JABATAN PERKHIDMA TAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Aras 3-6, Blok Cl, Kompleks C Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62510 W.P. PUTRAJAYA

~

MALAYSIA
Tel. : 03-8885 3000 Faks: 03-88892176 Web: http://www.jpa.gov.my

.JPA

Pemenang Anugerah Perdana Teknologi Maklumat 2006

Ruj. Kami Tarikh

JPA(I)S.175/22/1 9 April 2012

Kit.5 (18)

Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian Setiausaha-Setiausaha Kerajaan Negeri Persekutuan

Ketua-Ketua Jabatan/Perkhidmatan

Ketua-Ketua Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan

YBhg. Tan SrilPuan SriiDatuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan, PELAWAAN KEMUDAHAN HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN SESI 2013 UNTUK PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAl BAGI MENGIKUTI PENGAJ1AN DI PERINGKAT SARJANA DAN KEDOKTORAN (Ph.D) Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Sukacita Jabatan In! mempelawa pihak YBhg. Tan Sri/Puan Sri/Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan untuk mengemukakan pencalonan dari kalangan pegawai-pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional di Kementerian/Jabatan/Agensi YBhg. Tan Sri/Puan SriiDatuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan untuk memohon kemudahan penajaan Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Sesi 2013 bagi mengikuti pengajian di peringkat Sarjana dan Kedoktoran (Ph.D). 3. Pelawaan ini tidak meliputi Kementerian/Jabatan/Agensi yang mernpunyai peruntukan untuk mengendalikan kursus Pasca ljazah atau agensi yang mempunyai badan penaja yang lain. Antara Kementerian/Jabatan/Agensi yang dimaksudkan ialah Kementerian Pelajaran Malaysia (bagi Pegawai Perkhidrnatan Pendidikan), Kementerian Pertahanan MalaysIa (bagi Pegawai PeTKllidmatan Angkatan Terttera Malaysia), Kementerian Kesihatan Malaysia (bagi Pegawai Perkhidmatan Perubatan & Kesihatan), Kernenterian Pengajian Tinggi Malaysia (bagi Pensyarah Universiti dan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi) dan AgensilBadan Berkanun yang telah diswastakan Idikorporatkanl diasingkan sistem saraannya .

.

~

~~)

L~

4r(}
A

~
"I

k~U.9v1~'~_._TTf
A'

/'

- 'l ~/lJ,{

11...

(Sila catatkan rujukan labatan ini apa~np.8h "JPA PE ERAJU PERUBAHAN PERKHIDMATA

r
"
.i

~ll)_'"

4. Bagi permohonan HLP sesi kali ini, urusan temuduga untuk calon-calon Perkhidmatan Gunasama dan Bukan Gunasama di peringkat penqajian Kedoktoran (Ph.D) dan Sarjana akan dikendalikan sepenuhnya oleh Bahagian Pembangunan Modal Insan (8M I), JPA. Penawaran dibuka mengikut tarikh-tarikh berasaskan perkhidmatan-perkhidmatan berikut:

Bil 1

PERKARA Permohonan secara dalam talian

TARIKH 9 April 2012 sehingga 30 April 2012

2

Tarikh tutup pencalonan daripada Ketua Jabatan I Ketua Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Gunasama - Pegawai Perkhidmatan Bukan Gunasama

7 Mei 2012 14 Mei 2012

3

Semakan panggilan ke sesi temuduga portal JPA \{'/\II/VI! jQ_ a.gov_.- V.m ---_ ....._~ htto:l/esiiav2.jpa.qov.mv
.......

melalui atau

25 - 27 Jun 2012

4

Semakan keputusan melalui portal JPA www·i!2a.gov.rn'i atau blt!2:1lesHav2.jpa.qQ\/.my

16 Ogos 2012

5. Butir-butir syarat dan kriteria, tatacara permohonan dan tanggungjawab Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan adalah seperti di lAMPIRAN berkaitan. Kerjasama yang diberikan oleh pihak YBhg. Tan SrilPuan Sri/Datuk/Dato'/Oatin/Tuan/Puan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. "BERKHIDMAT

UNTUK NEGARA"

'.

Saya yang menurut perintah,

(DATO'~JUDlN BIN DON) Pengarah Bahagian Pembangunan Modallnsan b.p. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam MALAYSIA

LAMPIRAN 1 TAWARAN HADIAH lATIHAN PERSEKUTUAN BAG! PEGAWAI PERKHIDMATAN GUNASAMA UNTUK MENGIKUTI PENGAJIAN PERINGKAT SARJANA DAN KEDOKTORAN (Ph.D) SESI 2013 Pegawai Perkhidmatan Gunasarna bermaksud perkhidmatan yang Ketua Perkhidmatannya ialah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA). Skim perkhidmatan yang terlibat ialah Pegawai Tadbir dan Diplornatik, Pegawai Teknoloqi Maklumat, Pegawai Latihan Vokasional dan Pegawai Psikoloqi. 1. Syarat Umum Pegawai-pegawai hendaklah mempunyai pengetahuan, kemahiran, pengalaman, minat dan perwatakan/sikap yang sesuai bagi menentukan kejayaan dalarn pengajian dan seterusnya berupaya memberi sumbangan ke arah meningkatkan keberkesanan perkhidmatan dan organisasi. Pegawai juga hendaklah mempunyai kelayakan ljazah Pertama yang diiktiraf atau kelayakan yang setaraf dengannya. 2. i) Syarat Khusus Pegawai Kerajaan Kumpulan Penqurusan berkhidmat dalam perkhidmatan tetap; dan Profesionat yang sedang

ii) Pegawai berumur tidak rnelebihi 43 tahun bagi pengajian peringkat Kodoktoran (Ph.D) dan 45 tahun bagi pengajian peringkat Sarjana pad a 1 .Januarl 2013; iii) Pegawai hendaklah telah berkhidmat sekuranq kuranqnya selarna 3 tahun (lantikan selewat-lewatnya 1 .Januari 2009) pada tarikh tutup permohonan; iv) Telah disahkan permohonan; dalam skim perkhidmatan terkini pada tarikh tutup

v) Mencapai rnarkah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) purata 85% ke atas bagi tempoh genap 3 tahun skim perkhidmatan terkini berturut-turut (2008,2009 & 2010 atau 2009, 2010 & 2011). Penilaian setahun LNPT genap 12 bulan; vi) Memiliki syarat kelayakan akademik seperti berikutTempoh Minimum Penqalarnan Bekerja di

Peringkat Penqajian

Kelulusan PNGK atau setaraf

-PerTngKat f5&P

I

I
Sarjana Ph.D

2.00 - 2.49 2.50 - 2.99 3.00 dan ke atas l.ulus Peringkat Sarjana

(pada 1 .Januari 2012) 10 tahun b tahun 3 tahun 3 tahun

I

LAMPIRAN 1

vii) Mematuhi syarat genap tempoh tamat mengikuti kursus jangka panjang/pendek seperti berikutTernpoh Kursus Lebih daripada 12 bulan Lebih daripada 3 bulan dan kurang daripada 12 bulan Kurang daripada 3 bulan viii)Bersih daripada pertuduhan/tindakan Mahkamah; ix) Telah mengisytiharkan harta; dan x) Tidak tersenarai dalam senarai hitam JPA. xi) Menyediakan Kertas Cadangan Pengajian (Research Proooset; (dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris untuk pengajian Dalam Negara dan Bahasa lnggeris bagi pengajian di l.uar Negara) mengikut panduan di LAMPIRAN :3 dengan pilihan Bidang Pengkhususan di LAMPIRAN 4A. Syarat Tambahan Bagi Permohonan Pen~aiian di luar Negara xii) Telah lulus ujian Bahasa Inggeris skor minimum sarna ada TOEfL 580 (Paper-Based) atau 230 (Computer-Based) atau 88 (Internet-Based) atau lEL TS 6.5 sernasa mengemukakan permohonan. VValaii.l baqaimanapun, baqi eaton yang sedanq menduduki ujian rru, semua slip keputusan perlu dikemukakan semasa menghadiri temuduga. Syarat ini adalah untuk kemasukan ke semua universiti di luar negara (termasuk negara-negara bukan berbahasa lnggeris). Hanya ujian Bahasa Inggeris yang diambil pada atau selepas 1 Julai 201 'I sahaja diambilkira bagi tujuan ini; *xii) Menerima tawaran tempat pengajian di universiti-universiti LAMPI RAN 5 dalam pelbagai bidang pengkhususan. terkemuka seperti di Ternpoh Menunggu (pada 1 .Januari 2013) 2 tahun 1 tahun

I

Tiada tatatertib dan bebas daripada dakwaan

xiii) Calon-calon yang mendapat conditional offer daripada Harvard University] Massachusetts Institute of Technology (MIT), Oxford University dan Cambridge University dalarn bidang-bidang spesifik mengikut kekuatan bidang dalam universiti berkenaan akan diberi keutamaan untuk mendapat penajaan ke luar negara; *xiv) Telah lulus Kursus Khas Kenegaraan anjuran Biro Tatanegara; dan

2

LAMPIRAN 1 *xv) Pegawai dan ahli (LAMPIRAN 6). keluarga bebas daripada sebarang penyakit kronik

* Sebarang rayuan untuk melonggarkan

syarat-syarat di atas tidak akan dilayan oleh Jabatan ini. Walau baqaimanapun, calon boleh mendapatkan tempat penqajian dan rnenqikuti Kursus Khas Keneqaraan setelah berjaya ditawarkan Hadiah l.atihan Persekutuan, 3. Kemudahan Pegawai-pegawai yang berjaya dipilih akan ditawarkan Persekutuan dengan kelulusan Cuti Belajar Berqaj] Penuh. 4. lkatan Perjanjian Denqan Kerajaan Pegawai-pegawai yang berjaya ditawarkan Hadiah Latihan dikehendaki menandatangani perjanjian dengan Kerajaan. 5. Tatacara Permohonan a) Permohonan boleh dibuat dengan mengisi borang permohonan secara dalam talian di portal JPA ~~1f\[JQ.?qQY..cmy atau !:l1!12:!b~.. !9_';Lfjpa.aO\!'1'T1Y ~ Permohonan dibuka mulai 9 April 2012 sehingga 30 April 2012, b) Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dimuat turun dan dicetak untuk dihantar kepada Ketua Jabatan masinq-masinq dengan disertakan bersarnasarna:
(i)

Hadiah

Latihan

Persekutuan

Salinan ljazah Pertama lengkap dengan transkrip atau perincian peratusan markah/PNGK atau kelulusan yang setaraf dengannya; Salinan ljazah Sarjana lengkap dengan transkrip atau perincian peratusan niarkah/PNGK atau kelulusan yang setaraf dengannya (sekiranya ada); Salinan Sijil Perkahwinan dan Sijil Kelahiran anak-anak (bagi calon yang telah berkeluarga); Kertas Cadangan Pengajian (Research Proposeiv; Salinan Slip keputusan TOEFL atau IELTS (ba-gtperrrrohonan pengajian di Luar Negara);dan

(ii)

(iii)

(iv)

(vi)

Salinan Surat Akuan Doktor oleh Pegawai Perubatan & Kesihatan berdaftar sekiranya pegawai atau ahli keluarga menghidap penyakit kronik.

3

LAMPIRAN 1

c) Semua salinan dokumen yang dikemukakan hendaklah disahkan oleh pegawai Kerajaan yang terdiri daripada Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf atau lebih tinggi. d) Permohonan dengan dokumen yang tidak lenqkap dan tldak dikernukakan melalui Ketua .Jabatan serta tidak memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan tidak akan diproses untuk tujuan pertimbangan. e) Pegawai Perkhidmatan Gunasama yang sedang berkhidmat di sebelas (11) buah aqensi di bawah Jabatan Perdana Menteri (JPM) (seperti dl peronqqan 5(f)) diwajibkan memohon melalui 2 kaedah berikut:
(i) Aplikasi

HRMIS - Aplikasi HRMIS boleh dicapai di vWJyv.eghrmis.gov.my (dibawah modul Pernbanqunan - sila klik Program Penqajian). Panduan dan tatacara permohonan boleh dimuat turun di laman web HRMIS.

(ii) Perkhidmatan Dalarn Talian - Permohonan perlu dibuat dengan mengisi borang permohonan secara dalam talian di portal JPA :."_;;:"'_;;_: ..:_:'::'.:_L. ...U=;O'~C';_;;:'_.' :
atau http://?siiav2.jQ8.gov.rny:.

f)

Agensi-agensi di bawah .JPM yang terlibat adalah : (i) Oi)
(iii)

(iv) (v)
(vi)

(vii) (viii) (ix) (x) (xi) 6.

Istana Negara Jabatan Audit Negara Jabatan Peguam Negara Jabatan Perkhidrnatan Awam Malaysia Parlimen Malaysia Pejabat Penyimpan Mohor 8esar Raja - Raja, Malaysia Pentadbiran Am Jabatan Perdana Menteri Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Suruhanjaya Pilihan Raya

Ujian Khas Hadiah Latihan Porsekutuan 8agi pemohon yang berjaya untuk dipanggil temuduga, pemohon diwajibkan untuk menduduki Ujian Khas Hadiah Latihan Persekutuan secara online yang boleh dicapai semasa semakan panqqilan ternuduqa di portal JPA

WW\v.jpa.gov. nf'l ata u .:..:.::.::.::..::.:.:,;:;;:,,;:;=:..::.=.::..w;:;.=~.:::..::..:~

4

LAMPIRAN 1 1. Tanggungjawab Ketua Jabatan 7.1 Ketua Jabatan adalah dinasihatkan supaya mernbuat semakan yang teliti dan memberi sepenuh perhatian kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Sehubungan itu, adalah menjadi tanggungjawab Ketua Jabatan untuk memperakukan peqawal-peqawai yang sesuai serta mernenuhi syaratsyarat yang ditetapkan. Sebelum mengemukakan pencalonan, Ketua Jabatan adalah diminta untuk membuat perancangan yang teliti dan hanya mernperakukan calon yang boleh dilepaskan o!eh Ketua Jabatan pad a tahun 2013 kelak. Sekiranya kesemua calon yang diperakukan oleh Jabatan berjaya ditawarkan HLP ini, Ketua Jabatan berkenaan adalah dikehendaki mernberi pelepasan kepada mereka untuk menjalani pengajian. Oleh kerana bilangan biasiswa yang diperuntukkan bagi penqajian di luar neqara adalah amat terhad, Ketua Jabatan hendaklah memastikan hanya pegawai-pegawai yang benar-benar layak dan berkebolehan sahaja dicalonkan untuk pengajian di luar negara dan bidang kursus yang mereka akan ikuti itu tidak ditawarkan oleh IPT ternpatan. Selain daripada itu, Ketua Jabatan hendaklah mencalonkan mereka yang mempunyai penquasaan Bahasa !nggeris yang balk sahaja dan terbukti melalui pencapaian Ujian Bahasa Inggeris (TOEFLlIEL TS). Memandangkan kos sara hidup eli luar neqara adalah tinggi, Ketua Jabatan juga hendaklah mengambilkira faktor kewanqan/kemarnpuan pemohon untuk menyara hidup diri dan keluarqanya berdasarkan kemudahan yang mampu disediakan oleh Kerajaan mengikut kelayakan pernohon, Perhatian ke atas kemampuan kewangan pegawai adalah untuk mengelakkan masalah tersebut daripada memberi kesan yang negatif terhadap prestasi dan kemajuan pengajian pemohon kelak. Semua pencal6nan hendaklah diperakukan oleh Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) seperti yang dinyatakan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005. Pencalonan yang lengkap hendaklah dikemukakan ke Sahagian Perkhidmatan, Jabatan ini setewat-lewatnya pada 7 Mei 2012. Hanya pencaionan yang disokong dan diperakukan oleh Ketua Jabatan sahaja yang perlu dikemukakan kepada Jabatan ini. Sehubungan itu, adalah menjadi tanggungjawab Panel Pembangunan Sumber Manusia untuk mengambil tindakan-tindakan berikut:
(i)

7.2

7.3

7.4

7.5

Mengisi Borang Perakuan Ketua Jabatan (LAMPIRAN 8) dan Borang Laporan Pane! Pembangunan Sumber Manusia Kementerian/Jabatan untuk kursus dalam perkhidmatan - JPA(L) LOP 1A196 (LAMPI RAN C);dan

5

I

LAMPIRAN 1 (ii) Hanya pencalonan yang disokong dan diperakukan oleh PP§M sahaja yang perlu dikemukakan kepada Jabatan ini. Perakuan pencalonan mestilah dikemukakan bersarna-sama(a) Dokumen-dokumen (b) Dokumen-dokumen 7.6 seperti di perenggan 5;dan seperti di perenggan 7.5 (i).

8agi sebelas (11) buah aqensi eli bawah JPM seperti eli perenqqan 5 (f), pencalonan peqawai-peqawai juga perlu dibuat melalui aplikasi HRMIS iaitu \'vww.eghrmis.gov.m_y. Pencalonan tanpa melalui PPSM dan tanpa borang-borang yang iengkap secara automatik tidak akan dipertimbangkan permohonannya. Jabatan In! berhak Kementerian/Jabatan/Agensi yang digariskan di atas. menolak yang didapati pencalonan tidak menqambil daripads tindakan

7.7

7.8

7.9

Pencalonan yang lengkap hendaklah dikemukakan ke Jabatan selewat-Iewatnya pada 7 Me! 2012 dan dialarnatkan kepada: Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Sahagian Perkhidmatan Aras 7, Blok C2, Kompleks C Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62510 W.P. PUTRAJAYA (u.p: Sektor Pernbanqunan Gunasarna]

ini

8.

Sebarang pertanyaan atau kemusykilan dalarn urusan ini bolehlah menghubungi: Unit Penawaran Latihan Dalam Perkhidmatan Bafiagian Pembangunan Modal lnsan Jabatan Perkhidrnatan Awam Malaysia Telefon Faks Ernel 03-88853546 03-88892171 Idp@jpa.gov.my

6

LAMPIRAN 2 TAWARAN HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN BUKAN GUNASAMA UNTUK MENGIKUTI PENGAJIAN PERINGKAT SARJANA DAN KEDOKTORAN (Ph.D) SES! 2013 Pegawai Perkhidrnatan Bukan Gunasarna bermaksud pegawai-pegawai perkhidmatan selain daripada Skim Pcrkhidmatan Gunasarna. 1. Syarat Umum Pegawai-pegawai hendaklah mempunyai pengetahuan, kemahiran, pengalaman, minat dan perwatakan/sikap yang sesuai bagi menentukan kejayaan dalam pengajian dan seterusnya berupaya memberi sumbangan ke arah meningkatkan keberkesanan perkhidrnatan dan orqanisasi. Pegawai juga hendaklah mempunyai kelayakan ljazah Pertama yang diiktiraf atau kelayakan yang setaraf dengannya. 2. i) Syarat Khusus Pegawai Kerajaan Kumpulan Penqurusan berkhidmat dalam perkhidmatan tetap; dan Profesional yang sedang dalam

ii) Pegawai berumur tidak melebihi 43 tahun bagi pengajian peringkat Kedoktoran (Ph.D) dan 45 tahun bagi pengajian peringkat Sarjana pad a 1 .Januari 2013; iii) Pegawai hendaklah telah berkhidrnat sekuranq kuranqnya selama 3 tahun (Iantikan selewat-Iewatnya 1 .Januari 2009) pad a tarikh tutup permohonan; iv) Telah disahkan permohonan; dalam skim perkhidmatan torkinl pada tarikh tutup

v) Mencapai markah Laporan Nilaian Prestast Tahunan (lNPT) purata 85% ke atas bagi tempoh genap 3 tatum skim perkhidrnatan terkini berturut-turut (2008,2009 & 2010 atau 2009, 2010 20'11). Penilaian setahun lNPT genap 12 bulan" , •

s

vi) Memiliki syarat kelayakan akadernik seperti berikutTernpoh Minimum Penqalaman Beker]a eli Perinqkat P&P (pada 1 .Januari 2012) 10 tahun 5 tahun 3 tahun 3 tahun

Perinqkat Pengajian

Kelulusan

PNGK atau setaraf

Sarjana Ph.D

2.00 - 2.49 2.50 - 2.99 3.00 dan ke atas Lulus Peringkat Sarjana

I

LAMPIRAN 2

vii) Mematuhi syarat genap tempoh tarnat mengikuti kursus jangka panjang/pendek seperti berikutTernpoh Kursus Lebih daripada 12 bulan I Lebih daripada 3 bulan dan kurang daripada 12 bulan Kurang daripada 3 bulan viii)Bersih daripada pertuduhan/tindakan Mahkamah; ix) Telah mengisytiharkan harta: dan x) Tidak tersenarai dalam senarai hitam JPA. xi) Menyediakan Kertas Cadangan Pengajian (Research Proposen (dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris untuk pengajian Dalam Negara dan Bahasa lnggeris bagi pengajian di Luar Negara) mengikut panduan di LAMPIRAN 3 dengan pilihan Bidang Pengkhususan di lAMPIRAN 48. Syarat Tambahan Bagi Permohonan Pengaiian eli Luar Negara Tampon Menunggu (pada 1 .Januari 2013) 2 tahun

1 tahun
Tiada tatatertib dan bebas daripada dakwaan

xii) Telah lulus ujian Bahasa Inggeris skor minimum sarna ada TOEFL 580 (Paper-Basea) atau 230 (Computer-Based) atau 88 (Internet-Based) atau lEL TS 6.5 semasa mengemukakan permohonan. Walau baqaimanapun, baqi eaton yang sedanq menduduki ujian InI, sernua slip keputusan perlu dikernukakan semasa menghadiri temuduga. Syarat ini adalah untuk kernasukan ke sernua universiti di luar negara (terrnasuk negara-negara bukan berbahasa lnggeris). Hanya ujian Bahasa Inggeris yang diambil pada atau selepas 1 .Julai 2011 sahaja diambilkira bagi tujuan ini; *xii) Menerima tawaran tempat pengajian di universiti-universiti LAMPIRAN 5 dalam pelbagai bidang pengkhususan. terkemuka seperti di

xiii) Calon-calon yang mendapat conditional offer daripada Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Oxford University dan Cambridge University dalam bidang-bidang spesifik mengikut kekuatan bidang dalam universiti berkenaan akan diberi keutamaan untuk mendapat penajaan ke luar negara; *xiv) Telah lulus Kursus Khas Kenegaraan anjuran Biro Tatanegara; dan

2

LAMPI RAN

:2

- *xv) Pegawai dan ahli (LAMPIRAN 6).

keluarga

bebas

daripada

sebarang

penyakit

kronik

* Sebarang rayuan untuk melonggarkan syarat-syarat di atas tidak akan dilayan oleh Jabatan ini. Walau baqairnanapun, calon boleh mendapatkan tempat pengajian dan menqlkuti Kursus Khas Keneqaraan setelah berjaya ditawarkan Hadiah Latihan Persekutuan. 3. Kernudahan Pegawai-pegawai yang berjaya dipilih akan ditawarkan Persekutuan dengan kelulusan Cuti Belajar Berqajl Penuh. 4. lkatan Perjanjian Denqan Kerajaan Pegawai-pegawai yang berjaya ditawarkan Hadiah Latihan dikehendaki menandatangani perjanjian dengan Kerajaan. Persekutuan Hadiah Latihan

5.

Tatacara Permohonan
a) Permohonan boleh dibuat dengan mengisi borang permohonan secara dalarn talian di portal JPA www.jpa.qov.my atau http://esilav2.jpa.aov.mv Permohonan dibuka mulai 9 April 2012 sehingga 30 April 2012. b) Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dimuat turun dan dicetak untuk dihantar kepada Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan masing-masing dengan disertakan bersama-sarna:
(i)

Salinan Ijazah Pertama lengkap dengan transkrip atau penncian peratusan markah/PNGK atau kelulusan yang setaraf dengannya; Salinan Ijazah Sarjana lengkap dengan transkrip atau perincian peratusan m'arkah/PNGK atau kelulusan yang setaraf dengannya (sekiranya ada); Salinan Sijil Perkahwinan dan Sijil Kelahiran anak-anak (bagi calon yang telah berkeluarga); Kertas Cadangan Pengajian (Research Proposetv, Salinan Slip keputusan TOEFL atau IEL TS (bagi permohonan pengajian di Luar Negara);dan Salinan Surat Akuan Doktor oleh Pegawai Perubatan & Kesihatan berdaftar sekiranya pegawai atau ahli keluarga menghidap penyakit kronik.

