Panduan Menulis Kertas Cadangan Pengajian Untuk Program Hlp Dan

PANDUAN MENULIS KERTAS CADANGAN PENGAJIAN UNTUK PROGRAM HLP DAN CBBP TB PERINGKAT KEDOKTORAN DAN SARJANA SESI

2013
Pemohon dikehendaki mengemukakan satu kenyataan berkaitan cadangan penyelidikan. Kenyataan haruslah mengandungi elemen berikut:

1.1 Bidang penyelidikan (sila letakkan di penjuru atas kanan muka depan kertas) 1.2 Objektif kajian / Penyataan Masalah (Jelaskan apakah objektif / penyataan masalah yang mendorong tajuk ini dikaji) 1.3 Latar belakang kajian 1.4 Skop Kajian / Rangka Kajian Kajian 1.5 Metodologimetod-metod yang akan digunakan dalam membuat kajian seperti (Jelaskan
perpustakaan, kerja makmal, kajian luar, dokumentari persejarahan, wawancara/soal selidik, penafsiran dan analisis, dan lainnya).

1.6 Rangka Jadual Kerja 1.7 Kepentingan Kajian 1.8 Bibliografi ringkas
Cadangan penyelidikan ini hendaklah tidak kurang daripada 10 muka surat (Kedoktoran) dan 5 muka surat (Sarjana) ditulis dalam Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful