Anda di halaman 1dari 11

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. Matlamat Matlamat TMK merentas kurikulum adalah bagi memastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan serta menjana pemikiran kritis dan kreatif, berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran.
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti berikut:

Belajar Mengenai TMK


pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai satu disiplin ilmu (contoh: saiz storan, perkakasan input dan output

TMK dalam merentas kurikulum digunakan dalam p&p di mana ianya diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.

Belajar Mengenai TMK


sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office).
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Belajar Melalui TMK


maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai atau akses melalui media TMK (contoh: internet, CD-ROMPortal E-bahan, EduwebTV dan Google Earth).
4

Pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru seperti menggunakan perisian aplikasi, CD-ROM atau bahan muat turun daripada Internet. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka seperti hasilkan portfolio, laporan bergambar dan poster digital. Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 5

Rujuk Dokumen Standard TMK untuk memastikan tahap kemahiran TMK yang dicapai oleh murid di Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3.

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Tahun 1
Literasi TMK Pengenalan Perkakasan Komputer Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus Menaip Menyisip imej Membuka fail Menyimpan fail Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks dan grafik. Merakam suara Melakar dan melukis secara digital Mencetak dokumen Internet Mencari imej Nilai Peraturan makmal, Bertoleransi, bertanggung jawab
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Tahun 2
Literasi TMK Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus Menaip dalam lajur dan baris Menyisip imej ke dalam jadual Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks, grafik dan audio Menukar latarbelakang persembahan dan menggunakan ciri transisi antara slaid Internet Mencari maklumat Menghantar dan membalas e-mel Nilai Teknologi Hijau, Keselamatan komputer dan data

Tahun 3
Literasi TMK Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus Menaip dan format Menterjemahkan maklumat dalam bentuk graf atau carta Membuat pengiraan ke atas maklumat Menggunakan elemen animasi dalam persembahan digit Internet Mengepil fail melalui e-mel Nilai Keselamatan Kompter dan Data, Teknologi Hijau, kerjasama

1. Guru dan murid

2. Guru sahaja

3. Murid sahaja

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapat dikukuhkan melalui: Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian Menghasilkan produk atau bahan menggunakan pelbagai fitur perisian Menjana idea baru dengan menggunakan TMK Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atau projek yang dihasilkan menggunakan TMK Mempromosi idea atau bahan dengan menggunakan TMK
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 9

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

10

Mata Pelajaran: Tema /Topik: Masa: Standard Pembelajaran mata pelajaran:

Pendidikan Moral Tahun 2 Tiada 120 minit 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 dan 12.1.4

Objektif Pembelajaran:
Aktiviti P&P:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan mengenal nilai kerjasama dalam keluarga untuk kepentingan bersama.
1. 2. 3.

Murid berkongsi pengalaman mengenai aktiviti mereka di rumah pada hujung minggu. Menyenaraikan aktiviti murid dan memberi penekanan mengenai nilai berkerjasama dalam keluarga. Main perisian Tidy Up dan murid menceritakan tugas yang mereka lakukan semasa bermain Tidy up bagi meringankan beban keluarga..

EMK:

1.
2.

3. BBM/Media: Penilaian P&P: Refleksi:

TMK: Aktiviti dalam Perisian Tidy Up membantu murid belajar mengenai nilai kerjasama. Keusahawaan: Sikap dan pemikiran cemerlang Menjana idea yang berkaitan dengan pengalaman kerjasama di rumah.

Perisan Tidy Up. Murid boleh menceritakan secara lisan tentang kebaikan bekerjasama dan menjalankan tugas bersama-sama keluarga. Seramai 25 orang murid boleh menyenaraikan peranan mereka dirumah bagi membantu keluarga. Hanya 5 orang murid yang menghadapi masalah menulis ayat. Murid diberi latihan bimbingan seperti isi tempat kosong.
11

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA