.

1. Penilaian ke atas 4 aspek bg sesuatu program, iaitu konteks, input, proses dan produk. 2. Penilaian konteks adalah penilaian ke atas perkara atau hal yg berkaitan dgn rasional & objkf. 3. Penilaian input menumpukan kpd perkara mengenai isi dan yg berkaitan dgnnya spt buku teks. 4. Penilaian proses menumpukan kpd kaedah pengajaran yg dilakukan. 5. Penilaian produk ialah penilaian hasil drpd pelaksanaan program tersebut.

Model objektif

Model illuminatif

Model Stake

Model holistik

Model CIPP

PENYEBARAN KURIKULUM

3. Taraf kefahaman para pengajar mengenai seluruh aspek kurikulum yg hendak diajar. 2. Masalah masa dan jarak yg jauh di antara KPM dgn sekolah menyebabkan kurikulum lambat tiba (penyelesaianpenyebaran scr berperingkat)

4. Penyediaan saluran maklum balas yg memuaskan (saluran khas perlu disediakan utk kedua-dua pihak bertukar maklumat)

5. Faktor ekonomi kerana proses penyebaran kurikulum perlulah dilaksanakan dgn kos yg paling minimum dan dpt diterima dgn cepat

1. Keaslian kurikulum tdk tercemar dlm proses penyebaran kurikulum

Faktor penyebaran kurikulum

6. Proses penyebaran memudahkan kurikulum dpt difahami oleh pengajar serta diterima oleh mereka dan masyarakat setempat

- proses penyebaran kurikulum 1. penyebaran terus


Penyebaran terus blh dilaksanakan jika kurikulum yg hendak disebarkan itu hanya melibatkan bahagian dan sekolah tertentu sahaja.

GURU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM IBU BAPA

2. PENYEBARAN PERANTARAAN KUMPULAN PERANTARAAN PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM Kakitangan Sumber, Jurulatih Utaman atau Jawatankuasa Daerah GURU

IBU BAPA

3. PENYEBARAN KUMPULAN
- Kurikulum yg dirancang adalah khusus serta melibatkan jumlah pelajar yg kecil. - Ciri begini mengakibatkan tidak berlakunya aktiviti penyebaran kurikulum secara meluas. - Contohnya, dalam panel mata pelajaran Sejarah di sekolah, apabila pembentukan dan aktiviti pengajaran dilakukan oleh sekumpulan guru yang berkaitan dengan panel mata pelajaran yang sama, penyebaran akan berlaku dalam kumpulan pembentuk dan pengajar itu sendiri serta kumpulan pelajar yang mengikuti sesuatu bidang ilmu.

AHLI PEMBENTUKAN KURIKULUM PELAJAR IBU BAPA DAN PIHAK LAIN

AHLI-AHLI PENGAJAR

4. penyebaran gabungan
- Merupakan gabungan ciri-ciri proses penyebaran terus dan perantaraan.

GURU

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

KUMPULAN PERANTARA

IBU BAPA

5. PENYEBARAN PILIHAN

GURU

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

KUMPULAN PERANTARA

IBU BAPA

PEMBAHARUAN DAN PERUBAHAN KURIKULUM

3. Dasar kerajaan - pendidikan medium utk mencapai negara maju - cth. bljr Math & Sains dlm BI utk persediaan kpd generasi baru utk berdaya saing 2. Kehendak masyarakat

4. Idea-idea baru - idea baru dtg drpd cendiakawan tempatan dan luar negara

1. Perkembangan ilmu. - melibatkan sesuatu disiplin ilmu yg mengalami proses penambahbaikan - cth. penggunaan komputer sbg bhn bantu mengajar

Faktor pembaharuan kurikulum

5. Kelemahan kurikulum sedia ada - kekurangan yg memerlukan ia diganti atau diperbaiki - cth. KSLR kpd KBSR KSLM kpd KBSM

- Jenis-jenis pembaharuan dan perubahan kurikulum

Perubahan Homeostatik
1. Berlaku bila-bila masa dengan mengambil kira keperluan semasa utk membuat perubahan. 2. Cth: Penggunaan bhn bantu mengajar yg berasaskan teknologi blh menjadikan penyampaian lbh berkesan berbanding dgn kaedah tradisional. 3. Perubahan dan pembaharuan ini berlaku sepanjang masa bergantung kpd inisiatif dan kreativiti guru.

