Anda di halaman 1dari 97

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

PRA 3102: ASAS PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH


SINOPSIS Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, Faktor Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum, Pendekatan-pendekatan dalam Kurikulum, Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia, teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah, Pengelolaan Aktiviti Prasekolah, serta Perancangan Pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education, the National Standard Preschool Curriculum, the affective factors in the implimentation of curriculum, aproaches in curriculum, models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia, teaching and learning techniques and techniques at presechools, the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools.

HASIL PEMBELAJARAN: Setelah mengikuti unit ini, anda akan dapat: 1. Menjelaskan konsep kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak 2. Menterjemahkan kandungan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran 3. Merancang untuk menyepadukan alat-alat sokongan yang boleh melaksanakan kurikulum 4. Mengamalkan kemahiran-kemahiran, pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah

RINGKASAN UNIT 1.0 Kurikulum Pendidikan Awal Kanakkanak 2.0 Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 3.0 Faktor Keberkesanan Kurikulum 4.0 Pendekatan Dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 5.0 Pendekatan-pendekatan lain di Prasekolah 6.0 Model-model Program Prasekolah Luar Negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia 7.0 Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah 8.0 Pengelolaan Aktiviti Prasekolah

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Rangka Isi Pelajaran

Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Faktor Keberkesanan Kurikulum

PRA 3102

PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Pendekatan Dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Pendekatan-pendekatan lain di Prasekolah

Model-model Program Prasekolah Luar Negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia

Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah

Pengelolaan Aktiviti Prasekolah

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Apa yang anda ketahui tentang Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak?

Tajuk 1 1.0

Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak

Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak

Mari kita mulakan perbincangan ini dengan menghayati secara ringkas konsep asas kurikulum pendidikan awal kanak-kanak, proses pembentukan kurikulum dan mengetahui model konseptual pendidikan prasekolah kebangsaan secara terperinci. Seterusnya cuba anda kenal pasti asas pertimbangan dan proses pembentukan kurikulum prasekolah di negara kita.

Perkataan pendidikan awal kanak-kanak diberikan pelbagai tafsiran oleh banyak pihak. Antaranya, pendidikan awal kanak-kanak (early childhood) merujuk kepada kanak-kanak yang berumur sejak lahir sehingga lapan tahun dan mendapat jagaan di taman asuhan atau taman didikan, prasekolah atau sekolah rendah. Program seumpama itu dikendalikan oleh pelbagai institusi yang berbeza-beza. Dewasa ini, kebanyakan ibu bapa telah menghantar anak-anak mereka ke taman asuhan ekoran kesedaran terhadap kepentingan pendidikan awal kanak-kanak selari dengan bertambahnya golongan wanita yang berkerjaya. Justeru itu, pendidikan awal kanak-kanak wajar diberikan perhatian serius. Konsep Kurikulum

Mari kita sama-sama cuba fahami apakah yang dimaksudkan dengan kurikulum.

Terdapat banyak definisi kurikulum. Kurikulum boleh didefinisikan sebagai cara membantu pendidik berfikir tentang kanak-kanak dan mengurus pengalaman kanak-kanak berdasarkan

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

program. Kurikulum juga boleh dimaksudkan semua pengalaman yang berlaku di sekolah. Kurikulum merupakan bentuk penulisan yang dirancang untuk pembelajaran. Selain itu kurikulum juga membawa pengertian senarai topik pembelajaran yang akan dilaksanakan. Cuba anda bandingkan pendapat beberapa tokoh tentang kurikulum di bawah ini. Mengikut pandangan Dr Norhashimah Hashim dan Yahya Che Lah (2003), kurikulum adalah rancangan pengajaran dan pembelajaran yang disusun bagi mencapai sesuatu matlamat pendidikan. Menurut Feldman (1991) pula, kurikulum merupakan asas untuk mengajar dan memberi maksud ke arah pendidikan. Manakala Catron dan Allen (1999) menjelaskan bahawa kurikulum dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kurikulum nyata dan kurikulum tersembunyi. Kurikulum nyata adalah pengajaran dan pembelajaran secara langsung berkenaan pelbagai aspek perkembangan kanak-kanak seperti jasmani, emosi, rohani, intelek, merancang aktiviti dan membuat penilaian. Kurikulum tersembunyi pula ialah perkara yang dipelajari oleh kanak-kanak secara tidak langsung seperti tingkah laku kanak-kanak secara tidak langsung seperti tingkah laku dan tindakan guru serta pengaruh persekitaran. Zais (1979) menyatakan bahawa kurikulum sebagai satu set generalisasi yang saling berkait secara logik, konsep, cadangan dan lain-lain yang mewakili satu pandangan sistematik sesuatu fenomena kurikulum. Fungsi teori kurikulum ialah untuk memperkata, menjangka dan menerangkan fenomena kurikulum dan sebagai polisi untuk panduan aktiviti kurikulum. Mengikut Kerr J.K. (2002) konsep kurikulum merupakan semua jenis pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh sekolah sama ada dalam kumpulan atau secara individu di dalam atau di luar sekolah. Pakar-pakar pendidikan mentakrifkan kurikulum berasaskan rancangan bidang pendidikan. Misalnya J.G.Saylor dan W.M Alexander (1974) mentakrifkan kurikulum sebagai rancangan yang menyediakan semua peluang pembelajaran dengan tujuan memperoleh maklumat dan objektif pendidikan di sekolah. Tyler (1950) mentafsirkan kurikulum sebagai pelajaran yang dirancang, dikelola dan dilaksanakan oleh sekolah berdasarkan objektif yang ditentukan.

Sudahkah anda mendapat gambaran tentang konsep dan maksud kurikulum? Cuba bandingkan kefahaman tentang konsep kurikulum hasil daripada perbincangan ini dan bandingkan dengan konsep yang tertera di bawah.

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Kurikulum dalam topik ini didefinisikan sebagai gagasan pola atau pelan untuk merancang pengalaman pembelajaran yang melibatkan kanak-kanak. Secara umumnya kurikulum boleh dimaksudkan sebagai perancangan untuk sesuatu pembelajaran. Kurikulum merangkumi penyataan falsafah, matlamat, objektif, kandungan, aktiviti pembelajaran dan penilaian yang mampu meningkatkan lagi keberkesanan pelaksanaannya. Semasa membentuk kurikulum kita perlu mengambil kira tentang falsafah program. kurikulum. Apakah falsafah berkenaan? Pendidikan awal kanak-kanak di negara kita mengambil kira beberapa asas pembentukan

Pertimbangan dan Proses Pembentukan Kurikulum Menurut Feldman, J.R. (1991), terdapat lima komponen utama bagi membentuk sesebuah kurikulum iaitu falsafah, matlamat dan objektif, isi kandungan, aktiviti pembelajaran dan penilaian. Mari sama-sama kita membincangkannya satu persatu. Falsafah Bagi membentuk sesuatu kurikulum, falsafah perlu ditetapkan. Jika ingin menyediakan kurikulum prasekolah maka falsafah pendidikan prasekolah wajar ditentukan terlebih dahulu. Misalnya, falsafah prasekolah menggambarkan tujuan prasekolah, nilai dan kepercayaan guru tentang bagaimana kanak-kanak belajar. Falsafah yang dipegang atau dirujuk oleh guru prasekolah mampu mempengaruhi keputusan yang dibuat untuk kanak-kanak. Justeru, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibentuk berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rukun Negara. Kedua-dua falsafah ini perlu diterjemahkan mengikut kesesuaian dengan perkembangan kanak-kanak. Pendidik dan penggubal kurikulum perlu memahami hasrat negara yang dinyatakan dalam Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Setiap kurikulum yang dibentuk adalah untuk memenuhi keperluan jangka panjang. Kesan daripada hasil kurikulum yang digubal akan melahirkan generasi negara seperti mana yang dihasratkan dalam Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Matlamat dan objektif Matlamat dan objektif yang dibentuk merupakan panduan program bagi memulakan pembelajaran yang diperlukan oleh kanak-kanak. Sehubungan itu, matlamat dan objektif perlu ditulis dalam bentuk yang boleh dilihat oleh guru supaya guru dapat mengukur atau

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

menilai kurikulum yang ingin diperolehi. Guru pula perlu menyesuaikan objektif yang perlu dicapai oleh kanak-kanak secara individu memandangkan kanak-kanak belajar pada tahap yang berbeza-beza. Isi Kandungan Isi kandungan bagi sesuatu mata pelajaran yang dipilih merupakan maklumat berkaitan mata pelajaran bagi mencapai matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti Pembelajaran Aktiviti pembelajaran melibatkan aktiviti, bahan dan pengalaman yang dirancang untuk kanak-kanak. Setiap aktiviti pembelajaran perlu dirancang supaya bersesuaian dengan matlamat, objektif, isi kandungan dan kepelbagaian tahap kanak-kanak. Penilaian Penilaian adalah proses menilai sama ada matlamat dan objektif telah dicapai. Penilaian boleh dijalankan secara tidak formal melalui kaedah pemerhatian. Senarai semak dan rekod anekdot boleh digunakan sebagai kaedah pengumpulan maklumat pemerhatian. Penilaian yang dibuat akan membantu guru melaksanakan proses penambahbaikan dari aspek pedagogi. Penilaian merupakan komponen terakhir dalam proses pembentukan sesuatu kurikulum sebagai langkah untuk mengukur keberkesanan pembelajaran. Faktor Mempengaruhi Pembentukan dan Perubahan Kurikulum Selain daripada mengetahui lima komponen utama bagi membentuk sesuatu kurikulum, kita juga perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan atau perubahan sesuatu kurikulum. Kehendak dan Keperluan Pelajar

Merujuk kepada Teori Keperluan Maslow , faktor keperluan murid merangkumi keperluan asas, keselamatan, kasih sayang, penghargaan kendiri dan kesempurnaan kendiri. Kehendak dan keperluan pelajar perlu dipenuhi supaya menjamin konsep kendiri yang positif sejajar dengan apa yang terkandung di dalam sesuatu kurikulum yang ingin

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

dirancang. Anda perlu faham bahawa keperluan individu juga perlu dipenuhi dari aspek ilmu pengetahuan, peluang mengembangkan potensi dan minat secara menyeluruh dari pelbagai aspek. Kehendak dan Keperluan Negara

Bagaimana pula kehendak dan keperluan negara mempengaruhi pembentukan kurikulum? Kehendak dan keperluan negara adalah berkaitan dengan ideologi, budaya dan nilai di dalam sesebuah masyarakat dan negara. Jika kita lihat di negara Malaysia pembentukan kurikulum pendidikan haruslah mengutamakan kepelbagaian kaum yang pastinya dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Maka elemen yang dimasukkan di dalam kurikulum adalah mengandungi unsur-unsur kebudayaan masyakarat serta nilai yang diterima oleh semua. Ia juga wajar mementingkan keperluan negara untuk bersaing dalam era globalisasi. Kehendak Sarwa Jagat

Tahukah anda bahawa pembentukan sesuatu kurikulum juga mestilah memenuhi kehendak sarwa jagat. Arus perubahan teknologi misalnya telah menuntut persaingan positif di seluruh dunia. Aspek keseimbangan politik, kestabilan ekonomi serta teknologi maklumat dan komunikasi merupakan asas pembangunan sesebuah negara. Asas pembangunan sesebuah negara juga bergantung kepada bidang pendidikan. Maka kurikulum pendidikan yang ideal akan menyediakan tenaga kerja yang berilmu pengetahuan, berkemahiran, berketrampilan dan mempunyai jati diri untuk negara. Justeru itu pembentukan sesuatu kurikulum perlulah memenuhi semua kehendak yang telah kita bincangkan tadi.

Cuba anda fikirkan apakah peranan anda sebagai guru dalam proses pelaksanaan kurikulum pendidikan? Secara ringkasnya, anda mesti ingat bahawa anda merupakan golongan pelaksana yang akan menentukan pembangunan sesebuah negara. Bagaimana anda harus berperanan? Di sekolah, anda perlu bertindak sebagai fasilitator dalam kalangan murid-murid. Secara tidak langsung anda menjadi idola atau role model kepada anak-anak didik anda. Maka

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

berikanlah bimbingan yang berkesan kepada semua murid supaya perkembangan mereka dapat dijana secara seimbang dan menyeluruh. Di dalam bilik darjah seseorang guru boleh melaksanakan kurikulum dengan berkesan seperti mengadakan simulasi yang boleh menggalakkan aktiviti kemahiran berfikir dan menggalakkan murid mengakses maklumat menggunakan kemahiran berfikir serta menyelesaikan masalah. Aktiviti seumpama ini dapat membina kemahiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara praktikal. Guru juga bertindak sebagai pentafsir kurikulum khususnya meneliti aspek-aspek falsafah, rasional, objektif dan isi kandungan. Jika tafsiran yang dibuat tepat, maka sudah pasti kurikulum dapat disampaikan dengan efektif. Selain itu guru merupakan perancang kurikulum. Bagaimanakah guru menguruskannya? Guru dapat bertindak demikian dengan menyediakan rancangan kerja tahunan, rancangan kerja semester, mingguan dan harian. Ini sangat penting dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya bertepatan dengan kehendak kurikulum, falsafah pendidikan kebangsaan serta matlamat Negara.

Adakah anda pernah melaksanakan aktiviti sebegini sepanjang kerjaya anda? Jika ya, apakah perasaan anda setelah melihat keberkesanan aktiviti tersebut? Sudah pasti anda telah melaksanakan kurikulum secara berkesan, bukan? Syabas kepada anda di atas komitmen tersebut. Jika sebaliknya? Cuba renungkan apakah perubahan yang perlu dilakukan?

Model Pembangunan Kurikulum

Setelah anda memahami dengan jelas mengenai pertimbangan dan proses pembentukan kurikulum, sekarang cuba anda kenal pasti beberapa model pembangunan kurikulum yang dicadangkan sejak kurun ke-20. Model adalah panduan yang akan menjadi dasar pelaksanaan kurikulum. Program pula bertindak sebagai asas kepada perancangan dasar yang akan digunakan oleh pendidik. Sebagai contoh, setiap model mempunyai asas program yang menggabungkan teori psikologi, perspektif ekologi dan falsafah sebagai rujukan. Teori psikologi dapat

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

membantu kita untuk memahami bagaimana kanak-kanak belajar. Manakala perspektif ekologi pula memberikan panduan kepada kita tentang bagaimana pengaruh konteks sosiobudaya boleh memberikan kesan kepada proses pembelajaran dan sosiolisasi kanakkanak. Terdapat tiga teori psikologi yang mempengaruhi pembentukan model dan program dalam pendidikan awal kanak-kanak. Ketiga-tiga teori psikologi tersebut adalah: (a) Teori Kematangan (Teori Behavioris) Menurut teori ini perkembangan dilihat sebagai hasil struktur kematangan individu itu sendiri. Aspek perkembangan domain adalah hasil daripada genetik atau keturunan. Teori kematangan ini masih mengekalkan manusia adalah sama dalam keadaan tertentu sebab teori ini beranggapan manusia daripada spesis yang sama. Teori ini berpandangan keturunan mempengaruhi kematangan dan pengajaran. Pendidik perlu menyediakan pengalaman pembelajaran apabila kanak-kanak menunjukkan minat dan betul-betul bersedia. (b) Teori Tingkah Laku Persekitaran Berdasarkan teori ini, perkembangan dilihat sebagai pengaruh daripada persekitaran dan hasil tingkah laku. Prosesnya lebih kepada pengukuhan verbal, penanggapan dan tingkah laku motor. Teori ini menekankan pengajaran menerusi arahan terus dengan urutan matlamat dan penggunaan bahan. (c) Teori Konstruktivis Teori konstruktivis menghuraikan kanak-kanak berinteraksi dengan persekitaran dan membina pengetahuannya sendiri. Konstruktivis melihat perkembangan adalah hasil daripada tindakan pengalaman dengan cara manusia mentafsirkan, mengenal pasti atau mengubahsuai pengalaman. Terdapat enam pengaruh utama yang membentuk interaksi keseluruhan perkembangan individu iaitu: interaksi keseluruhan perkembangan individu; kematangan atau faktor genetik sahaja; pengalaman atau input persekitaran;

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

tugas perkembangan menerusi interaksi individu dengan persekitarannya; rundingan dengan orang lain; dan interaksi dengan pengaruh sebelumnya.

Selain daripada teori psikologi yang banyak mempengaruhi model dan program pendidikan awal kanak-kanak, perspektif ekologi pula melihat tingkah laku bukan sahaja dipengaruhi oleh persekitaran tetapi juga mempengaruhi persekitaran itu sendiri. Ini bermakna persekitaran yang terdekat dengan seseorang mempengaruhi dirinya lebih kuat daripada sistem ekologi yang lebih jauh. Terdapat empat konteks ekologi yang dialami oleh kanak-kanak dan kesan perkembangan yang saling bergantung seperti yang disarankan oleh Bronfenbrenner iaitu: Mikrosistem

Mikrosistem merupakan kuasa sosialisasi kanak-kanak yang kuat dan semerta terdiri daripada ibu bapa, pengasuh, institusi sekolah, rakan sebaya, media dan komuniti. Misalnya kanak-kanak mudah terikut-ikut dengan cara pertuturan ibu bapanya. Ibu bapa merupakan individu yang terdekat kepada diri kanak-kanak. Gaya asuhan mereka akan membentuk cara kanak-kanak berkomunikasi atau bertingkah laku. Mesosistem

Mesosistem pula mempunyai perkaitan dengan mikrosistem yang melibatkan interaksi ibu bapa-guru atau majikan-pengasuh kanak-kanak. Misalnya perbincangan antara guru dan kedua ibu bapa untuk mengatasi masalah tingkah laku anak akhirnya membawa perubahan tingkah laku kepada kanak-kanak. Maka kita harus ingat bahawa interaksi ibu bapa dengan semua pihak akan turut mempengaruhi pembentukan tingkah laku kanak-kanak. Eksosistem

Ekosistem adalah terdiri daripada pekerjaan ibu bapa, pengurusan majlis tempatan, ahli lembaga sekolah, perkhidmatan komuniti dan kerajaan tempatan. Ekosistem mempengaruhi kanak-kanak secara tidak langsung. Misalnya kempen Rumahku Syurgaku, Kempen Tangani Stress dan Cintai Bahasa Kita yang dianjurkan oleh

10

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

kerajaan akan mempengaruhi keluarga dan kanak-kanak. Contoh juga boleh dilihat jika majikan tidak memberikan kebenaran kepada ibu/bapa untuk menghadiri majlis konvokesyen kanak-kanak prasekolah. Jadi kanak-kanak akan merasa diri mereka tidak disayangi atau tidak dihargai oleh ibu bapa. Sedangkan ketidakhadiran ibu/bapa tersebut dipengaruhi oleh tindakan majikan. Jelaslah di sini pengaruh ekosistem terhadap perkembangan sosioemosi kanak-kanak. Makrosistem

Makrosistem terdiri daripada sosio ekonomi, ras/etnik, kawasan keadaan geografi, agama dan budaya. Misalnya perubahan ekonomi membawa kepada perubahan cara kehidupan keluarga dan masyarakat. Secara tidak langsung gaya pendidikan kanak-kanak turut mengalami perubahan. Perspektif ekologi memberi kefahaman kepada kita tentang hubungan yang kompleks terhadap pembentukan tingkahlaku. Perspektif ini memberi amaran kepada kita agar berhati-hati apabila membuat sesuatu keputusan dan penilaian. Perspektif memperlihatkan hubungkait dalam kehidupan kanak-kanak. Kanak-kanak dan keluarga tidak lagi terpisah-pisah. Kanakkanak membawa sesuatu pengaruh rumah ke program pendidikan awal kanak-kanak dan seterusnya program pendidikan awal kanak-kanak dibawa ke rumah. . Kronosistem

Persekitaran kita tidak kekal sama. Ia berubah mengikut peredaran masa. Sebagai contoh, kelahiran bayi dalam sesebuah keluarga akan mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan kanak-kanak. Perkahwinan ibu dengan bapa tiri atau sebaliknya turut juga memberikan kesan kepada perkembangan kanak-kanak.

