SENARAI SEMAK BAUCER BAYARAN SPK 16/1994

PERMOHONAN

KELULUSAN BAYARAN SENDIRI

PERPINDAHAN

DAN PERTUKARAN

BAGI KES-KES PERTUKARAN

ATAS PERMOHONAN

LAMPIRAN A (SPK 16/1994)

1.

(BORANG

PERMOHONAN

BAYARAN

PERPINDAHAN SENDIRI)

DAN PERTUKARAN

BAGI KES-

KES PERTUKARAN ATAS PERMOHONAN

2.

SALINAN KAD PENGENALAN

PEMOHON

3.

SALINAN SURAT PERTUKARAN

4.

SALINAN SURAT NIKAH/CERAI

5.

SALINAN KAD PENGENALAN SUAMI/ISTERI

6.

SALINAN SURAT PERTUKARAN SUAMI/ISTERI

7.

SALINAN SURAT BERANAK/KAD

PENGENALAN ANAK (21 TAHUN KE BAWAH)

8.

SAUNAN

KAD PENGENALAN/PERMIT

ORANG GAJI

9.

LAMPIRAN

B SUAMI/ISTERI TIDAK MENUNTUT)

(PENGESAHAN

D D D D D D
BAGI KES-KES DARIPADA

D D D

SILA HANTAR PERMOHONAN

KELULUSAN

BAYARAN PERPINDAHAN KE

DAN PERTUKARAN

PERTUKARANATASPERMOHONANSENDIRI

UNIT PERKHIDMATAN
PENGESAHAN DOKUMEN SOKONGAN

PERINGATAN:
KETUA JABATAN

DAPATKAN

TANDATANGAN

Lampiran A (SPI<16/1994) Borang Permohonan dan Pertukaran Bayaran Perpindahan

Bagi Kes-Kes Pertukaran

Atas Permohonan Sendiri. Bahagian 1

1. Nama

2. Jantina
4.

--------------------------------------3. Taraf Perkahwinan

(No. F/P)

No. Kad Pengenalan

5. Jawatan 6. Skim Perkhidmatan

7. Tempoh Perkhidmatan
di sekolah terakhir dari

--------------------------L__

hingga

-------------------L..-__

---JITa hun

---JIBulan

8. Tempat bertugas sebelum bertukar dan alamatnya :-

9. Tempat bertugas selepas bertukar dan alamatnya :-

10. Jarak Ibu Pejabat sebelum bertukar dengan Ibu Pejabat selepas bertukar (Bagi
pertukaran dalam negeri sahaja) 11. No. Rujukan surat arahan pertukaran (sesalinan surat hendaklah disertakan) 12. Saya memohon pertukaran atas kadar km.

(Nyatakan berkeluarga/bujang) 13. Butir-butir keluarga :-

a) Nama suami/isteri b) Pekerjaan suami/isteri: c) Alamat bertugas (suami/isteri)

d) Tarikh mula bertugas (suami/isteri) e} Bilangan anak dalam tanggungan

f) Tarikh suami/isteri
g} Adakah suami/isteri

bertugas di tempat baru: membuat permohonan

----------------------------------------bayaran perpindahan dan pertukaran
berkaitan)

ya / tidak (Jika ya sertakan dokumen-dokumen

\3

14. Berapa kali pernah bertukar dalam tempoh perkhidmata. tarikh dan tempat pertukaran :-

Nyatakan

D
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5

kali Tempat

Tarikh

-------------------

----_--

15. Sebab-sebab pertukaran:

D D D

Kerana mengikuti suami/isteri yang telah bertukar terlebih dahulu. Tarikh pertukaran suami/isteri: (Kepilkan surat arahan pertukaran)

Telah lama berkhidmat di kawasan hidup susah dan menerima bayaran insentif pendalaman. (Pek. Perkhi 1/91)

au

Sebab-sebab kesihatan pegawai / ahli keluarga {anak dan isteri/suami} (Kepilkan surat pengesahan darl pegawai Perubatan Kerajaan)

D
D

Menjaga ibu/bapa yang sakit dan uzur serta memerlukan penjagaan rapi. (kepilkan surat pengesahan dari Pegawai Perubatan Kerajaan)

Menuntut

kadar keluarga kerana

16. Sebab-sebab pertukaran selain dari para di atas. (Sila gunakan lampiran berasingan jika tidak mencukupi)

17.

Saya mengesahkan maklumat-maklumat

yang dinyatakan di atas adalah benar dan ini,

saya mengakui telah berpindah rumah kerana pertukaran

Tarikh Nama dan Tandatangan pemohon

BAHAGIAN II

(Diisi oleh Pegawai Atasan Pemohon) Disahkan bahawa maklumat-maklumat pemohon adalah didapati benar yang diberikan oleh

Tarikh Tandatangan Pengetua j Pegawai Pendidikan Daerah dan Cop Jawatan

BAHAGIAN III

(Diisikan oleh Ketua Jabatan yang meluluskan permohonan) Permohonan bayaran perpindahan EncikjPuanjCik

* diluluskan j

tidak diluluskan

Tarikh Tandatangan Pengarah Pendidikan

Nota:

*

potong yang tidak berkenaan

\5
,---~
,-~,~"-,--,,,,",--

..,,.-.-.--.----.---.--

...

,

LAMPIRAN B PENGESAHAN TUNTUTAN PERPINDAHAN

Saya mengaku bahawa : (a) Tidak akan membuat tuntutan Encik perpindahan

I pertukaran

dari Jabatan saya.

(b) Tuntutan telah dibuat oleh isteri

I suami

I

Puan ........................................................................... Selangor dari Jabatan Pelajaran

Berjumlah

Tandatangan Nama No. KIP Alamat

Saya sahkan bahawa : Pegawai tersebut tidak membuat tuntutan Sekolah inl. perpindahan

I pertukaran

yang berkenaan dari Jabatan

I

Bahagian

I

Tarikh :

.

Tandatangan Nama Pegawai Jawatan Cop Rasmi Jabatan

ICo