(ii)

(iii)

(iv) (v)

(vi)

3

LAMPIRA~

2

c) Semua salinan dokumen yang dikemukakan hendaklah disahkan oleh pegawai Kerajaan yang terdiri daripada Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf atau lebih tinggi. d) Permohonan dengan dokumen yang tidak lengkap dan tidak dikemukakan melalui Ketua .Jabatan serta tidak rnernenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan tidak akan diproses untuk tujuan pertimbangan. 6. Ujian Khas Hadiah Latihan Persekutuan Bagi pemohon yang berjaya untuk dipanggil temuduga, pemohon diwajibkan untuk menduduki Ujian Khas Hadiah Latihan Persekutuan secara online yang boleh dicapai semasa semakan panqqilan temuduqa di portal JPA

www.jpa.gov.my
7. Tanqqungjawab 7.1

atau bttp:llesilav2.jpa.g~'~

.. rr~. r

Ketua .Jabatan/Ketua Perkhidmatan

Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan adalah dinasihatkan supaya membuat semakan yang teliti dan member: sepenuh perhatian kepada syaratsyarat yang ditetapkan Sehubungan itu, adalah menjadi tanggungjawab Ketua ,Jabatan/Ketua Perkhidmatan untuk mernperakukan peqawaipeqawai yang sesuai serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Sebelum mengemukakan pencalonan, Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan adalah diminta untuk membuat perancangan yang teliti dan hanya rnemperakukan calon yang boleh dilepaskan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan pada tahun 2013 kelak. Sekiranya kesemua calon yang diperakukan oleh Jabatan berjaya ditawarkan HLP ini, Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan berkenaan adalah dikehendaki memberi pelepasan kepada mereka untuk menjalani pengajian. Oleh kerana bil.angan biasiswa yang diperuntukkan bagi penqajian di luar neqara adalah amat terhad, Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan hendaklah memastikan hanya pegawai-pegawai yang benar-benar layak dan berkebolehan sahaja dicalonkan untuk pengajian di luar negara dan bidang kursus yang mereka akan ikuti itu tidak ditawarkan oleh IPT ternpatan, Selain daripada itu, Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan hendaklah mencalonkan mereka yang mempunyai penquasaan Bahasa Inggeris yang balk sahaja dan terbukti melalui pencapaian Ujian Bahasa Inggeris (TOEFLlIEL TS). Memandangkan kos sara hidup di luar neqara adalah tinggi, Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan juga hendaklah mengambilkira faktor kewangan/kemampuan pemohon untuk menyara hidup dlri dan keluarganya berdasarkan kemudahan yang mampu disediakan oleh

7.2

7.3

7.4

4

lAMPIRAN

2

Kerajaan mengikut kelayakan pemohon. Perhatian ke atas kemampuan kewangan pegawai adalah untuk mengelakkan masalah tersebut daripada memberi kesan yang negatif terhadap prestasi dan kemajuan pengajian pemohon kelak. 7.5 Semua pencalonan hendaklah diperakukan oleh Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) seperti yang dinyatakan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005. Pencalonan yang lengkap hendaklah dikemukakan ke Jabatan ini selewat-lewatnya pada 14 Mei 2012. Hanya pencalonan yang disokong dan diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan sahaja yang perlu dikemukakan kepada Jabatan ini. Sehubungan itu, adalah menjadi tanggungjawab Panel Pembangunan Sumber Manusia untuk mengambii tindakan-tindakanberikut:
(i)

Mengisi Borang Perakuan Ketua Jabatan (LAMPi RAN A) dan Borang Laporan Panel Pembangunan Sumber Manusia Kementerian/Jabatan untuk kUfSUS dalam perkhidmatan - JPA(L) LOP '1A/96 (lAMPIRAN Bj.dan Hanya pencalonan yang disokong dan diperakukan oleh PPSM sahaja yang perlu dikemukakan kepada Jabatan ini Perakuan pencalonan mestilah dikemukakan bersama-sama:(a) Ookumen-dokumen seperti di perenggan 5;dan (b) Ookumen-dokumen seperti di perenggan 7.5 (i).

(ii)

7.6

Pencalonan tanpa melalui PPSM dan tanpa borang-borang yang lengkap secara automatik tidak akan dipertimbanqkan permohonannya. Jabatan uu berhak Kementerian/Jabatan/Agensi yang digariskan ,di atas . menolak yang didapati pencalonan tidak mengambil daripada tindakan

7.7

.

7.8

Pencalonan yang lengkap hendaklah dikemukakan ke Jabatan selewat-Iewatnya pada 14 Mei 2012 dan dialamatkan kepada: Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Bahagian Pembangunan Modal lnsan Aras 3, Blok G'I, Kompleks G Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62510 W.P, PUTRAJAYA (u.p: Unit Penawaran Latihan Dalam Perkhidrnatan]

In!

5

LAMPIRAN 2 8. Sebarang pertanyaan atau kemusykilan dalam urusan ini bolehlah rnenqhubunqi: Unit Penawaran Latihan Dalam Perkhidmatan Sahagian Pembangunan Modal Insan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Telefon Faks Emel

03-88853546 03-88892171
Idp@jpa.gov.my

"

6

LAMPIRAN 3

"PANDUAN MENULIS CADANGAN PENYEUDIKAN I PENGAJIAN UNTUK PROGRAM IJAZAH TINGGI BAGI UNTUK PERMOHONAN HLP SES12013"

"Guideline to Writing Reseerch r Study Proposal for Ph.D/Masters Proqrsmme"

1)

Panduan menulis cadanqan penyelidlkan (Ph.D dan Sarjana penyelidikan penuh) Guideline to writing research proposal (PhD and Masters by research)

secara

Pemohon dikehendaki mengemukakan satu kenyataan berkaitan cadangan penyelidikan (calon PhD dan eaton Sarjana secara penyelidikan penuh). Kenyataan haruslah mengandungi elemen berikut: Applicants are required to submit a research proposal (PhD & Masters by research). The statement should comprise the fo/lowing elements:

*

*
*

Bidang penyelidikan (Sila letakkan eli penjuru atas kanan muka depan kertas) Field of research Objektif kajian / Penyataan masalah Objective of study / Problem statement Jelaskan apakah objektif / penyataan masalah yang rnendorong tajuk ini dikaji Explain the objective (s) / problem statement that influence the research Latar belakang atau kajian perpustakaan ringkas mengenai bidang kajian Background or a brief literature review on the research topic Skop kajian ! Rangka kajian Scope of study / Theoretical framework Metodologi kajian Methodological research Jelaskan metod-metod yang akan digunakan dalarn membuat kajian seperti perpustakaan, kerja makrnal, kajian luar, dokumentari persejarahan, wawancara/soal selidik, penafsiran dan analisis, dan iainnya. Explain the methods used in the research such as library research, lab work, field work, historical documentary, interview, survey, evaluation and analysis, etc. Rangkajadualke~a Work schedule

*
*

'.

*

1

LAMPIRAt-J

3

*
*

Bibliografi ringkas Brief bibliography Kepentingan kajian Significance of research

Cadangan penyelidikan ini hendaklah tidak kurang daripada 10 muka sural (Ph.D) dan 5 muka surat (Sarjana) ditulis dalam Bahasa Inggeris (pengajian di Luar Negara) dan Bahasa Melayu/ Bahasa Inggeris (pengajian di Dalam Negara). The research proposal should not be less than 10 pages (Ph.D) or 5 pages (Masters), written in English (Overseas Studies) and Bahasa Me/ayuIEng/ish (Local Studies).

2) Panduan rnenulis cadanqan pelan penqajian (Sarjana secara kerja kursus] Guideline to writing study proposal (Masters by coursework) Pemohon pengajian. Applicants statement dikehendaki mengemukakan satu kenyataan berkaitan dengan pelan Kenyataan haruslah mengandungi elemen-elemen berikut: are required to submit a statement of purpose with study plan. The should comprise the following elements:

* *

Bidang kursus (Sila Letakkan di penjuru atas kanan muka depan kertas) Coursework Tajuk Kajian Ringkas dan Penyataan Masalah Ringkas Topic of course work I Brief Problem Statement Pelan pengajian Study plan Potensi kepentingan Kerja Kursus kepada Perkhidmatan Awam Potential interest of coursework towards Public Service

*

*

Cadangan pelan pengajian ini hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya 3 muka surat serta ditulis dalam Bahasa Inggeris (pengajian di Luar Negara) dan Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris (pengajian di Dalam Negara). The research proposal should not be less than 3 pages, written in English (Overseas Studies) and Bahasa Melayu I English (Local Studies).

juga boleh melayari laman web E-Pembelajaran Sektor Awarn (EPSA) Www.8psa.intan.rny bagi mendapatkan maklurnat-maklumat tambahan dalam membantu penyediaan kertas cadangan.

* Pemohon

2

LAMPIRAN 4A

BIDANG PENGKHUSUSAN KRITIKAL BAGI HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN SESI 2013 PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK (PTO)

BIL.

BIDANG
1)

I PENGKHUSUSAN

2)
3)

1

Pengurusan Ekonomi

4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 1) 2)
3)

2

Pengurusan Sains ~an Teknologi

.

4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1) 2)
3)

3

Pengurusan Sosial dan Infrastruktur

4) 5) 6) 7) 8)

Ekonomi Antarabangsa Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat Ekonomi Kewangan Ekonomi Kewangan Islam Ekonomi Makro Ekonomi Pengurusan Pemasaran Pemasaran Antarabangsa Perdagangan Antarabangsa Perniagaan Antarabangsa Statistik Agribusiness Agricultural Economics Eco-Pelancongan E-Dagang Keusahawanan Technopreneurship Pengurusan Projek Ekonomi Pembangunan Ekonomi Pengurusan Teknologi Polisi Sains dan Teknologi Sains Maklumat Undang-undang Komersial Agroteknologi Pengurusan Alam Sekitar Pengurusan Bioteknologi Pengurusan Sisa Pengurusan Sistem Maklumat Polisi Alam Sekitar Pengurusan Teknologi Hijau Pembangunan Belia dan Komuniti Pendidikan Pengurusan Pelancongan Pengurusan Pembinaan Pengurusan Sukan Perancangan Bandar Psikologi Sosial Sosiologi Luar Bandar 1

LAMPIRAN 4A

BIL.

