Anda di halaman 1dari 7

1

bismillah hirrahamanirahim..
Asslamualaikum wmthbrkth....
Alhamulillah.......
Kalungan apreasasi untuk Pengacara majlis, barisan panel
hakim yang bertunjangkan keadilan, seterusnya warga
dewan yang dirahmati Allah sekalian

Muamalah islam menjamin keadilan social.

Begitulah tajuk syarahan yang akan di smpaikan pagi ini.
Sebelum lancar kira bicara, sebelum kata bertemu
noktahnya, ingin saya definisikan tajuk ini frasa demi frasa.
Muamalat merujuk kepada satu daripada bahagian fikah
yang berhubung dengan tatacara perhubungan sesama
manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing
berkaitan harta berlandaskan syariat Allah s.w.t yang
melibatkan bidang ekonomi dan dan kewangan

Menjamin menurut definisi kamus dewan ialah kesediaan
menanggung sesuatu atau berjanji akan menanggung
kewajiban orang lain
Keadilan pula merujuk saksama, sama rata, sama berat,
tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak pilih kasih
2

Sosial bersinomin dengan kemasyarakatan. Atau segala hal yg
berkaitan dgn masyarakat
Manakala ....Keadilan sosial yang dimaksudkan mencakupi
bicang-bidang ekonomi, perundangan, politik, pentadbiran,
hubungan etnik, hubungan sesama dan di dalam keluarga,
hubungan sosial dan sebagainya.
Warga dewan yang dirahmati Allah

Muamalah islam menjamin keadilan social.

Islam adalah sebuah agama yang mementingkan keadilan,
kebajikan dan tidak menindas umatnya. Jadi, sudah pasti
segala sistemnya tidak akan menzalimi. Semuanya
berlandaskan prinsip-prinsip syariah serta selaras dengan
kehendak al-Quran dan sunnah.

Firman Allah S.W.T :
O- Og~-.- EE_ N7
4O- LO7O
W-O=^` O)
Ogg4L4` W-OU74
}g` gOg~^ejO W gO^O)4
+OO=4- ^) surah al mulk) :15
Hujah saya yang pertama

1. Muamalat yang di jalankan berlandaskan syariat
Islam menjamin keadilan social kerana ia
menghubungkan manusia sesame manusia
dengan cara yang betul, sebagaimana yang telah
3

diperintahkan oleh Allah. Dengan itu lahirlah
masyarakat yang aman damai dan jauh daripada
sebarang perselisihan faham, pergaduhan juga
persengketaan. Malah dalam kalangan masyarakat
terus berganding bahu sama, sama-sama berusaha
membangunkan Negara. Inilah juga matlamat
muamalat dalam Islam demi kesejahteraan umat
manusianya.

Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad s.a.w

Menyusul hujjah sy yang kedua...

2. Muamalat Islam membentuk keadilan social dimana ia
berupayan menghindarkan berlakunya sebarang
penindasan sesama manusia. Islam menegah umatnya
melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang
akan menyusahkan pihak yang di tindas. Ini di
jelaskan, lagi menerusi pengharaman sifat memonopoli
barang, menyorok barang serta kawalan sesuatu harga.
Bahkan ini bukanlah termasuk akhlak orang Islam. Hal
ini perjelaskan menerusi firman Allah yang mencegah
amalan tipuan dalam urusan muamalat seharian.

4

_4 W-OOOECl> "EE4-
-47.4O;-
Maksudnya : dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia
akan benda-benda dan perkara-perakara yang menjadi
haknya.

Hujjah saya yang ke tiga

3. Muamalah Islam menjamin kegiatan ekonomi yang
dijalankan, bersih daripada sebarang perbuatan yang
dilarang oleh Allah s.w.t. Malah kita dituntut
meninggalkan perkara-perkara yang keji seperti
riba,rasuah,menipu atau sebagainya yang dilarang oleh
Allah s.w.t.
Sabda Rasulullah s.a.w :
Maksudnya: :
Daripada Abu Hurairah r.a. katanya :

Sabda Rasulullah s.a.w Sesiapa yang mengumpulkan
harta daripada punca haram kemudian dia sedekahkan
harta itu,dia tidak akan mendapat pahala,bahkan dosa
yang akan menimpanya
(Riwayat Ibnu Khuzaimah,Ibnu Hibban dan Al-Halim)
5


Maka dengan itu akan lahirlah manusia yang berakhlak
mulia dalam menjalankan suatu amanat Allah s.w.t.

Hujjah sya seterusnya..
4. Secara fitrahnya, kejadian manusia yang dijadikan
Allah berbeza-beza dalam setiap keadaan. Malah
masing-masingnya mempunyai kelebihan dan
kekurangan yang tersendiri. Muamalah Islam akan
melahirkan masyarakat yang saling bekerjasama,
tolong menolong bertolerasi dan bantu-membantu
untuk kebaikan dan kebajikan bersama. Maka kerana
itulah wujudnya muamalah seperti gadian takaful, bai
al istisna dab lain-lain lagi.
Firman Allah

O W-O+^4E>4 O>4N
)O^- O4O^+--4 W 4
W-O+^4E> O>4N ^e"-
p4;N^-4
Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk
membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu
bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat)
dan pencerobohan


65. Muamalah islam mementingkan konsep keadilan dan
kepentingan sejagat. Perkara ini sangat penting kerana
setiap manusia mempunyai hak-hak tertentu yang
perlu dipenuhi dengan saksama.
Tidak kira kaya mahu pun miskin, setiap daripada
manusia itu mempunyai haknya yang
tersendiri. Jika yang kaya berjaya dalam perniagaannya,
dia seharusnya menzakatkan hartanya
atau menginfakkan pada orang-orang yang kurang
berkemampuan. Maka keperluan golongan yang kurang
berkemampuan ini dapat dibantu melalui konsep,
zakat, sedekah dan sebagainya..

Ia selaras dengan maksud firman Allah SWT:
}E` -O Og~-.- O@O^NC
-.- O~ 4L=OEO
+OEg_N1 N.
+E; LE4OOg1 _
+.-4 +*):^4C 7O:4C4
gO^1)4 ]ONE_O>
^gj)
245. siapakah orangnya Yang (mahu) memberikan
pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman Yang baik
7

(yang ikhlas) supaya Allah melipatgandakan
balasannya Dengan berganda-ganda banyaknya? dan
(ingatlah), Allah jualah Yang menyempit dan Yang
meluaskan (pemberian rezeki) dan kepadaNyalah
kamu semua dikembalikan.Maka berdasarkan 5 hujjah yang telah saya kemukakan
dapatlah disimpulkan bahawa muamalah yang telah
digariskan oleh Allah menrusi syariatNya, jelas
menunjukkan kepada kita muamalah secara islam dapat
menjamin keadilan social dalam bagi melahirkan sebuah
Negara yang maju dan seterusnya mendapat keredhaan
Allah sw.t

Maka dengan itu saya akhiri syarahan sy pada kali ini
dengan ucapan wa billahhi taufik wal hidayah..