Luangkan sedikit masa anda untuk menilai pula contoh model kurikulum secara umum. Berikan ruang untuk berehat sebentar. Tenangkan fikiran anda dan jamahlah sedikit minuman atau makanan untuk memberikan sedikit tenaga kepada minda bagi meneruskan penerokaan modul ini. Anda pasti boleh melakukannya

11

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

. Model Kurikulum Tyler Pembangunan model kurikulum Tyler (1950) adalah berasaskan kepada objektif dan proses. Objektif pelajaran melibatkan perkembangan tingkah laku kendiri murid dan isi kandungan mata pelajaran yang beroperasi dengan tingkah laku. Dalam perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran adakah pernyataan objektif pelajaran anda berdasarkan objektif pelajaran yang dinyatakan dalam kurikulum? Sekiranya demikian maka, anda perlu mengambilkira empat perkara utama yang dicadangkan oleh Tyler dalam pembangunan kurikulum sekolah. Matlamat pendidikan yang harus dicapai Isi pelajaran yang berdasarkan objektifnya Kaedah pelaksanaan kurikulum Penilaian

Model Kurikulum Taba Taba (1945) berpendapat bahawa kurikulum sekolah harus ditentukan berdasarkan kepada logik penyelesaian masalah dan strategi pemusatan pelajar sebagai objektif utama. Umumnya usul yang digariskan oleh Taba dalam pembangunan model kurikulum yang lebih lengkap adalah seperti berikut : Diagnosis atas permintaan kurikulum Ringkasan objektif kurikulum Pemilihan isi kandungan Organisasi isi kandungan Pemilihan pengalaman pembelajaran Organisasi pengalaman pembelajaran Pengukuhan dan penilaian

Kurikulum Trenda Kini Tahukah anda bahawa kurikulum Trenda Kini merupakan kurikulum yang dinamik kerana perkembangan dan perubahan yang pesat dalam bidang pendidikan, khasnya perkembangan ICT diperkenalkan dalam kurikulum sekolah. Di Malaysia, kurikulum KBSR

12

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

dan KBSM mula dinilai dan diubahsuai bagi memenuhi keperluan semasa. Justeru, Kurikulum Sekolah Bestari mula beroperasi sejak tahun 2000 dengan perubahan dalam pelaksanaan mata pelajaran Matematik dan Sains yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar mulai tahun 2003.

PROSES PEMBENTUKAN KURIKULUM Kurikulum boleh dibahagikan kepada empat komponen yang saling berkait, iaitu objektifobjektif kurikulum, pengetahuan, pengalaman-pengalaman pembelajaran dan penilaian kurikulum. Perkaitan di antara komponen-komponen ini digambarkan dalam rajah berikut : Objektif-objektif kurikulum

Penilaian kurikulum

Pengetahuan

Pengalaman-pengalaman pembelajaran Nilai model kurikulum tersebut menggambarkan empat soalan asas yang digunakan dalam pembentukan sesuatu kurikulum baru, iaitu : Apakah objektif-objektifnya? Apakah jenis kandungan yang akan digunakan? Apakah pengalaman-pengalaman yang harus disediakan? Bagaimanakah hasilnya harus dinilai? Majlis Sekolah-sekolah menunjukkan bahawa proses perancangan kurikulum meliputi empat peringkat berikut : Pemeriksaan yang teliti, berasaskan semua punca pengetahuan yang terdapat serta penilaian tentang objektif-objektif pengajaran. Perkembangan dan perlaksanaan secara percubaan di sekolah, tentang kaedah dan juga bahan yang dianggap boleh mencapai objektif. Pentaksiran sejauh manakah kerja-kerja perkembangan ini telah mencapai objekftifobjektifnya. Peringkat akhir ialah, maklum semula tentang semua pengalaman yang diperoleh.

13

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Tujuan,

kandungan,

teknik-teknik

penyampaian

dan

pengalaman-pengalaman

pembelajaran serta cara penilaian biasanya dinyatakan secara eksplisit dalam suatu dokumen bertulis. Oleh sebab kurikulum boleh memandu guru merancang kandungan, aras kesukaran dan kadar kelajuan pengajarannya, guru sepatutnya mempunyai oemahaman yang mendalam tentang kurikulum itu. Peringkat yang akhir menunjukkan bahawa perkembangan kurikulum ialah satu proses yang berputar. Proses ini boleh dianggap seperti rajah berikut :

OBJEKTIF KAEDAH DAN BAHAN

PENTAKSIRAN

MAKLUM SEMULA

Proses Kurikulum Satu lagi model proses kurikulum dikembangkan oleh Wheeler yang juga

menekankan akan pentingnya tujuan, matlamat dan hasil yang utama iaitu perubahan tingkah laku murid. Ia merupakan satu model yang amat berguna untuk rekabentuk kurikulum.

1.Tujuan, matlamat dan objektif pembelajaran

2. Pemilihan pengalaman pembelajaran 3. Pemilihan isi atau kandungan

5. Penilaian 4. Organisasi dan integrasi pengalaman, pembelajaran dan kandungan

14

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

OBJEKTIF-OBJEKTIF KURIKULUM Antara objektif-objektif yang utama: Berhasrat menghasilkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Berhasrat membentuk insan yang berupaya berfikir secara logis, analitis, kreatif, inovatif serta memiliki ilmu pengetahuan yang benar. Bertujuan memperkembangkan potensi atau bakat serta keupayaan setiap individu. Menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menggalakkan untuk membolehkan pembelajaran maksimum tercapai. Membolehkan murid-murid mempelajari nilia-nilai murni melalui pelbagai jenis matapelajaran seperti Pendidikan Agama Islam, Bahasa Melayu, Pendidikan Moral, Sejarah, Geografi dan sebagainya. Berhasrat menghasilkan indvidu yang berakhlak mulia serta bersifat progresif. Berhasrat menghasilkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan dan berketerampilan agar dapat memberi sumbangan kepada negara. berhasrat melahirkan insane yang beragama, mempunyai kemantapan jiwa dan bersedia untuk berbakti. Bertujuan melahirkan individu-individu yang memahami serta menghayati cara hidup berdemokrasi. Bertujuan memenuhi keperluan murid-murid terutama untuk mengembangkan potensi atau bakat dan keupayaan mereka. Aktiviti 1: 13. Jelaskan pertimbangan yang perlu ada dalam proses pembentukan kurikulum?. 14. Bincangkan model pembangunan kurikulum dengan mengambil kira pendapat pelbagai pihak?

15

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Tajuk 2 2.0

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Sejarah Perkembangan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Baca dan hayatilah intipati yang terkandung dalam sejarah perkembangan Kurikulum Standard Kebangsaan Prasekolah ini.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan telah dibentuk berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Penekanan diberi kepada bahasa merentas semua tunjang kerana penguasaan bahasa amat penting dalam proses pembelajaran. Penguasaan kemahiran bahasa diperolehi melalui kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kecekapan berbahasa akan membantu murid berfikir, memahami sesuatu konsep, berimaginasi, melahirkan idea, berinteraksi dan berkomunikasi secara berkesan. Pelaksanaan kurikulum secara bersepadu dirancang melalui pendekatan Amalan yang Bersesuaian dengan Perkembangan Murid (ABP). Amalan yang Bersesuaian dengan Perkembangan murid adalah satu pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur, perkembangan diri, kebolehan, bakat serta minat murid. Pendekatan kurikulum yang berfokus kepada hasil pembelajaran (outcome-based learning) memberi penekanan kepada apa yang murid perlu tahu, faham dan buat serta amalkan hasil daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna aktiviti pembelajaran memberi penekanan kepada apa yang harus diperolehi dan dicapai oleh murid. Anda perlu tahu bahawa, melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu, murid dapat menguasai dan memperolehi ciri-ciri berikut: i. kecekapan berbahasa dan berkomunikasi;

ii. kemahiran berfikir; iii. berakhlak mulia dan beretika; iv. berkeyakinan dan berdisiplin; v. sihat dan cergas, berimaginatif, kreatif dan ekspresif.

16

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Berbekalkan kecekapan dan kemahiran di atas, murid sudah bersedia untuk ke sekolah rendah. Adakah anda bersetuju? Kesediaan murid ke Tahun Satu amat bergantung kepada pendedahan asas yang dibina di peringkat prasekolah. Ini menunjukkan betapa pentingnya peranan anda sebagai guru prasekolah. Rukun Negara Lima prinsip Rukun Negara telah menjadi panduan, pegangan dan asas bagi guru-guru mendidik kanak-kanak prasekolah kerana negara kita terdiri daripada masyarakat majmuk dengan berbilang kaum yang mempunyai pelbagai cara hidup dan budaya, bahasa dan latar belakang yang berbeza. Oleh itu, dalam proses pengajaran dan pembelajaran perkara yang perlu diutamakan oleh guru ialah agar kanak-kanak dapat berkerjasama antara satu sama lain dalam usaha untuk menerapkan semangat perpaduan pada peringkat asas lagi. Perpaduan yang lebih erat, saling hormat menghormati dan menikmati kemakmuran negara secara adil dan saksama diharapkan dapat dicapai sebaik mungkin. Justeru, setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang agar prinsip-prinsip Rukun Negara dapat direalisasikan. Negara kita Malaysia sentiasa berhasrat hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Mari baca dan hayati ikrar yang menjadi pegangan rakyat negara kita ini. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut : Kepercayaan kepada tuhan Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang-undang

17

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Kesopanan dan kesusilaan

Cuba anda fikirkan bagaimanakan kelima-lima prinsip ini telah anda praktikkan dalam kehidupan anda dan pembelajaran. juga dalam pengajaran dan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Kebangsaan. FPK yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal sembilan tahun kemudiannya dicermin berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara, iaitu; Rukun Negara, Dasar Ekonomi Baru (Rancangan Malaysia Ketiga pada 1976-1980) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999). Penggubalan FPK oleh pakar-pakar pendidikan digubal secara teliti dan mengambil berat tentang keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara. FPK digambarkan sebagai medium penghasilan produk (anak-anak murid) yang menepati citarasa masyarakat dan hasrat Negara melalui kurikulum yang dibentuk. FPK menjadi rujukan para guru dalam merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kepada negara Malaysia yang rancak membangun. Falsafah ini turut memberi pedoman dan inspirasi kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam atau di luar institusi pendidikan. Falsafah menggambarkan tujuan prasekolah, nilai dan kepercayaan guru berkenaan bagaimana kanak-kanak belajar. Falsafah yang dipegang oleh para guru prasekolah sangat mempengaruhi keputusan yang dibuat untuk kanak-kanak. Pendidikan seharusnya memberi peluang individu untuk mengembang bakat, potensi dan kebolehan mereka menerusi interaksi sosial dengan orang lain dan pragmatik. FPK bermatlamat ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Gabungan kesemua item tersebut berkemampuan menghasilkan modal insan yang dihasratkan oleh negara Malaysia. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah.... Perkataan berterusan menunjukkan bahawa sistem pendidikan tidak terhenti sebegitu

18

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

sahaja, malahan berlangsung secara tekal dan dapat membuktikan kedinamikan pendidikan berdasarkan keperluan individu, masyarakat dan negara dari semasa ke semasa. FPK menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua rancangan dalam bidang pendidikan. Misalnya, ...bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, .... Ia menjadi asas penentuan kurikulum, ko-kurikulum dan citra guru yang diharap-harapkan. Variasi usaha pendidikan yang sedia ada, direformasi secara mudah dan dilaksanakan ke arah mencapai matlamat pendidikan negara dengan merujuk FPK tersebut. FPK menjadi medium merealisasikan misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM); iaitu membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia dan memenuhi aspirasi negara kita. FPK menjadi rujukan para guru, para penggubal kurikulum dan kokurikulum di sekolah. Setelah membaca anda maklumat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, adakah anda telah memahami makna dan hasrat yang ingin dicapaikan melalui peranan anda sebagai pelaksana dasar pendidikan? Sesungguhnya amat besar tanggungjawab kita sebagai pendidik dalam usaha untuk merialisasikan hasrat dan tujuan ini. Marilah kita sama-sama menanam azam untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tanggungjawab yang murni ini.

PENGENALAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

Latar Belakang Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sub-NKRA : Untuk Peningkatan kadar penyertaan murid prasekolah sebanyak 20% pada akhir tahun 2012 dengan memasukkan semua prasekolah kerajaan dan swasta dalam sistem pendidikan kebangsaan. Kronologi Penyemakan Kurikulum telah dilakukan seperi berikut: 1970an KEMAS dan Jabatan Perpaduan memulakan kelas prasekolah awam 1986 Buku Panduan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM 1992 KPM memulakan Prasekolah 1993 Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia 2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) 2008/9 KPK disemak semula

19

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

2010 Pelaksanan KSPK Kenapa perlunya perubahan dan penyemakan terhadap kurikulum? Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) disemak semula untuk memastikan kurikulum yang holistik, tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan, mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sistem pendidikan Negara perlu memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan yang berfikiran kritis, kreatif dan inovatif Perubahan yang dilakukan: Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan Memperkukuhkan kemahiran berfikir, berkomunikasi, inovasi, kreativiti dan keusahawanan. Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa, beretika, yakin diri, jati diri, daya kepimpinan, semangat patriotik, pegangan teguh kepada ajaran agama Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1. Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal bersandarkan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan di Malaysia:

20

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelak, rohani, emosi dan jasmani berdasar kepada kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberI sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

Matlamat KSPK Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.

Objektif KSPK

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada murid berumur 4-6 untuk mencapai objektif berikut: Jasmani: Mempunyai tubuh badan yang sihat Mempunyai kecergasan dan kemahiran fizikal asas Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan Menguasai kemahiran psikomotor asas kemahiran motor halus dan motor kasar Emosi: Mempunyai konsep kendiri yang positif Mempunyai keyakinan diri Mempunyai jati diri Berani mencuba Mempunyai kematangan emosi Menghormati perasaan dan hak orang lain Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan

21

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Fokus

Intelek: Berkomunikasi dengan baik (membaca, menulis dan bertutur) menggunakan bahasa Malaysia Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggeris Berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Cina (untuk yang berkenaan) Berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Tamil ( untuk yang berkenaan) Memperolehi kemahiran proses sains asas Memperolehi kemahiran matematik asas Memperolehi kemahiran berfikir asas, kemahiran menaakul Memperolehi kemahiran asas dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian murid Mempunyai daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya Rohani: Mengamalkan nilai murni Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Sosial: Berkebolehan berkomunikasi yang mantap. Membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa dan rakan sebaya. Menyuarakan pandangan dan perasaan. Bekerjasama dengan orang lain. pembelajaran berpusatkan murid Kumpulan murid berumur 4-6 tahun proses pengajararan- inkuiri penemuan pendekatan bertema, bersepadu dan belajar melalui bermain. prinsip Developmentaly Appropriate Practice (DAP) diutamakan Penekanan Kurikulum dan Tahap Persekolahan dalam Kurikulum Transformasi: perkembangan sosioemosi, fizikal, kognitif, sahsiah, sikap dan nilai, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 4M (Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul ) 4 kata kekunci: Menyuburkan (Enriching) Aktif Penglibatan (Engaging) Selamat (Safe) Seronok (Fun)

Organisasi kurikulum Digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh kanak-kanak. Berpaksikan kepada pengetahuan,kemahiran asas serta nilai Terkandung di dalam 6 tunjang: komunikasi, kerohanian sikap dan nilai, kemanusian,Literasi sains dan teknologi, perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan ketrampilan diri.

22

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Rekabentuk kurikulum 2 ciri utama iatu kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular.

1) Kurikulum berasaskan standard Ekuiti dan kualiti Standard kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam satu tempoh persekolahan. Merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard pembelajaran Objektif tingkah laku. 2) Kurikulum berbentuk modular 2 jenis modul diwujudkan iaitu modul asas dan modul bertema Modul asas komponen Bahasa (Bahasa Malaysia,Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, Bahasa Tamil) ,Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Permainan Luar dan Matematik. Waktu khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini Modul Bertema Modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam tunjang dan juga unsur kreatif, kritis dan inovatif. Dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak. Pelaksanaan Kurikulum Peruntukan masa untuk pengajaran dan pembelajaran dalam prasekolah 4 jam sehari (termasuk waktu rehat) Jika bahasa pengantar selain daripada Bahasa Malaysia maka Bahasa Malaysia hendaklah diajar sekurang-kurangnya 3 jam seminggu Jika bahasa pengantar adalah Bahasa Malaysia maka Bahasa Inggeris hendaklah diajar sekurang-kurangnya 3 jam seminggu Jika bahasa pengantar adalah selain daripada Bahasa Malaysia maka Bahasa Inggeris diajar hendaklah diajar sekurang-kurangnya 3 jam seminggu. Jika terdapat 5 orang atau lebih murid beragama Islam maka pengajaran agama islam hendaklah diajar oleh guru yang bertauliah sekurang-kurangnya 2 jam seminggu. Jika terdapat 5 orang atau lebih murid bukan beragama Islam maka pengajaran pendidikan moral hendaklah diberikan sekurang-kurangnya 2 jam seminggu

23

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Jadual 1: Peruntukan masa mengikut Akta Pendidikan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral dalam Kelas Prasekolah Bil PERKARA Peruntukan masa seminggu utk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya (minit) 180 180 120 180 180 120 180

1 2 3 4

Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Bahasa Cina/ Bahasa Tamil

Waktu pengajaran berdasarkan modul asas dan teras. Lebih fleksibel. Modul asas diberi peruntukan waktu lebih pada awal tahun untuk penguasaan membaca, menulis, mengira dan menaakul. Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia 100% 65% 30% 0% Awal Tahun Aktiviti Rutin 100% 84% 30% 0% Akhir Tahun

Modul Teras Asas Modul Bertema

Peruntukan waktu mengikut bahasa instruksional Selaras dengan usaha memartabatkan Bahasa Malaysia dan meningkatkan Bahasa Inggeris, prasekolah dikehendaki menggunakan bahas pengantar seperti berikut:

Peruntukan waktu untuk Modul bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke akhir tahun secara beransur-ansur.

24

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Jadual 2: Cadangan Peruntukan waktu untuk Modul asas dan Modul bertema di Prasekolah yang Bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil Modul Peruntukan masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30%) 1 Rutin pagi 2 Perbualan pagi 3 Rehat 4 Refleksi sebelum balik Jumlah Modul asas (lebih kurang 35%) 4 Bahasa Malaysia 5 Bahasa Inggeris 6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 7 Permainan Luar 8 Matematik Jumlah Modul bertema (lebih kurang 35%) 9 Modul bersepadu merangkumi elemenelemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa, pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu 50 100 150 50 350 90 90 120 80 40 420 430

430 1200

Jadual 3: Cadangan Peruntukan waktu untuk Modul asas dan Modul bertema di Prasekolah yang Bahasa pengantarnya Bahasa Cina.Bahasa Tamil dan Bahasa Pengantar lain Bil Modul Peruntukan masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30%) 1 Rutin pagi 2 Perbualan pagi 3 Rehat 4 Refleksi sebelum balik Jumlah Modul asas (lebih kurang 40%) 4 Bahasa Malaysia 5 Bahasa Inggeris 6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 7 Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa Pengantar lain 8 8 Permainan Luar Matematik Jumlah Modul bertema (lebih kurang 30%) 9 Modul bersepadu merangkumi elemenelemen dalam keenam-enam tunjang 50 100 150 50 350 90 90 120 80 80 40 510 340

25

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

termasuk bahasa, pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu

340 1200

Bil

Jadual 4: Cadangan Peruntukan waktu mengikut komponen untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bidang Pembelajaran Peruntukan masa Seminggu (minit)

1 2 3 4 5

7 8 9

Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Bahasa Malaysia -modul asas BM -*modul bertema yang menyepadukan elemen dalam keenam-enam tunjang yang dikendalikan dalam BM Bahasa Inggeris -Modul asas BI -* modul teras bertema yang menyepadukan elemen dalam keenamenam tunjang yang dikendalikan dalam BI* Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Permainan Luar Matematik Jumlah minit seminggu

50 100 150 50 90 340

45 min x 2 hari 70 min x 5 hari

90 90 120 80 40 1200

45 min x 2 hari 45 min x 2 hari 40 min x 3 hari Atau 60 min x 2 hari 40 min x 2 hari 40 min x 1 hari

*elemen yang dimaksudkan termasuk bahasa, sains, matematik, kemanusian, muzik, seni visual, perkembangan sosio emosi, pendidikan moral

26

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Jadual 5: Cadangan Peruntukan waktu mengikut komponen untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina, Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil Bidang Pembelajaran Peruntukan masa Seminggu (minit)

1 2 3 4 5

Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Bahasa Malaysia (BM) -modul asas BM -*modul bertema yang menyepadukan elemen dalam keenam-enam tunjang yang dikendalikan dalam BM Bahasa Inggeris (BI) -Modul asas BI -* modul teras bertema yang menyepadukan elemen dalam keenamenam tunjang yang dikendalikan dalam BI* Pendidikan Islam/Pendidikan Moral

50 100 150 50 90 90

45 min x 2 hari 45 min x 2 hari

90 90 120

45 min x 2 hari 45 min x 2 hari 40 min x 3 hari Atau 60 min x 2 hari

8 9

Bahasa Cina/Bahasa Tamil/ Bahasa Pengantar Lain -modul asas -*Modul bertema yang menyepadukan elemen dalam keenam-enam tunjang yang dikendalikan dalam bahasa pengantar Permainan Luar Matematik Jumlah minit seminggu

90 160 80 40 1200

45 min x 2 hari 30 min x 5 hari 40 min x 2 hari 40 min x 1 hari

27

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

TUNJANG-TUNJANG DALAM KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (Rujuk Dokumen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan)
Komunikasi Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil Kerohanian, Sikap & Nilai
24

Sains & Teknologi Pendekatan inkuiri, pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik dan penyelesaian masalah Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Fizikal & Estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi

Insan seimbang

Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai


Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan

Keterampilan Diri
Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum

24

TUNJANG KOMUNIKASI Tunjang komunikasi memberi penekanan kepada proses menggabungjalinkan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi. Interaksi ini boleh berlaku dalam bentuk verbal dan juga non-verbal dalam bahasa pengantara yang digunakan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di bilik darjah. Melalui tunjang komunikasi, murid didedahkan dengan kemahiran berbahasa seperti mendengar, bertutur, membaca dan menulis selain nilai tambah kemahiran menaakul. Murid dituntut menguasai kemahiran-kemahiran di bawah bidang pembelajaran dalam tunjang komunikasi kerana ia memberi kesan kepada proses pemerolehan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam tunjang-tunjang yang lain. Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua kanak-kanak di prasekolah. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh kanak-kanak di prasekolah beraliran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Bahasa Malaysia perlu diajar selama dua jam seminggu, manakala Bahasa Inggeris diajar selama dua jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia dan satu jam seminggu di

28

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia. Fokus utama tunjang komunikasi adalah kemahiran bahasa dan seni bahasa. Kemahiran bahasa merangkumi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010). Jadual 1: Standard Pembelajaran untuk Komunikasi Bahasa Malaysia
Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Mendengar dan mengencam bunyi perkataan. Berinteraksi dengan mesra. Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Menceritakan semula apa yang didengari. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Kemahiran Membaca Mengenal bentuk huruf A Z. Mengenal huruf vocal Mengenal huruf konsonan. Membina dan membaca sukukata. Membaca perkataan. Membaca frasa. Membaca ayat tunggal yang mudah. Membaca ayat dalam konteks. Memahami bahan-bahan bacaan yang betul. Membaca buku dengan cara yang betul (prabaca) Mengamalkan tabiat membaca. Kemahiran Menulis Menguasai kemahiran pratulis. Menguasai kemahiran menulis.

Sumber : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

Jadual 2: Standard Pembelajaran untuk Komunikasi Bahasa Inggeris


Focus Listening and Speaking skills At the end of preschool students are able to: Listen to and discriminate sounds. Listen to and understand meaning of simple words. Acquire and use simple phrases and statements. Listen to and follow simple instructions. Listen to and enjoy nursery rhymes, action songs, poems and stories.

29

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Sing songs and recite rhymes and poems. Tell simple stories. Dramatize familiar situations and stories. Perform a variety of language and functions in a social context. Ask simple questions. Pre reading Skills Reading Skills Understand that printed materials contain meaning. Acquire knowledge of print and ethics in reading. Identify letters of the alphabet. Read simple words with understanding. Read phrases with understanding. Read simple sentences with understanding. Develop interest in reading. Writing Skills Acquire pre-writing. Acquire writing skills

Sumber : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

Jadual 3: Standard Pembelajaran untuk Komunikasi Bahasa Cina


Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Berinteraksi dengan sopan. Berinteraksi secara soal jawab. Melakonkan watak-watak dalam cerita yang didengar. Menceritakan apa yang didengar semula menggunakan ayat yang mudah. Kemahiran Membaca Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan. Membuat persediaan membaca. Mengenal frasa. Membaca frasa. Membaca ayat. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Membina tabiat membawa. Kemahiran Menulis Menguasai kemahiran pratulis. Menulis perkataan. Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian.

Sumber : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

30

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Jadual 4: Standard Pembelajaran untuk Komunikasi Bahasa Tamil


Fokus Kemahiran Mendengar dan Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Mendengar dan mengencam bunyi perkataan. Menyebut apa yang didengar. Memberi jawapan kepada soalan yang dikemukan. Bertutur dengan menggunakan perkataan, frasa, ayat yang sesuai. Bertanyakan soalan Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Kemahiran Membaca Mengenal dan membaca huruf. Membaca perkataan. Membaca dengan sebutan yang betul. Mambaca menggunakan pelbagai bahan bacaan. Menggabungkan huruf supaya menjadi perkataan dan membaca. Memahami bahan-bahan yang dibaca. Kemahiran Menulis Menguasai kemahiran pratulis. Menguasai kemahiran menulis.

Sumber : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI Tunjang kerohanian, sikap dan nilai merangkumi Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman, Rukun Islam, Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci, berwuduk, melakukan pergerakan solat, mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Pada masa yang sama kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa al-Quran, huruf hijaiyah dan jawi serta menghafal beberapa surah pendek dan doa pilihan. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita, simulasi, menyanyi, bernasyid, aktiviti hands-on, meneroka dan bermain..
Fokus Aqidah Ibadah Pada akhir prasekolah murid boleh : Mengetahui Rukun Iman Mengetahui Rukun Islam

31

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Melafazkan Kalimah Syahadah Melakukan wuduk Mendirikan solat Bersuci dari najis Sirah Akhlak Mengetahui Sirah Rasulullah S.A.W. Mencontohi akhlak Rasulullah S.A.W. iaitu sabar, bercakap benar, rajin, bijaksana dan amanah. Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa. Asas Bahasa al-Quran dan tulisan jawi Mengenal bahasa al-Quran Mengenal huruf jawi Menghafal beberapa surah dari juzu Amma

Sumber : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

Pendidikan Moral Pendidikan Moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut, kepercayaan kepada Tuhan, baik hati, bertanggungjawab, berterima kasih, hemah tinggi, hormat-menghormati, kasih sayang, keadilan, keberanian, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan, toleransi, berdikari dan berdisiplin (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010).
Fokus Kepercayan Tuhan Baik hati Bertanggungjawab Berterima kasih Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Keadilan Keberanian Kejujuran Kerajinan kepada Pada akhir prasekolah murid boleh : Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum. Membantu ahli keluarga, warga sekolah dan orang lain. Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran kelas. Mengamalkan sikap berterima kasih Beradab sopan dalam pergaulan seharian Menghormati anggota keluarga Menghormati orang dewasa, rakan dan masyarakat setempat. Menyayangi diri, keluarga dan orang di sekeliling Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian Berinteraksi dengan yakin di sekolah Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga, rakan dan guru. Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian.

32

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Kerjasama Kesederhanaan Toleransi Berdikari Berdisiplin

Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan, jiran dan masyarakat setempat. Mengamalkan sikap jimat cermat dalam penggunaan barang keperluan Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas.

Sumber : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

TUNJANG KEMANUSIAAN Tunjang kemanusiaan memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri, lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga, rakan, komuniti dan alam sekitar. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum. Tunjang Kemanusiaan menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2009). TUNJANG KETRAMPILAN DIRI - PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia (2009), pendidikan prasekolah dapat memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri, pencapaian emosi yang positif, pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah, ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin, semasa rehat, semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. Dalam Kurikulum Pendidikan Islam, perkembangan sosioemosi memberi fokus kepada penguasaan kemahiran emosi yang matang. Perkembangan emosi dan sosial yang sihat penting dalam kehidupan seseorang kerana ia menjadi asas kepada pembelajaran dan perkembangan murid dan seterusnya mempengaruhi kejayaan dalam pembelajaran mereka. Perkembangan sosioemosi bermula dengan kebolehan murid memahami emosi dan menguruskan emosi sendiri, diikuti pula dengan pencapaian emosi yang positif. Kebolehan

33

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

menguruskan emosi membantu membina keyakinan diri, semangat berdikari dan sikap positif terhadap pembelajaran. Keupayaan mengurus emosi diri sendiri membolehkan murid memahami

kesepaduan, emosi dan menghormati pandangan orang lain untuk membina kemahiran sosial dalam masyarakat berbilang kaum yang mesra dan harmoni. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada kebolehan dan keyakinan untuk menghadapi kehidupan seharian yang penuh dengan pelbagai cabaran. Oleh itu tunjang ini perlu disepadukan dengan tunjang lain melalui aktiviti pembelajaran yang menarik untuk membolehkan murid menumpukan perhatian kepada tugas atau aktiviti dan rasa gembira untuk belajar (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2009). Jadual 6 : Standard Pembelajaran untuk Tunjang Ketrampilan Diri-Perkembangan Sosioemosi
Fokus Mengenali dan Mengurus Emosi Sendiri Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengenali emosi sendiri. Mengurus emosi sendiri. Mengenali emosi orang lain. Mencapai Emosi yang Positif Membina konsep kendiri. Membina semangat dan sikap yang positif. Membina keyakinan untuk berkomunikasi. Membina kebolehan mengawal diri. Membina Kemahiran Sosial Memahami keperluan, perasaan dan pandangan orang lain. Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas.

Sumber : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Pada peringkat prasekolah, kanak-kanak memerlukan aktiviti yang boleh menguatkan kawalan otot mereka. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensil atau berus untuk menulis, melukis, penglibatan dalam aktiviti sukan, aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian

34

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

peralatan. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar serta koordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat, menyambut objek, membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri, kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Secara lazimnya kanakkanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberikan tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Tunjang ini juga menekankan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri sendiri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010). Jadual 8 : Standard Pembelajaran untuk Tunjang Fizikal dan Estetika Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan
Fokus Perkembangan halus Perkembangan kasar motor motor Pada akhir prasekolah murid boleh: Melakukan kemahiran motor halus. Melakukan kemahiran kordinasi mata-tangan dalam perkembangan motor halus. Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. Melakukan Kesihatan fizikal Kesihatan persekitaran Keselamatan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar. Menjaga kebersihan diri. Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. Menjaga kebersihan. Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. Mengamalkan langkah keselamatan diri. Menjaga kehormatan diri.

Sumber : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 Perkembangan Kreativiti Di dalam dokumen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (2010), perkembangan kreativiti merangkumi seni visual, pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Fokus

35

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

seni visual adalah pada aplikasi seni, ekspresi kreatif dan apresiasi. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan sesuatu karya. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi, pengalaman awal untuk memainkan perkusi, penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi dan apresiasi muzik. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif dimana murid diberi peluang untuk main peranan, berlakon, menari dan membuat gerakan secara kreatif. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa, matematik dan lainlain (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010). Jadual 9 : Standard Pembelajaran untuk Tunjang Fizikal dan Estetika Kreativiti
Fokus Seni visual Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni. Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. Menunjukkan apresiasi seni. Muzik Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. Mengambil bahagian dalam aktiviti bermain perkusi. Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. Menunjukkan apresiasi muzik. Drama Kreatif dan Gerakan Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif.

Sumber : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Tunjang sains dan teknologi merangkumi awal sains, awal matematik, aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Awal Sains

36

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Pengalaman awal kanak-kanak dalam sains lebih kepada penerokaan dan peluang berinteraksi dengan objek-objek yang terdapat di persekitaran kanak-kanak. Peluang pembelajaran diperolehi melalui pemerhatian mereka ke atas objek dan fenomena yang terdapat di persekitaran bukan melalui pengajaran konsep-konsep sains. Pembelajaran sains seharusnya berlaku sejajar dengan perkembangan kanak-kanak yang lebih suka bertanya, menyentuh dan melakukan aktiviti dan pergerakan. Awal sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Dalam proses penerokaan ini, sikap saintifik yang positif seperti ingin tahu, sistematik dan teliti akan terbentuk. Semasa proses penerokaan ini, kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati, mengukur menggunakan unit bukan piawai, membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan (contoh: tumbuhan dan haiwan), alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul, air, magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi, cuaca). Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Awal sains menyediakan peluang kepada kanakkanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung, lingkungan serta awal matematik meningkatkan daya kreativiti dan kemahiran motor halus mereka. Awal Matematik Awal matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor, nombor, operasi nombor yang mudah, nilai wang, konsep waktu, bentuk dan ruang. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010). Dalam pembelajaran awal matematik, kanak-kanak berfikir secara konkrit, mereka mesti diberi peluang untuk mengalami perhubungan, matematik melalui manipulasi objek konkrit, mereka mesti bermain dengan benda yang mereka boleh mengira dan menyusun. Selain itu mereka membina pengetahuan matematik dan mengembangkan kemahiran matematik melalui pengalaman hands-on dengan aktiviti real-life. Mereka perlu dibiasakan dengan menggunakan pemikiran matematik dalam menyelesaikan masalah harian yang konkrit membantu mambina keyakinan murid dalam kemahiran matematik yang amat berguna kepada mereka apabila mereka dewasa kelak. tetapi untuk

37

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Dalam Dokumen KSPK (2010), tunjang sains dan teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. Jadual 10: Standard Pembelajaran Untuk Tunjang Sains Dan Teknologi Awal Sains Dan Awal Matematik.
Fokus Sikap Saintifik Kemahiran Saintifik Pada akhir prasekolah murid boleh: Mempamerkan sikap saintifik iaitu sistematik, sikap ingin tahu dan bertanggungjawab. Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. Membanding dan mengelaskan objek. Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands-on Menyiasat Alam Hidupan Memperolehi pengetahuan asas tentang bahagian badan. Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun, bunga, buah serta pertumbuhan biji benih. Menjalankan penerokaan ke atas ciri, habitat, cara pergerakan, jenis makanan haiwan jinak yang biasa dijumpai. Menyiasat Alam Bahan Menyiasat Alam Fizikal Pengalaman Pranombor Meneroka sifat bahan seperti timbul dan tenggelam, pemelarutan serta tarikan boleh magnet. Meneroka fenomena alam yang biasa yang dijumpai iaitu awan, cuaca, pelangi dan baying-bayang. Memadankan objek 1:1 Membandingkan kuantiti objek. Membuat seriasi mengikut satu ciri. Mengecam corak berulang dan membina pola. Konsep Nombor Memahami nombor 1-10 (menyebut, membilang, menulis) Mengetahui sifar. Memahami nombor 10-20 (menyebut, membilang, menulis) Memahami siri 20, 30, 40 dan 50. Operasi Nombor Nilai Wang Konsep Waktu Bentuk Dan Ruang Pembinaan Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. Mengecam duit yang berlainan nilai. Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian. Mengetahui kedudukan objek dalam ruang (depan, belakang, atas, bawah, luar, dalam, kiri dan kanan). Membina penghubung antara dua objek.

38

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

(Construction) Penggunaan ICT

Membina lingkungan. Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran.

Sumber : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA Modul Teras Asas Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia (2010), modul teras asas merangkumi Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Matematik dan Permainan Luar. Secara umumnya modul teras asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan menaakul. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Pendidikan Moral pula diajar semasa kanak-kanak beragama Islam belajar Pendidikan Islam, maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal diluar, maka Permainan Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah, tetapi pada akhir tahun, peratus masa ini berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran 4M. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenamenam Tunjang dan juga unsur kreatif, kritis dan inovatif. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Pada awal tahun, modul teras tema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun peratus masa perlu dinaikkan. Guru boleh menggunakan tema pembelajaran mengikut keperluan setempat dan keperluan semasa. Walaubagaimanapun, adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut iaitu Diri saya, Negara saya, Alam Hidupan, Alam Bahan, Alam Fizikal dan Alam Semulajadi

39

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

PERANCANGAN RANCANGAN PENGAJARAN Rancangan Pengajaran Tahunan Merupakan satu kerangka perancangan pengajaran & pembelajaran lengkap dengan komponen, hasil pembelajaran & aktiviti serta bahan yang disusun mengikut kesesuaian masa yang dirancang dari minggu ke minggu. Dilaksanakan dalam tempoh setahun Objektif Guru dapat merancang, merangka, menyedia dan menyelaras secara tersusun Rancangan PengajaranTahunan/Mingguan dan Rancangan Pengajaran Harian untuk mencapai Hasil Pembelajaran Prosedur menyediakan rancangan pengajaran tahunan Memilih dan menentukan tema Membina web tema umum & web tema khusus Menyediakan senarai semak hasil pembelajaran Menulis Rancangan Pengajaran Tahunan/Mingguan

Contoh Rancangan Pengajaran Tahunan


RANCANGAN TAHUNAN KSPK PRASEKOLAH SK.2011 MINGGU KE: 13 TEMA: ALAM BAHAN FOKUS (BM 1.0) Kemahiran Mendengar STANDARD KANDUNGAN

SUB-TEMA: MAKANAN

STANDARD CADANGAN CADANGAN KESEPADUAN PEMBELAJARAN AKTIVITI BAHAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA BM 1.1 BM 1.1.13 KTI 2.1.10 1. Murid bercerita tentang Gamba r Mendengar Mendengar dan Menyanyi dengan makanan kegemaran dengan penuh memberi sebutan yang jelas. mereka. perhatian respons 2.Mendengar lagu terhadap Lirik Lagu / mengenai makanan. perbualan, CD permintaan, cerita, lagu. BM 2.1Berinteraksi dengan mesra BM 2.1.3 Berbual dengan menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. PFK 3.2.3 Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat 1.Murid bersoaljawab berdasarkan gambar makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat

(BM 2.0) Kemahiran Bertutur

PFK 3.2.4 Mengenal makanan yang rosak dan basi.