BIDANG

J

PENGKHUSUSAN
9) Pengurusan Kemudahan 10) Pengurusan Kesihatan 11) Pentadbiran Pendidikan 12) Pengurusan Pendidikan 13) Sains Pengguna 14) Sains Sosial 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

I

I

4

Pengurusan Wilayah, dan Daerah

Tanah

Pentadbiran dan Pembangunan Tanah Perancangan Bandar dan Wilayah Pembangunan Tanah Undang-undang Tanah Pengurusan Sumber Tanah Hal Ehwal Maritim Hubungan Antarabangsa Keselamatan Antarabangsa Polisi Keselamatan Undang-undang Penguatkuasaan Pengurusan Pertahanan dan Keselamatan Analisis Strategi dan Keselamatan Pengurusan Projek (Pertahanan) Keselamatan Dalam Negeri Sains Politik

5

Keselamatan dan Pertahanan Negara

6

Hubungan Antarabangsa dan Hal Ehwal Antarabangsa

'.

7

Pengurusan Sumber Manusia dan Organisasi

Hubungan Antarabangsa Organisasi Antarabangsa Sains Politik Undang-undang Antarabangsa Pembangunan Sumber Manusia Pengurusan Awam Pengurusan Islam Pengurusan Perhubungan Pengurusan Sumber Manusia Psikologi Industri dan Organisasi Sains Manusia Komunikasi Korporat Pengurusan Pengurusan (Kepimpinan) 11) Pengurusan Media 12) Pengurusan Pengetahuan (Know/edge

Management)
13) 14) 15) 16) Pengurusan Polisi Awam Pengurusan Strategik Pentadbiran Awam Perhubungan Awam

2

lAMPiRAN

4A

8

Pengurusan Kewangan

17) Perhubungan Korporat Sains Pen urusan 1) Kewangan Antarabangsa 2) Kewangan Islam 3) Pengurusan Kewangan 4) Pengurusan Risiko Kewanqan 5) Perakaunan Kewangan 6) Perakaunan Sektor Awam 7) Perbankan 8) Perbankan Islam Percukaian

'.

3

LAMPIRAN 4A BIDANG PENGKHUSUSAN KRITIKAL BAGI HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN SESI 2013 PERKHIDMAT AN TEKNOlOGI MAKLUMAT (PTM)
··v.

"
...

.

...
.

"

BIL
.

"

.

.. \;.:

....

·BIDAN.G - '._, \,~.~
'~

..

'

..

v.

.,

. '" ....

..

PENGKHUSUSAN
1) 2) 3) 4) 5) 6) Database Planning Database Architecture & Design Database Development Database Administration Data Mining Oata Warehouse

1

Pengurusan Pangkalan Data

2

Pembangunan Sistem

1) Business Analysis (BP//BPR/BPA) and Information System Analysis (functional & nonfunctional) 2) System Architecture 3) System Design 4) System/Software Development Management 5) System/Porting/Software Integration 6) SoftwarelT ools/Programming Development Specialist 7) Software Quality Assurance 8) Usability Requirement Analysis 9) Usability Evaluation 10) Website Specialism 1) ICT Security Governance 2) ICT Security Assessment & Audit 3) ICT Security Incident Management (Incident Handling and Forensic) 4) Secured System Development Ufecycle 5) Physical & Environment Security 6) Information/Database Security 7) Infrastructure Security (Network, ICT Asset) 8) Continuity Management

3

Pengurusan Keselamatan

icr

~

4

LAMPIRAN 4A

1) 2) 3) 4)

4

Pengurusan Pusat Data

Data Centre Management Configuration Management Operational Risk Management Storage Capacity & System Performance Management 5) Service Level Management 6) leT Asset (in Oata Centre) Management 7) System Administration 8) Storage Administration 9) Hardware (Server, Storage) & Software (OS) Specialist 10) Service Desk 1) 2) 3) 4) ICT Platforms Network Architecture (Planning & Design) Network Administration Network Configuration and Performance Management Network Control and Operation Internet Services Unified Communications Facilities Management

5

Pengurusan Rangkaian 5) 6) 7) 8)

5

LAMPIRAN 4A BIDANG PENGKHUSUSAN KRITIKAL BAGI HADIAH LA TIHAN PERSEKUTUAN SESI 2013 PERKHIDMATAN lATIHAN VOKASIONAl (PlV)

PENGKHUS'USAN
1) 2)

3)
'L

Kejuruteraan

4)

5)

6)
7) 1) 2) 3)

Elektrikal (Pendawaian Elektrik, Penjaga Jentera, Elektrik Kuasa, Elektrik Industri etc) Elektronik (Microelectronics, Elektronik Komunikasi, Elektronik lndustri, Telekomunikasi, Mekatronik etc) Mekanikal (Pembuatan, Bahan, Rekabentuk, Pengeluaran etc) Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Kejuruteraan Komunikasi, Kejuruteraan Komputer etc) Kejuruteraan Awam (Binaan, Rekabentuk, Landskap,Perabot, etc) Pengangkutan (Automotif, aerospace, maritime etc) Kimia Renewable Energy Technology Pengurusan Industril Teknologi Industri Pengurusan lnovasi/ Kreativitil Pembangunan Produk Percetakanf Grafik Technical Education and Vocational Training (TEVT) Training delivery Sistem Penilaian Pembangunan Kurikulum Teknik pengajaran dan pembelajaran Adult Education / Training

2.

Sains I Teknologi

4) 1)
2) 3)

3.

Pendidikan f Latihan

'.

4)
5)

6)

6

LAMPIRAN 4A BIDANG PENGKHUSUSAN KRITIKAl BAGI HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN SESI 2013 PERKHIDMATAN PEGAWAi PSIKOLOGi (PPsi)
';i','" •• ,,: ,>,
.;:" , ',. '--",:
'

'

'',

BIL.

'aIDAN§
..
I'

,.~--".->, -:'_-

PENGKHUSUSAN 1) Psikometrik 2) Psikologi Tingkahlaku & Sosial 3) Psikologi Industri dan Organisasi 1) Psikologi Klinikal

1.

Psikologi Psikologi Klinikal Kaunseling

2.
3.

1) Kaunseling

'.

7

LAMPIRAN 48 BIDANG PENGKHUSUSAN KRITIKAL BAGI HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN SESI 2013 PERKHIDMATAN BUKAN GUNASAMA

BIL
,.,

B~~~,~
.. ·d
)

."

PENGKI-I\JSUSAN
,\

?,!

,

,

1.

Ekonomi

1) 2) 3) 4)
1)

2) 3) 4) 5)
6)

7)

1

8)

9)

2.

Sains Sosial

10) 11) 12) 13) 14) 15)
16)

'.

17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31)

Ekonomi Pertanian Pengurusan Ekonomi Pengurusan Kewangan Ekonometrik Kepenggunaan Konservasi (Qualitative and Methodology Management Quantitative) Pelancongan Pengurusan Risiko Kemampanan dan Sandar Selamat Gunatanah (Perumahan, Perindustrian, Kemudahan Awam, Perniagaan dan Pengangkutan) Statistik Morfologi, Reka Bentuk dan VVarisan Bandar Sastera Pendidikan Kerja Sosial Gerontologi Social Policy and Planning Pembangunan Sosial Community Studies Criminology Pentadbiran dan Pembangunan Kornuniti Kebajikan Keluarga Pembangunan Manusia Gender Institutional Care Social Legal Studies Children Studies Knowledge Management Sejarah Risk Analysis and Risk Assesment Sains Koreksional Pengurusan Projek Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi dan Pendidikan Pendidikan Gunaan

I

1

LAMPIRAN 48
"

........

BIL.

'

..
".:

a.tbANG
_._c·o_

e

.'

,..

,,_c"~.

__.. ; ,"

i

PENGKHUSUSAN
.'

-

",."

.c

32) Keselamatan

Pekerja dan Kesihatan

33) Occupational Health and Environmental Health 34) Occupational Hygiene 35) Process Safety and Loss Prevention
36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 3. Pentadbiran dan Pembangunan Wilayah/T anah/Perbandara n/DaerahlT empatan Keselamatan dan Pertahanan Negara 1) 2) 3) 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Pengurusan Keselamatan Industri Perancangan dan Respon Kecemasan Pengurusan Perindustrian

Transnational Crime Prevention
Sains Forensik Pembangunan Agama Psikososial Perancangan dan Pentadbiran Penilaian Harta Pengurusan Pentadbiran Pengurusan Harta Tanah Tanah Bencana

Sosial/infrastruktur

Real Estate Studies

4.

