Anda di halaman 1dari 48

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 39

IX-3 CC KHUNG NHN MT BNG, MT NG


Cc khung nhn l khng th thiu trong d n. Chng l c s thc hin cc cng vic: Quan st khi thit k v xy dng m hnh cng trnh. a vo t giy trong h s thit k. Lin kt cc thnh phn trong cng trnh. Kt xut thnh hnh nh tnh hoc ng.

Phn trc chng ta nghin cu cc khung nh 3D, trong phn ny chng ti gii thiu cc c tnh chung ca cc khung nhn 2D c to ra trong qu trnh thit k. Cc khung nhn ny cng l c s a vo bn v k thut v in ra giy.

IX-3.1 CC THIT LP CHUNG CHO CC KHUNG NHN M HNH


Trong qu trnh thi k ti cc bi trc, chng ta tip cn tng phn i vi cc t khung nhn c bn. Trong phn ny ti trnh by mt ton din hn. Cc khung nhn c lit k ti thanh trnh duyt. Khi m khung nhn no th cc thng s ca n c hin th ti thanh Properties bn cnh.

IX-3.1.1 T l khung nhn View Scale


1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Khi khung nhn ang m, nhn ti View Scale trn thanh Properties, cc t l hin ra. Chn t l cn thit.

Nguyn Vn Thip

40 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D Nu chn Custom, Scale Value 1: c kch hot. G mu s.

Nhn Apply, kt thc lnh.

2. Nhn tri chut vo nt Scale di y mn hnh, cc t l hin ra.

Nhn chn cc t l c sn hoc nhn Custom Nu nhn Customhp thoi hin ra cho t l v nhn OK.

IX-3.1.2 Nguyn tc hin th m hnh


tin vic lp h s thit k, trong mt s khung nhn chng ta cn hin th r nt cc m hnh thuc lnh vc no v d kt cu, in nc v.v, Revit cho chng ta cc phng n thc hin . Chn phng n ti thng s Discipline trn thanh Properties.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 41

1.

Architectural: hin th theo nguyn tc kin trc. Tt c cc loi m hnh c hin ra. Nguyn tc ny mc nh.

2.

Structural: cho hin cc m hnh kt cu. Cc i tng nh sn, tng khng c dng bng kt cu (structural) s n i.

Nguyn Vn Thip

42 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 3. Mechanical: hin cc m hnh c kh nh n, cc v dng nh v sinh, nh tm, ni t chung l cc m hnh th vin thu c th mc Mechanical Equipment hoc Specialty Equipment. Hnh di v d ti khung nhn 3D.

4. 5.

Electrical: hin cc m hnh thuc h thng in nh n, cm, ng dy v.v Coordinations: hin tt c cc m hnh theo ta .

IX-3.1.3 To vng nhn gii hn - Crop Regions


Cc gii hn ca mt khung nhn gm: Crop Region Visible: gii hn vng nhn m hnh. ng lin nt bn trong. Annotation Crop: gii hn vng ch thch. ng nt t bn ngoi.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 43

IX-3.1.3.1 Cho p dng gii hn vng nhn ca mt khung nhn


Cho p dng gii hn vng nhn bng mt trong cc cch sau: 1. 2. Chn phng n ti thanh Properties - Crop View: ON - hin th khung nhn theo gii hn. OFF - hin th ton b khung nhn, khung gii hn khng c tc dng. Nhn nt di y mn hnh: - hin th ton b khung nhn, khung gii hn khng c tc dng. - hin th khung nhn theo gii hn.

IX-3.1.3.2 Cho hin th hoc n khung gii hn


Cho hin th hoc n khung gii hn bng mt trong cc cch sau: 1. Nhn nh du ti thanh Properties: Crop Region Visible: ON - c hin th khung gii hn, OFF - khng hin th. Annotation Crop: ON - c hin th khung gii hn vng ch thch, OFF - khng hin th. Khung ny bnh thng khng hin th, ch khi no nhn vo khung gii hn m hnh th khung ny mi hin ra.

