Anda di halaman 1dari 5

Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Seni Bahasa dan Sastera dalam Pendidikan Pemulihan (Language Art and Literature in Remedial Education) PKP 3117 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua

1. Menghuraikan konsep keindahan bahasa pelbagai genre. 2. Memilih unsur-unsur bahasa yang santun dalam aktiviti lisan dan
penulisan dalam kelas pemulihan. 3. Mengaplikasi kemahiran penggunaan bahasa mengikut konteks dalam situasi formal dan tidak formal. 4. Menganalisis ciri-ciri genre sastera Melayu yang sesuai untuk kelas pemulihan. 5. Mempamerkan amalan nilai murni dalam aktiviti berbahasa.

Sinopsis

Kursus ini menghuraikan ciri, bentuk, dan fungsi penggunaan bahasa yang indah dalam karya kesusasteraan Melayu berbentuk prosa tradisional dan moden juga puisi tradisional dan moden. Kursus ini menekankan perkaitan karya kesusasteraan dengan pembinaan penguasaan kemahiran berbahasa yang baik dalam kalangan kanakkanak pemulihan. This course explains the traits, forms and functions of poetic language use in Malay literature that cover prose and poetry,traditional and modern. Itemphasizes the relationship between literary texts and the development of language acquistion skills among remedial learners.

1
Berkuat kuasa mulai Januari 2007

Tajuk 1

Kandungan Pengenalan kepada aspek penggunaan bahasa yang indah dalam karya sastera Melayu Prosa dan Puisi o tradisional o moden o kepentingan dan kaitannya dengan pembinaan kemahiran bahasa yang baik dalam kalangan kanakkanak pemulihan Prosa Tradisional o Konsep o Jenis-jenis (lisan dan tulisan) o Fungsi o Ciri-ciri o Gaya Bahasa

Jam

Jenis Prosa Tradisional Cerita Penglipur Lara o Konsep o Ciri-ciri o Jenis-jenis o Gaya bahasa Jenis Prosa Tradisional Cerita Binatang Cerita Jenaka o Konsep o Ciri-ciri o Jenis-jenis o Gaya bahasa Jenis Prosa Tradisional Mitos Lagenda o Konsep

2
Berkuat kuasa mulai Januari 2007

Tajuk

Kandungan

Jam

o
o o 5

Ciri-ciri Jenis Gaya bahasa

Prosa Moden o Konsep o Ciri-ciri o Jenis-jenis o Gaya Bahasa Prosa Moden Cerita/Novel Kanak-kanak Cerpen o Konsep o Ciri-ciri o Struktur binaan cerpen dan cerita/novel kanak-kanak o Gaya bahasa Prosa Moden Drama Kanak-kanak o Konsep o Ciri-ciri o Gaya bahasa dan penulisan Prosa Moden Biografi o Konsep o Ciri-ciri o Jenis o Gaya bahasa Pantun o

o
o o 10 Syair o o o o

Struktur Ciri-ciri Fungsi Gaya bahasa Struktur Fungsi Ciri bahasa Gaya bahasa

3
Berkuat kuasa mulai Januari 2007

Tajuk 11 Gurindam/Seloka o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Gaya bahasa Nyanyian Rakyat o Struktur o Fungsi o Ciri bahasa o Aktiviti/Amali Sajak o o o o 14 Struktur Fungsi Ciri bahasa Aktiviti/Amali

Kandungan

Jam

12

13

Pembinaan bahan rangsangan pengajaran pemulihan kanak-kanak berdasarkan bahan sastera. Pembinaan Rancangan Pengajaran Harian Pemulihan berdasarkan bahan rangsangan yang dibina. Jumlah

3 2 45

15

Penilaian

Kerja Kursus Peperiksaan

50% 50%

Rujukan Asas

Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. (2002). Koleksi Terindah Peribahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Sdn. Bhd. Harun Mat Piah. (2004). Puisi Melayu Tradisional, Nasihat dan Pengajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Harun Mat Piah et.al,. (2006). Kesusasteraan Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

4
Berkuat kuasa mulai Januari 2007

Nik Hassan Basri b. Nik Ab. Kadir. (2005). Citra Komsas. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Rujukan Tambahan

Abdul Hamid Mahmood. (2006). Penyerapan Nilai Murni dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Perguruan Sultan Idris. Ab. Rahman Ab. Rashid dan Wan Som Mamat. (1995). Bahasa Melayu: Bahasa dalam Komunikasi dan Proses Komunikasi. Petaling Jaya: Longman. Aripin Said.(2003). Compact Disc Lagu Rakyat. Kementerian Kebudayaan Kesenian Dan Pelancongan Malaysia. Che Zainon Omar et. al. (2004). Modul Pengajaran dan Pembelajaran Komsas Tingkatan 4 dan 5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dharmawijaya.(1987). Tanggapan dan Kaedah Pengajaran Puisi. Petaling Jaya:International Book service. Nik Naemah bt. Ibrahim. (2006). Sejarah dan Kritikan Sastera. Shah Alam: SNP Panpac (M) Sdn. Bhd. Nik Safiah Karim, Farid M. Onn et.al. (2006). Tatabahasa Dewan (Edisi Baharu). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Noriati bt. A Rashid. (2008). Kesantunan Orang Melayu dalam Majlis Pertunangan. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Perguruan Sultan Idris.

5
Berkuat kuasa mulai Januari 2007