Emergency Responses and Planning Defence Policy and Strategic Studies Protective Security Management
Undang-undang Laut Comparative Laws Undang-undang Komersil Pengajian Jenayah Undang-undang Perubatan Undang-undang Syariah Undang-undang Antarabangsa Undang-undang Hak Asasi Manusia

5.

Undang-undang

7)

'.
6. Perakaunan

8)

1)
2) 3)

4)
5) 1) 2) 3) 7. Pertanian, Perikanan Penternakan dan

Financial Accounting Forensic Accounting Corporate Accounting Tax
Audit Perikanan Hortikultur

Plant Metabolomics
Sains Turnbuhan Perubatan Veterinar
I

4)
5) 6) 7) 8)

Veterinary Immunology Agriculture
Kimia Tanah

2

LAMPIRAN 48
'''''.''

"",

Blli.

">i)t

~'~iJG"1""~
,

";"

·."i".·"'/··'·'

".

,
9)

PENGKHUSUSAN
Pesticide Lab 10) Plant Biosecurity 11) Entomology 12) Agricultural Business 13) Plant Biosecurity 14) Botani 15) Agronomy 16) Crop Production and Physiology 17) Pest Management 18) Pesticide Toxcology 19) Plant Pathology 20) Seed Science and Technology 21) Soil Fertility and Plant Nutrition 22) Precision Agricuiture 23) Sains Tanah 24) Weed Science 25) Meat Science 26) Halal Food Analysis 27) Sains Makanan 28) Veterinary Public Health 1) Sains Pengurusan 2) Pengurusan Perniagaan 3) Pentadbiran Perniagaan 4) Pembangunan Sumber Manusia 5) Pentadbiran Awam 6) Policy and Development 7) Strategic Management 8) Organisation Change and Development 9) International Customs Law and Administration 10) Pengurusan Perubahan 1) Psikologi Industri dan Organisasi 2) Pendidikan (Kaunseling) 3) Psikologi Klinikai 4) Kaunseling 1) Pengurusan Kejuruteraan 2) Kejuruteraan Mekanikal 3) Kejuruteraan Awam 4) Kejuruteraan Senibina 5) Kejuruteraan Binaan 6) Kejuruteraan Elektrik 7) Kejuruteraan Elektronik 8) Kejuruteraan Gempa Bumi

8.

Pengurusan Sumber Manusia dan Pembangunan Organisasi

,

9.

Psikologi

10.

Kejuruteraan

3

LAMPIRAN 4B
,_,'
"','
' ,

BIL.

,ti:IJ:)ANG
, 'i
,

PENGKHUSUSAN
,

9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)

11,

Sains dan Teknologi

'.

Kejuruteraan Alam Sekitar Kejuruteraan Kimia Kejuruteraan Air dan Tanah Agricultural Mechanition and Automation Kejuruteraan Forensik Kejuruteraan Perisian Kejuruteraan Pengeluaran Kejuruteraan Bahan Kejuruteraan Industri Kejuruteraan Mekatronik Kejuruteraan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar 20) Elektronik Digital 1) Aktuari 2) Biological Science 3) Mikrobiology 4) Bioteknologi 5) Biokimia 6) Bacteriology 7) Genetik 8) Bio-Pharming 9) Biosensor 10) Natural Product Chemistry 11) Cell Culture 12) Biologi Industri 13) Sains Kuantitatif 14) Fisioiogi 15) Kimia Forensik 16) Kimia Makanan 17) Kimia Analisis dan lnstrumentasi 18) Kimia Mikrobiologi 19) Kimia Bioteknologi 20) Remote Sensing 21) Sains Nuk!ear 22) Meteorology 23) Sains Hidrologi 24) Teknologi Makanan 25) Virology 26) Animal Nutrition 27) Animal Reproduction, Genetic and Breeding 28) Animal Production and Welfare 29) Toxicology

4

LAMPIRAN 4B

Bib:· ..
30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) '15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) Parasitology Molecular Epidemology Field Epidemology Pembangunan Vaksin Pathology Senibina Ukur Bahan Photogrammetry Geomatic Instumentasi lndustri Sains Industri Elektronik Digital lNork Design and Ergonomics Non Destructive Testing of Materials Perhubungan Antarabangsa International Transport and Logistic Pengajian Strategik dan Antarabangsa International Boundary Geologi Arkeologi Ecology Sa ins Marin Pengurusan Maritim Keselamatan Maritim dan Pengurusan Alam Sekitar Pengurusan Landskap Kimia Alam Sekitar Perlombongan dan Pengkuarian Teknoloqi Hijau Metalogi Kimia Analitikal Pengurusan Sumber Asli dan Alam Sekitar Biologi Pemuliharaan Ecotourism Perundangan Hidupan Liar Ekonomi Sumber Genetik Hidupan LiariForensik Hidupan Liar Sains Lautan Seismology and Eertnoueke Hazards Program GIS (Geographic Information System) Soil, Environmental and Atmospheric Sciences Built Environment

12.

Hubungan Antarabangsa dan Hal Ehwal Luar Negeri

13.

Alam Sekitar

'.

5

lAMPIRAN

4B

14.

Pengurusan Maklumat dan Komunikasi

15.

Teknologi Maklumat

Land Use and Water Pengurusan Ekologi Bandar Air Quality Control Pengajian Landskap Komunikasi Massa Komunikasi Korporat Pengurusan Maklumat Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat Pengurusan Rekod dan Pentadbiran Arkib Pengurusan Sistem Pejabat Sains Komputer Pengurusan Teknologi Maklumat Business Information Technology Komputer Industri Komunikasi Data Sistem Maklumat Sains Maklumat Telekomunikasi dan Informasi Kepintaran Buatan Pangkalan Data 11) Network Design 12) Rangkaian Komputer 13) Computer Forensics 14) Information Security and Computer Crime 115) Komputer Perhubungan

24) 25) 26) 27) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

'.

6

lAMPIRAN 5

SENARAI UNIVERSITI TERKEMUKA MERANGKUMI

DI DUNIA

PELBAGAI BIDANG PENGAJIAN MENGIKUT NEGARA

1 B. 2

LAMPIRAN SA AUSTRALIA University of Melbourne Australian National University University of Sydney University of Queensland Monash University University of New South Wales University of Western Australia University of Adelaide BELGIUM Katholieke University Lauven Ghent University CANADA University of Toronto University of British Columbia McGill University McMaster University University of Alberta University of Montreal Queen's University University of Victoria University of Ottawa

3
4

5 6 7 8 C.
1 2

D.
1 2

3
4 5

6 7 8
9

.

E.
1 2

3

DENMARK Aarhus University University of Copenhagen Technical University of Denmark FINLAND Universit~ of Helsinki

f

F· 1

1
1

LAMPIRAN 5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 H. 1 2 I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ludwig Maximilians University Heidelberg University Technics University Munchen Humboldt University of Berlin Freie University Berlin RWTH Aachen University University of Konstanz Bonn University University Ulm Hamb Unive IRELAND Trinity College Dublin University College Dublin JEPUN University of Tokyo University of Kyoto Tokyo Institute of Technology Osaka University Tohoku University Waseda University Meiji University National Graduate Institute for Policies Studies International University of Japan KOREA Pohang University of Science and I echnology Korea Advanced Institute of Science and Technology Seoul National University Korea University Yonsei University NEW ZEALAND University of Auckland University of Otago NORWAY Oslo University University of Bergen

J.
1 2 3 4 5 K. 1 2 L. 1 2

2

LAMPIRAN 5

2 3 N. 2 O. 1 2 3 4 5 6 7

Ecole Normale Superieure Paris University Paris-Sorbonne Sciences Po SINGAPORE National University of Singapore Nanyang Technological University SWITZERLAND ETH - Zurich Swiss Federal Institute Technology - Zurich Ecole Polytechnique Federal - Lausanne University of Zurich University of Basel University of Bern University of Lausanne University of Geneva SWEDEN Karolinska Institute Stockholm Lund University Uppsala University Stockholm University UNITED KINGDOM LAMPIRAN 58 - ikut bidang pengajian

P.
1 2 3 4
Q.

1

'.