2.Bersoal jawab dengan rakan secara berpasangan tentang makanan yang digemari dan makanan yang tidak

Carta

40

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH digemari. BM 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. PFK 3.2.5 Menyatakan jenis makanan (protein, karbohidrat) yang sesuai mengikut waktu makan. 1.Bersoaljawab berdasarkan carta pyramid makan

2.Secara berkumpulan murid menyatakan jenis makanan yang diambil mengikut waktu (BM 2.0) Kemahiran Bertutur BM 2.4 Menceritakan perkara yang didengar BM 2.4.1 Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah BM 2.5.1 Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan guru BM 3.3.3Menyebut huruf konsonon dalam perkataan yang ditunjukkan BM 4.2.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul KTI 1.3.4 Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. 1.Membawa murid melawat kantin sekolah dan memerhatikan makanan yang dijual. Murid melukis dan menceritakan semula tentang makanan yang dilihat. 1.Murid main peranan aktiviti jual beli makanan. 2.Murid main peranan memasak dan menghidangkan makanan.

Carta

Kantin Sekolah Kertas Lukisan Pensel Warna

BM 2.5 Melakonkan watak-watak mengikut situasi

KTI 3.1.5 Main peranan mengikut imaginasi.

Benda Maujud (Makanan)

(BM 3.0) Kemahiran Membaca

BM 3.3Mengenal huruf konsonan

KTI 2.1.7 Menyanyikan melodi

1.. Murid menyalin perkataan dengan huruf kecil 2.Murid mengisi tempat kosong dengan huruf konsonan yang betul 1.Murid menyalin perkataan yang dipamerkan dengan cara yang betul 2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan diberikan senarai nama makanan dan diminta menyalin makanan yang bermula dengan huruf yang ditentukan sahaja. Kemudian, murid diminta melukis makanan tersebut.

Lemba ran Kerja Kad Gambar dan Perkataan

(BM 4.0) Kemahiran Menulis

BM 4.2 Menguasai kemahiran menulis

KTI 1.2.7 Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti bergambar. KM 5.1.4 Bergaul mesra dan tolong menolong.

Kad Perkataan

41

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (BI 1.0) Listening And Special Skills (BI 2.0) Pre reading Skills BI 1.3 Acquire and use simple phrases and statement B.I 3.1 Identify letters of the alphabet BI 1.3.2 Talk about familiar experiences, favorite and activities around them with guidance. BI 3.1.8 Hear and sound vowel sound BI 3.1.9 Hear and sound consonant PSE 2.3.7 Bercerita dan memberi pendapat. KTI 2.1.10 Menyanyi dengan sebutan yang jelas. PM 9.1.1 Berani melibatkan diri dalam aktiviti. PM 9.1.1 Berani melibatkan diri dalam aktiviti. 1.Children tell their favorite food 2.Children sing a song about food. Food

1. Children naming various food in the kitchen beginning with the vowel sound e.g ice-cream, oren, apple 1. Children naming various food in the kitchen beginning with the vowel sound e.g biscuit, coconut 1 Children write recognizable letters as show by teacher.

Food

(BI 4.0) Writing Skills

BI 4.2 Writing skills

BI 4.2.3 Write recognizable letters

BM 4.2.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

Food

TUNJANG KEROHANIAN , SIKAP DAN NILAI PEMDIDIKAN ISLAM (PI 1.0) Akidah PI 1.3 Mengetahui Rukun Islam PI 1.3.2 Menyatakan lima rukun Islam: -Mengucap dua kalimah syahadah -Solat lima waktu -Mengeluarkan zakat -Berpuasa di bulan Ramadhan -Mengerjakan haji KTI 2.1.7Menyanyikan melodi PFK 1.1.1Menggunakan jari untuk mengoyak bebas. KTI 1.3.4Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. 1. Guru mempamerkan carta lima rukun iman. Murid menyanyikan lagu rukun iman. 2. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan. Setiap kumpulan menghasilkan kolaj perkataan berkaitan Rukun Islam. Setiap kumpulan membentangkan hasil kerja masing-masing. 1.Guru menerangkan adab : -Sebelum makan/ minum -Semasa makan/minum -Selepas makan/minum Guru bersoal jawab dengan murid. 2.Murid bersimulasi makan/minum di sebuah restoran. 3.Murid memilh gambar mengikut urutan yang menunjukkan adab sebelum / semasa / selepas makan. Murid menunjukkan hasil kerja masing-masing. 1. Guru menonton CD lagu jawi bersama murid. Murid menyebut huruf jawi CD, Kad Huruf, Lembaran Kerja CD, Carta

(PI 4.0) Akhlak

PI 4.2Melakuka n amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa.

PI 4.2.6 Menyatakan adab: -Sebelum makan/ minum -Semasa makan/minum -Selepas makan/minum

PSE 2.3.5Bertanya dengan penuh keyakinan. KTI 3.1.5 Main peranan mengikut imaginasi. KTI 1.3.4 Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.

Meja/Kerusi Peralatan untuk makan. Gambar

(PI 5.0) Asas Al-

PI 5.2 Mengetahui

PI 5.2.4 Mengenal pasti setiap huruf jawi.

BM 4.2.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

42

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH Quran Dan Tulisan Jawi huruf jawi yang ditunjukkan oleh guru. Murid membuat latihan mengenal pasti huruf jawi. TUNJANG KOMUNIKASI PENDIDIKAN MORAL (PM 5.0) Hemah Tinggi PM 5.1Beradab sopan dalam pergaulan seharian. PM 5.1.5 Menyatakan caracara bertingkah laku sopan. PSE 2.3.5Bertanya dengan penuh keyakinan. KTI 3.1.5Main peranan mengikut imaginasi 1.Guru menerangkan adab ketika makan. Guru bersoal jawab dengan murid. 2.Murid bersimulasi makan/minum di sebuah restoran. Gambar Meja/Kerusi Peralatan untuk makan.

(PM 9.0) Keberani an

1.Murid bekerjasama dalam aktiviti membuat jus limau. 2.Guru menyediakan ST .3.5 Mengasingkan beberapa jenis bahan makanan mengikut makanan yang rasa (manis, masam, mempunyai pelbagai rasa. masin, pahit, manis) Mata murid ditutup dengan kain hitam. Murid diminta merasa bahan makanan tersebut dan menyatakan rasanya. TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN KESIHATAN (PFK 1.0) Perkemb angan Motor Halus PFK 1.1 Melakukan kemahiran motor halus. PFK 1.1.13 Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol. PFK 1.1.15 Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek. PM 9.1.1 Berani melibatkan diri dalam aktiviti. 1.Guru menunjukkan cara memulas penutup botol. Murid mencuba cara memulas penutup botol secara individu dan berpasangan. 2. Murid membungkus makanan (kuih) ke dalam plastik dan mengikat plastik tersebut. Seterusnya murid diminta menukar makanan yang telah dibungkus dan diikat sesama rakan masingmasing.

PM 9.1Berintera ksi dengan yakin di sekolah

PM 9.1.1Berani melibatkan diri dalam aktiviti.

KM 5.1.4Bergaul mesra dan tolong menolong.

Air, Limau, Gula Gula, garam. Asam jawa, Peria

Penutup Botol Pelbagai Saiz

PSE 3.2.7 Berkongsi idea, barangan dan peralatan seperti permainan, makanan.

Tali Kuih Plastik

(PFK 2.0) Perkemb angan Motor Kasar

PFK 2.3 Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembang an kemahiran motor kasar.

PFK 2.3.4 Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan.

PSE 3.2.7 Berkongsi idea, barangan dan peralatan seperti permainan, makanan.

1. Murid melambung dan menyambut pundi kacang menggunakan satu tangan. 2. Secara berpasangan murid melambung dan menyambut pundi kacang menggunakan satu tangan.

Pundi Kacang

Pundi Kacang

43

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH (PFK 3.0) Kesihata n Fizikal PFK 3.1 Menjaga kerbersihan diri PFK 3.2 Mengamalk an pemakanan yang berkhasiat PFK 3.17 Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi. PFK 3.2.3 Mengenal jenis makan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. PSE 2.3.7 Bercerita dan memberi pendapat. KM 5.1.4 Bergaul mesra dan tolong menolong. 1. Guru menunjukkan dan menerangkan gambar makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi. 2. Murid dibahagikan di dalam beberapa Kumpulan. Murid bekerjasama memilih dan menampal gambar makan yang baik untuk gigi dan makanan yang boleh merosakkan gigi. 1. Murid mengelaskan gambar makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi. 2. Murid dibahagikan di dalam beberapa Kumpulan. Murid bekerjasama memilih dan menampal gambar makan yang baik untuk gigi dan makanan yang boleh merosakkan gigi. Carta Bergambar

Gambar makanan Gam Gunting Kad manila

Lembaran Kerja

Gambar makanan Gam Gunting Kad manila

FOKUS

STANDARD KANDUNGA N PFK 4.1 Menjaga kebersihan

STANDARD PEMBELAJARAN PFK 4.1.9 Menguruskan persedian tempat sebelum dan selepas makan. PFK 5.1.5 Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalamn sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.

KESEPADUAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN BAHAN

(PFK 4.0) Kesihata n Persekita ran (PFK 5.0) Keselam atan

KM 5.1.4 Bergaul mesra dan tolong menolong.

1. Murid bergotong royong membersihkan ruang makan di dalam kelas.

Penyapu, Penyodok, Kain Lap

PFK 5.1 Mengenali sumber yang menyebabk an kemalangan dan bahaya.

PSE 2.3.5 Bertanya dengan penuh keyakinan.

1.Guru membawa murid ke taman permainan dan menerangkan langkaglangkah keselamatan di taman permainan. Murid mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.

Taman Permaian

44

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Seni Visual KTI 1.1 Menggunak an pengetahua n tentang bahan dan teknik dalam menghasilka n karya seni (Aplikasi Seni) KTI 2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi KTI 1.1.3 Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. KTI 1.3.4 Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. ST 9.1.1 Mengecam duit yang berlainan nilai. 1.Murid membuat kolaj daripada kekacang. Murid membuat kolaj aiskrim. Murid mempamerkan hasil kerja masing-masing. 2.Menyurih duit syiling untuk menghasilkan duit syiling bagi tujuan simulasi jual beli. Gam, Kekacang Manik, Kapas, Batang Aiskrim Duit syiling Kertas Pensel

(KTI 2.0) Muzik

KTI 2.1.11 Menyanyi mengiku mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat)

KTI 1.2.7 Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti bergambar. KTI 3.1.5 Main peranan mengikut imaginasi.

1.Murid menyanyikan lagu Ais Kacang. Melukis gambar ais kacang. 2.Menyanyi sambil melakonkan lagu yang dinyanyikan.

CD, Carta Lagu

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS (ST 2.0) Kemahir an Saintifik ST 2.3 Membandin g dan mengelaska n objek ST 2.3.5 Mengasingkan makanan mengikut rasa contoh manis, masam, masin, pahit, tawar ST 2.3.6 Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. Contoh objek: belacan, ikan kering, daun pandan, daun limau purut, bawang PM 9.1.1 Berani melibatkan diri dalam aktiviti. PSE 2.3.7 Bercerita dan memberi pendapat. PM 9.1.1 Berani melibatkan diri dalam aktiviti. 1.Guru memberi murid merasa pelbagai jenis makanan. Murid mengasingkan makanan mengikut rasa makanan 2.Murid mengasingkan kad bergambar makanan mengikut rasa manis, masam dan masin. Murid menamakan makanan yang telah diasingkan dan bercerita tentang makanan tersebut seperti nama makanan, warna, rasa dan digemari atau tidak.. 1.Murid mengumpulkan objek mengikut bau ke dalam bekas yang disediakan. TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL MATEMATIK ST 9.1.1 Mengecam KTI 3.1.5 Main 1.Mengadakan simulasi duit yang berlainan peranan mengikut jual beli makanan di mana nilai. imaginasi. murid belajar mengecam duit yang berlainan nilai KTI 1.1.3 Memilih dan member jumlah wang pelbagai bahan yang yang betul. sesuai dalam 2.Menampal duit syiling Gula, garam. Asam jawa, Peria

Gambar makanan

Belacan, ikan kering,

daun pandan, daun limau purut, bawang

(ST 9.0) Nilai wang

ST 9.1 Mengecam duit yang berlainan nilai.

Wang Plastik, Model makanan

Duit syiling

45

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH penghasilan karya. mengikut jumlah harga makanan yang ditunjukkan. kertas

(PSE 2.0) Mencapa i Emosi Yang Positif

PSE 2.3 Membina keyakinan untuk berkomunik asi PSE 2.2 Membina semangat dan sikap yang positif

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) PSE 2.3.7 Bercerita PSE 2.3.7 Bercerita 1.Murid bercerita dan memberi dan memberi mengenai makan yang pendapat. pendapat. mereka gemari.

Gambar Makanan

PSE 2.2.2 Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti sabar dan berdikari

KM 5.1.4 Bergaul mesra dan tolong menolong.

2.Murid membuat kuih donat dengan bimbingan guru.

Tepung, YIs, Gula, Susu, Air

(KM 7.0) Saya dan Warisan Budaya

KM 7.6 Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) KM 7.6 .2 KM 5.1.4 Bergaul 1Menyediakan makanan Menyediakan mesra dan tolong tradisional ( Contoh: ondemakanan tradisional menolong. onde, lempeng pisang, ( Contoh: ondecucur udang, jemputPM 9.1.1Berani onde, lempeng jemput pisang, dumpling, pisang, cucur udang, melibatkan diri dalam popiah). aktiviti. jemput-jemput 2.Guru menyediakan pisang, dumpling, pelbagai jenis makanan popiah). tradisional dan dipotong kepada bahagian yang kecil. Mata murid ditutup dan guru meminta murid merasa dan meneka nama makanan tersebut.

Tepung, Pisang, Kulit Popiah, Gula Melaka.

Makanan tradisional

46

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Contoh Web Umum:

2.

Bentuk dan Jenis Rumah Saya o Rumah batu o Rumah papan o Banglo o Teres o Flat/pangsa

Ruang Rumah Saya o Ruang tamu/bilik air/dapur/bilik tidur o Peralatan setiap ruang o Cara penggunaan alatan

RUMAH SAYA

3.

Keselamatan o Alat-alat yang membahayakan diri o Cara menyimpan alatan o Peti pertolongan Cemas o Pemadam api o Cara merawat

4.

Kebersihan Rumah Saya o Cara-cara membersih rumah o Peralatan yang diperlukanpongkes/penyapu/tong sampah/pewangi

5.

Persekitaran Rumah o Suasana ampaian/pokok bunga/kolam Ikan/haiwan ternakan/pokok buah-buahan/kebun sayur

47

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Contoh Web Khusus:


TUNJANG KOMUNIKASI (BAHASA MALAYSIA) BM 1.1.13 Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan, permintaan, cerita, lagu. BM 2.1.3Berbual dengan menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. BM 2.1.4Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. BM 2.4.1Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah BM 2.5.1Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan guru. BM 3.3.3Menyebut huruf konsonon dalam perkataan yang ditunjukkan BM 4.2.6Menyalin perkataan dengan cara yang betul TUNJANG KOMUNIKASI (BAHASA INGGERIS) BI 1.3.2 Talk about familiar experiences, favorite and activities around them with guidance. BI 3.1.8 Hear and sound vowel sound BI 3.1.9 Hear and sound consonant BI 4.2.3 Write recognizable letters TUNJANG FIZIKAL & ESTETIKA (PERKEMBANGAN FIZIKAL & KESIHATAN) PFK 1.1.13 Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol. PFK 1.1.15 Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek. PFK 2.3.4 Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan. PFK 3.17 Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi. PFK 3.2.3 Mengenal jenis makan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. PFK 4.1.9 Menguruskan persedian tempat sebelum dan selepas makan. PFK 5.1.5 Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalamn sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian. TUNJANG FIZIKAL & ESTETIKA (KREATIVITI) KTI 1.1.3 Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. KTI 2.1.11 Menyanyi mengikut mod lagu (iaitu: riang dan bersemangat)

TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP & NILAI ( PENDIDIKAN ISLAM) PI 1.3.2 Menyatakan lima rukun Islam: -Mengucap dua kalimah syahadah -Solat lima waktu -Mengeluarkan zakat -Berpuasa di bulan Ramadhan -Mengerjakan haji PI 4.2.6 Menyatakan adab: -Sebelum makan/ minum -Semasa makan/minum -Selepas makan/minum PI 5.2.4 Mengenal pasti setiap huruf jawi (PENDIDIKAN MORAL) PM 5.1.5 Menyatakan cara-cara bertingkah laku sopan. PM 9.1.1 Berani melibatkan diri dalam aktiviti.

MAKANAN

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) PSE 2.3.7 Bercerita dan memberi pendapat. PSE 2.2.2 Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti sabar dan berdikari

TUNJANG SAINS & TEKNOLOGI (AWAL SAINS) ST 2.3.5 Mengasingkan makanan mengikut rasa contoh manis, masam, masin, pahit, tawar ST 2.3.6 Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. Contoh objek: belacan, ikan kering, daun pandan, daun limau purut, bawang Rancangan Harian (AWAL MATEMATIK) ST 9.1.1 Mengecam duit yang berlainan nilai.

TUNJANG KEMANUSIAAN KM 7.6 .2 Menyediakan makanan tradisional ( Contoh: onde-onde, lempeng pisang, cucur udang, jemput-jemput pisang, dumpling, popiah).

48

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Kriteria-kriteria yang perlu ada sewaktu menulis Rancangan Harian ialah ; Rancangan Tahunan / Rancangan Mingguan Tema Hari, Tarikh, Masa Komponen, Hasil Pembelajaran Aktiviti, Bahan Kesepaduan Catatan Penutup Refleksi

Aktiviti dalam Rancangan Harian perlu berteraskan ABP (Amalan Bersesuaian Perkembangan) yang menjana perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor. Perlaksanaan pengajaran secara kelas, kumpulan dan individu perlu seimbang di dalam dan di luar kelas Pembelajaran hendaklah berpusatkan murid dengan pendekatan yang bersesuaian. Pemilihan sumber hendaklah berasaskan tema, persekitaran dan pengetahuan sedia ada serta minat murid.

Kesimpulan Penulisan perancangan tahunan dan harian merupakan asas dan panduan untuk guru mencapai hasil pembelajaran yang dirancang. Agihan masa dan komponen akan lebih seimbang dalam P&P. Cadangan yang diberi diharap dapat memberi idea kepada guru untuk merancang dan menyedia dengan format penulisan yang lebih sistematik Guru dapat melaksanakan aktiviti P&P dengan lebih bermakna dan menarik minat murid serta akhirnya mencapai hasil pembelajaran yang disasarkan.

