Anda di halaman 1dari 2

CONTOH KAEDAH MENJAWAB SOALAN UNTUK BAHAGIAN III : UNDANG-UNDANG UMUM Soalan 1 (a) Haris seorang warganegara Malaysia

telah berkahwin dengan Katie, seorang war ganegara British di United Kingdom pada tahun 1990. Berdasarkan kepada perlembag aan persekutuan, bolehkah isteri haris memohon untuk menjadi warganegara Malaysi a dan apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh isterinya? (6 markah) JAWAPAN: Boleh. Syarat-syarat: (a) Katie telah bermastautin di Persekutuan sepanjang tempoh dua tahun sebelum d aripada tarikh permohonan dan Katie berniat hendak bermastautin secara tetap di Persekutuan; dan (b) bahawa Katie adalah berkelakuan baik. Ini adalah merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan, Bahagian 3, Bab 1 Perkara 15 Fasal (1) (a) dan (b). atau Merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan, Bahagian 3, Bab 1 Perkara 15 Fasal (1) (a) dan (b), Katie boleh memohon untuk menjadi warganegara Malaysia dengan syara t .......

(b) Sekiranya permohonan Katie untuk menjadi warganegara Malaysia diluluskan ole h kerajaan persekutuan, bilakah Katie boleh didaftarkan menjadi warganegara Mala ysia? (5 markah) JAWAPAN: Katie boleh didaftarkan menjadi warganegara Malaysia sehingga ia telah mengangka t sumpah yang dinyatakan dalam Jadual Pertama Ini adalah merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan, Bahagian 3, Bab 1 Perkara 18 Fasal (1). c) bilakah secara rasminya Katie boleh menjadi warganegara dengan cara Pendaftar an? markah) JAWAPAN: Katie secara rasminya boleh menjadi warganegara Malaysia mulai dari hari ia dida ftarkan sedemikian itu. Ini adalah merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan, Bahagian 3, Bab 1 Perkara 18 Fasal (3). (d) Encik Wagiman yang berasal dari Indonesia telah memperolehi kewarganegaraan Malaysia secara perakuan masukan pada tahun 2001. Selepas memperolehi kewarganeg araan, beliau telah kembali ke Negara asalnya dan tidak kembali ke Malaysia sehi ngga sekarang. Sepanjang ketiadaannya, tiada sebarang berita diperolehi daripada beliau. Adakah kerajaan persekutuan boleh dan mempunyai sebarang peruntukan unt uk melucutkan kewarganegaraan beliau di bawah perlembagaan persekutuan? (5 markah) JAWAPAN:

Boleh. Ini adalah merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan, Bahagian 3, Bab 2 Perkara 25 Fasal (2) (a) dan (b) yang menyatakan bahawa .. e) Atas permintaan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri Selangor telah bersetuj u untuk memberikan buat selama-lamanya sebidang tanah kerajaan negeri yang telah dirizabkan sebelum itu bagi maksud kegunaan kerajaan persekutuan. Walau bagaima napun kerajaan persekutuan telah diminta oleh kerajaan negeri Selangor supaya me mbayar premium tanah tersebut terlebih dahulu. Jelaskan bagaimana kaedah penentuan bayaran premium tanah yang perlu dibayar ole h kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri Selangor. (5 markah) JAWAPAN: Kaedah penentuan bayaran premium tanah hendaklah sama banyak dengan nilai pasara n tanah itu dikurangkan dengan (a) ... (b) ... Ini adalah merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan, Bahagian 6, Bab 4 Perkara 85 Fasal (2) (a) dan (b).