Anda di halaman 1dari 11

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS)

Pendidikan Moral

Kod Evidence: B1D30E1

PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1


NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA
BAND 1

NAMA : ________________________
EVIDENCE (MURID)
B1D30E1
Boleh menyatakan
keperluan kebebesan
bersuara

TARIKH:________________

EVIDENCE (BAHAN)
Kertas soalan
Kertas Jawapan

INSTRUMEN
*Ujian bertulis

Nyatakan 3 kepentingan kebebasan bersuara

1.

2.

3.

Dilaksanakan oleh:

Disahkan oleh:

...............................................
(
)

...............................................
)

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS)


Pendidikan Moral

Kod Evidence: B1D30E1

PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1


NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA
BAND 2

NAMA : ________________________
EVIDENCE (MURID)
B2D30E1

TARIKH:________________

EVIDENCE (BAHAN)
Kertas soalan
Kertas Jawapan

INSTRUMEN
*Ujian bertulis

Boleh menjelaskan sebab


adanya batasan tertentu
dalam kebebasan bersuara

1.Jelaskan 2 kesan jika kita menggunakan bahasa yang kasar dan kesat dalam pergaulan

1.

2.

Dilaksanakan oleh:
...............................................
(
)

Disahkan oleh:
(

...............................................
)

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS)


Pendidikan Moral

Kod Evidence: B1D30E1

2. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan mengapakah kesopanan itu penting semasa


berinteraksi dengan orang lain?
a)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh:
...............................................
(
)

Disahkan oleh:
(

...............................................
)

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS)


Pendidikan Moral

Kod Evidence: B1D30E1

PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1


NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA
BAND 3

NAMA : ________________________
EVIDENCE (MURID)
B3D30E1
Boleh menunjukkan
perlakuan memberikan
pendapat dan meluahkan
perasaan mengikut batasan

TARIKH:________________

EVIDENCE (BAHAN)
*Borang soal selidik
*Laporan soal selidik

INSTRUMEN
*Ujian soal selidik ( guru &
rakan sekelas)

Borang soal selidik diisi oleh guru.Tandakan (/) bagi pernyataan yang sesuai dengan
pelajar ini.
1
2
3

Tidak setuju
Kurang setuju
setuju

bil Amalan nilai kebebasan bersuara


1
2
3
4
5
6

Adakah pelajar ini menyentuh isu perkauman semasa


menyuarakan pandangan
Adakan pelajar ini pernah membangkitkan isu sensitif
semasa p&p
Adakah pelajar ini memberi pendapat sesuka hati tanpa
memikirkan orang lain
Adakah pelajar ini pernah dimarahi kerana menggunakan
bahasa yang tidak sopan
Adakah anda pernah berasa hati dengan kata-kata pelajar ini
Adakah pelajar ini pernah mencetuskan perbalahan dan
pertelingkahan kerana tidak menjaga adab pertuturan

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS)


Pendidikan Moral

Kod Evidence: B1D30E1

Adakah pelajar ini pernah dikenakan tindakan disiplin


kerana tidak menjaga pertuturan dan tingkah laku
8 Adakah pelajar ini menggunakan bahasa kasar semasa
berinteraksi dengan orang lain
9 Adakah pelajar ini mengetahui batas terhadap isu yang
sensitif untuk dibicarakan di khalayak umum
10 Adakah pelajar ini pernah berinteraksi secara terbuka
tentang perkara yang sensitif

Jumlah skor

PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS)


Pendidikan Moral

Kod Evidence: B1D30E1

NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA


BAND 3
NAMA : ________________________
EVIDENCE (MURID)
B3D30E1
Boleh menunjukkan
perlakuan memberikan
pendapat dan meluahkan
perasaan mengikut batasan

TARIKH:________________

EVIDENCE (BAHAN)
*Borang soal selidik
*kertas laporan hasil soal
selidik

INSTRUMEN
*Ujian soal selidik oleh guru
& rakan kelas

EVIDENCE MURID

Pelajar ini mempunyai jumlah skor 10-15. Syabas kerana boleh menunjukkan perlakuan
memberikan pendapat dan meluahkan perasaan mengikut batasan. Kekalkan dan teruskan
amalan murni ini.

Pelajar ini mempunyai jumlah skor 16-20. Anda masih lagi boleh memperbaiki pertuturan
dan perlakuan dalam memberikan pendapat dan meluahkan perasaan mengikut batasan.

Pelajar ini mempunyai skor 20 dan keatas. Pelajar perlu berusaha bersungguh-sungguh
menghormati amalan nilai hak bersuara. Pelajar juga seharusnya mengelakkan menyentuh
perkara-perkara yang sensitif serta menjaga tingkah laku dan pertuturan semasa
berinteraksi

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS)


Pendidikan Moral

Kod Evidence: B1D30E1

PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1


NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA
BAND 4
NAMA : ________________________
EVIDENCE (MURID)
B4D30E1
Boleh mengamalkan
perlakuan memberikan
pendapat dan meluahkan
perasaan mengikut batasan
berlandaskan peraturan

TARIKH:________________

EVIDENCE (BAHAN)
* kertas soalan
*kertas jawapan

INSTRUMEN
* Ujian bertulis

EVIDENCE MURID

Kebebasan akhbar adalah salah satu saluran


kebebasan
bersuara.
Kebebasan
akhbar
bemakna
akhbar
bebas
menerbit
dan
menyiarkan sebarang berita, tetapi kebebasan
ini terikat dengan undang-undang negara. Hal ini
bermakna akbar ini tidak boleh menyiarkan
berita-berita yang sensitif, mencerca orang atau
menghasut orang ramai sesuka hati

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS)


Pendidikan Moral

Kod Evidence: B1D30E1

1. Cadangkan berita-berita yang anda fikir tidak patut disiarkan oleh akhbar-akhbar
tempatan. Berikan sebab-sebab berita seperti ini tidak patut disiarkan.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Dilaksanakan oleh:
...............................................
(
)

Disahkan oleh:
(

...............................................
)

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS)


Pendidikan Moral

Kod Evidence: B1D30E1

PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1


NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA
BAND 5

NAMA : ________________________
EVIDENCE (MURID)
B5D30E1
Boleh mengamalkan
perlakuan memberikan
pendapat dan meluahkan
perasaan mengikut batasan
berlandaskan peraturan dan
norma masyarakat

TARIKH:________________

EVIDENCE (BAHAN)
*kertas laporan

INSTRUMEN
* Ujian pemerhatian

Bincangkan secara berkumpulan tajuk Ramalkan apakah yang akan terjadi sekiranya
semua orang bebas mengeluarkan pendapat dan perasaan mereka sesuka hati

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS)


Pendidikan Moral

Kod Evidence: B1D30E1

PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1


NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA
BAND 5

NAMA : ________________________

TARIKH:________________

Evidence murid :Laporan pemerhatian


EVIDENCE (MURID)
B5D30E1
Boleh mengamalkan
perlakuan memberikan
pendapat dan meluahkan
perasaan mengikut batasan
berlandaskan peraturan dan
norma masyarakat

EVIDENCE (BAHAN)
*kertas laporan

INSTRUMEN
* Ujian pemerhatian

EVIDENCE MURID
Laporan guru berdasarkan pemerhatian
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS)


Pendidikan Moral

Kod Evidence: B1D30E1

PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1


NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA
BAND 6

NAMA : ________________________
EVIDENCE (MURID)
B5D30E1
Boleh mengamalkan
perlakuan memberikan
pendapat dan meluahkan
perasaan mengikut batasan
berlandaskan peraturan dan
norma masyarakat dalam
pelbagai situasi serta boleh
diteladani

TARIKH:________________

EVIDENCE (BAHAN)
* surat/artikel

INSTRUMEN
* ruangan akhbar/internet

Pelajar dapat menulis surat/artikel dengan menyuarakan pendapat dan perasaan mengikut
batasan hak bersuara. Surat yang ditulis hendaklah dihantar menggunakan saluran yang
betul ( surat khabar/internet)