Contoh Rancangan Slot Pengajaran Kelas : Tadika Mustika Tarikh : 05 Januari 2010 Masa : 0800- 0830 pagi Bil. murid : 25 orang Modul : Tema Tajuk/Tema : Keluarga saya Tunjang Utama : KM2.0 Saya dan Keluarga Standard Kandungan : KM2.1 Mengetahui keluarga terdekat (datuk, nenek, ibu, bapa, adik beradik) BM2.2 Meransang pertuturan melalui soal jawab Standard Pembelajaran : KM2.1.2 Menceritakan salasilah keluarga terdekat. BM2.2.6 Menjawab soalan dengan jawapan yang bersesuaian Kesepaduan Tunjang : BM2.0 Kemahiran bertutur

49

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :(i) bercerita tentang salasilah keluarga sendiri. Pengetahuan Sedia ada : Murid telah didedahkan tentang kasih sayang ibu bapa terhadap anak. Kemahiran Berfikir (KB) : Mengekategori umur dan jantina. Penerapan Nilai : Kasih sayang, hormat menghormati Alat Bantu Mengajar : Carta Pokok Keluarga, Gambar Keluarga, Lagu Kasih Sayang Fokus MI : Kecerdasan Linguistik, Kecerdasan interperonal Kosa Kata :Ibu, bapa, datuk, nenek, adik, abang, kakak
LANGKAH/ MASA Set Induksi ( 5 minit ) ISI PELAJARAN Kasih sayang (Tulis senikata lagu) AKTIVITI P&P 1.Guru perdengarkan lagu Kasih Sayang Keluarga. 2.Guru dan murid menyanyi lagu Kasih Sayang Keluarga sambil berpegang tangan. 1.Guru bertanya dan murid akan memberitahu / menjawab soalan. 2. Guru mempamerkan gambar keluarga mengikut jawapan murid. 1.Murid diminta menyusun gambar keluarga mengikut umur atau jantina di papan tulis. 2.Murid diminta menyusun gambar mengikut pasangan. 1. Guru bahagikan murid dalam kumpulan secara berpasangan dan mengedar gambar pokok keluarga untuk dilengkapkan. 2. Murid bercerita tentang pokok keluarga yang telah disiapkan. Guru merumuskan pelajaran hari itu dan bersama-sama menyanyi lagu Kasih Sayang Keluarga. CATATAN/ ABM ABM: CD / kaset Lagu: Kasih Sayang Keluarga ABM:Gambar ahli keluarga KB: menjana idea PN: hormat MI: linguistik ABM:Gambar ahli keluarga KB: mengkategori PN: hormat MI: linguistik

Langkah 1 ( 5 minit )

Ahli keluarga: datuk, nenek, ibu, bapa dll Soalan guru: Siapakah yang kamu paling sayang ?. Siapakah yang paling tua dalam keluarga? Susunan gambar mengikut: Peringkat umur; Jantina; Pasangan

Langkah 2 ( 10 minit )

Langkah 3 ( 7 minit )

Pokok Keluarga/ Salasilah keluarga

ABM:Gambar pokok keluarga KB: mengkategori PN: linguistik MI: linguistik

Penutup ( 3 minit)

Kasih sayang terhadap keluarga

ABM: CD/ Kaset Lagu KB: refleksi PN: penyayang

Refleksi Guru:

50

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Model Konseptual Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Sebagai guru prasekolah anda perlu menghayati model ini dengan jelas, Cuba perhatikan elemen yang terdapat dalam model ini. Lihat empat prinsip yang dalam model dan cuba anda hayati perkaitan antara setiap elemen yang terdapat dalam model ini yang membawa kepada kesediaan murid prasekolah ke Tahun Satu.

Model Konseptual Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Cuba anda kenal pasti perkaitan antara pendekatan-pendekatan dengan kemahiran yang boleh dikuasai oleh murid setelah mengikuti pembelajaran di prasekolah.

Setelah anda mengetahui tentang elemen utama dalam pembentukan kurikulum, anda wajar menyedari bahawa Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanak-kanak (ABP) adalah satu amalan dan proses pembelajaran yang menekankan kepada penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur, perkembangan diri, kebolehan, bakat dan minat murid. Pengajaran guru yang berasaskan kepada prinsip-prinsip ABP akan dapat menggalakkan perkembangan murid ke tahap yang optimum secara bersepadu dan lebih seimbang.

51

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Modul Kebangsaan Konseptual Kurikulum Prasekolah wajar difahami secara mendalam. Penerangan di bawah diharap dapat membantu anda menghuraikan prinsip utama dalam menggubal Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci mengenai tunjangtunjang ini sila rujuk buku Modul-modul Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (2010).

Aktiviti 2: 11. Bina web tema umum dan web tema khusus berdasarkan cadangan tema dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. 12. Bincangkan enam tunjang yang terdapat dalam KSPK dan buat perbandingan yang terperinci antara Standard Pembelajaran dalam KSPK dengan Hasil Pembelajaran dalam KPK.

52

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Tajuk 3

Faktor Keberkesanan Kurikulum

3.0

Faktor Keberkesanan Kurikulum

Sekarang kita cuba tumpukan pula pemikiran kita kepada faktor-faktor keberkesanan kurikulum.

Keberkesanan pelaksanaan kurikulum bergantung kepada beberapa faktor penting. Antara faktor-faktor tersebut ialah; Ilmu dan kandungan kurikulum Sepertimana yang telah kita bincangkan sebelum ini, kurikulum merupakan panduan perancangan pelaksanaan matlamat dan falsafah. Berhubung perkara itu, ilmu dan kandungan dalam sesuatu kurikulum mestilah bertepatan malah sesuai dengan kehendak individu, kehendak Negara dan kehendak sarwajagat. Dalam soal ini kandungan kurikulum prasekolah perlulah memenuhi kehendak perkembangan awal kanak-kanak. Kandungan kurikulum prasekolah mengandungi beberapa tunjang yang diperjelaskan menerusi objektif khusus. Semua tunjang ini telah dibincangkan dalam tajuk 3 sebelum ini. Cuba anda semak dan buat justifikasi tentang keberkesanan pelaksanaan kurikulum ini dengan mengaplikasinya di dalam bilik darjah. Sudah pasti anda akan membuat kesimpulan bahawa ilmu dan kandungan kurikulum perlu disepadukan dengan semua tunjang yang akan diajarkan. Kemahiran Guru Guru memainkan peranan utama sebagai pelaksana kurikulum. Keberkesanan kurikulum prasekolah amat bergantung kepada dedikasi seorang guru. Justeru, guru perlu menguasai pelbagai kemahiran dalam pedagogi, mengaplikasikan pelbagai pendekatan dan teknik, kemahiran TMK, menyelesaikan masalah, menyelidik, pengurusan ruang, kemahiran berfikir dan sentiasa berusaha meningkatkan penguasaan ilmu serta kecerdasan pelbagai. Dalam erti kata lain, guru haruslah sentiasa mengamalkan prinsip pembelajaran sepanjang hayat.

53

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Sumber dan Murid Bahan dan peralatan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan kurikulum. Guru perlu memahami dengan jelas keperluan bahan dan peralatan yang bersesuaian dengan kehendak kurikulum. Kesesuaian bahan dan peralatan dari segi aktiviti pembelajaran dan pengajaran termasuklah keselamatan penggunaannya kepada murid merupakan faktor utama dalam menentukan keberkesanan melaksanakan sesuatu kurikulum. Setiap sumber yang dipilih pula mestilah bersesuaian dengan keperluan murid. Bahan dan aktiviti yang disusun akan memberikan kesan kepada proses pembelajaran murid. Ia secara langsung mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan kurikulum.

Cuba anda fikirkan apakah ciri-ciri sumber yang boleh mempengaruhi pelaksanaan kurikulum prasekolah dengan berkesan?

Premis Persekitaran premis yang kondusif mendorong aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar turut menyumbang kepada keberkesanan pelaksanaan kurikulum. Pengurusan ruang dalam bilik darjah serta pengurusan ruang luar bangunan yang selamat dan sistematik akan menggalakkan kesedaan pembelajaran seterusnya mempengaruhi tingkah laku murid. Hasil kajian Kounin & Shernan (1979) mendapati bahawa murid akan berkelakuan mengikut keadaan yang bersesuaian dengan reka bentuk persekitaran.

Bagaimana pula pendapat anda? Adakah persekitaran di bilik darjah anda kondusif?

Kurikulum Berpusat Kurikulum disediakan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia secara berpusat. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal khusus

54

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

untuk kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan menjadi rujukan wajib kepada guru-guru prasekolah seperti dinyatakan dalam Akta Pendidikan 1996.

Aktiviti 3: 9. Jelaskan factor-faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum yang terdapat di sekolah anda? 10. Huraikan peranan guru dan pembantu prasekolah bagi menjayakan keberkesanan pelaksanaan kurikulum di prasekolah.

Tajuk 4

Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

55

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

4.0

Pendekatan Dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Murid-murid prasekolah berada di peringkat tahap perkembangan praoperasi. Dalam tahap perkembangan ini biasanya mereka belajar dengan aktif dan memerlukan pengalaman yang berterusan serta penglibatan secara langsung yang akan membantu proses perkembangan bahasa, kognitif, sosial dan fizikal mereka. Pada peringkat ini kanak-kanak berupaya menggunakan simbol (imej) atau perkataan serta mempunyai persepsi secara logik. Mereka juga bersifat egosentrik iaitu melihat persekitaran mengikut persepsi mereka sendiri. Pengalaman pembelajaran melalui komponen deria iaitu penglihatan, pendengaran, bau, sentuh dan rasa, melalui pendekatan belajar melalui main dan belajar melalui pengalaman, membantu proses pembelajaran yang lebih optimum dan menjadikan pembelajaran itu berkesan dan bermakna. Seterusnya pendekatan pengajaran dan pembelajaran merangkumi pendekatan bertema dan bersepadu serta penggunaan media teknologi maklumat dan komunikasi sebagai alat bantu dalam pengajaran dan pembelajaran.

Pendekatan Belajar Melalui Bermain Untuk makluman anda bermain menjadi fitrah atau tingkah laku semula jadi kanak-kanak. Oleh itu pendidikan prasekolah menekankan pendekatan belajar melalui bermain kerana melalui proses bermain mereka akan membuat penerokaan, penemuan dan pembinaan pengalaman secara langsung dan natural. Semasa kanak-kanak menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut, proses penerimaan sensori atau deria seperti pendengaran, penglihatan, sentuhan, bau dan rasa akan teransang dan memberi satu pengalaman pembelajaran secara tidak langsung. Pengalaman seumpama ini memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan penguasaan kemahiran akan terbina.

Penekanan kepada pendekatan ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu menggembirakan dan kanak-kanak merasa seronok untuk belajar. Melalui pendekatan ini, aspek perkembangan fizikal, sosial emosi, kognitif dan bahasa serta potensi kanakkanak dapat ditingkatkan ke tahap yang maksimum.

56

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Pandangan Tokoh Tentang Main: Froebel:

Bermain adalah suatu keadaan semula jadi yang membantu kanak-kanak. Belajar dan berkembang. Montessori:

Permainan adalah seperti pekerjaan kepada kanak. permainan memberi peluang kanakkanak meneroka dan mencuba sesuatu aktiviti. Dalam proses mencuba, mereka menemui pengetahuan yang baru. Aktiviti bermain membenarkan mereka memenuhi keperluan perasaan ingin tahu, di samping meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran mereka Vygotsky:

Permainan pilihan kanak-kanak sendiri yang disokong oleh seorang guru atau orang dewasa melalui perbincangan dan sesi soal jawab menggalakkan pencapaian kognitif yang lebih tinggi. Imam Al-Ghazali:

Bermain mengembangkan sifat semula jadi kanak-kanak, menyuburkan tubuh, menguatkan otot, mendatangkan kegembiraan dan kerehatan selepas penat belajar.

Konsep Bermain Bahagian Pembangunan Kurikulum menggariskan konsep belajar melalui bermain perlulah mengutamakan perkara-perkara berikut: i. sesuatu aktiviti yang memberi kegembiraan serta peluang kepada murid melahirkan perasaan ii. dapat murid meneroka, mencuba dan meningkatkan penguasaan kemahiran iii. murid berpeluang memberi tumpuan dan perhatian iv. membantu murid mengembangkan pertumbuhan dari segi kognitif dan psikomotor v. bebas, terancang dan selamat vi. peluang mencuba idea sendiri; Tujuan Belajar Melalui Bermain

57

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Apabila

kanak-kanak

belajar

melalui

bermain

sewajarnya

mereka

memperoleh

perkembangan yang menyeluruh dan bersepadu dari aspek fizikal, sosial, emosi, kognitif dan bahasa. Tahukah anda bahawa melalui pendekatan belajar melalui bermain kanakkanak boleh mendapat banyak faedah? Faedah-faedah yang dimaksudkan adalah seperti; mempelajari sesuatu konsep; meningkatkan keupayaan kognitif; meningkatkan penerokaan untuk memenuhi perasaan ingin tahu; memupuk pemikiran yang inovatif, kritis dan kreatif; membantu menyelesaikan masalah; membina kemahiran sosial dengan rakan sebaya dan orang dewasa; membina kemahiran fizikal serta meningkatkan motor halus dan motor kasar; mempelajari dunia keliling mereka; mengamalkan proses pembelajaran bahasa dan literasi membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan; membina konsep kendiri yang positif; memupuk sikap bertanggungjawab kepada kehidupan dewasa kelak

Aktiviti belajar melalui bermain dapat meningkatkan dan menyokong proses pembelajaran dan peluang untuk kanak-kanak berjaya dalam kelas dan kehidupan hari depan mereka. Pastikan anda mencuba pendekatan ini di dalam bilik darjah.

Jenis-Jenis Main Sebagai guru prasekolah, kita harus tahu pelbagai jenis permainan . Ini memudahkan kita memilih, merancang dan menyediakan bahan yang bersesuai dengan amalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak (ABP) . Dengan itu aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan lebih bermakna dan hasil pembelajaran dapat dicapai seperti yang diharapkan.

Terdapat pelbagai jenis main yang boleh dijadikan pendekatan dalam melaksanakan kurikulum prasekolah. Di antaranya ialah: Main Sosial (Sosial Play) Main Kognitif (Cognitif Play)

58

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Main Bebas (Informal Play) Main Sosiodrama (Socio-dramatic Play) Permainan Luar (Outdoor Play)

Main Sosial (Sosial Play) Main sosial berlaku apabila kanak-kanak bermain bersama dalam kumpulan. Terdapat beberapa jenis main sosial seperti: Main occupied Kanak-kanak tersebut tidak bermain apa-apa alatan atau dengan sesiapa pun. Dia hanya berdiri atau duduk tanpa berbuat apa-apa. - Main solitary Kanak-kanak tersebut bermain seorang diri. Tanpa menghiraukan rakan atau keadaan sekeliling. - Main onlooker Kanak-kanak tersebut memerhati rakannya yang lain bermain. Dia lebih berminat dengan permainan orang lain. - Main parallel Kanak-kanak tersebut bermain sendirian dengan menggunakan cara dan alatan yang sama dengan rakannya. - Main associative Kanak-kanak berinteraksi antara satu sama lain dengan bertanya atau meminjam alatan, tetapi mereka tidak bermain bersama-sama. - Main cooperative Kanak-kanak bermain bersama-sama dalam kelas. Seorang kanak-kanak bermain bersama kanak-kanak lain. Mereka saling lengkap melengkapi. Akan wujud kerjasama dan sikap tolak ansur. Ketika mian jenis ini, campur tangan guru adalah kurang.

Faedah Main Sosial

59

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Main sosial mempunyai banyak faedah kepada kanak-kanak, di antaranya ialah: memberi ruang dan peluang bagi kanak-kanak berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan mempelajari banyak kemahiran sosial seperti bertolak ansur, menyelesaikan masalah, bekerjasama dan memupuk semangat kepimpinan antara mereka. Memberi peluang kepada kanak-kanak memupuk dan membina kemahiran interpersonal dan berinteraksi dengan rakan sebaya dan orang dewasa. Membantu kanak-kanak belajar mengawal emosi supaya mereka menyedari bahawa mereka tidak boleh berbuat sesuatu dengan sesuka hati. Memupuk nilai-nilai murni dalam kehidupan seperti perpaduan , sikap prihatin dan penyayang. Menggalakkan interaksi dan kemahiran sosial yang penting dalam kehidupan masa depan kanak-kanak dan mengelakkan kanak-kanak bersikap pasif dan menyisihkan diri.

Main Kognitif (Cognitif Play) Dalam permainan berbentuk kognitif kanak-kanak mengalami proses berfikir untuk membuat keputusan dan menentukan matlamat. Mereka terlibat secara aktif dalam ativiti pembelajaran dengan menggunakan bahan maujud atau mengaplikasikan peraturan. J. Piaget mengkategorikan main kognitif kepada empat iaitu: main berfungsi (Functional Play) main simbolik main games and rules main konstruktif (Constructive Play)

Main Berfungsi Dan Main Simbolik Permainan jenis ini sering dimainkan oleh kanak-kanak dalam peringkat umur 2-3 tahun, iaitu dalam tempoh sensorimotor sebagai gerak balas kepada aktiviti otot. Main simbolik memberi peluang kepada kanak-kanak berlatih secara fizikal semasa meneroka persekitaranya dan ia mempunyai ciri pengulangan, manipulasi dan imitasi (ajukan).

60

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Contohnya kanak-kanak suka bermain naik-turun tangga dan akan mencubanya berulang kali sehingga berjaya.Kanak-kanak pada peringkat ini gemar dan gembira apabila Main dapat berfungsi membuat dan main pergerakan simbolik dan sebutan peluang yang berulang. kanak-kanak

memberi

kepada

mempamerkan kreativiti, kebolehan fizikal, dan kesedaran sosial dengan berpura-pura menjadi satu objek kepada objek lain seperti bongkah sebagai rama-rama, makanan, ibu atau sekuntum bunga.

Main Games and Rules Dalam main Games and Rules kanak-kanak belajar bermain mengikut peraturan yang telah ditentukan. Tingkah laku mereka semasa bermain adalah dalam had atau peraturan permainan tersebut Main Konstruktif (Constructive Play) Main konstruktif adalah berasaskan kepada main simbolik dan mewakili adaptasi kanak-kanak kepada masalah dan tingkah laku kreatif. Kanak-kanak bermain untuk membina pengetahuan mereka untuk mengenali dunia mereka. Pada mulanya mereka menggunakan bahan atau alatan mainan dan digunakan untuk mewujudkan atau membina bahan lain seperti istana pasir, bangunan dan kedai. Misalnya,mereka membina dengan menggunakan bongkah atau bermain doh.

Main Bebas (Informal Play) Main bebas atau informal melibatkan aktiviti main yang spontan, tidak formal dan tidak berstruktur dalam persekitaran yang kaya dengan bahan dan interaksi dengan rakan sebaya, orang dewasa dan bahan yang disediakan. Main Sosiodrama (Socio-Dramatic Play) Main dramatik atau sosiodrama memberi peluang kepada kanak-kanak mengambil bahagian dalam aktiviti yang luas meliputi keluarga, masyarakat dan warisan budaya. Main sosiodramatik melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik.

61

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Main fantasi melibatkan perkara yang tidak realistik atau fantasi kepada kanak-kanak tersebut. Permainan Luar (Outdoor Play) Kanak-kanak perlu melepaskan tekanan perasaan semasa bermain dalam keadaan terkawal. Pusat parasekolah perlu menyediakan alat permainan luar yang sesuai seperti bekas main pasir, bekas main air, terowong, jongkang jongkit, buaian, rangka memanjat, dan gelunsur untuk membantu perkembangan fizikal kanak-kanak dalam keadaan riang dan menggembirakan. Semasa bermain dengan alatan tersebut, kanak-kanak dapat mempelajari beberapa konsep seperti imbangan, berat dan ringan, tinggi dan rendah, tarikan gravity, ayunan serta konsep banyak dan sedikit. Penerapan nilai murni berlaku, seperti bersabar, mengikut giliran, bekerjasama, tolong menolong, bersikap sederhana dan hormat menghormati. Aktiviti permainan luar melibatkan perkembangan motor halus dan motor kasar, koordinasi tubuh badan, perkembangan bahasa, interaksi sosial dan kreativiti

Ciri-Ciri Pendekatan Belajar Melalui Bermain bahan perlu sesuai dengan perkembangan murid dan berfaedah konkrit, benar dan bermakna memudahkan murid ingat kembali dan pengalaman bermakna menggalakkan komunikasi merangsang imaginasi dan kreativiti menggembirakan murid dalam menjalani proses pembelajaran

Pelaksanaan Pendekatan Belajar melalui Bermain: Bagi melaksanakan aktiviti belajar melalui bermain, anda perlulah memastikan perlara berikut diberikan perhatian; Guru perlu tentukan hasil pembelajaran

62

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Bahan perlu sesuai dengan perkembangan murid dan berfaedah Bahan konkrit, benar dan bermakna disediakan Bahan yang digunakan menggalakkan komunikasi dan imaginasi Menarik minat dan menggembirakan

Kesan Pendekatan Belajar Melalui Bermain Secara ringkasnya kita boleh melihat kesan melalui pendekatan ini terhadap perkembangan kanak-kanak iaitu : pengukuhan kemahiran dan konsep pembelajaran dari yang umum ke spesifik dan konkrit ke abstrak mengukuhkan perkembangan fizikal (motor kasar dan motor kalus) penguasan kemahiran manipulatif menguasai daya reka cipta secara konstruktif melahirkan dan menyatakan perasaan mereka.

Pengelolaan Aktiviti Bermain Berikut disenaraikan panduan pengelolaan aktiviti bermain. Cuba anda laksanakannya dan fikirkan kesannya terhadap perkembangan kanak-kanak. 1. Beberapa aktiviti hendaklah dijalankan serentak oleh beberapa kumpulan kanak-kanak (5 - 6 orang dalam satu kumpulan) di setiap sudut. Contoh: Main Pondok-pondok , Main membina, Lakonan 2. Guru perlu merancangkan pelbagai aktiviti yang teratur. Peranan guru ialah menyelaras, memerhati, memberi galakan dan membantu kanak-kanak apabila diperlukan. 3. Kanak-kanak diberikan peluang untuk memilih aktiviti yang mereka suka. 4. Perlu ada perseimbangan antara kawalan dan bimbingan guru semasa kanak-kanak melakukan aktiviti bermain supaya mereka berpeluang melahirkan perasaan. 5. Ibu bapa juga boleh dilibatkan sama di mana-mana situasi yang difikirkan perlu. 6. Dalam aktiviti bermain inilah guru menyepadukan dan menggabungjalinkan konsepkonsep dan kemahiran yang dititikberatkan dalam komponen kurikulum dan bidangbidang pengalaman Awal Sains, Awal Nombor, Awal bacaan, Kesihatan, kemahiran

63

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

berfikir dan sebagainya. 7. Melalui aktiviti bermain ini kanak-kanak perlu diasuh untuk bertanggungjawab dan menyayangi perkakas mainan dengan mengemaskan perkakas dan memulangkan semula ke tempat asal selepas mereka menggunakannya. Mereka juga diasuh untuk menghormati hak orang lain dan memberi peluang kepada kanak-kanak lain mengambil giliran masing-masing.

Garis Panduan Guru Sebagai Pemudahcara Semasa Kanak-Kanak Bermain Antara Peranan Guru ialah: Membimbing kanak-kanak tetapi tidak mengarah atau mendominasi permainan sehingga turut serta dalam permainan itu. Mengembangkan cetusan idea dan pemikiran kanak-kanak dan bukan memberikan komen atau pandangan terhadap idea mereka. Tunjuk cara bermain jika perlu. Tunjukkan bagaimana aksi sesuatu watak. Modelkan cara menyelesaikan masalah. Bertanya soalan, kenal pasti dengan kanak-kanak apa yang berlaku. Bantu murid memulakan, menamatkan atau memulakan semula sesuatu aktiviti. Berikan isyarat atau cue untuk diikuti atau meneruskansesuatu idea. Fokuskan tumpuan kanak-kanak dan galakkan berinteraksi sesama mereka. Jelaskan sesuatu tingkah laku kanak-kanak dan bantu mereka meluahkan perasaan jika mengalami sesuatu konflik. Perluaskan potensi main dengan mengeluarkan penyataan atau bertanya supaya menggalakkan mereka mencuba dan meneroka.

Contoh Aktiviti Main Terdapat pelbagai aktiviti main yang menjadi asas kepada konsep belajar melalui bermain dalam pendidikan prasekolah, seperti main pasir; main air; main doh; main pondok, main bongkah, main tradisional.

Pendekatan Bertema Pendekatan bertema adalah cara pelaksanaan pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satu tema atau topik yang dipilih bersesuaian dengan masa, tempat, minat, dan latar belakang murid.

64

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Tujuan dan kepentingan Tema yang dipilih dijadikan alat/wahana untuk menggabungjalinkan komponen dan hasil pembelajaran. Pemilihan tema membantu guru merancang, mengurus aktiviti dan menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. Membantu guru mencetus idea yang lebih menarik. Pembelajaran lebih meluas kerana aktiviti pembelajaran berfokus kepada tema. Pelbagai aktiviti pembelajaran boleh dijalankan bersesuaian dengan tema yang dipilih. Tema yang dipilih dijadikan alat untuk menguasai sesuatu kemahiran bertutur, membaca, menulis, asas matematik dan berfikir. Ada kesinambungan. Semua aktiviti dikaitkan dengan tema membolehkan kanakkanak mengikuti dengan mudah. Faktor-faktor pemilihan tema ialah Satu tajuk yang boleh merentas semua komponen. Berkaitan dan bersesesuaian dengan pengalaman sedia ada, pengalaman yang akan diperolehi dan kehidupan murid. Berkaitan dengan kehidupan dan persekitaran murid. Bersesuaian dengan situasi, masa dan peristiwa. Memberi peluang kepada murid untuk mendapat pengalaman sebenar (hand on experience) melalui aktiviti pembelajaran. Kemudahan mendapat sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Membantu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada dan memberi pengetahuan baru kepada murid. Mengikut prinsip-prinsip pengajaran iaitu bermula dari yang dekat kepada yang jauh, dari yang mudah kepada yang sukar dan mencabar, dan daripada yang umum kepada yang spesifik. Pelaksanaan Murid-murid diminta membuat sumbangsaran berdasarkan topik.

65

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Kenalpasti subtopik, pilih aktiviti yang sesuai supaya dapat membantu kanak-kanak mempelajari isi kandungan dan menggunakan atau mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam konteks yang bermakna.

Mencipta peta minda web tema. Rancang dan keluarkan idea, galakkan kemahiran berfikir. Guru perlu fikirkan objektif setiap aktiviti dan hubungkaitkan dengan setiap hasil pembelajaran. Jika aktiviti itu tidak membantu mencapai matlamat, aktivti itu hendaklah ditamatkan.

Iklim dan persekitaran bilik darjah mempunyai hiasan atau suasana yang berkaitan dengan tema. Memilih tema mengikut musim atau peristiwa.

Pendekatan Bersepadu Konsep Pendekatan Bersepadu Pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan lebih daripada satu komponen dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu penggabungjalinan. Pendekatan bersepadu membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar. Dalam kehidupan sebenar sesuatu itu saling berkaitan di antara satu sama lain dan bukannya sesuatu yang terpisah-pisah.

Apakah aspek yang disepadukan? - Kesepaduan antara tunjang - Kesepaduan antara teori dan amali - Kesepaduan kemahiran, kemahiran dan nilai murni. - Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik - Kesepaduan pengalaman sedia ada dengan pengalaman baru. - Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan murid. - Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas.

Kepentingan dan tujuan pendekatan bersepadu : - Mendalami atau meneroka sesuatu topik dalam skop yang lebih menyeluruh. - Mempunyai lebih banyak pilihan aktiviti yang sesuai dengan minat dan keupayaannya dan menimbulkan kepuasan belajar. - Pembelajaran lebih aktif, menggembirakan dan bermakna. - Meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti.

66

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

- Mengembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi. - Mengamalkan nilai murni seperti bekerjasama, tolak ansur dan rajin.

Pendekatan Projek Konsep Pendekatan Projek Satu kaedah pengajaran pembelajaran yang bertujuan menggalakkan murid-murid mempelajari sesuatu melalui pengalaman konkrit. Biasanya melalui kaedah ini, murid-murid akan di bimbing untuk menemui kesimpulan dan seterusnya memahami konsep-konsep tertentu. Kaedah ini mementingkan cara atau kaedah mengajar yang lebih berkesan dengan tujuan supaya murid-murid menaruh lebih perhatian dan minat terhadap aspek-aspek pembelajaran Kepentingan pendekatan projek Murid berpeluang memilih projek tanpa paksaan Melatih murid berfikir dan mengembangkan kreativiti berdasarkan minat Memupuk kerjasama dikalangan murid Melatih murid menilai hasil kerja mereka Hasil projek boleh dijadikan BBM

Perancangan dan pelaksanaan pendekatan projek:

67

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

PROJEK PENGHASILAN -Istana pasir -Memasak -Model kenderaan -mobail PROJEK KEGUNAAN -berkebun -buku skrap -mengumpul stem -menghias majlis PROJEK MASALAH -ujudkan situasi mengikut kesesuaian -buat kuih Buat air
JENIS PROJEK

PROJEK PEMBELAJARAN KHUSUS / LATIH TUBI -pengelasan -Suku kata -nombor PROJEK KAJI SELIDIK -alam sekitar -serangga PROJEK LAWATAN -zoo Taman Haiwan -premis kemudahan awam -kawasan sekolah

Pendekatan projek boleh dijalankan dalam jangka masa pendek dan panjang. Jangka masa itu diperlukan kerana setiap topik yang dipilih akan dikaji secara mendalam. Perincian sesuatu perkara yang dikaji adalah berkaitan dengan topik. Guru boleh memberhentikan aktiviti pembelajaran dan menyambung semula pada waktu pembelajaran akan datang. Aktiviti projek untuk jangka masa panjang melibatkan sesuatu rancangan jangka panjang. Guru sebagai pemudah cara membantu murid untuk memberi pandangan sama ada sesuatu perancangan pada projek perlu memakan masa yang panjang atau pendek

Andai tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya. Pembelajaran anda sebagai seorang guru merupakan satu proses sepanjang hayat.

RUMUSAN 68

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Seorang pendidik awal kanak-kanak perlu memahami dan tahu bagaimana sesebuah kurikulum itu dibina, terutama bagi kanak-kanak. Asas penggubalan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah berdasarkan kepada Rukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Model Konseptual. Cabaran yang dihadapi oleh seorang guru adalah bagaimana untuk mengimbangkan antara kehendak kandungan kurikulum dengan kehendak perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Sebuah kurikulum yang baik haruslah memberi peluang kepada kanak-kanak untuk berkembang secara JERIS serta meningkatkan potensi mereka. Kurikulum juga harus merentasi bidang-bidang pembelajaran di mana ada kesesuaian sosial, penglibatan intelek dan memberi makna kepada diri kanak-kanak tersebut. Kurikulum bersepadu memberi perkaitan mental yang bermakna kepada kanak-kanak di mana mereka dapat mendiskriminasikan antara yang sebenar dan sebaliknya. Maka terpulang kepada guru, bagaimana mereka mengintepretasikan hasil-hasil pembelajaran kepada aktiviti yang bermakna.

69

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

LATIHAN PENGUKUHAN KENDIRI Latihan 1 Soalan 1: Dapatkan maklumat mengenai kurikulum berpusat dan sediakan nota ringkas mengenainya. (Panjang -2 mukasurat, tempoh masa yang perlu diperuntukkan ialah 2 jam).

Latihan 2 Soalan 2 Bermain merupakan satu cara terapi untuk kanak-kanak. Bincangkan pernyataan tersebut dengan mengemukakan contohcontoh yang sesuai. Cuba laksanakan pendekatan belajar melalui bermain di dalam bilik darjah. (Sediakan huraian dan laporan anda sebanyak 4 muka surat. Tempoh masa yang perlu diperuntukkan ialah 8 jam) Hantarkan latihan ini semasa sesi interaksi berikutnya. Cari nota dari laman web. Cetak dan lampirkan bersama laporan. Ia perlu dimasukkan ke dalam portfolio anda.Contoh laman web yang boleh dilayari; http://www.playtherapy.co.za/ www.playtherapyonline.net http://www.hugenote.co.za/play.pdf

Tajuk 5

70

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Pendekatan-pendekatan lain di Prasekolah

5.0

Pendekatan-pendekatan lain di Prasekolah

Pendekatan yang menggunakan media Teknoligi Maklumat dan Komunikasi sebagai alat bantu dalam pengajaran (TMK) Konsep Pendekatan TMK Pengertian paling asas teknologi maklumat dan komunikasi atau TMK ialah semua jenis teknologi yang digunakan untuk memproses, mengolah, menyimpan, mempersembahkan dan memindahkan data atau maklumat dalam bentuk elektronik. Penggunaan TMK dalam P & P bermaksud menggunakan TMK secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P & P. Kepentingan pendekatan TMK Pendekatan ini digunakan untuk: - Membantu proses pengajaran dan pembelajaran; - Memperolehi maklumat; - Berinteraksi dengan bahan utk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya; dan - Memperkayakan pengalaman pembelajaran - Komputer dan teknologi digunakan bagi tujuan untuk memperkayakan pengalaman pembelajaran. Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK - Pemilihan perisian yang sesuai. - Penggunaan alat multimedia digunakan dalam aktiviti P&P - Alat-alat teknologi digunakan seperti komputer, kamera digital,kamera, video, projektor LCD, pemain DVD, VCD - Pengenalan internet sangat perlu sebagai saluran utama mendapatkan maklumat. ada perkakasan dan perisian sesuai yang boleh

Pendekatan Tunggal Pendekatan tunggal menekankan pada satu konsep kemahiran sahaja. Kemahiran yang dikuasai oleh kanak-kanak terbatas kepada satu konsep kemahiran.Pegangan pendekatan

71

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

ini dipengaruhi oleh teori behavioris. Pengajaran kemahiran yang disampaikan adalah secara berperingkat-peringkat mengikut tahap umur kanak-kanak. Menurut Bustam Kamri dan Putri Zabariah (2006), pendekatan ini lebih berpusatkan kepada guru iaitu guru lebih banyak memberi arahan dan menentukan aktiviti dan pembelajaran yang hendak disampaikan. Guru juga menentukan kemahiran atau konsep yang perlu dikuasai oleh murid. Biasanya hanya satu konsep atau pun kemahiran yang ditekankan oleh guru dalam pengajarannya. Skop pengajaran dan aktiviti tidak luas hanya berkisar kepada konsep dan kemahiran yang hendak dikuasai oleh kanak-kanak.

Pendekatan Unit Pendekatan unit menekankan pada satu unit khusus daripada topik yang besar. Kemahiran yang perlu dikuasai berfokus kepada sebahagian daripada topik utama. Pegangan pendekatan ini dipengaruhi oleh teori behavioris. Pengajaran kemahiran yang disampaikan adalah secara berperingkat-peringkat mengikut tahap umur kanak-kanak. Menurut Bustam Kamri dan Putri Zabariah (2006), pendekatan ini lebih berpusatkan kepada guru iaitu guru lebih banyak memberi arahan dan menentukan aktiviti dan pembelajaran yang hendak disampaikan. Guru menentukan topik utama kepada topik kecil atau sub topik yang lebih khusus yang perlu dikuasai oleh murid. Biasanya hanya satu topik kecil yang ditekankan oleh guru dalam pengajarannya. Skop pengajaran dan aktiviti tidak luas hanya berkisar pada sub topik khusus yang hendak dikuasai oleh kanakkanak. Pendekatan Inkuiri Arahan Guru Pendekatan inkuiri atau inkuiri arahan guru menekankan penyelidikan dan penerokaan dalam pembelajaran. Kanak-kanak digalakkan menyoal untuk mengukuhkan pengetahuan disamping membuat penerokaan. Guru membimbing menerusi penyoalan terarah kepada jawapan yang dirancang. Oleh sebab itu pendekatan ini juga dikenali sebagai pendekatan inkuiri arahan guru. Kemahiran dan konsep yang akan dikuasai oleh kanak-kanak disesuaikan dengan topik berkaitan dengan topik pembelajaran. Pegangan pendekatan ini dipengaruhi teori behavioris. Pengajaran kemahiran yang disampaikan secara berperingkatperingkat mengikut tahap umur kanak-kanak. Menurut Bustam Kamri dan Putri Zabariah (2006), pendekatan ini adalah lanjutan daripada pendekatan bertema. Perbezaannya pendekatan ini masih meletakkan guru

72

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

sebagai orang yang bertanggungjawab merancang aktiviti pembelajaran. Guru member arahan kepada murid supaya menyelidik dan meneroka dengan mendalam berdasarkan topik pembelajaran yang dirancang. Aktiviti pembelajaran menggunakan pendekatan ini lebih kepada penyelidikan berdasarkan masalah atau pun persoalan yang dirancang oleh guru. Murid-murid cuba mencari jawapan yang telah disediakan menerusi aktiviti menyelidik dan meneroka dengan bimbingan guru.

Aktiviti 4: 7. 8. Bincangkan penggunaan pendekatan TMK yang pernah anda praktikkan di sekolah anda dan laporkan keberkesanannya. Bersama rakan anda, bina satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan pendekatan TMK.

Tajuk 6

Model-model Program Prasekolah Luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia

73

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

6.0 Model-model Program Prasekolah Luar Negara dan kaitannya dengan prasekolah Di Malaysia Program bermaksud perancangan sesuatu model pendidikan awal kanak-kanak. Setiap model mempunyai asas program yang mengandungi teori psikologi, perspektif ekologi dan falsafah yang menjadi pegangan. Teori psikologi membantu mendapatkan jawapan tentang apa yang kanak-kanak boleh belajar. Manakala perspektif ekologi kanak-kanak dilihat dari konteks sosio budaya yang memberi kesan kepada proses sosialisasi terhadap perkembangan kanak-kanak. Froebelion Seorang tokoh pendidikan dari Jerman. Beliau digelar sebagai Bapa Tadika. Pada tahun 1837, beliau menubuh sekolah taman kanak-kanak yang dinamakan Kindergarten. Beliau adalah seorang yang kuat beragama dan menganggap manusia secara semulajadinya adalah baik dan dunia adalah tempat bekerja dan manifestasi terhadap Tuhan. Menurut beliau kanak-kanak umpama biji benih, ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun, kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui main Antara idea-idea Froebel ialah: 1. Taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang, mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya, dipenuhi dengan taman-taman, binatang dan gambar-gambar. 2. Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. 3. Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan, bunyi-bunyian dan objekobjek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah, saiz dan warna. 4. Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi.

74

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

5. Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental, fizikal dan sosial kanak-kanak. 6. Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanak-kanak. 7. Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak. 8. Menurut beliau, kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. Ia perlu diberi kebebasan. 9. Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanak-kanak dan belajar melalui membuat. 10. Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. 11. Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak. 12. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain.

Montessori Program Montessori merupakan program yang diasaskan oleh Maria Montessori. Beliau merupakan doktor perubatan wanita yang pertama di Itali. Beliau meminati bidang psikiatrik dan bekerja merawat kanak-kanak terencat perkembangan akal. Beliau berpendapat masalah kanak-kanak lebih kepada pendidikan daripada perubatan. Beliau telah membuktikannya apabila kanak-kanak yang telah dipulihkan menerusi pendidikan telah berjaya di dalam peperiksaan di sekolah. Pada tahun 1907 Montessori telah diarahkan oleh pihak Bandaraya Rom, Itali untuk membantu menyelesaikan masalah kanak-kanak di pusat jagaan harian kanak-kanak di kawasan rumah pangsa untuk golongan miskin. Pihak perumahan pada awalnya hanya mahukan seseorang mengawal kanak-kanak daripada menggunakan tangga dan

75

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

menghalang mereka daripada membuat kotor di dinding yang baru di cat. Maria Montessori menganggap tugasnya di casa dei bambini (rumah kanak-kanak) merupakan peluang untuknya meneroka kaedah pengajarannya dengan kanak-kanak biasa. Sebelum ini beliau telah mencuba kaedah pengajarannya kepada kanak-kanak terencat akal. Berikut adalah aktiviti dalam Model Montessori ; Menjelajah dan meneroka tentang persekitaran kehidupan harian Mengenali binatang,tumbuh-tumbuhan peliharaan melalui Penyediaan peralatan dan bahan pengajaran yang disusun di dalam rak Bahan yang berbeza tetapi disesuaikan kepada tiga bidang yang berbeza. Kanak kanak diperkenalkan komponan kehidupan harian di mana aktiviti amali yang kepada penjagaan diri contohnya kemahiran menjaga diri seperti menyikat rambut membasuh tingkap dan membersih bilik darjah. Set aktiviti dan bahan yang kedua adalah berkaitan dengan deria, membentuk kanakkanak membina, menyusun, meluaskan dan menghalusi persepsi deria lihat, dengar, sentuh, bau dan rasa. Untuk membina diskriminasi visual kanak-kanak boleh menyusun tone warna dari gelap ke terang dan mencampur warna Melibatkan konseptual atau bahan akademik contohnya membantu membina asas menulis,membaca dan matematik Aktiviti konseptual adalah konkrit dan melibatkan kanak-kanak secara aktif dan menggunakan pelbagai sensori Headstart Head Start adalah program yang diperkenalkan pada tahun 1964 di Amerika di bawah Head Start Bureau dan disokong oleh Administration for Children and Families dan dinaungi oleh U.S. Department of Health and Human Services. Tujuan program ini diperkenalkan untuk membantu kanak-kanak daripada golongan berpendapatan rendah sebelum memasuki sekolah. Program ini meliputi kanak-kanak peringkat bayi (infant), tatih (toddler) dan preschool (umur antara 4-5 tahun). Matlamat Head Start untuk membantu membasmi kemiskinan dengan member pendidikan kepada kanak-kanak dan keluarga menerusi program komprehensif yang dapat membantu keperluan mereka. Komponen utama Head Start adalah seperti berikut: (a) pendidikan (fokus pada intelektual, sosial dan perkembangan emosi);

76

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

(b) (c) (d)

kesihatan (termasuk imunisasi dan perubatan, pergigian, mental dan perkhidmatan pemakanan); penglibatan ibu bapa; dan perkhidmatan sosial (kekerapan hubungan dengan komuniti dan rujukan serta bantuan kecemasan dan penyelesaian masalah.

Program Head Start memerlukan pengurusan dan pentadbiran yang cekap. Program ini melibatkan semua peringkat kanak-kanak, guru, institusi, keluarga, komuniti dan organisasi pentadbiran yang melibatkan agensi kerajaan dan badan sukarela. Walau bagaimanapun program ini telah diberi penambahbaikan dengan menekankan empat aspek berikut: (a) (b) (c) (d) hasil akademik; kecekapan guru dan perkembangan profesional; kolarborasi dengan program lain dan sekolah kerajaan; dan bertanggungjawab untuk perkhidmatan.

Pendekatan pengajaran guru mengikut pendekatan Head Start seperti yang dinyatakan oleh Child Development Associate adalah seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) memantapkan dan mengekalkan keselamatan dan persekitaran pembelajaran yang sihat; kemahiran fizikal dan kecekapan intelektual; memupuk perkembangan sosial dan emosional dan menyediakan bimbingan; memantapkan hubungan positif dan produktif dengan keluarga; memastikan perjalanan program lancar, berfaedah dan bertanggungjawab kepada keperluan mereka yang terlibat; dan mengekalkan komitmen kepada profesionalisme.

Berdasarkan kenyataan di atas peranan guru Head Start lebih menyeluruh daripada peringkat kanak-kanak sehinggalah keluarga dan komuniti. Guru juga berperanan untuk mengenal pasti kelewatan pencapaian kanak-kanak menerusi intevensi. Langkah ini diambil bertujuan untuk meningkatkan pencapaian kanak-kanak dan mengatasi masalah yang dihadapi daripada berbagai aspek. High Scope Program High/Scope (Wirkert di bawah program Program Konstruktivis) berfokus kepada beberapa konsep iaitu pembelajaran aktif, menggunakan bahasa, menggambarkan

77

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

pengalaman dan idea-idea, klasifikasi, konsep nombor, seriasi, hubungan ruang dan masa. Pengalaman ini dipilih kerana ia penting untuk pembangunan pemikiran dan sangat praktikal sebagai satu program untuk kanak-kanak. Mendidik Kanak-kanak. Matlamat program Siegel ( Siegel, di bawah Program Kontruktivis ) merupakan

perkembangan kompeten persembahan Siegel (representational competence). Siegel menerangkan tiga prinsip sebagai panduan dalam memilih bahan-bahan dan aktiviti-aktiviti dalam programnya. Kanak-kanak memahami dunia mereka melalui penglibatan dengan persekitaran (Children Understand their worl through representations of Gambaran kecekapan dibina it ). secara bersekuen (Representational competence tindak balas interaksi fizikal dan

develops in an orderly sequence ) contohnya duduk ,berdiri dan berlari. Gambaran kecekapan dibina berdasarkan persekitaran sosial yang bersesuaian. (Representational competence develops fully only in response to interactions with appropriate physical and social environment (Eva, 1997) Walaupun penekanan dan matlamat ketiga-tiga program ini tidak serupa tetapi berkisar tentang perkembangan pemikiran kanak-kanak dan keupayaan memberi sebab musabab (reasoning) dan kebolehan kanak-kanak mempamerkan pengalaman dengan cara bermakna. Setiap program tersebut bergantung kepada penglibatan kanak-kanak secara aktif dengan bahan-bahan dan pembimbing guru yang kemudiannya membantu kanakkanak membuat refleksi terhadap pengalaman mereka Contohnya, bermain dengan blokblok, memberi peluang kanak-kanak mengembangkan seperti jarak dan persamaannya. Beberapa aktiviti lain memberi peluang kepada kanak-kanak menggunakan kemahiran perkembangan mereka dalam bahasa (literasi). Banyak aktiviti dan pengalaman dipilih bagi membantu kanak-kanak berfikir mengenai konsep matematik

penyelesaian sosial dan kognitif. Hubung kait kesemua aspek perkembangan adalah sangat penting bagi mengembangkan whole child isi kandungan bagi sains, sosial, matematik, seni, kesihatan dan keselamatan semuanya disepadukan ke dalam bentuk tema mengikut minat kanak-kanak. Bahasa diajar melalui aktiviti membaca dan menulis. Ahli

78

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

interactionalist mengharapkan kemahiran bahasa diajar sebaik-baiknya dalam konteks kemahiran yang digunakan.

Reggio Emilia Pendekatan Reggio Emillia berasal daripada sebuah bandar di utara Itali bernama Reggio Emillia. Pendekatan ini berdasarkan teori konstruktivis. Pengasasnya Loris Malaguzzi adalah berfahaman sosial konstruktivis yang dipengaruhi oleh ahli psikologi seperti Dewey, Piaget dan Vygotsky. Malaguzzi berpendapat bahawa pendidikan berasaskan Hubungan, berfokuskan pada kanak-kanak berhubung dengan manusia, benda dan idea. Matlamatnya untuk mengaktifkan dan membantu atau menyokong kanak-kanak menghubungkan idea dan penglibatan dengan rakan sebaya, ahli komuniti dan persekitaran fizikal. Kanak-kanak, guru dan ibu bapa kesemuanya mempunyai hak dalam sistem, menyumbang kepada sistem dan belajar dengan sistem. Sistem dimaksudkan pendekatan Reggio Emilia. Matlamat pendekatan Reggio Emillia kanak-kanak dijangkakan aktif dan mempunyai sumber untuk menghasilkan perubahan dalam sistem yang mereka terlibat. Guru tidak memberi jawapan kepada kanak-kanak tetapi membantu mereka meneroka dan menyelidik. Kanak-kanak meningkat kecekapannya kepada simbol yang mewakili idea dan perasaannya menerusi Seratus Bahasa (Hundreds of Languages) iaitu ekspresif, komunikatif dan kognitif termasuk bahasa, gestur, lakaran, catan, binaan, arca, wayang kulit, kolaj, pendawaian, main dramatika, muzik, tarian, boneka dan komputer. Secara sistematik mereka menggunakan perkara tersebut untuk meneroka dan menghubungkannya. Guru mengikuti minat kanak-kanak dan tidak memberi arahan berfokus dalam membaca dan menulis. Sebaliknya guru memupuk literasi secara spontan semasa kanak-kanak merekod dan manipulasi idea dan berkomunikasi dengan rakan atau orang lain. Guru perlu mencuba memahami sepenuhnya pandangan dan keupayaan kanak-kanak dan melihat kanak-kanak mempunyai keupayaan bukan keperluan sepenuhnya. Pendekatan pengajaran Reggio Emillia lebih fleksibel dan memberi peluang untuk input dan membuat keputusan kepada semua yang terlibat. Kaedah hendak disesuaikan dengan konteks dan situasi. Paling penting prinsip pengajaran Reggio Emillia hendaklah berasaskan pemerhatian yang teliti terhadap kanak-kanak. Guru memulakan dengan pemilihan idea dan pemikiran kanak-kanak, mempertimbangkan bentuk pengetahuan, soalan dan keutamaan yang ada pada kanak-kanak sebelum membuat perancangan dan

79

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

projek. Peranan guru dalam pendekatan Reggio Emilia sebagai rakan kongsi dan pemandu arah kanak-kanak semasa mereka belajar. Antara lain peranan guru dalam pengajaran dan pembelajaran pendekatan Reggio Emillia ialah: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) menyediakan persekitaran dan memastikan menghargai kanak-kanak dan pembelajaran mereka; bersama dengan kanak-kanak di mana guru memainkan peranan sebagai pengimbang seni, penghubung kaitan dan pemerhatian; menyoal kanak-kanak untuk menjelaskan idea, hipotesis dan teori; berbincang bersama segala yang telah direkodkan oleh kanak-kanak; membuat perancangan yang fleksibel dan persiapan; merupakan sumber yang berkemungkinan tiada berkesudahan dan perangsang kepada kanak-kanak; berperanan seperti perakam untuk kanak-kanak, membantu kanak-kanak untuk mengesani dan mengulang semula perkataan dan tindakan; memberi pandangan baru sesuatu perkara kepada kanak-kanak; menyediakan peralatan dan pengalaman yang berkaitan; memberi tunjuk ajar penggunaan peralatan apabila diperlukan; membantu kanak-kanak mendapatkan bahan dan sumber; memupuk pembelajaran kanak-kanak kadangkala secara rapat dan bertindak aktif dan kadangkala memberi perhatian sahaja; memupuk keperluan emosional kanak-kanak; mendorong dan membina hubungan kepada setiap keluarga; dan sebagai penganjur perkhidmatan berkualiti kepada awam dan kerajaan.

Pendekatan Reggio Emillia merupakan pendekatan yang menjadikan guru sebagai penghubung antara institusi dengan keluarga, komuniti dan pentadbiran kerajaan. Keadaaan ini serupa dengan system yang sedia ada di Malaysia iaitu guru-guru di tadika KEMAS. Peranan guru KEMAS selain mendidik kanak-kanak di tadika, mereka juga berperanan sebagai pemaju masyarakat di luar Bandar

Aktiviti 5: 5. 6. Buat perbandingan model-model program yang terdapat di luar Negara dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai.

80 Bincangkan kaitan setiap model program di atas terhadap pelaksanaannya


dalam sistem prasekolah di Malaysia beserta dengan contoh.

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Tajuk 7

Teknik-Teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah

7.0 Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah Aktiviti 6: 3. 4. Jelaskan konsep dan kepentingan teknik pengajaran dan pembelajaran di prasekolah? Bincangkan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran yang terdapat 81 dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan?

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Teknik-teknik pengajaran Umum Scaffolding Teknik memperkukuh secara bersepadu setiap potensi , umpama kerangka sebuah bangunan Proses memberi sokongan kepada murid semasa mereka mencuba atau mempelajari sesuatu pengetahuan atau kemahiran Pengalaman pembelajaran secara kolaboratif daripada guru dan rakan sebaya Bentuk bantuan -Tunjuk cara, Verbal dan Non-verbal beri galakan berinteraksi untuk mewujudkan persefahaman, kerjasama, keseimbangan emosi dan perkembangan bahasa; - sedia menjadi peserta dalam kumpulan kanak-kanak; memberi peneguhan untuk perkukuh konsep; memberikan motivasi & memberi dorongan; - membantu mengikut kadar kebolehan murid; memberikan bantuan mengikut tahap yang diperlukan pada Zon Perkembangan Proksima (ZPD) menyoal untuk menggalakkan berfikir bagi menyelesaikan masalah / tugasan; menggalakkan berdikari Guru. bukan sebagai pemberi arahan

Sharing & Constructing Memperkukuh idea murid Guru sebagai pemangkin Guru menjadi ahli kumpulan Guru-murid berkongsi untuk mencapai objektif Berkongsi selesaikan masalah Guru mencadang idea / petunjuk (clue) & murid buat keputusan

Modeling Guru membuat percontohan terhadap sesuatu situasi untuk ditiru oleh murid secara langsung atau mempraktikkan amalan baik supaya menjadi ikutan secara tidak langsung oleh murid atau guru gunakan percontohan watak orang lain(Cth: Rasulullah) sebagai model Modeling boleh dilakukan dalam situasi sebenar, melalui penceritaan, menggunakan gambar atau tayangan video Modeling amalan baik oleh guru hendaklah secara berterusan seperti cara bercakap atau penampilan diri Murid hilang kepercayaan jika guru cakap tak serupa bikin

Attending memberi perhatian dengan komunikasi mesra

82

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

belaian melalui bahasa yang memujuk tidak mengugut, tidak menyergah , tidak rasa terancam atau takut Kata-kata lisan yang menyokong ahaa, yaa, baik, bagus, cuba lagi, pandai Ulang atau perluas jawapan Gerak isyarat non-verbal spt. senyum, anggukan, tepuk tangan, tulis jawapan di papan tulis, tunjuk tanda jempul Sentuhan kepala, bahu atau bahagian belakang Tidak menghukum salah atau betul Situasi penuh kasih sayang Meninggalkan kesan positif, rasa dihargai diberi perhatian Didorong untuk menghasilkan yang terbaik

Prompting Satu cara layanan untuk mencapai matlamat Memberi pandu arah yang jelas dan tersusun Menggunakan pemujukan Lebih memberi pengesyoran beri teguran secara positif supaya tidak membunuh minat & semangat belajar memberi penyataan pandu/tunjuk hala dan "coaching guru mendengar secara aktif dan membuat maklum balas memberi penerangan dan arahan memberi motivasi

Mengingat semula (reflksi) Menggalakkan murid merenung, imbas kembali pengalaman Gabungan pengetahuan dan pengalaman murid Semasa memulakan tajuk baru / memahami konsep dan pengukuhan Memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah murid dilalui

Tunjukcara Tunjukcara eksplisit (Explicit Demo): - menunjukkan bagaimana sesuatu tugasan atau kemahiran dilaksanakan , melalui bukan sahaja bahasa tetapi dengan perlakuannya sekali - pastikan guru/bahan berada di tempat strategik yang dapat dilihat oleh semua murid atau dibuat dalam kumpulan kecil Tunjukcara implisit (Implicit Demo): - pelakuan dan gaya tingkah laku dan bahasa yang ditunjukkan oleh seseorang yang menjadi ikutan. Bagaimana acuan begitulah kuihnya Simulasi / Main Peranan
-

Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan. Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip, dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada

83

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

pelajar-pelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem, televisyen, mendengar rakaman dan sebagainya.

Nyanyian - menyanyi adalah salah satu strategi yang boleh menarik minat murid - murid minat dan gemar menyanyi / mengikut melodi serta membuat pergerakan - boleh diaplikasi dalam kebanyakan tunjang pengajaran - pilihan sebaiknya lagu yang pendek dan berulang-ulang - boleh diiringi alat muzik atau perkusi - gunakan carta lagu untuk sepadukan dengan kebolehan membaca atau mengenal seni kata - nyanyian tidak kaku; sepadukan nyanyian dengan pergerakan kreatif/ sambil menari/ membuat pergerakan mengikut seni kata - guru perlu membuat tunjukcara / sama-sama membuat pergerakan Penerangan Penjelasan sesuatu idea atau konsep kepada murid dengan bahasa dan cara yang sesuai dengan kebolehan mereka. Guna laras bahasa kanak-kanak. Faktor gaya bahasa , kejelasan suara dan intonasi penting dalam penyampaian penerangan Gaya bahasa bertutur dengan kanak-kanak adalah berbeza dengan orang yang lebih dewasa. Penerangan dibuat dalam suasana murid dalam keadaan bersedia untuk mendengar dan disampaikan dengan suara yang jelas. Ulangan kadang-kadang diperlukan untuk memastikan maklumat diterima dengan berkesan.

Penyoalan/ Soal Jawab - Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan - Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan, tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. - Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. - Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. - Soalan jenis bercapah / konvergen menggalakkan kemahiranberfikir - Memandu untuk mencapai objektif penyoalan - Menyoal mengikut aras yang sesuai - Mempunyai hentian untuk memberi masa murid memikirkan jawapan - Bertujuan memperluaskan idea - Sebarkan soalan kepada semua murid. - Layan jawapan dengan memberi pujian dan galakan - Mencabar sesuatu jawapan yang difikir betul / salah

84

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Mendorong / menggalakkan pemikiran semula Berfokus daripada soalan umum kepada yang khusus Pembentukan soalan jelas dari segi aras, frasa, dan maksud Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Kepentingan Penyoalan

Menambah daya ingatan dan pengetahuan Guru dapat kesan tahap mana pengetahuan murid Meningkatkan rapport guru dan murid Perkembangan pengetahuan secara berperingkat dari yang mudah ke isu yang kompleks Mengesan sikap individu atau kumpulan murid terhadap isu atau subjek

Berasaskan Tugasan (Task- based) Berasaskan pendekatan komunikatif dan menggalakkan murid berkomunikasi untuk melaksanakan sesuatu tugasan mengikut masa Arahan guru perlu jelas dan berfokus supaya murid mudah dapat mengikuti peraturan melaksanakan tugasan Penegasan masa penting supaya tugasan dapat dibuat mengikut masa Tugasan boleh dibuat antara pasangan murid atau antara kumpulan murid Tugasan boleh berbentuk pertandingan atau persaingan antara individu atau kumpulan Guru boleh adakan hadiah/ token atau ganjaran untuk motivasikan murid Dapat meningkatkan rapport guru--murid dan murid--murid Perkembangan pengetahuan secara berperingkat , bermula dari tugasan mudah kepada tugasan yang lebih kompleks Guru berperanan sebagai pemudahcara dan memberi motivasi Contoh tugasan: melengkapkan gambar, model, puzzle, mencari jalan pulang, explore race, penyelesaian masalah

Bercerita Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dikalangan pelajar. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah :

85

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid. Kemudian, sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. Guru perlu hafazkan frasa atau ayat-ayat penting untuk melicinkan penceritaan. Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurangkurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. Guru boleh menggunakan BBM kad gambar atau gambar bersiri, gambar kartun, keratan akhbar dan keratan majalah , objek-objek sebenar atau kostium yang sesuai. Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan.

Kepentingan Teknik Bercerita Ia memotivasikan murid-murid untuk minat belajar dalam suasana yang menggembirakan; Pembelajaran yang berlaku melalui cerita adalah lebih kekal dan diingati lebih lama. Oleh itu, nilai-nilai murni boleh diterapkan ke dalam ceritacerita tersebut; Setengah-setengah cerita dapat melibatkan murid-murid secara aktif. Dengan itu, bercerita boleh menjadi suatu strategi pengajaran yang memusatkan kepada murid-murid; Cerita yang bertema moral dapat membantu murid-murid menghayati nilai-nilai murni. Ini adalah kerana murid-murid belajar melalui peniruan watak-watak baik yang ditonjolkan dalam cerita; Cerita dapat mengurangkan masalah disiplin secara tidak langsung. Ini adalah kerana murid-murid yang tertarik kepada cerita ingin mendengar dengan teliti dan dengan itu tidak mungkin akan menimbulkan masalah disiplin; Ia dapat memperluaskan pengalaman murid jika cerita itu dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian; Ia meningkatkan lagi kemahiran mendengar murid dan daya kreativiti murid-murid

Lakonan/ Drama

Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus, elektif dan audiolingual. Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa, unsur paralinguistik (jeda, nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka, gerak tangan, kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya. Murid bebas meluahkan sesuatu, membuat penemuan, memberi dan berkongsi sesuatu. Lakonan/ drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid, disamping dapat menyuburkan sahsiah dan keyakinan murid.

86

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Aktiviti 7: 1. Rancangkan satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran di prasekolah dengan menggunakan satu teknik pengajaran dan pembelajaran di atas. Buat simulasi dalam kelas anda. 2. Bincangkan teknik pengajaran dan pembelajaran yang paling kerap digunakan di prasekolah dan mengapa?

Tajuk 8

Pengelolaan Aktiviti Prasekolah

8.0 Pengelolaan Aktiviti Prasekolah Pengelolaan aktiviti terbahagi kepada 3 iaitu; Aktiviti kelas Aktiviti kumpulan Aktiviti individu

Aktiviti secara kelas:

87

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

1.

Semua murid menjalankan aktiviti yang sama serentak

2. Pemupukan kemahiran bersosial

AKTIVITI KELAS
Pemupukan nilai murni seperti Kerjasama, hormat menghormati, Keadilan dan Semangat bermasyarakat Pemupukan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif
4.

3.

Contoh Aktiviti Kelas: bercerita circle time nyanyian/ gerakan lawatan luar bersoal jawab Eksperimen

Aktiviti kumpulan: Pengelolaan aktiviti secara kumpulan Kumpulan kecil ; bilangan ahli yang kecil 5-8 orang Murid menjlnkan tugas bersama untuk menghasilkan satu hasil Pembelajaran secara kolaboratif atau usaha sama

88

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

1. Pembelajaran secara koloboratif atau usahasama 6. Proses penerapan nilai murni

2. Bilangan ahli yang kecil 3. Murid menjalankan tugas bersama untuk menghasilkan satu hasil

AKTIVITI KUMPULAN

5. Proses pemupukan kemahiran sosial dan penyelesaian masalah

4. Pembelajaran melalui rakan sebaya

Aktiviti yang boleh dijalankan Main doh ; Main pondok; Main bongkah Main permainan tradisioanl Cantuman puzzle Berkebun Penerokaan Permainan bahasa/matematik Kolaj/capan/renjisan/cetakan/melukis/ Pertandingan: menyusun huruf/perkataan/gambar bersiri

Pengelolan aktiviti secara individu

89

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

1.

Peluang untuk murid menumpukan kebolehan istimewa yang ada padanya bagi meningkatkan Kefahaman tentang sesuatu konsep

2. Murid bebas mencuba dan Meneroka dengan gaya tersendiri

3.

6.

Murid secara aktif membuat aktiviti seperti binaan dari bongkah, bermain dengan doh atau bermain suai pasang

Peluang untuk mengaplikasikan Kemahiran berfikir seperti membuat Perbandingan, menganalisis dan menyelesaikan masalah

AKTIVITI INDIVIDU
4. Peluang untuk guru berinteraksi dengan murid secara individu serta membimbing mereka membuat keputusan

5.

Peluang untuk mengukuhkan nilai Murni seperti berdikarai, kerajinan dan sayangkan hak sendiri serta menghormati hak orang lain

Contoh Aktiviti individu Melukis gambar Menyusun gambar bersiri Menggunting/menampal Menguntai manik/bunga Mengenakan butang baju Membaca buku kecil/kad bacaan Main doh/suai pasang Membasuh tuala/ sapu tangan/peralatan mainan/peralatan makan

Pembelajaran berpusatkan murid Pembelajaran digerakkan atas minat dan dorongan murid. Guru sebagai pemudahcara atau pembinbing. Murid mencari jawapan sendiri menerusi penerokaan dan pengalaman yang dibina sendiri. Guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran. Aktiviti ini berpandukan kepada teori konstruktivis iaitu menekankan

90

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkahlaku hasil daripada pembelajaran yang dibina sendiri menerusi pengalaman baru. Kebaikan aktiviti berpusatkan murid Mendorong minat meneroka Menggalakkan murid berdikari Membina keyakinan diri Membna pengetahuan menerusi cuba jaya Memahami sendiri sesuatu konsep Menyelesaikan masalah ingin tahu Memberi peluang memilih bidang yang diminati Memupuk minat kepada penyelidikan saintifik Menerima kegagalan sebagai satu pengalaman pembelajaran Mewujudkan suasana ceria dalam pembelajaran

Pembelajaran berpusatkan guru Aktiviti berpusatkan guru bermaksud pembelajaran yang berlaku atas rancangan dan arahan guru. Peranan guru sebagai penentu aras pengetahuan yang diperlukan oleh murid-murid. Kemahiran dalam sesuatu konsep dirancang oleh guru dan dilaksanakan menerusi latihan dan pengulangan. Murid tidak mempunyai pilihan dalam menentukan pembelajaran. Pengajaran guru lebih kepada satu hala. Guru mengajar dan murid menerima. Murid digalakkan mengemukakan soalan dan guru membantu mendapatkan jawapan kepada masalah yang dikemukakan. Aktiviti berpusatkan guru adalah berpandukan kepada teori behavioris yang juga dikenali sebagai teori perkembangan. Teori ini menekankan pembelajaran berlaku mengikut kronologi umur. Pengetahuan perlu dirancang mengikut peringkat keupayaan murid. Pendekatan satu konsep, unit, gabungjalin, bertema dan inkuiri merupakan pembelajaran yang kebanyakannya ditentukan oleh guru dan murid menerima pengetahuan yang disediakan. Antara kebaikan aktiviti berpusatkan guru: (i) (ii) (iii) (iv) l pengurusan masa pembelajaran; murid yang lemah dapat bantuan pembelajaran; tiada penangguhan jawapan; atihan kecekapan kemahiran;

91

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

(v) (vi) (vii) (viii)

mengenal pasti kelemahan murid yang tidak aktif; pengetahuan setara menerusi aktiviti yang sama; pencapaian yang boleh dijangkakan untuk setiap murid; dan mengingat secara hafalan dan latih tubi.

Pembelajaran berpusatkan bahan Bahan dan peralatan memainkan peranan penting dalam membantu pengajaran dan pembelajaran di kelas prasekolah. Peralatan dianggap sebagai bahan media pengajaran dan pembelajaran yang membantu kefahaman murid dalam proses pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Pengajaran yang disampaikan secara lisan tanpa menggunakan bahan bantu akan mengelirukan kefahaman murid. Murid di peringkat prasekolah memerlukan bahan konkrit untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dipelajari, terutama perkara-perkara di luar pengalamannya amat memerlukan bahan dan peralatan untuk menjelaskan sesuatu konsep. Terdapat dua jenis bahan yang digunakan dalam kurikulum iaitu bahan guru dan bahan murid. Bahan guru adalah bahan yang digunakan oleh guru semasa membuat persediaan pengajaran. Bahan murid adalah bahan yang digunakan semasa murid terlibat dengan aktiviti pembelajaran. Peralatan merujuk kepada perabot dan benda-benda yang besar dianggap berharga dan sebagai pelaburan jangka panjang untuk kemudahan prasekolah. Bahan merujuk bendabenda kecil, selalunya habis guna yang boleh ditukar ganti. Pemilihan bahan dan peralatan adalah penting untuk disesuaikan dengan keperluan semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada itu, bahan mestilah tahan lasak dan harga yang bersesuaian. Terdapat beberapa faktor dalam membuat pemilihan bahan dan peralatan di prasekolah. Guru boleh membina sendiri peralatan pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan bahan buangan untuk dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran adalah sebagai salah satu cara menggalakkan murid berkreatif.

92

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

Aktiviti 8: 1. Bina rancangan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kaedah kumpulan? Sediakan mengikut format rancangan pengajaran slot yang telah dipelajari. 2. Bincangkan ciri-ciri pemilihan bahan bantu mengajar yang sesuai digunakan di prasekolah? 3. Senaraikan bahan-bahan persekitaran atau bahan terbuang yang boleh digunakan sebagai bahan bantu mengajar . Pilih satu dan simulasikan dalam kelas anda.

Selamat mencuba..........

Rujukan Asas Bustam Kamri & Putri Zabariah Megat A. Rahman (2005). Tadika Berkualiti. Kuala Lumpur: PTS. Puckett, M. B. & Diffily, D. (2004). Teaching Young Children: An Introduction to the Early Childhood Profession, 2nd. Ed. NY: Thomson Delmar Learning. Pusat Perkembangan Kurikulum (2010 ) Kurikulum Standard Pendidikan Prasekolah Malaysia. PPK Pusat perkembangan Kurikulum (2003) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. PPK Rujukan Tambahan Brewer, J.A. (1995). Introduction to early childhood education. NY: Allyn & Bacon. Eliasom, C.F.& Jenkins, L.T. (1990) A practical guide to early childhood curriculum 4th edition. Toronto: Merill Pub. Morrison, G.S. (1995). Early childhood education today. Prentice Hall.Inc. Rohaty Mohd. Majzub & abu Bakar Nordin, (1989). Pendidikan Prasekolah, Petaling Jaya: Fajar Bakti. Seefeldt, C. & Barbour, N. (1990) Early childhood education; An Introduction, Merill Publishing. Colombus:

93

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

PANEL PENGGUBAL MODUL PRA3102 PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IPGM Bil 1 Nama / IPG Dr. Noriati Bt A. Rashid Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelayakan/ Pengalaman Kelulusan: Phd. (Sosiolinguistik) UM M.Ed Sosiolinguistik) UM Diploma Pendidikan UM B.A (Hons) UM Pengalaman: Pensyarah IPGM Kampus Bahasa Melayu (14 tahun) Pegawai Unit Kurikulum (4 tahun) Kelulusan: Phd. (Pentadbiran) UM M.Sc(Pentadbiran Pendidikan) UPM Bac. Pend. (SRT) UPM Pengalaman: Pensyarah IPGM Kampus Raja Melewar (1 tahun) Pensyarah IPGM Kampus Pendidikan Teknik (8 tahun) Penolong Pengarah BPG (7 tahun) Ketua Unit Prasekolah Bac Ed. Sijil Perguruan (PAKK) Pensyarah Prasekolah IPG : 20 tahun Jurulatih Pendidik PERMATA Sekolah : 10 tahun Pensyarah Prasekolah M.Ed.(Pend. Awal Kanak-Kanak) Bac. Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu) Sijil Perguruan (Pend. Awal Kanak-Kanak) Pensyarah Prasekolah IPG : 15 tahun Sekolah : 3 tahun Jurulatih Pendidik PERMATA

Dr. Jennifer Wee Beng Neo Penyelaras Prasekolah/PERMATA Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia wjenee@gmail.com wjenee@moe.gov.my 03-83126701 012-2110366 Muhammad bin Sulaiman IPG Kampus Raja Melewar, Jalan Sikamat,70400 Seremban, N.Sembilan. mad46trs@yahoo.com 012-3142472

Normasura bt. Hj. Jani IPG Kampus Perempuan Melayu, Jalan Maktab, 79990 Melaka. njippm@yahoo.com.my 013-6315003

94

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

PANEL PEMURNIAN MODUL PRA3102 PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IPGM Bil 1 Nama / IPG Dr. Noriati Bt A. Rashid Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelayakan/ Pengalaman Kelulusan: Phd. (Sosiolinguistik) UM M.Ed Sosiolinguistik) UM Diploma Pendidikan UM B.A (Hons) UM Pengalaman: Pensyarah IPGM Kampus Bahasa Melayu (14 tahun) Pegawai Unit Kurikulum (4 tahun) Kelulusan: Phd. (Pentadbiran) UM M.Sc(Pentadbiran Pendidikan) UPM Bac. Pend. (SRT) UPM Pengalaman: Pensyarah IPGM Kampus Raja Melewar (1 tahun) Pensyarah IPGM Kampus Pendidikan Teknik (8 tahun) Penolong Pengarah BPG (7 tahun) Jurulatih Utama Prasekolah Sarjana Pendidikan Prasekolah Bac. Pendidikan IPG: 21 tahun Sekolah : 10 tahun Pensyarah Prasekolah M.Ed.(Pend. Awal Kanak-Kanak) Bac. Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu) Sijil Perguruan (Pend. Awal Kanak-Kanak) Pensyarah Prasekolah IPG : 20 tahun Jurulatih Pendidik PERMATA Sekolah : 3 tahun Ketua Unit Prasekolah Bac Ed. Sijil Perguruan (PAKK) Pensyarah Prasekolah IPG : 20 tahun Jurulatih Pendidik PERMATA Sekolah : 10 tahun

Dr. Jennifer Wee Beng Neo Penyelaras Prasekolah Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia wjenee@gmail.com wjenee@moe.gov.my 03-83126701 012-2110366

Hj. Zulkiply bin Yaakob IPG Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat, 83000, Johor. zulky54@gmail.com 013-6086829 Normasura bt. Hj. Jani IPG Kampus Perempuan Melayu, Jalan Maktab, 79990 Melaka. njippm@yahoo.com.my 013-6315003

Muhammad bin Sulaiman IPG Kampus Raja Melewar, Jalan Sikamat,70400 Seremban, N.Sembilan. mad46trs@yahoo.com 012-3142472

95

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

LAMPIRAN
PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH ((PRA 3102)) PRA 3102 Nama Calon No. Kad Pengenalan Nama Pensyarah : _____________________________________________________ :_____________________________________________________ :_____________________________________________________

Jadual Agihan Tugasan dan Pemarkahan Aktiviti Tajuk 1 Bina pengurusan grafik untuk model-model kurikulum dan buat pembentangan dalam menggunakan power point atau cara pilihan anda yang paling sesuai Tajuk 2 Bandingkan tunjang-tunjang yang terdapat dalam KSPK dengan komponen yang terdapat dalan KPK ? Gunakan pengurusan grafik yang sesuai dan dokumentasikan dengan cara yang dicadangkan oleh tutor anda Tajuk 3 Huraikan dengan contoh pendekatan-pendekatan yang terdapat dalam KSPK . Anda perlu menyediakan alat atau bahan dalam pelaksanaan salah satu pendekatan di atas. Tajuk 4 Tugasan Kumpulan Tarikh Hantar Markah

Individu

Berpasangan

Bagi pelajar yang mengajar di kelas prasekolah sedia ada anda dikehendaki merancang dan membina alat untuk aktiviti-aktiviti p&p bagi mengaplikasikan pendekatan-pendekatan berikut dalam aktiviti p&p di kelas prasekolah anda: Belajar melalui bermain Bertema Bersepadu Pendekatan projek

Individu

Rakamkan dan dokumentasikan aktiviti yang telah anda laksanakan. Bagi pelajar yang tidak mengajar di kelas prasekolah anda di kehendaki memilih kelas prasekolah di sekolah anda atau di sekolah yang berhampiran untuk melaksanakan tugasan di atas.
Tajuk 5 1. Secara kumpulan bertiga, anda dikehendaki memilih satu tunjang untuk dijadikan fokus utama dan tunjang-tunjang lain untuk disepadukan bagi tujuan membina bahan interaktif pengajaran dan pembelajaran untuk kanak-kanak prasekolah menggunakan TMK

Kumpulan

96

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH

sebagai perantara. Bahan tersebut perlu dihantar dalam bentuk hard copy dan soft copy kepada tutor anda. 2. Secara kumpulan bertiga, bina aktiviti berasaskan empat pendekatan berikut: Pendekatan TMK Pendekatan tunggal Pendekatan unit Pendekatan inkuiri arahan guru

Rancangkan langkah pengajaran dan pembelajaran dengan membuktikan pendekatan tersebut dilaksanakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dinyatakan di atas. Tajuk 6 Dalam kumpulan anda, buat perbincangan untuk perbandingan idea antara model-model Frobelian, Montessori, Head Start, High Scope dan Reggio Emilia. Nyatakan perbandingan tersebut dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai. Tajuk 7 Pilih salah satu teknik p&p yang terdapat dalam kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Rancangkan aktiviti kepada kanak-kanak menggunakan teknik yang dipilih. Laksanakan aktiviti tersebut dan tuliskan refleksi setelah selesai melaksanakan aktiviti kepada kanak-kanak. Tajuk 8 Rancangkan rancangan pengajaran slot dan bina bahan atau sumber yang sesuai untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira pengelolaan aktiviti yang bersesuaian Kerja Kursus Berkumpulan

Berpasangan

Berkumpulan

97