PANDUAN MENULIS KERTAS CADANGAN PENGAJIAN UNTUK PROGRAM HLP DAN CBBP TB PERINGKAT KEDOKTORAN DAN SARJANA SESI

2013
Pemohon dikehendaki mengemukakan satu kenyataan berkaitan cadangan penyelidikan. Kenyataan haruslah mengandungi elemen berikut:

1.1 Bidang penyelidikan (sila letakkan di penjuru atas kanan muka depan kertas) 1.2 Objektif kajian / Penyataan Masalah (Jelaskan apakah objektif / penyataan masalah yang mendorong tajuk ini dikaji) 1.3 Latar belakang kajian 1.4 Skop Kajian / Rangka Kajian Kajian 1.5 Metodologimetod-metod yang akan digunakan dalam membuat kajian seperti (Jelaskan
perpustakaan, kerja makmal, kajian luar, dokumentari persejarahan, wawancara/soal selidik, penafsiran dan analisis, dan lainnya).

1.6 Rangka Jadual Kerja 1.7 Kepentingan Kajian 1.8 Bibliografi ringkas
Cadangan penyelidikan ini hendaklah tidak kurang daripada 10 muka surat (Kedoktoran) dan 5 muka surat (Sarjana) ditulis dalam Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.