Nguyn Vn Thip

44 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 2. Nhn nt trn thanh cng c. Nu trng thi ang n, s hin ra v ngc li. Di y l hnh minh ha cc trng thi ni trn.

IX-3.1.3.3 Thay i kch thc khung gii hn vng nhn


1. 2. 3. Cho hin th khung gii hn. Nhn tri chut vo khung gii hn, cc nt kim sot hin ra. C hai cch cho kch thc khung gii hn nh sau: Nhn gi v r chut, kch thc vng nhn s thay i.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 45 Nhn nt Size Crop.

Hp thoi hin ra.

Thay i cc thng s. Nhn OK, kt thc hp thoi.

IX-3.1.3.4 Ct tch vng nhn


1. 2. Nhn tri chut vo khung nhn, cc nt kim sot hin ra. Nhn nt , khung nhn c tch lm hai phn, b phn gia.

3. 4.

, r chut di chuyn hai na li gn hoc xa nhau. Nhn, gi nt Kt qu khung nhn nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

46 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D

5. Hp nht khung nhn: Nhn, gi nt kim sot, r mt cnh ca na ny st n cnh ca na kia.

IX-3.1.3.5 V d p dng khung nhn gii hn


di. V d chng ta c khung nhn mt bng, mun ly mt khu vc m t chi tit nh hnh

Cch lm nh sau: 1. Cho hin th khung gii hn vng nhn v khung gii hn phn ch thch.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 47 2. Thu nh kch thc khung gii hn vng nhn nh hnh di.

3. Cho php p dng gii hn vng nhn. Cc m hnh ngoi khung gii hn b n i.

4. Cho n khung gii hn, chng ta c kt qu nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

48 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D

IX-3.1.4 Xoay hnh theo khung nhn


Khi chng ta xoay ng bao ( Crop region) khung nhn, hnh trong khung nhn cng xoay theo. 1. M khung nhn cn xoay. 2. Nu ng bao khung nhn khng hin ra, nhn nt thanh View Control. 3. Nhn tri chut vo ng bao khung nhn. 4. Ra lnh Rotate (phm tt RO). (Show Crop Region) trn

5. Thc hin vic xoay hnh nh cc i tng khc. 6. Khung nhn v hnh bn trong b xoay. Hnh di minh ha cc bc thc hin cng vic.

IX-3.1.5 Chn mc hin th m hnh Display Model


1. M khung nhn cn tht lp thng s. 2. Trn thanh Properties, t i thng s Display model, nhn phng n hin ra: chn mt trong cc

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 49 Normal: bnh thng. Tt c cc phn t c trn khung nhn ny hin ra.

Halftone: nhn thy m nh mt lp bn di.

Do not display: khng hin th. Tt c cc phn t khng c hin th.

3. Nhn chn phng n cn dng. 4. Nhn OK, kt thc lnh.

IX-3.1.6 Chn mc hin th chi tit Detail Level


1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Nhn tri chut vo nt di y mn hnh (hnh di bn tri), cc mc hin ra. Nhn chn.

Nguyn Vn Thip

50 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D Nhn chn ti mc Detail Level trn thanh Properties (hnh trn bn phi). s lc. trung bnh. r cc chi tit.

2. Cc phng n hin ra: Coarse: Medium: Fine:

Hnh di minh ha s hin th ca cc thnh phn ca ca s vi cc mc khc nhau.

3. Nhn chn phng n cn dng. 4. Nhn OK, kt thc lnh.

IX-3.1.7 Cho bng ca m hnh


IX-3.1.7.1 Cho hin bng
1. Nhn tri chut vo nt di y mn hnh, cc phng n hi ra. Nhn chn cc n phng n:

2. Nhn nt Nguyn Vn Thip

: khng hin bng .

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 51

3.

Nhn nt

: c hin bng .

IX-3.1.7.2 Cho hin bng vi cc thit lp nng cao


1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: View Graphics Display Options (hnh di bn tri). Nhn nt di y mn hnh, chn Graphics Display Options (hnh di bn phi).

Phm tt: GD.

2. Hp thoi hin ra.

Nguyn Vn Thip

52 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D

3. Sun Setting: v tr ca mt tri. Nhn nt sng trong kt xut m hnh.

, chn v tr. Xem phn Chn nh

Sunlight from Top Right: nh sng chiu t bn phi sang.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 53 Sunlight from Top Left: nh sng chiu t bn tri sang.

4. Cast Shadows: ON - c bng , OFF - khng c bng.


Dng thanh trt, cho m nht ca bng: Lighter: sng. Darker: ti. ti Sihouette style, cc kiu ng nt

5. Edges: ng vin ca phn bng. Nhn hin ra. Chn kiu ng nt cn dng. 6. Nhn Apply cp nht thit lp. 7. Nhn OK, kt thc lnh.

IX-3.1.8 Ch hin th ng nt, mu sc m hnh trong khung nhn


1. Ra lnh Visibility/Graphics bng mt trong cc cch sau: View Visibility/Graphics (hnh di bn tri). Nhn nt Edit ti mc Visibility/Graphics trn thanh Properties (hnh di bn phi).

Phm tt: VG hoc VV. Nguyn Vn Thip

54 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 2. Hp thoi hin ra. Nhn Model Categories: cc phn t m hnh. Cc i tng ny nm trong m hnh thit k.

3. Ti ct Visibility loi i tng no c nh du s hin th, loi no khng nh du, khng hin th. Trong mi loi i tng c cc i tng con. o o Nhn nt +, s tri ra cc i tng con. Nhn Expand All, s tri ra tt c cc i tng con ca ton bng.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 55 Nhn All, chn tt c cc i tng. Khi chn tt c cc i tng, ch cn nh du (hoc b du) mt i tng s thc thi cho tt c. Nhn None, b trng thi chn i tng. Nhn Invert, o trng thi chn i tng.

4. Trong cc thng s tip theo di y, no khng b t s c th chn phng n hin th khc, no b t xm, khng chn c. 5. Thng s Projection/Surface: hnh nh ca hnh chiu hoc b mt ca i tng. Trong ny c 2 ct: Lines: ng bao. Nhn chn nt v ng bao ca m hnh. Pattern: ng nt t b mt. Nhn chn mu t. Lines: ng bao. Nhn chn nt v ng bao ca m hnh. Pattern: ng nt t b mt. Nhn chn mu t.

6. Thng s Cut: hnh nh ca mt ct ca m hnh. Trong ny cng c 2 ct:

Hai thng s Projection/Surface v Cut, mc nh hin th theo la chn ti cng on gn vt liu nh gii thiu. o Ti bng vt liu, mc Graphics c chn ng nt: o Surface Pattern: mu nt v trn b mt vt liu. Hnh di minh ha mu t b mt ca mt bc tng v bc tng nhn ti khung nhn 3D.

Cute Pattern: mu t mt ct vt liu. Mu ny xut hin trong cc khung nhn hnh ct.

Tng t nh mu t b mt. Hnh di minh ha mt ct bc tng nhiu lp vt liu khc nhau ti khung nhn hnh ct vi tham s Detail Level l Fine.

Nguyn Vn Thip

56 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D mc nh, cc i tng c hin th nh hnh di.

Mun hin th khc i, ti Projection/Surface v Cut (v d cho ct v tng) c th nhn chn ch hin th khc nh sau: Ti dng Column, thng s Cut Patterns, nhn Override. Hp thoi hin ra.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 57 Ti Pattern, nhn mi tn chn mu khc v d Solid Fill.

Tng t vi tng Walls, chn nh hnh di.

Kt qu nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

58 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 1. Thng s Halftone: cho hin th ch tng m. nh du chn, m hnh ch nhn thy m ( m bng mt na).

2. Thng s Transparent: trong sut. Nu nh du, m hnh trong sut, c th nhn thy cc m hnh b n che khut. 3. Thng s Detail Levels, nhn chn cc phng n hin th chi tit nh gii thiu ti Chn mc hin th chi tit Detail Level. Mc nh: By View theo thit lp ca khung nhn.

4. Nhn Apply, cp nht thit lp. 5. Nhn OK, kt thc lnh. Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 59

IX-3.2 TO CC KHUNG NHN DN XUT T KHUNG NHN C


IX-3.2.1 i tn khung nhn
1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Nhn phi chut vo tn khung nhn. Trnh n ng hin ra. Nhn chn Rename.

Hp thoi hin ra, g tn mi. Tn ny s hin th ti khung nhn trong bn v k thut.

Nhn OK, kt thc lnh.

2. Khi khung nhn ang m, cho tn mi ti View Name trn tranh Properties.

3. Nhn Apply. Nguyn Vn Thip

60 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D

IX-3.2.2 To khung nhn p


Chng ta c th a mt hoc nhiu khung nhn vo mt t giy, t rong gm c mt bng tng (floor plans), mt bng v tr xy ct (site plans) mt bng trn (ceiling plans), cc mt ngelevations, cc khung nhn 3D (3D views), cc mt ct (sections views), cc khung nhn chi tit (detail views), khung nhn hnh v (drafting View) v cc khung nhn kt xut nh (rendered views) v.v.... Mi khung nhn ch c a vo mt t giy, do a cng mt hnh chiu nhng vi thit lp hin th khc nhau vo nhiu t giy, chng ta phi to ra cc khung nhn ca hnh chiu vi cc tn khc nhau (khung nhn p). 1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Nhn phi chut vo khung nhn cn to, chn Duplicate View Duplicate. Nhn tri chut, nh du tn khung nhn ti trnh duyt. Ra lnh trn ruy bng: View Duplicate View Duplicate View.

2. Tn khung nhn c hin th trn trnh duyt.

3. C th i tn khung nhn nh gii thiu trn. 4. Vic chnh sa ging nh cc khung nhn khc.

IX-3.2.3 To khung nhn ph thuc - Duplicate Dependent Views


Chng ta c th to nhiu khung nhn bn sao ph thuc vo mt khung nhn gc. Tt c cc bn sao bit nh l cc khung nhn ph thuc c ng b vi khung nhn gc v cc Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 61 khung nhn ph thuc khc, mi thay i khung nhn ny s c cp nht ti tt c cc khung nhn khc. Chng ta ch nn to cc khung nhn ph thuc trong cc hon cnh sau: Mt bng cng trnh rt rng, cn phn thnh nhng mnh nh a vo h s thit k. Mi khung nhn c gii hn vng nhn khc nhau. Cn a cng mt khung nhn vo cc t giy khc nhau. Hnh di minh ha mt bng tng 1 c phn lm hai khung nhn ph thuc l Left v Right.

1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Nhn phi chut vo khung nhn cn to, chn Duplicate View Duplicate as a Dependent. Nhn tri chut, nh du tn khung nhn ti trnh duyt. Ra lnh trn ruy bng View Duplicate View Duplicate as a Dependent.

2. Tn khung nhn c hin th trn trnh duyt nm bn trong khung nhn ch.

Nguyn Vn Thip

62 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D

3. i tn khung nhn v to gii hn khung nhn nh hnh di.

4. Vic chnh sa ging nh cc khung nhn khc. 5. Chng ta c th a hai khung nhn cng tnh cht vo mt t giy.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 63

IX-3.2.4 Nhn cc khung nhn ph thuc ra cc khung nhn gc khc - Propagating Dependent View
Cng vic ny nhm tit kim thi gian. V d, khi to cc khung nhn ph thuc ca khung nhn mt bng tng 1 vi phm vi nhn nh, mun to cc khung nhn ph thuc cho cc tng khc c cng phm vi nhn khng phi thc hin t u. 1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Nhn tri chut vo tn khung nhn c cc khung nhn ph thuc, ra lnh View Apply Dependent Views. Nhn phi chut vo tn khung nhn c cc khung nhn ph thuc, trnh n ng hin ra. Nhn chn Apply Dependent Views.

1. Hp thoi hin ra.

2. Nhn chn khung nhn cn to khung nhn ph thuc. Nguyn Vn Thip

64 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 3. Nhn OK, kt thc lnh. 4. Kt qu, khung nhn c chn cng c cc khung nhn ph thuc vi phm vi nhn tng ng.

IX-3.2.5 Chuyn khung nhn ph thuc thnh khung nhn c lp


1. Nhn phi chut vo tn khung nhn ph thuc. Trnh n ng hin ra. 2. Nhn chn Convert to independent view: khung nhn c chuyn ra mc c lp.

3. C th i tn v chnh sa.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 65

IX-3.3 KHUNG NHN MT BNG


Khung nhn m bng l cc khung nhn t heo cc cao trong d n. Khung nhn mt t bng gm mt bng nn v mt bng trn ca cc tng. Ngoi ra chng ta c th to ra cc mt bng theo cc cao bt k. Hnh di l mt bng sn.

V mt bng trn.

Ngoi cc c tnh chung nh gii thiu trn, trong phn ny ti gii thiu cc c tnh ring cho khung nhn mt bng.

IX-3.3.1 To mi khung nhn mt bng


Khi to cao , c la chn , c nh d s lp khung nhn mt u bng tng v tn khung nhn c a vo trnh duyt, khng nh du, khng lp khung nhn. Nguyn Vn Thip

66 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D Mun lp khung nhn cho cao cha lp khung nhn hoc to khung nhn p cho cc khung nn c, chng ta thc hin ti y. 1. Ra lnh View Plan View Floor Plan (to mt bng sn) hoc View Plan View Reflected Celling Plan (to mt bng trn).

2. Hp thoi hin ra (hnh trn bn phi). 3. Chn phng n to khung nhn: Nu nhn ON ti Do not duplicate existing views - khng cho to khung nhn p vi khung nhn c, trong hp thoi ch c tn nhng cao no cha lp khung nhn. Nu nhn OFF la chn Do not duplicate existing views cho php o cc t khung nhn p t cc khung nhn c, trong hp thoi hin ra

4. Nhn chn tn cc khung nhn trong danh sch to thm. C th gi phm Shift chn nhiu khung nhn mt lc. 5. Scale: cho t l khung nhn mi. 6. Nhn OK, kt thc lnh. Tn khung nhn c a vo danh sch trong trnh duyt.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 67

IX-3.3.2 Gii hn kh nng nhn thy ca mt bng theo chiu thng ng


Mc trn gii thiu phm vi khung nhn theo b rng ca vng nhn. Trong mc ny chng ta nghin cu phm vi nhn thy theo chiu su dc theo hng nhn. 1. 2. Nhn tri chut vo tn khung nhn. Gii hn Underlay: cho nhn thy cc m hnh ca cc cao khc di dng m. Nhn chn cao nhn thy ti khung nhn hin thi ti thng s Underlay trn thanh Properties.

3.

Cc m hnh m l m hnh ca cao c chn. Mt bng tng di c th nhn thy m hnh ca tng trn. Ti thanh Properties, nhn nt Edit ti View Range - gii hn tm nhn. Hp thoi tip theo hin ra. Cho cc tham s sau:

Gii hn View Range:

Nguyn Vn Thip

68 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D Top: gii hn trn ca tm nhn. Gii hn ny c xc nh bi cao tng (level) v mt khong chnh (offset) so vi cao chn. Cut Plane: cao ca mt phng ct ngang theo chiu ng. Bottom: gii hn di ca tm nhn. Ging nh gii hn trn. View Depth: chiu su ca khung nhn. y l gii hn theo chiu thng ng song song vi hng nhn . V d trong nh cao tng , chng ta ang khung nhn mt bng tng 10, c th chn chiu su n tng 1. Chiu su cho php hin tt c cc m hnh ca tng di nh cu thang, ban cng, v cc i tng khc qua cc hc thng. o o Nhn nt ti tham s chn cao . Offset: cho gi tr khong chnh.

Nhn OK, kt thc hp thoi.

Hnh di minh ha gii hn ni trn.

IX-3.3.3 Thit lp mc hin th cao trnh khc v hnh m Halftone/Underlay cho khung nhn
Ch hin th m Halftone (na tng) c th chn cho bt c m hnh v khung nhn no. Ch Underlay (hnh ca cao trnh bn di hoc bn trn) p dng cho khung nhn mt bng ti thng s Underlay ni trn.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 69 1. Ra lnh: Manage Additional Setting Halftone/Underlay.

2.

Hp thoi hin ra.

3.

Nhm Underlay: hnh ca cao trnh khc c cc thng s: Weight: m ca cc nt. Nhn , chn m. Mc nh l No Overrded: khng thay i (hnh di bn tri). Pattern: kiu ng. Nhn , chn kiu ng. Mc nh l No Overrded: khng thay i (hnh di bn phi).

Nguyn Vn Thip

70 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D Hnh di minh ha cc hnh Underlay c kiu ng nt l Dot.

Apply halftone: c nh d hnh ch m (hnh di bn phi), khng u, nh du, hnh r nh bnh thng (hnh di bn tri).

4.

Nhm Haltone: ch m. Nhn, gi v r con trt hoc g s ti Brightness xc nh m.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 71 S cng ln, cnh gn vi Dark (ti) cng m (hnh di bn phi), cng sng (Light s nh) cng m (hnh di bn tri).

5.

Nhn OK, kt thc lnh.

IX-3.3.4 Ct xn b rng khung nhn theo chiu su - Depth clipping


1. 2. M khung nhn cn chnh sa. Ti thanh View Properties, nhn nt ti Depth clipping: ct xn chiu su khung nhn:

3.

Hp thoi hin ra.

Nguyn Vn Thip

72 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 4. Nhn chn mt trong cc phng n trong hp thoi. No Clip: khng ct xn. Clip Without Line: ct khung, khng hin cc ng bn di. Clip With Line: ct khung, c hin cc ng bn di.

Hnh di minh ha cc phng n ni trn.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 73

IX-3.3.5 Lnh to gii hn vng nhn Scope Box


Lnh ny cng ging nh Crop Region, nhng c th to nhiu khung gii hn trong mt khung nhn.

1. 2.

M khung nhn mt bng tng. Ra lnh View Scope Box.

3. 4.

V hnh ch nht to khung gii hn. t tn khung ti Name ti thanh Properties.

Nguyn Vn Thip

74 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 5. 6. Nhn nt Edit ti thng s Views Visible chn s hin th ca khung ny ti cc khung nhn. Hp thoi hin ra. Ti ct Automatic visibility, Revit t ng cp nht cho nhn thy cc khung nhn no trong d n. Nu mun thay i nhn chn ti ct Override nh hnh di.

7. 8.

Khung gii hn c th thay i kch thc v v tr nh cc ng 2D khc. p dng khung gii hn cho khung nhn chnh: M khung nhn mt bng, mt dng hoc mt ct. Chn khung gii hn ti tham s Scope box trn thanh Properties.

Nhn Apply, khung nhn b gii hn nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 75

n ht cc phn t ch dn, ch thch, nhn nh du ti Annotation Crop.

9.

Nu ti cc khung nhn khc v d khung nhn mt ng hoc mt ct mun p dng gii hn ny, cng chn nh khung nhn mt bng.

Nguyn Vn Thip

76 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D

IX-3.3.6 To vng con trn mt bng - Plane Region


Vng con trn mt bng cho php chng ta to ra trn cng mt khung nhn mt bng c nhng vng vi gii hn theo chiu su khc nhau. Hnh di l mt bng nn c vng con, gii hn theo chiu su ti mt bng ct ngang.

1.

Ra lnh View Plan View Plan Region.

2.

