Anda di halaman 1dari 10

SK SG SERAI, KUANG, 48050 RAWANG, SELANGOR

PERANCANGAN STRATEGIK PERANCANGAN TAKTIKAL PERANCANGAN OPERASI TAHUN 2012 2015 PERINGKAT PENGURUSAN: KURIKULUM

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENGENALAN Perancangan Stratejik Pengurusan Kurikulum Sekolah Kebangsaan Sg. Serai telah mula digubal pada tahun 2007. Namun begitu perancangan strategik ini dikaji semula dan dibuat penambahbaikan mengikut kesesuaian masa dan format terkini. Justeru itu perancangan strategik ini disediakan bagi tahun 2012-2015 sejajar dengan misi sekolah. Kecemerlangan dalam aspek kurikulum sekolah adalah matlamat utama yang hendak dicapai. Maka dengan itu, semua jawatankuasa di bawah aspek Pembangunan Kurikulum Sekolah telah menyediakan perancangan dan melaksanakan perancangan ke arah merealisasikan visi, misi, matlamat dan objektif yang ditetapkan. Pihak Panitia Pendidikan Seni Visual telah menyediakan perancangan tahunan yang lengkap mengandungi semua aktiviti, program atau projek panitia bertujuan untuk meningkatkan pencapaian matapelajaran Pendidikan Seni Visual baik melalui kemajuan pelajar mahupun pengajar iaitu guru. Hasil perancangan strategik ini adalah untuk melihat pencapaian akademik murid dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual samada dari segi kualiti dan kuantiti agar semakin meningkat dari setahun ke setahun. Perancangan strategik masih mengekalkan misi dan visi sekolah. Matlamat dan objektif sekolah telah diperkuatkan lagi sejajar dengan kehendak misi dan visi sekolah. Oleh yang demikian, Panitia Pendidikan Seni Visual telah menyediakan perancangan strategik untuk peringkat sekolah disesuaikan dengan visi, misi, matlamat dan objektif sekolah.

VISI SEKOLAH SKSS mampu melahirkan generasi yang berintektual, berketrampilan dan cemerlang.

MISI Mencapai kecemerlangan akademik dan kokurikulum, membentuk keperibadian dan sahsiah yang mulia melalui proses pengajaran dan pembelajaran berkesan dan persekitaran sekolah yang kondusif.

VISI PANITIA Melahirkan insan yang berbakat seni tampak, berilmu, berkeyakinan diri yang cemerlang dan berbudaya saing yang positif.

MISI PANITIA Mewujudkan aktiviti yang ceria, aktif dan rajin untuk melahirkan murid yang kreatif dan kritis bagi memenuhi inspirasi negara malaysia yang berasaskan Falsafah Pendidikan Negara.

OBJEKTIF 1. Dapat melahirkan murid yang berbakat dalam menghasilkan kreativiti tersendiri, berkeyakinan tinggi, berketrampilan dari segi rohani , jasmani, emosi dan intelek. 2. Melahirkan murid dan generasi yang tahu menghargai hasil seni dari diri sendiri dan orang lain dari budaya sendiri. 3. Murid dapat melibatkan diri secar aktif, berfikir secara kritis dan berdaya saing secara positif.

SASARAN Semua murid dari tahun 1 hingga 6 dan murid Pendidikan Khas.

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: PENDIDIKAN SENI (S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN: Dalaman Semua murid suka matapelajaran Kebanyakkan murid tidak Pendidikan Seni Visual. menguasai kemahiran melukis. Murid minat melukis. Murid sering tidak menyiapkan tugasan yang diberi. Ada guru yang mahir dan berbakat dalam bidang seni. Guru kurang mempelbagaikan bentuk P&P. Semua guru Pendidikan Seni berbudaya kerja positif. Guru tidak diberi kursus Luaran meningkatkan profesionalisme. (O)PELUANG: Ada ibu bapa yang prihatin dan mementingkan pelajaran anak-anak mereka. Sokongan daripada pihak pentadbir dan PPD. Mendapat sokongan kewangan daripada PIBG. Sekolah dilengkapi dengan infra-struktur yang baik dan selesa seperti ada kemudahan komputer dan sebagainya. (C)CABARAN: Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah tinggi. Masih ada ibu bapa menyerahkan anak mereka 100% ke sekolah. Murid tiada motivasi diri. Strategi SO 1. Meningkatkan minat murid dalam mata pelajaran dengan kerjasama semua guru. 2. Meningkatkan pengurusan panitia dengan sistematik. 3. Memberi pendedahan dan pengalaman kepada guru dalam bidang seni. Strategi WO 3. Sentiasa memberi galakan kepada murid untuk menghasilkan karya seni (lukisan).

Strategi SC 1. Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman di kalangan guru.

Strategi WC 1. Memberi motivasi kepada murid agar mereka dapat menghargai bakat yang ada dalam dirinya.

PELAN STRATEGIK BIDANG/UNIT*: PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL SK SUNGAI SERAI KUANG TAHUN 2012-2014 NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru Sasaran (ETR) TOV 2012 2013 2014

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

Indikator Pencapaian

Peratus murid yang mendapat gred A belum memuaskan Pencapaian Pendidikan Seni Visual belum gemilang

Meningkatkan peratus murid mendapat gred A dalam Pendidikan Seni menjelang 2014

Meningkatkan pencapaian melalui kerjasama antara semua guru matapelajaran.