Perubahan Perkembangan
1. Perkembangan masyarakat yg memerlukan beberapa pembaharuan kpd kurikulum yg telah dibentuk. 2. Cth: M/pelajaran seni perusahaan telah digantikan dgn m/pelajaran pendidikan teknik dan vokasional yg lebih menepati kehendak-kehendak pelanggan luar iaitu masyarakat.

Perubahan Neomobilistik
1. Pembaharuan yg berlaku akibat faktorfaktor luaran spt perkembangan ilmu dan penemuan teori baru, prinsip baru atau penciptaan teknologi terutamanya dlm bidang pendidikan. 2. Cth: Mengambil teori pendidikan, teori pengurusan dan penggunaan teknologi maklumat dlm pendidikan utk menjadikan pendidikan lebih berkualiti. 3. Pembaharuan seperti ini adalah penting untuk mendapat pengiktirafan antarabangsa dlm era globalisasi.

Perubahan Metamophistik
1. Perubahan yg sgt besar kerana sekurang-kurangnya sebahagian besar elemen-elemen dlm kurikulum ditukar. 2. Cth: M/pelajaran sains dan matematik diajar dlm BI utk melahirkan produk dr sistem pendidkan yg berdaya saing dlm era globalisasi.

Perubahan semasa yg mempengaruhi kurikulum


Keperluan m/pelajaran tertentu spt Pendidikan Moral, Pendidikan Teknologi Maklumat dan pendidikan bahasa sering diberi perhatian oleh masyarakat. (membekalkan ahli masyarakat yg serba lengkap) Sistem peperiksaan dan bentuk persijilan yang dianugerahkan utk mendpt peluang pekerjaan. (di Malaysia- konsep persijilan terbuka yg membolehkan pelajar memilih bidang yg mereka ingin ceburi) Projek pendidikan seperti mewujudkan sekolah wawasan dan sekolah bestari merupakan pendekatan utk mewujudkan suasana yg harmoni dlm masyarakat majmuk. Penyemakan semula kurikulum mengikut tempoh tertentu perlu utk memastikan proses pendidikan adalah berkualiti sepanjang masa.

Kepimpinan dan perubahan kurikulum


Pengetua - berperanan mencorakkan kemajuan akademik Kepimpinan ibu pejabat - melihat kepada kakitangan pihak pengurusan di ibu pejabat - jika perubahan melibatkan bahan pengajaran baru. maka pihak ibu pejabat seharusnya mengedarkan bahan tersebut kpd guru-guru di sekolah - sokongan bentuk kewangan bg menjalankan latihan agar guruguru menjadi pakar dlm sesuatu bidang baru. Pemimpin projek kurikulum - pemimpin projek mesti mempunyai keyakinan dan menghormati guru-guru yang melaksanakan perubahan tersebut - pemimpin projek mesti jelas dgn matlamat projek tersebut dijalankan dan memberikan penerangan kpd guru-guru tentang bagaimana perubahan tersebut memberi kesan terhadap amalan pengajaran mereka.

Pendekatan yg menggalakkan dan menjayakan proses perubahan kurikulum


Pendekatan Latihan - Memberi kemahiran yg diperlukan melalui latihan dlm perkhidmatan, bengkel dan kaunseling individu - Cth: kursus ETEMS utk m/pelajaran Math dan Sains Pendekatan Contoh - Menjadikan kejayaan rakan sebagai contoh utk mengubah teknik pengajaran Pendekatan Logik - Pendekatan ini beranggapan bhw seseorg yg belum menerima pembaharuan kurikulum tidak faham ttg perubahan tersebut. - Pegawai dari pusat kurikulum, guru sumber, jurulatih utama dan ketua panitia dipertanggungjawabkan utk memberikn penjelasan yg rasional kenapa blaku prubahan. Pendekatan Birokratik - Menggunakan pengaruh kuasa utk melakukan perubahan Pendekatan Penggabungan - Mgunakn pengaruh persatuan