Cc cng c to hnh phc hin ra. Dng cc cng c ny v bin gii vng con.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 77

3. 4.

Finish Edit Mode kt thc v bin dng. Nhn Nhn nt Edit ti View Range - gii hn tm nhn trn thanh Properties thit lp gii hn nhn thy theo chiu thng ng - View Range.

5.

Hp thoi hin ra.

Nguyn Vn Thip

78 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D

6. Ti y, chng ta nhn nt , chn cao cho thng s Cut plane - mt ct ngang theo chiu ng. Vng con ca chng ta s cho hin cc i tng kin trc c mt trn mt bng ny. Trong v d ny, khi chn Cut Plane l Level 1, cc m hnh kin trc ti Level 1 s c hin th ti vng con chn.

7. Chn cc thng s khc ging nh lnh View Range - gii hn tm nhn gii thiu trn. 8. Nhn OK kt thc chn thng s.

IX-3.4 KHUNG NHN MT NG - ELAVATION


Khung nhn mt ng l khung nhn mu mc nh trong Revit Architecture. Khi chng ta to d n mi vi mu mc nh, s c 4 khung nhn mt ng l ng Ty, Nam, Bc. Cc mt ng ny l ni vch cc cao tng. Chng ta c th to cc mt ng bn ngoi hoc bn trong cc tng. Mt ng bn trong ta nh m t cho chng ta thy cc thit k bn trong.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 79

Khi bt u khi ng phn mm, mn hnh lun m ra giao din ca d n mu mc nh nh hnh di.

i vi cc d n mu tu theo mu c cc giao din, k hiu khc nhau. Trong cc d n mu ny thng c mt bng 2 tng (Level1, Level2) v mt bng tng th Site. Cc hng nhn mt ng theo cc hng East (ng), West (Ty), South (Nam), North (Bc). Cc tn ny c th thay i tu . Khi khng dng cc d n mu, mn hnh giao din khng c cc hng nhn. Trong Trnh duyt ch c mt bng mt tng, chng ta phi thm s tng v cc hng nhn. Nu khng c cc hng nhn theo mt ng, khng thm c cc tng.

IX-3.4.1 Thit lp hnh dng k hiu hng nhn mt ng


Chng ta c th thay i hnh dng k hiu hng nhn cho ph hp vi qui nh theo tiu chun. Nguyn Vn Thip

80 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 1. Ra lnh Manage Additional Settings Elevation Tags.

1. Hp thoi hin ra. 2. Nhn Duplicate to kiu mi. Hp thoi hin ra, t tn kiu v nhn OK. 3. Nhn chn k hiu ti thng s Elevation Mark.

4. Tn cc k hi v du: M_Elevation Mark Body_Circle-12mm: Filled Arrow and u View Name. c ngha nh sau: Circle: hnh trn. Square: hnh vung. Filled Arrow: mi tn t c. View Name: c c tn khung nhn.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 81

5. Nhn OK, kt thc thit lp.

IX-3.4.2 To hng nhn hnh chiu ng

Khi trong mt bng cha c cc hng nhn theo mt ng, chng ta khng to ra c cc cao tng. Chng ta phi to cc hng nhn hnh chiu ng theo cc hng ng, Ty, Nam, Bc hoc hng bt k. Cc hng nhn c to ra trong khung nhn mt bng tng. 1. 2. M khung nhn mt bng tng. Ra lnh View Elevation Elevation.

3.

Thanh phng n hin ra. Chn cc phng n v cho tham s

Scale: t l khung nhn. Nhn nt , chn t l. Attach to Grid: ON - bt theo ng li. Dng trong trng hp c to cc li mt bng b tr ct. Nguyn Vn Thip

82 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D Reference other view: ON tham chiu vi khung nhn khc. Phng n ny khng to ra khung nhn mi, ch to ra k hiu trn mt bng. Bnh thng, OFF. 4. a con tr n v tr quan st. Khi c cng trnh trn m bng, khi con tr n gn bc tng hoc ng li t no, hng nhn t ng chiu vung gc vi bc tng hoc ng li . Nu chn ON Attach to Grid, hng nhn s vung gc vi ng li trc m con tr chm vo.