% murid dapat gred A Pendidikan Seni dalam peperiksaan

70 %

80 %

85 %

90 %

Peratus murid Tahun 1 dan 2 yang mendapat Band yang baik belum memuaskan. Kekerapan mengemaskini sistem fail tidak teratur

Meningkatkan peratus murid mendapat Band yang lebih baik

Meningkatkan pencapaian melalui kerjasama antara semua guru matapelajaran

% Band 6 % Band 5 % Band 4 % Band 3 % Band 2 % Band 1

0 0 15 % 30 % 40 % 15 %

2% 2% 16 % 25 % 30 % 10 %

2% 3% 17 % 23 % 29 % 5%

2% 3% 18 % 20 % 28 % 0

Pengurusan panitia belum memuaskan.

Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat

Meningkatkan kekerapan mengemaskini fail

Kekerapan mengemaskini sistem fail

PELAN TAKTIKAL PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL SK SUNGAI SERAI KUANG TAHUN 2012-2014 NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru BIDANG: KURIKULUM PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS / SUMBER INDIKATOR PENCAPAIA N Peratus penglibatan murid TOV ETR

Pertandingan Melukis dan mewarna (mencorak dan melakar).

Meningkatkan tahap pengetahuan dalam bidang seni.

Panitia matapelajaran

Mac - Sept

RM 300.00

100 %

Pertandingan Mencungkil penghasilan arca bakat dan kreativiti murid-murid.

Panitia matapelajaran

Sept - Nov

RM 100.00

Peratus penglibatan murid

100 %

Ruangan/Sudut khas berkaitan Pendidikan Seni Visual bagi memaparkan karya murid.

Menghargai dan memupuk minat murid terhadap karya seni.

Panitia matapelajaran

Jan - Dis

RM 200.00

Peratus penglibatan muird

100 %

Pelan Operasi 1 Bidang/Unit*: PANITIA PENDIDIKAN SENI Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Pertandingan Melukis dan Mewarna (mencorak dan melakar). Meningkatkan tahap pengetahuan dalam bidang seni. Mac- September Semua murid Tahun 1 hingga 6 dan Pendidikan Khas Proses Kerja 1. 2. 3. 4. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Tandatangan Penilai : Nama Penilai : Ketua panitia Guru matapelajaran Membentuk jawatankuasa kerja Perbincangan pelaksanaan Mempromosi program Pelaksanaan aktiviti Penilaian Kurang motivasi murid rendah Kemudahan dan alatan terhad Murid kurang berbakat. Pemantauan akan dilakukan oleh GP Kurikulum dan Penyelaras Program Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

Pelan Operasi 2 Bidang/Unit*: PANITIA PENDIDIKAN SENI Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Pertandingan Penghasilan Arca Mencungkil bakat dan kreativiti murid-murid. September - Oktober Murid Tahun 4 hingga 6 (Tahap 2) Proses Kerja 5. 6. 7. 8. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Ketua panitia Guru matapelajaran Membentuk jawatankuasa kerja Perbincangan pelaksanaan Mempromosi program Pelaksanaan aktiviti Penilaian Kurang pengetahuan murid dalam bidang seni. Kekangan masa. Kreativiti yang terhad. Pemantauan akan dilakukan oleh GPK Kurikulum dan Penyelaras Program. Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Tandatangan Penilai : Nama Penilai :

Pelan Operasi 3 Bidang/Unit*: PANITIA PENDIDIKAN SENI Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Mengadakan Ruangan/ Sudut Khas Berkaitan Pendidikan Seni Visual bagi memaparkan karya murid. Menghargai dan memupuk minat murid terhadap karya seni. Januari hingga Disember Murid Tahun 1-6 Proses Kerja Kekangan Ketua panitia Guru matapelajaran Membentuk jawatankuasa kerja Perbincangan pelaksanaan Pelaksanaan aktiviti Penilaian Kekangan masa. Kurang hasil / karya murid yang baik. Kesedaran diri / sahsiah diri murid. Pemantauan akan dilakukan oleh GPK Kurikulum dan Penyelaras Program Penilaian dijalankan sepanjang tahun bagi mengenalpasti keberkesanan program. Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Tandatangan Penilai : Nama Penilai :

PERANCANGAN 2012 - 2015 PERANCANGAN OPERASI 2012

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL VISI : MISI : SKSS MAMPU MELAHIRKAN GENERASI YANG BERINTEKTUAL, BERKETRAMPILAN DAN CEMERLANG. MENCAPAI KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KOKURIKULUM, MEMBENTUK KEPERIBADIAN DAN SAHSIAH YANG MULIA MELALUI PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESAN DAN PERSEKITARAN SEKOLAH YANG KONDUSIF.

CARTA GANTT PELAKSANAAN PROJEK 2012


Bil 1. PROGRAM Pertandingan Melukis dan mewarna (mencorak dan melakar).
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV

2.

Pertandingan penghasilan arca.

3.

Mengadakan Ruangan/ Sudut Khas Berkaitan Pendidikan Seni Visual bagi memaparkan karya murid.