TARLAC STATE UNIVERSITY K-12 TRAINING DISENYO NG PAGSASANAY PARA SA MGA GURO SA BAITANG 7-FILIPINO

ORAS 8:00-10:00 DAY 0 UNANG ARAW Pambungad na Palatuntunan IKALAWANG ARAW Katangian ng Wika at Panitikan sa Bagong Kurikulum (Mrs. L. Caasi) IKATLONG ARAW Mga Aralin, Teksto at Gawain sa Unang Markahan (Ms. J. Mendoza) MERYENDA Oryentasyon DEPEd Videos (Mrs. L. Caasi & Training Team) Mga Aralin, Teksto at Gawain sa Unang Markahan (Ms. J. Mendoza) PANANGHALIAN Ang K-12 Kurikulum (Mrs. F. Casco) Mga Lingguhang Tunguhin Unang Markahan (Ms. J. Mendoza) Mga Aralin, Teksto, at Gawain sa Ikalawang Markahan (Mrs. Morales) MERYENDA MLE: Standards Based K-12 Languages & Multi-literacies Curriculum (Mrs. Morales) *Mrs. Caasi Mga Lingguhang Tunguhin Ikalawang Markahan (Mrs. S. Morales) Mga Aralin, Teksto at Gawain sa Ikalawang Markahan (Mrs. Morales) Pakitang-Turo (Ikalawang Araw) Pagpuna (Mrs. Casco) Pakitang-turo (Unang Araw) Pagpuna (Mrs. Caasi) Pangwakas na Palatuntunan IKAAPAT NA ARAW Pagtataya (Ms. F. Casco) IKALIMANG ARAW Pakitang-turo (Ikatlo at Ikaapat na araw) Pagpuna (Ms. J. Mendoza & Mrs. S. Morales

MALIGAYANG PAGDATING

10:00-10:30

MALIGAYANG PAGDATING

10:30-12:00

MALIGAYANG PAGDATING

Mga Batayang Kakayahan (Mrs. L. Caasi)

Sistema ng Pagmamarka (Mrs. F. Casco)

Paglilinaw o Clearing House (Training Team)

12:00-1:00 1:00-2:30

PAGPAPATALA

PAGPAPATALA

2:30-3:00 3:00-5:00 6:00-7:00 (HAPUNAN)

PAGPAPATALA

PAGPAPATALA

*Facilitator

*Mrs. Casco

*Ms. Mendoza

*Mrs. Morales

*Training Team