5. Hng nhn c th t vo bn trong ta nh. 6. Nhn Modify, kt thc lnh. 7. Tn khung nhn c a vo trnh duyt.

8. Vic i tn khung nhn v cc c tnh chung c gii thiu ti cc phn trn.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 83

IX-3.4.3 To hng nhn mt ng nhn khung nh - Framing Elevation Views

Hng nhn mt ng cho hin th khung nh gm sn, ct, dm thun tin cho vic thm cc dm cho hoc cc cng vic cn phi dng cc ng li (grid) dc. to c hng nhn nh khung, chng ta phi c cc ng li. Xem Lnh to li Grid. Hnh di l khung nhn cho nhn thy khung nh.

1. M khung nhn mt bng tng. 2. Ra lnh View Elevation Framing Elevation.

3. K hiu hng nhn gn vi con tr v thanh phng n gi ng nh hng nhn mt ng thng thng hin ra. Trn thanh cng c, la chn Attach to Grid: mc nh l ON - bt dnh vo ng li. Hng nhn s vung gc vi ng li, rt thun tin cho vic thit k. Nguyn Vn Thip

84 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D

4. a con tr n ng li cn dng, chn v tr thch hp, nhn tri chut.

5. Mi ln nhn chut, mt hng nhn c to ra. 6. Nhn Modify, kt thc lnh. Khi m khung nhn ta thy ct, dm, sn.

Di y l khung nhn mt ng bnh thng:

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D 85

IX-3.4.4 Thay i thng s ca hng, khung nhn to


Khi c hng nhn, khung nhn ca hng nhn c xc nh. 1. Thay i v tr k hiu: Nhn tri chut vo gia k hiu, gi v r chut n v tr mi.

2.

Thay i hng nhn: Nhn tri chut vo vng trn k hiu, bn mi tn tng trng cho bn hng hin ra.

3.

Nhn tri chut vo , gi v r chut s xoay hng ca tt c cc mi tn. Nhn nh du chn hng nhn. Ngi quan st ng tm k hiu (vng trn hoc hnh vung) nhn theo hng nh du. Nhn tri chut vo u mi tn ca k hiu, cc ng biu din b rng v chiu su quan st hin ra. Crop View: b rng vng quan st. Nt trn hai u ca thng mu xanh. di ca ng ny l b rng vng quan st. C th thay i bng cch nhn vo nt xanh v ko. Nhng i tng nm ngoi di ng ny s khng nhn thy. Far Clip Active: chiu su tm nhn. ng nt t mu xanh l cy c hnh gia. Khong cch t ng lin n ng t l vng nhn thy. Nhng i tng nm sau ng ny s khng nhn thy. Thay i chiu su bng 2 cch: o o Nhn gi v r mi tn. Cho gi tr ti Far Clip Offset.

Thay i phm vi quan st:

Trong hnh minh ha bn di, i tng A nhn thy trong khung nhn, cc i tng B, C v D khng nhn thy.

Nguyn Vn Thip

86 Autodesk Revit Architecture Bi 9 - Cc khung nhn 2D

IX-3.4.5 p dng theo chiu su khung nhn - Depth clipping


Nu khung nhn c gii hn, khng bao qut ht cng trnh, c th thit lp quan st theo gii hn hoc khng p dng bng cch thit lp sau y: 1. 2. M khung nhn mt ng. Nhn nt bn phi ca thng s Far Clipping: ct xn chiu su khung nhn ti thanh Properties. Hp thoi tip theo hin ra.

3.

Nhn chn mt trong cc phng n trong hp thoi. No Clip: khng ct xn. Clip Without Line: ct khung, khng hin cc ng bn di. Clip With Line: ct khung, c hin cc ng bn di.

Hnh di minh ha cc phng n ni trn.

Ht bi 9. Nguyn Vn Thip