3

LAMPIRAN 5 SENARAI UNIVERSITI TEMPATAN

2 3 4

Universiti Universiti Universiti Universiti

Malaya (UM) Sains Malaysia (USM) Kebangsaan Malaysia (UKM) Putra Malaysia (UPM)

2 3 4

Universiti Universiti Universiti Universiti

Teknologi Mara (UiTM) Islam Antarabangsa Malaysia (UIA) Malaysia Sabah (UMS) Malaysia Sarawak (UNIMAS)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Universiti Universiti Universiti Universiti Universiti Universiti Universiti Universiti Universiti Universiti Universiti Universiti

Teknologi Malaysia (UTM) Utara Malaysia (UUM) Perguruan Sultan Idris (UPSI) Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Teknikal Melaka (UTeM) Malaysia Perl is (UniMAP) Malaysia Terengganu (UMT) Malaysia Pahang (UMP) Sains Islam Malaysia (USIM) Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Malaysia Kelantan (UMK) Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Universiti Multimedia Malaysia (MMU) Universiti Teknoloqi Petronas (UTP) Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR) Universiti Kuala Lumpur (UNiKL) University of Nottingham (Malaysia Campus), Semenyih Monash University (Sunway Campus) Swinburne University of Technology (Sarawak Campus) Curtin University (Malaysia Campus), Sarawak The Global University of Islamic Finance (lNCEIF), Kuala Lumpur Limkokwing University of Creative Technology, Cyberjaya University College Sedaya International (UCSI Universityl) Asia Pasific University College of Technology and Innovation (UCTI)

1

LAMPIRAN 5A

1 2 3

4 5 6
7

8
9 10 11

12 13 14 15 16
17

18
19 20 21 22 23

24 25 26 27
28

29
30

31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

California Institute of Technology Harvard University Stanford University Princeton University Massachusetts Institute of Technology University of Chicago University of California -Berkeley Yale University Columbia University University of California (LA) Johns Hopkins University University of Pennsylvania University of Michigan Cornell University Carnegie Mellon University Duke University Georgia Institute of Technology University of Washington - Seattle Northwestern University University of Wisconsin -Madison University of Texas (Austin) University of illinois (Urbana Champaign) University of California (San Diego) University of California (Santa Barbara) University of California (Davis) Washington University ( St Louis) University of Minnesota University of North Carolina (Chapel Hill) New York University Brown University Pennsylvania State University Boston University University of Southern California Ohio State University University of Pittsburgh University of Massachusetts Vanderbilt University Rice University Emory University University of Colorado Boulder Tufts University

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

University of Rochester Rutgers, The State University of New Jersey University of California - Irvine University of Notre Dame Dartmouth College Case Western Reserve University University of Maryland, College Park Michigan State University University of Arizona Purdue University University of California, Santa Cruz University of Utah Stony Brook University Indiana University - Bloomington University of Florida Arizona State University George Washington University University of Virginia Georgetown University University of Iowa University of California Riverside Rensselaer Polytechnic Institute William & Mary Wake Forest University Texas A&M University University of Illinois at Chicago Universiy of Miami University of Delaware Iowa State University Boston College University of Buffalo University of Cincinnaf Colorado School of Mines University of Georgia Northeastern University University of South Carolina Tulane University Colorado State University Creighton University University of Misssouri State University of New York - Albany Amherst University Bates College, Lewiston Connecticut College - New London

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Lehigh University - Bethlehem Pomona College - Claremont Villanova University - Villanova State University of New York/College at Geneseo University of Richmond Bucknell University - Lewisburg Hamilton College - Clinton Lafayette College - Easton California Polytechnic State University Claremont McKenna College

LAMPIRAN 58

UNITED KINGDOM 1 . UNIVERSITI University University University University University University 2 of of of of of of Warwick Cardiff, Wales Bath Lancaster Strathclyde Exeter

......>"."

Agriculture, Veterinary and Food Science ..... >·i·' .... i.········ .................·i. .. UN1VERSITi University of Warwick University of Aberdeen University of Nottingham University of Leeds Royal Veterinary College
. . .. .

3

Allied Health Professions and Studies

lJNIVERSITI
King's College London University of Ulster University College London (UCL) Lancaster University University of Surrey University of the West of England (UVVE) 4 Anthropology UNIVERSITI University of Cambridge London School of Econ'omics & Political Science School of Oriental & African Studies Roehampton University University College London University of Sussex 5 Applied/Pure Mathematics

I
I

.

.)

'

.•.

.',

,"

··/'.i

.0

).U)N,IV§~§Ij.t

',',_

''c',.~'"

University of Cambridge University of Oxford University of Bristol University of Bath University of Warwick University of Manchester Imperial College London

6

Archaeology
\V ....» ..

.tt;'.".)/';.;/.;·

...•...
"'v

......

UNIVERSITt

..

University University University University University University University 7

of Durham of Reading of Oxford of Cambridge of Liverpool College London of Leicester

Architecture and the built environment

', ...<.:.' .... '

. i)"
/
•••

UNIYERSill

University of Cambridge University College London University of Sheffield University of Liverpool Loughborough University University of Bath University of Edinburgh 8 Art and Design UNIVERSIT! Loughborough University University of Reading Open University Lancaster University University of Newcastle University of Westminster Royal College of Art 9 Biological Sciences
, ':

Institute of Cancer Research University of Oxford University of Manchester University of Sheffield University of Dundee University of Bristol Royal Holloway, University of London 10 Business and Management Studies
........

.

UNiIVER:SITI

·HNtvERsrn

London Business School Imperial College London University of Cambridge Cardiff University/University of \/Vales, Cardiff University of Bath London School of Economics and Political Science University of Oxford
L

11

"',

Cancer Studies
"[' ",{
"

University of Manchester University of Cambridge Institute of Cancer Research University of Newcastle University of Glasgow Queen Mary, University of London University of Oxford

"

UNIVERSITI

12

Cardiovascular
,

Medicine UNI\lERSITI

,

University of Oxford University of Cambridge King's College London University of Manchester Imperial College London University of Glasgow University of Bristol 13 Chemical Engineering UNIVERSITI University of Cambridge Imperial College London University of Manchester University College London University of Birmingham University of Sheffield University of Newcastle 14 Chemistry UNIVERSITi University of Cambridge University of Nottingham University of Oxford University of Edinburgh University of St Andrews University of Bristol Imperial College London 15 Civil Engineering UNIVERSITI Imperial College London University of Waies, Swansea Cardiff University/University of Wales, Cardiff University of Nottingham University of Newcastle University of Southampton University of Sheffield
j

I

16

,i}\+;\,;

"'"i;;;1,,/J',ii';;;"'l';)i>'

Communication,

,""; .;, '",' ••" """'ij~I\I;I;~~l] l "

Cultural and Media Studies ",.".
,
,

,

University of Leicester University of Westminster University of East Anglia Goldsmiths College, University of London London School of Economics & Political Science University of East London Royal Holloway, University of London 17 Computer Science and Informatics
','(;;\'i'
';

;'

.;,;

+"

.,

.,.;

.;..

U~IYERSITI

University of Cambridge Imperial College London University of Southampton University of Edinburgh University of Oxford University College London University of Manchester 18 Development studies

UNI\lERSITi
University of Oxford University of Manchester University of East Anglia 19 Drama, Dance and Performing Arts ONIVERSITi University of Warwick Roehampton university Queen Mary, University of London University of St. Andrew University of Manchester University of Bristol King's College London Economics and Econometrics UNIV.ERSIJI London School of Economics & Political Science University of College London University of Essex University of Oxford University of Warwick University of Nottingham University of Cambridge
,

_l

20

4

21

;'.·.·<t

Education UNIVERSITI " Institute of Education, University of London University of Oxford University of Cambridge King's College London University of Bristol University of Leeds University of Exeter
"

22
"

Electrical and Electronic Engineering .... UNIVERSITI University of Leeds University of Surrey Bangor University/University of Wales, Bangor University of Manchester Imperial College London University of Sheffield University of Southampton

23

English Language and Literature UNIVERSITI University of York Queen Mary, University of London University of Edinburgh University of Manchester University of Exeter University of Oxford University of Cambridge Earth Systems and Environmental Science UNIVERSITI University of Cambridge University of Oxford Birkbeck College, University of London University College London University of Reading University of Bristol University of East Anglia and Public Health UNIVERSITi University of Cambridge Imperial College London Queen Mary, University of London University of Bristol London School of Hygiene & Tropical Medicine University of Oxford University College London
tl

24

25

Epidemiology

26

General Engineering, ... : ....•. .... X.: .
..

Mineral & Mining Engineering UNIV;ERSITI

'.

University of Cambridge University of Oxford University of Nottingham University of Leeds Imperial College London Swansea University/University University of Manchester 27

-

of Wales, Swansea

Geography and Environmental

..

/,< .

'"

.

.. .

