Anda di halaman 1dari 2

2719

P.U(A)275
_________________________________________________________________________________________________
JADUAL KETIGA
(Subperaturan 7 (1)
PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN
(PENERIMA-PENERIMA MURID KE SEKOLAH, PENYIMPAN
DAFTAR DAN SYARAT BAGI PENGEKALAN MURID
BELAJAR DI SEKOLAH) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
Pengarah Pelajaran Negeri

: JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Nama dan Alamat Sekolah

BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH :


1.

Nama Murid

2.

Jantina

3.

Tarikh Lahir

4.

Bangsa

5.

No. Kad Pengenalan/Surat Beranak:

Tarikh Pendaftaran (sekolah sekarang)

6.

Nama biasiswa

7.

Tahun terakhir /tingkatan tertinggi

8.

Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) : __________________________________________

9.

*Kelulusan

UPSR

: __________________________________________________

PMR

: __________________________________________________

SPM

: ___________________________________________________
* sila lampirkan sesalinan keputusan peperiksaan

10.

Nama Ibu/bapa/penjaga :

11.

Alamat ibu/bapa/penjaga :

12.

Alamat surat menyurat :

13.

Sekolah baru yang dipilih :


Pertama

Kedua

P.U (A) 275

14.

Sebab-sebab pertukaran

15.

Tarikh pertukaran yang dikehendaki :

16.

Ulasan Guru Besar atau Pengetua :

Cop Rasmi

____________________________
( Tarikh )

Untuk kegunaan Jabatan Pelajaran Negeri

_________________________________
(
Tandatangan Guru Besar
)

____________________________*diluluskan/tidak diluluskan.

Untuk penerimaan masuk ke sekolah

___ ________________________________________________________

Mulai dari tarikh yang dipohon.


Cop rasmi

_________________________________
Tarikh

___________________________________
( Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri)

SILA SERTAKAN 2 SALINAN DOKUMEN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI:


(I)

Surat nikah / perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.

(II)

Perintah Mahkamah tentang hak jaga, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau

(III)

Surat daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkatan 1952.

Nota:

: Sediakan juga 2 salinan Dokumen Berikut Sebagai Sokongan Dokumen:1 Sijil Lahir Murid / Kad Pengenalan
2 Kad Pengenalan Ibu Bapa.