,

Studies UNIVER,SITI

University of Bristol University of Cambridge University of Durham University of Oxford Queen Mary, University of London University College London

28

Health Services Research UNIVERSITI University of York University of Aberdeen University of Bristol Queen Mary, University of London London School of Hygiene & I rop Med University of Oxford University of Leeds

29

History UNIVERSITi Imperial College London University of Essex University of Kent University of Liverpool University of Oxford University of Warwick University of Cambridge

30

infection and Immunology
-

UNIVERSITI

University of Oxford University Cambridge Imperial College London London School of Hygiene & Trop Med University College London King's College London University of Liverpool 6

31

Law

UNIVERSITI London School of Economics and Political Science University College London University of Oxford University of Durham University of Nottingham University of Kent University of Cambridge
\
.•....

..

.

~

......

32

Library and Information Management UNIVERSITI' University of Sheffield King's College London University College London University of Wolverhampton City University London Robert Gordon University University of Glasgow
'

..

33

Linguistics UNIVERSITI Queen Mary, University of London University of Edinburgh University of York University of Essex University of Sheffield

I

34

Mechanical, Aeronautical and Manufacturing Engineering UNIVERSITI Imperial College London University of Sheffield University of Bristol University of Greenwich University of Nottingham University of Leeds Loughborough University Metallurgy and Materials UNIVERSITI University of Cambridge University of Liverpool University of Kent University of Oxford University of Birmingham University of Sheffield Imperial College London

35

7

36

Middle Eastern and African Studies University University University School of University University of Cambridge of Oxford of Edinburgh Oriental and African Studies of Durham of Birmingham

37

...... '/<FL')'i ·.c

Music .;,

.... ii liINIVERSITI Royal Holloway, University of London University of Birmingham University of Manchester University of Southampton University of Cambridge King's College London University of Sheffield - Based Clinical Subject
'.

..

..

....

38

..Other Laboratory
,.
/.

ONfvERSITI

University of Edinburgh University of Cambridge University College London University of Oxford Imperial College London King's College London Queen Mary, University of London

39

Philosophy UNIVERSITI University College London University of St Andrews King's College London University of Sheffield University of Cambridge London School of Economics & Political Sciences University of Oxford

.

40

, -,

Physics
.'.

....•

.-

University of Lancaster University of Cambridge University of Nottingham University of St Andrews University of Edinburgh Imperial College London University of Oxford

..

UNJ';l~I;R$lIr__

..~

8

41

....... •••••:);:.,> .• ·.">.· 3 ·.•

Politics and International Studies

:.··.···.··::::·;·i..IJ·:·\/.i'U:N!~f;;f\q

1.1.'. ..: .....

.

: .:

,

.

......
i ....

University of Essex University of Sheffield Aberystwyth University/University of Wales, Aberystwyth University of Oxford London School of Economics & Political Sciences University College London School of Oriental and African Studies

42
1('"

Pre-clinical and Human Biological Sciences
>.;
<ii .,·..... :;i(

•.• ·..... ........ . .. .

·.iV~·lyERSltl • •.... .....

University of Oxford University College London University of Manchester Queen Mary, University of London King's College London University of Sussex 43 Primary care and other community based clinical subject . UNiVERSITI University of Oxford University of Manchester University of Southampton University of Nottingham University of Bristol University of Aberdeen University of Cambridge Psychiatry, Neuroscience and Clinical Psychology UNIVERSITI University of Cambridge Cardiff University/University of Wales, Cardiff University College London King's College London University of Oxford Imperial College London University of Edinburgh Psychology
...

44

"

45

.......... . ..•

/,.'.i"

...

",;

;

.

··• .• i:·.•

···U&IMERSfn

.

University of Cambridge University of Oxford University College London Birkbeck College, University of London Cardiff University/University of Wales, Cardiff University of St. Andrews Royal Holloway, University of London 9

46

Social Work and Social Policy & Administration UNIVERSITI London School of Economics and Political Science University of Oxford University of Bath University of Southampton University of Kent University College London University of Oxford
..

-

47

Sociology
.\
••••

".("," .,'

"

UNIVERSITI

University of Manchester University of Essex Goldsmiths College, University of London University of Oxford University of Cambridge University of Surrey University of York

48

Sports-related

Subjects UNIVERSITI

University of Birmingham Loughborough University University of Edinburgh University of Durham University of Bristol Liverpool John Moores University 49 Statistics and Operational Research UNIVERSITI

University of Oxford University of Carnbridpe Imperial College London University of Bristol University of Warwick University of Kent, Canterbury University of Nottingham 50 Theology University University University University University

, Divinity and Religious Studies
UNIVERSITI of Durham of Aberdeen of Cambridge of Oxford College London

10

51

Town and Country Planning .. ·i'!.... ....... ...; .• +':......... /
..

UN 'V'.E:RSITI

.

.;

University of Cambridge University of Sheffield Cardiff University/University University of Newcastle University of Leeds University of Reading University of Aberdeen

of Wales Cardiff

11

lAMPIRAN 6

JENIS-JENIS PENYAKIT KRONIK

a. Kanser; b. Serangan jantung; c. Pulmonary Hypertension; d. Sakit buah pinggang yang kronik; e. Sakit hati (liver) yang kronik; f. Fullminant Viral Hepatitis;

g. Kecederaan di kepala disebabkan kemalangan; h. Tumor dan kecacatan pembuluh darah di otak;
I.

Melepuh dan melecur kerana kebakaran; Pemindahan organ utama;

J. I.

k. Penyakit Parkinson; Penyakit HIV dan Aids;

m. Pemindahan kaki dan/atau tangan; n. Skizofernia; o. Kecederaan atau kecacatan fizikal yang dialami semasa menjalani latihan atau kursus yang disahkan oleh pakar perubatan Kerajaan dan/atau pakar perubatan yang diperakukan oleh penaja sebagai tidak sihat untuk meneruskan pengajian; dan p. Lain-lain penyakit yang' disahkan sebagai penyakit kronik dan tidak sihat untuk meneruskan pengajian oleh pakar perubatan Kerajaandan/atau yang diperakukan oleh penaja. pakar perubatan

lAMPIRAN
BORANG PERAKUAN KETUA JABATAN

A

JABATAN/AGENS! KEMENTERIAN Butir-butir a) b) c) d) e) Perkhidmatan . .

Nama No. KIP Tarikh Lahir .. . Umur . Skim Perkhidmatan f) Gred Jawatan Hakiki . g) Tarikh Lantikan . (dalarn skim perkhidmatan terkini) h) Tarikh Sah . (dalam skim perkhidmatan terkini) i) Markah Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (dalam skim perkhidmatan terkini) • i) ii) iii) IV) Tahun Tahun Tahun Purata Markah Markah Markah Markah

.

j) Tindakan Tatatertib
k) Pengistiharan Harta I) Sokongan

Ada/Tiada" Ada/Tiada* Disokong I Tidak Disokong*

m) Pegawai boleh I tidak boleh" dilepaskan untuk menjalani kursus pada sesi yang dipohon. Saya mengesahkan bahawa kenyataan yang diberikan oleh _____________________ adalah benar dan permohonan beliau adalah lengkap.

'.
DIPERAKUKAN OLEH:

(Tandatanqan Nama Jawatan Jabatanl Kementerian Tarikh Cop Rasmi Jabatan

Ketua Jabatan)

* Potong yang mana tidak berkenaan.

LAMPIRAN B JPA(L)LDP
LAPORAN JAWATANKUASA LATIHAN KEMENTERIAN/JABATAN UNTUK KURSUS DALAM PERKHIDMATAN 1. TAJUK KURSUS 2. TEMPAT KURSUS 3 TEMPOH KURSUS 4. PENGANJUR 1A/96

5. BIL. PERMOHONAN

DITERIMA

6. BIL. CALON YANG LAYAK Nama dan Jawatan Calon Calon Tetap

I I
(Sila buat lampiran jika ruangan tidak mencukupi) Perkhidmatan Trl.antikan Sekarang T/Sah Tarikh L Umu Kelulusan / lnstitut I Tahun

7. BUTIR-BUTIR CALON YANG DIPERAKUKAN

Calon Siml2anan

8. KEANGGOTAAN PENGERUSI: Nama. Jawatan: AHU: 1. Nama: Jawatan 2. Nama Jawatan:

JAWATANKUASA

LATIHAN

ASASASASPERAKUAN

~

.. .. "

.................

"

... , ....... .......................

,

..

,.,

...

(Tandatangan Nama: Jawatan: Cop Rasmi Kerajaan: Tarikh: .............
.......

PengerusilSetiausaha) PERAKUAN DENGAN PERAKUAN INI KETUA JABATANf MELULUSKAN BERSETUJU KEMENTERiAN PEGAWAI UNTUK BERKURSUS

. ...................